Electrolux EOA45551OK, EOA45551OX, EOA5551AOZ User manual

Electrolux EOA45551OK, EOA45551OX, EOA5551AOZ User manual
EOA45551OK
EOA45551OX
EOA5551AOZ
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................8
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 8
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 10
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 11
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................14
10. TIPY A RADY................................................................................................. 14
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................29
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 31
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 32
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
Spotrebič nainštalujte na bezpečné a
vhodné miesto, ktoré spĺňa
požiadavky na inštaláciu.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
spotrebiči nenechávajte vlhký riad
ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
6
www.electrolux.com
•
•
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Starostlivosť a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
•
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
12
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Otočný ovládač (teploty)
Ukazovateľ / symbol teploty
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačid‐
lo
Funkcia
Funkcie
MÍNUS
Nastavenie času.
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
PLUS
Nastavenie času.
4.2 Displej
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Časové funkcie
Časovač
Časová funkcia
Ukazovateľ teplotnej sondy
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete spotrebič použiť, stlačte
ovládač. Ovládač sa vysunie.
6.2 Nastavenie funkcie ohrevu
1. Otočením otočného ovládača funkcií
ohrevu nastavte funkciu ohrevu.
2. Otočením otočného ovládača vyberte
teplotu.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládač funkcií ohrevu do polohy
Vyp.
SLOVENSKY
6.3 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Rúra je vypnutá.
Poloha Vy‐
pnuté
Osvetlenie
Rúry
Na zapnutie osvetlenia
rúry bez funkcie peče‐
nia.
Na pečenie až na troch
úrovniach a sušenie po‐
Teplovzdušné travín.
Nastavte teplotu o
Pečenie
20-40 °C nižšiu ako pre
Tradičné pečenie.
Pizza
Na prípravu pizze. Na
intenzívnejšie zhnednu‐
tie povrchu a chrumka‐
vú spodnú časť.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
Tradičné pe‐ úrovni.
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Na rozmrazenie potra‐
vín (zeleniny a ovocia).
Rozmrazova‐ Čas rozmrazovania zá‐
visí od množstva a veľ‐
nie
kosti mrazených potra‐
vín.
9
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Vlhký Horúci čas pečenia. Pokyny
ohľadom pečenia nájde‐
Vzduch
te v kapitole „Rady a ti‐
py“, Vlhký Horúci
Vzduch. Dvierka rúry
majú byť počas pečenia
zatvorené, aby nebola
prerušená funkcia a aby
bola zabezpečená pre‐
vádzka s najvyššou
možnou energetickou
účinnosťou. Keď použi‐
jete túto funkciu, teplota
v dutine sa môže líšiť
od nastavenej teploty.
Výkon ohrevu môže byť
znížený. Všeobecné od‐
porúčania ohľadne ús‐
pory energie nájdete v
kapitole „Energetická
účinnosť", Úspora ener‐
gie.Táto funkcia bola
použitá na určenie trie‐
dy energetickej účinno‐
sti podľa normy EN
60350-1.
Gril
Turbo Gril
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Na gratinovanie
a zapekanie.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
10
www.electrolux.com
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Na nastavenie času odpočítavania. Táto funkcia nemá
vplyv na prevádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotre‐
bič vypnutý.
7.2 Nastavenie času. Zmena
času
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
Pred prvým použitím rúry je potrebné
nastaviť čas.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
bliká, keď zapojíte
Ukazovateľ
spotrebič do elektrickej siete, po výpadku
napájania, alebo ak nie je nastavený
časovač.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
alebo
nastavte
Stlačením tlačidla
presný čas.
Približne po piatich sekundách prestane
zobrazený čas blikať a displej bude
zobrazovať nastavený denný čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, stláčajte
, kým
nezačne blikať.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Čas funkcie TRVANIE nastavte
stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
2. Opakovane stláčajte
, kým
.
nezačne blikať
3. Požadovaný čas nastavte stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazí symbol
.
4. Keď doba pečenia uplynie, začne
blikať
a zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Požadovaný čas funkcie TRVANIE
nastavte stlačením
alebo
.
4. Stlačte tlačidlo .
5. Požadovaný čas funkcie KONIEC
nastavte stlačením
alebo
.
SLOVENSKY
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas zaznie
zvukový signál.
7. Spotrebič sa vypne automaticky.
Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry a otočný ovládač
teploty otočte do vypnutej polohy.
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
11
Kuchynský časomer sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
3. Keď uplynie nastavený čas, zaznie
zvukový signál. Zvukový signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
4. Otočný ovládač funkcií rúry a otočný
ovládač teploty otočte do vypnutej
polohy.
7.7 Zrušenie časových funkcií
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , až
kým nezačne blikať ukazovateľ
požadovanej funkcie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo .
Časová funkcia sa o niekoľko sekúnd
vypne.
alebo
môžete
2. Po stlačení
nastaviť požadovaný čas.
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
1. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo pokrmu, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
2. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
12
www.electrolux.com
Kategória pokrmu: zapekaný
pokrm
1. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej nádoby.
Teplotná sonda má byť počas
pečenia stabilne na jednom mieste.
Dosiahnete to použitím pevnej
prísady. Na podoprenie silikónovej
rukoväte teplotnej sondy použite
okraj zapekacej nádoby. Špička
teplotnej sondy by sa nemala dotýkať
dna zapekacej nádoby.
Ukazovateľ teplotnej sondy
bliká.
alebo
3. Stláčaním tlačidla
nastavte stredovú teplotu. Teplotu
môžete nastaviť v rozmedzí 30 °C až
99 °C.
4. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
Keď pokrm dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie na dve minúty zvukový signál.
Signál sa vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
5. Spotrebič vypnite.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte nádobu zo
spotrebiča.
Ak nie je pokrm upečený podľa vašich
predstáv, zopakujte hore uvedené kroky
a nastavte vyššiu vnútornú teplotu
pokrmu.
3. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
4. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia. Stlačte
a zmeňte
nastavenú teplotu vnútri mäsa.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Ukazovateľ teplotnej sondy
bliká.
alebo
5. Stláčaním tlačidla
nastavte stredovú teplotu. Teplotu
môžete nastaviť v rozmedzí 30 °C až
99 °C.
SLOVENSKY
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Keď pokrm dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie na dve minúty zvukový signál.
Signál sa vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
8. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte nádobu zo
spotrebiča.
Ak nie je pokrm upečený podľa vašich
predstáv, zopakujte hore uvedené kroky
a nastavte vyššiu vnútornú teplotu
pokrmu.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia. Stlačte
a zmeňte
nastavenú vnútornú teplotu.
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
8.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt .
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
8.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
13
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
14
www.electrolux.com
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
9.1 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
10. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
10.1 Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
SLOVENSKY
10.2 Vnútorná strana dvierok
•
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
•
10.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
15
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
10.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
Úroveň roštu/plechu nie je Koláč vložte do nižšej úrovne v
dostatočne prepečený. správna.
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Koláč je príliš suchý.
Koláč zhnedol nerov‐
nomerne.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné skrá‐
tiť nastavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa teku‐
tiny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, pred‐
ovšetkým pri použití kuchyn‐
ských spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Teplota v rúre je príliš vy‐
soká a čas pečenia je prí‐
liš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte o
čas neupečie.
niečo vyššiu teplotu v rúre.
10.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
Pečenie
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
150 - 160
50 - 70
1
16
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Horný/Dolný
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého Horný/Dolný
cesta
Ohrev
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný
1. Prvá časť procesu peče‐ Ohrev
nia.
2. Druhá časť procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný
Ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Teplovzdušné
Pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Horný/Dolný
Ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z krehkého
cesta
Teplovzdušné
Pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Horný/Dolný
Ohrev
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
Horný/Dolný
Ohrev
160 - 1801)
40 - 80
3
17
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐ Teplovzdušné
tého cesta
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
10.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
160 - 170
15 - 30
1
Teplovzdušné
pečenie
18
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
10.7 Vlhký Horúci Vzduch
V záujme čo najlepších
výsledkov sa riaďte tipmi v
tabuľke nižšie.
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Sladké rožky,
16 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
190
3
45 - 55
Pizza, mraze‐
ná, 0,35 kg
drôtený rošt
190
2
45 - 50
Piškótová rolá‐
da
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
45 - 55
Brownies - čo‐
koládový koláč
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
2
55 - 60
Piškótový kor‐
pus
forma na korpus na drô‐ 180
tenom rošte
2
40 - 50
Pošírované ry‐
by, 0,3 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Celá ryba, 0,2
kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
25 - 35
Rybie filé, 0,3
kg
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
180
3
40 - 50
Pošírované
mäso, 0,25 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
190
3
40 - 50
SLOVENSKY
Pokrm
Príslušenstvo
Teplota (°C)
Úroveň
v rúre
Čas (min)
Šašlík, 0,5 kg
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
190
3
35 - 45
Sušienky, 16
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
160
2
40 - 50
Mandľové su‐
šienky, 24 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
35 - 45
Muffiny, 12 ku‐
sov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
160
2
35 - 45
Slané pečivo,
20 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
35 - 45
Sušienky z tre‐
ného cesta, 20
kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
150
2
40 - 45
Ovocné koláči‐
ky, 8 kusov
plech na pečenie alebo
pekáč na zachytávanie
tuku
170
2
35 - 45
Pošírovaná ze‐ plech na pečenie alebo
lenina, 0,4 kg
pekáč na zachytávanie
tuku
180
3
45 - 55
Vegetariánska
omeleta
190
3
40 - 50
forma na pizzu na drô‐
tenom rošte
10.8 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu:Teplovzdušné Pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Teplota (°C)
150 - 160
19
20
www.electrolux.com
Sušienky/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐ 160 - 170
tového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐ 160 - 170
tého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
180
1) Rúru predhrejte.
10.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
láč
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
21
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
10.10 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
10.11 Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
prepečené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
22
www.electrolux.com
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečené teľa‐ 1
cie
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/Noha za‐
jaca
do 1
Horný/Dolný 2301)
ohrev
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/Dolný 180 - 200
ohrev
60 - 90
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ 0,4 - 0,5
raťa
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
150 - 240
23
Ryba (v pare)
Pokrm
Celá ryba do 1 - 1.5
1 kg
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
10.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Úroveň
v rúre
40 - 60
1
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.13 Mrazené Pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
24
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiako‐
vé Pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Rozmrazovanie
•
•
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite
na dno dutiny rúry prázdny tanier
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
následne položte na tanier, ktorý je v
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1.4
SLOVENSKY
10.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
25
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
10.16 Sušenie – Teplovzdušné
Pečenie
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm nechajte
na jednu noc vychladnúť a až potom
dokončite sušenie.
26
www.electrolux.com
Zelenina
Pred jeden plech na pečenie použite tretiu úroveň v rúre.
Pre 2 plechy použite prvú a štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Strukoviny
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Zelenina na kvasenie
60 - 70
5-6
Huby
50 - 60
6-8
Bylinky
40 - 50
2-3
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
10.17 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐ Prepečené
pečený
Hovädzie pečené
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Sekaná
80
83
86
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
SLOVENSKY
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Jahňacie stehno
80
85
88
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
60
64
68
Zapekacia nádoba - predvare‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
ná zelenina
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
91
85
88
27
28
www.electrolux.com
Zapekacia nádoba - Slané jed‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
lá
Menej
Stredne Pre‐
Viac
pečený
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
85
Zapekacia nádoba - Sladké
jedlá
Biely chlieb v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nád‐
obe s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej
nádobe
88
91
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
80
85
90
10.18 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Piškótový koláč bez
tuku
Piškótový koláč bez
tuku
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Teplovzdušné Pe‐ 140 - 150
čenie
35 - 50
2
Horný/Dolný
Ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč (2
Teplovzdušné Pe‐ 160
formy, priemer 20
čenie
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
60 - 90
2
Jablkový koláč (2
Horný/Dolný
formy, priemer 20
Ohrev
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
70 - 90
1
180
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Teplovzdušné Peče‐
nie
140
25 - 40
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Horný/Dolný Ohrev
1601)
20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Peče‐
nie
1501)
20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Horný/Dolný Ohrev
1701)
20 - 30
29
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
2
3
úrov‐ úrov‐
ne
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie
umývať v umývačke riadu.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
11.1 Poznámky k čisteniu
30
www.electrolux.com
pečenie. Na katalytické povrchy
neaplikujte čistiaci prostriedok na rúry.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
11.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
•
•
dno rúry vyčistite vlažnou vodou a
jemným čistiacim prostriedkom.
vnútorný sklenený panel dvierok
poutierajte mäkkou handričkou a
teplou vodou.
1. Nastavte funkciu .
2. Nastavte teplotu v rúre na 250 °C a
nechajte rúru zapnutú 1 hodinu.
3. Vypnite rúru.
4. Keď rúra vychladne, vyčistite dutinu
jemnou vlhkou handričkou.
Zmena farby katalytického povrchu alebo
fľaky nemajú negatívny vplyv na
katalytické čistenie.
11.4 Vybratie a inštalácia
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať, aby ste ich vyčistili. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
1
2
A
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
11.3 Katalytické čistenie
Dutina s katalytickou povrchovou
úpravou je samočistiaca. Absorbuje tuk.
Skôr ako zapnete katalytické čistenie:
•
vyberte všetko príslušenstvo a
vyberateľné držiaky roštov.
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
SLOVENSKY
31
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
2
B
11.5 Výmena osvetlenia
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia vykonajte hore
uvedené kroky v opačnom poradí. Najprv
namontujte malý panel, potom väčší a
dvierka.
Jedno z ramien pántu
(zvyčajne pravé) sa môže
voľne pohybovať. Uistite sa,
že obe ramená pántov sú v
rovnakej polohe (približne
70° uhol).
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
32
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje
F11.
Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
12.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MÓD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOA45551OK
EOA45551OX
EOA5551AOZ
Index energetickej účinnosti
95.3
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.81 kWh/cyklus
s ventilátorom
SLOVENSKY
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EOA45551OK
34.0 kg
EOA45551OX
34.0 kg
EOA5551AOZ
34.0 kg
33
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
13.2 Úspora energie
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte príliš často dvierka.
Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a
uistite sa, že je upevnené na svojom
mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
34
www.electrolux.com
SLOVENSKY
35
867344765-B-392018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement