Electrolux EOB8956AOX User manual

Electrolux EOB8956AOX User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Deluxe
Garinė orkaitė
EOB8956AOX
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................... 9
6. TRUMPASIS VADOVAS..................................................................................10
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
8. KEPIMO VADOVAS......................................................................................... 21
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................26
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................29
11. PATARIMAI.................................................................................................... 30
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 50
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 52
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 53
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.electrolux.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis programavimas
Stalčius vandeniui
Kepimo termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
9
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Grotelės
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Maisto termometras
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Kempinė
7
8
www.electrolux.com
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio
sugerti.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Valdymo skyde‐
lis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis. Tiesioginė prieiga
prie laiko funkcijų.
Kepimo Vadovas Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
irSpartusis paleidimas, kai prietaisas įjungtas.
Jutikliniai laukai, skirti
Mėgstamiausios, Laikmatis ir
Kepimo Vadovas matomi,
kai prietaisas įjungtas.
LIETUVIŲ
9
4.2 Rodinys
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A.
B.
C.
D.
E.
Grįžti į meniu
Kaitinimo funkcija
Temperatūra
Laikrodis
Paleidimas
start
E
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Kepimo termometras
Kaitinti + Palaikyti
Fiksatorius
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencijos
Šios orkaitės programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY, ir kt. licencijas.
Visą licenciją rasite Pagrindiniai
Nustatymai / Aptarnavimas / Licencija.
Atvirojo šaltinio programinės įrangos
šaltinio kodą galite parsisiųsti pagal
nuorodą, pateiktą gaminio interneto
svetainės puslapyje.
5.3 Pirmasis prijungimas prie
elektros
Kai prijungiate orkaitę prie maitinimo,
turite nustatyti kalbą, laiką, laikrodžio
formatą, datą, greitąjį įkaitinimą.
Pasirinkite vertes ir spauskite GERAI,
kad patvirtintumėte. Galite pakeisti
nuostatas meniu Pagrindiniai
Nustatymai.
10
www.electrolux.com
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.2 Trumpas meniu vadovas
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai orkaitė veikia ir tam tikri simboliai
iš ekrano dingsta, palieskite bet kurią
ekrano vietą. Vėl bus rodomi visi
simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Menu
11:09
150°
33min
start
20min
Kai paspaudžiate ir palaikote meniu
parinktį, rodomas trumpas parinkties
aprašas.
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo Funkci‐
jos
Specialios Funkci‐
jos
Valymas
Mėgstamiausios
Laikmačiai
Nustatyti minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pradžios
laiką
Nustatyti pabaigos
laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Kaitinti + Palaikyti
Set + Go
Vaikų Saugos Už‐
raktas
Ekrano užraktas
Kepimo Vadovas
Receptų knyga
Spartusis paleidi‐
mas
Vėliausiai ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
Vėliausiai naudota
Dažniausiai nau‐
dojama
LIETUVIŲ
11
Meniu
Pagrindiniai Nusta‐ Greitasis įkaitini‐
tymai
mas
Priminimas Apie
Valymą
Valdymo Skydelis
Garsas
Kalba
Laikas ir data
DEMO režimas
Aptarnavimas
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Kepimo
Vadovas) – paruošti patiekalą, kai
neturite pakankamai žinių arba
patirties gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti orkaitę, spauskite
.
2. Paspauskite Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
paspauskite
arba Menu.
6. Norėdami išjungti orkaitę, spauskite
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A. Grįžimas į meniu
B. Esamas meniu lygis
C. Funkcijų sąrašas
12
www.electrolux.com
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funk‐
cijų, valymo ir mėgstamiausių programų sąra‐
šas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo,
Kaitinti + Palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Kepimo Vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąra‐
šas.
Vėliausiai ir dažniausiai naudoja‐
mos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą nau‐
dota ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniau‐
siai.
Pagrindiniai Nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti, ir ją paspauskite.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
paspauskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Paspauskite tą temperatūros
nuostatą, kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
Start.
Kai orkaitė pasiekia maždaug nustatytą
temperatūrą, pasigirsta signalai.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui, vėl
pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
paspauskite Menu.
Laikinajame lange galite perskaityti
kaitinimo funkcijos aprašymą arba sukurti
numatytąją funkciją. Palieskite pirštu
pasirinktą kaitinimo funkciją ir palaikykite
ją ilgiau nei 2 sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip numatytąją, kitą
kartą vėl įjungus orkaitę, ji bus rodoma
kaip pirmoji funkcija.
LIETUVIŲ
A
B
13
A. Grįžti į meniu
B. Laikinasis langas
C. Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu:
Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Apkepas
Šaldytas Mais‐
tas
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba
bulvių plokštainiui
kepti. Užkepėlėms
gaminti ir skrudinti.
Pusfabrikačiams
ruošti (pavyzdžiui,
gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar
blyneliams su įdaru).
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir
Apatinis Kaitini‐ maistui konservuoti.
mas
Plokštiems patieka‐
lams kepti grilyje ir
Mažasis Kepin‐ duonos skrebučiams.
tuvas
Plokščių patiekalų di‐
deliais kiekiais kepi‐
Didysis Kepintu‐ mui grilyje ir skrebu‐
čių skrudinimui.
vas
Pica
Picai kepti. Intensy‐
viai skrudinti ir traš‐
kiam pagrindui gauti.
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Kepti ir skrudinti
maistą vienoje lenty‐
Tradicinis kaiti‐ nos padėtyje.
nimas (Viršuti‐
nis/Apatinis Kai‐
tinimas)
Didesniems mėsos
gabalams arba
Terminis Kepin‐ paukštienai su kau‐
lais skrudinti vienoje
tuvas
lentynos padėtyje.
Užkepėlėms gaminti
ir skrudinti.
Karšto Oro
Srautas
Kepti vienoje lenty‐
nos padėtyje ir mais‐
tui džiovinti.Kepti vie‐
nu metu dvejose len‐
tynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Kepti
vienu metu trijose
lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nus‐
tatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą
neiTradicinis kaitini‐
mas.Nustatykite 70–
100 °F mažesnę tem‐
peratūrą nei Tradici‐
nis kaitinimas.
Daržovėms, garnyrui
ar žuviai gaminti ga‐
Kepimas Garuo‐ ruose.
se
14
www.electrolux.com
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Garai+Karštas
Oras (50/50)
Garai+Karštas
Oras (25/75)
Ši funkcija tinka ga‐
minti delikatesinius
patiekalus, pavyz‐
džiui, saldžius pada‐
žus, apkepus, pašte‐
tus ir žuvį.
Funkcija tinka mėsai,
paukštienai, orkaitėje
gaminamiems patie‐
kalams ir troškinimui
orkaitėje. Dėl garų ir
karščio mėsa pasida‐
ro minkšta ir sultinga,
o jos paviršius ap‐
skrunda.
Duonai kepti.
Duona
Labai minkštiems ir
sultingiems keps‐
Kepimas Žemo‐ niams gaminti.
je Temp.
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Drėgnas Karš‐
tas Oras
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją mais‐
to gaminimo metu.
Maisto gaminimo in‐
strukcijas rasite sky‐
riuje „Patarimai“,
Drėgnas Karštas
Oras. Orkaitės dure‐
lės turėtų būti uždary‐
tos ruošiant maistą,
kad funkcija nebūtų
pertraukta ir būtų už‐
tikrinta, kad orkaitė
veikia didžiausiu
efektyvumu. Kai nau‐
dosite šią funkciją,
temperatūra orkaitėje
gali skirtis nuo nusta‐
tytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Kaitinimo
galią galima sumažin‐
ti. Bendras energijos
taupymo rekomenda‐
cijas rasite skyriuje
„Efektyvus energijos
vartojimas“, „Energi‐
jos taupymas“.Ši
funkcija buvo naudo‐
jama laikantis energi‐
jos vartojimo efekty‐
vumo klasės reikala‐
vimų pagal EN
60350-1 standartą.
Kai naudojate šią
funkciją, apšvietimas
automatiškai išsijun‐
gia po 30 sekundžių.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
LIETUVIŲ
7.7 Papildomas meniu:
Specialios Funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Džiovinimas
15
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Maistui atšildyti.
Atšildymas
Pagamintam patieka‐
lui šiltai laikyti.
Šilumos Palai‐
kymas
Pašildymas garais
anksčiau paruošto
Pašildymas Ga‐ maisto pašildymui tie‐
siai lėkštėje.
rais
Lėkštėms pašildyti
patiekiant maistą.
Lėkščių Pašildy‐
mas
Mielinei tešlai kildinti
prieš kepimą.
Tešlos Kėlimas
Daržovių (pvz.,
agurkų) konservams
Konservavimas ruošti.
7.8 Papildomas meniu:
Valymas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Nukalkinimas
Naudokite šią funkciją kalkių likučiams gariklyje ša‐
linti. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Valymas Garais
Naudokite valymo garais funkciją nešvarumams or‐
kaitėje atmirkyti, ir pašalinkite likučius ciklo pabai‐
goje. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
7.9 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nepilkite vandens tiesiai į
gariklį.
Naudokite tik vandenį.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
3. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
4. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
5. Įjunkite prietaisą.
6. Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
7. Nustatykite funkciją: Trukmė arba
Nustatyti pabaigos laiką.
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
16
www.electrolux.com
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu
reikia, išvalykite gariklio sistemą,
naudodami šiek tiek acto. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
7.10 Papildomas meniu Mėgstamiausios
A
A. Grįžti į meniu
B. Mėgstamiausia programa
C. Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elemen‐ Aprašas
tas
Vykdyti
Šalinti
Pervadinti
7.11 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: Nauja iš esamų nuostatų..
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
Vykdykite anksčiau
išsaugotą mėgstamą
programą.
Visam laikui pašalin‐
kite šią pirmiau išsau‐
gotą mėgstamą pro‐
gramą.
Keisti ar koreguoti
anksčiau išsaugotą
pavadinimą.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
LIETUVIŲ
17
7.12 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atstatytas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
E
End
11:33
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatyti minučių skaitlį
Pagrindiniame ekrane bus rodomas laikmatis
atgalinei atskaitai nustatyti ir paleisti ir, laikma‐
čiui baigus atgalinę atskaitą, pradės skambėti
įspėjamasis garso signalas. Šis laikmatis neper‐
trauks gaminimo ir jį bus galima įjungti, kai or‐
kaitė bus išjungta. Pasirinkus nustatyti, laikma‐
tis bus paleistas automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pa‐
grindiniame ekrane bus rodomas laikmatis, or‐
kaitė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signa‐
las, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį lai‐
ką paspaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas
rodomas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.13 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant kepimo
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Orkaitei veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atverkite meniu Kaitinimo Funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu
3. Paspauskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.14 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
18
www.electrolux.com
Meniu elementas
Aprašas
Lemputė Įjungta / Išjungta
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsi‐
jungs, o išlaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji gali‐
ma ne visoms programoms. Jeigu aktyvi, ekra‐
ne rodoma piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti or‐
kaitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus
ekraną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia
ekrano užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta truk‐
mė.
Vaikų Saugos Užraktas Įjungta / Iš‐ Įjungus ekranas ir visi mygtukai užrakinami. Jie
jungta
būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO pa‐
dėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir
vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl
užrakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekra‐
ną ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtu‐
ką. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir va‐
dovaukitės nurodymais.
7.15 Kaitinti + Palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su kepimo mažoje
temperatūroje, automatinėmis svorio
programomis, automatinėmis troškinimo
garuose programomis, visomis
funkcijomis iš meniu Specialios
Funkcijos, garų funkcijomis iš meniu
Kaitinimo Funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
Įjunkite funkciją Kaitinti + Palaikyti
meniu Parinktys.
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate kepimo
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.16 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vieną kartą
paspaudus jutiklio lauką arba palietus
ekrane pranešimą.
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
kepimo termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Nustatykite funkciją Nustatyti trukmę.
4. Pasirinkite: Parinktys / Set + Go.
LIETUVIŲ
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija Vaikų Saugos
Užraktas yra įjungta, kai
veikia kaitinimo funkcija ir
kai orkaitė yra išjungta.
Laikykitės ekrane
pateikiamų nurodymų
funkcijai išjungti.
Meniu Parinktys galima
įjungti ir išjungti funkciją
Set + Go.
7.17 Vaikų Saugos Užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų Saugos
Užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio orkaitės
naudojimo.
Funkcijos įjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungta.
2. Išjunkite prietaisą.
19
Funkcijos išjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.18 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai orkaitė veikia.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.19 Papildomas meniu: Kepimo Vadovas
A
B
Oven Dish
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir Spartusis paleidimas
Daugiau parinkčių
Cookbook
Quickstart
D
C
Receptų knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir
funkcija „VarioGuide“, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Funkcijos
„VarioGuide“ laiko ir temperatūros vertes
20
www.electrolux.com
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
7.20 Papildomas meniu:
Vėliausiai ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elemen‐ Apibūdinimas
tas
Dažniausiai
naudojama
Rodomos 5 dažniau‐
siai naudotos funkci‐
jos.
7.21 Papildomas meniu:
Pagrindiniai Nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elemen‐ Apibūdinimas
tas
Vėliausiai nau‐
dota
Rodomos 5 paskuti‐
nės naudotos funkci‐
jos.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungta / Iš‐
jungta
Veikia greitojo įkaitinimo funkcija, kuri visada
įjungiama pasirinkus tam tikras kaitinimo funkci‐
jas. Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Priminimas Apie Valymą Įjungta / Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų
Išjungta
apie valymo ciklo naudojimą.
Valdymo Skydelis
Pasirinkite ekrano nuostatas.
Šviesumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ryš‐
kumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Foniniai vaizdai Įjungta / Išjungta
Rodo arba paslepia foninius vaizdus.
Garsas
Garso nuostatos.
Garsumas
Kalba
Nustatykite savo norimą kalbą.
Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)
LIETUVIŲ
Meniu elementas
21
Aprašas
Laikas ir data
Laikas
Nustatykite laiką ir datą ir kitas pa‐ Nustatykite ar koreguokite laiką.
rinktis, susijusias su tuo, kaip rodo‐
Data
mas laikas.
Nustatykite ar koreguokite datą.
Formatas
Pasirinkite pageidaujamą laiko formatą: HH:MM
arba AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė
bus išjungta.
DEMO režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jai
veikiant kaitinimo elementai yra at‐
jungti ir matomi ekrane.
Aktyvinimo kodas
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją
ir sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodo orkaitės programinės įrangos versiją.
Atkurti visas nuostatas
Visos nuostatos atkuriamos į gamyklines numa‐
tytąsias.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
8.2 Funkcijos įjungimas
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo Vadovas
Menu / / Kepimo Vadovas arba
palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba Spartusis paleidimas.
A
B C
11:09
Calzone
4min58s
°C
Stop
E
D
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
3. Norėdami įjungti funkciją, palieskite:
Start.
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A.
B.
C.
D.
E.
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Stabdyti
Temperatūra
22
www.electrolux.com
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo Vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
orkaitės nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto maisto produktai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
maisto produktus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Orkaitė naudoja automatines nuostatas,
pasirinkus: Receptų knyga.
Maisto kategorija
Patiekalas
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Šokoladiniai Sausainėliai
Kapučino Pyragas
Morkų Pyragas
Varškės Pyragas
Apkepas Su Sūriu
Pyragaičiai Su Sūriu
Vyšnių Pyragas
Vaisių Pyragas
Prancūziškas Vaisių Tortas
Apkepas su ožkos sūriu
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis Citrinų Pyragas
Keksiukai
Bandelės Su Slyvų Įdaru
Riestainis
Biskvitinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas
Pyragas Su Trupiniais
Švediškas Pyragas
Tortas
Morkų Pyragas
Duona ir bandelės
Kaimiška Duona
Sviestinė Pynutė
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Daržovės
Viduržemio jūros daržovės
Tradicinės daržovės
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kokosų Pudingas
Plakti Kiaušiniai
Karamelės Desertas
Garnyrai
Ryžiai
Sūrūs Kukulaičiai
Visas meniu
Garų Meniu 1
Garų Meniu 2
Garų Meniu 3
Žuvis
Džiovinta Menkė
Žuvies Filė
Žuvis druskos patale
Žuvis Kepta Garuose
Įdaryti Kalmarai
Įdaryta žuvis (upėtakis)
Paukštiena
Viščiuko Šlaunelės
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Įdarytas Viščiukas
Mėsa
Jautienos Troškinys
Ėriuko koja
Marinuota Jautiena
Mėsos Ruletas
Triušis garstyčių padaže
Ossobucco
Kiaulės Koja
Kiaulės Mentė
Triušiena
Įdaryta Veršienos Krūtinėlė
Šventinis Švediškas Keps‐
nys
Veršiuko Koja
Šernas
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
23
Patiekalas
Patiekalai Orkaitėje
Troškinti Kopūstai
Įdaryti Makaronai Kaneloni
Cikorijos Apkepas
Prancūziškas Virtinis
Bulvių Apkepas Su Ančiu‐
viais
Lazanija
Musaka
Makaronų Plokštainis
Bulvių Plokštainis
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Svogūnų Pyragas
Koldūnai
Pica
Quiche Lorraine
8.4 Papildomas meniu:
Spartusis paleidimas
Menu / Kepimo Vadovas / Spartusis
nuostatos yra optimalios bet kokios
rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
paleidimas arba palieskite:
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
•
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
Funkcijos „Spartusis
paleidimas“ automatinių programų
Maisto kategorija
Patiekalas
Pašildymas
Kukuliai
Vienos porcijos patiekalas
Makaronai
Žuvis
Žuvis
• Keptos (1–1,5 kg)
• Maži (250–500 g)
• Stora filė
• Plona filė
• Visos keptos ant grote‐
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
Midijos
Lašiša
• Filė
• Upėtakis
• Visa (iki 2 kg)
•
•
•
lių
Visos keptos ant grote‐
lių (1–1,5 kg)
Visa troškinta
Filė, šaldyta
24
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto Krūtinė‐
lė
Viščiuko/Kalakuto Krūtinė‐
lė (1–1,5 kg)
Viščiukas
• Krūtinėlė, virta
• Pusė (400–500 g porci‐
ja)
•
•
•
•
•
Mėsa
• Troškinta
Plonos Dešrelės
Virtas Kumpis
Triušiena
• Koja (1–1,5 kg)
• Nugarinė
• Nugarinė (iki 1 kg)
Aviena
• Koja (1–1,5 kg)
Kepsnys
Nugarinė (1–1,5 kg)
Mentė, vidutiniškai iš‐
kepta
• Mentė, vidutiniškai iš‐
kepta (iki 2 kg)
Mėsos Ruletas (750–1 000
g)
Kiauliena
• Rūkytas Kumpis (1–1,5
kg)
• Koja, apvirta
•
•
•
Žąsis
Kalakutiena
Visa
Sparneliai, švieži
Sparneliai, šaldyti
Blauzdelės, šviežios
Blauzdelės, šaldytos
Jautiena
• Aukščiausios kokybės
virta (1–1,5 kg)
•
•
•
Antis
Nugarinė
Nugarinė
Sprandinė (1–1,5 kg)
Rūkyta filė, virta
Jautienos Kepsnys
• Vidutiniškai Iškeptas
•
Vidutiniškai Iškeptas
•
•
Lengvai iškeptas
Lengvai iškeptas
•
•
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
Kepta žvėriena
Skandinaviška Jautiena
• Vidutiniškai Iškeptas
•
Lengvai iškeptas
• Gerai Iškeptas
Šonkauliukai (1–1,5 kg)
Veršiena
• Koja (1,5–2 kg)
• Nugarinė
• Kepsnys
Elniena
• Kulšis (1,5–2 kg)
• Nugarinė (1,5–2 kg)
• Kepsnys
• Mentė (1–1,5 kg)
Rūkyta kiaulienos nugarinė
(iki 1,5 kg)
Patiekalai Orkaitėje
Lazanija
Lazanija, šaldyta
Makaronų apkepas
Bulvių Plokštainis
Saldūs Patiekalai
Daržovių apkepas
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Pica ir lotaringiškas ap‐
kepas
Prancūziškasis batonas su Quiche Lorraine
lydytu sūriu
Pikantiškas tortas
Flammkuchen (ugninis py‐
ragas)
Pica
• Amerikietiškas, šaldytas
• Atvėsintas
• Papildomas garnyras
• Šaldytas
• Užkandžiai, šaldyti
• Plonas padas
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Amerikietiškas obuolių py‐
ragas
Obuolių Pyragas
Obuolių pyragas, šaldytas
Pyragas skardoje
• Raugas
• Mielinė Tešla
Sviestinė Bandelė
Pyragėliai, maži
Varškės Pyragas
Varškės Pyragas Skardoje
Kalėdinis Pyragas
Pyragaičiai Su Kremu
Trupininis Pyragas
Eklerai
Apkepo Pagrindas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
Vaisių Apkepas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
• Mielinė Tešla
Migdoliniai Sausainiai
Maderos Keksas
Smėlio Juostelės
Sluoksn. Tešlos Kepiniai
Riestainis
Trapios Tešlos Sausainiai
Biskvitinis Pyragas
Cukrinis Pyragas
Biskvitinis apkepas
Biskvitinis Vyniotinis
Apkepai
Mielinis Pyragas
Duona ir bandelės
Viso Grūdo Duona
Prancūziškasis Batonas
Prancūziškieji batonai, šal‐
dyti
Prancūziškieji batonai, ap‐
kepti
Riestė
Čiabata
Juoda Duona
Mielinė pynutė
Bandelės
Bandelės, keptos
Ruginė Duona
Nerauginta Duona
Balta Duona
25
26
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Daržovės
Artišokai
Žalieji šparagai
Baltieji šparagai
Burokėliai
Valgomoji Gelteklė
Smulkinti Brokoliai
Nepjaustyti brokoliai
Briuseliniai Kopūstai
Kaliaropių juostelės
Morkos
Smulkinti Žiediniai Kopūs‐
tai
Nepjaustyti žiediniai ko‐
pūstai
Kubeliais pjaustyti salierai
Cukinijų Griežinėliai
Baklažanas
Pankoliai
Šparaginės Pupelės
Porų Žiedai
Grybų Griežinėliai
Žirniai
Pomidorai Be Odelių
Paprikos juostelės
Savojinis Kopūstas
Švieži špinatai
Baltos Pupelės
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kepti kiaušiniai
Saldūs kremai
Kiaušiniai
• Kietai virti
• Vidutinio kietumo
• Minkštai virti
Apkepai
Keraminiuose induose
keptas paštetas
Garnyrai
Virtos Bulvės
Virtos bulvės, ketvirčiais
Duonos Kukuliai
Kroketai
Gruzdintos bulvytės, plonai
pjaustytos
Gruzdintos bulvytės, stam‐
biai pjaustytos
Švieži lakštiniai
Paskrudintos Bulvės
Polenta
Bulvių Kukuliai
Bulvės su lupenomis
Ryžiai
Keptos Bulvytės
Mieliniai kukuliai
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
Automatinė svorio funkcija
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Kepimo termometras matuoja
temperatūrą maisto produktų viduje. Kai
maistas yra nustatytos temperatūros,
orkaitė išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra (minimali 120
°C),
patiekalo vidinė temperatūra.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
originalias keičiamąsias
dalis.
Norint geriausių rezultatų:
• Ingredientai turi būti kambario
temperatūros.
• Kepimo termometro negalima naudoti
skystiems patiekalams.
• Gaminant kepimo termometras turi
būti patiekale, o jo kištukas – lizde.
LIETUVIŲ
•
Naudokite rekomenduojamas maisto
kepimo temperatūros nuostatas. Žr.
skyrių „Patarimai“.
Maisto kategorijos: mėsa,
paukštiena ir žuvis
1. Įjunkite orkaitę.
2. Įkiškite kepimo termometro galą į
mėsos ar žuvies vidurį, jeigu
įmanoma, į storiausią jos dalį.
Įsitikinkite, kad bent 3/4 kepimo
termometro būtų patiekalo viduje.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės priekyje.
27
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate jį iš lizdo ir
išimate iš patiekalo.
Maisto kategorija: užkepėlė
1. Įjunkite orkaitę.
2. Įdėkite pusę maisto produktų į
kepimo indą.
3. Kepimo termometro galą dėkite
tiksliai į užkepėlės vidurį. Kepant
kepimo termometras turi būti
stabilizuotas vienoje vietoje. Tam
naudokite kietą maisto produktą.
Kepimo termometro silikoninę
rankeną atremkite į kepimo indą.
Kepimo termometro galas neturėtų
liesti kepimo indo apačios.
4. Uždenkite kepimo termometrą
likusiais maisto produktais.
5. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį orkaitės priekyje.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
4. Nustatykite kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs signalas. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
orkaitės.
28
www.electrolux.com
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
6. Nustatykite kepimo temperatūrą.
7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs signalas. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
8. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
9. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate jį iš lizdo ir
išimate iš patiekalo.
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų .
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo temperatūros keitimas
Norėdami pakeisti kepimo temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą temperatūros
nuostatą.
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Stop
G
F
A. Grįžti į meniu
B. Kiek laiko veikia ši funkcija
C. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D. Šiuo metu nustatyta temperatūra
E. Dabar orkaitėje esanti temperatūra
F. Stabdyti
G. Kepimo termometro nustatyta esama
temperatūra
9.2 Priedų įstatymas
DĖMESIO
Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus prikaistuvio
su kepimo garuose funkcija.
Grotelės:
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
LIETUVIŲ
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
29
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
200–230
5,5
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
Automatinis išsijungimas neveikia
naudojant šias funkcijas: kepimo
termometrą, Trukmė, Ciklo pabaiga.
30–115
12,5
10.2 Aušinimo ventiliatorius
120–195
8,5
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
30
www.electrolux.com
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
11.2 Vidinė durelių pusė
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas;
11.3 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti
maistą šiltą. Temperatūra automatiškai
nustatoma iki 80 °C.
Lėkščių Pašildymas
Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir
patiekalus, prieš juos patiekiant.
Temperatūra automatiškai nustatoma iki
70 °C.
Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite
ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos
padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko,
sukeiskite juos vietomis.
11.4 Troškinimas garuose
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba chromuoto
plieno indus maistui.
Kai gaminate keliuose orkaitės lygiuose,
įsitikinkite, kad yra pakankamas
atstumas tarp lentynų garams cirkuliuoti.
Pradėkite kepti šaltoje orkaitėje, nebent
toliau pateiktoje lentelėje būtų
rekomenduojamas išankstinis įkaitinimas.
11.5 Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
11.6 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
Sterilizavimas
Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti
tarą (pvz., buteliukus kūdikiams).
Švarius indus dėkite apverstus pirmos
lentynos viduryje.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Gaminimas
LIETUVIŲ
Šia funkcija galite ruošti visokį maistą iš
šviežių ar šaldytų produktų. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, makaronus, ryžius,
manų kruopas ir kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Kartu ruoškite
panašios gaminimo trukmės patiekalus.
Kai gaminate patiekalus vienu metu,
naudokite didžiausią reikiamą vandens
kiekį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Naudokite anksčiau garų lentelėje
nurodytą vandens kiekį. Ilgesniam nei 60
minučių gaminimui kas 10 minučių įpilkite
150 ml vandens.
Nustatykite 96 °C temperatūrą, nebent
toliau lentelėje rekomenduojama kitokia
nuostata.
Daržovės
Patiekalas
Laikas (min.)
Žalieji šparagai
25–35
Kubeliais pjaustyti
salierai
25–35
Porų žiedai
25–35
Nepjaustyti brokoliai
30–40
Briuseliniai kopūstai
30–40
Baltos pupelės
30–40
Baltieji šparagai
35–45
Valgomoji gelteklė
35–45
Nepjaustyti žiediniai
kopūstai
35–45
Pankolių, morkų, ka‐ 35–45
liaropių juostelės
Šparaginės pupelės
35–45
Patiekalas
Laikas (min.)
Artišokai
50–60
Pomidorai be odelių
15
Burokėliai
70–90
Špinatai
15
Griežinėliais pjausty‐ 15–20
tos cukinijos
Grybų griežinėliai
15–20
Baklažanai
15–25
Smulkinti brokoliai
20–25
Smulkintos sultenės
20–25
Žirniai
20–25
Juostelėmis pjaustyti 20–25
pipirai
Savojinis kopūstas
20–25
Smulkinti žiediniai
kopūstai
25–30
Priedai
Patiekalas
Laikas (min.)
Švieži lakštiniai
20–25
Mieliniai kukuliai
30–40
Virtos bulvės, ketvir‐
čiais
35–40
Ryžiai (vandens / ry‐
žių santykis 1,5:1)
35–40
Duonos kukuliai
35–45
Bulvių kukuliai
35–45
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
45–50
Vidutinio dydžio bul‐
vės su lupenomis
45–55
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Plokščių žuvų filė
80
15
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Krevetės, šviežios
85
20–25
Midijos
96
20–30
Lašišos filė
85
25–35
Krevetės, šaldytos
85
30–40
Upėtakis, 0,25 kg
85
30–40
Lašišinis upėtakis, 1 kg
85
40–45
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Plonos Dešrelės
80
15–20
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
Virtas kumpis, 1 kg
96
55–65
Virta vištiena, 1–1,2 kg
96
60–70
Veršienos / kiaulienos nugarinė 0,8–1 kg
90
80–90
Kasseler (rūkyta kiaulienos nugarinė), virta
90
90–110
Tafelspitz (aukščiausios kokybės virta jautie‐
na)
96
110–120
Mėsa
Kiaušiniai
•
Patiekalas
Laikas (min.)
Minkštai virti kiauši‐
niai
11–12
Vidutinio kietumo virti 13–16
kiaušiniai
Kietai virti kiaušiniai
18–21
11.7 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose kartu
Šias funkcijas galite naudoti kartu vienu
metu ruošti mėsą, daržoves ir garnyrus.
•
•
•
Nustatykite funkciją Terminis
Kepintuvas mėsai kepti.
Pridėkite paruoštas daržoves ir
garnyrą.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 90 °C
temperatūros. Galite atidaryti orkaitės
dureles iki pirmos padėties maždaug
15 minučių.
Nustatykite funkciją Kepimas
Garuose. Ruoškite visus patiekalus
kartu, kol jie bus gatavi.
Didžiausias vandens kiekis –
800 ml.
LIETUVIŲ
Patieka‐
las
33
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
mėsa: 1
96
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
180
60–70
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.8 Garai+Karštas Oras
(50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Pudingas / ap‐ 90
kepas su vai‐
siais, sūriu ma‐
žuose dubenė‐
liuose
35–40
Orkaitėje kepti
kiaušiniai
90
30–40
Vyniotinis
90
40–50
Plona žuvies
filė
85
15–25
Stora žuvies fi‐ 90
lė
25–35
Patiekalas
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Mažos žuvys
iki 0,35 kg
90
25–35
Visa žuvis iki 1 90
kg
35–45
Pašildymas
Patiekalas
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Virtiniai
85
25–35
Makaronai
85
20–25
Ryžiai
85
20–25
Vienos porci‐
jos patiekalai
85
20–25
11.9 Garai+Karštas Oras
(25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys,
1 000 g
180–200
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis,
nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2 000
g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės
180–210
25–35
2
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusfabrika‐
čiai, 40–50 g, šaldy‐
ti
25–35
2
11.10 Kepimas
•
•
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
•
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
LIETUVIŲ
35
11.11 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐ Padėkite pyragą ant žemesnės
tis.
lentynos.
Pyragas sukrenta ir
Orkaitės temperatūra per
pasidaro tąsus, vande‐ aukšta.
ningas, suskilinėja.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Per trumpa kepimo truk‐
mė.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Negalite mažinti kepimo
trukmės, nustatydami aukštes‐
nę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko rei‐
kia maišyti, ypač jeigu naudoja‐
te plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐ Orkaitės temperatūra per
sas.
žema.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai
paskrunda.
Atitaisymo būdas
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatū‐
rą.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę orkaitės
peratūra ir per trumpas ke‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
pimo laikas.
laiką.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Pyragas neiškepa per Orkaitės temperatūra per
nurodytą kepimo laiką. žema.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.12 Kepimas viename lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, tra‐
pus pyragas
170–1801)
10–25
2
Karšto Oro
Srautas
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
Sūrio pyragas
Tradicinis kaiti‐ 170–190
nimas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Tradicinis kaiti‐
duona):
nimas
1. Pirmąsias
20 minučių:
2. Po to su‐
mažinkite
iki:
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180
35–55
3
160–1801)
40–60
3
Mieliniai pyra‐
Tradicinis kaiti‐
gai su kremu
nimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapi / biskviti‐
nė tešla
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Mielinės tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
10–25
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Ryžiai su pienu Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
Karšto Oro
Srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
37
38
www.electrolux.com
11.14 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.15 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
2 padėtys
3 padėtys
Trapios tešlos / 150–160
biskvitiniai sau‐
sainiai
20–40
1/4
1/3/5
Merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai
Sausainiai
100–120
40–80
1/4
-
Mielinės tešlos
sausainiai
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Bandelės
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
180
20–30
39
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.16 Traškių kepinių kepimas naudojant Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plonapadė pica
200–2301)2)
15–20
2
Pica (stora)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškasis ap‐
kepas / šveicariš‐
kas apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flammekuchen
2301)
12–20
2
Koldūnai
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
11.17 Kepsnių kepimas
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų.
Mėsą su plutele galima iškepti kepimo
skardoje be dangčio.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
• liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu arba naudokite kepimo
maišelį;
• mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg);
• kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis.
40
www.electrolux.com
11.18 Kepsnių kepimas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Troškinta mėsa
1–1,5
Tradicinis kaiti‐ 230
nimas
120–150
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: Lengvai
iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: gerai iš‐
keptas
Terminis Ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mentė / sprandi‐
nė / rūkytas kum‐
pis
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
90–120
Kapotinis / kiaulie‐ 1–1,5
nos / jautienos
šonkauliukai
Terminis Ke‐
pintuvas
170–180
60–90
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
160–170
50–60
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
90–120
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kepta veršiena
1
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
90–120
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Kepin‐ 150–170
tuvas
100–120
Ėrienos nugari‐ 1–1,5
nė
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
40–60
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kiškio nugari‐
1
nė / kiškio šlau‐
nelė
Tradicinis kaiti‐
nimas
2301)
30–40
Elnienos nuga‐
rinė
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
210–220
35–40
Elnienos kum‐
pis
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
60–90
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis (kg)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Paukštiena, su‐ 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
Terminis Kepin‐ 200–220
tuvas
30–50
Vištienos puse‐ 0,4–0,5
lės
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
35–50
Viščiukas, višta 1–1,5
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
50–70
Antis
1,5–2
Terminis Kepin‐ 180–200
tuvas
80–100
Žąsis
3,5–5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–180
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
Kalakutiena
4–6
Terminis Kepin‐ 140–160
tuvas
150–240
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Žuvis
1–1,5
Tradicinis kaiti‐
nimas
210–220
40–60
Žuvis
41
42
www.electrolux.com
11.19 Mažasis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Pirmoje lentynos padėtyje padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 0,5–1 kg 210–230
15–30
15–30
3/4
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
–
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.20 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
LIETUVIŲ
43
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
200–220
tės, stambiai pjaus‐
tytos
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Tradicinis kaiti‐ 200–220
nimas ar Termi‐
vytės1) (300–
nis Kepintuvas
600 g)
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.21 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
kepimo termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
kepimo termometro nuostatų lentelę).
44
www.electrolux.com
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Jautienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
Lentynos
padėtis
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos filė,
1–1,5 kg
90–150
3
Veršienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
1
Kepsniai, 0,2–
0,3 kg
3
20–40
11.22 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
1
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 200 g
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
60
60
-
LIETUVIŲ
11.23 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų lygį
nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
45
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.24 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
46
www.electrolux.com
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.25 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Į vandens stalčių įpilkite 200 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
160–180
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
180–200
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
LIETUVIŲ
11.26 Maisto termometras lentelė
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lengvai iš‐
keptas
Vidutiniškai
Iškeptas
Gerai iškeptas
Jautienos kepsnys
45
60
70
Jautienos filė
45
60
70
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
Mėsos vyniotinis
80
83
86
Kiauliena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kumpis,
Kepsnys
80
84
88
Kapotiniai (nugarinė),
Rūkyta kiaulienos nugarinė,
Rūkyta filė, virta
75
78
82
Veršiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
Kepta veršiena
75
80
85
Veršienos kulninė
85
88
90
Aviena / ėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Avies koja
80
85
88
Avienos nugarinė
75
80
85
Ėriuko koja,
Kepta aviena
65
70
75
47
48
www.electrolux.com
Žvėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kiškio nugarinė,
Elnienos nugarinė
65
70
75
Kiškio šlaunelė,
Nepjaustytas kiškis,
Elnio koja
70
75
80
Paukštiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
83
86
Antiena (nepjaustyta / pusė an‐
ties),
75
Kalakutiena (nepjaustyta / krūti‐
nėlė)
80
85
Antiena (krūtinėlė)
65
70
Vištiena (nepjaustyta / pusė
vištos / krūtinėlė)
Žuvis (lašiša, upėtakis, ster‐
kas)
60
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Žuvis (nepjaustyta / didelė / troš‐
kinta garuose),
60
Žuvis (nepjaustyta / didelė / kep‐
ta)
Užkepėlės – virtos daržovės
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
64
68
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Cukinijų užkepėlė,
Brokolių užkepėlė,
Pankolių užkepėlė
85
88
Užkepėlės – pikantiškos
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Įdaryti makaronai vamzdučiai
Lazanija,
Makaronų apkepas
91
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
85
88
91
LIETUVIŲ
Užkepėlės – saldžios
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Baltos duonos užkepėlė su / be
vaisių,
Ryžių košės užkepėlė su / be
vaisių,
Saldi makaronų užkepėlė
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
85
90
11.27 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Karšto Oro Srau‐
tas
140–150
35–50
2
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Viršutinis/Apatinis 160
Kaitinimas
35–50
2
160
60–90
2
Obuolių pyragas (2
Viršutinis/Apatinis 180
formos 20 cm skers‐ Kaitinimas
mens, įdedamos
įstrižai)
70–90
1
Obuolių pyragas (2
Karšto Oro Srau‐
formos 20 cm skers‐ tas
mens, įdedamos
įstrižai)
Kepimas viename lygyje. Sausainiai
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Karšto Oro Srautas
140
25–40
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1601)
20–30
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto Oro Srautas
1501)
20–35
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
1) Įkaitinkite orkaitę.
49
50
www.electrolux.com
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐ 3 pa‐
dėtys dėtys
Trapios tešlos kepi‐ Karšto Oro Srau‐
niai / sausainių juos‐ tas
telės
140
25–45
1/4
1/3/
5
Maži pyragaičiai (20 Karšto Oro Srau‐
vienetų skardoje)
tas
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Suvožtiniai
8–10
6–8
Skrebutis
1–3
1–3
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
drėgmę iš ertmės.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
LIETUVIŲ
51
12.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.3 Valymas Garais
Galite išimti dureles ir vidines stiklo
plokštes ir nuvalyti. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Menu / Funkcijos / Valymas
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
1. Įpilkite 250 ml vandens su 3
šaukštais acto tiesiai į gariklį.
2. Įjunkite funkciją Valymas Garais.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė. Kai
programa yra baigta, pasigirsta garso
signalas.
3. Palieskite ekraną signalui išjungti.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Išpilkite iš gariklio vandenį.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis maždaug 1 valandai.
Jeigu norite paspartinti džiovinimą, galite
uždaryti dureles ir kaitinti prietaisą,
naudodami funkciją Karšto Oro Srautas
150 °C temperatūra maždaug 15
minučių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
12.4 Gariklio nukalkinimas
1. Įpilkite 250 ml vandens, sumaišyto su
3 šaukštais acto, tiesiai į gariklį.
2. Meniu pasirinkite: Pagalbinis
Valymas.
3. Įjunkite funkciją: Nukalkinimas.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė (15
minučių).
Kai programa baigta, pasigirsta garso
signalas.
4. Norėdami išjungti garso signalus,
palieskite bet kurį jutiklio lauką.
5. Pašalinkite iš gariklio likusį vandenį.
6. Palikite dureles atviras maždaug 1
valandai, kad prietaisas visiškai
išdžiūtų. Džiūvimui paspartinti galite
įkaitinti prietaisą karštu oru 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
52
www.electrolux.com
Viršutinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.6 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
LIETUVIŲ
53
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos
pranešimas „F.....“
Elektronikos klaida.
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB8956AOX
Energijos efektyvumo indeksas
94,0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,79 kWh/ciklui
54
www.electrolux.com
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
39.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
55
867343404-A-322018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement