Electrolux EOA5751AOX Használati utasítás

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EOA5751AOX Használati utasítás | Manualzz
EOA5751AO
HU
Sütő
Használati útmutató
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 7
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT..........................................................................9
6. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 10
7. ÓRAFUNKCIÓK............................................................................................... 12
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK....................................................................... 14
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA.........................................................................15
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK.....................................................................................18
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................21
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................35
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 38
14. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK............................................................................. 40
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG............................................................................ 40
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
1.2 Általános biztonság
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne
érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati
dugaszt a fali aljzatból.
Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a
készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze
áramütést.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét,
majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartó
síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye
vissza.
Kizárólag a készülékhez ajánlott húshőmérő szenzort
használja.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Elhelyezés
VIGYÁZAT!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
•
•
A készüléket biztonságos szerkezetek
alá és mellé helyezze.
A készüléket azonos magasságú
készülékek vagy egységek mellett
helyezze el.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
VIGYÁZAT!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához,
különösen akkor, ha az forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Használat
VIGYÁZAT!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Működés közben tilos a készüléket
felügyelet nélkül hagyni.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
VIGYÁZAT!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen edényt vagy egyéb
tárgyat közvetlenül a készülék
sütőterének aljára.
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– Ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– A tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc elszíneződése nincs
hatással a készülék teljesítményére.
Ez a garanciajog szempontjából nem
számít hibának.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a
felületének rongálódását.
A készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet okozhat.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
•
•
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa a katalitikus
zománcréteget (ha van) semmilyen
mosószerrel.
2.5 Belső világítás
•
Az izzó illetve halogén lámpa olyan
típusú, amely kizárólag háztartási
készülékekhez használható. Otthona
kivilágítására ne használja.
VIGYÁZAT!
Vigyázat! Áramütés-veszély.
•
•
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
2.7 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
MAGYAR
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
A húshőmérő szenzor aljzata
Fűtőelem
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polctartó, eltávolítható
Polcszintek
1
7
3.2 Tartozékok
Huzalpolc
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütő tálca
Tortákhoz és süteményekhez.
Mély tepsi
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Húshőmérő szenzor
Az ételek sütési folyamatának
ellenőrzéséhez.
Teleszkópos sütősín
Polcokhoz és tálcákhoz.
7
8
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
A készülék működtetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzéke‐
lőmező
1
2
3
4
Funkció
Megnevezés
BE / KI
A készülék be- és kikapcsolása.
KIEGÉSZÍTŐ
FUNKCIÓK
Sütőfunkció, tisztító funkció vagy automatikus
program beállítása.
SÜTŐVILÁGÍTÁS
A sütőlámpa bekapcsolása vagy kikapcsolá‐
sa.
HŐMÉRSÉKLET /
GYORS FEL‐
FŰTÉS
A sütőtér hőmérsékletének és a húshőmérő
szenzor hőmérsékletének beállítására és el‐
lenőrzésére szolgál (ha van). Ha megnyomja
és három másodpercig megnyomva tartja, ak‐
kor a Gyors felfűtés funkciót BE és KI kapc‐
solja.
KEDVENCEM
A kedvenc program tárolása. Kedvenc pro‐
gramjához való közvetlen hozzáférésre hasz‐
nálhatja akkor is, amikor a készülék ki van
kapcsolva.
KIJELZŐ
A készülék aktuális beállításait mutatja.
FEL
Mozgás felfelé a menüben.
LE
Mozgás lefelé a menüben.
ÓRA
Az óra funkciók beállítása.
PERCSZÁMLÁLÓ
A Percszámláló beállítása.
OK
Választás vagy beállítás megerősítése.
5
6
7
8
9
10
11
-
MAGYAR
9
4.2 Kijelző
A
B
C
E
A) Sütőfunkció szimbóluma
B) Sütőfunkció / program száma
C) Órafunkciók visszajelzői (lásd az
„Órafunkciók” táblázatot)
D) Óra / maradékhő kijelző
E) Hőmérséklet / pontos idő kijelző
D
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbó‐
lum
/
/
Név
Megnevezés
Automatikus program
Kiválaszthat egy automatikus progra‐
mot.
Kedvencem
A kedvenc program működik.
kg / g
Súly megadását igénylő automatikus
program működik.
óra / perc
Egy óra funkció működik.
Felfűtés / maradékhő vissza‐
jelző
A készülék hőmérsékletét jelzi.
Hőmérséklet / gyors felfűtés
A funkció működik.
Hőmérséklet
Megtekintheti vagy módosíthatja a
hőmérsékletet.
Húshőmérő szenzor
A húshőmérő szenzor csatlakoztatva
van a húshőmérő csatlakozóaljzathoz.
Percszámláló
Működik a percszámláló funkció.
4.3 Felfűtés visszajelző
Amikor bekapcsolja valamelyik
sütőfunkciót, a kijelzőn vonalak
jelennek meg. A vonalak jelzik, hogy
emelkedik vagy csökken a sütőben a
hőmérséklet.
Amikor a készülék eléri a beállított
hőmérsékletet, akkor a vonalak eltűnnek
a kijelzőről.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a készülékből minden
tartozékot és kivehető polctartót.
10
www.electrolux.com
1. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt az óra beállításához.
Olvassa el az „Ápolás és
tisztítás” című fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
készüléket.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Az óra beállítása
Az elektromos hálózatra történő első
csatlakoztatás után néhány másodpercig
az összes szimbólum megjelenik a
kijelzőn. A következő néhány
másodpercben a szoftververzió látható a
kijelzőn.
A szoftververzió kijelzésének eltűnése
után „h” és „12:00” kijelzés jelenik meg. A
„12” kijelzés villog.
2. Érintse meg a
gombot.
3. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt a perc beállítására.
vagy
mezőt.
4. Érintse meg a
A Hőmérséklet / Idő kijelző az új időt
jeleníti meg.
5.3 Az idő módosítása
Csak a készülék kikapcsolt állapotában
változtathatja az idő beállítását.
Érintse meg a
A
mezőt.
szimbólum villog a kijelzőn.
Az új pontos idő beállításáról lásd „A
pontos idő beállítása” című részt.
6. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
•
•
kézi működtetés
automatikus programok
6.1 A készülék kezelése
A készülék működtetéséhez
használhatja:
6.2 Sütőfunkció
Sütőfunkció
Alkalmazás
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Sütés egyszerre maximum három sütőszinten, ill‐
etve aszalás.20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a
sütő hőmérsékletét, mint a Felső/alsó fűtés esetén.
Pizzasütés
Ha a sütő 1 szintjén szeretné sütni az ételt, és jól
megpirítani, illetve ropogóssá tenni az alsó rétegét.
20 - 40 °C-kal alacsonyabbra állítsa a sütő hőmér‐
sékletét, mint a Felső/alsó fűtés esetén.
Felső/alsó fűtés
1 szinten történő tészta- és hússütés számára.
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Különösen porhanyós, szaftos sültek készítéséhez.
MAGYAR
Sütőfunkció
11
Alkalmazás
Alsó sütés
Ropogós alapú sütemények készítéséhez és étel
tartósításához.
Hőlégbefúvás
(nedves)
Száraz élelmiszerek energiatakarékos sütéséhez.
Továbbá pékáruk formában való, 1 polcszinten tör‐
ténő sütéséhez. Ezzel a funkcióval lehetett megha‐
tározni az energiabesorolási osztályt az EN50304
szabványnak megfelelően.
Felolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek felolvasztásához.
Melegen tartás
Az étel melegen tartásához.
ECO sütés
Az ECO funkciók segítségével optimalizálhatja az
energiafogyasztást a sütés során. Ehhez azonban
először be kell állítania a sütés idejét. Az ajánlott
beállításokról bővebb információt a sütési tábláza‐
tokban talál, a megfelelő funkciók leírásánál.
Grill
Laposabb élelmiszerek grillezéséhez és pirítós kés‐
zítéséhez.
Grill + felső
sütés
Lapos étel grillezése nagy mennyiségben, és ken‐
yér pirítása.
Infrasütés
Nagyobb húsdarabok vagy nem csontozott szár‐
nyas sütése egyetlen sütőszinten. Továbbá felfújtak
készítéséhez és pirításhoz.
6.3 Sütőfunkció beállítása
1. Kapcsolja be a készüléket a
gombbal.
A kijelző a beállított hőmérsékletet, a
szimbólumot és a sütőfunkció számát
jeleníti meg.
Ha bekapcsolja a
készüléket, és nem állít be
sütőfunkciót vagy programot,
akkor 20 másodperc
elteltével kikapcsol a
készülék.
2. Érintse meg a
vagy
mezőt
egy sütőfunkció beállításához.
6.4 Hőmérséklet módosítása
3. Érintse meg az
érzékelőmezőt,
vagy a készülék öt másodperc
elteltével automatikus beindul.
Érintse meg az
vagy
mezőt a
hőmérséklet 5 °C-kal történő
módosításához.
Amikor a készülék hőmérséklete eléri a
beállított értéket, akkor három hangjelzés
hallható, és eltűnik a Felfűtés kijelzés.
12
www.electrolux.com
6.5 Hőmérséklet ellenőrzése
A funkció vagy program működése során
megtekintheti a készülék hőmérsékletét.
1. Érintse meg a mezőt.
A Hőmérséklet / idő kijelző mutatja a
készülékben a hőmérsékletet.
2. Érintse meg az
érzékelőmezőt,
hogy azonnal visszatérjen a beállított
hőmérséklethez, máskülönben öt
másodperc elteltével a kijelző azt
automatikusan megjeleníti.
6.6 Gyors felfűtés funkció
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
funkció működik.
Nem minden sütőfunkciónál áll a Gyors
felfűtés funkció rendelkezésre.
Hangjelzés hallható, ha a beállított
funkciónál nem áll a Gyors felfűtés
funkció rendelkezésre, és ha a hibajelző
hang be van kapcsolva a „Beállítások”
menüben.
A Gyors felfűtés funkció csökkenti a
készülék felmelegedési idejét.
A Gyors felfűtés funkció
bekapcsolásához érintse meg és tartsa
megérintve 3 másodpercig a
érzékelőmezőt.
Ha bekapcsolja a Gyors felfűtés funkciót,
akkor a kijelzőn látható vízszintes
vonalak villognak annak jelzésére, hogy
a funkció működik.
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Óra funkció
Alkalmazás
ÓRA
A pontos idő megjelenítése. Az időbeállítás módosí‐
tásáról lásd „A pontos idő beállítása” című részt.
IDŐTARTAM
Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működ‐
jön a készülék.
BEFEJEZÉS
Annak beállítása, hogy mikor kapcsoljon ki a készü‐
lék. Az Időtartam és a Befejezés funkciók (késlelteté‐
si időtartam) egyszerre is használhatók, ha a sütőnek
később automatikusan be, majd ki kell kapcsolnia.
7.2 Számláló
7.3 Az IDŐTARTAM beállítása
1. Kapcsolja be a készüléket, majd
állítson be egy sütőfunkciót és
hőmérsékletet.
A Számláló nem kapcsol be,
ha az Időtartam és a
Befejezés funkció be van
állítva.
2. Annyiszor érintse meg a
A számláló akkor kezdi meg a
számlálást, amikor a készülék megkezdi
a felfűtést.
A számláló nullázásához egyszerre
érintse meg és tarsa megérintve a
érzékelőmezőket, amíg a „00:00”
meg nem jelenik meg a kijelzőn, s a
számláló ismét nem kezd el számlálni.
és
amíg a
gombot,
kijelzés meg nem jelenik.
MAGYAR
A
szimbólum villog a kijelzőn.
3. A
vagy
érzékelőmezőt
használja az IDŐTARTAM
percértékének beállítására.
4. A választása megerősítéséhez
érintse meg az
gombot.
5. A
vagy
érzékelőmezőt
használja az IDŐTARTAM
óraértékének beállítására.
Ha megnyomja a
érzékelőmezőt az
IDŐTARTAM
óraértékének beállítása
során, akkor a készülék
a BEFEJEZÉS funkció
beállítására tér át.
6. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható.
szimbólum és az időbeállítás villog
A
a kijelzőn. A készülék kikapcsol.
7. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
8. Kapcsolja ki a készüléket.
7.4 A BEFEJEZÉS beállítása
1. Kapcsolja be a készüléket, majd
állítson be egy sütőfunkciót és
hőmérsékletet.
2. Annyiszor érintse meg a
amíg a
A
gombot,
kijelzés meg nem jelenik.
szimbólum villog a kijelzőn.
3. A
vagy
érzékelőmezőt
használja a BEFEJEZÉS
beállítására, és a
érzékelőmezőt
a megerősítésre. Először a percet,
majd az órát állítsa be.
Amikor letelt a beállított idő, akkor két
percig hangjelzés hallható, és az
szimbólum
időbeállítás, valamint a
villog a kijelzőn. A készülék kikapcsol.
4. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
5. Kapcsolja ki a készüléket.
13
7.5 A PERCSZÁMLÁLÓ
beállítása
A PERCSZÁMLÁLÓT használja a
visszaszámlálásos időzítés beállítására
(maximum 2 óra 30 perc).A funkció nincs
hatással a sütő működésére. Bármikor, a
készülék kikapcsolt állapotában is
beállíthatja a PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
1. Érintse meg a
gombot.
szimbólum és „00” villog a kijelzőn.
2. A PERCSZÁMLÁLÓ beállításához
vagy
gombot.
használja a
Először a másodpercet, majd a
percet és az órát állítsa be.
és
3. Érintse meg egyszerre a
gombot a beállított idő törléséhez.
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy a készülék öt másodperc
elteltével automatikus elindítja a
PERCSZÁMLÁLÓ funkciót.
Amikor letelt a beállított idő, akkor két
percig hangjelzés hallható, és a „00:00”,
valamint a
szimbólum villog a kijelzőn.
5. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
7.6 A Késleltetés funkció
beállítása
Az IDŐTARTAM
és a BEFEJEZÉS
funkciók egyszerre is használhatók,
ha a készüléknek később automatikusan
be, majd ki kell kapcsolnia. Ebben az
esetben először az IDŐTARTAM
,
funkciót állítsa
majd a BEFEJEZÉS
be (lásd „Az IDŐTARTAM beállítása” és
„A BEFEJEZÉS beállítása” című részt).
Ha a Késleltetés funkció be
van kapcsolva, akkor a
sütőfunkció állandó
szimbóluma látható a
kijelzőn; a
szimbólum
egy ponttal és a
szimbólum. A pont azt jelzi,
hogy melyik óra funkció van
bekapcsolva az Óra /
maradékhő kijelzőn.
14
www.electrolux.com
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
A sütő 9 automatikus programmal
rendelkezik. Az automatikus programot,
illetve programozott receptet akkor
használja, ha az étel elkészítésével
kapcsolatban nincs kellő ismerete vagy
gyakorlata. A kijelzőn ellenőrizheti az
alapértelmezett sütési időt minden egyes
automatikus programnál.
8.1 Automatikus programok
Program száma
Program neve
1
MARHA HÁTSZÍN
2
SERTÉS ROSTON
3
CSIRKE EGÉSZBEN
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
QUICHE LORRAINE
7
FEHÉR KENYÉR
8
BURGONYAFELFÚJT
9
LASAGNE
8.2 Internetes receptek
A készülékhez tartozó
programozott receptek a
weboldalunkon találhatóak.
A megfelelő receptkönyv
megkereséséhez tekintse
meg a sütőtér elülső keretén
található adattáblán szereplő
termékszámot (PNC).
8.3 Automatikus programok
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a
gombot.
A kijelzőn a (P1 – P9) automatikus
program száma látható.
vagy
3. Érintse meg a
érzékelőmezőt az automatikus
program kiválasztására.
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy várjon, és a készülék öt
másodperc elteltével automatikusan
elindul.
5. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
6. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
7. Kapcsolja ki a készüléket.
8.4 Automatikus programok
súly megadásával
Ha beállítja a hús tömegét, a készülék
kiszámolja a sütési időt.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a
gombot.
3. A súlyprogram beállításához érintse
vagy
gombot.
meg a
A kijelző a következőket jeleníti meg:
elkészítési idő,
időtartam szimbólum,
alapértelmezett súly, mértékegység (kg,
g).
érzékelőmezőt,
4. Érintse meg a
vagy a beállítások mentése öt
MAGYAR
másodperc elteltével automatikusan
megtörténik.
A készülék bekapcsol.
5. Az alapértelmezett súlyértéket a
vagy
érzékelőmező segítségével
lehet megváltoztatni. Érintse meg a
gombot.
6. Ha a beállított idő letelik, akkor két
percig hangjelzés hallható. A
szimbólum villog.
7. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt a hangjelzés
leállítására.
8. Kapcsolja ki a készüléket.
8.5 Automatikus programok
húshőmérő szenzorral
(bizonyos modelleknél)
Az ételek maghőmérséklete gyárilag be
van programozva, és a húshőmérő
szenzorral kerül meghatározásra. Akkor
fejeződik be a program, amikor a
15
készülék elérte a beállított
maghőmérsékletet.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Érintse meg a
érzékelőmezőt.
3. Szerelje fel a húshőmérő szenzort.
Olvassa el a „Húshőmérő szenzor”
című részt.
4. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt a húshőmérő
szenzoros program beállítására.
A kijelző a programidőt, valamint a
és
szimbólumot jeleníti meg.
5. Érintse meg a
érzékelőmezőt,
vagy a beállítások mentése öt
másodperc elteltével automatikusan
megtörténik.
Ha a beállított idő letelik, akkor két percig
szimbólum
hangjelzés hallható. A
villog.
6. Érintse meg bármely érzékelőmezőt,
vagy nyissa ki a sütő ajtaját a
hangjelzés leállítására.
7. Kapcsolja ki a készüléket.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
9.1 Húshőmérő szenzor
Két hőmérsékleti adatot kell beállítani: a
sütő hőmérsékletét és a
maghőmérsékletet.
1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Szúrja a húshőmérő szenzor hegyét
(melynek nyelén
szimbólum van)
a hús közepébe.
3. Illessze a húshőmérő szenzor
dugaszát a készülék elején lévő
aljzatba.
A húshőmérő szenzor a hús
maghőmérsékletét méri. Amikor a hús a
beállított hőmérsékletet elérte, a
készülék kikapcsol.
FIGYELMEZTETÉS!
Kizárólag a mellékelt
húshőmérő szenzort, illetve
megfelelő pótalkatrészt
használjon.
A sütési folyamat során a
húshőmérő szenzornak
folyamatosan a hús
belsejében kell lennie, míg
dugaszának az aljzatban.
A kijelzőn megjelenik a villogó
szimbólum és az alapértelmezettként
beállított maghőmérséklet. Az első
16
www.electrolux.com
működéskor a hőmérséklet 60 °C, a
következő működések során pedig az
utolsóként beállított érték.
Amikor a húshőmérő
szenzort az aljzatba illeszti,
törli az órafunkciók
beállításait.
4. A
vagy a
gomb
megérintésével módosítsa a
maghőmérsékletet.
5. Érintse meg az
gombot, vagy a
készülék 5 másodperc elteltével
automatikusan menti a beállításokat.
A maghőmérsékletet
csak akkor tudja
beállítani, ha a
szimbólum villog.
Amennyiben a kijelző a
maghőmérséklet
beállítása előtt nem
villogó
szimbólumot
jelenít meg, a
és a
, illetve a
gomb
segítségével állítson be
új értéket.
6. Állítsa be a sütőfunkciót és a
sütőhőmérsékletet.
A kijelzőn az aktuális maghőmérséklet és
a felfűtés
szimbóluma jelenik meg.
Amíg a készülék kiszámolja a becsült
elkészítési időt, a kijelzőn az
előreszámlálás ideje látható. Az első
számítás után a kijelzőn a sütés becsült
időtartama jelenik meg.
A készülék a sütés során folyamatosan
kalkulálja az időtartamot. A kijelző
időközönként aktualizálja az időtartam
értékét.
Amikor a húshőmérő
szenzor használatával süt, a
kijelzőn jelzett hőmérsékletet
módosíthatja. Miután az
aljzatba illesztette a
húshőmérő szenzort, és
beállított egy sütőfunkciót és
hőmérsékletet, a kijelző az
aktuális maghőmérsékletet
mutatja.
A három alábbi hőmérsékleti
adat megtekintéséhez
érintse meg ismételten a
gombot:
• beállított
maghőmérséklet
• a sütő aktuális
hőmérséklete
• aktuális
maghőmérséklet.
Amikor a hús eléri a beállított
maghőmérsékletet, egy hangjelzés
hallható két percig, továbbá a
maghőmérséklet értéke és a
jelzés
villog. A készülék kikapcsol.
7. A hangjelzés kikapcsolásához
érintsen meg egy érzékelőmezőt.
8. Húzza ki a húshőmérő szenzor
dugaszát az aljzatból, és vegye ki a
húst a készülékből.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor a
húshőmérő szenzort
eltávolítja. Forró!
Égésveszély!
9.2 Tartozékok behelyezése
Huzalpolc:
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
MAGYAR
•
•
Mély tepsi:
Tolja a mély tepsit a polcvezető sínek
közé.
17
A nagyobb biztonság
érdekében minden
tartozék tetején, a jobb és
bal oldalon egy kis
mélyedés található. Ezek
a mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést.
A polc körüli magas
perem megakadályozza a
főzőedény
megcsúszását.
9.3 Teleszkópos sütősínek – a
tartozékok behelyezése
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt becsukná a sütőajtót,
ellenőrizze, hogy a
teleszkópos a sütősíneket
ütközésig a helyükre tolta-e.
Huzalpolc:
Helyezze rá a huzalpolcot a teleszkópos
sütősínekre úgy, hogy a lábak lefelé
nézzenek.
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Tolja a mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
A huzalpolc magas pereme
egy speciális eszköz arra,
hogy megakadályozza a
főzőedény csúszását.
Sütőtálca vagy mély tepsi:
Helyezze a sütőtálcát vagy a mély tepsit
a teleszkópos sütősínekre.
18
www.electrolux.com
Huzalpolc és mély tepsi együtt:
Helyezze a huzalpolcot a mély tepsire.
Helyezze a huzalpolcot és a mély tepsit
a teleszkópos sütősínekre.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvencem funkció
használata
E funkciót használja a sütőfunkció vagy
program kedvenc hőmérséklet- és
időbeállításainak mentésére.
1. Állítsa be egy sütőfunkció vagy
program hőmérsékletét és idejét.
2. Érintse meg és három másodpercnél
hosszabb ideig tartsa az ujját a
érzékelőmezőn. Hangjelzés
hallatszik.
3. Kapcsolja ki a készüléket.
•
A funkció bekapcsolásához érintse
gombot. A készülék
meg a
bekapcsolja a kedvencem funkciót.
•
Amikor működik a
funkció, akkor
módosítható a
hőmérséklet és az idő.
A funkció kikapcsolásához érintse
gombot. A készülék
meg a
kikapcsolja a kedvencem funkciót.
10.2 A gyerekzár használata
A Gyerekzár funkció megakadályozza a
készülék véletlen bekapcsolását.
1. A funkció bekapcsolásához kapcsolja
ki a készüléket a
gombbal. Ne
állítson be sütőfunkciót.
2. Egyidejűleg érintse meg, és legalább
2 másodpercig ne vegye el az ujját a
és
érzékelőmezőről.
Hangjelzés hallatszik.
A kijelzőn a SAFE jelenik meg.
A Gyerekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 A Funkciózár használata
Csak a készülék működése során
kapcsolhatja be ezt a funkciót.
A Funkciózár megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását.
1. A funkció bekapcsolásához kapcsolja
be a készüléket.
2. Kapcsoljon be egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
3. Egyidejűleg érintse meg, és legalább
2 másodpercig ne vegye el az ujját a
és
érzékelőmezőről.
Hangjelzés hallatszik.
A kijelzőn a Loc jelenik meg.
A Funkciózár kikapcsolásához ismételje
meg a 3. lépést.
A készüléket kikapcsolhatja,
amikor a Funkciózár aktív.
Ha kikapcsolja a készüléket,
a Funkciózár is kikapcsol.
MAGYAR
10.4 A beállítások menü
használata
Csak a készülék kikapcsolt állapotában
állíthatja be a Beállítások menüt.
19
A beállítások menü segítségével bevagy kikapcsolhatja a funkciókat a
Főmenüben. A kijelzőn a SET üzenet és
a beállítás száma látható.
Megnevezés
Beállítási érték
1
MARADÉKHŐ KIJELZÉS
BE / KI
2
NYOMÓGOMB HANG1)
KATTANÁS / SÍPOLÁS / KI
3
HIBAJELZŐ HANG
BE / KI
4
SZERVIZMENÜ
-
5
GYÁRI BEÁLL.VISSZA
IGEN/NEM
1) A BE/KI érzékelőmező hangját nem lehet kikapcsolni.
1. Amikor a készülék ki van kapcsolva,
érintse meg és három másodpercig
ne vegye el az ujját a
érzékelőmezőről.
A kijelzőn SET1 felirat látható, és az „1”
kijelzés villog.
2. Érintse meg a
vagy
érzékelőmezőt a beállítás
elvégzésére.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
250 - maximum
1.5
Az automatikus kikapcsolást követően a
sütő ismételt működtetéséhez érintsen
meg egy érzékelőmezőt.
Az automatikus kikapcsolás
nem működik az alábbi
funkciókkal: húshőmérő
szenzor, Sütővilágítás,
Hőlégbefúvás – kis hőfok,
Időtartam, Befejezés,
Késleltetés.
gombot.
3. Érintse meg a
vagy
4. Érintse meg a
érzékelőmezőt a beállítás értékének
módosítására.
5. Érintse meg a
Érintse meg a
gombot.
érzékelőmezőt, vagy
tartsa megérintve a
érzékelőmezőt a
Beállítások menüből való kilépéshez.
10.5 Automatikus kikapcsolás
Biztonsági okokból a készülék bizonyos
idő elteltével automatikusan kikapcsol,
ha egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
Hőmérséklet (°C)
Kikapcsolási idő
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
10.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
•
Éjszakai fényerő - ha a készülék ki
van kapcsolva, akkor 22:00 óra és
06:00 óra között kisebb a kijelző
fényereje.
Nappali fényerő:
– a készülék bekapcsolt
állapotában.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy érzékelőmezőt (kivéve a BE /
KI érzékelőmezőt), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
20
www.electrolux.com
– ha a készülék ki van kapcsolva,
és bekapcsolja a Percszámlálót.
Amikor befejeződik a
Percszámláló funkció működése,
akkor a kijelző visszatér az
éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a készülék üzemel, a
hűtőventilátor automatikusan bekapcsol,
hogy hidegen tartsa a készülék felületeit.
Amikor kikapcsolja a készüléket, a
hűtőventilátor továbbra is működik, amíg
a készülék le nem hűl.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék ajtajának
becsukása közben ne
nyomja az ajtózárat.
10.9 A mechanikus ajtózár
használata
1. Az ajtózárat a bekapcsoláshoz húzza
előre, míg a helyén nem rögzül.
2. Az ajtózárat a kikapcsoláshoz
nyomja vissza a panelbe.
10.8 Mechanikus ajtózár
Az ajtózár a készülék vásárlásakor nincs
bekapcsolva.
10.10 Az ajtó nyitása, amikor a
mechanikus ajtózár be van
kapcsolva
Az ajtót akkor is kinyithatja, ha a
mechanikus ajtózár be van kapcsolva.
FIGYELMEZTETÉS!
A mechanikus ajtózárat
kizárólag vízszintesen
mozgassa.
Ne mozgassa függőlegesen.
1. Enyhén nyomja meg az ajtózárat.
2. Az ajtófogantyút húzva nyissa ki az
ajtót.
1
2
Ha kattanásig megnyomja az ajtózárat,
azzal kikapcsolja azt.
MAGYAR
21
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
•
•
•
•
11.1 Az ajtó belső oldala
Bizonyos modelleknél az ajtó belső
oldalán az alábbiakat találja:
•
•
a polcszintek számát.
tájékoztatást a sütő funkciókról, az
ajánlott polcszinteket, valamint a
tipikus edényekhez való
hőmérsékletet.
11.2 Tésztasütés
•
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi készülékétől eltérően fogja
sütni a húsokat vagy a süteményeket.
Igazítsa a megszokott beállításait
•
(hőmérséklet, főzési időtartam) és a
polcszinteket a táblázatban szereplő
értékekhez.
Azt javasoljuk, hogy a legelső
alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
Ha egy konkrét recepthez nem talál
beállítást, keressen egy olyat, amelyik
majdnem megegyezik vele.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre
több polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények kezdetben nem
mindig egyenletesen barnulnak. Ha
ezt tapasztalja, ne változtasson a
hőmérséklet beállításán. A
különbségek a sütés folyamán
kiegyenlítődnek.
Ha hosszabb ideig tart a sütés, a
sütési idő vége előtt kb. 10 perccel ki
is kapcsolhatja a sütőt, és így
felhasználhatja a készülékben
felhalmozódott maradékhőt.
Amikor fagyasztott ételt főz, a sütőben
lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.3 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
Alul túl világos a sütemé‐
ny.
A polcmagasság nem
megfelelő.
Tegye a süteményt a sütő
egyik alacsonyabb szint‐
jére.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl
magas.
A következő sütéskor vala‐
mivel alacsonyabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
Túl rövid sütési időt válasz‐ Növelje meg a sütési időt.
tott.
Magasabb hőmérséklet
beállításával nem rövidí‐
thető le a sütés ideje.
Összeesik a sütemény, és
nyúlóssá, ragacsossá, csí‐
kokban vizessé válik.
Túl sok folyadék van a
tésztában.
Használjon kevesebb fo‐
lyadékot. Ügyeljen a kever‐
ési időre, főleg akkor, ha
keverőgépet használ.
22
www.electrolux.com
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény túlságosan
száraz.
A sütőhőmérséklet túl alac‐ A következő sütéskor mag‐
sony.
asabb sütőhőmérsékletet
állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
A következő sütéskor rövi‐
debb sütési időt állítson
be.
A sütemény egyenetlenül
sül meg.
A sütőhőmérséklet túl
magas, míg a sütés ideje
túl rövid.
Állítson be alacsonyabb
sütőhőmérsékletet és
hosszabb sütési időtarta‐
mot.
A sütemény egyenetlenül
sül meg.
A tésztát nem egyenlete‐
sen terítette el.
Egyenletesen ossza el a
tésztát a sütőlapon.
A sütemény nem sül meg
az adott idő alatt.
A sütőhőmérséklet túl alac‐ A következő sütéskor vala‐
sony.
mivel magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
11.4 Sütés egy szinten:
Sütés sütőformákban
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Forma torta /
briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Piskóta / gyü‐
mölcsös süte‐
mény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Hőlégbefúvás,
cake / Piskóta nagy hőfok
(zsiradék nél‐
kül)
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Felső/alsó
cake / Piskóta fűtés
(zsiradék nél‐
kül)
160
35 - 50
2
Tortalap - om‐
lós tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 1801)
10 - 25
2
Tortalap – ke‐
vert tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie / Al‐ Hőlégbefúvás,
más pite (2 for‐ nagy hőfok
ma, átmérő: 20
cm, átlósan el‐
helyezve)
MAGYAR
Étel
Funkció
23
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Apple pie / Al‐ Felső/alsó
más pite (2 for‐ fűtés
ma, átmérő: 20
cm, átlósan el‐
helyezve)
180
70 - 90
1
Sajttorta
170 - 190
60 - 90
1
Idő (perc)
Polcmagasság
Felső/alsó
fűtés
1) Melegítse elő a sütőt.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Fonott kalács /
kenyér
Felső/alsó fűtés 170 - 190
30 - 40
3
Karácsonyi
stollen
Felső/alsó fűtés 160 - 1801)
50 - 70
2
Kenyér (roz‐
Felső/alsó fűtés 1. 2301)
skenyér):
2. 160 - 180
1. A sütési fo‐
lyamat első
része.
2. A sütési fo‐
lyamat má‐
sodik ré‐
sze.
1. 20
2. 30 - 60
1
Krémes felfújt /
képviselőfánk
Felső/alsó fűtés 190 - 2101)
20 - 35
3
Keksztekercs
Felső/alsó fűtés 180 - 2001)
10 - 20
3
Morzsás tetejű
sütemény
(szárazon)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
20 - 40
3
Vajas mandula‐ Felső/alsó fűtés 190 - 2101)
torta / cukros
sütemények
20 - 30
3
Gyümölcsko‐
Hőlégbefúvás,
sarak (élesztős nagy hőfok
tészta / piskóta‐
tészta keveré‐
kével)2)
35 - 55
3
150 - 160
150
24
www.electrolux.com
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Gyümölcsko‐
Felső/alsó fűtés 170
sarak (élesztős
tészta / piskóta‐
tészta keveré‐
kével)2)
35 - 55
3
Omlós tésztáv‐
al készült gyü‐
mölcskosarak
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
40 - 80
3
Kelt sütemé‐
nyek kényes
feltéttel (pl.
túró, tejszín,
sodó)
Felső/alsó fűtés 160 - 1801)
40 - 80
3
160 - 170
1) Melegítse elő a sütőt.
2) Használjon mély tepsit.
Teasütemény
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Aprósüt. omlós
tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140
20 - 35
3
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
Felső/alsó fűtés 1601)
20 - 30
3
Aprósütemény
kevert piskóta‐
tésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 20
3
Tojásfehérjéből Hőlégbefúvás,
készült sütemé‐ nagy hőfok
nyek / habcsó‐
kok
80 - 100
120 - 150
3
Puszedli
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
100 - 120
30 - 50
3
Kelt tésztájú
sütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
3
Leveles tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 1801)
20 - 30
3
MAGYAR
25
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Péksütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
1601)
10 - 25
3
Péksütemény
Felső/alsó fűtés 190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
Felső/alsó fűtés 1701)
20 - 30
3
Idő (perc)
Polcmagasság
1) Melegítse elő a sütőt.
11.5 Tészták és felfújtak
Étel
Funkció
Hőmérséklet
(°C)
Tésztafelfújt
Felső/alsó fűtés 180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Felső/alsó fűtés 180 - 200
25 - 40
1
Csőben sült
zöldség1)
Infrasütés
160 - 170
15 - 30
1
Olvasztott saj‐
tos tetejű ba‐
gett
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
15 - 30
1
Édes felfújtak
Felső/alsó fűtés 180 - 200
40 - 60
1
Halfelfújt
Felső/alsó fűtés 180 - 200
30 - 60
1
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
30 - 60
1
160 - 170
1) Melegítse elő a sütőt.
11.6 Hőlégbefúvás (nedves)
Étel
Étel típusa
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Tésztafelfújt
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Burgonyafelfújt
190 - 210
55 - 80
2
Édességek
180 - 200
45 - 60
2
Forma torta vagy kalács
160 - 170
50 - 70
1
26
www.electrolux.com
Étel
Étel típusa
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Fonott kalács / kenyér
170 - 190
40 - 50
2
Morzsás tetejű sütemény
(szárazon)
160 - 170
20 - 40
3
Kelt tésztájú sütemény
160 - 170
20 - 40
2
11.7 Több szinten való sütés
Használja a Hőlégbefúvás, nagy hőfok
funkciót.
Sütőtálcán sütött sütemény / tészta / kenyér
Étel
Habkosár /
képviselőfánk
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
160 - 1801)
Száraz streusel 150 - 160
torta
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
Kekszek / small cakes / aprósütemény / tészták / péksütemény
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Aprósüt. omlós
tésztából
150 - 160
Short bread /
Linzer / omlós
tészták
Aprósütemény
kevert piskóta‐
tésztából
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Tojásfehérjével 80 - 100
készült teasüte‐
mények, habc‐
sók
130 - 170
1/4
-
Puszedli
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Kelt tésztájú
sütemény
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Aprósüt. lev‐
eles tésztából
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
MAGYAR
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Péksütemény
180
Small cakes /
Aprósütemény
(20 db/tepsi)
1501)
27
Polcmagasság
2. pozíció
3. pozíció
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
1) Melegítse elő a sütőt.
11.8 Lassú sütés
Ezzel a funkcióval65 °C-nál nem
magasabb maghőmérsékleten sovány,
porhanyós húsokat és halat lehet
elkészíteni. Ez a funkció nem
alkalmazható olyan receptekhez, mint
például serpenyős sülthöz vagy zsíros
sertéssülthöz. A húshőmérő szenzor
segítségével biztosíthatja a hús
megfelelő maghőmérsékletét (lásd a
húshőmérő szenzor táblázatát).
Az első 10 percben a sütő hőmérsékletét
80 °C és 150 °C között lehet beállítani. A
hőmérséklet alapértelmezett értéke 90
°C. A hőmérséklet beállítása után a
készülék a sütést 80 °C-on folytatja. Ne
használja ezt a funkciót szárnyasok
elkészítéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse
az ételt, ha ezt a funkciót
használja.
1. Főzőlapon süsse elő erős tűzön a
hús mindkét oldalát 1 - 2 percig egy
tepsiben.
2. Helyezze a húst a forró hússütő
tepsivel együtt a sütő huzalpolcára.
3. Nyomja a húshőmérő szenzort a
húsba.
4. Válassza ki a Hőlégbefúvás, kis
hőfok funkciót, és állítsa be a
megfelelő végső maghőmérsékletet.
Étel
Mennyiség
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Marha hátszín
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Marhafilé
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Borjú roston
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Marhapecse‐
nye
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Pizzasütés
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Pizza (vékony)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (gazdag fel‐
téttel)
180 - 200
20 - 30
2
Gyümölcslepény
180 - 200
40 - 55
1
Spenótos lepény
160 - 180
45 - 60
1
28
www.electrolux.com
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Svájci flan
170 - 190
45 - 55
1
Sajttorta
140 - 160
60 - 90
1
Almatorta, bevonat‐ 150 - 170
tal
50 - 60
1
Zöldséges pite
50 - 60
1
Élesztő nélküli ken‐ 230 - 2501)
yér
10 - 20
2
Leveles tésztából
készült lepény
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizza jellegű étel
Elzászból)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirog (a calzone or‐ 180 - 2001)
osz változata)
15 - 25
2
160 - 180
1) Melegítse elő a sütőt.
2) Használjon mély tepsit.
11.10 Sültek
•
•
•
•
•
A sütéshez sütőbe való, hőálló edényt
használjon (olvassa el a gyártó
utasításait).
A nagyobb darab sültek közvetlenül a
mély tepsiben, illetve a sütőnek a
mély tepsi feletti huzalpolcán süthetők
meg.
A nem zsíros húsokat fedéllel ellátott
sütőtepsiben süsse meg. Ezáltal a
hús szaftosabb marad.
Minden olyanfajta hús, amely
megpirítható, illetve zsíros bőrrel
rendelkezik, fedő nélkül is megsüthető
a sütőtepsiben.
•
•
•
•
Javasoljuk, hogy az 1 kg súlyú vagy
nagyobb mennyiségű húst vagy halat
a készülékben süsse.
Ajánlatos pici folyadékot a hús alá
önteni, mert így a húslé, illetve a zsír
nem ég rá a tepsire.
Szükség szerint fordítsa meg a húst
(a sütési idő 1/2–2/3 részénél).
Hússütés közben a nagyobb
húsdarabokat vagy szárnyasokat
locsolja meg saját levükkel. Ez segíti
a húsok jobb átsülését.
Körülbelül a sütési időtartam vége
előtt 10 perccel kikapcsolhatja a sütőt,
így ki tudja használni a maradékhőt.
11.11 Sütési táblázat
Marhahús
Étel
Mennyiség Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
Polcma‐
gasság
Serpenyős
marhasült
1 - 1,5 kg
230
1
Felső/alsó
fűtés
120 - 150
MAGYAR
Étel
Mennyiség Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
29
Polcma‐
gasság
Marha hátszín vastagság
Infrasütés
vagy sült mar‐ (cm) szerint
haszelet: véres
190 - 2001)
5-6
1
Marha hátszín
vagy sült mar‐
haszelet: Kö‐
zepes
vastagság
Infrasütés
(cm) szerint
180 - 1901)
6-8
1
Marha hátszín vastagság
Infrasütés
vagy sült mar‐ (cm) szerint
haszelet: jól át‐
sütve
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Melegítse elő a sütőt.
Sertés
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcma‐
gasság
Váll / nyak /
sonkaízület
1 - 1,5 kg
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
1
Borda, karaj
1 - 1,5 kg
Infrasütés
170 - 180
60 - 90
1
Fasírozott
750 g - 1 kg Infrasütés
160 - 170
50 - 60
1
Sertés csülök
(előfőzött)
750 g - 1 kg Infrasütés
150 - 170
90 - 120
1
Borjú
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Borjú roston
1
Infrasütés
160 - 180
90 - 120
1
Borjúcsülök
1.5 - 2
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
1
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐ Idő (perc)
let (°C)
Polcmagas‐
ság
Polcmagas‐
ság
Báránycsü‐
lök / bárány
roston
1 - 1.5
Infrasütés
150 - 170
100 - 120
1
Bárányger‐
inc
1 - 1.5
Infrasütés
160 - 180
40 - 60
1
Bárány
30
www.electrolux.com
Vad
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Nyúlgerinc /
nyúlláb,
nyúlcomb
1 kg-ig
Felső/alsó
fűtés
2301)
30 - 40
1
Őzgerinc
1,5 - 2 kg
Felső/alsó
fűtés
210 - 220
35 - 40
1
Comb
1,5 - 2 kg
Felső/alsó
fűtés
180 - 200
60 - 90
1
1) Melegítse elő a sütőt.
Szárnyasok
Étel
Mennyiség
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Baromfi ré‐
szek
Egyenként
200-250 gos
Infrasütés
200 - 220
30 - 50
1
Fél csirke
Egyenként
400–500 g
Infrasütés
190 - 210
35 - 50
1
Csirke, jérce 1 - 1,5 kg
Infrasütés
190 - 210
50 - 70
1
Kacsa
1,5 - 2 kg
Infrasütés
180 - 200
80 - 100
1
Liba
3,5 - 5 kg
Infrasütés
160 - 180
120 - 180
1
Pulyka
2,5 - 3,5 kg
Infrasütés
160 - 180
120 - 150
1
Pulyka
4 - 6 kg
Infrasütés
140 - 160
150 - 240
1
Étel
Mennyiség
(kg)
Funkció
Hőmérsék‐
let (°C)
Idő (perc)
Polcmagas‐
ság
Hal egész‐
ben
1 - 1.5
Felső/alsó
fűtés
210 - 220
40 - 60
1
Hal (párolt)
11.12 Grill
•
•
•
•
•
A grillezéshez mindig a legmagasabb
hőfokot használja.
Állítsa a polcot a grillező táblázatban
ajánlott polcpozícióra.
Mindig úgy állítsa be az edényt, hogy
a zsír az első polcpozíción gyűljön
össze.
Csak lapos hús- vagy haldarabokat
grillezzen.
Mindig melegítse elő 5 percig üresen
a sütőt a grill funkció segítségével.
FIGYELMEZTETÉS!
Grillezni csak bezárt
sütőajtóval szabad.
MAGYAR
31
Grill
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Első oldal
Második oldal
Marhasült
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Marhaszelet
230
20 - 30
20 - 30
3
Sertés hátszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Borjúhát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Bárány hátszín
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hal egészben,
500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Grill + felső sütés
Étel
Idő (perc)
Polcmagasság
Első oldal
Második oldal
Burgers / Hambur‐
gerek
8 - 10
6-8
4
Sertésszelet
10 - 12
6 - 10
4
Kolbászok
10 - 12
6-8
4
Filé / borjúszeletek
7 - 10
6-8
4
Toast / Pirítós
1-3
1-3
5
-
4
Pirítós kenyér feltét‐ 6 - 8
tel
11.13 Fagyasztott ételek - Hőlégbefúvás, nagy hőfok
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
2
Amerikai mirelit piz‐ 190 - 210
za
20 - 25
2
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
2
Sült burgonya, vék‐ 200 - 220
ony
20 - 30
3
Sült burgonya, vast‐ 200 - 220
ag
25 - 35
3
Zöldségek / kroket‐
tek
20 - 35
3
220 - 230
32
www.electrolux.com
Étel
Hőmérséklet (°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / cannello‐ 170 - 190
ni, friss
35 - 45
2
Lasagne / cannello‐ 160 - 180
ni fagy.
40 - 60
2
Sütőben sült sajt
170 - 190
20 - 30
3
Csirke szárny
190 - 210
20 - 30
2
Fagyasztott készételek
Étel
Funkció
Gyorsfagyasz‐
tott pizza
Hőmérséklet
(°C)
Idő (perc)
Polcmagasság
Felső/alsó fűtés a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Sült burgo‐
nya1) (300 600 g)
Felső/alsó fűtés 200 - 220
vagy Infrasütés
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Bagettek
Felső/alsó fűtés a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
Gyümölcstorták Felső/alsó fűtés a gyártó utasí‐
tásai szerint
a gyártó utasí‐
tásai szerint
3
1) A hasábburgonyát sütés közben forgassa át 2-3 alkalommal.
11.14 Felolvasztás
•
•
•
Távolítsa el az étel csomagolását,
majd tegye az ételt egy tányérra.
Használja az alulról számított első
polcszintet.
Ne fedje le az ételt tányérral vagy
tállal, mivel ezzel meghosszabbodhat
a kiolvasztás időtartama.
Étel
Mennyi‐
ség
Felolvasz‐
tási időtar‐
tam (perc)
További ki‐
olvasztási
időtartam
(perc)
Megjegyzés
Csirke
1 kg
100 – 140
20 – 30
Helyezze a csirkét egy nagy tá‐
nyérra, és fedje le egy tállal. Fé‐
lidőben fordítsa meg.
Hús
1 kg
100 – 140
20 – 30
Félidőben fordítsa meg.
Hús
500 g
90 – 120
20 – 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisz‐
tráng
150 g
25 – 35
10 – 15
-
MAGYAR
Étel
Mennyi‐
ség
Felolvasz‐
tási időtar‐
tam (perc)
További ki‐
olvasztási
időtartam
(perc)
Megjegyzés
Eper
300 g
30 – 40
10 – 20
-
Vaj
250 g
30 – 40
10 – 15
-
Tejszín
2 x 200 g
80 – 100
10 – 15
Verje fel a habot, amikor még
helyenként enyhén fagyos.
Krémes
torta
1,4 kg
60
60
-
11.15 Tartósítás - Alsó sütés
•
•
•
•
•
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Ennél a funkciónál az alulról számított
első polcot használja.
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel,
és zárja le kapoccsal.
•
•
•
33
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe,
hogy elegendő páratartalmat
biztosítson a sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki
a sütőt, vagy csökkentse a
hőmérsékletet 100 °C-ra (lásd a
táblázatot).
Bogyós gyümölcsök
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Földieper / áfonya /
málna / érett egres
160 - 170
35 - 45
-
Csonthéjas gyümölcs
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Körte / birsalma /
szilva
160 - 170
35 - 45
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Sárgarépa1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uborka
160 - 170
50 - 60
-
10 - 15
Zöldségek
34
www.electrolux.com
Étel
Hőmérséklet (°C)
Befőzés gyöngyö‐ A 100 °C-on folyta‐
ző forrás kezde‐
tott további főzés
téig (perc)
percben
Vegyes savanyú‐
ság
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Karalábé / borsó /
spárga
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Hagyja állni a kikapcsolt sütőben.
11.16 Aszalás - Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
•
•
ki az ajtót, és az aszalás
befejezéséhez hagyja lehűlni egy
éjszakán át.
A tepsit borítsa be zsírpapírral vagy
sütőpapírral.
A jobb eredmény érdekében állítsa le
a sütőt az aszalási idő felénél, nyissa
Zöldségek
Étel
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Bab
60 - 70
Paprika
Polcmagasság
1. pozíció
2. pozíció
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Zöldség sav‐
anyúsághoz
60 - 70
5-6
3
1/4
Gomba
50 - 60
6-8
3
1/4
Fűszernövény
40 - 50
2-3
3
1/4
Hőmérséklet
(°C)
Idő (óra)
Polcmagasság
Szilva
60 - 70
Sárgabarack
Gyümölcs
Étel
1. pozíció
2. pozíció
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Almaszeletek
60 - 70
6-8
3
1/4
Körte
60 - 70
6-9
3
1/4
11.17 Húshőmérő szenzor táblázat
Marhahús
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Rostélyos / filé szelet: véres
45 - 50
MAGYAR
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Rostélyos / filé szelet: közepesen
60 - 65
Rostélyos / filé szelet: jól átsütve
70 - 75
Sertés
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Sertéslapocka / sonka / tarja
80 - 82
Karaj (borda) / szűzpecsenye
75 - 80
Fasírozott
75 - 80
Borjú
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Borjú roston
75 - 80
Borjúcsülök
85 - 90
Ürü / bárány
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Ürücomb
80 - 85
Ürüborda
80 - 85
Bárány roston / báránycsülök
70 - 75
Vadhús
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Nyúlborda
70 - 75
Nyúlláb, nyúlcomb
70 - 75
Nyúl egészben
70 - 75
Őz-/vadgerinc
70 - 75
Őz-/vadcomb
70 - 75
Hal
Étel
Étel maghőmérséklete (°C)
Lazac
65 - 70
Pisztráng
65 - 70
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
35
36
www.electrolux.com
12.1 Tisztítással kapcsolatos
megjegyzések
•
•
•
•
•
•
A készülék elejét meleg vizes és
tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását
hagyományos tisztítószerrel végezze.
Minden használat után tisztítsa meg a
készüléket belsejét. A lerakódott zsír
vagy egyéb ételmaradék tüzet
okozhat. A veszély mértéke nagyobb
a grillezőedény esetében.
A makacs szennyeződéseket az erre
a célra kifejlesztett speciális
sütőtisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után tisztítsa és
szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel
megnedvesített puha kendőt
használjon.
Ha teflon bevonatú tartozékokkal
rendelkezik, ne tisztítsa azokat
agresszív tisztítószerekkel, éles szélű
tárgyakkal vagy mosogatógépben.
Ezek a letapadást gátló teflon bevonat
sérülését okozhatják.
12.2 A polctartók eltávolítása
A sütő tisztításához vegye ki a
polctartókat.
1. Húzza el a polctartó elülső részét az
oldalfaltól.
2
1
A polctartó síneket a kiszereléssel
ellentétes sorrendben tegye vissza.
A teleszkópos sütősíneken
található tartócsapok előre
nézzenek.
12.3 Katalízis
FIGYELMEZTETÉS!
Ne tisztítsa a katalitikus
felületeket sütőtisztító
aeroszollal, súrolóporral,
szappannal vagy más
tisztítószerrel. Ez
károsíthatja a katalitikus
felületet.
Vegyen ki minden tartozékot és a
kivehető polcvezető síneket.
A sütő felső és oldalsó falain katalitikus
bevonat található. Ezek magas
hőmérsékleten szag nélkül magukba
szívják a rajtuk lerakódó zsiradékot és
szennyeződést.
Az öntisztító funkció hatékony
működéséhez rendszeresen fűtse fel a
készüléket étel nélkül.
2. Húzza el a polctartó sín hátulját az
oldalfaltól, majd vegye ki.
A katalitikus felület
elszíneződése vagy a rajta
megjelenő foltok nincsenek
hatással a katalitikus
tulajdonságokra.
1. Annyiszor érintse meg a
érzékelőmezőt, amíg a "Cata"
kijelzés és a tisztítási folyamat
időtartama (1 óra) meg nem jelenik.
Az Időtartam nem állítható, azonban
a Befejezés funkció segítségével
késleltetve is elindíthatja a tisztítási
folyamatot.
MAGYAR
A megadott időtartam lejárta után
hangjelzés hallható. A készülék
kikapcsol.
2. Érintse meg bármelyik
érzékelőmezőt, vagy nyissa ki a sütő
ajtaját a hangjelzés leállítására.
3. A sütőtér alsó részét puha, kissé
nedves szivaccsal törölje át.
37
7. Húzza előre a díszlécet az
eltávolításhoz.
8. Egyenként fogja meg az ajtó
üvegtábláit a felső szélüknél, és
felfele húzva vegye ki őket a
vezetősínből.
12.4 Az ajtó levétele és
felszerelése
Az ajtó és belső üvegtáblái a tisztításhoz
kivehetőek. Az üvegtáblák száma
modellenként változik.
VIGYÁZAT!
Legyen óvatos, amikor az
ajtót leszereli a készülékről.
Az ajtó nehéz!
1. Nyissa ki teljesen az ajtót.
2. Teljesen nyomja a rögzítőkarokat (A)
az ajtó két zsanérjára.
9. Tisztítsa meg az üveglapot
mosószeres vízzel. Óvatosan törölje
szárazra az üveglapot.
A tisztítás befejeztével tegye vissza az
üveglapokat és az ajtót a helyére.
Ismételje meg fordított sorrendben a fenti
lépéseket. Először a kisebb táblát
helyezze vissza, majd a nagyobbat.
12.5 A lámpa izzójának cseréje
A
A
3. Csukja be a sütőajtót az első nyitási
pozícióig (kb. 70°-os szög).
4. Fogja meg az ajtó mindkét oldalát, és
felfelé irányuló szögben húzza le a
készülékről.
5. Helyezze a sütőajtót külső oldalával
lefelé fordítva egy puha és
egyenletes felületre. Ennek célja a
karcolódás megelőzése.
6. Tartsa meg két oldalon az ajtó felső
szélénél lévő díszlécet (B), majd
nyomja befelé a tömítésrögzítő
kapocs kioldásához.
Tegyen egy kendőt a készülék
belsejének az aljára. Ez
megakadályozza a sütővilágítás
üvegbúrájának és a sütőtérnek a
sérülését.
VIGYÁZAT!
Áramütésveszély! A lámpa
cseréje előtt kapcsolja le a
hálózati biztosítékot /
kisautomatát.
Forró lehet a sütővilágítás
izzója és üvegbúrája.
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a biztosítékot a
biztosítékdobozból, vagy kapcsolja le
az áramköri megszakítót.
Felső lámpa
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához fordítsa azt az
óramutató járásával ellentétes
irányba.
2
B
1
38
www.electrolux.com
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
4. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
Oldalsó izzó
1. A sütőlámpához való hozzáféréshez
távolítsa el a bal oldali polcvezető
sínt.
2. Használjon egy keskeny, tompa
eszközt (pl. teáskanalat) az üvegbura
eltávolításához.
3. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
4. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra.
5. Szerelje fel az üveg lámpaburkolatot.
6. Helyezze vissza a bal oldali
polcvezető sínt.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 Mit tegyek, ha...
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz
(lásd a bekötési rajzot, ha
van).
A sütő nem melegszik fel.
A készülék kikapcsolt álla‐
potban van.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükség‐ Ellenőrizze, hogy elvé‐
es beállításokat.
gezte-e a szükséges beál‐
lításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Aktív az automatikus ki‐
kapcsolás.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapc‐
solva.
Olvassa el „A gyerekzár
használata” c. részt.
MAGYAR
39
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
kiold, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐ Cserélje ki az izzót.
sodott.
A készülék kikapcsolt álla‐
potában a kijelzőn nem
látható az óra.
A készülék ki van kapcsol‐
va.
A kijelző ismételt bekapc‐
solásához érintse meg
egyszerre a
gombot.
A húshőmérő szenzor nem A húshőmérő szenzor
működik.
csatlakozódugója nem
megfelelően van az aljzat‐
ba illesztve.
és
Nyomja be a húshőmérő
szenzor csatlakozódugóját
az aljzatba, amennyire
csak lehetséges.
Túl hosszú időbe telik az
A hőmérséklet túl alacsony Szükség esetén módosítsa
ételek elkészítése, vagy túl vagy túl magas.
a hőmérsékletet. Kövesse
gyorsan elkészülnek.
a felhasználói kézikönyv
utasításait.
Gőz- és páralecsapódás
az ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a A sütés befejezése után az
sütőben.
edényeket ne hagyja 15 20 percnél hosszabb ideig
a sütőben.
A kijelzőn „C2” látható.
El kívánja indítani a Felol‐
vasztás vagy a Katalitikus
tisztítás funkciót, de nem
húzta ki a húshőmérő
szenzor dugaszát az alj‐
zatból.
Húzza ki a húshőmérő
szenzor dugaszát az alj‐
zatból.
A kijelzőn „C3” látható.
Nem működik a tisztítási
funkció. Nem zárta be tel‐
jesen a sütőajtót, vagy az
ajtózár hibás.
Teljesen csukja be az ajtót.
A kijelző a táblázatban
Elektromos hiba lépett fel.
nem szereplő hibakódot je‐
lenít meg.
•
•
Kapcsolja ki a sütőt a
lakásban lévő kismegs‐
zakítóval vagy biztonsá‐
gi főkapcsolóval, majd
kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn,
forduljon az ügyfélszol‐
gálathoz.
40
www.electrolux.com
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
szervizközponthoz.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a készülék sütőterének elülső
keretén található. Ne távolítsa el az
adattáblát a készülék sütőterének
keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
14.1 Műszaki adatok
Feszültség
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Termék és információs adatlap az EU 65-66/2014 sz.
rendelkezésnek megfelelően
Gyártó neve
Electrolux
A készülék azonosítójele
EOA5751AOX
Energiahatékonysági szám
92.9
Energiahatékonysági osztály
A
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és al‐ 0.99 kWh/ciklus
só + felső sütés mellett
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés és
légkeveréses sütés mellett
0.79 kWh/ciklus
Sütőterek száma
1
Hőforrás
Villamos energia
Hangerő
71 l
Sütő típusa
Beépíthető sütő
Tömeg
39.5 kg
EN 60350-1 - Háztartási elektromos
főzőkészülékek - 1. rész: Tartományok,
sütők, gőzsütők és grillezők - A
teljesítmény mérésére szolgáló
módszerek.
MAGYAR
15.2 Energiatakarékosság
A készülék több funkcióval is segít
energiát megtakarítani a mindennapos
főzés során.
•
•
•
Általános javaslatok
– Ügyeljen arra, hogy a sütő ajtaja
megfelelően legyen becsukva a
készülék működése közben, és a
sütés során addig tartsa csukva,
ameddig lehetséges.
– Fém edényeket használjon az
energiatakarékosság javítása
érdekében.
– Amikor csak lehetséges, az ételt
még felfűtés előtt helyezze a
sütőbe.
– A 30 percnél hosszabb ideig tartó
sütés során a befejezés előtt
csökkentse a sütő hőmérsékletét
a minimum értékre, a sütés
hosszától függően 3 - 10 perc
időtartamra. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a
sütést.
– A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Légkeveréses sütés - amikor
lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
– Amikor egy sütőfunkciót vagy
programot időzítéssel (Időtartam,
•
•
•
•
•
•
41
Befejezés, Késleltetési időtartam)
használ, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek a
sütési idő 10%-ával korábban
kapcsolnak ki. A sütővilágítás és
a légkeverés továbbra is működik.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással –
kapcsolja ki a sütővilágítást sütés
közben, és csak akkor kapcsolja be,
amikor szüksége van rá.
Melegen tartás - a maradékhőt
használhatja az étel melegen
tartásához. Ehhez válassza a lehető
legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A kijelző a maradékhő
hőmérsékleti értékét mutatja.
Eco funkciók – lásd a „Sütőfunkciók”
című fejezetet.
A Hőlégbefúvás (nedves) funkció
használatakor a sütővilágítás 30
másodperc elteltével kikapcsol. Ezt
igény szerint újra be tudja kapcsolni.
Az ECO funkciók használatakor a
sütővilágítás kikapcsol. Ezt igény
szerint újra be tudja kapcsolni.
A kijelző kikapcsolása – Ha
szükséges, teljesen kikapcsolható a
kijelző. Egyidejűleg érintse meg a
és
érzékelőmezőt, amíg kikapcsol
a kijelző. Ezzel a művelettel a kijelző
bekapcsolása is elvégezhető.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
42
www.electrolux.com
MAGYAR
43
867309433-C-252015
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement