Electrolux EOA45551OK, EOA45551OX User manual

Electrolux EOA45551OK, EOA45551OX User manual
EOA45551OK
EOA45551OX
EOA5551AOZ
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
7. FUNKCE HODIN................................................................................................ 9
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 11
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................14
10. TIPY A RADY................................................................................................. 14
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 29
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 31
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 32
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením bez stálého dozoru držte z
dosahu spotřebiče.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
•
•
•
•
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Spotřebič nainstalujte na bezpečném
a vhodném místě, které splňuje
požadavky pro instalaci.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladicím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
ČESKY
2.2 Připojení k elektrické síti
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
5
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
•
•
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.5 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi .
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
12
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ovladač pečicích funkcí
Kontrolka / symbol napájení
Displej
Ovladač (teploty)
Ukazatel / symbol teploty
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
Pro rošty a plechy na pečení.
Hluboký pekáč / plech
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačítka
Senzorové tlačítko / tla‐
čítko
Funkce
Popis
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
PLUS
Slouží k nastavení času.
4.2 Displej
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Funkce hodin
Časovač
Funkce hodin
Kontrolka pečicí sondy
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím troubu i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Z trouby odstraňte veškeré příslušenství
a vyjímatelné drážky na rošty.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič použít, stiskněte
ovladač. Ovladač se vysune.
6.2 Nastavení pečicí funkce
1. Otočením ovladačem pečicích funkcí
zvolíte pečicí funkci.
2. Otočením ovladače zvolte teplotu.
Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v
provozu.
3. Jestliže chcete troubu vypnout,
otočte ovladačem pečicích funkcí do
polohy vypnuto.
ČESKY
6.3 Pečicí funkce
Funkce trou‐ Použití
by
Funkce trou‐ Použití
by
Trouba je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuto
Vlhký horko‐
vzduch
Zapne osvětlení bez pe‐
čicí funkce.
Osvětlení
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech
úrovních současně a k
sušení potravin.
Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/
spodní ohřev.
K pečení pizzy. K inten‐
zivnějšímu opečení do‐
Příprava Piz‐ zlatova a dosažení
křupavého spodku.
zy
K pečení moučných jí‐
del a masa na jedné
Horní/spodní úrovni trouby.
ohřev (Horní/
Spodní
Ohřev)
K pečení koláčů s
křupavým spodkem a
Spodní Ohřev zavařování potravin.
K rozmrazování potra‐
vin (zeleniny a ovoce).
Rozmrazová‐ Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a vel‐
ní
ikosti zmražených po‐
travin.
Gril
Turbo Gril
Tato funkce slouží k
úspoře energie při pe‐
čení. Pokyny k přípravě
viz kapitola „Tipy a ra‐
dy“, Vlhký horkovzduch.
Dvířka trouby by měla
být během pečení
zavřená, aby nedošlo k
přerušení funkce a aby
trouba fungovala co nej‐
úsporněji. Při použití té‐
to funkce se teplota ve
vnitřku trouby může lišit
od nastavené teploty.
Může dojít ke snížení
tepelného výkonu. Obe‐
cná doporučení ohledně
úspory energie viz kapi‐
tola „Energetická účin‐
nost“, Úspora ener‐
gie.Tato funkce byla
použita ke splnění ener‐
getické třídy dle normy
EN 60350-1.
Ke grilování plochých
pokrmů a opékání chle‐
ba.
K pečení větších kusů
masa nebo drůbeže s
kostmi na jedné úrovni.
K zapékání a pečení
dozlatova.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
DENNÍ ČAS
9
Použití
K nastavení, změně nebo kontrole denního času.
10
www.electrolux.com
Funkce hodin
Použití
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žá‐
dný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete
zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
7.2 Nastavení času. Změna
času
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
Před použitím trouby musíte nastavit čas.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti,
po výpadku elektrické energie nebo neníbliká.
li nastaven časovač,
nebo
a nastavte správný
Stiskněte
čas.
Asi po pěti sekundách blikání přestane a
na displeji se zobrazí nastavený denní
čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
3. Použijte
času.
, dokud
.
nebo
k nastavení
.
Na displeji se zobrazí
a
4. Po uplynutí času začne blikat
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
7.5 Nastavení ODLOŽENÉHO
STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
času TRVÁNÍ.
Na displeji se zobrazí
, dokud
.
nezačne blikat
k nastavení
.
4. Po uplynutí času začne blikat
a
zazní zvukový signál. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
nebo
3. Použijte
času TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
.
k nastavení
.
nebo
5. Použijte
času UKONČENÍ.
k nastavení
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál.
7. Spotřebič se automaticky vypne.
Chcete-li signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
ČESKY
7.6 Nastavení funkce MINUTKA
1. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
nebo
k nastavení
2. Použijte
potřebného času.
Funkce Minutka se po pěti sekundách
spustí automaticky.
3. Po uplynutí nastaveného času zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
11
4. Otočte ovladačem funkcí trouby a
ovladačem teploty do polohy
vypnuto.
7.7 Zrušení funkce hodin
1. Opakovaně stiskněte , dokud
nezačne blikat ukazatel požadované
funkce.
2. Stiskněte a podržte .
Funkce hodin by měla zhasnout během
několika sekund.
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
2. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
8.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.
Jakmile teplota pokrmu dosáhne
nastavené teploty, trouba se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
teplota trouby (minimálně 120 °C),
teplota ve středu pokrmu.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu a
originální náhradní díly.
Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:
• Přísady by měly mít pokojovou
teplotu.
• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté
pokrmy.
• Během pečení musí pečicí sonda
zůstat zasunutá v pokrmu a její
zástrčka v zásuvce.
• Použijte doporučená nastavení teploty
ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a
rady“.
Druhy jídla: maso, drůbež a
ryby
1. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa nebo ryby, pokud
možno do nejsilnější části. Ujistěte
se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou
vsunuty do pokrmu.
Kontrolka pečicí sondy
zabliká.
3. Stiskněte tlačítko
nebo
a
nastavte teplotu středu masa.
Můžete nastavit teplotu od 30 °C do
99 °C.
4. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Když teplota ve středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, zazní dvouminutový
zvukový signál. Chcete-li signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
12
www.electrolux.com
5. Vypněte spotřebič.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte nádobí ze
spotřebiče.
Pokud pokrm není propečený podle
vašich představ, znovu zopakujte výše
uvedené kroky a nastavte vyšší teplotu
sondy.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla. Stisknutím
změníte
nastavenou teplotu ve středu pokrmu.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Druh jídla: dušené jídlo
1. Polovinu přísad vložte do zapékací
mísy.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně
do středu mísy. Během pečení musí
pečicí sonda držet stabilně na
jednom místě. Abyste toho dosáhli,
použijte pevnou přísadu. Okraj
zapékací mísy použijte k podepření
silikonové rukojeti pečicí sondy.
Špička pečicí sondy by se neměla
dotýkat dna zapékací mísy.
Kontrolka pečicí sondy
zabliká.
5. Stiskněte tlačítko
nebo
a
nastavte teplotu středu masa.
Můžete nastavit teplotu od 30 °C do
99 °C.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Když teplota ve středu pokrmu dosáhne
nastavené teploty, zazní dvouminutový
zvukový signál. Chcete-li signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
7. Vypněte spotřebič.
8. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte nádobí ze
spotřebiče.
Pokud pokrm není propečený podle
vašich představ, znovu zopakujte výše
uvedené kroky a nastavte vyšší teplotu
sondy.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla. Stisknutím
změníte
nastavenou teplotu ve středu pokrmu.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
8.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
3. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími
přísadami.
4. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky umístěné v předním rámu
spotřebiče.
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů .
ČESKY
13
8.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do trouby.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení /hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení /hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
14
www.electrolux.com
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
9.1 Chladicí ventilátor
Když je trouba v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch trouby chladný. Jestliže
troubu vypnete, bude chladicí ventilátor
pokračovat v chlazení až do úplného
ochlazení trouby.
10. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
10.1 Doporučení k pečení
Vaše trouba může péct jinak, než jak jste
byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách
níže jsou uvedena standardní nastavení
teploty, doby přípravy a polohy roštu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro jídla.
10.3 Pečení moučných jídel
•
•
•
•
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není
nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly
se během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
10.2 Vnitřní strana dvířek
Na vnitřní straně dvířek můžete najít:
10.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Spodek koláče je příliš Nesprávná poloha roštu.
světlý.
Řešení
Vložte koláč na nižší rošt.
ČESKY
Výsledek pečení
Možná příčina
Koláč klesl a je mazla‐ Teplota trouby je příliš vy‐
vý, nepropečený či ne‐ soká.
rovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Koláč je příliš suchý.
15
Řešení
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením
teploty.
Ve směsi je příliš mnoho
tekutin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, zejmé‐
na používáte-li kuchyňského ro‐
bota.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte vy‐
šší teplotu trouby.
Příliš dlouhá doba pečení. Při příštím pečení nastavte krat‐
ší dobu pečení.
Koláč hnědne nerov‐
noměrně.
Koláč není při dané
délce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení a
prodlužte dobu pečení.
Směs je nerovnoměrně
rozložena.
Směs rovnoměrně rozložte na
plech na pečení.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte tro‐
chu vyšší teplotu trouby.
10.5 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus Pravý Horký
- křehké těsto
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus Pravý Horký
- piškotové tě‐ Vzduch
sto
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohový ko‐
láč
170 - 190
60 - 90
1
Horní/Spodní
Ohřev
1) Předehřejte troubu.
16
www.electrolux.com
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný chléb):
Horní/Spodní
1. První část procesu peče‐ Ohřev
ní.
2. Druhá část procesu pe‐
čení.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Zákusky z listového těsta s
krémem / banánky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/Spodní
Ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový koláč /
cukrové koláčky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (kynuté tě‐
sto / piškotové těsto)2)
Pravý Horký
Vzduch
150
35 - 55
3
Ovocné koláče (kynuté tě‐
sto / piškotové těsto)2)
Horní/Spodní
Ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z křehkého
těsta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s jemnou ná‐
plní (např. tvaroh, smetana,
pudink)
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
80 - 100
120 - 150
3
Sněhové pusin‐ Pravý Horký
ky
Vzduch
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐ Pravý Horký
čivo
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Předehřejte troubu.
10.6 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztave‐
vzduch
ným sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
10.7 Vlhký horkovzduch
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
doporučenou dobou pečení
v tabulce níže.
17
18
www.electrolux.com
Jídlo
Příslušenství
Teplota (°C)
Poloha ro‐ Čas (min)
štu
Sladké pečivo,
16 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
190
3
45 - 55
Mražená pizza, tvarovaný rošt
0,35 kg
190
2
45 - 50
Roláda
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
45 - 55
Sušenka brow‐ plech na pečení nebo
nie
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
2
55 - 60
Koláčový kor‐
pus z piškoto‐
vého těsta
dortový korpus na tvaro‐ 180
vaný rošt
2
40 - 50
Plněná ryba,
0,3 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
25 - 35
Rybí filé, 0,3 kg plech na pizzu na tvaro‐ 180
vaný rošt
3
40 - 50
Plněné maso,
0,25 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
190
3
40 - 50
Šašlik, 0,5 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
190
3
35 - 45
Sušenky, 16
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
160
2
40 - 50
Makronky, 24
kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
150
2
35 - 45
Muffiny, 12 ku‐
sů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
160
2
35 - 45
Slané pečivo,
20 kusů
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
35 - 45
ČESKY
Jídlo
Příslušenství
Teplota (°C)
Poloha ro‐ Čas (min)
štu
Sušenky z
plech na pečení nebo
křehkého těsta, pekáč na zachycení tu‐
20 kusů
ku
150
2
40 - 45
Dortíky, 8 kusů plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
170
2
35 - 45
Plněná zeleni‐
na, 0,4 kg
plech na pečení nebo
pekáč na zachycení tu‐
ku
180
3
45 - 55
Vegetariánská
omeleta
plech na pizzu na tvaro‐ 190
vaný rošt
3
40 - 50
10.8 Pečení na více úrovních
Použijte funkci:Pravý Horký Vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
19
20
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
30 - 60
1/4
-
Malé listové pe‐ 170 - 1801)
čivo
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
180
1) Předehřejte troubu.
10.9 Příprava Pizzy
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
Jídlo
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
láč
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou
vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
plní
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐ 230 - 2501)
saské jídlo podobné
pizze)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy 180 - 2001)
s náplní)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
10.10 Pečení masa
Používejte žáruvzdorné nádoby.
Velké pečeně pečte přímo na plechu
nebo na tvarovaném roštu nad tímto
plechem.
ČESKY
Na plech nalijte trochu vody, zabráníte
tím připečení vystřikující masové šťávy
nebo tuku.
Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v
pekáči bez pokličky.
Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.
•
•
•
21
libové maso pečte v pekáči s poklicí
nebo použijte sáček na pečení masa.
maso a ryby pečte ve větších kusech
(minimálně 1 kg).
velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou.
K uchování šťavnatějšího masa:
10.11 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Horní/Spod‐ 230
ní Ohřev
120 - 150
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: ne‐
tloušťky
propečený
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
středně prope‐
čené
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
dobře propeče‐
né
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Předehřejte troubu.
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐ 1
ně
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
1,5 - 2
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Jehněčí
22
www.electrolux.com
Zvěřina
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zaječí
hřbet / kýta
až 1
Horní/Spod‐
ní Ohřev
2301)
30 - 40
1
Hřbet z vy‐
soké zvěře
1,5 - 2
Horní/Spod‐
ní Ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐ 1,5 - 2
ké zvěře
Horní/Spod‐
ní Ohřev
180 - 200
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete 0,4 - 0,5
každá
Turbo Gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler 1 - 1,5
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spod‐
ní Ohřev
210 - 220
1
10.12 Gril
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
•
40 - 60
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
ČESKY
23
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Mražené Potraviny
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Brambo‐
rová Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě 170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
20 - 30
2
190 - 210
10.14 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
•
Připravujete-li velké porce jídla, na
dno vnitřku trouby položte obrácený
prázdný talíř. Jídlo vložte do
hlubokého talíře nebo nádoby a
položte je na obrácený talíř. V případě
potřeby vyjměte drážky na rošty.
24
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený pod‐
šálek na velký talíř. V polovině
doby obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stá‐
le ještě místy lehce zmražená.
Zdobený 1,4
dort
60
60
-
10.15 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
-
Peckoviny
10 - 15
ČESKY
25
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
10.16 Sušení - Pravý Horký
Vzduch
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem na
pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení zastavíte,
otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc
vychladnout před dokončením sušení.
Zelenina
Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.
Pro dva plechy použijte první a třetí polohu roštu.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Fazole
60 - 70
6-8
Papriky
60 - 70
5-6
Zelenina do polévky
60 - 70
5-6
Houby
50 - 60
6-8
Byliny
40 - 50
2-3
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
Poloha roštu
26
www.electrolux.com
10.17 Tabulka Pečicí sonda
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Nepropečený
Středně Pro‐ Dobře propeče‐
pečené
né
Hovězí pečeně
45
60
70
Hovězí svíčková
45
60
70
Hovězí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Sekaná
80
83
86
Telecí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Telecí pečeně
75
80
85
Telecí koleno
85
88
90
Skopové / jehněčí
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Skopová kýta
80
85
88
Skopový hřbet
75
80
85
Jehněčí kýta,
Jehněčí pečeně,
65
70
75
Zvěřina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Prope‐ Více
čené
Zaječí hřbet,
Hřbet z vysoké zvěře
65
70
75
Zaječí kýta,
Celý zajíc,
Kýta z vysoké zvěře
70
75
80
ČESKY
Drůbež
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Kuře (celé / půlka / prsa)
80
83
86
Kachna (celá / půlka),
Krůta (celá / prsa)
75
80
85
Kachna (prsa)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, candát)
Ryba (celá / velká / dušená),
Ryba (celá / velká / pečená)
Dušená jídla - Předvařená ze‐
lenina
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
60
64
68
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Dušená cuketa,
Dušená brokolice,
Dušený fenykl
85
88
91
Dušená jídla - Slaná
Teplota středu pokrmu (°C)
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
Cannelloni,
Lasagne,
Zapečené těstoviny
85
88
91
Dušená jídla - Sladká
Teplota středu pokrmu (°C)
Dušené jídlo s bílým chlebem, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo s rýžovou kaší, s
ovocem / bez ovoce,
Dušené jídlo se sladkými nudle‐
mi
Méně
Středně Pro‐
pečené
Více
80
85
90
10.18 Informace pro zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
27
28
www.electrolux.com
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Piškotová buchta
bez tuku
Pravý Horký
Vzduch
140 - 150
35 - 50
2
Piškotová buchta
bez tuku
Horní/Spodní
Ohřev
160
35 - 50
2
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm, po‐
ložené úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Jablečný koláč (2
formy, Ø 20 cm, po‐
ložené úhlopříčně)
Horní/Spodní
Ohřev
180
70 - 90
1
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Použijte třetí polohu roštu.
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Máslové sušenky / Pro‐
užky těsta
Pravý Horký Vzduch
140
25 - 40
Máslové sušenky / Pro‐
užky těsta
Horní/Spodní Ohřev
1601)
20 - 30
Malé koláčky (20 kousků
na plech)
Pravý Horký Vzduch
1501)
20 - 35
Malé koláčky (20 kousků
na plech)
Horní/Spodní Ohřev
1701)
20 - 30
1) Předehřejte troubu.
Pečení na více úrovních. Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
polo‐
hy
Tři
polo‐
hy
Máslové sušenky /
Proužky těsta
Pravý Horký
Vzduch
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Pravý Horký
Vzduch
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Předehřejte prázdnou troubu po dobu 5 minut.
Gril s maximálním nastavením teploty.
ČESKY
Jídlo
Funkce
Čas (min)
Poloha roštu
Topinky
Gril
1-3
5
Hovězí steak
Gril
24 - 301)
4
29
1) V polovině doby obraťte.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čištění
Přední stranu trouby otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé
vody a slabého mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Vnitřek trouby čistěte po každém použití.
Hromadění mastnoty či zbytků jídel může
způsobit požár. Riziko je vyšší u
grilovacího pekáče.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem. Nečistěte
příslušenství v myčce nádobí.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Na katalytickou vrstvu nenanášejte
prostředek na čištění trouby.
Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte
je agresivními čisticími prostředky,
ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce
nádobí. Mohlo by dojít k poškození
nepřilnavého povrchu.
Po každém použití setřete z vnitřku
trouby vlhkost.
1
2
Vyjmuté příslušenství instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
11.3 Katalytické čištění
Vnitřek trouby s katalytickým povlakem
má samočisticí schopnost. Absorbuje
tuky.
Než zapnete katalytické čištění:
11.2 Vyjmutí drážek na rošty
•
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
•
POZOR!
Při odstraňování drážek na
rošty buďte opatrní.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
•
vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
očistěte dno trouby teplou vodou a
jemným mycím prostředkem.
vnitřní sklo dvířek trouby umyjte
teplou vodou a měkkým hadrem.
1. Nastavte funkci .
2. Nastavte teplotu trouby na 250 °C a
nechte troubu jednu hodinu pracovat.
3. Vypněte troubu.
30
www.electrolux.com
4. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte
její vnitřek pomocí vlhkého měkkého
hadříku.
Skvrny nebo změna zbarvení katalytické
vrstvy nemá na katalytické čištění vliv.
11.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od trouby.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
Jedno z ramen závěsu
(běžně to pravé) se
pohybuje volně. Ujistěte se,
že obě ramena závěsu jsou
ve stejné poloze (přibližně
pod úhlem 70°).
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
11.5 Výměna žárovky
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
Žárovka může být horká.
1. Vypněte troubu.
Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.
2. Odpojte troubu od elektrické sítě.
3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.
Horní žárovka
2
1. Skleněným krytem otočte a sejměte
jej.
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
ČESKY
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
31
4. Nasaďte skleněný kryt.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí F11.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
12.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo
autorizované servisní středisko.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15 - 20 minut.
se nachází na předním rámu vnitřní části
trouby. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části trouby.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
32
www.electrolux.com
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOA45551OK
EOA45551OX
EOA5551AOZ
Index energetické účinnosti
95.3
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.81 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
13.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
EOA45551OK
34.0 kg
EOA45551OX
34.0 kg
EOA5551AOZ
34.0 kg
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty.
ČESKY
33
Vlhký horkovzduch
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení.
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
34
www.electrolux.com
ČESKY
35
867344764-B-392018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement