Electrolux | EOA5751AOX | User manual | Electrolux EOA5751AOX User Manual

EOA5751AO
SL
Pečica
Navodila za uporabo
2
www.electrolux.com
KAZALO
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO................................................................... 3
2. VARNOSTNE INFORMACIJE............................................................................ 4
3. OPIS IZDELKA................................................................................................... 6
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA...................................................................................7
5. PRED PRVO UPORABO....................................................................................9
6. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................10
7. ČASOVNE FUNKCIJE......................................................................................11
8. SAMODEJNI PROGRAMI................................................................................ 13
9. UPORABA DODATNE OPREME..................................................................... 14
10. DODATNE FUNKCIJE....................................................................................17
11. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 19
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 34
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 36
14. TEHNIČNE INFORMACIJE............................................................................ 38
15. ENERGIJSKA UČINKOVITOST..................................................................... 38
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
Registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo / Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
3
NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne
namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobili
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje.
Dostopni deli so vroči.
Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo
izvajati otroci brez nadzora.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati, če
niso pod nenehnim nadzorom.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi
le strokovno usposobljena oseba.
Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo
vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z
zaščitnimi rokavicami.
Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena,
da preprečite možnost udara električnega toka.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Naprave ne čistite s paro.
Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih
čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne
poškodujete stekla.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite
sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od
stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to
napravo.
2. VARNOSTNE INFORMACIJE
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite
previdni, ker je težka. Vedno nosite
zaščitne rokavice.
Naprave ne vlecite za ročaj.
Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
Stranice naprave morajo biti
nameščene ob napravah ali enotah z
isto višino.
•
2.2 Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Električno priključitev mora opraviti
usposobljen električar.
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se
posvetujte z električarjem.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Pazite, da ne poškodujete vtiča in
kabla. Če je treba kabel zamenjati,
mora to storiti osebje pooblaščenega
servisnega centra.
Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali
bližino vrat naprave, še posebej, ko
so vroča.
Zaščita pred udarom električnega
toka izoliranih delov in delov pod
električno napetostjo mora biti
pritrjena tako, da je ni mogoče
odstraniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
SLOVENŠČINA
•
•
•
Uporabite le prave izolacijske
naprave: odklopnike, varovalke
(talilne varovalke odvijte iz nosilca),
zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti
izolacijsko napravo, ki omogoča
odklop naprave z omrežja na vseh
polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno
razdaljo 3 mm.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin in električnega udara
ali eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo uporabljajte samo v
gospodinjstvu.
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
Prepričajte se, da prezračevalne
odprtine niso blokirane.
Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
Napravo po vsaki uporabi izklopite.
Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz
naprave lahko puhne vroč zrak.
Naprave ne upravljajte z mokrimi
rokami ali ko je v stiku z vodo.
Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na
napravi.
•
Da bi preprečili poškodbo ali
spreminjanje barve emajla:
•
•
•
•
•
2.4 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
požara ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
5
– Ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno
naprave.
– Ne postavljajte aluminijaste folije
neposredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v
vročo napravo.
– Ne puščajte mokre posode in
hrane v napravi, ko končate s
pripravo hrane.
– Bodite pri odstranjevanju ali
nameščanju pripomočkov
previdni.
Sprememba barve emajla ne vpliva
na zmogljivost naprave. Garancija
tega ne vrednoti kot pomanjkljivost.
Za sočne torte uporabite globok
pekač. Sadni sokovi povzročajo
madeže, ki so lahko trajni.
Naprava je namenjena le kuhanju. Ni
je dovoljeno uporabljati za druge
namene, npr. ogrevanje prostora.
Jedi v pečici vedno pripravljajte pri
zaprtih vratih.
Če napravo namestite za ploščo
omarice (npr. vrata), poskrbite, da
vrata med delovanjem naprave ne
bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo
omarice se lahko nakopičita toplota in
vlaga ter povzročita nadaljnje
poškodbe naprave, ohišja ali tal.
Plošče omarice ne zapirajte, dokler se
po uporabi naprava povsem ne
ohladi.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
Če se steklene plošče v vratih
poškodujejo, jih takoj zamenjajte.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka!
Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
Preostala maščoba ali hrana v
napravi lahko povzroči požar.
6
www.electrolux.com
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralna čistilna
sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna
navodila z embalaže.
Katalitičnega emajla (če obstaja) ne
čistite s čistilnimi sredstvi.
•
•
2.5 Notranja lučka
•
Žarnica ali halogenska žarnica,
uporabljena za to napravo, je
prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
•
Uporabite le žarnice z istimi
specifikacijami.
2.6 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
2.7 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
Pred zamenjavo žarnice izključite
napravo iz napajanja.
3. OPIS IZDELKA
3.1 Splošni pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljalna plošča
Elektronski programator
Vtičnica sonde za meso
Grelec
Luč
Ventilator
Nosilci rešetk, odstranljivi
Položaji rešetk
SLOVENŠČINA
3.2 Pripomočki
Za peko in pečenje ali kot posoda za
zbiranje maščobe.
Rešetka
Sonda za meso
Za posodo, modele, pečenke.
Za merjenje pečenosti živil.
Pekač
Teleskopska vodila
Za kolače in piškote.
Za rešetke in pladnje.
Posoda za žar / pekač
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Elektronski programator
1
2 3
4 5
6
Napravo upravljajte s senzorskimi polji.
Senzor‐
sko
polje
1
Funkcija
Opis
VKLOP/IZKLOP
Za vklop in izklop naprave.
7 8 9 10 11
7
8
www.electrolux.com
Senzor‐
sko
polje
2
3
4
Funkcija
Opis
FUNKCIJE
Za nastavitev funkcije pečice, funkcije čiščen‐
ja ali samodejnega programa.
LUČ V PEČICI
Vklop ali izklop luči v pečici.
TEMPERATURA /
HITRO SEGRE‐
VANJE PEČICE
Omogoča nastavljanje in preverjanje temper‐
ature pečice ali temperature sonde za meso
(če je prisotna). Če pritisnete in držite tri se‐
kunde, se VKLOPI ali IZKLOPI funkcija hitre‐
ga segrevanja.
PRILJUBLJENE
Za shranitev vašega najljubšega programa. S
to tipko lahko neposredno dostopite do svoje‐
ga priljubljenega programa, tudi če je naprava
izklopljena.
PRIKAZOVALNIK
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
GOR
Za pomikanje gor po meniju.
DOL
Za pomikanje dol po meniju.
URA
Za nastavitev časovnih funkcij.
ODŠTEVALNA
URA
Za nastavitev odštevalne ure.
V redu
Za potrditev izbire ali nastavitve.
5
-
6
7
8
9
10
11
4.2 Prikazovalnik
A
B
E
C
A) Simbol funkcije pečice
B) Številka funkcije/programa pečice
C) Indikatorji za časovne funkcije (oglejte si
razpredelnico »Časovne funkcije«)
D) Prikazovalnik časa/akumulirane toplote
E) Prikazovalnik temperature/časa
D
Drugi indikatorji prikazovalnika:
Simbol
Ime
Samodejni program
Opis
Izberete lahko samodejni program.
SLOVENŠČINA
Simbol
/
/
Ime
Opis
Priljubljeni program
Izvaja se priljubljen program.
kg/g
Izvaja se samodejni program z vnosom
teže.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Indikator segrevanja/akumu‐
lirane toplote
Prikazuje stopnjo temperature v napra‐
vi.
Temperatura/hitro segre‐
vanje pečice
Funkcija deluje.
Temperatura
Lahko preverite ali spremenite temper‐
aturo.
Sonda za meso
Vtič sonde za meso je v vtičnici sonde
za meso.
Odštevalna ura
Deluje funkcija odštevalne ure.
4.3 Indikator segrevanja
Če vklopite funkcijo pečice, na
9
Ko je naprava na nastavljeni temperaturi,
črtice izginejo s prikazovalnika.
. Te
prikazovalniku zasvetijo črtice
črtice kažejo povišanje ali znižanje
temperature v napravi.
5. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
sekund je na prikazovalniku prikazana
različica programske opreme.
5.1 Prvo čiščenje
Ko različica programske opreme izgine,
se na prikazovalniku prikažeta h in
12:00. Utripa »12«.
Iz naprave odstranite vse pripomočke in
odstranljive nosilce rešetk.
1. Dotaknite se
ure.
ali
2. Dotaknite se
.
3. Dotaknite se
minute.
ali
Oglejte si poglavje »
Vzdrževanje in čiščenje«.
Pred prvo uporabo napravo očistite.
, da nastavite
, da nastavite
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk
namestite nazaj v prvotni položaj.
4. Dotaknite se
ali .
Prikazovalnik temperature/časa prikazuje
nov čas.
5.2 Nastavitev časa
5.3 Spreminjanje časa
Po prvi priključitvi na električno omrežje
se za nekaj sekund vklopijo vsi simboli
na prikazovalniku. Naslednjih nekaj
Čas lahko spreminjate samo, ko je
naprava izklopljena.
Dotaknite se
.
10
www.electrolux.com
Na prikazovalniku utripa
Za nastavitev novega časa si oglejte »
Nastavitev časa«.
.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
6.1 Uporaba naprave
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Za upravljanje naprave lahko uporabite:
•
•
ročni način,
samodejne programe.
6.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Vroči zrak
Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in
sušenje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
Program za piz‐
zo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj za‐
pečene in hrustljave. Temperaturo nastavite 20 - 40
°C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj/spodaj.
Gretje zgoraj/
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini pečice.
Pečenje z nizko
temp.
Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje
hrane.
Vlažni vroči zrak Za prihranek energije, ko pečete in pripravljate suha
živila. Prav tako za peko predpečenih dobrot v mod‐
elih na eni višini pečice. Ta funkcija je bila uporabl‐
jena za določitev razreda energijske učinkovitosti po
EN50304.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Ohrani toploto
Za ohranjanje toplote hrane.
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe ener‐
gije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti
čas priprave jedi. Za dodatne informacije o priporo‐
čenih nastavitvah si oglejte razpredelnice za pe‐
čenje z ustrezno funkcijo.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
11
Uporaba
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
Veliki žar
Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje
kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi
na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodat‐
no zapečenost.
6.3 Nastavitev funkcije pečice
1. Napravo vklopite z .
Na prikazovalniku so prikazani
nastavljena temperatura, simbol in
številka funkcije pečice.
2. Pritisnite
ali
funkcije pečice.
za nastavitev
3. Pritisnite
ali pa se naprava
samodejno zažene po petih
sekundah.
Če vklopite napravo in ne
nastavite funkcije pečice ali
programa, se naprava čez
20 sekund samodejno
izklopi.
6.4 Spreminjanje temperature
Dotaknite se
ali
, da temperaturo
spremenite v korakih po 5 °C.
Ko je naprava na nastavljeni temperaturi,
se trikrat oglasi zvočni signal in indikator
segrevanja ugasne.
6.5 Preverjanje temperature
Temperaturo v napravi lahko vidite, ko
deluje funkcija ali program.
1. Dotaknite se .
Prikazovalnik temperature/časa kaže
temperaturo v napravi.
2. Pritisnite
, da se vrnete na
nastavljeno temperaturo, sicer jo
prikazovalnik samodejno prikaže čez
pet sekund.
6.6 Funkcija hitrega segrevanja
Med izvajanjem funkcije
hitrega segrevanja v pečico
ne postavljajte hrane.
Funkcija hitrega segrevanja pečice ni na
voljo z vsako funkcijo pečice. Če funkcija
hitrega segrevanja ni na voljo za
nastavljeno funkcijo, se oglasi zvočni
signal, če se oglasi zvok napake v »
Meniju Nastavitve«.
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas
segrevanja.
Za vklop funkcije hitrega segrevanja
pritisnite in več kot tri sekunde držite .
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja,
bodo na prikazovalniku utripale črtice, ki
prikazujejo delovanje funkcije.
7. ČASOVNE FUNKCIJE
7.1 Razpredelnica časovnih funkcij
Časovna funkcija
ČAS
Uporaba
Za prikaz časa. Za spremembo časa si oglejte »Nas‐
tavitev časa«.
12
www.electrolux.com
Časovna funkcija
Uporaba
TRAJANJE
Za določanje trajanja delovanja naprave.
KONEC
Za določanje časa izklopa naprave. Sočasno lahko
uporabite funkciji Trajanje in Konec (Zamik vklopa),
če želite, da se naprava pozneje samodejno vklopi in
izklopi.
7.2 Števec časa
7.4 Nastavitev KONCA
Števec časa se ne vklopi, če
sta nastavljeni funkciji
Trajanje in Konec.
1. Vklopite napravo in nastavite funkcijo
ter temperaturo pečice.
2. Pritiskajte
, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže
.
Števec časa začne šteti čas, ko se začne
naprava segrevati.
Na prikazovalniku utripa
Za ponastavitev števca časa sočasno
3. Uporabite
pritiskajte
in
, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže »00:00« in ne
začne števec časa znova šteti časa.
za potrditev. Najprej
KONCA in
nastavite minute in nato ure.
Ko preteče nastavljen čas, zvočni signal
deluje dve minuti. Na prikazovalniku
7.3 Nastavitev TRAJANJA
1. Vklopite napravo in nastavite funkcijo
ter temperaturo pečice.
2. Pritiskajte
, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže
Na prikazovalniku utripa
.
.
3. Pritisnite
ali
, da nastavite
minute za TRAJANJE.
4. Za potrditev se dotaknite
ali
5. Pritisnite
za TRAJANJE.
.
, da nastavite ure
Če se boste med
nastavljanjem funkcije
TRAJANJE dotaknili
polja , bo naprava
prešla na nastavitev
funkcije KONEC.
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti.
Na prikazovalniku utripata
in
nastavitev časa. Naprava se izklopi.
7. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
8. Izklopite napravo.
ali
.
za nastavitev
utripata simbol
in nastavljen čas.
Naprava se izklopi.
4. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
5. Izklopite napravo.
7.5 Nastavljanje ODŠTEVALNE
URE
Z ODŠTEVALNO URO nastavite
odštevanje (največ 2 uri 30 minut).Ta
funkcija ne vpliva na delovanje pečice.
ODŠTEVALNO URO lahko nastavite
kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
1. Dotaknite se
.
Na prikazovalniku utripata
in »00«.
2. Pritisnite
ali
, da nastavite
ODŠTEVALNO URO. Najprej
nastavite sekunde, potem minute in
na koncu ure.
3. Sočasno se dotaknite
in
ponastavite nastavljen čas.
, da
ali pa se ODŠTEVALNA
4. Pritisnite
URA samodejno zažene po petih
sekundah.
SLOVENŠČINA
Ko preteče nastavljen čas, zvočni signal
deluje dve minuti, na prikazovalniku pa
utripata 00:00 in .
5. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
funkcijo TRAJANJE
in potem
KONEC
(oglejte si »Nastavitev
TRAJANJA« in »Nastavitev KONCA«).
Ko je vklopljena funkcija
zamika vklopa, se na
prikazovalniku prikažejo
statični simbol funkcije
7.6 Nastavitev funkcije Zamik
vklopa
pečice,
s piko in
.
Pika kaže, katera časovna
funkcija je vklopljena na
prikazovalniku časa/
akumulirane toplote.
Funkciji TRAJANJE
in KONEC
lahko uporabite hkrati, če želite, da se
pozneje naprava samodejno vklopi in
izklopi. V tem primeru najprej nastavite
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
če nimate znanja ali izkušenj s pripravo
jedi. Na prikazovalniku so prikazani
privzeti časi priprave jedi za vse
samodejne programe.
Na voljo je 9 samodejnih programov.
Samodejni program ali recept uporabite,
8.1 Samodejni programi
Številka programa
Ime programa
1
GOVEJA PEČENKA
2
PEČENA SVINJINA
3
PIŠČANEC, CEL
4
PIZZA
5
MUFFINI
6
QUICHE LORRAINE
7
BELI KRUH
8
GRATINIRAN KROMPIR
9
LAZANJA
8.2 Spletni recepti
Recepte za samodejne
programe za to napravo
najdete na našem spletnem
mestu. Da boste našli pravo
knjižico receptov, preverite
število izdelka (PNC) na
ploščici za tehnične navedbe
na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
8.3 Samodejni programi
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se
.
13
14
www.electrolux.com
Na prikazovalniku je prikazana številka
samodejnega programa, (P1 – P9).
3. Dotaknite se
ali
samodejni program.
, da izberete
4. Dotaknite se
ali počakajte pet
sekund, da naprava začne
samodejno delovati.
5. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
6. Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
signal deluje dve minuti. Utripa
7. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
8. Izklopite napravo.
.
8.5 Samodejni programi s
sondo za meso (izbrani modeli)
signal deluje dve minuti. Simbol
utripa.
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja.
7. Izklopite napravo.
Temperatura jedra hrane je fiksno
nastavljena v programih za sondo za
meso. Program se konča, ko sonda v
napravi doseže nastavljeno temperaturo
jedra.
8.4 Samodejni programi z
vnosom teže
1. Vklopite napravo.
Če nastavite težo mesa, naprava
izračuna čas pečenja.
1. Vklopite napravo.
2. Dotaknite se
.
3. Dotaknite se
ali
, da nastavite
program za težo.
Na prikazovalniku se prikaže naslednje:
,
čas priprave jedi, simbol trajanja
privzeta teža in merska enota (kg, g).
ali pa se nastavitve
4. Dotaknite se
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Naprava se vklopi.
5. Privzeto vrednost teže lahko
spremenite z
ali
2. Dotaknite se .
3. Namestite sondo za meso. Oglejte
si »Sonda za meso«.
ali
, da nastavite
4. Dotaknite se
program za sondo za meso.
Na prikazovalniku se prikažejo čas
priprave jedi,
in
.
ali pa se nastavitve
5. Dotaknite se
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni
.
signal deluje dve minuti. Utripa
6. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata.
7. Izklopite napravo.
. Dotaknite se
.
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Sonda za meso
Nastaviti je treba dve temperaturi:
temperaturo pečice in temperaturo jedra.
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko temperatura mesa doseže
nastavljeno temperaturo, se naprava
izklopi.
POZOR!
Uporabite le priloženo sondo
za meso ali prave
nadomestne dele.
SLOVENŠČINA
Med pečenjem mora sonda
za meso ostati v mesu in
priključena na vtičnico.
1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso (s simbolom
na ročaju) potisnite v sredino
mesa.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v
vtičnico na sprednji strani naprave.
15
6. Nastavite funkcijo pečice in
temperaturo pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in simbol segrevanja
.
Ko naprava računa približen čas trajanja,
se na prikazovalniku prikaže števec
časa. Po prvem izračunu se na
prikazovalniku prikaže približno trajanje
priprave hrane.
Naprava med pečenjem še naprej
izračunava čas trajanja. Prikazovalnik se
redno posodablja z novo vrednostjo
trajanja.
Ko pečete s sondo za meso,
lahko spremenite
temperaturo, prikazano na
prikazovalniku. Ko vtaknete
vtič sonde za meso v
vtičnico ter nastavite funkcijo
in temperaturo pečice, se na
prikazovalniku prikaže
trenutna temperatura jedra.
Na prikazovalniku utripa
in prikazana
je privzeta nastavljena temperatura
jedra. Ob prvem delovanju je
temperatura 60 °C, ob vsakem
nadaljnjem pa je enaka zadnji nastavljeni
vrednosti.
Ko vtaknete vtič sonde za
meso v vtičnico, prekličete
nastavitve za časovne
funkcije.
4. Dotaknite se
ali
temperaturo jedra.
, da nastavite
ali pa se nastavitve
5. Dotaknite se
po petih sekundah samodejno
shranijo.
Temperaturo jedra lahko
nastavite samo, ko utripa
. Če se pred
nastavljanjem
temperature jedra na
prikazovalniku prikaže
, a ne utripa,
ali
pritisnite in
za nastavitev nove
vrednosti.
Pritiskajte , da se prikažejo
ostale tri temperature:
• nastavljena
temperatura jedra,
• trenutna temperatura
pečice,
• trenutna temperatura
jedra.
Ko meso doseže nastavljeno
temperaturo jedra, se za dve minuti
oglasi zvočni signal in utripata vrednost
temperature jedra in
. Naprava se
izklopi.
7. Z dotikom senzorskega polja izklopite
zvočni signal.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz
vtičnice ter vzemite meso iz naprave.
OPOZORILO!
Pri odstranjevanju sonde za
meso bodite previdni. Vroča
je. Obstaja nevarnost
opeklin.
9.2 Vstavljanje pripomočkov
Rešetka:
Rešetko potisnite med vodili nosilca
rešetk in poskrbite, da bodo nogice
obrnjene navzdol.
16
www.electrolux.com
9.3 Teleskopska vodila Vstavljanje pripomočkov
POZOR!
Preden zaprete vrata pečice,
preverite, ali ste teleskopski
vodili popolnoma potisnili v
notranjost pečice.
Rešetka:
Rešetko postavite na teleskopski vodili z
nogicami, obrnjenimi navzdol.
Globok pekač:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk.
Rešetka in globok pekač skupaj:
Globok pekač potisnite med vodili nosilca
rešetk in rešetko na vodilih zgoraj.
Visok rob okoli rešetke je
poseben element, ki
preprečuje zdrs posode.
Pekač ali globok pekač:
Na teleskopski vodili postavite pekač za
pecivo ali globok pekač.
Rešetka in globok pekač skupaj:
•
•
Vsi pripomočki imajo na
vrhu na desni in levi
strani majhne zareze za
večjo varnost. Zareze so
tudi varovala pred
prevračanjem.
Visok rob okoli rešetke je
namenjen preprečevanju
zdrsa posode.
Rešetko položite na globok pekač.
Rešetko in globok pekač postavite na
teleskopski vodili.
SLOVENŠČINA
17
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Uporaba funkcije
Priljubljene:
Za izklop funkcija Varovalo za otroke
ponovite 2. korak.
To funkcijo uporabite, da shranite svoje
najljubše nastavitve temperature in časa
za funkcijo pečice ali program.
10.3 Uporaba funkcije
zaklepanja tipk
1. Nastavite temperaturo in čas za
funkcijo pečice ali program.
2. Pritisnite in za več kot tri sekunde
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice.
. Oglasi se zvočni signal.
držite
3. Izklopite napravo.
•
Za vklop funkcije se dotaknite
Naprava vklopi vaš priljubljeni
program.
.
Za izklop funkcije se dotaknite
Naprava izklopi vaš priljubljeni
program.
.
10.2 Uporaba varovala za
otroke
Varovalo za otroke preprečuje
nenameren vklop naprave.
1. Za vklop funkcije izklopite napravo z
. Ne nastavite funkcije pečice.
2. Sočasno pritisnite in dve sekundi
in
.
držite
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže SAFE.
1. Za vklop funkcije vklopite napravo.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev
pečice.
3. Sočasno pritisnite in dve sekundi
in
.
držite
Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže Loc.
Ko se funkcija izvaja,
lahko spremenite čas in
temperaturo.
•
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko
naprava deluje.
Za izklop funkcije zaklepanja tipk
ponovite 3. korak.
Napravo lahko izklopite, ko
je vklopljeno zaklepanje tipk.
Ko izklopite napravo, se
izklopi tudi funkcija
zaklepanja tipk.
10.4 Uporaba menija nastavitev
Meni nastavitev lahko nastavite le, ko je
naprava izklopljena.
Meni nastavitev vam omogoča vklop ali
izklop funkcij v glavnem meniju. Na
prikazovalniku se prikažeta SET in
številka nastavitve.
18
www.electrolux.com
Opis
Vrednost nastavitve
1
INDIKATOR AKUMULIRANE TOP‐
LOTE
VKLOP/IZKLOP
2
ZVOK TIPK1)
KLIK/PISK/IZKLOP
3
ZVOK NAPAKE
VKLOP/IZKLOP
4
MENI SERVISIRANJA
-
5
NOVA NASTAVITEV
DA/NE
1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
10.6 Svetlost prikazovalnika
1. Ko je naprava izklopljena, se
dotaknite in tri sekunde držite .
Prikazovalnik prikazuje SET1 in »1
« utripa.
2. Dotaknite se
nastavitve.
ali
3. Dotaknite se
.
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
•
za nastavitev
•
ali
, da
4. Dotaknite se
spremenite vrednost nastavitve.
5. Dotaknite se
.
Za izhod iz menija Nastavitve se
dotaknite
ali se dotaknite in držite
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po
določenem času samodejno izklopi, če
deluje funkcija pečice in ne spremenite
nastavitev.
Temperatura (°C)
Čas izklopa (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - največ
1.5
Po samodejnem izklopu se dotaknite
senzorskega polja za ponovno
upravljanje naprave.
Samodejni izklop ne deluje
pri naslednjih funkcijah:
Sonda za meso, Osvetlitev,
Pečenje z nizko temp.,
Trajanje, Konec, Zamik
vklopa.
.
Nočna svetlost – ko je naprava
izklopljena, je v času od 22.00 do
06.00 svetlost prikazovalnika
zmanjšana.
Dnevna svetlost:
– ko je naprava vklopljena.
– če se med nočno svetlostjo
dotaknete senzorskega polja
(razen VKLOP/IZKLOP), se
prikazovalnik za naslednjih 10
sekund preklopi nazaj v način
dnevne svetlosti.
– če je naprava izklopljena in
nastavite odštevalno uro. Ko se
odštevalna ura izteče, se
prikazovalnik preklopi nazaj na
nočno svetlost.
10.7 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
10.8 Mehanska zapora vrat
Zapora vrat je ob nakupu naprave
izklopljena.
SLOVENŠČINA
19
2. Če želite izklopiti zaporo vrat, to
potisnite nazaj v ploščo.
POZOR!
Mehansko zaporo vrat
premikajte samo vodoravno.
Ne premikajte je navpično.
10.10 Odpiranje vrat ob
vklopljeni mehanski zapori vrat
Vrata lahko odprete, ko je mehanska
zapora vrat vklopljena.
1. Rahlo pritisnite zaporo vrat.
2. Odprite vrata s potegom ročaja.
1
2
POZOR!
Ko zaprete vrata naprave,
ne pritisnite zapore vrat.
10.9 Uporaba mehanske
zapore vrat
Če zaporo vrat pritiskate toliko časa, da
zaslišite klik, jo na ta način izklopite.
1. Če želite vklopiti zaporo vrat, to
vlecite naprej, dokler se ne zaklene.
11. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
Temperature in časi pečenja
v razpredelnicah so le
smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine
uporabljenih sestavin.
11.1 Notranja stran vrat
Pri nekaterih modelih se lahko na
notranji strani vrat nahajajo:
•
•
številke položajev rešetk,
informacije o funkcijah pečice,
priporočenih položajih rešetke in
temperaturah za običajne jedi.
20
www.electrolux.com
11.2 Pečenje kruha in peciva
•
•
•
•
Lastnosti vaše pečice so lahko
drugačne, kot so bile lastnosti
prejšnje. Vaše običajne nastavitve
(temperaturo, čas priprave hrane) in
položaje rešetk prilagodite glede na
vrednosti v razpredelnicah.
Proizvajalec priporoča, da prvič
uporabite nižjo temperaturo.
Če ne najdete nastavitev za poseben
recept, poiščite najbolj podobno
nastavitev.
Čas pečenja lahko podaljšate za 10 –
15 minut, če pečete na več kot enem
položaju rešetk.
•
•
Torte in peciva, ki jih pečete na
različnih višinah, na začetku ne bodo
enakomerno zapečeni. V tem primeru
ne spreminjajte temperaturnih
nastavitev. Razlika se bo med
pečenjem izenačila.
Pri dolgotrajni peki lahko pečico
približno 10 minut pred iztekom časa
za peko izklopite in nato izkoristite
akumulirano toploto.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se
lahko pekači v pečici med peko zvijejo.
Ko se pekači ponovno ohladijo, se
zravnajo.
11.3 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj za‐
pečen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali neena‐
komerne sestave.
Temperatura pečice je pre‐ Pri naslednji peki nastavite
visoka.
nekoliko nižjo temperaturo.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali neena‐
komerne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja.
Časa pečenja ne morete
skrajšati z nastavitvijo
višjih temperatur.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali neena‐
komerne sestave.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine.
Bodite previdni glede časa
mešanja, predvsem pri up‐
orabi mešalnika.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je pre‐ Pri naslednji peki nastavite
nizka.
višjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Predolg čas pečenja.
Kolač ni enakomerno por‐
javel.
Temperatura pečice je pre‐ Nastavite nižjo tempera‐
visoka in čas pečenja pre‐ turo in daljši čas pečenja.
kratek.
Kolač ni enakomerno por‐
javel.
Zmes je neenakomerno
porazdeljena.
Kolač ni pečen v predvide‐
nem času pečenja.
Temperatura pečice je pre‐ Pri naslednji peki nastavite
nizka.
nekoliko višjo temperaturo.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
Zmes porazdelite enako‐
merno po pekaču.
SLOVENŠČINA
21
11.4 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Šarkelj / Brio‐
che
Vroči zrak
150 - 160
50 - 70
1
Peščeni kolač / Vroči zrak
Sadni kolač
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Vroči zrak
cake / Biskvit
brez maščob
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Gretje zgoraj/
cake / Biskvit
spodaj
brez maščob
160
35 - 50
2
Kolač iz krhke‐
ga testa
Vroči zrak
170 - 1801)
10 - 25
2
Kolač iz ume‐
šanega testa
Vroči zrak
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐ Vroči zrak
bolčna pita (2
modela Ø 20
cm, diagonalno
zamaknjena)
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐ Gretje zgoraj/
bolčna pita (2
spodaj
modela Ø 20
cm, diagonalno
zamaknjena)
180
70 - 90
1
Skutna pogača
170 - 190
60 - 90
1
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pletenica / Plet‐ Gretje zgoraj/
en kolač
spodaj
170 - 190
30 - 40
3
Božični kolač
160 - 1801)
50 - 70
2
Gretje zgoraj/
spodaj
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte / pecivo / kruhki na pekaču
Jed
Funkcija
Gretje zgoraj/
spodaj
22
www.electrolux.com
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Kruh (rženi
kruh):
1. Prvi del
peke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj/
spodaj
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Princeskini kro‐ Gretje zgoraj/
fi / Ėclair
spodaj
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulada
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 2001)
10 - 20
3
Kolač z drobl‐
jencem
Vroči zrak
150 - 160
20 - 40
3
Maslen kolač z Gretje zgoraj/
mandlji / sladko spodaj
pecivo
190 - 2101)
20 - 30
3
Sadni kolač (iz
kvašenega /
umešanega
testa)2)
Vroči zrak
150
35 - 55
3
Sadni kolač (iz
kvašenega /
umešanega
testa)2)
Gretje zgoraj/
spodaj
170
35 - 55
3
Sadni kolač iz
krhkega testa
Vroči zrak
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
150 - 160
10 - 20
3
Pecivo iz vzha‐ Gretje zgoraj/
janega testa z spodaj
občutljivimi na‐
devi (npr. sku‐
to, smetano,
jajčno kremo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Jed
Funkcija
Piškoti iz krhke‐ Vroči zrak
ga testa
SLOVENŠČINA
23
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Short bread /
Masleni piško‐
ti / pecivo iz
krhkega testa
Vroči zrak
140
20 - 35
3
Short bread /
Masleni piško‐
ti / pecivo iz
krhkega testa
Gretje zgoraj/
spodaj
1601)
20 - 30
3
Piškoti iz ume‐
šanega testa
Vroči zrak
150 - 160
15 - 20
3
Beljakovo peci‐ Vroči zrak
vo / poljubčki
80 - 100
120 - 150
3
Makroni
Vroči zrak
100 - 120
30 - 50
3
Piškoti iz kva‐
šenega testa
Vroči zrak
150 - 160
20 - 40
3
Drobno pecivo
iz listnatega
testa
Vroči zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
1601)
10 - 25
3
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj/
spodaj
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
drobno pecivo
(20 kosov/
pekač)
Vroči zrak
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
drobno pecivo
(20 kosov/
pekač)
Gretje zgoraj/
spodaj
1701)
20 - 30
3
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Narastek s tes‐ Gretje zgoraj/
teninami
spodaj
180 - 200
45 - 60
1
Lazanja
180 - 200
25 - 40
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.5 Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija
Gretje zgoraj/
spodaj
24
www.electrolux.com
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Gratinirana ze‐
lenjava1)
Infra pečenje
160 - 170
15 - 30
1
Francoske
Vroči zrak
štručke s stopl‐
jenim sirom
160 - 170
15 - 30
1
Sladki narastki
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
40 - 60
1
Ribji narastek
Gretje zgoraj/
spodaj
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Polnjena zelen‐ Vroči zrak
java
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.6 Vlažni vroči zrak
Jed
Vrsta jedi
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Narastek s testeninami
180 - 200
45 - 60
2
Lazanja
180 - 200
45 - 60
2
Gratiniran krompir
190 - 210
55 - 80
2
Sladke jedi
180 - 200
45 - 60
2
Šarkelj ali brioš
160 - 170
50 - 70
1
Pletenica/pleten kolač
170 - 190
40 - 50
2
Kolač z drobljencem
160 - 170
20 - 40
3
Piškoti iz kvašenega testa
160 - 170
20 - 40
2
11.7 Peka na več nivojih
Uporabite funkcijo Vroči zrak.
Torte / pecivo / kruhki na pekaču
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2 položaja
3 položaji
Princeskini kro‐ 160 - 1801)
fi / Ėclair
25 - 45
1/4
-
Drobljenec
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
25
Piškoti / small cakes / drobno pecivo / pecivo / rulade
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
2 položaja
3 položaji
Piškoti iz krhke‐ 150 - 160
ga testa
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
masleni piško‐
ti / pecivo iz
krhkega testa
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Piškoti iz ume‐
šanega testa
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Beljakovi piško‐ 80 - 100
ti, poljubčki
130 - 170
1/4
-
Makroni
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Piškoti iz kva‐
šenega testa
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Drobno pecivo
iz listnatega
testa
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Kruhki/Žemlje
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
drobno pecivo
(20 kosov/
pekač)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.8 Pečenje z nizko temp.
To funkcijo uporabite za pripravo
nemastnih in mehkih kosov mesa in ribe
s temperaturo jedra ne več kot 65 °C. Ta
funkcija ni primerna za recepte, kot je
dušeno meso ali mastna svinjska
pečenka. Sondo za meso lahko
uporabite za zagotovitev prave
temperature jedra mesa (oglejte si
razpredelnico za sondo za meso).
V prvih 10 minutah lahko nastavite
temperaturo pečice med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C. Ko je
temperatura nastavljena, pečica
nadaljuje s pečenjem pri 80 °C. Te
funkcije ne uporabljajte za perutnino.
Ko uporabljate to funkcijo,
hrano vedno pecite brez
pokrova.
1. Meso pecite v ponvi na kuhalni plošči
pri zelo visoki nastavitvi 1 - 2 minuti
na vsaki strani.
2. Meso postavite na rešetko v pečici v
vročem pekaču.
3. Sondo za meso potisnite v meso.
4. Izberite funkcijo Pečenje z nizko
temp. in nastavite pravo končno
temperaturo jedra.
26
www.electrolux.com
Jed
Količina
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Goveja pečen‐
ka
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Goveji file
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Pečena teletina 1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Zrezki
120
20 - 40
3
200 - 300 g
11.9 Program za pizzo
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza (tanka)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (zelo oblože‐
na)
180 - 200
20 - 30
2
Pite
180 - 200
40 - 55
1
Špinačni narastek
160 - 180
45 - 60
1
Lotarinška špehov‐
ka
170 - 190
45 - 55
1
Švicarska pita
170 - 190
45 - 55
1
Skutna pogača
140 - 160
60 - 90
1
Jabolčni kolač, ob‐
ložen
150 - 170
50 - 60
1
Zelenjavna pita
160 - 180
50 - 60
1
Nevzhajan kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Kolač iz krhkega
testa
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pi‐
ci podobna jed iz
Alzacije)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroge (ruska razli‐
čica prepognjenke)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
11.10 Pečenje mesa
•
Za pečenje uporabite posodo, ki je
odporna na toploto (preberite navodila
proizvajalca).
•
Velike kose mesa lahko pečete
neposredno v globokem pekaču (če
obstaja) ali na rešetki nad globokim
pekačem.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
Pusto meso pecite v posodi s
pokrovom. Tako je pečeno meso bolj
sočno.
Vse vrste mesa, ki naj bi dobile
skorjo, lahko pečete v posodi brez
pokrovke.
Priporočamo, da meso in ribe pečete
v napravi šele, ko teža presega 1 kg.
Če želite preprečiti, da bi se mesni
sok ali mast prižgala na pekač, vanj
vlijte nekaj tekočine.
•
•
•
27
Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2
do 2/3 časa peke).
Velike pečenke in perutnino med
pečenjem večkrat polijte z lastnim
sokom. Tako boste dosegli boljši
rezultat.
Napravo lahko izklopite približno 10
minut pred koncem časa pečenja in
uporabite akumulirano toploto.
11.11 Razpredelnice za pečenje mesa
Govedina
Jed
Količina
Funkcija
Dušena gove‐
dina
1 - 1,5 kg
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Gretje zgor‐ 230
aj/spodaj
120 - 150
1
Goveja pečen‐ na cm de‐
ka ali file: manj beline
zapečen
Infra pe‐
čenje
190 - 2001)
5-6
1
Goveja pečen‐
ka ali file:
srednje zape‐
čen
na cm de‐
beline
Infra pe‐
čenje
180 - 1901)
6-8
1
Goveja pečen‐
ka ali file: do‐
bro zapečen
na cm de‐
beline
Infra pe‐
čenje
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Jed
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Pleče / vrat /
šunka
1 - 1,5 kg
Infra pe‐
čenje
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / rebrca
1 - 1,5 kg
Infra pe‐
čenje
170 - 180
60 - 90
1
Mesna štruca
750 g - 1 kg Infra pe‐
čenje
160 - 170
50 - 60
1
Svinjska krača 750 g - 1 kg Infra pe‐
(predhodno ku‐
čenje
hana)
150 - 170
90 - 120
1
28
www.electrolux.com
Teletina
Jed
Količina
(kg)
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Telečja pe‐
čenka
1
Infra pe‐
čenje
160 - 180
90 - 120
1
Telečja kra‐
ča
1.5 - 2
Infra pe‐
čenje
160 - 180
120 - 150
1
Količina
(kg)
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Položaj re‐
šetk
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Jagnje-steg‐ 1 - 1.5
no / pečena
jagnjetina
Infra pe‐
čenje
150 - 170
100 - 120
1
Jagnječji
hrbet
1 - 1.5
Infra pe‐
čenje
160 - 180
40 - 60
1
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Zajčji hrbet / do 1 kg
zajčje steg‐
no
Gretje zgor‐
aj/spodaj
2301)
30 - 40
1
Srnin / jele‐
nov hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgor‐
aj/spodaj
210 - 220
35 - 40
1
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgor‐
aj/spodaj
180 - 200
60 - 90
1
Jagnjetina
Jed
Divjačina
Jed
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Jed
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Porcije pe‐
rutnine
200 - 250 g
na osebo
Infra pe‐
čenje
200 - 220
30 - 50
1
Pol piščanca 400 - 500 g
na osebo
Infra pe‐
čenje
190 - 210
35 - 50
1
Piščanec,
pitanec
1 - 1,5 kg
Infra pe‐
čenje
190 - 210
50 - 70
1
Raca
1,5 - 2 kg
Infra pe‐
čenje
180 - 200
80 - 100
1
SLOVENŠČINA
Jed
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Gos
3,5 - 5 kg
Infra pe‐
čenje
160 - 180
120 - 180
1
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra pe‐
čenje
160 - 180
120 - 150
1
Puran
4 - 6 kg
Infra pe‐
čenje
140 - 160
150 - 240
1
Jed
Količina
(kg)
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Čas (min.)
Položaj re‐
šetk
Cela riba
1 - 1.5
Gretje zgor‐
aj/spodaj
210 - 220
40 - 60
1
29
Riba (dušena)
11.12 Mali žar
•
•
•
Na žaru vedno pecite z najvišjo
temperaturno nastavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je
priporočeno v razpredelnici za
pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno
vstavite na prvo višino.
•
•
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara
vedno predhodno ogrevajte pet minut.
POZOR!
Ko pečete na žaru, imejte
vrata pečice vedno zaprta.
Mali žar
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
Goveja pečen‐
ka
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Pljučna pečen‐
ka
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska zar‐
ebrnica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telečja zar‐
ebrnica
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jagnječja zar‐
ebrnica
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Cela riba, 500 - 210 - 230
1000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
30
www.electrolux.com
Veliki žar
Jed
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
8 - 10
6-8
4
Svinjski file
10 - 12
6 - 10
4
Klobase
10 - 12
6-8
4
File/Telečji zrezki
7 - 10
6-8
4
Toast/Popečen
kruh
1-3
1-3
5
-
4
Popečen kruh z na‐ 6 - 8
devom
11.13 Zamrznjena živila - Vroči zrak
Jed
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Pizza, zamrznjena
200 - 220
15 - 25
2
Pizza, debelazamrznjena
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, ohlajena
210 - 230
13 - 25
2
Koščki pizze,
zamrznjeni
180 - 200
15 - 30
2
Ocvrti krompir, ta‐
nek
200 - 220
20 - 30
3
Ocvrti krompir, de‐
bel
200 - 220
25 - 35
3
Pečeni krompir /
Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Praženi krompirRösti
210 - 230
20 - 30
3
Lazanja / Kaneloni,
sveži
170 - 190
35 - 45
2
Lazanja / Kaneloni,
zamrz.
160 - 180
40 - 60
2
V pečici pečen sir
170 - 190
20 - 30
3
Piščančje perutnice 190 - 210
20 - 30
2
SLOVENŠČINA
31
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Jed
Funkcija
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Položaj rešetk
Zamrznjena
pizza
Gretje zgoraj/
spodaj
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
3
Ocvrti krom‐
Gretje zgoraj/
pir1) (300 - 600 spodaj ali Infra
pečenje
g)
200 - 220
po navodilih
proizvajalca
3
Bagete
Gretje zgoraj/
spodaj
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
3
Sadni kolači
Gretje zgoraj/
spodaj
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
3
1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.
11.14 Odtaljevanje
•
•
•
Odstranite embalažo živil in položite
živilo na krožnik.
Uporabite prvi položaj rešetk od
spodaj.
Jed
Količina
Živila ne pokrivajte s posodo ali
krožnikom, ker se lahko zaradi tega
podaljša čas odtaljevanja.
Čas odtal‐
jevanja
(min.)
Dodatni čas Opombe
odtaljevan‐
ja (min.)
Piščanec 1 kg
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obrnjen
krožnik, postavljen na velik krož‐
nik. Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso
500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Postrv
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetano stepajte, ko še vedno
vsebuje zmrznjene delce.
Torta
60
60
-
1,4 kg
11.15 Sterilizacija - Gretje
spodaj
•
•
•
Uporabite le kozarce za vlaganje
enakih velikosti.
Ne uporabljajte kozarcev z navojnim
in bajonetnim pokrovom ali kovinske
posode.
Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko
od spodaj.
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
Kozarce enakomerno napolnite in
zaprite.
Kozarci se ne smejo dotikati med
seboj.
V pekač nalijte približno 1/2 litra vode,
da bo v pečici zagotovljena zadostna
vlaga.
•
Ko začne tekočina v kozarcih počasi
vreti (pri litrskih kozarcih po približno
35 - 60 minutah), izklopite pečico ali
zmanjšajte temperaturo na 100 °C
(glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Jed
Temperatura (°C)
Jagode / borov‐
160 - 170
nice / maline / zrele
kosmulje
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Pečkato in koščičasto sadje
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Hruške / kutine /
slive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jed
Temperatura (°C)
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Korenje1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica / grah /
beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenjava
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
11.16 Sušenje - Vroči zrak
•
•
Pekač prekrijte s proti maščobi
odpornim papirjem ali papirjem za
peko.
Za boljše rezultate pečico izklopite po
polovici časa sušenja, odprite vrata in
za dokončanje sušenja pustite, da se
ohlaja čez noč.
Zelenjava
Jed
Fižol
Temperatura
(°C)
Čas (h)
60 - 70
6-8
Položaj rešetk
1 položaj
2 položaja
3
1/4
SLOVENŠČINA
Jed
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Paprika
60 - 70
Jušna zelenja‐
va
Položaj rešetk
1 položaj
2 položaja
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Gobe
50 - 60
6-8
3
1/4
Zelišča
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Položaj rešetk
Slive
60 - 70
Marelice
Sadje
Jed
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabolčni krhlji
60 - 70
6-8
3
1/4
Hruške
60 - 70
6-9
3
1/4
11.17 Razpredelnica za sondo za meso
Govedina
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: manj
zapečen
45 - 50
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: srednje 60 - 65
zapečen
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: dobro
zapečen
70 - 75
Svinjina
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Pleče/Šunka/Vrat
80 - 82
Kotlet (hrbet)/Prekajena svinjska ledvena
pečenka
75 - 80
Mesna štruca
75 - 80
Teletina
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Pečena teletina
75 - 80
Telečja krača
85 - 90
33
34
www.electrolux.com
Ovčetina/jagnjetina
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Ovčje stegno
80 - 85
Ovčji hrbet
80 - 85
Pečena jagnjetina/Jagnje-stegno
70 - 75
Divjačina
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Zajčji hrbet
70 - 75
Zajčje stegno
70 - 75
Cel zajec
70 - 75
Srnin/jelenov hrbet
70 - 75
Srnino/jelenovo stegno
70 - 75
Riba
Jed
Temperatura jedra živila (°C)
Losos
65 - 70
Postrvi
65 - 70
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Opombe glede čiščenja
•
•
•
•
•
•
Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
Za čiščenje kovinskih površin
uporabite običajno čistilo.
Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nakopičena maščoba ali
drugi ostanki hrane se lahko vžgejo.
Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
Trdovratnejšo umazanijo očistite s
posebnim čistilom za pečice.
Vso opremo očistite po vsaki uporabi
in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno
sredstvo.
Če imate pribor z zaščito proti
prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi
čistili, ostrimi predmeti ali v
pomivalnem stroju. To lahko
poškoduje premaz proti prijemanju.
12.2 Odstranjevanje nosilcev
rešetk
Preden začnete s čiščenjem pečice,
odstranite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite
stran od stranske stene.
2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s
stranskih sten in ga odstranite.
SLOVENŠČINA
35
3. Dno naprave očistite z mehko in
vlažno gobico.
2
1
12.4 Odstranjevanje in
nameščanje vrat
Za čiščenje lahko snamete vrata in
notranje steklene plošče. Število
steklenih plošč je različno za različne
modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z
naprave bodite previdni.
Vrata so težka.
Nosilce rešetk namestite v obratnem
zaporedju.
Zadrževalni zatiči na
teleskopskih vodilih morajo
biti obrnjeni naprej.
12.3 Katalitično
POZOR!
Katalitične površine ne
čistite z razpršili za čiščenje
pečic, abrazivnimi čistilnimi
sredstvi, milom ali drugimi
čistilnimi sredstvi. To
poškoduje katalitično
površino.
Odstranite vse pripomočke in odstranljive
nosilce rešetk.
Stene in strop pečice imajo katalitični
premaz. Pri visoki vročini brez vonja
vsrkavajo maščobo in umazanijo.
Za izvajanje postopka samodejnega
čiščenja morate napravo redno segrevati
brez hrane.
Madeži ali spreminjanje
barve katalitične površine ne
vpliva na katalitične
lastnosti.
1. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikažeta "Cata" in
trajanje postopka čiščenja (1 ura).
Trajanja ne morete nastaviti, a s
funkcijo Konec lahko zamaknete
vklop postopka čiščenja.
Po izteku časa se oglasi zvočni signal.
Naprava se izklopi.
2. Za izklop zvočnega signala se
dotaknite senzorskega polja ali
odprite vrata pečice.
1. Vrata povsem odprite.
2. Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
A
A
3. Zaprite vrata pečice do prvega
položaja odpiranja (približno do kota
70°).
4. Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od naprave
pod kotom navzgor.
5. Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in ravno
podlago. Na ta način preprečite
praske.
6. Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisnite
navznoter, da sprostite zaponko.
2
B
1
7. Okvir vrat potegnite k sebi in ga
odstranite.
8. Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
36
www.electrolux.com
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
Stranska luč
9. Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
Ko končate s čiščenjem, namestite
steklene plošče in vrata. Ponovite
zgornje korake v obratnem zaporedju.
Najprej vstavite manjšo ploščo, nato pa
večjo.
1. Odstranite levi nosilec rešetk za
dostop do žarnice.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr.
čajno žličko) odstranite steklen
pokrov.
12.5 Zamenjava žarnice
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na steklenem
pokrovu žarnice in na pečici.
OPOZORILO!
Nevarnost smrti zaradi
električnega udara! Pred
zamenjavo žarnice odklopite
varovalko.
Žarnica in steklen pokrov
žarnice sta lahko vroča.
1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z
varovalkami ali odklopite odklopnik.
Luč na vrhu
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v
nasprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
13. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
3. Očistite steklen pokrov.
4. Žarnico zamenjajte z ustrezno
žarnico, odporno proti visoki
temperaturi 300 °C.
5. Namestite steklen pokrov.
6. Namestite levi nosilec rešetk.
SLOVENŠČINA
37
13.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Pečice ni mogoče vklopiti
ali je uporabljati.
Pečica ni priključena na
napajanje ali je priključena
nepravilno.
Preverite, ali je pečica pra‐
vilno priključena na napa‐
janje (oglejte si vezalno
shemo, če je na voljo).
Pečica se ne segreje.
Pečica je izklopljena.
Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Prepričajte se, da so nas‐
tavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.
Vklopljen je samodejni iz‐
klop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Pečica se ne segreje.
Funkcija Varovalo za
otroke je vklopljena.
Oglejte si »Uporaba varo‐
vala za otroke«.
Pečica se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se
varovalka sproža vedno
znova, se obrnite na elek‐
tričarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Prikazovalnik ne prikazuje
časa med izklopom.
Prikazovalnik je izklopljen.
Za ponoven vklop prikazo‐
valnika se sočasno dotakn‐
ite
in
.
Sonda za meso ne deluje.
Vtič sonde za meso ni pra‐ Vtaknite vtič sonde za
vilno vtaknjen v vtičnico.
meso čim globlje v vtičnico.
Jedi se pečejo prepočasi
ali prehitro.
Temperatura je prenizka ali Po potrebi prilagodite tem‐
previsoka.
peraturo. Upoštevajte na‐
vodila za uporabo.
Na živilih in v notranjosti
pečice se nabirata para in
kondenz.
Hrano ste predolgo pustili
v pečici.
Na prikazovalniku se pri‐
kaže »C2«.
Želite vklopiti funkcijo od‐
Iztaknite vtič sonde za
taljevanja ali katalitičnega meso iz vtičnice.
čiščenja, vendar iz vtičnice
niste iztaknili vtiča sonde
za meso.
Na prikazovalniku se pri‐
kaže »C3«.
Funkcija čiščenja ne de‐
luje. Niste povsem zaprli
vrat ali pa je okvarjena za‐
pora vrat.
Po zaključku peke jedi ne
puščajte stati v pečici dlje
kot 15 - 20 minut.
Povsem zaprite vrata.
38
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku se pri‐
kaže koda napake, ki je ni
v razpredelnici.
Elektronska okvara.
•
•
13.2 Servisni podatki
Če rešitve težave ne morete najti sami,
se obrnite na prodajalca ali pooblaščen
servisni center.
Izklopite pečico z glav‐
no varovalko ali zaščit‐
nim stikalom v omarici z
varovalkami in jo po‐
novno vklopite.
Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda
napake, se obrnite na
oddelek za pomoč
strankam.
navedbe. Ploščica za tehnične navedbe
se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave. Ploščice za tehnične
navedbe ne odstranjujte iz notranjosti
naprave.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
14. TEHNIČNE INFORMACIJE
14.1 Tehnični podatki
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
15. ENERGIJSKA UČINKOVITOST
15.1 Podatkovna kartica izdelka in informacije v skladu z EU
65-66/2014
Ime dobavitelja
Electrolux
Identifikacija modela
EOA5751AOX
Indeks energijske učinkovitosti
92,9
Razred energijske učinkovitosti
A
SLOVENŠČINA
39
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter obi‐ 0,99 kWh/cikel
čajnem načinu
Poraba energije pri standardni obremenitvi in na‐
činu z ventilatorjem
0,79 kWh/cikel
Število prostorov za peko
1
Toplotni vir
Elektrika
Prostornina
71 l
Vrsta pečice
Vgradna pečica
Teža
39.5 kg
EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za
kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki,
pečice, parne pečice in žari - Postopki za
merjenje učinkovitosti delovanja.
•
15.2 Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo med
vsakodnevnim pečenjem.
•
•
Splošni namigi
– Poskrbite, da bodo vrata med
delovanjem pečice pravilno
zaprta, med pečenjem pa jih čim
manj odpirajte.
– Uporabljajte kovinsko posodo za
boljše varčevanje z energijo.
– Ko je mogoče, jed postavite v
pečico brez predhodnega
segrevanja.
– Pri pečenju, daljšem od 30 minut,
tri do 10 minut pred potekom časa
pečenja znižajte temperaturo
pečice na najnižjo stopnjo,
odvisno od trajanja pečenja.
Akumulirana toplota v pečici še
naprej omogoča pečenje.
– Z akumulirano toploto pogrejte
ostala živila.
Pečenje s pomočjo ventilatorja - ko
je mogoče, uporabljajte funkcije
pečice z ventilatorjem, da prihranite
energijo.
•
•
•
•
•
•
Akumulirana toplota
– Pri nekaterih funkcijah pečice se v
primeru, da vklopite program z
izbiro časa (Trajanje, Konec,
Zamik vklopa) in pečenje traja več
kot 30 minut, grelca samodejno
izklopita 10 % prej. Ventilator in
luč še naprej delujeta.
Pečenje ob izklopljeni luči - izklopite
luč med pečenjem in jo vklopite, ko jo
boste potrebovali.
Ohranjanje živil toplih - če želite
uporabiti akumulirano toploto za
ohranitev toplega obroka, izberite
najnižjo možno nastavitev
temperature. Na prikazovalniku se
prikaže temperatura akumulirane
toplote.
EKO funkcije - oglejte si »Funkcije
pečice«.
Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči
zrak, luč po 30 sekundah ugasne.
Ponovno jo lahko prižgete, ko želite.
Ko uporabljate EKO funkcije, luč
ugasne. Ponovno jo lahko prižgete, ko
želite.
Izklop prikazovalnika - Po potrebi
lahko prikazovalnik povsem izklopite.
Sočasno pritiskajte
in
, dokler
se prikazovalnik ne izklopi. S tem
korakom prav tako vklopite napravo.
16. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
40
www.electrolux.com
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
*
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
41
42
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
43
867309434-C-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising