Electrolux EOA45651OX User manual

Electrolux EOA45651OX User manual
EOA45651OX
EOA5651AOV
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 10
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 12
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................15
9. TIPY A RADY................................................................................................... 15
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 28
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 31
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 32
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
5
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
6
www.electrolux.com
•
•
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
•
•
2.5 Vnitřní osvětlení
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
12
2 3
4
5 6
5
4
3
2
1
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Kontrolka / symbol napájení
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Ukazatel / symbol teploty
Zásuvka pečící sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
8
www.electrolux.com
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
4.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
5.2 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič kontrolky,
symboly ovladače nebo
ukazatele:
• Kontrolka se rozsvítí,
když je spotřebič v
provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí funkce trouby
nebo teplotu.
• Ukazatel se zobrazí, když
trouba začne hřát.
5.3 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Poloha Vypnuto
Spotřebič je vypnutý.
Rychlé Zahřátí
Ke zkrácení doby rozehřátí.
ČESKY
Funkce trouby
9
Použití
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech úrovních současně a k suše‐
ní potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Příprava Pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu
trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Hor‐
ní/spodní ohřev.
Horní/Spodní
Ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Spodní Ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování
potravin.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených
potravin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazo‐
vání závisí na množství a velikosti zmražených po‐
travin.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Velkoplošný Gril Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Turbo Gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi
na jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Katalýza
K čištění samočisticí katalytické vrstvy trouby.
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
5.4 Funkce rychlého zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí.
Viz tabulka Funkce trouby.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když spotřebič dosáhne nastavené
teploty, ozve se zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se
po zaznění zvukového
signálu nevypne. Funkci
musíte vypnout ručně.
3. Nastavte funkci trouby.
10
www.electrolux.com
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A. Časovač
B. Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla
C. Zásobník vody (pouze u vybraných
modelů)
D. Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
E. Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
F. Hodiny / minuty
G. Funkce hodin
5.6 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Nastavení funkce MINUTKY. Podrže‐
ním tlačítka déle než tři sekundy za‐
pnete či vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo
teploty pečicí sondy (je-li součástí vý‐
bavy). Používejte pouze během spu‐
štěné funkce trouby.
5.7 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
čárky na displeji
rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují
zvyšování nebo snižování teploty trouby.
se budou postupně
6. FUNKCE HODIN
6.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času.
Denní čas lze změnit, pouze když je spotřebič vy‐
pnutý.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče. Použi‐
jte pouze v případě, že je nastavená funkce trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby.
ČESKY
Funkce hodin
00:00
Použití
ODLOŽENÝ
START
Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce
nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MI‐
NUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého
spotřebiče.
MĚŘIČ ČASU
Pokud nenastavíte žádnou jinou funkci hodin,
MĚŘIČ ČASU automaticky sleduje, jak dlouho je
spotřebič v provozu. Zapne se ihned, jak začne trou‐
ba hřát.
Měřič času nelze použít společně s funkcemi:
TRVÁNÍ, UKONČENÍ, pečicí sonda.
6.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12“ bliká.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
potvrdíte nastavení a
2. Stisknutím
přejdete k nastavení minut.
Na displeji se zobrazí
hodina. "00“ bliká.
a nastavená
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
nastavte aktuální
4. Stisknutím
nastavení potvrďte
nebo se nastavený denní čas uloží
po pěti sekundách automaticky.
Na displeji se zobrazí nový čas.
Ke změně denního času opakovaně
stiskněte
11
, dokud na displeji nezačne
blikat ukazatel denního času
.
6.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Nastavte funkci trouby.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
6.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
, dokud
.
3. Stisknutím
nebo
nastavte
hodiny a minuty funkce UKONČENÍ.
4. Potvrďte stisknutím .
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
6.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby.
nebo
nastavte
3. Stisknutím
minuty a hodiny funkce TRVÁNÍ.
2. Opakovaně stiskněte
4. Potvrďte stisknutím .
Po uplynutí času zní dvě minuty zvukový
3. Stisknutím
nebo
nastavte
minuty a hodiny funkce TRVÁNÍ.
a nastavení
signál. Na displeji bliká
času. Spotřebič se automaticky vypne.
4. Potvrďte stisknutím
nezačne blikat
bliká
.
, dokud
.
. Na displeji
12
www.electrolux.com
5. Stisknutím
nebo
nastavte
hodiny a minuty funkce UKONČENÍ.
6. Potvrďte stisknutím .
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
vypne.
7. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
8. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
6.6 Nastavení funkce MINUTKA
1. Stiskněte
.
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte
stisknutím
nebo
Nejprve nastavíte sekundy, poté
minuty.
Je-li nastavený čas delší než 60
minut, na displeji začne blikat
.
3. Nastavte hodiny.
4. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní zvukový signál.
5. Po uplynutí nastaveného času zní
dvě minuty zvukový signál. "Na
displeji bliká „00:00“ a . Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
6.7 MĚŘIČ ČASU
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
7.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí
sondu dodávanou spolu se
spotřebičem nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
masa.
na rukojeti) do středu
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v
mase a v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
Zatímco bliká
, můžete použít
ovladač teploty ke změně výchozí
teploty středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
ČESKY
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když maso dosáhne nastavené teploty
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
středu, začne blikat symbol
a teplota
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
zvukový signál.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze
spotřebiče.
7. Vypněte spotřebič.
7.2 Vložení příslušenství
13
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je
horká. Hrozí nebezpečí
popálení.
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je
zapotřebí znovu nastavit čas
pečicí sondy. Nelze zvolit
trvání ani ukončení.
Když spotřebič poprvé
vypočítává předběžný čas
trvání, na displeji bliká
symbol . Když je výpočet
dokončen, na displeji se
zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí
během přípravy jídla a v
případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času
trvání na displeji.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte
:
• jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
• dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi a ujistěte se, že
nožičky směřují dolů.
14
www.electrolux.com
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuv.
7.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuv tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických výsuv.
ČESKY
15
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, spotřebič nelze
náhodně zapnout.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12.5
1. Ovladač funkcí trouby musí být v
poloze vypnuto.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE .
250 - maximum
1.5
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Po automatickém vypnutí spotřebič opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
8.2 Ukazatel zbytkového tepla
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C. Otočením ovladačem teploty doleva
či doprava se zobrazí teplota trouby.
8.3 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
8.4 Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
9.2 Pečení moučných jídel
•
•
9.1 Vnitřní strana dvířek
•
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
16
www.electrolux.com
•
Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
9.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte
o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Ve směsi je příliš mnoho
tekutin.
Použijte méně tekutiny.
Dodržujte dobu tření těsta,
zejména používáte-li ku‐
chyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐ Teplota trouby je příliš vy‐
ně.
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pe‐
čení a prodlužte dobu pe‐
čení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐ Směs je nerovnoměrně
ně.
rozložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
Teplota trouby je příliš ní‐
zká.
9.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý horký
cake / Piškoto‐ vzduch
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Fatless sponge Horní/Dolní
cake / Piškoto‐ ohřev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Dortový korpus Pravý horký
- křehké těsto
vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus Pravý horký
- piškotové tě‐ vzduch
sto
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový dort
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
Horní/Dolní
chléb):
ohřev
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Horní/Dolní
vého těsta s
ohřev
krémem / ba‐
nánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Horní/Dolní
ohřev
17
18
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Drobenkový ko‐ Pravý horký
láč (suchý)
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
dlový koláč /
cukrové koláč‐
ky
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
Pravý horký
vzduch
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Pravý horký
Máslové sušen‐ vzduch
ky / Proužky tě‐
sta
140
20 - 35
3
Short bread /
Horní/Dolní
Máslové sušen‐ ohřev
ky / Proužky tě‐
sta
1601)
20 - 30
3
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
150 - 160
15 - 20
3
80 - 100
120 - 150
3
Pravý horký
vzduch
Sněhové pusin‐ Pravý horký
ky
vzduch
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐ Pravý horký
čivo
vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý horký
vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Horní/Dolní
ohřev
1701)
20 - 30
3
1) Předehřejte troubu.
9.5 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené tě‐
stoviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztave‐
vzduch
ným sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
19
20
www.electrolux.com
9.6 Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo
z listového tě‐
sta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
21
9.7 Príprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
lác
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou
vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s ná‐
plní
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐ 230 - 2501)
saské jídlo podobné
pizze)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy 180 - 2001)
s náplní)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
9.8 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby (viz pokyny
výrobce).
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li
součástí příslušenství) nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
•
•
•
Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
22
www.electrolux.com
9.9 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Horní/Spod‐ 230
ní ohřev
120 - 150
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: ne‐
tloušťky
propečené
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
středně prope‐
čené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
dobře propeče‐
né
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovi‐
1 - 1,5
ce / Kýta v cel‐
ku
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐ 1 - 1,5
ka
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové kole‐
no
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐ 1
ně
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
1,5 - 2
ČESKY
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Zaječí
hřbet / kýta
až 1
Horní/Spod‐
ní ohřev
2301)
30 - 40
1
Telecí hřbet
1,5 - 2
Horní/Spod‐
ní ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐ 1,5 - 2
ké zvěře
Horní/Spod‐
ní ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Zvěřina
Poloha ro‐
štu
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete 0,4 - 0,5
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler 1 - 1,5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spod‐
ní ohřev
210 - 220
1
9.10 Gril
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
40 - 60
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
23
24
www.electrolux.com
•
•
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanát‐ 8 - 10
ky
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
9.11 Mražené potraviny
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. brambory,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená brambo‐
rová kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě 170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
20 - 30
2
190 - 210
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Horní/Dolní
ohřev nebo
Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
9.12 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený pod‐
šálek na velký talíř. V polovině
doby obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0,5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
25
26
www.electrolux.com
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
rozmrazo‐
vání (min)
Poznámky
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stá‐
le ještě místy lehce zmražená.
Zdobený 1,4
dort
60
60
-
9.13 Zavařování - Spodní ohřev
•
•
•
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
-
Peckoviny
10 - 15
Zelenina
5 - 10
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
27
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
9.14 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐ 60 - 70
lévky
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
9.15 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
28
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové
maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
ČESKY
10.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
10.2 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
1
2
29
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
10.3 Katalýza
POZOR!
Nečistěte katalytickou vrstvu
spreji do trouby, abrazivními
čisticími prostředky, mýdly či
jinými čisticími prostředky.
Došlo by k poškození
katalytické vrstvy.
Vnitřní sklo dvířek trouby umyjte vlažnou
vodou a měkkým hadrem.
Vyjměte veškeré příslušenství.
Stěny a strop vnitřku jsou potažené
vrstvou katalytického smaltu. Zachytává
tuk a nečistoty, které se při vysokých
teplotách spálí a nezanechají žádný
pach.
Abyste proces samočištění podpořili,
pravidelně zahřívejte prázdný spotřebič.
Skvrny nebo změna
zbarvení katalytické vrstvy
nemá vliv na její vlastnosti.
1. Nastavte funkci katalýzy. Viz „Funkce
trouby“.
Na displeji se zobrazí CATA a délka
čisticího procesu (jedna hodina). Délku
nelze změnit, ale lze použít funkci
Ukončení k odložení spuštění čisticího
procesu.
Po uplynutí doby zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne.
2. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv tlačítka .
3. Dno vnitřku spotřebiče vyčistěte
vlhkou měkkou houbičkou.
Funkci katalýzy před jejím dokončením
zastavíte otočením ovladače funkcí
trouby do polohy vypnuto.
10.4 Připomínka čištění
Jako připomínka potřebného
katalytického čištění bliká na displeji po
každém zapnutí a vypnutí spotřebiče na
10 sekund CATA.
30
www.electrolux.com
Připomínka čištění
přestane blikat:
• po ukončení funkce
katalýzy.
• pokud současně
stisknete tlačítka
a
.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
10.5 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Při snímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup ale v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
Jedno z ramen závěsu
(běžně to pravé) se
pohybuje volně. Ujistěte se,
že obě ramena závěsu jsou
ve stejné poloze (přibližně
pod úhlem 70°).
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
10.6 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
B
1
ČESKY
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
31
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou na‐
stavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka spaluje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečící sondy není Zástrčku pečící sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
32
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci kata‐
lytického čištění nebo roz‐
mrazování, ale neodpojili
jste zástrčku pečící sondy
ze zásuvky.
Odpojte zástrčku pečící
sondy ze zásuvky.
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
•
Jedná se o závadu na
elektroinstalaci.
•
11.2 Servisní údaje
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
12.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOA45651OX
EOA5651AOV
Index energetické účinnosti
103.5
Třída energetické účinnosti
A
ČESKY
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0.88 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
12.2 Úspora energie
EOA45651OX
37,5 kg
EOA5651AOV
37,5 kg
33
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, topné články se
automaticky vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času.
Tento spotřebič je vybaven
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
34
www.electrolux.com
ČESKY
35
867303275-E-472016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement