Electrolux EOA45651OX, EOA5651AOV User manual

Electrolux EOA45651OX, EOA5651AOV User manual
EOA45651OX
EOA5651AOV
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 6
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................7
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 8
6. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 10
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 12
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................14
9. TIPY A RADY................................................................................................... 15
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................29
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 31
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 33
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
SLOVENSKY
3
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
5
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
6
www.electrolux.com
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
12
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
SLOVENSKY
7
12 Úrovne v rúre
3.2 Príslušenstvo
Drôtená polica
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
4.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
8
www.electrolux.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
žiarovky, symboly
ovládačov alebo
ukazovatele:
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
funkcie rúry alebo teplotu.
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Rýchle Zohrie‐
vanie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
Pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu
a chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C
nižšiu teplotu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Horný/Dolný
Ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.
SLOVENSKY
Funkcia rúry
Použitie
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie
mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia.
Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách
a prípravu hrianok.
Turbo Gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s ko‐
sťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zape‐
kanie.
Katalýza
Umožňuje samočistenie katalytických povrchov rúry.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
5.4 Funkcia rýchleho ohrevu
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
1. Nastavte funkciu rýchleho ohrevu.
Bližšie informácie nájdete v tabuľke
funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchly ohrev sa po
zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu
musíte vypnúť manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
5.5 Displej
A
G
9
F
B
E
C
D
A. Časomer
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F. Hodiny/minúty
G. Časové funkcie
10
www.electrolux.com
5.6 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
HODINY
Na nastavenie časovej funkcie.
MÍNUS
Na nastavenie času.
ČASOMER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Na nastavenie času.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k
dispozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
5.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
displeji
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
sa postupne zobrazujú jedna
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môže‐
te zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v pre‐
vádzke. Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
ODLOŽENÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
ČASOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funk‐
cia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spo‐
trebič vypnutý.
ČASOVAČ OD‐
POČÍTAVAJÚCI
SMEROM NA‐
HOR
Ak nenastavíte žiadnu inú časovú funkciu, ČASO‐
VAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR bude
automaticky monitorovať dobu prevádzky spotrebi‐
ča. Zapne sa okamžite, keď rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: TRVANIE, KONIEC , teplotná
sonda.
SLOVENSKY
6.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
1. Stlačením
hodiny.
alebo
nastavte
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
prešli na nastavenie minút.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
11
, kým
.
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
minúty alebo hodiny času funkcie
KONIEC.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
V nastavený čas na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.5 Nastavenie funkcie
ODLOŽENÝ ŠTART
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
1. Nastavte funkciu rúry.
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne na displeji blikať ukazovateľ
2. Opakovane stláčajte
denného času
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty alebo hodiny času funkcie
TRVANIE.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
.
6.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
tlačidla
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty alebo hodiny času funkcie
TRVANIE.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu rúry.
, kým
.
nezačne blikať
. Na displeji bliká symbol
.
5. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
minúty alebo hodiny času funkcie
KONIEC.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla .
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne.
7. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
8. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
6.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Stlačte tlačidlo
.
12
www.electrolux.com
Na displeji bliká symbol
a „00.“
2. Stlačením
alebo
nastavte
KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavíte sekundy a potom
minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
.
začne na displeji blikať symbol
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Zvukový
signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
Ak chcete vynulovať funkciu časovača s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
a . Časovač začne
podržte tlačidlá
znova odpočítavať nastavenú dobu.
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
7.1 Používanie teplotnej sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba teplotnú
sondu dodanú so
spotrebičom alebo originálne
náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
Dbajte na to, aby počas pečenia
teplotná sonda zostala zapichnutá v
mäse a zapojená v zásuvke na
teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60
°C. Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
uložte novú
4. Stlačením tlačidla
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
SLOVENSKY
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Dve minúty znie
zvukový signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo
spotrebiča.
7. Spotrebič vypnite.
13
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Keď spotrebič prvýkrát
vypočíta predbežné trvanie
pečenia, na displeji začne
blikať symbol . Keď
výpočet skončí, na displeji
sa zobrazí trvanie pečenia.
Výpočty prebiehajú na
pozadí počas pečenia a
hodnota trvania pečenia na
displeji sa v prípade potreby
aktualizuje.
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte tlačidlo
:
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách nad ním a uistite sa, že
nôžky smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
14
www.electrolux.com
7.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie spotrebiča.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
a
na
2. Súčasne stlačte a podržte
2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE .
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
8.2 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
8.3 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
SLOVENSKY
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
15
8.4 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
9.1 Vnútorná strana dvierok
•
•
•
•
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
9.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
•
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
16
www.electrolux.com
9.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je do‐
statočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej
úrovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo nižšiu teplotu v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo vyššiu teplotu v
rúre.
9.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
17
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Fatless sponge Horný/dolný
cake / Piškóto‐ ohrev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Horný/dolný
Jablkový koláč ohrev
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Horný/dolný
veniec z kysnu‐ ohrev
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
Horný/dolný
chlieb):
ohrev
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/
Horný/dolný
odpaľované ce‐ ohrev
sto
190 - 2101)
20 - 35
3
Teplovzdušné
pečenie
Horný/dolný
ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Horný/dolný
ohrev
18
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Piškótová rolá‐
da
Horný/dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Horný/dolný
lový koláč/
ohrev
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Horný/dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Horný/dolný
ohrev
1601)
20 - 30
3
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Kysnutý koláč s Horný/dolný
jemnou plnkou ohrev
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
SLOVENSKY
19
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐ Teplovzdušné
nutého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
9.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
20
www.electrolux.com
9.6 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1) Rúru predhrejte.
180
20 - 30
1/4
-
1501)
23 - 40
1/4
-
SLOVENSKY
21
9.7 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
9.8 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
•
•
•
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
22
www.electrolux.com
9.9 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
prepečené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvare‐
né)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečená teľa‐ 1
cina
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
SLOVENSKY
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/zajačie
stehno
do 1
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ 0,4 - 0,5
raťa
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Ryba (v pare)
40 - 60
23
24
www.electrolux.com
9.10 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐ 210 - 230
né
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
9.11 Mrazené pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiako‐
vé pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
25
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
ohrev alebo
Turbo grilova‐
nie
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
9.12 Rozmraziť
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
26
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1.4
9.13 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
SLOVENSKY
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
9.14 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
27
28
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
9.15 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
29
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
10.3 Katalýza
UPOZORNENIE!
Katalytický povrch nečistite
sprejmi na rúry, abrazívnymi
čistiacimi prostriedkami,
saponátmi ani inými
čistiacimi prostriedkami.
Môže dôjsť k poškodeniu
katalytického povrchu.
30
www.electrolux.com
Vnútorný sklenený panel dvierok rúry
poutierajte mäkkou handričkou
namočenou vo vlažnej vode.
Vyberte všetko príslušenstvo.
Bočné steny a strop dutiny rúry majú
katalytickú smaltovú povrchovú úpravu.
Zachytáva tuky a nečistoty, ktoré sa
následne spália pri vysokých teplotách
bez zanechania zápachu.
Prázdny spotrebič treba pravidelne
zohrievať, aby ste podporili tento
samočistiaci proces.
Zmena farby katalytického
povrchu alebo fľaky nemajú
negatívny vplyv na
katalytické vlastnosti.
1. Nastavte funkciu Katalýza. Pozrite si
časť „Funkcie rúry“.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie CATA
a trvanie čistenia (1 hodina). Trvanie
procesu čistenia nie je možné zmeniť,
ale pomocou funkcie Koniec môžete
oddialiť jeho spustenie.
Po uplynutí príslušného času zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
2. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla .
3. Spodnú časť spotrebiča vyčistite
mäkkou vlhkou špongiou.
Ak chcete funkciu Katalýza vypnúť ešte
pred jej dokončením, otočte ovládač
funkcií rúry do vypnutej polohy.
10.4 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča
bude 10 sekúnd na displeji blikať CATA,
aby vám tak spotrebič pripomenul, že je
potrebné spustiť katalytické čistenie.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
Katalýza.
• ak stlačíte zároveň
tlačidlá
a
.
10.5 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok zo
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
SLOVENSKY
31
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
Jedno zo závesných ramien
(zvyčajne pravé) sa môže
voľne pohybovať. Uistite sa,
že obe závesné ramená sú v
rovnakej polohe (približne
70° uhol).
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
10.6 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
32
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Ka‐
talýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
•
Došlo k poruche elektriky.
•
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
SLOVENSKY
33
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
12.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOA45651OX
EOA5651AOV
Index energetickej účinnosti
103.5
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.88 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EOA45651OX
37.5 kg
EOA5651AOV
37.5 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
12.2 Úspora energie
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
34
www.electrolux.com
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10
% skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Osvetlenie počas pečenia vypnite a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
35
867303277-E-472016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement