Electrolux EOC5956AAX User manual

Electrolux EOC5956AAX User manual
EOC5956AA
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA....................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................9
6. TRUMPASIS VADOVAS.................................................................................. 10
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
8. KEPIMO VADOVAS......................................................................................... 20
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................26
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................28
11. PATARIMAI.................................................................................................... 28
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 45
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 47
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 48
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
5
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalitinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
•
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
LIETUVIŲ
•
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
•
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Techninė priežiūra
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
7
3.2 Priedai
Grilis / kepimo indas
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
7
8
www.electrolux.com
Skirti lentynoms ir skardoms.
Ištraukiami bėgeliai
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Ekranas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Minučių skaitlys
Nustato funkciją: Minučių skaitlys. Tiesioginė
prieiga prie laiko funkcijų.
Kepimo vadovas Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
ir„VarioGuide“, kai prietaisas įjungtas.
Jutikliniai laukai, skirti
Mėgstamiausios, Minučių
skaitlys ir Kepimo vadovas
matomi tik kai prietaisas yra
įjungtas.
4.2 Valdymo skydelis
Įjungus prietaisą, jame rodomas
pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
LIETUVIŲ
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A)
B)
C)
D)
E)
9
Grįžimas į meniu
Šiuo metu nustatyta kaitinimo funkcija
Šiuo metu nustatyta temperatūra
Laikrodis
Pradžia
start
E
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Mėsos termometras
Kaitinti+palaikyti
Užrakinimas
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencija
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima
peržiūrėti prietaiso TFT ekrane,
pasirinkus meniu elementus tokia eilės
tvarka: Pagrindinės nuostatos /
Techninės priežiūra / Licencija.
Gaminyje naudojamos nemokamos
programinės įrangos šaltinio kodą galima
atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio
gaminių puslapio hipersaitą.
5.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti:
•
•
•
•
•
•
kalbą
trukmė
laikrodžio formatą
datą
spartųjį įkaitinimą
kvapų sulaikymo filtras
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius
gali būti nustatytas dviem būdais:
slenkant slankiklį iki norimos pozicijos
arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite
10
www.electrolux.com
pakeisti nuostatas meniu: Pagrindinės
nuostatos.
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai prietaisas veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Kai paspaudžiate ir palaikote
meniu parinktį, rodomas
trumpas parinkties aprašas.
6.2 Trumpas meniu vadovas
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo funkcijos
Specialios funkci‐
jos
Valymas
Mėgstamiausios
Laikmačiai
Nustatyti minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pabaigos
laiką
Nustatyti pradžios
laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Apsaugos nuo
vaikų užraktas
Ekrano užraktas
Kaitinti+palaikyti
Set + Go
Menu
11:09
start
Receptų knyga
„VarioGuide“
150°
33min
Kepimo vadovas
Vėliausiai ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
20min
Vėliausiai naudota
Dažniausiai nau‐
dojama
LIETUVIŲ
11
Meniu
Pagrindinės nuos‐
tatos
Greitasis įkaitini‐
mas
Kvapų filtras
Priminimas apie
valymą
Ekranas
Garsas
Kalba
Laikas ir data
DEMO režimas
Techninės prie‐
žiūra
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Kepimo
vadovas) – paruošti patiekalą, kai
neturite pakankamai žinių arba
patirties gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
2. Palieskite: Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
palieskite:
arba Menu.
6. Norėdami prietaisą išjungti,
palieskite:
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A) Grįžimas į meniu
B) Esamas meniu lygis
C) Funkcijų sąrašas
12
www.electrolux.com
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funk‐
cijų, valymo ir mėgstamiausių programų sąra‐
šas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo,
Kaitinti+palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąra‐
šas.
Vėliausiai ir dažniausiai naudoja‐
mos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą nau‐
dota ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniau‐
siai.
Pagrindinės nuostatos
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A)
B)
C)
D)
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą,
kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto
gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
palieskitee: Menu.
Laikinajame lange galite
perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba
sukurti numatytąją funkciją.
Palieskite pirštu pasirinktą
kaitinimo funkciją ir
palaikykite ją ilgiau nei 2
sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip
numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus
rodoma kaip pirmoji funkcija.
LIETUVIŲ
A
B
13
A) Grįžimas į pagrindinį meniu
B) Laikinasis langas
C) Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Duona
Duonai traškiu paviršiumi kepti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu pašildyti ir maistui
konservuoti.
Drėgnas karštas or‐
as1)
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
troškinti taupant energiją ir vienoje lentynoje. Po 30
sekundžių lemputė užgęsta. Įjungus ją naudojant
meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užside‐
ga.
Kepimas žemoje
temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traš‐
kiu pagrindu, pavyzdžiui, picų ir lotaringiško apke‐
po. Temperatūrą nustatykite 20−40 °C žemesnę,
nei kepant įjungus viršutinį ir apatinį kaitinimą.
Viršutinis / apatinis
kaitinimas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudini‐
mui viename orkaitės lygyje.
Karšto oro srautas
Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų
orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės temperatūrą
nustatykite 20−40 °C žemesnę, nei kepant įjungus
viršutinį ir apatinį kaitinimą.
Terminis kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su kaulais skrudinti viename
lentynos lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudi‐
nimui.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Kepimas ant grotelių
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyzd‐
žiui, jautienos kepsnį.
14
www.electrolux.com
EKO kepimas
Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius.
Pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant
šiai funkcijai lemputė nešviečia. Įjungus ją naudo‐
jant meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl už‐
sidega.
Šaldytas maistas
Ruošti pusgaminius auksiniu traškiu paviršiumi, pa‐
vyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, laz‐
anijai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka
užkepėlėms ir skrudinimui.
1) Ši funkcija naudojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą
EN50304.
7.7 Papildomas meniu: Specialios funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms,
persikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams,
cukinijoms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Maisto išlaikymas šil‐ Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
tu
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš ke‐
pimą.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams
stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
7.8 Papildomas meniu: Valymas
Greita pirolizė
1 val. esant mažam nešvarumo laipsniui. Pirolizinis
valymas pašalins sunkiai pašalinamus likučius, iš
kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to pap‐
rasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
Normali pirolizė
1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laips‐
niui. Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalina‐
mus likučius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus ga‐
lima po to paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
Intensyvi pirolizė
2 val. ir 30 min. esant dideliam nešvarumo laipsniui.
Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus li‐
kučius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po
to paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
LIETUVIŲ
15
7.9 Papildomas meniu: Mėgstamiausios
A
A) Grįžimas į pagrindinį meniu
B) Mėgstamiausia programa
C) Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elementas
Aprašymas
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą pro‐
gramą.
Šalinti
Visam laikui pašalinti šią anksčiau išsaugotą
mėgstamą programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadini‐
mą.
7.10 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: „Naujas“ iš esamų
nuostatų.
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
16
www.electrolux.com
7.11 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A)
B)
C)
D)
E)
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atkurtas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
End
11:33
E
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatyti minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis ir
girdėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs
atgalinę atskaitą. Šis laikmatis nepertrauks ga‐
minimo ir jį galima įjungti, kai orkaitė yra išjung‐
ta. Pasirinkus nustatyti, laikmatis bus paleistas
automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis, ork‐
aitė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo sig‐
nalas, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamoms nuosta‐
toms.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį
paspaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas
rodomas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.12 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant mėsos
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu:
3. Palieskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.13 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
LIETUVIŲ
17
Meniu elementas
Aprašas
Lemputė Įjungta / Išjungta
Įjungti arba išjungti orkaitės lemputę.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Įjungta / Išjungta
Įjungus ekranas, visi mygtukai ir durelės užraki‐
nami. Jie būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUN‐
GIMO padėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite
ekraną ir vadovaukitės nurodymais. Jeigu atra‐
kinta, vėl užrakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekra‐
ną ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtu‐
ką. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir va‐
dovaukitės nurodymais.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsi‐
jungs, o išlaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji gali‐
ma ne visoms programoms. Jeigu aktyvi, ek‐
rane rodoma piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti ork‐
aitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus
ekraną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia
ekrano užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta
trukmė.
7.14 Kaitinti+palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su
kepimo mažoje
temperatūroje,
automatinėmis svorio
programomis,
automatinėmis troškinimo
garuose programomis,
visomis funkcijomis iš meniu
Specialios funkcijos, garų
funkcijomis iš meniu
Kaitinimo funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
•
Jūs įjungiate funkciją Kaitinti+palaikyti
meniu Parinktys.
•
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate mėsos
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.15 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vieną kartą
paspaudus jutiklio lauką arba palietus
ekrane pranešimą.
18
www.electrolux.com
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
mėsos termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Nustatykite funkciją: Nustatyti
trukmę.
4. Pasirinkite: Parinktys / Set + Go.
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija Apsaugos nuo
vaikų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija ir kai
prietaisas išjungiamas.
Laikykitės ekrane
pateikiamų nurodymų
funkcijai išjungti.
Meniu Parinktys suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
7.16 Apsaugos nuo vaikų
užraktas
Menu / Parinktys / Apsaugos nuo
vaikų užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso
naudojimo.
Funkcijos įjungimas: Apsaugos
nuo vaikų užraktas
Jeigu veikia pirolizinio
valymo funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungta.
2. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos išjungimas:
Apsaugos nuo vaikų užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.17 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
LIETUVIŲ
19
7.18 Papildomas meniu: Kepimo vadovas
A
A)
B)
C)
D)
B
Cake and Pastry
Grįžimas į meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir „VarioGuide“
Daugiau parinkčių
Cookbook
VarioGuide
D
C
Receptų knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir
funkcija „VarioGuide“, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Funkcijos
„VarioGuide“ laiko ir temperatūros vertes
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
7.19 Papildomas meniu:
Vėliausiai ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elementas
Aprašymas
Vėliausiai naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
Dažniausiai naudojama
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.20 Papildomas meniu:
Pagrindinės nuostatos
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungta / Iš‐
jungta
Kai ĮJUNGTA, naudojant tam tikras kaitinimo
funkcijas orkaitės kaitinimo laikas bus sutrum‐
pintas. Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Kvapų filtras Įjungta / Išjungta
Kvapų filtras, šalinantis kvapus iš ventiliuojamo
oro.
Priminimas apie valymą Įjungta / Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų
Išjungta
apie valymo ciklo naudojimą.
20
www.electrolux.com
Meniu elementas
Aprašas
Ekranas
Pasirinkite ekrano nuostatas.
Šviesumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ry‐
škumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Foniniai vaizdai Įjungta / Išjungta
Rodo arba paslepia foninius vaizdus.
Garsas
Garso nuostatos.
Tūris
Kalba
Nustatykite savo norimą kalbą.
Tipas (Pypsėjimas / Spragtelėjimas / Be garso)
Laikas ir data
Trukmė
Nustatykite laiką ir datą ir kitas par‐ Nustatykite ar koreguokite laiką.
inktis, susijusias su tuo, kaip rodo‐
Data
mas laikas.
Nustatykite ar koreguokite datą.
Formatas
Pasirinkite norimą laiko formatą HH:MM ar
AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė
bus išjungta.
DEMO režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jai
veikiant kaitinimo elementai yra at‐
jungti, o ekrane rodoma „DEMO“.
Suaktyvinimo kodas: 2 468
Techninės priežiūra
Rodo programinės įrangos versiją
ir sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodo orkaitės programinės įrangos versiją.
Atkurti visas nuostatas
Atkuriamos visos nuostatos į gamyklines numa‐
tytąsias.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo vadovas
Menu / / Kepimo vadovas arba
palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba „VarioGuide“.
LIETUVIŲ
8.2 Funkcijos įjungimas
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
A
B C
11:09
Calzone
21
3. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A)
B)
C)
D)
E)
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Sustabdymas
temperatūra
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Prietaiso šios funkcijos receptus taip pat
rasite mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų knygą,
patikrinkite PNC numerį, esantį techninių
duomenų plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
Prietaisas naudoja automatines
nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Maisto kategorija
Patiekalas
Žuvis ir jūros gėrybės
Menkė
Žuvies filė
Žuvis druskos patale
Lašišos filė
Įdaryti kalmarai
Paukštiena
Viščiuko šlaunelės
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Mėsa
Jautienos troškinys
Marinuota jautiena
Mėsos ruletas
Kiaulės koja
Kiaulės mentė
Šventinis švediškas keps‐
nys
Veršiuko koja
Ossobuco
Įdaryta veršienos krūtinėlė
Ėriuko koja
Triušiena
Triušis garstyčių padaže
Šernas
22
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Patiekalai orkaitėje
Lazanija
Makaronų plokštainis
Musaka
Bulvių plokštainis
Prancūziškas virtinis
Cikorijos apkepas
Bulvių apkepas su ančiu‐
viais
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Pica
Svogūnų pyragas
Lotaringiškas apkepas
Apkepas su sūriu
Koldūnai
Pyragaičiai su sūriu
Apkepas su ožkos sūriu
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų pyragas
Šokoladiniai sausainėliai
Morkų pyragas
Varškės pyragas skardoje
Vaisių pyragas
Prancūziškas vaisių tortas
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis citrinų pyragas
Keksiukai
Riestainis
Savarino pyragas
Biskvitinis pyragas
Pyragas su trupiniais
Švediškas pyragas
Tortas
Šveicariškas morkų pyra‐
gas
Duona ir bandelės
Bandelės, saldžios
Kaimiška duona
Balta duona
Mielinė pynutė
Sviestinė pynutė
8.4 Papildomas meniu:
„VarioGuide“
Menu / Kepimo vadovas /
„VarioGuide“ arba palieskite:
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
Funkcijos „VarioGuide“ automatinių
programų nuostatos yra optimalios bet
kokios rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
•
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
LIETUVIŲ
Maisto kategorija: Žuvis ir jūros
gėrybės
Patiekalas
Keptos
Patiekalas
Jautiena
Žuvų piršteliai
Troškinta
Mėsos ruletas
Su krauju
Filė, šaldyta
Žuvis
Visa maža žuvis
Su krauju
Žuvelės, keptos
ant grot.
Vidutiniškai iškep‐
ta
Žuvis, kepta ant
grot.
Jautienos kepsnys
Gerai iškepta
grot.
Gerai iškepta
Upėtakis
Lašiša
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Vidutiniškai iškep‐
ta
Žuvis, kepta ant
Su krauju
Skandinaviška jau‐ Vidutiniškai iškep‐
tiena
ta
Gerai iškepta
Viščiuko / kalakuto krūtinėlė
Šonkauliukai
Viščiuko / kalakuto -
Koja, apvirta
krūtinėlė
Rūkytas kumpis
Sparneliai, švieži
Sparneliai, šaldyti
Viščiukas
23
Maisto kategorija: Mėsa
Blauzdelės, švie‐
žios
Nugarinė
Kiauliena
Blauzdelės, šaldy‐
tos
Nugarinė
Rūkyta kiaulienos
nugarinė
Sprandinė
Pusė
Mentė
Visa
Kepsniai
Antis
-
Koja
Žąsis
-
Kalakutiena
-
Veršiena
Nugarinė
Kepsniai
24
www.electrolux.com
Maisto kategorija: Pica ir lotaringiškas
apkepas
Patiekalas
Koja
Patiekalas
Plonas padas
Kepsniai
Aviena
Papildomas garny‐
ras
Nugarinė
Mentė, vidutiniškai
iškepta
Pica
Mentė, vidutiniškai
iškepta
Elniena
Kepta žvėriena
Žvėrienos nugar‐
inė
Nugarinė
Tarte Flambée
-
Pikantiškas švei‐
cariškas pyragas
-
Nugarinė
-
Lotaringiškas ap‐
kepas
-
-
Pikantiškas apke‐
pas
-
Lazanija
Lazanija / įdaryti makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
Daržovių apkepas
Saldūs patiekalai
Karštas sumuštinis -
Kulšis
Patiekalas
Bulvių plokštainis
Užkandžiai, šaldyti
Nugarinė
Maisto kategorija: Patiekalai orkaitėje
Makaronų apkepas
Amerikietiškas,
šaldytas
Atvėsintas
Koja
Zuikis
Šaldyti
Maisto kategorija: Pyragai ir
pyragaičiai
Patiekalas
Riestainis
-
Amerikietiškas ob‐
uolių pyragas
-
Biskvitinis pyragas Obuolių pyragas
-
Varškės pyragas,
formoje
-
Sviestinė bandelė
-
Maderos keksas
-
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
-
Migdolų pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio juostelės
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Kreminiai sluoks‐
niuotos tešlos pyr‐
agaičiai
-
Sluoksn. tešlos ke‐ piniai
Eklerai
Čiabata
Prancūziškasis
batonas
-
Trapios tešlos sau‐ sainiai
Ilgas batonas, ap‐
kept.
Ilgas batonas,
šald.
Riestė
Migdoliniai sausai‐ niai
Balta duona
Mielinė pynutė
Duona
Juoda duona
Kalėdinis pyragas
-
Ruginė duona
Obuolių pyragas,
šaldytas
-
Viso grūdo duona
Pyragas skardoje
Nerauginta duona
Biskvitinė tešla
Mielinė tešla
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Varškės pyragas,
skardoje
-
Šokoladiniai sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis vynioti‐
nis
-
Mielinis pyragas
-
Keptos bulvytės
Trupininis pyragas
-
Paskrudintos bulvės
Cukrinis pyragas
-
Apkepo pagrindas
Gruzdintos bulvytės, plonai pjaustytos
Smėlio juostelės
Biskvitinė tešla
Smėlio juostelės
Vaisių apkepas
Biskvitinė tešla
Mielinė tešla
Maisto kategorija: Duona ir bandelės
Patiekalas
Bandelės
Bandelės
25
Bandelės, keptos
Bandelės, šaldytos
Gruzdintos bulvytės, storai pjaustytos
Gruzd.bulvytės, šaldyt.
Kroketai
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
Automatinė svorio funkcija
26
www.electrolux.com
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
A
B
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
D
E
Menu
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
C
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A) Grįžimas į meniu
B) Kiek laiko veikia ši funkcija
C) Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D) Šiuo metu nustatyta temperatūra
E) Dabar orkaitėje esanti
temperatūra
F) Sustabdymas
G) Mėsos termometro nustatyta
esama temperatūra
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis
.
4. Nustatykite vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Norėdami pakeisti kepimo
temperatūrą, palieskite ekrane
rodomą temperatūros nuostatą.
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
LIETUVIŲ
27
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
28
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, Trukmė,
Pabaiga.
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Maisto išlaikymas šiltu
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
LIETUVIŲ
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
•
•
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
•
•
•
11.3 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
29
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.4 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
30
www.electrolux.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę ork‐
peratūra ir per trumpas ke‐ aitės temperatūrą ir ilgesnį
pimo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nur‐
odytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę
orkaitės temperatūrą.
11.5 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto oro
gas / vaisių tor‐ srautas
tas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
160
60–90
2
Apple pie / ob‐ Karšto oro
uolių pyragas
srautas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apple pie / ob‐ Viršutinis /
180
uolių pyragas
apatinis kaitini‐
(2 formos 20
mas
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
60–90
1
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė py‐
Viršutinis / apa‐ 170–190
nutė / riestainis tinis kaitinimas
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
50–70
2
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proc‐
eso dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Karšto oro
srautas
35–55
3
150
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
Temperatūra
(°C)
160–170
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
35–55
3
40–80
3
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
1501)
20–35
3
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.7 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
33
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.8 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 padėtys
3 padėtys
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
40–80
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
Lentynos padėtis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Bandelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–60
1/4
-
170–1801)
30–50
1/4
-
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐ 170–190
pas
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos te‐
šlos apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
35
36
www.electrolux.com
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškepta
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
kepta
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Kepta ver‐
šiena
1
Veršienos
kulninė
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nu‐
garinė /
šlaunelė
iki 1 kg
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
30–50
1
Žvėriena
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
37
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Viščiukas,
višta
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
40–60
1
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Avienos nugar‐ 210–230
inė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su gar‐
nyru
6–8
-
4
11.13 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bul‐
vytės, plonai pjaus‐
tytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bul‐
vytės, storai pjaus‐
tytos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
3
39
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba Terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.15 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
41
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo
trukmė
(min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėk‐
štutės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
60
60
-
2 x 200 g
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
11.16 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
42
www.electrolux.com
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.17 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
Grybai
Prieskoniniai
augalai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
5–6
3
1/4
50–60
6–8
3
1/4
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.18 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bat‐ 200–220
onas
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.19 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
43
44
www.electrolux.com
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
LIETUVIŲ
45
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
12.3 Pirolizinis valymas
Menu / Kaitinimo funkcijos / Valymas
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų vienu metu
su pirolizinio valymo
funkcija. Prietaisas gali būti
pažeistas.
Pirolizinį valymą galite naudoti prietaisui
valyti.
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas labai įkaista. Kyla
pavojus nusideginti.
1. Norėdami nustatyti valymo režimą,
slinkite meniu: Valymas.
2. Norėdami įjungti valymo režimą,
palieskite tą, kurį norite pasirinkti.
Parinktis
Aprašas
Greita piro‐
lizė
esant že‐
mam nešvar‐
umo lygiui (1
val.)
Normali piro‐
lizė
esant viduti‐
niam nešvar‐
umo lygiui (1
val. 30 min.)
Intensyvi pir‐
olizė
esant dide‐
liam nešvar‐
umo lygiui (2
val. 30 min.)
Pradėjus pirolizinį ciklą,
lemputė nešviečia, o
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu.
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
46
www.electrolux.com
Kaitinimo metu neatidarykite
durelių. Atidarius dureles,
pirolizinio valymo ciklas
nutraukiamas.
3. Norėdami sustabdyti pirolizinį valymo
ciklą, palieskite .
Nenaudokite prietaiso, kol užges durelių
užrakto simbolis.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
12.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
LIETUVIŲ
47
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės negalima įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos
pranešimas „F...“
Elektronikos klaida.
Kreipkitės į įgaliotąjį aptar‐
navimo centrą.
48
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Atitaisymo būdas
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC5956AAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
92,9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,79 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Masė
40.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
LIETUVIŲ
•
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir laikykite jas kuo daugiau
uždarytas maisto gaminimo metu.
– Naudokite metalinius indus, kad
būtų geriau taupoma energija.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minučių
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Maistas
pasigamins dėl likusio karščio
orkaitėje.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
•
•
•
49
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(„Trukmė“, „Pabaiga“) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir
apšvietimas ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite mažiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
50
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
51
867314234-C-242015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement