Electrolux EOB8956VAX Handleiding

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Electrolux EOB8956VAX Handleiding | Manualzz
EOB8956VA
NL STOOMOVEN
GEBRUIKSAANWIJZING
2
www.electrolux.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE........................................................................................ 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT....................................................................... 7
4. BEDIENINGSPANEEL............................................................................................... 8
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT........................ 9
6. SNELSTARTGIDS................................................................................................... 10
7. DAGELIJKS GEBRUIK.............................................................................................11
8. KOOK- EN BAKASSISTENT.................................................................................... 22
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES......................................................................... 28
10. EXTRA FUNCTIES................................................................................................. 30
11. AANWIJZINGEN EN TIPS......................................................................................31
12. ONDERHOUD EN REINIGING............................................................................... 58
13. PROBLEEMOPLOSSING...................................................................................... 60
14. ENERGIEZUINIGHEID........................................................................................... 61
WE DENKEN AAN U
Bedankt voor het kopen van een Electrolux-apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd
ontworpen met u in het achterhoofd. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen
dat u keer op keer fantastische resultaten zult krijgen.
Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.registerelectrolux.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de
hand hebt. Model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het
apparaat voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is
heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking
is. Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet
aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires
of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u
de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te
maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te
voorkomen.
Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit de
zijwanden. Installeer de inschuifrails in omgekeerde
volgorde.
Gebruik uitsluitend de vleesthermometer die aanbevolen
is voor dit apparaat.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
2.2 Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct ge?stalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
NEDERLANDS
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer
na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
•
•
•
•
•
•
5
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– Wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
• Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van
het apparaat. Dit is geen defect dat
geldt voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor
vochtige taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten deur.
6
www.electrolux.com
2.4 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden en
schade aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandgevaar
veroorzaken.
– De deur van het apparaat niet
openen tijdens de bereiding met
stoom.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de bereiding
met stoom.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen
van de deur uit het apparaat. De deur
is zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het
apparaat kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen.
Gebruik geen schuurmiddelen,
schuursponsjes, oplosmiddelen of
metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray
gebruikt eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
2.6 Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in
dit apparaat zijn uitsluitend bedoeld
voor gebruik in huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor
andere doeleinden.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
2.7 Verwijdering
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af
en gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
NEDERLANDS
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor kerntemperatuursensor
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Stoomgenerator met afdekkap
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
9
3.2 Accessoires
Bakrooster
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Patisserie bakplaat
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Bakplaat
Voor broodjes, koek en gebakjes.
Geschikt voor stoomfuncties. Verkleuring
van het oppervlak heeft geen invloed op
de functie.
Vleesthermometer
Voor gebak en koekjes.
Grill-/braadpan
Voor het vaststellen van het gaarpunt van
het gerecht
7
8
www.electrolux.com
Teleskopauszüge
Spons
Voor roosters en bakplaten
Voor het absorberen van restwater uit de
stomer.
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets -functie
1
2
3
4
5
-
Opmerking
AAN/UIT
Het apparaat in- en uitschakelen
Display
Toont de huidige instellingen van het apparaat.
Favorieten
Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingsprogramma's die door de gebruiker zijn gemaakt.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker. Directe toegang tot de tijdfuncties.
Kook- en bakassistent
Directe toegang tot de menu's: Kookboek en
Snelle start als het apparaat aan staat.
De tiptoetsen voor: favoriet
programma, kookwekker en
de kook- en bakassistent zijn
alleen zichtbaar als het
apparaat actief is.
4.2 Display
Na activering toont het apparaat een
basismodus voor de verwarmingsfunctie.
NEDERLANDS
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A)
B)
C)
D)
E)
9
Naar het menu terugkeren
Huidig ingestelde verwarmingsfunctie
Huidig ingestelde temperatuur
Klok
Start
start
E
Andere indicaties op het display:
Symbool
-functie
Wijziging tekstgrootte
Meer opties
Vleesthermometer
Heat + Hold
Toetsblokkering
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Eerste reiniging
Verwijder alle accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit het apparaat.
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste
gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
5.2 Softwarelicentie
De software van dit product bevat
auteursrechtelijk beschermde software
gelicenseerd onder de BSD, fontconfig,
FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1,
libJpeg, zLib/ libpng, MIT, OpenSSL /
SSLEAY en andere.
Het is mogelijk om de complete kopie van
de licenties in het apparaat weer te geven
op het TFT-scherm door het menupad te
volgen: Basis instellingen / Service /
Licentie.
De broncode van de open-sourcesoftware
gebruikt in het product kan worden
gedownload door de hyperlink te volgen
op de internetproductpagina.
5.3 Eerste aansluiting
Als u de stekker van het apparaat in het
stopcontact steekt, dan moet u instellen:
• de taal
• tijd
• klokformaat
• datum
• snelverhitting
De gekozen naam of nummer kan op
twee manieren worden ingesteld. Blader
naar de vereiste positie of raak de
gekozen optie aan. U kunt de instellingen
wijzigen in het menu: Basis instellingen.
10
www.electrolux.com
6. SNELSTARTGIDS
6.1 Gebruik van het
aanraakscherm
• Gebruik een snelle aanraking om door
het menu te bladeren of sleep uw
vinger over het display.
• De kracht van de aanraking bepaalt
hoe snel het scherm beweegt.
• De bladerende beweging kan zelf
stoppen of u kunt het direct stoppen
als u het display aanraakt.
• De gekozen functie activeert als u uw
vinger loslaat van het display.
• Raak om een menufunctie te activeren
het display bij de geselecteerde functie
aan.
• U kunt elke parameter getoond op het
display wijzigen als u het aanraakt.
• Om de vereiste functie, tijd of
temperatuur in te stellen kunt u door de
lijst bladeren of de gewenste optie
aanraken.
• Als u een verwarmingsfunctie
inschakelt, verschijnt Menu niet op het
display. Raak het display ergens aan
en het Menu verschijnt weer.
• Als het apparaat actief is en een aantal
symbolen verdwijnen van het display,
raak het display dan ergens aan. Alle
symbolen komen weer terug.
• Nadat u wat functies heeft ingesteld,
verschijnt er een pop-upvenster met
extra informatie.
• De temperatuur kan van plaats
wisselen op het display met andere
functies in de rechter- en
linkeronderhoek.
Menu
11:09
Als u een optie in het menu
ingedrukt houdt, verschijnt er
een korte beschrijving van de
optie.
6.2 Snelstartgids naar het menu
Menu
Functies
Speciaal
Reiniging
Favorieten
Timers
start
De kookwekker instellen
Duur instellen
Starttijd instellen
Eindtijd instellen
Verstreken tijd
Opties
Lampje
Heat + Hold
Set + Go
Kinderslot
Schermvergrendeling
Kook- en bakassis- Kookboek
tent
SousVide-kookboek
Snelle start
150°
33min
Verwarmingsfuncties
SousVide-snelle
start
20min
Laatste en meest
gebruikte
Laatst gebruikt
Meest gebruikt
11
NEDERLANDS
Menu
Basis instellingen
Snel opwarmen
Reinigingsherinnering
Display
Geluid
Taal
Tijd en datum
Demomodus
Service
7. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
7.1 Het apparaat gebruiken
U kunt het apparaat gebruiken in:
• handmatige modus - voor het
handmatig instellen van de
verwarmingsfunctie, temperatuur en
kooktijd.
• automatische programma's (Kooken bakassistent) - voor het bereiden
van een gerecht als u geen kennis of
ervaring met koken hebt.
7.2 Het menu bedienen
1. Aanraken om het apparaat in te
schakelen: .
2. Aanraken: Menu.
3. Blader door het menu om de functie
te zoeken die u wilt inschakelen.
4. Tik gewoon op het display om de
functie in te schakelen.
5. Aanraken om terug te keren naar het
vorige menu:
of Menu.
6. Het uitschakelen van het apparaat
gebeurt door het aanraken van:
7.3 Het menu in overzicht
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A) Naar het menu terugkeren
B) Huidige menuniveau
C) Functielijst
.
12
www.electrolux.com
Hoofdmenu
Menu-item
Omschrijving
Functies
Het bevat een lijst met de verwarmingsfuncties,
speciale functies, schoonmaakprogramma's en
favoriete programma's.
Timers
Het bevat een lijst met klokfuncties.
Opties
Het bevat een lijst met andere opties voor veiligheidsfuncties, lamp, Heat + Hold, Set + Go.
Kook- en bakassistent
Bestaat uit een lijst met automatische bereidingsprogramma's.
Laatste en meest gebruikte
Het laat zien welke functie het laatst is gebruikt
en welke het meest worden gebruikt.
Basis instellingen
Het bevat een lijst met basisinstellingen.
7.4 Submenu voor: Functies
A
B
True Fan Cooking
A)
B)
C)
D)
Naar het menu terugkeren
Lijst met verwarmingsfuncties
Lijst met beschikbare opties
Meer opties
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Een verwarmingsfunctie
instellen
1. Blader door de functies en raak uw
keuze aan.
2. Raak de temperatuur op het display
aan om de temperatuur te wijzigen en
blader door de lijst om te vinden wat u
nodig heeft.
3. Raak de temperatuur aan om te
bevestigen.
4. Aanraken om de functie in te
schakelen: Start.
Wanneer het apparaat zo ongeveer de
ingestelde temperatuur heeft bereikt, hoort
u een geluidssignaal. Aan het einde van de
kooktijd klinkt er opnieuw een
geluidssignaal.
Aanraken om terug te keren naar het
vorige menu: Menu.
U kunt een beschrijving zien
van de verwaringsfunctie of
een standaardfunctie creëren
in een pop-upvenster. Houd
uw vinger langer dan 2
seconden op de
geselecteerde
verwarmingsfunctie. Als u een
verwarmingsfunctie als
standaard instelt, dan
verschijnt het als eerste
functie als u het apparaat
weer inschakelt.
NEDERLANDS
A
B
13
A) Naar het menu terugkeren
B) Pop-upvenster
C) Meer opties
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Submenu voor: Verwarmingsfuncties
Gratineren
Voor ovenmaaltijden als lasagne of gegratineerde
aardappelgratin. Deze functie is ook geschikt voor
gratineren en kort bakken.
Diepvriesvoeding
Om kant-en-klaar maaltijden te bereiden met een
goudbruin laagje, bijv. frietjes, aardappelpartjes.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige
bodem en om voedsel in te maken.
ECO Braden
Optimaliseert het energieverbruik tijdens het braden.
Het is daarom nodig om de kooktijd eerst in te stellen. Het lampje gaat uit tijdens deze functie. Ze gaat
terug aan als u ze via het menu activeert of de deur
opent.
Grill
Voor het grillen van grotere levensmiddelen zoals
vlees.
Tweekrings grill
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Pizza hetelucht
Op 1 ovenniveau bakken voor gerechten met een
knapperige bodem zoals een pizza of quiche. Stel de
temperatuur 20 tot 40 °C lager in dan bij Boven +
onderwarmte.
Conventionele functie Boven- en onderwarmte voor het bakken en grillen
(Boven + Onderop één ovenniveau.
warmte)
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op 1 niveau. Deze functie is ook geschikt voor gratineren en kort bakken.
Multi hetelucht
Hetelucht voor meerdere gerechten en het bakken
op max. drie ovenniveaus tegelijk. Stel de temperatuur van de oven 20 tot 40 °C lager in dan bij Boven
+ onderwarmte
14
www.electrolux.com
Volledige stoom
100% stomen voor de bereiding van groenten, vis,
aardappelen, rijst, pasta of speciale bijgerechten.
SousVide koken
Vacuümkoken met stoom bij een lage temperatuur
voor vlees, vis, zeevruchten, groenten en fruit. Het
voedsel moet in plastic zakjes vacuüm verpakt zijn alvorens deze functie gebruikt wordt.
Half stoom + hete
lucht
50% stoom plus warmte voor het pocheren van vis,
custards en terrines.
Kwart stoom + hete
lucht
25% stoom plus warmte voor het bakken van brood,
het braden van grote stukken vlees of het opwarmen
van gekoelde en bevroren maaltijden.
Brood bakken
Om brood te bakken met een stoomstoot aan het
begin voor een knapperige korst.
Lage temperatuur ga- Langzaam braden voor de bereiding van malse en
ren
sappige stukken vlees.
Multi hetelucht (voch- Voor het energiebesparend bakken en garen van
overwegend droge gebaksoorten, maar ook van
tig)1)
ovenschotels in vormen op één rekniveau. De lamp
gaat na 30 seconden uit. Ze gaat terug aan als u ze
via het menu activeert of de deur opent.
ECO Stomen
Optimaliseert het energieverbruik tijdens het Stomen.
Het is daarom nodig om de kooktijd eerst in te stellen. Voor de bereiding van groente, rijst, pasta… Het
lampje gaat uit tijdens deze functie. Ze gaat terug
aan als u ze via het menu activeert of de deur opent.
1) Deze functie wordt gebruikt om de energie-efficiëntieklasse vast te stellen overeenkomstig
EN50304.
7.7 Submenu voor: Speciaal
Drogen
Voor het drogen van gesneden fruit, zoals appels,
pruimen, perziken en groenten, zoals tomaten, courgettes of champignons.
Ontdooien
Om bevroren gerechten te ontdooien.
Warmhouden
Om het voedsel warm te houden.
Regenereren
Met stoom opwarmen van reeds bereide maaltijden
direct op een bord.
Borden warmen
Om borden voor het serveren op te warmen.
NEDERLANDS
15
Deeg laten rijzen
Voor het beheerst laten rijzen van deeg voordat het
wordt gebakken.
Inmaken
Om groenten zoals bijvoorbeeld gemengde augurken
in glas en vloeistof te bewaren.
7.8 Submenu voor: Reiniging
WAARSCHUWING!
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
Ontkalking
Gebruik deze functie om kalkresten uit de stoomgenerator te verwijderen. Volg de instructies op het
scherm.
Stoomreiniging
Gebruik de stoomreiniging om het vuil in de ovenruimte te weken en nadien weg te vegen. Volg de instructies op het scherm.
7.9 Bereiding met stoom
De klep van de waterschuiflade bevindt
zich in het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Doe geen water rechtstreeks
in de stomer.
Gebruik alleen water. Gebruik
geen gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
het waterreservoir.
1. Bereid het gerecht voor in het
bijbehorende kookgerei.
2. Druk op het deksel van het
waterreservoir om het reservoir te
openen.
3. Vul de waterlade met 800 ml water.
De watertoevoer is voldoende voor ca.
50 minuten.
4. Plaats het waterreservoir terug op zijn
oorspronkelijke plaats.
5. Schakel het apparaat in.
6. Stelecteer de
stoomverwarmingsfunctie en de
temperatuur.
7. Stel de functie in: Programmaduur of
Eindtijd instellen.
De eerste stoom ontstaat na ca. 2
minuten.
Als de stomer leeg is, klinkt er
een geluidssignaal.
8. Schakel het apparaat uit.
9. Leeg het waterreservoir wanneer u
klaar bent met stomen.
LET OP!
Het apparaat wordt zeer
heet. Er bestaat gevaar
voor brandwonden. Wees
voorzichtig als u de
waterlade ledigt.
Neem nadat het apparaat is afgekoeld,
het resterende water van de
stoomgenerator op met een spons. Reinig
de stomer indien nodig met wat azijn. Laat
het apparaat volledig uitdrogen met de
deur geopend.
7.10 SousVide koken
• Doordat er geen damp of smaak en
vocht verloren gaat houdt het eten zijn
volledige aroma
• Malse textuur van vlees en vis
• Het eten behoudt alle mineralen en
vitaminen
16
www.electrolux.com
• Er zijn minder kruiden nodig omdat het
eten z'n natuurlijke smaak behoudt
• Sneller te bereiden omdat het eten niet
op hetzelfde moment en dezelfde plek
hoeft te worden bereid en geserveerd
• Lage bereidingstemperatuur verkleint
de kans op te lang doorkoken
• Door de portionering is het gemakkelijk
te bewaren
Voedsel bereiden
1. Maak de ingrediënten schoon en snijd
ze in stukken.
2. Kruid de ingrediënten.
3. Doe de ingrediënten in geschikte
vacuum zakjes.
4. Sluit het zakje vacuum af en zorg
ervoor dat u zoveel mogelijk lucht
verwijdert.
5. De zakjes moeten koel worden
bewaard als ze niet onmiddellijk
worden gebruikt.
6. Ga verder met de functie: SousVide
koken volgens de aanwijzingen van de
kooktabel voor het juiste soort voedsel
of de recepten van de kook- en
bakassistent.
7. Maak het zakje open en serveer de
inhoud.
8. Optioneel: laat het nog even
dichtschroeien of gril het bijv. vlees
voor een lekker korstje en de typische
geroosterde smaak.
7.11 Submenu voor: Favorieten
A
A) Naar het menu terugkeren
B) Favoriet programma
C) Functielijst
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Een lijst met eerder bewaarde instellingen.
U kunt ook de huidige instellingen opslaan
zoals: duur, temperatuur of
verwarmingsfunctie. U kunt maximaal 20
programma's instellen die in een lijst in
alfabetische volgorde getoond worden.
Menu-item
Omschrijving
Doorlopen
Gebruik de eerder opgeslagen favoriet.
Verwijderen
De eerder opgeslagen favorieten permanent verwijderen.
Naam wijzigen
De eerder opgeslagen naam wijzigen of corrigeren.
7.12 Een favoriet programma
opslaan
1. Raak
aan om de huidige
instellingen van een
verwarmingsfunctie op te slaan.
2. Kies: Nieuw van huidige instellingen.
3. Voer de naam van het favoriete
programma in en raak OK aan.
NEDERLANDS
17
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
7.13 Submenu voor: Timers
A
B
A)
B)
C)
D)
E)
C
4 32
3 31
Duration
Start
09:03
Naar het menu terugkeren
Huidig ingestelde duur
Resterende duur
Garend
Starttijd
2h 30min
1 29
0 28
E
End
11:33
D
Menu-item
Omschrijving
De kookwekker instellen
Om een aftelfunctie in te stellen en te starten,
wordt de timer op het hoofdscherm getoond en
klinkt er een alarm als de timer op nul staat. Deze
timer onderbreekt de bereiding niet en is ook beschikbaar als de oven is uitgeschakeld. Bladeren
om in te stellen; de timer start automatisch.
Duur instellen
Om het aftellen in te stellen en te starten wordt
de timer getoond op het hoofdscherm en de
oven stopt en er klinkt een alarm als de timer
klaar is met aftellen.
Starttijd instellen
De inschakeltijd instellen voor de huidige instellingen.
Eindtijd instellen
De uitschakeltijd instellen voor de huidige instellingen.
Verstreken tijd
De timer die optelt als u op de startknop drukt
resetten, verbergen of tonen. De verstreken tijd is
alleen beschikbaar als de oven actief is.
18
www.electrolux.com
7.14 De klokfuncties instellen
Wanneer u de
vleesthermometer gebruikt,
werken de functies Duur en
Eind niet.
U kunt de tijd en datum wijzigen als u de
klok aanraakt op het display, als het
apparaat actief is.
1. Ga naar het menu:
Verwarmingsfuncties.
2. Stel de verwarmingsfunctie en de
temperatuur in.
7.15 Submenu voor: Opties
aan of ga naar het menu:
3. Raak
Timers.
Menu-item
4. Kies een klokfunctie.
5. Blader door de lijst om de benodigde
tijd in te stellen. Wacht een paar
seconden zodat de tijd automatisch
wordt ingesteld of raak aan om te
bevestigen: h of min. U kunt de
instellingen verwijderen door aanraken
van: x.
Wanneer de klokfunctie is voltooid, klinkt
er een geluidssignaal en verschijnt er een
melding op het display. U kunt het
kookproces stoppen of verlengen.
Overige individuele instellingen voor
veiligheid, gemak en ovenverlichting.
Omschrijving
Lampje Aan / Uit
Heat + Hold
Heat + Hold is alleen beschikbaar als er een duur
is ingesteld. De oven schakelt niet automatisch
helemaal uit maar houdt het eten 30 minuten
warm. Is niet beschikbaar voor alle programma's.
Indien actief verschijnt er een pictogram op het
display.
Set + Go
Met Set+Go kunt u een ovenfunctie en kooktijd
instellen en later terug gebruiken door het
scherm aan te tikken. De schermvergrendeling is
actief wanneer het kookproces start.
De functie is alleen zichtbaar in het menu als de
duur is ingesteld.
Kinderslot Aan / Uit
Na activering wordt het scherm en alle knoppen
vergrendeld. Ze blijven vergrendeld in de aan- en
uit-stand. Raak voor het ontgrendelen het display
aan en volg de instructies. Indien ontgrendeld
moet u het weer vergrendelen via het menu.
Schermvergrendeling
De schermvergrendeling 'vergrendelt' tijdelijk het
touchscreen en alle toetsen behalve de aan/uittoets. Raak voor het ontgrendelen het display
aan en volg de instructies.
7.16 Heat + Hold
De functie houdt het voorbereide gerecht
gedurende 30 minuten warm op 80 °C.
Deze functie wordt ingeschakeld wanneer
de bak- of braadprocedure is geëindigd.
NEDERLANDS
De functie werkt niet met
garen op lage temperatuur,
automatisch wegen
programma's, automatische
stoomprogramma's, alle
functies van het menu:
Speciaal, stoomfuncties van
het menu:
Verwarmingsfuncties.
Voorwaarden voor de functie:
• U stelt een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
• De ingestelde temperatuur is hoger
dan 80 °C.
• U stelt de functie in: Duur instellen.
• U heeft de functie ingeschakeld: Heat
+ Hold in het menu: Opties.
• Op het display verschijnt:
.
Als u de vleesthermometer
gebruikt is het symbool
niet zichtbaar in het
display.
Als u op
drukt, wordt de functie
uitgeschakeld.
7.17 Set + Go
Met de functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van de
tiptoets of een tik op de melding op het
display gebruiken.
De functie werkt met de
functies: Duur instellen,
vleesthermometer.
De functie werkt niet met de
reinigingsfunctie.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer een verwarmingsfunctie of
een automatisch programma.
3. Stel de functie in: Duur instellen.
4. Kies: Opties / Set + Go.
Raak de melding aan in het display of druk
op een tiptoets (behalve ). De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
Als u op
drukt voordat de
functie werkt, dan wordt de
functie uitgeschakeld.
19
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
• De functie: Kinderslot is
aan als een
verwarmfunctie werkt en
nadat het apparaat is
uitgeschakeld. Volg de
aanwijzingen op het
display op om de functie
uit te schakelen.
• Het menu: Opties kunt u
gebruiken om de functie in
en uit te schakelen: Set +
Go.
7.18 Kinderslot
Menu / Opties / Kinderslot
De functie voorkomt dat het apparaat
onbedoeld wordt gebruikt.
Inschakelen van de functie:
Kinderslot
1. Stel de functie in op stand: Aan.
2. Schakel het apparaat uit.
De functie uitschakelen:
Kinderslot
1. Schakel het apparaat in.
2. Tik op het display.
3. Volg de instructies op het display.
7.19 Schermvergrendeling
Menu / Opties / Schermvergrendeling
Deze functie voorkomt dat de
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
gewijzigd. U kunt de functie alleen
inschakelen als het apparaat in werking is.
Inschakelen van de functie:
Schermvergrendeling
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel een verwarmingsfunctie of instelling in.
3. Ga naar de: Schermvergrendeling.
4. Aanraken om de functie in te
schakelen: Schermvergrendeling.
20
www.electrolux.com
Het apparaat blijft vergrendeld.
Als u het apparaat uit zet, wordt de functie
automatisch uitgeschakeld.
2. Volg de instructies op het display.
De functie uitschakelen:
Schermvergrendeling
1. Tik op het display.
7.20 Submenu voor: Kook- en bakassistent
A
A)
B)
C)
D)
B
Cake, Pie and Cookies
Naar het menu terugkeren
Voedselcategorie
Kookboek en Snelle start
Meer opties
Cookbook
SousVide Cookbook
Quickstart
SousVide Quickstart
D
C
Een kookboek met inspirerende
automatisch recepten en een
snelstartfunctie met onze aanbevolen
oveninstellingen voor uw gerechten. De
tijd en temperatuur van de snelstart kan
aangepast worden aan uw behoeften.
Onze aanbevolen instellingen verschijnen
als u de koksmuts aanraakt bij het
gerecht.
7.21 Submenu voor: Laatste en
meest gebruikte
Eenvoudig toegankelijke lijst van laatste en
meest gebruikte functies, recepten en
snelle starts.
Menu-item
Omschrijving
Laatst gebruikt
De 5 laatst gebruikte functies worden weergegeven.
Meest gebruikt
De 5 meest gebruikte functies worden weergegeven.
7.22 Submenu voor: Basis
instellingen
De ingestelde instellingen blijven vast
nadat u het apparaat activeert.
NEDERLANDS
21
Menu-item
Omschrijving
Snel opwarmen Aan / Uit
Snel opwarmen is geactiveerd en wordt altijd ingeschakeld bij bepaalde opwarmfuncties. Als de
functie actief is, verschijnt >> op het scherm.
Reinigingsherinnering Aan / Uit
Kies of u wilt dat de oven u herinnert aan de reinigingscyclus.
Display
Kies de display-instellingen.
Helderheid
U kunt 4 helderheidsmodi selecteren.
Instellen van de helderheid van het
display in de stand AAN. Niet aanpasbaar in de UIT-stand.
Achtergrondafbeeldingen Aan / Uit
De achtergrondfoto's tonen of verbergen.
Geluid
Geluidsinstellingen.
Signaalvolume
Taal
Stel uw taal in.
Type (Biep / Klik / Geen geluid)
Tijd en datum
Tijd
Stel de tijd, datum en andere gerela- De tijd instellen of aanpassen.
teerde opties in voor de tijdweerDatum
gave.
De datum instellen of aanpassen.
Formaat
Kies uw tijdformaat UU:MM of AM/PM.
Klokstyle
Bepaal hoe de klok eruit ziet als de oven is uitgeschakeld.
Demomodus
Alleen voor gebruik in de winkel. Indien actief zijn de verwarmingselementen niet aangesloten en staat er
DEMO op het scherm.
Activeringscode
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
Softwareversie
Toont de softwareversie van de oven.
Alle instellingen resetten
Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
Licentie
Toont de licentie in de Engelse taal.
22
www.electrolux.com
8. KOOK- EN BAKASSISTENT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Kook- en bakassistent
Menu / Kook- en bakassistent of raak
aan:
U kunt gebruikmaken van de functie:
Kookboek of Snelle start.
A
B C
11:09
Calzone
8.2 De functie inschakelen
1. Blader door de voedselcategorielijst
en raak uw keuze aan.
2. Blader door de gerechtenlijst en raak
uw keuze aan.
3. Aanraken om de functie in te
schakelen: Start.
Als de functie afloopt, verschijnt er een
melding op het display.
A)
B)
C)
D)
E)
Recept
Resterende tijd
Klok
Stoppen
Huishoudelijk
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Submenu voor: Kookboek
Menu / Kook- en bakassistent /
Kookboek of raak aan:
De functie bevat een receptenlijst met
optimale apparaatinstellingen. De recepten
kunnen niet worden gewijzigd. De
ingrediënten en methode voor elk recept
worden getoond op het display.
Raak de receptnaam aan om terug te
keren naar de Ingrediënten en de Methode
nadat u het recept heeft geactiveerd.
Op onze website vindt u ook recepten
voor deze functie speciaal voor dit
apparaat. Om het juiste Receptenboek te
vinden, controleer het productnummer op
het classificatieplaatje op de voorzijde van
het frame van de binnenkant van het
apparaat.
Het apparaat gebruikt automatische
instellingen bij gebruik van: Kookboek. U
vindt de recepten op onze website. Om
het juiste Receptenboek te vinden,
controleer het productnummer op het
classificatieplaatje op de voorzijde van het
frame van de binnenkant van het
apparaat.
NEDERLANDS
Voedselcategorie
23
Schotel
Taart, gebak en koekjes
Amandelcake
Brownies
Cappuccinocake
Wortelcake
Kwarktaart
Kaasflan
Kaaskoekjes
Kersentaart
Vruchtencake
Vruchtentaart
Geitenkaasflan
Grootmoeders appeltaart
Citroencake
Muffins
Pruimenkrakeling
Tulband
Savarin
Cake, zacht
Kruimeltaart
Zweedse cake
Suikertaart
Wortelcake
Brood/broodjes
Volkorenbrood
Boterkoek
Witbrood
Vlechtbrood
Groenten
Mediterrane groenten
Traditionele groenten
Crèmes en terrines
Kokospudding
Bouillon met stukjes ei
Caramelflan
Bijgerechten
Rijst
Zoute krakeling
Volledig menu
Stoommenu 1
Stoommenu 2
Stoommenu 3
Vis
Stokvis
Visfilet
Vis in zoutkorst
Gestoomde vis
Gevulde inktvis
Gevulde vis (forel)
Gevogelte
Kippenpoten
Coq au Vin
Canard à l'orange
Gevulde kip
Vlees
Stoofschotel
Lamsbout
Gemarineerd rundvlees
Gehaktbrood
Konijn in mosterdsaus
Ossobuco
Varkensschenkel
Schouderkarbonade
Konijn
Gevulde kalfsborst
Zweeds braadgerecht
Kalfsschenkel
Wildzwijn
Ovengerechten
Koolstoofschotel
Cannelloni
Witlofgratin
Frankische knödel schaal
Jansons verleiding
Lasagne
Moussaka
Pastagratin
Aardappelgratin
Pizza, hartige taart en
quiche
Uientaart
Pierogi
Pizza
Quiche Lorraine
8.4 Submenu voor: SousVidekookboek
Menu / Kook- en bakassistent /
SousVide-kookboek of raak aan:
U vindt de recepten op onze website. Om
het juiste Receptenboek te vinden,
controleer het productnummer op het
classificatieplaatje op de voorzijde van het
frame van de binnenkant van het
apparaat.
24
www.electrolux.com
Voedselcategorie
Schotel
Groenten
Wortelen met vanille
Fruit
Appels
Peer in rode wijn
Crèmes en terrines
Engelse crème
Vis
Zeebrasemfilet
Tarbot met venkel
Garnalen
Gevogelte
Kippenborst
Vlees
Runderfilet
Gepocheerde kalfsfilet
8.5 Submenu voor: Snelle start
• Vleesprogramma's met Automatisch
Menu / Kook- en bakassistent / Snelle
wegen - deze functie berekent
automatisch de braadtijd. Hiervoor
moet u het gewicht van het gerecht
invoeren en de tijd wordt vanzelf
ingevoerd. Raak hiervoor de minuten
onder de gerechtnaam in en voer de
juiste waarde in.
• Vleesprogramma's met Automatische
start of raak aan:
De temperatuur en de baktijden zijn alleen
richtlijnen voor een beter resultaat. Deze
zijn afhankelijk van de recepten en de
kwaliteit en de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten. Aanraken om de
opgegeven instellingen te controleren (op
naam gerecht):
.
Raak de minuten of de temperatuur op het
display aan om de temperatuur of de
ingestelde tijd te wijzigen.
- deze functie
vleesthermometer
berekent automatisch de braadtijd.
Wanneer het programma is voltooid,
klinkt er een geluidssignaal.
De Quickstart bevat automatische
programma's voor de optimale instellingen
voor elke soort vlees.
Voedselcategorie
Schotel
Opwarmen
Deegballen
Bordgerechten
Pasta
Vis
Vis
• Gebakken (1 – 1,5kg)
• Klein (250-500g.)
• Dikke fillets
• Dunne fillets
Garnalen, vers
Garnalen, bevroren
Mosselen
Zalm
• Fillets
• Forel
• Heel (tot 2kg)
• Helemaal gegrild
• Helemaal gegrild (1 –
1,5kg)
• Helemaal gestoomd
• Fillet, bevroren
NEDERLANDS
Voedselcategorie
Gevogelte
Schotel
Gevogelte, uitgebeend
Gevogelte, uitgebeend (1 –
1,5kg)
Kip
• Borst, gepocheerd
• Half (400-500 g elk)
•
•
•
•
•
Vlees
Kalkoen
Heel
Vleugels, vers
Vleugels, bevroren
Poten, vers
Poten, bevoren
Rundvlees
• Gekookt (1 – 1,5kg)
• Gebraiseerd
Chipolataworstjes
Gekookte ham
Haas
• Bout (1 – 1,5kg)
• Rug
• Rug (tot 1kg)
Lamsvlees
• Bout (1 – 1,5kg)
• Varkensvlees
• Rug (1 – 1,5kg)
• Gebraad medium
• Gebraad medium (tot
2kg)
Gehaktbrood (750-1000 g)
Varkensrug
• Hamlap (1 – 1,5kg)
• Schenkel, voorgekookt
• Rug
• Rug
• Nekstuk (1 – 1,5kg)
• Varkensvlees
• Schouderstuk (1 –
1,5kg)
Gerookte varkensrug (tot
1,5kg)
Ovengerechten
Eend
Gans
Lasagne
Lasagne, bevroren
Pastaschotel
Gerookte varkensrug, gepocheerd
Biefstuk
• Medium
• Medium
• Rood
• Rood
• Doorbakken
• Doorbakken
Geroosterd wild
Scandinavisch rundvlees
• Medium
• Rood
• Doorbakken
Spare ribs (1 – 1,5kg)
Kalfsvlees
• Schenkel (1,5 – 2kg)
• Rug
• Varkensvlees
Wildbraad
• Reebout, hertenbout
(1,5 – 2kg)
• Rug (1,5 – 2kg)
Aardappelgratin
Zoet gerecht
Groentegratin
25
26
www.electrolux.com
Voedselcategorie
Schotel
Pizza, hartige taart en
quiche
Baguette m. gesmolten
kaas
Pizza
Pizza
• Amerikaans, bevroren
• Gekoeld
• Extra garnering
• Bevroren
• Snacks, bevroren
• Dunne korst
Quiche Lorraine
Pikante taart
Taart, gebak en koekjes
Amandelcake
Appeltaart, gedekt
Appeltaart
Appelstrudel, bevroren
Taart op rek
• Roerdeeg
• Gistdeeg
Brioche
Cakejes, klein
Kwarktaart, vorm
Kwarktaart, bakblik
Kerststol
Roomsoes
Kruimeltaart
Eclairs
Taartbodem
• Zandkoekjes
• Schuimtaart
Vruchtentaart
• Zandkoekjes
• Schuimtaart
• Gistdeeg
Bitterkoekjes
Zandgebak
Deegreepjes voor op
vlaaien/taarten
Klein bladerdeeggebak
Tulband
Zandkoekjes
Cake, zacht
Suikerkoek
Zwitserse flan
Biscuitrol
Taarten
Plaatkoek
Brood/broodjes
Volkoren brood
Baguette
Baguettes, bevroren
Baguettes, voorgebakken
Broodkrans
Ciabatta
Bruin brood
Vlechtbrood
Broodjes
Broodjes, voorgebakken
Roggebrood
Ongedesemd brood
Witbrood
Groenten
Artisjokken
Asperges, groen
Asperges, wit
Rode bietjes
Schorseneren
Broccoli, roosjes
Broccoli, heel
Spruitjes
Koolraap, reepjes
Wortelen
Bloemkool, roosjes
Bloemkool, heel
Selderij, blokjes
Courgette, plakjes
Aubergine
Venkel
Sperziebonen
Preiringetjes
Plakjes champignons
Erwten
Gepelde tomaten
Paprika, reepjes
Savooiekool
Spinazie, vers
Witte bonen
NEDERLANDS
Voedselcategorie
Schotel
Crèmes en terrines
Gebakken eieren
Crèmes
Eieren
• Hardgekookt
• Middelhard gekookt
• Zachtgekookt
Taartbodems
Terrine
Bijgerechten
Gekookte aardappelen
Gekookte aardappelen, in
vieren
Broodballetjes
Aardappelkroketten
Patat, dun
Patat, dik
Verse tagliatelle
Rösties
Polenta
Aardappelballetjes
Aardappelen in de schil
Rijst
Aardappelpartjes
Deegballen
Functie Automatische
vleesthermometer
Functie Automatisch wegen
27
8.6 Submenu voor: SousVidesnelle start
Menu / Kook- en bakassistent /
SousVide-snelle start of raak aan:
Voedselcategorie
Schotel
Vis
Zeebrasemfilet - 4 fillets
(500 g), 1cm dik
Zeebrasemfilet - 4 fillets
(500 g), 1cm dik
Stokvis - 2 fillets (650g),
2cm dik
Jakobsschelpen - groot
(650g)
Mossels met schaal 1000g
Gevogelte
Kippenborst zonder bot Kalkoenborst zonder bot - 2
3cm dik (750g)
cm dik (800 g)
Eendenborst zonder bot - 2
cm dik (900 g)
Vlees
Runderfilet
• Medium - 4cm dik (800
g)
• Doorbakken - 4cm dik
(800 g)
Lamsvlees
• Medium - 3cm dik
(600-650g)
• Doorbakken - 3cm dik
(600-650g)
Garnalen zonder schaal groot (500g)
Octopus - 1000g
Forelfilet - 2 fillets (650g),
1,5cm dik
Zalmfilet - 3cm dik (800 g)
Varkensvlees - 3cm dik
(600-650g)
Konijn zonder bot - 1,5cm
dik (600-650g)
28
www.electrolux.com
Voedselcategorie
Schotel
Groenten
Asperges, groen - heel
(700-800g)
Asperges, wit - heel
(700-800g)
Courgette - 1 cm plakjes
(700-800g)
Prei - reepjes of ringetjes
(600-700g)
Aubergine - 1 cm plakjes
(700-800g)
Pompoen - 2cm blokjes
(700-800g)
Peper - reepjes of kwartjes
(700-800g)
Selderij - 1cm ringetjes
(700-800g)
Wortelen - 0,5cm plakjes
(700-800g)
Selderijwortel - 1 cm plakjes
(700-800g)
Venkel - 1 cm plakjes
(700-800g)
Aardappelen - 1 cm plakjes
(800-1.000g)
Artisjokkenharten - 4
vruchten, in kwartjes
Fruit
Perzik - 4 vruchten, gehalveerd
Pruim - gehalveerd (600 g)
Mango - 2 vruchten, 2x2
cm blokjes
Nectarine - 4 vruchten, gehalveerd
Ananas - 1 cm plakjes (600
g)
Apple - 4 vruchten, in
kwartjes
Peer - 4 vruchten, gehalveerd
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Vleesthermometer
Er worden twee temperaturen ingesteld:
de oventemperatuur en de
kerntemperatuur.
1. Schakel het apparaat in.
2. Steek de punt van de
vleesthermometer in het midden van
het vlees.
3. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting op
de voorkant van het apparaat.
De vleesthermometer meet de
kerntemperatuur van het vlees. Wanneer
het vlees de ingestelde temperatuur heeft
bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld.
LET OP!
Gebruik alleen de
meegeleverde
vleesthermometer of originele
vervangende onderdelen.
De vleesthermometer moet
gedurende de bereiding in
het vlees blijven en de stekker
moet in het stopcontact
blijven.
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer
.
4. Stel de kerntemperatuur in.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
NEDERLANDS
29
Raak de temperatuur op het display
aan om de kerntemperatuur te
wijzigen.
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A) Naar het menu terugkeren
B) Hoe lang de functie actief is
C) Huidig ingestelde
verwarmingsfunctie
D) Huidig ingestelde temperatuur
E) Huidige oventemperatuur
F) Stoppen
G) Huidig ingestelde temperatuur
voor de vleesthermometer
Wanneer het vlees de ingestelde
kerntemperatuur heeft bereikt, hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
6. Raak een tiptoets aan om het signaal
te stoppen.
7. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het stopcontact
en haal het vlees uit de oven.
WAARSCHUWING!
De vleesthermometer is heet.
Er bestaat gevaar voor
brandwonden. Wees
voorzichtig bij het verwijderen
van de punt en de stekker
van de vleesthermometer.
9.2 Accessoires plaatsen
LET OP!
Gebruik de bakplaat of
braadpan niet met de functie
Stomen.
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
Braadpan:
Plaats de braadpan tussen de
geleidestangen van de inschuifrail.
Bakrooster en braadpan samen:
Schuif de braadpan tussen de
geleidestangen van de roostersteun en het
rooster op de roostersteun er boven.
30
www.electrolux.com
Bakplaat of diepe braadpan:
• Alle accessoires hebben
links en rechts bovenaan
kleine inkepingen om de
veiligheid te verhogen.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen.
• Door de verhoogde lijst
die om het rooster loopt,
is kookgerei beveiligd
tegen wegglijden.
9.3 Telescopische geleiders - de
ovenaccessoires plaatsen
LET OP!
Zorg dat u de telescopische
geleiders helemaal naar
achteren schuift, voordat u
de ovendeur sluit.
Plaats de bakplaat of braadpan op de
telescopische geleiders.
Bakrooster en braadpan samen:
Plaats het bakrooster op de braadpan.
Plaats het rooster en de diepe pan op de
telescopische geleiders.
Bakrooster:
Plaats het bakrooster op de telescopische
geleiders zodat de pootjes naar beneden
zijn gericht.
Door de verhoogde lijst die
om het rooster loopt is het
kookgerei bovendien
beveiligd tegen wegglijden.
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Automatische uitschakeling
Omwille van veiligheidsredenen schakelt
het apparaat na bepaalde tijd automatisch
uit als er een ovenfunctie in werking is en
u de oventemperatuur niet wijzigt.
Temperatuur (°C) Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
NEDERLANDS
De automatische
uitschakeling werkt niet met
de functies:
vleesthermometer,
Programmaduur, Eindtijd.
31
10.2 Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van het apparaat
koel te houden. Na het uitschakelen van
het apparaat kan de ventilatie doorgaan
totdat het apparaat is afgekoeld.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en baktijden
in de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten
en de kwaliteit en de
hoeveelheid van de gebruikte
ingrediënten.
11.1 Binnenzijde van de deur
Bij bepaalde modellen vindt u het
volgende aan de binnenkant van de
deur:
• de nummers van de inzetniveaus.
• Informatie over de
verwarmingsfuncties, aanbevolen
rekstanden en temperaturen voor
karakteristieke gerechten.
11.2 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warmhouden
Gebruik deze functie om voedsel warm te
houden.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 80°C.
Borden warmen
Voor het verwarmen van borden en
schalen.
Verdeel de borden en schalen gelijkmatig
over het ovenrek. Verplaats de stapels
halverwege de verwarmingstijd (boven- en
onderkant omwisselen).
De automatische temperatuur is 70 °C.
Aanbevolen rekstand: 3.
Deeg laten rijzen
U kunt deze automatische functie
gebruiken voor elk gistdeeg. Het zorgt
voor de juiste atmosfeer om het te laten
rijzen. Plaats het deeg in een kom die
groot genoeg is voor het gerezen deeg.
Het is niet nodig om het af te dekken.
Plaats een bakrooster op niveau één en
schuif de schaal erin. Sluit de deur en stel
de functie in: Deeg laten rijzen. Stel de
benodigde tijd in.
11.3 SousVide koken
Deze functie gebruikt lagere
bereidingstemperaturen dan normaal
koken. Ga zorgvuldig met het voedsel om
voor een betere voedselkwaliteit:
Advies voor voedselveiligheid:
• Gebruik van hoogwaardige
levensmiddelen.
• Gebruik altijd verse levensmiddelen.
• Bewaar de levensmiddelen onder de
juiste omstandigheden totdat u ze
gebruikt.
• Maak de levensmiddelen altijd schoon
voordat u ze gaat bereiden.
• Kijk voor goede en veilige resultaten
naar de waarden in de kooktabellen.
Controleer de kooktijd, temperatuur en
grootte van het voedsel.
• De levensmiddelen moeten niet
bewaard worden bij een temperatuur
onder 60 °C gedurende een langere
periode om veiligheidsproblemen te
voorkomen.
• Gebruik lage temperaturen alleen voor
levensmiddelen die rauw gegeten
kunnen worden en gedurende een
korte tijd.
32
www.electrolux.com
• Sous-vide-gerechten smaken het beste
meteen nadat ze zijn bereid. Als u het
voedsel niet direct na de bereiding eet,
verlaag de temperatuur dan snel. Doe
het voedsel in een bakje met ijs en zet
het in de koelkast. U kunt het voedsel
2 tot 3 dagen in de koelkast bewaren.
• Gebruik de functie Sous-vide koken
niet om restjes op te warmen.
• Voorkom contact tussen rauwe
levensmiddelen en gekookt voedsel als
u het eten bereidt en kookt.
• Gebruik niet dezelfde hulpmiddelen
voor verschillende dingen zonder ze
zorgvuldig af te wassen.
• Voorkom bij recepten met rauwe eieren
dat het eiwit of de eierdooier contact
maakt met het buitenste deel van de
eierschaal.
Adviezen en tips voor het vacuum
verpakken van voedsel:
• Benodigde uitrusting voor de functie
Sous-vide koken is een vacuumsealer
en vacuumzakken.
• Aanbevolen type vacuumsealer:
kamervacuumsealer. Alleen dit type
vacuumsealer kan vloeistoffen vacuum
verpakken.
• Gebruik de vacuum zakken op de
juiste manier voor de functie Sous-vide
koken.
• De vacuum zakken niet opnieuw
gebruiken.
• Doe de levensmiddelen in één laag van
de vacuum zak voor een gelijkmatig
kookresultaat.
• Zet voor een snellere en gelijkmatigere
bereiding van het eten de vacuum
graad zo hoog mogelijk in.
• Zorg er voor een veilige afsluiting van
de vacuum zak voor dat het
sluitgedeelte schoon is.
Algemene adviezen en tips voor de
functie SousVide koken:
• Houd om de stoom de behouden de
deur van het apparaat gesloten als u
de functie Sous-vide koken gebruikt.
• Open de deur voorzichtig na de
bereiding want er heeft zich stoom in
het apparaat verzameld.
• U kunt olie en kruiden toevoegen naar
smaak. Olie voorkomt dat de
levensmiddelen vastplakken aan de
vacuum zak.
• Kruid het eten een beetje aan het begin
omdat er geen smaak verloren gaat
door damp.
• Om alcohol te verdampen uit vloeistof,
moet u de vloeistof eerst koken voor
het vacuüm verpakken.
• U kunt de rauwe knoflook vervangen
door knoflookpoeder.
• U kunt de olijfolie vervangen door een
neutrale olie.
• Zet voor een snellere en gelijkmatigere
bereiding van het eten de vacuum
graad zo hoog mogelijk in (99,9%).
• De bereidingstijden zijn aanbevelingen
en kunnen verschillen al naar gelang
uw voorkeur.
• De bereidingstijden in de kooktabellen
zijn voor gerechten voor 4 personen.
Als de hoeveelheid levensmiddelen
hoger is, kan de bereidingstijd langer
zijn.
• Als de afmeting van het voedsel anders
is dan in de kooktabellen staat, dan
kan de bereidingstijd anders zijn.
• Zet de vacuum zakken op het rooster
zonder overlap als er meer zakken
worden gebruikt.
11.4 SousVide koken: Vlees
• Kijk naar de tabellen om te kort
bereiden te voorkomen. Gebruik geen
vleesporties met een grotere dikte dan
in de getoonde tabellen.
• De bereidingstijden in de tabellen zijn
de minimale benodigde tijden. De
bereidingstijd kan worden vergroot
overeenkomstig uw persoonlijke
voorkeur.
• Gebruik alleen vlees zonder bot om te
voorkomen dat de vacuum zak
beschadigt.
• Bak om de gevogeltefilet beter te laten
smaken het vlees eerst even aan voor
en na de vacuum verpakking.
NEDERLANDS
33
Rundvlees
Gerecht
Dikte van Hoeveelhet voed- heid
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
Runderfilet 4 cm
medium
800
60
110 - 120
3
600
Runderfilet 4 cm
well done
800
65
90 - 100
3
500
Kalfsfilet
medium
4 cm
800
60
110 - 120
3
600
Kalfsfilet
well done
4 cm
800
65
90 - 100
3
500
Lam / wild
Gerecht
Dikte van Hoeveel- Tempera- Tijd (min)
het voed- heid
tuur (°C)
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
Lam rood
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
700
Lam medi- 3 cm
um
600 - 650
65
105 - 115
3
600
Varkensvlees
600 - 650
90
60 - 70
3
800 + 200
600 - 650
70
50 - 60
3
600
Roosterhoogte
Water in
de waterlade (ml)
3 cm
Konijn
1,5 cm
zonder bot
Gevogelte
Gerecht
Dikte van Hoeveel- Tempera- Tijd (min)
het voed- heid
tuur (°C)
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Kippen3 cm
borst
zonder bot
750
70
70 - 80
3
700
Eenden2 cm
borst
zonder bot
900
60
140 - 160
3
600
34
www.electrolux.com
Gerecht
Dikte van Hoeveel- Tempera- Tijd (min)
het voed- heid
tuur (°C)
sel
voedsel
voor 4
personen
(g)
Kalkoen2 cm
borst
zonder bot
800
70
75 - 85
11.5 SousVide koken: Vis en
schaaldieren
Dikte van
het voedsel
Zeebrasemfilet
3
700
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Roos Water in de
terwaterlade
hoog (ml)
te
4 filets 1 cm 500
70
25
3
400
Zeebrasemfilet
4 filets 1 cm 500
70
25
3
400
Stokvis
2 filets 2 cm 650
65
70 - 75 3
600
Jakobsschelpen
groot
650
60
100 110
3
500
1000
95
20 - 25 3
500
500
75
26 - 30 3
400
1000
85
100 110
800 + 200
Mossels
met schaal
Garnalen
zonder
schaal
groot
Octopus
Hoeveelheid voedsel voor 4
personen
(g)
Water in
de waterlade (ml)
• Droog de visfilet met keukenpapier
voordat u het in de vacuümzak doet.
• Voeg een kopje water toe aan de
vacuümzak als u de mossels kookt.
• Kijk naar de tabel om te kort bereiden
te voorkomen. Gebruik geen visporties
met een grotere dikte dan in de
getoonde tabel.
Gerecht
Roosterhoogte
3
Forelfilet 1)
2 filets 1,5
cm
650
65
55 - 65 3
500
Zalmfilet 1)
3 cm
800
65
100 110
600
3
1) Week om eiwitlekkages te voorkomen de vis in een zoutoplossing van 10% (100 g zout in 1
liter water) gedurende 30 min en droog het met keukenpapier voordat u het in een vacuum zak
doet.
NEDERLANDS
11.6 SousVide koken: Groenten
• Schil de groente indien nodig.
• Sommige groente kan van kleur
veranderen als u de groente schilt en
kookt in een vacuum zak. Kook voor
betere resultaten het voedsel meteen
nadat u het heeft bereid.
Gerecht
Dikte van het
voedsel
• Doe om de kleur van de artisjokken te
behouden de groente in water met
citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
HoeveelTemperaheid voed- tuur (°C)
sel voor 4
personen
(g)
Tijd
(min)
Asperges, heel
groen
700 - 800
90
40 - 50 3
600
Asperges, heel
wit
700 - 800
90
50 - 60 3
700
Courgette plakjes van 1 cm 700 - 800
90
35 - 40 3
500
Prei
600 - 700
95
40 - 45 3
700
Aubergine plakjes van 1 cm 700 - 800
90
30 - 35 3
500
Pompoen stukjes met een
dikte van 2 cm
700 - 800
90
25 - 30 3
500
Peper
reepjes of een
kwart
700 - 800
95
35 - 40 3
500
Selderij
ringetjes van 1
cm
700 - 800
95
40 - 45 3
600
Wortelen
plakjes van 0,5
cm
700 - 800
95
35 - 45 3
700
Selderijwortel
plakjes van 1 cm 700 - 800
95
45 - 50 3
700
Venkel
plakjes van 1 cm 700 - 800
95
35 - 45 3
700
Aardappelen
plakjes van 1 cm 800 - 1000
95
35 - 45 3
700
95
45 - 55 3
800
reepjes of ringetjes
Artisjokin kwartjes geskenharten neden
400 - 600
11.7 SousVide koken: Fruit en
snoepgoed
• Schil het fruit, verwijder de pitjes en het
klokkenhuis indien nodig
• Doe om de kleur van de appels en
peren te behouden het fruit in water
35
Roos Water in
terde waterhoog lade (ml)
te
met citroensap nadat u ze heeft
schoongemaakt en gesneden.
• Kook voor betere resultaten het
voedsel meteen nadat u het heeft
bereid.
36
www.electrolux.com
Gerecht Dikte van het
voedsel
Hoeveelheid voedsel voor 4
personen
(g)
Temperatuur (°C)
Tijd
(min)
Roo Water in
ster de waterhoo lade (ml)
gte
Perzik
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
90
20 - 25
3
400
Pruim
door midden ges- 600 g
neden
90
10 - 15
3
300
Mango
in blokjes snijden
van 2 x 2 cm
2 stuks fruit
90
10 - 15
3
300
Nectarine
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
90
20 - 25
3
400
Ananas
plakjes van 1 cm
90
20 - 25
3
400
Apple
in kwartjes gesne- 4 stuks fruit
den
95
25 - 30
3
500
Peer
door midden ges- 4 stuks fruit
neden
95
15 - 30
3
500
Vanilleroom
350 g in elk zakje
85
20 - 22
3
500
600 g
700 g
11.8 Sous-vide watertabel
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Water in de waterlade
(ml)
50
120
500
50
190
600
55
120
550
55
190
650
60
120
600
60
190
700
65
30
350
65
60
550
70
30
400
70
60
600
75
30
450
75
60
650
80
30
500
NEDERLANDS
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Water in de waterlade
(ml)
80
60
700
85
30
550
85
60
750
90
30
500
90
60
700
95
20
500
95
40
700
95
60
800
11.9 Koken met stoom
• Gebruik alleen hitte- en
corrosiebestendig kookgerei of
chroomstalen schalen (alleen sommige
modellen).
• U vindt de correcte inzetniveaus in de
onderstaande tabel. Telt de
inzetniveaus van onder naar boven.
• Als u langer dan 30 minuten kookt, of
als u grote hoeveelheden voedsel
kookt, voegt u zo nodig water toe.
• Plaats het voedsel in de juiste schalen
en zet de schalen op de roosters. Zorg
voor ruimte tussen de roosters zodat
de lucht rond de schalen kan
circuleren.
37
• Na elk gebruik verwijdert u het water uit
de waterschuiflade, de
aansluitingsslangen en de stomer. Zie
het hoofdstuk 'Onderhoud en
reiniging'.
• De tabellen geven de gegevens voor
typische gerechten.
• Start de procedure met een koud
apparaat tenzij de gegevens in de
tabellen anders zijn.
• Gebruik een recept dat bijna hetzelfde
is als u de instellingen voor uw recept
niet kunt vinden.
• Bij het koken van rijst gebruikt u een
verhouding van 1.5 : 1 – 2 : 1 water tot
rijst water rijst absorbeert water.
11.10 Tabel Water stomen
Tijd (min)
Water in de waterlade (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.11 Volledige stoom / ECO
Stomen
WAARSCHUWING!
Open de deur van het
apparaat niet wanneer de
functie is ingeschakeld.
Gevaar voor brandwonden.
Deze functie is geschikt voor alle soorten
voedsel - vers en ingevroren. Met deze
functie kunt u groente, vlees, vis,
deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en eieren
bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
U kunt een volledig menu in een keer
bereiden. Om elk gerecht goed te
bereiden gebruikt u kooktijden die bijna
38
www.electrolux.com
hetzelfde zijn. Voeg de grootste
hoeveelheid water toe voor één van de
gerechten in de bereiding. Doe de
gerechten in het juiste kookgerei en plaats
het op de ovenroosters. Zorg voor ruimte
tussen de gerechten zodat de stoom rond
de gerechten kan circuleren.
• Plaats de schone houders in het
midden van het rooster op de 1ste
roosterstand. Zorg dat de opening
omlaag is gericht.
• Vul de lade met de maximale
hoeveelheid water en stel een tijdsduur
in van 40 min.
Sterilisatie
• Met deze functie kunt u houders (bijv.
babyflessen) steriliseren.
Groente
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade
(ml)
Artisjokken
96
50 - 60
2
800
Aubergines
96
15 - 25
2
450
Bloemkool,
heel
96
35 - 45
2
600
Bloemkool,
roosjes
96
25 - 30
2
500
Broccoli, heel
96
30 - 40
2
550
Broccoli,
roosjes
96
20 - 25
2
400
Plakjes cham- 96
pignons
15 - 20
2
400
Erwten
96
20 - 25
2
450
Venkel
96
35 - 45
2
600
Wortelen
96
35 - 45
2
600
Koolrabi,
strengen
96
30 - 40
2
550
Paprika, reepjes
96
20 - 25
2
400
Uien, ringen
96
25 - 35
2
500
Sperziebonen
96
35 - 45
2
550
Veldsla,
plukjes
96
20 - 25
2
450
Spruitjes
96
30 - 40
2
550
Rode bietjes
96
70 - 90
2
800 +
400
NEDERLANDS
39
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in
de waterlade
(ml)
Schorseneren
96
35 - 45
2
600
Selderij,
blokjes
96
25 - 35
2
500
Asperges,
groen
96
25 - 35
2
500
Asperges, wit
96
35 - 45
2
600
Spinazie
96
15
2
350
Gepelde tomaten
96
15
2
350
Witte bonen
96
30 - 40
2
500
Savooiekool
96
20 - 25
2
400
Courgette,
plakjes
96
15 - 20
2
350
Bijgerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Deegballen
96
30 - 40
2
600
Aardappelballetjes
96
35 - 45
2
600
Ongepelde
96
tomaten, medium
45 - 55
2
750
Rijst (ver96
houding water/rijst 1,5:1)
35 - 40
2
600
Gekookte
aardappelen,
in vieren
96
35 - 40
2
600
Broodballetjes
96
35 - 45
2
600
Tagliatelle,
vers
96
20 - 25
2
450
Polenta
(vloeistofverhouding 3:1)
96
45 - 50
2
750
40
www.electrolux.com
Vis
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Forel circa
250 g
85
30 - 40
2
550
Garnalen,
vers
85
20 - 25
2
450
Garnalen,
bevroren
85
30 - 40
2
550
Zalmfilets
85
25 - 35
2
500
Zalmforel circa 1000g
85
40 - 45
2
600
Mosselen
96
20 - 30
2
500
Platvisfilet
80
15
2
350
Vlees
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min) Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Gekookte ham
1000 g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kippenborst, gepocheerd
90
25 - 35
2
500
Kip, gepocheerd, 96
1000 - 1200 g
60 - 70
2
800 + 150
Kalf/varkensvlees 90
zonder bot, 800 1000 g
80 - 90
2
800 + 300
Casselerrib (gerookte varkensrug), gepocheerd
90
90 - 110
2
800 + 300
Tafelspitz (gekookt rundvlees)
96
110 - 120
2
800 + 700
15 - 20
2
400
Chipolataworstjes 80
Eieren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Eieren, hard
gekookt
96
18 - 21
2
500
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Water in de
waterlade
(ml)
Eieren, medium gekookt
96
13 - 16
2
450
Eieren, zacht
gekookt
96
11 - 12
2
400
11.12 Circulatiegrill en Volledige
stoom na elkaar
Als u functies combineert kunt u vlees,
groente en bijgerechten na elkaar
bereiden. Alle gerechten zijn klaar om
tegelijkertijd te worden geserveerd.
• Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 80 °C.
Open de ovendeur op de eerste stand
gedurende 15 minuten om het
apparaat sneller te laten afkoelen.
• Start de functie: Volledige stoom. Kook
alles samen tot het klaar is.
• Om het voedsel eerst te braden,
gebruik de functie: Circulatiegrill.
• Doe de voorbereide groente en
bijgerechten in het kookgerei dat
geschikt is voor de oven en plaats het
vervolgens in de oven met het vlees.
Gerecht
Maximale waterhoeveelheid is
800 ml.
Circulatiegrill (eerste stap: vlees
bereiden)
Volledige stoom (tweede stap:
groente toevoegen)
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
Tempera- Tijd (min)
tuur (°C)
Roosterhoogte
180
60 - 70
vlees: 1
96
40 - 50
vlees: 1
groenten:
3
Geroos180
terd varkensvlees
1 kg
Aardappelen,
groenten,
jus
60 - 70
vlees: 1
96
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Geroos180
terd kalfsvlees 1 kg,
Rijst,
groenten
50 - 60
vlees: 1
96
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Rosbief 1
kg
Spruitjes,
polenta
11.13 Half stoom + hete lucht
Voeg ca. 300 ml water toe.
41
42
www.electrolux.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pudding/flan in afzonderlijke porties1)
90
35 - 40
2
Gebakken eieren 1)
90
30 - 40
2
Terrine 1)
90
40 - 50
2
Dunne visfilet
85
15 - 25
2
Dikke visfilet
90
25 - 35
2
Kleine vis tot 350 g
90
25 - 35
2
Hele vis tot 1000 g
90
35 - 45
2
1) Ga gedurende een half uur verder met de deur gesloten.
Opwarmen
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Deegballen
85
25 - 35
2
Pasta
85
20 - 25
2
Rijst
85
20 - 25
2
Bordgerechten
85
20 - 25
2
11.14 Kwart stoom + hete lucht
Voeg ca. 300 ml water toe.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd varkensvlees 1000 g
160 - 180
90 - 100
2
Biefstuk 1000 g
180 - 200
60 - 90
2
Geroosterd kalfsvlees 1000 g
180
80 - 90
2
Gehaktbrood, onge- 180
kookt, 500 g
30 - 40
2
Gerookte varkensrug 600 - 1000 g (2
uur weken)
160 - 180
60 - 70
2
Kip 1000 g
180 - 200
50 - 60
2
Eend 1500 - 2000 g 180
70 - 90
2
Gans 3000 g
130 - 170
1
170
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
2
Pastaschotel
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
Gemengde broodjes 180 - 190
500 - 1000 g
45 - 50
2
Broodjes 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Afbakbroodjes
200
20 - 30
2
Afbakbaguettes 40 - 200
50 g
20 - 30
2
Afbakbaguettes 40 - 200
50 g, bevroren
25 - 35
2
11.15 Bakken
• Uw oven kan een andere bak-/
braadverhouding hebben dan het
apparaat dat u tot nu toe gebruikt
heeft. Pas uw normale instellingen
(temperatuur, gaartijden) en de
ovenniveaus aan de tabelwaarden aan.
• De fabrikant raadt u aan de eerste keer
een lagere temperatuur in te stellen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt
vinden voor een speciaal recept, kijkt u
bij een soortgelijk product.
• Bij het bereiden van cake op meerdere
niveaus kan de baktijd ca. 10 - 15
minuten langer zijn.
• Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake in het begin van het
43
bakproces niet overal even bruin.
Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. De
verschillen verminderen tijdens het
bakproces.
• Bij langere baktijden kunt u de oven ca.
10 minuten voor het einde van de
baktijd uitschakelen en profiteren van
de restwarmte.
Wanneer u bevroren gerechten gebruikt,
kunnen de bakplaten in de oven tijdens
het bakken vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
11.16 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de cake
is niet voldoende gebruind.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere rekstand.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur lager in.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. U kunt
de baktijd niet verlagen
door een hogere temperatuur in te stellen.
44
www.electrolux.com
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Er zit te veel vloeistof in het
mengsel.
Minder vocht gebruiken. Let
op de kneedtijden, vooral bij
het gebruik van keukenmachines.
De cake is te droog.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur hoger in.
De cake is te droog.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u een
cake bakt, gebruikt u een
kortere baktijd.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
De oventemperatuur is te
hoog en de baktijd te kort.
De baktemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
De cake wordt ongelijkmatig bruin.
Het deeg is niet gelijkmatig
verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig
over de bakplaat.
De cake wordt niet gaar
De oventemperatuur is te
binnen de aangegeven bak- laag.
tijd.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur een beetje hoger in.
11.17 Bakken op één niveau:
Bakken in een bakblik
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Tulband / brioche
Multi hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Moskovisch ge- Multi hetelucht
bak/vruchtencake
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Multi hetelucht
cake / Biscuittaart zonder vet
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Conventionele
cake / Biscuit- functie (Boven
taart zonder vet + Onderwarmte)
160
35 - 50
2
Taartbodem
van zandtaartdeeg
170 - 1801)
10 - 25
2
150 - 170
20 - 25
2
Multi hetelucht
Taartbodem Multi hetelucht
zacht cakedeeg
NEDERLANDS
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Multi hetelucht
160
60 - 90
2
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Conventionele
functie (Boven
+ Onderwarmte)
180
70 - 90
1
Kwarktaart
Conventionele
functie (Boven
+ Onderwarmte)
170 - 190
60 - 90
1
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1) Oven voorverwarmen.
Gebak op bakplaat
Gerecht
Functie
Vlechtbrood/
broodkrans
Conventionele
170 - 190
functie (Boven +
Onderwarmte)
30 - 40
3
Kerststol
Conventionele
160 - 1801)
functie (Boven +
Onderwarmte)
50 - 70
2
Brood (roggeConventionele
1. 2301)
brood):
functie (Boven + 2. 160 - 180
1. Eerste deel Onderwarmte)
van het
bakproces.
2. Tweede
deel van het
bakproces.
1. 20
2. 30 - 60
1
Roomsoezen/
tompoezen
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 35
3
Koninginnenbrood (opgerolde cake met
jam)
Conventionele
180 - 2001)
functie (Boven +
Onderwarmte)
10 - 20
3
Kruimeltaart
(droog)
Multi hetelucht
20 - 40
3
150 - 160
45
46
www.electrolux.com
Gerecht
Functie
Amandelcake/
suikertaart
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
Vruchtentaart
(bereid met
gistdeeg/
sponsdeeg) 2)
Multi hetelucht
150
35 - 55
3
Vruchtentaart
(bereid met
gistdeeg/
sponsdeeg) 2)
Conventionele
170
functie (Boven +
Onderwarmte)
35 - 55
3
Vruchtentaart
met kruimeldeeg
Multi hetelucht
40 - 80
3
40 - 80
3
160 - 170
Gistcake met
Conventionele
160 - 1801)
delicate garner- functie (Boven +
ing (bijvoorbeeld Onderwarmte)
kwark, room,
puddingvulling)
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
Koekjes
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
Multi hetelucht
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Gebakreepjes
Multi hetelucht
140
20 - 35
3
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Gebakreepjes
Conventionele
1601)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
Koekjes geMulti hetelucht
maakt van roerdeeg
150 - 160
15 - 20
3
Eiwitgebak,
schuimgebak
Multi hetelucht
80 - 100
120 - 150
3
Bitterkoekjes
Multi hetelucht
100 - 120
30 - 50
3
Koekjes gemaakt van gistdeeg
Multi hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
NEDERLANDS
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Klein bladerdeeggebak
Multi hetelucht
170 - 1801)
20 - 30
3
Broodjes
Multi hetelucht
1601)
10 - 25
3
Broodjes
Conventionele
190 - 2101)
functie (Boven +
Onderwarmte)
10 - 25
3
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
Multi hetelucht
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
Conventionele
1701)
functie (Boven +
Onderwarmte)
20 - 30
3
1) Oven voorverwarmen.
11.18 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Functie
Pastaschotel
Lasagne
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
45 - 60
1
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
25 - 40
1
Groentegratin 1) Circulatiegrill
160 - 170
15 - 30
1
Stokbroden be- Multi hetelucht
dekt met gesmolten kaas
160 - 170
15 - 30
1
Zoete ovenschotels
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
40 - 60
1
Visschotels
Conventionele
180 - 200
functie (Boven +
Onderwarmte)
30 - 60
1
Gevulde
groente
Multi hetelucht
30 - 60
1
1) Oven voorverwarmen.
160 - 170
47
48
www.electrolux.com
11.19 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Multi hetelucht.
Gebak op bakplaat
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roomsoezen/
tompoezen
160 - 1801)
Kruimeltaart
150 - 160
Roosterhoogte
2 posities
3 posities
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
Koekjes/small cakes/cakejes/gebak/broodjes
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Zandkoekjes
150 - 160
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Deegreepjes
140
Roosterhoogte
2 posities
3 posities
20 - 40
1/4
1/3/5
25 - 45
1/4
1/3/5
Koekjes ge160 - 170
maakt van roerdeeg
25 - 40
1/4
-
Eiwitgebak,
schuimgebak
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Klein bladerdeeggebak
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Kleine cakes
(20 stuks/
bakplaat)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
11.20 Lage temperatuur garen
Gebruik deze functie voor het bereiden
van zachte, magere stukken vlees en vis
met kerntemperaturen lager dan 65 °C
Deze functie is niet geschikt voor
suddervlees of een vet varkensbraadstuk.
U kunt de vleesthermometer gebruiken
om te garanderen dat het vlees de
correcte kerntemperatuur heeft (zie de
tabel voor de vleesthermometer).
NEDERLANDS
In de eerste 10 minuten kunt u een
oventemperatuur instellen tussen 80 °C en
150 °C. De standaard is 90 °C. Nadat de
temperatuur is ingesteld, blijft de oven
werken bij 80 °C. Gebruik deze functie
niet voor gevogelte.
Altijd zonder deksel garen als
u gebruik maakt van de
functie.
gedurende 1 - 2 minuten aan elke
kant.
2. Plaats het vlees in een diepe braadpan
in de oven op het bakrooster.
3. Steek de vleesthermometer in het
vlees.
4. Selecteer de functie: Lage
temperatuur garen en stel de juiste
doelkerntemperatuur in.
1. Braad het vlees aan in een pan op de
kookplaat op een zeer hoge stand
Gerecht
Aantal
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Biefstuk
1000 – 1.500 g
120
120 - 150
1
Runderbiefstuk
1000 – 1.500 g
120
90 - 150
3
Geroosterd
kalfsvlees
1000 – 1.500 g
120
120 - 150
1
Steaks
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.21 Pizza hetelucht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (dunne korst)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (met uiteenlopende garnering)
180 - 200
20 - 30
2
Taarten
180 - 200
40 - 55
1
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Zwitserse flan
170 - 190
45 - 55
1
Appeltaart, gedekt
150 - 170
50 - 60
1
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
1
Ongedesemd brood 2301)
10 - 20
2
Bladerdeegtaart
45 - 55
2
12 - 20
2
160 - 1801)
Flammekuchen (piz- 2301)
za-achtig gerecht uit
de Elzas)
49
50
www.electrolux.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Piroggen (Russische 180 - 2001)
variant op calzone)
Tijd (min)
Roosterhoogte
15 - 25
2
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
11.22 Braden
• Gebruik hittebestendig servies om te
braden (lees de instructies van de
fabrikant).
• Grote braadstukken kunt u direct in de
diepe braadpan braden (indien
aanwezig) of op een rooster boven de
braadpan.
• Braad mager vlees in een braadpan
met deksel. Op die manier blijft het
vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korst moeten
krijgen, kunt u in de braadschaal
zonder deksel braden.
• Wij raden u aan vlees en vis vanaf 1 kg
in het apparaat te bereiden.
• Giet een beetje vloeistof in de
braadpan om het aanbranden van
vleessap of vet te voorkomen.
• Indien nodig het braadstuk (na 1/2 2/3 van de gaartijd) keren.
• Besprenkel grote braadstukken en
gevogelte diverse keren tijdens het
braden met het eigen vleessap.
Hiermee bereikt u een beter
braadresultaat.
• U kunt het apparaat ongeveer 10
minuten voor het einde van de
bereidingstijd uitschakelen om de
restwarmte te gebruiken.
11.23 Tabel braadstukken
Rundvlees
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stoofvlees
1 – 1,5 kg
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
230
120 - 150
1
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte Circulatiegrill 190 - 2001)
5-6
1
Rosbief of ossehaas: medium
per cm dikte Circulatiegrill 180 - 1901)
6-8
1
Rosbief of ossehaas: gaar
per cm dikte Circulatiegrill 170 - 1801)
8 - 10
1
1) Oven voorverwarmen.
NEDERLANDS
Varkensrug
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schouderstuk / 1 – 1,5 kg
nekstuk / hamlap
Circulatiegrill 160 - 180
90 - 120
1
Kotelet / ribbetje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill 170 - 180
60 - 90
1
Gehaktbrood
750 g - 1 kg Circulatiegrill 160 - 170
50 - 60
1
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g - 1 kg Circulatiegrill 150 - 170
90 - 120
1
Kalfsvlees
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd
kalfsvlees
1
Circulatiegrill
160 - 180
90 - 120
1
Kalfsschenkel
1.5 - 2
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 150
1
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Roosterhoogte
Tijd (min)
Roosterhoogte
Lamsbout /
geroosterd
lamsvlees
1 - 1.5
Circulatiegrill
150 - 170
100 - 120
1
Lamsrug
1 - 1.5
Circulatiegrill
160 - 180
40 - 60
1
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hazerug
tot 1 kg
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
2301)
30 - 40
1
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
210 - 220
35 - 40
1
Lamsvlees
Game
Reerug, her- 1,5 – 2 kg
tenrug
51
52
www.electrolux.com
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Reebout,
hertenbout
1,5 – 2 kg
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
180 - 200
60 - 90
1
1) Oven voorverwarmen.
Gevogelte
Gerecht
Aantal
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stukken gevogelte
200 – 250 g
p.p.
Circulatiegrill
200 - 220
30 - 50
1
Halve kip
400 – 500 g
p.p.
Circulatiegrill
190 - 210
35 - 50
1
Kip, haantje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill
190 - 210
50 - 70
1
eend
1,5 – 2 kg
Circulatiegrill
180 - 200
80 - 100
1
gans
3,5 – 5 kg
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 180
1
Turkije
2,5 – 3,5 kg
Circulatiegrill
160 - 180
120 - 150
1
Turkije
4 – 6 kg
Circulatiegrill
140 - 160
150 - 240
1
Gerecht
Hoeveelheid (kg)
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hele vis
1 - 1.5
Conventionele functie
(Boven +
Onderwarmte)
210 - 220
40 - 60
1
Vis (gestoomd)
11.24 Grill
• Grill alltijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen, zoals
aangeraden in grilleertabel.
• Altijd de pan plaatsen om vet op te
vangen op de eerste rekstand.
• Alleen platte stukken vlees of vis grillen.
• Lege oven met grilfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
NEDERLANDS
Grill
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Biefstuk
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Tweekrings grill
Gerecht
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Burgers / Burgers
8 - 10
6-8
4
Varkenshaas
10 - 12
6 - 10
4
Worstjes
10 - 12
6-8
4
Runderfilet / kalfsbiefstukken
7 - 10
6-8
4
Toast / Geroosterd
brood1)
1-3
1-3
5
-
4
Brood met iets erop 6 - 8
1) Oven voorverwarmen.
11.25 Bevroren gerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza,
bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Patat, dun
200 - 220
20 - 30
3
Patat, dik
200 - 220
25 - 35
3
Aardappel partjes
220 - 230
20 - 35
3
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
53
54
www.electrolux.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
vers
35 - 45
2
Lasagne / Cannello- 160 - 180
ni, bevroren
40 - 60
2
Oven gegratineerde
kaas
170 - 190
20 - 30
3
Kippenvleugels
190 - 210
20 - 30
2
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
Gerecht
Functie
Pizza, bevroren
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Temperatuur
(°C)
Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Patat 1) (300 600 g)
Conventionele
200 - 220
functie (Boven +
Onderwarmte)
of Circulatiegrill
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Baguettes
Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Vruchtentaarten Conventionele
volgens aanwijfunctie (Boven + zingen van de
Onderwarmte)
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
1) Patat tijdens bakken 2 tot 3 keer omkeren.
11.26 Ontdooien
• Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord.
• Gebruik het eerste roosterniveau vanaf
de bodem.
• Bedek het bord niet met een kom of
ander bord, aangezien het ontdooien
hierdoor langer kan duren.
Gerecht Aantal
Ontdooitijd Nadooitijd
(min.)
(min)
Opmerkingen
Kip
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kip op een omgedraaid schoteltje
in een groot bord leggen. Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Vlees
1 kg
100 - 140
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
NEDERLANDS
55
Gerecht Aantal
Ontdooitijd Nadooitijd
(min.)
(min)
Opmerkingen
Vlees
500 g
90 - 120
20 - 30
Halverwege de bereidingstijd omdraaien.
Forel
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Aardbeien
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Boter
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Room
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Klop de nog licht bevroren slagroom.
Gebak
1,4 kg
60
60
-
11.27 Inmaken
• Gebruik alleen weckpotten van
dezelfde afmetingen.
• Gebruik geen weckpotten met een
draai- of bajonetsluiting en metalen
bakken.
• Gebruik het eerste rek van de bodem
van deze functie.
• Zet niet meer dan zes wekflessen van 1
liter op het bakrooster.
• Vul de glazen potten gelijkmatig en sluit
ze af met een klem.
• De weckpotten mogen elkaar niet
raken.
• Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Als de vloeistof in de weckpotten
begint te borrelen (na ca. 35 - 60
minuten bij weckpotten van 1 liter),
stop de oven of verlaag de
temperatuur tot 100 °C (raadpleeg de
tabel).
Zachte vruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Aardbeien / bosbes- 160 - 170
sen / frambozen /
rijpe kruisbessen
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
35 - 45
-
Steenvruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Peren / kweeperen / 160 - 170
pruimen
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
35 - 45
10 - 15
56
www.electrolux.com
Groenten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken Door blijven kotot het parelen be- ken op 100 °C
gint (min)
(min.)
Wortelen 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Komkommers
160 - 170
50 - 60
-
Gemengde augurken
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Koolrabi / erwten /
asperges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Na uitschakeling in de oven laten staan.
11.28 Drogen
• Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier belegde
plaat.
• Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de deur
en laat het één nacht afkoelen om het
drogen te voltooien.
Groenten
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
Paprika's
Roosterhoogte
1 stand
2 posities
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Groente in het
zuur
60 - 70
5-6
3
1/4
Paddestoelen
50 - 60
6-8
3
1/4
Kruiden
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Pruimen
60 - 70
Abrikozen
Fruit
Gerecht
1 stand
2 posities
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
11.29 Brood bakken
Voeg 200 ml water toe aan de waterlade.
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Witbrood
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Brioche
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Roggebrood
180 - 200
50 - 70
2
Bruin brood
180 - 200
50 - 70
2
Volkoren brood
170 - 190
60 - 90
2
11.30 Vleesthermometertabel
Rundvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Rib- / Filletsteak: rood
45 - 50
Rib- / Filletsteak: medium
60 - 65
Rib- / Filletsteak: gaar
70 - 75
Varkensvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Schouderkarbonade / ham / varkensrug
80 - 82
Tussenribstuk, Kasselerrib
75 - 80
Gehaktbrood
75 - 80
Kalfsvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Geroosterd kalfsvlees
75 - 80
Kalfsschenkel
85 - 90
Schapenvlees / lamsvlees
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Schapenbout
80 - 85
Schapenrug
80 - 85
Geroosterd lamsvlees / Lamsbout
70 - 75
Wild
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Hazerug
70 - 75
57
58
www.electrolux.com
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Hazenpoot, hazenbout
70 - 75
Gehele haas
70 - 75
Reerug, hertenrug
70 - 75
Ree- /hertenrug
70 - 75
Vis
Gerecht
Voedselkerntemperatuur (°C)
Zalm
65 - 70
Forellen
65 - 70
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Opmerkingen over
schoonmaken
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken
een universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van het apparaat
na elk gebruik. Opeenhopingen van
vetten of andere voedselresten kunnen
brand veroorzaken. Het risico is hoger
voor de grillpan.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek en een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
• Toebehoren met antiaanbaklaag
mogen niet worden schoongemaakt
met een agressief reinigingsmiddel,
voorwerpen met scherpe randen of
een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
12.2 Verwijderen van de
geleiders
Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Gevaar voor
brandwonden.
Om het apparaat te reinigen, verwijder de
inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven toe
uit de voorste ophanging trekken.
1
3
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de geleiders in de omgekeerde
volgorde.
12.3 Stoomreiniging
Menu / Functies / Reiniging
NEDERLANDS
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Maak het glazen binnendeur schoon met
een zachte doek en een warm sopje.
Verwijder de inschuifrails om de zijwanden
te reinigen.
LET OP!
Voor betere prestaties moet u
de reinigingsfunctie starten
als het apparaat koel is.
Controleer de restwarmte.
Gebruik altijd de functie na de bereiding
met stoom.
Als de functie actief is, is het lampje uit.
1. Giet 400 ml water vermengd met 3
eetlepels azijn (zonder kruiden) direct
in de stomer.
2. Activeer in het menu de functie:
Stoomreiniging.
Op het display wordt de duur van de
functie weergegeven (33 minuten).
Als het programma is voltooid klinkt er een
geluidssignaal.
3. Tik op het display om het signaal te
deactiveren.
4. Wrijf met een zachte spons over de
binnenkant van het apparaat.
5. Verwijder al het restwater uit de
stomer.
6. Houd na reiniging de deur van het
apparaat ongeveer 1 uur open. Wacht
tot het apparaat droog is. Om het
drogen te versnellen, kunt u het
apparaat opwarmen met warme lucht
op 150 °C gedurende ca. 15 minuten.
U behaalt maximaal resultaat met de
reinigingsfunctie als u het apparaat direct
schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen.
Gebruik de functie twee keer als het
apparaat erg vies is. Zorg ervoor dat het
apparaat is afgekoeld voordat u de
tweede cyclus uitvoert.
12.4 Ontkalken van de
stoomgenerator
1. Giet 250 ml water vermengd met 3
eetlepels azijn direct in de
stoomgenerator.
2. Kies in het menu: Reinigingsassistent.
59
3. Activeer de functie: Ontkalking.
Op het display wordt de duur van de
functie weergegeven (15 minuten).
Als het programma is voltooid klinkt er een
geluidssignaal.
4. Raak een tiptoets aan om het signaal
uit te schakelen.
5. Verwijder al het restwater uit de
stoomgenerator.
6. Laat de deur ongeveer 1 uur open
staan om het apparaat volledig te
laten drogen. Om het drogen te
versnellen, kunt u het apparaat
opwarmen met warme lucht op 150
°C gedurende ca. 15 minuten.
12.5 De deur verwijderen en
installeren
U kunt de ovendeur en het interne glazen
paneel verwijderen om het schoon te
maken. Het aantal glasplaten verschilt per
model.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig bij het
verwijderen van de deur uit
het apparaat. De deur is
zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze onder
een opwaartse hoek weg van het
apparaat.
5. Plaats de ovendeur met de buitenkant
omlaag op een zachte en egale
ondergrond. Dit voorkomt krassen.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
60
www.electrolux.com
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
2
De bovenlamp
B
1. Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de bovenkant
vast en trek deze een voor een
omhoog uit de geleiding.
2. Verwijder de metalen ring en reinig de
glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Als u de glasplaten en de ovendeur heeft
schoongemaakt, plaatst u ze terug. Voer
bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten.
12.6 Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit
voorkomt schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie!
Maak de zekering los voordat
u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
Het zijlampje
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een schroevendraaier met
een aanhaalmoment van 20 om de
afdekking te verwijderen.
3. Verwijder en reinig het metalen frame
en de afdichting.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
5. Installeer het metalen frame en de
pakking. Draai de schroeven aan.
6. De linker inschuifrails installeren.
NEDERLANDS
61
13.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden Zorg ervoor dat de instellinzijn niet ingesteld.
gen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg "Het kinderslot
gebruiken".
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering
de oorzaak van de storing
is. Als de zekeringen keer
op keer doorslaan, neemt u
contact op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Het display toont de foutcode 'F....'.
Elektronische fout.
Neem contact op met de
klantenservice.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 20 minuten in de oven
staan.
13.2 Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling.
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder
het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier
te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEZUINIGHEID
14.1 Productfiche en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
Electrolux
Modelidentificatie
EOB8956VAX
Energie-efficiëntie Index
98.8
62
www.electrolux.com
Energie-efficiëntieklasse
A
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.83 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Electriciteit
Volume
70 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
42.5 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - Deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
14.2 Energie besparen
•
•
Dit apparaat bevat functies die u helpen
energie te besparen tijdens het dagelijks
koken.
• Algemene tips
– Zorg ervoor dat de ovendeur goed
is gesloten als het apparaat werkt
en houd de deur tijdens de
bereiding zo veel mogelijk
gesloten.
– Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
– Zet indien mogelijk het eten in de
oven zonder voor te verwarmen.
– Verlaag bij een bereidingsduur
langer dan 30 minuten de
oventemperatuur met minimaal 3 10 minuten, afhankelijk van de
bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven
zorgt ervoor dat het gerecht wordt
voltooid.
•
•
•
– U kunt de restwarmte gebruiken
om ander eten op te warmen.
Bereiding met hete lucht - gebruik
indien mogelijk de bereidingsfuncties
met hete lucht om energie te besparen.
Restwarmte
– Bij sommige ovenfuncties worden,
als een programma met tijdselectie
(duur, einde) in werking is en de
bereidingstijd langer is dan 30
minuten, de
verwarmingselementen
automatisch 10% eerder
uitgeschakeld. De lamp en
ventilator blijven wel werken.
Bereiding met de lamp uit - schakel
de lamp uit tijdens de bereiding en
schakel de lamp alleen in indien nodig.
Eten warm houden - kies de laagste
temperatuur als u de restwarmte wilt
gebruiken om eten warm te houden.
Het display toont de
restwarmtetemperatuur.
Eco-functies - de lamp wordt
uitgeschakeld bij de start.
De lamp wordt weer geactiveerd als u
de deze activeert met het menu of als
u de deur van het apparaat opent.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
Gooi apparaten gemarkeerd met het
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
*
NEDERLANDS
63
867314275-A-342014
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement