Electrolux EOB5851AOX User manual

Electrolux EOB5851AOX User manual
EOB5851AO
BG
Фурна
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................8
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.......................................................................10
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 10
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 14
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 15
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 16
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................19
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 21
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 39
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................42
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................43
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за температура в
сърцевината за този уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
•
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
•
5
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
6
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
•
•
•
•
•
•
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Kомандно табло
2 Електронен програматор
3 Гнездо за сензора за температура
в сърцевината
4 Нагревател
5 Лампичка
6 Вентилатор
7 Опора на скарата, демонтируема
8 Позиции на скара
7
3.2 Принадлежности
Скара
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Сензор за температурата
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Тава за печене
За измерване колко е изпечена
храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Грил- /тава за печене
За полици и тави
7
8
www.electrolux.com
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда.
Сензорн Функция
о поле
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Бележка
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
Функции
нагряване или
Помощ при
готвене
Докоснете сензорното поле веднъж, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Помощ при готвене. Докоснете сензорното
поле отново, за да превключите между
менютата: Функции нагряване, Помощ при
готвене. За да активирате или деактивирате
лампичката, докоснете полето за 3 секунди.
Начален бутон
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на
температура
За да зададете температурата или да се
покаже текущата температура в уреда.
Докоснете полето за 3 секунди, за да
активирате или деактивирате функцията:
Бързо нагряване.
Любима
програма
За запаметяване и достъп до вашите
любими програми.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
БЪЛГАРСКИ
Сензорн Функция
о поле
Бележка
Време и
допълнителни
функции
За задаване на различни функции. Когато
работи функция за нагряване, докоснете
сензорното поле, за да настроите таймера
или функциите: Заключване, Любима
програма, Загряваване+Задържане,
Настрой + Продължи. Можете също да
променяте настройките на сензора за
температура в сърцевината.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK
Потвърждава избора или настройката.
9
10
11
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температура
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температура
Дисплеят показва температурата.
Посочване на времето
Дисплеят показва колко време
действа функция нагряване.
Натиснете
и
едновременно, за да нулирате
времето.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за
готвене.
9
10
www.electrolux.com
Символ
Функция
Индикатор за
нагряване
Дисплеят показва температурата
в уреда.
Индикатор за бързо
нагряване
Функцията е активирана. Тази
функция намалява времето за
загряване.
Автоматично тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е
активна или че теглото може да
се променя.
Загряваване
+Задържане
Функцията е активирана.
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
или
, за да
1. Натиснете
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Активирайте уреда.
или
, за да
2. Натиснете
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
БЪЛГАРСКИ
11
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Симв Елемент от менюто
ол
Приложение
Функции нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Помощ при готвене
Съдържа списък с автоматични програми.
Любима програма
Съдържа списък с любими програми за
готвене, създаден от потребителя.
Основни настройки
Можете да ги използвате, за да задавате
други настройки.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
Подменю за: Основни настройки
Симв Подменю
ол
Описание
Настройка часовото
време
Настройва текущото време на часовника.
Посочване на времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва
текущото време, когато деактивирате
уреда.
Настрой + Продължи
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Настрой + Продължи.
Загряваване+Задържане
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Загряваване+Задържане.
Удължаване на времето
Активира и деактивира функцията
Удължаване на времето.
Контраст на екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост на екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
Усилване на звънеца
Настройва на степени силата на звука при
натискане на бутоните и на сигналите.
Звук. сигнал на бутоните
Активира и деактивира звука при натискане
на сензорните полета. Не е възможно да
деактивирате тона на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
12
www.electrolux.com
Симв Подменю
ол
Описание
Звуци на аларм./греш.
Активира и деактивира звуците на
алармата.
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Фабрични настройки
Връща всички настройки към фабричните
им стойности.
6.3 Функции нагряване
Функция нагряване
Приложение
Топъл въздух
За печене на 3 позиции на скарата
едновременно и за сушене на
храна.Задайте температурата 20 - 40 °C пониско отколкото за функцията: Горно +
долно нагряване.
Пица нагряване
За готвене на 1 ниво на храна до поинтензивно запичане и хрупкава основа.
Задайте температурата 20 - 40 °C по-ниско
отколкото за функцията: Горно + долно
нагряване.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на 1
ниво.
Вентил. на ниска
темпер.
За приготвяне на особено крехки, сочни
печени меса.
Долно нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Вентил.ниска т.
влажност
За пестене на енергия при печене и
приготвяне на сушено печени продукти. За
печене на приготвени в консервени кутии
продукти на 1 ниво. Тази функция се
използва за дефиниране класа на
енергийна ефективност, съгласно EN50304.
ECO печене1
Функциите тип ЕКО ви позволяват да
оптимизирате потреблението на
електроенергия по време на готвене. За
целта първо трябва да зададете времето за
готвене. Повече информация за
препоръчителните настройки може да
намерите в таблиците за готвене, където е
обяснена съответната функция.
БЪЛГАРСКИ
Функция нагряване
13
Приложение
Дълбоко замразени
храни
За да станат хрупкави полуготовите храни
като пържени картофки, картофени
резенчета и пролетни рулца.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане
на хляб.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или
птици с кости на 1-ва позиция на рафта.
Също и за запичане и запеканки.
6.4 Специалитети
Функция нагряване
Приложение
Печене на хляб
За изпичане на хляб.
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също и за запичане.
Втасване на тесто1
За регулирано надигане на тесто с мая
преди печене.
Затопляне на чиния
За затопляне на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр.
ябълки, сливи, праскови) и зеленчуци (напр.
домати, тиквички, гъби).
Поддържане на
топлина
За поддържане на храната топла.
Размразяване
За размразяване на замразени храни.
6.5 Активиране на функция
нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Задайте функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
14
www.electrolux.com
6.6 Индикатор за нагряване
За да активирате функцията,
задръжте за 3 секунди. Индикаторът
за загряване се сменя.
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва.
6.8 Остатъчна топлина
Когато деактивирате уреда, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
6.7 Индикатор за бързо
нагряване
Тази функция намалява времето за
нагряване.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2
часа и 30 минути). Тази функция не
влияе върху работата на уреда.
Използвайте
, за да активирате
функцията. Натиснете
зададете минутите и
или
, за да
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на
операцията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на
функция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
•
•
•
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва
първо да зададете
функция за нагряване и
температура. Уредът се
деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв.
едновременно, ако
желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате
сензора за температура
в сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
отново и отново,
2. Натискайте
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
3. Натиснете
или
, за да
зададете необходимото време.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над 80
°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
някое сензорно поле.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
за отказ.
или
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
15
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
.
16
www.electrolux.com
8.3 Помощ при готвене с
Автоматично тегло
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
Тази функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
използвате, трябва да въведете
теглото на храната.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ при
, за да
готвене. Натиснете
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функцията: Автоматично
8.2 Помощ при готвене с
Автоматична рецепта
Този уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ при
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
, за да
5. Докоснете
или
, за да
настроите теглото на храната.
Натиснете
, за да потвърдите.
Автоматичната програма стартира.
6. Можете по всяко време да
промените теглото. Натиснете
готвене. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
тегло. Натиснете
потвърдите.
,
Когато използвате
функцията: Ръчно, уредът
използва автоматичните
настройки. Можете да ги
промените както и другите
функции.
или
, за да промените теглото.
7. Когато времето изтече, се чува
звуков сигнал. Натиснете някое
сензорно поле, за да деактивирате
сигнала.
При някои програми,
обърнете храната след 30
минути. Екранът показва
напомняне.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за температурата
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
подходящи резервни
части.
БЪЛГАРСКИ
Сензорът за температура в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
17
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
1. Активирайте уреда.
2. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
4. Натиснете
или
след помалко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
зададените на фурната температури
(минимум 120 °C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Уредът се деактивира
автоматично.
7. Докоснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
Дълбока тава:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
Скара и дълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре.
18
www.electrolux.com
Тавичка за печене или дълбока тава:
•
•
Всички принадлежности
имат малки
вдлъбнатини в горната
част на десните и
левите си страни, за да
увеличат
безопасността.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане.
Високият ръб около
скарата е средство за
предотвратяване на
изплъзване на
готварски съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани в уреда,
преди да затворите
вратичката на фурната.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Поставете тавата за печене или
дълбоката тава върху телескопичните
водачи.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата върху дълбоката
тава за печене. Сложете скарата и
тавата върху телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
19
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любима програма
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любима програма. Могат да се
запаметят до 20 програми.
Запаметяване на програма
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Докоснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
запаметите.
, за да
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, докоснете
или
и
, за да презапишете
натиснете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
Активиране на програмата
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любима
програма.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете
, за да отидете директно
в менюто: Любима програма.
10.2 Използване на Защита
за деца
Функцията Защита за деца
предотвратява неумишлената работа
с уреда.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. На дисплея се показва
съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция за нагряване (или програма),
20
www.electrolux.com
която да използвате по-късно с едно
докосване на сензорното поле.
Автоматичното
изключване не работи с
функциите: Осветление,
сензор за
температурата,Приключв.,
Времетр..
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
6. Натиснете
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
Има два режима за яркост на екрана:
•
, за да потвърдите.
Натиснете сензорно поле (освен ),
за да стартирате функцията: Настрой
+ Продължи. Зададената функция за
нагряване стартира.
•
10.6 Яркост на екрана
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
деактивира автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура
(°C)
Време за
изключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
•
Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите функцията:. Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
10.8 Механично заключване
на врата
Функцията "Заключена вратичка" не е
активна, когато закупите уреда.
БЪЛГАРСКИ
21
напред, докато се заключи на
място.
2. За да деактивирате заключването
на вратата, натиснете ключалката
обратно към панела.
ВНИМАНИЕ!
Движете механичното
устройство за заключване
на вратичка само
хоризонтално.
Не го местете вертикално.
10.10 Отваряне на вратата
при активирана механична
блокировка на врата
Можете да отворите вратата, когато
механичната блокировка на врата е
активирана.
1. Натиснете леко ключалката на
вратичката.
2. Отворете вратичката, като я
издърпате с дръжката.
ВНИМАНИЕ!
Не натискайте ключалката
на вратата, когато
затваряте вратичката на
уреда.
10.9 Използване на
механичното заключване на
вратичката
1. За да активирате заключването на
вратичката, дръпнете ключалката
1
2
Ако натиснете ключалката на
вратичката, докато щракне, ще
деактивирате функцията.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
22
www.electrolux.com
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане на топлина
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото, и го покрийте с
мокра кърпа или найлоново фолио.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване на тесто1.
Задайте необходимото време.
11.3 Печене
•
•
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
•
•
Затопляне на чиния
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
Автоматичната температура е 70 °C.
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване на тесто1
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
•
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви уред.
Приспособете обичайните си
настройки (температура, време за
готвене) и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Производителят препоръчва да
използвате по-ниска температура
първия път.
Ако не можете да откриете
настройките за определена
рецепта, се ориентирайте по друга
подобна.
Можете да удължите времето за
печене 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
При по-дългото време за печене,
можете да изключите фурната
приблизително 10 минути преди
края на времето за печене и да
използвате остатъчната топлина.
Когато готвите замразена храна,
тавите във фурната могат да се
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
11.4 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се
е зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на
по-ниска скара.
БЪЛГАРСКИ
Резултати от печенето
Възможна причина
23
Отстраняване
Сладкишът спада и става Температурата на
При следващото печене
клисав, недопечен или с фурната е твърде висока. задайте малко по-ниска
воднисти ивици.
температура на фурната.
Сладкишът спада и става Времето за печене е
клисав, недопечен или с прекалено кратко.
воднисти ивици.
Задайте по-дълго време
за печене. Не можете да
намалите времето за
печене като зададете
по-високи температури.
Сладкишът спада и става Има прекалено много
клисав, недопечен или с течност в сместа.
воднисти ивици.
Използвайте по-малко
течност. Внимавайте с
времената за бъркане,
особено ако използвате
универсални миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на
фурната е твърде ниска.
При следващото печене
задайте по-висока
температура на фурната.
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е
прекалено дълго.
При следващото печене
задайте по-кратко време
на печене.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Температурата на
Задайте по-ниска
фурната е прекалено
температура и по-дълго
висока и времето за
време за печене.
печене прекалено кратко.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Сместа е разстлана
неравномерно.
Разстелете сместа
равномерно в тавата за
печене.
Сладкишът не е готов за
посоченото време за
печене.
Температурата на
фурната е твърде ниска.
При следващото печене
задайте малко по-висока
температура на фурната.
11.5 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен
сладкиш/
плодови
сладкиши
Топъл въздух
140 - 160
70 - 90
1
24
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Горно + долно 160
cake /
нагряване
Пандишпан
без мазнини
35 - 50
2
Блат - леко
тесто
Топъл въздух
170 - 1801)
10 - 25
2
Блат пандишпан
Топъл въздух
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie /
Горно + долно 180
Ябълков пай
нагряване
(2 форми Ø 20
см,
разположени
по диагонал)
70 - 90
1
Чийзкейк
60 - 90
1
Време (мин)
Положение
на скарата
Fatless sponge Топъл въздух
cake /
Пандишпан
без мазнини
Apple pie /
Топъл въздух
Ябълков пай
(2 форми Ø 20
см,
разположени
по диагонал)
Горно + долно 170 - 190
нагряване
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Козунак
плетен / във
форма на
венец
Горно + долно 170 - 190
нагряване
30 - 40
3
Коледен кейк
Горно + долно 160 - 1801)
нагряване
50 - 70
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Хляб (ръжен
Горно + долно 1. 2301)
хляб):
нагряване
2. 160 - 180
1. Първа
част на
процеса за
печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки/еклери Горно + долно 190 - 2101)
нагряване
20 - 35
3
Плодово руло
10 - 20
3
20 - 40
3
Маслен
Горно + долно 190 - 2101)
бадемов кекс / нагряване
сладки
кексове
20 - 30
3
Плодови
сладкиши (от
тесто с мая/
смес за
пандишпан)2)
Топъл въздух
150
35 - 55
3
Плодови
сладкиши (от
тесто с мая/
смес за
пандишпан)2)
Горно + долно 170
нагряване
35 - 55
3
40 - 80
3
40 - 80
3
Горно + долно 180 - 2001)
нагряване
Кейк от
Топъл въздух
маслено тесто
с поръсени
капки от
тестото (сух)
Плодов
Топъл въздух
сладкиш върху
леко тесто
150 - 160
160 - 170
Кейк с мая и
Горно + долно 160 - 1801)
фина заливка нагряване
(напр. извара,
сметана, крем)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
25
26
www.electrolux.com
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл въздух
150 - 160
10 - 20
3
140
20 - 35
3
Short bread /
Горно + долно 1601)
Сладкиши от
нагряване
маслено
тесто / тестени
ивици
20 - 30
3
Сладки от
Топъл въздух
пандишпанена
смес
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци /
целувки
80 - 100
120 - 150
3
Сладки с
Топъл въздух
бадемови ядки
или кокосово
брашно
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
тесто с мая
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл въздух
от
многолистно
тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Горно + долно 190 - 2101)
нагряване
10 - 25
3
Small cakes /
Малки
кексчета (20
броя/тава)
Топъл въздух
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Малки
кексчета (20
броя/тава)
Горно + долно 1701)
нагряване
20 - 30
3
Short bread /
Топъл въздух
Сладкиши от
маслено
тесто / тестени
ивици
Топъл въздух
Топъл въздух
1) Предварително загрейте фурната.
БЪЛГАРСКИ
27
11.6 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Макарони на
фурна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Горно + долно 180 - 200
нагряване
45 - 60
1
Лазаня
Горно + долно 180 - 200
нагряване
25 - 40
1
Зеленчуков
огретен1)
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
1
160 - 170
15 - 30
1
Сладки
суфлета
Горно + долно 180 - 200
нагряване
40 - 60
1
Рибни
суфлета
Горно + долно 180 - 200
нагряване
30 - 60
1
Пълнени
зеленчуци
Топъл въздух
30 - 60
1
Багети със
Топъл въздух
заливка от
топено сирене
160 - 170
1) Предварително загрейте фурната.
11.7 Вентил.ниска т. влажност
Храна
Видове храни
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
180 - 200
45 - 60
2
Лазаня
180 - 200
45 - 60
2
Запечени картофи
190 - 210
55 - 80
2
Сладки ястия
180 - 200
45 - 60
2
Кръгъл кекс или бриош
160 - 170
50 - 70
1
Козунак плетен / във
форма на венец
170 - 190
40 - 50
2
Кейк от маслено тесто с
160 - 170
поръсени капки от тестото
(сух)
20 - 40
3
Курабийки от тесто с мая
20 - 40
2
160 - 170
11.8 Печене на няколко нива
Използвайте функцията: Топъл
въздух.
28
www.electrolux.com
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Кремки/еклери 160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Предварително загрейте фурната.
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Сладкиши от
маслено
тесто/тестени
ивици
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Сладки от
160 - 170
пандишпанена
смес
25 - 40
1/4
-
Сладки от
белтъци,
целувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от
многолистно
тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Малки
кексчета (20
броя/тава)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
11.9 Вентил. на ниска темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
БЪЛГАРСКИ
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
29
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. на
ниска темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Храна
Количества
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Говеждо
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Говеждо филе 1000 - 1500 г
120
90 - 150
3
Телешко
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Стекове
200 - 300 г
120
20 - 40
3
11.10 Пица нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънка)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Пица (обилно
гарнирана)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Киш "Лорен"
170 - 190
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без
набухватели
230 - 2501)
10 - 20
2
30
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Флан от
160 - 1801)
многолистно тесто
45 - 55
2
Фламкухен
(елзаски
специалитет,
подобен на пица)
230 - 2501)
12 - 20
2
Пироги (руски
вариант на
калцоне)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.11 Печене (на месо)
•
•
•
•
•
Използвайте съдове за печене,
които са термоустойчиви
(прочетете указанията на
производителя).
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене (ако е налична) или на
скарата над дълбоката тава за
печене (на месо).
За печене на чисто месо (без
сланина и лой) използвайте тава за
печене (на месо) с похлупак. Така
месото ще се запази по-сочно.
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава за печене (на месо)
без похлупак.
Препоръчваме в уреда да печете
месо и риба с минимално тегло 1
кг.
•
•
•
•
За да не загарят сосовете и
мазнините, които изпуска месото,
наливайте малко течност в
дълбоката тава за печене.
При необходимост обърнете
месото (след 1/2 - 2/3 от времето за
печене).
Докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове. Така ще
се изпекат още по-добре.
Може да деактивирате уреда
приблизително 10 минути преди
изтичане на времето за печене (на
месо) и да използвате остатъчната
топлина.
11.12 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количеств Функция
а
Температу Време
ра (°C)
(мин)
Положени
е на
скарата
Задушено
месо
1 - 1,5 кг
230
1
Горно +
долно
нагряване
120 - 150
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количеств Функция
а
Температу Време
ра (°C)
(мин)
31
Положени
е на
скарата
Говеждо
на см
печено или
дебелина
филе: алангле
Турбо грил
190 - 2001)
5-6
1
Говеждо
печено или
филе: средно
изпечено
на см
дебелина
Турбо грил
180 - 1901)
6-8
1
Говеждо
печено или
филе: добре
изпечено
на см
дебелина
Турбо грил
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количеств Функция
а
Температу Време
ра (°C)
(мин)
Положени
е на
скарата
Плешка /
врат / бут
1 - 1,5 кг
Турбо грил 160 - 180
90 - 120
1
Котлет / гърди 1 - 1,5 кг
Турбо грил 170 - 180
60 - 90
1
Руло
"Стефани"
750 г - 1 кг
Турбо грил 160 - 170
50 - 60
1
Свински
джолан
(предварител
но сварен)
750 г - 1 кг
Турбо грил 150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количеств
о (кг)
Функция
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
Турбо грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
1.5 - 2
Турбо грил
160 - 180
120 - 150
1
32
www.electrolux.com
Агнешко
Храна
Количеств
о (кг)
Функция
Температу Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Положение
на скарата
Агнешки
бут /
агнешко
печено
1 - 1.5
Турбо грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко
филе
1 - 1.5
Турбо грил
160 - 180
40 - 60
1
Храна
Количеств
а
Функция
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Еленско
месо /
заешко
бутче
до 1 кг
Горно +
долно
нагряване
2301)
30 - 40
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Горно +
долно
нагряване
210 - 220
35 - 40
1
Еленски бут 1,5 - 2 кг
Горно +
долно
нагряване
180 - 200
60 - 90
1
Дивеч
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче месо
Храна
Количеств
а
Функция
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Порции
птиче месо
200 - 250 г
всяка част
Турбо грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин
пиле
400 - 500 г
всяка част
Турбо грил
190 - 210
35 - 50
1
Пиле,
млада
кокошка
1 - 1,5 кг
Турбо грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо грил
140 - 160
150 - 240
1
БЪЛГАРСКИ
33
Риба (задушена)
Храна
Количеств
о (кг)
Функция
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
Горно +
долно
нагряване
210 - 220
40 - 60
1
11.13 Единичен грил
•
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ВНИМАНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
Единичен грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
1-ва страна
2-ра страна
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе 230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка
плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла,
500 - 1000 г
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Говеждо
печено
Положение
на скарата
Двоен грил
Храна
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки
стек
7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
филийки1)
1-3
1-3
5
34
www.electrolux.com
Храна
Време (мин)
Принцеси
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
6-8
-
4
1) Предварително загрейте фурната.
11.14 Дълбоко замразени храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица, замразена
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица,
замразена
190 - 210
20 - 25
2
Пица, охладена
210 - 230
13 - 25
2
Снакс пица,
замразена
180 - 200
15 - 30
2
Пържени картофи, 200 - 220
тънки
20 - 30
3
Пържени картофи, 200 - 220
дебели
25 - 35
3
Картоф с корич./
Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофи на фурна 210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / канелони, 170 - 190
пресни
35 - 45
2
Лазаня / канелони, 160 - 180
замразени
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Пица,
замразена
Пържени
картофки1)
(300 - 600 г)
Температура
(°C)
Време (мин)
Температура
(°C)
Горно + долно според
нагряване
указанията на
производител
я
според
указанията на
производител
я
3
Горно + долно 200 - 220
нагряване или
Турбо грил
според
указанията на
производител
я
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Багети
Плодови
сладкиши
Температура
(°C)
35
Време (мин)
Температура
(°C)
Горно + долно според
нагряване
указанията на
производител
я
според
указанията на
производител
я
3
Горно + долно според
нагряване
указанията на
производител
я
според
указанията на
производител
я
3
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.15 Размразяване
•
•
•
Отстранете опаковката на храната
и поставете храната в чиния.
Използвайте първата позиция за
рафт отдолу нагоре.
Не я покривайте ястието с купа или
чиния, тъй като това може да
увеличи времето за размразяване.
Храна
Количест
ва
Време за
Време за
размразяв доразмраз
ане (мин)
яване
(мин)
Забележки
Пиле
1 кг
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху
обърната дълбока чиния
върху по-голяма чиния.
Обърнете по средата на
готвенето.
Месо
1 кг
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на
готвенето.
Месо
500 г
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на
готвенето.
Пъстърв 150 г
а
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300 г
30 - 40
10 - 20
-
Чисто
масло
250 г
30 - 40
10 - 15
-
Сметана 2 x 200 гр
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато
още е леко замразена на
места.
Гато
60
60
-
1,4 кг
36
www.electrolux.com
11.16 Консервиране
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
•
•
•
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бураните
започне да ври (приблизително
след 35 - 60 минути при
еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Ягоди /
боровинки /
малини / зряло
цариградско
грозде
160 - 170
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Круши / дюли /
сини сливи
160 - 170
35 - 45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на
готвите на 100 °C
поява на
(мин)
мехурчета (мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах /
аспержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
10 - 15
Зеленчуци
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
БЪЛГАРСКИ
11.17 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяван
е
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
37
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
11.18 Печене на хляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бял хляб
180 - 200
40 - 60
2
Багета
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен хляб
190 - 210
50 - 70
2
38
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Черен хляб
180 - 200
50 - 70
2
Пълнозърнест
хляб
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Таблица за сензор за температура
Говеждо
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Ребърце / Стек от филе: алангле
45 - 50
Ребърце / Стек от филе: средно
изпечено
60 - 65
Ребърце / Стек от филе: добре
изпечено
70 - 75
Свинско
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Плешка / шунка / свински врат
80 - 82
Котлет (плешка) / пушено свинско
филе
75 - 80
Руло "Стефани"
75 - 80
Телешко
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Телешко печено
75 - 80
Телешки джолан
85 - 90
Овнешко / агнешко месо
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Овнешки бут
80 - 85
Овнешко филе
80 - 85
Агнешко печено / агнешки бут
70 - 75
БЪЛГАРСКИ
39
Дивеч
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Филе от заек
70 - 75
Заешко бутче
70 - 75
Цял заек
70 - 75
Филе от елен
70 - 75
Еленски бут
70 - 75
Риба
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Сьомга
65 - 70
Пъстърви
65 - 70
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
12.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
40
www.electrolux.com
3. Почистете таванът на фурната.
4. Монтирайте нагревателния
елемент в обратна
последователност.
2
1
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.3 Таван на фурната
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Деактивирайте уреда,
преди да извадите
нагревателния елемент.
Уверете се, че уредът е
студен. Съществува
опасност от изгаряния.
Монтирайте нагревателния
елемент над опорите на
вътрешните стени на
уреда.
5. Монтирайте носачите на скарата.
12.4 Изваждане и монтиране
на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
Отстранете носачите на скарата.
Можете да сгънете надолу
нагревателния елемент на тавана на
фурната, за да почистите по-лесно
тавана.
1. Хванете нагревателния елемент в
предната му част с две ръце.
2. Изтеглете го напред срещу
натиска на пружината и след това
навън по опорите от двете му
страни.
Нагревателният елемент се сгъва.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
БЪЛГАРСКИ
41
Горната лампичка
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
След почистване, поставете на място
стъклените панели и вратичката.
Направете гореизброените стъпки в
обратен ред. Поставете първо помалкия панел, после по-големия.
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
12.5 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
42
www.electrolux.com
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана
неправилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е
настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че
не са зададени.
настройките са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е
автоматичното
изключване.
Вижте "Автоматично
изключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно
вратичката.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не
функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за
температура в
сърцевината не е
правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на
сензора за температура в
сърцевината възможно
по-навътре в гнездото.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за Има електрическа
грешка, който не е
повреда.
упоменат в тази таблица.
•
•
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.
43
Изключете уреда
посредством
предпазителя на
жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва същото
съобщение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOB5851AOX
Индекс на енергийна ефективност
92.9
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.99 kWh/цикъл
44
www.electrolux.com
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.79 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
71 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
39.5 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове Методи за измерване на
производителността.
•
14.2 Икономия на енергия
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я
дръжте така, колкото може подълго по време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите
с вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
•
•
•
•
•
Остатъчна топлина
– При някой функции на фурната,
ако програма с времево
избиране (Времетр., Приключв.)
е активирана и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагревателните елементи се
изкл. автоматично 10% по-рано.
Вентилаторът и лампата
продължават да работят.
Готвене на изкл. лампа - изкл.
лампата по време на готвене и я
пускайте само когато имате нужда
от нея.
Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие
топло, изберете най-ниската
възможна настройка на
температурата. Дисплеят показва
температурата на остатъчната
топлина.
Еко функции - вижте "Функции
нагряване".
Когато използвате функцията:
Вентил.ниска т. влажност,
лампичката се деактивира след 30
секунди. Можете да го активирате
отново, в зависимост от вашите
предпочитания.
Когато използвате функцията Eco,
лампата се деактивира. Можете да
го активирате отново, в зависимост
от вашите предпочитания.
БЪЛГАРСКИ
45
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
46
www.electrolux.com
БЪЛГАРСКИ
47
867309701-C-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement