Electrolux EOA5751AOZ Uživatelský manuál

Electrolux EOA5751AOZ Uživatelský manuál
EOA05751O
EOA45751O
EOA5751AO
CS
Trouba
Návod k použití
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................9
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 10
7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 14
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 19
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 33
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 35
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 37
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí nacházet v
blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich
dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ní síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnící jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
5
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
6
www.electrolux.com
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
•
2.5 Vnitřní osvětlení
•
2.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.6 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
1
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Vysunovací kolejničky
Pro rošty a plechy na pečení.
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzor‐
ové tla‐
čítko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Funkce
Popis
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby, čisticí
funkce nebo automatického programu.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení trou‐
by.
TEPLOTA
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku
trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součás‐
tí výbavy).
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného progra‐
mu. Použijte k přímému přístupu k vašim oblí‐
beným programům; i u vypnutého spotřebiče.
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
ČESKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A) Symbol funkce trouby
B) Číslo funkce nebo programu trouby
C) Ukazatele pro funkce hodin (viz tabulka
„Funkce hodin“)
D) Displej hodin / zbytkového tepla
E) Displej teploty / denního času
D
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěn automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Ukazatel ohřevu / zbytkové‐
ho tepla
Ukazuje úroveň teploty ve spotřebiči.
Teplota
Můžete zkontrolovat nebo změnit teplo‐
tu.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
4.3 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
se rozsvítí. Tyto
čárky na displeji
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k
elektrické síti se na displeji na několik
sekund rozsvítí všechny symboly.
Následujících několik sekund se na
displeji zobrazuje verze software.
10
www.electrolux.com
Poté, co zhasne verze software, se na
displeji zobrazí „h“ a „12:00“. „12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
nastavte
Denní čas lze změnit, pouze když je
spotřebič vypnutý.
Stiskněte
.
nebo
5.3 Změna času
nastavte
4. Stiskněte
nebo .
Displej teploty / času zobrazí nově
nastavený čas.
.
Na displeji bliká
.
Pro nastavení nového denního času viz
„Nastavení času“.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
manuální režim
automatické programy
6.1 Použití spotřebiče
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
6.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na třech úrovních současně a k suše‐
ní potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce Horní/Dolní ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupa‐
vý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby
o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Horní/Dolní
ohřev.
Horní/Dolní
ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Nízkoteplotní
pečení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování
potravin.
Horký vzduch s
párou
K úspoře energie při pečení či přípravě za sucha
pečených potravin. Také k přípravě již upečených
potravin v konzervách na jedné úrovni. Tato funkce
byla použita k definici účinnosti energetické třídy dle
normy EN50304.
Odmrazování
K rozmrazování potravin.
ČESKY
Funkce trouby
Použití
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Eco pečení
Funkce ECO vám umožňují optimalizovat spotřebu
energie během přípravy jídel. Je nutné nejdříve nas‐
tavit dobu pečení. Více informací o doporučených
nastaveních viz tabulky pečení a odpovídající obvy‐
klé funkce.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi
na jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení
dozlatova.
6.3 Nastavení funkce trouby
1. Pomocí
zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo funkce trouby.
2. Pomocí
trouby.
11
nebo
nastavte funkci
3. Stiskněte
nebo se po pěti
sekundách spotřebič spustí
automaticky.
Pokud spotřebič spustíte a
nenastavíte žádnou funkci
nebo program trouby,
spotřebič se po 20
sekundách automaticky
vypne.
6.4 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
6.5 Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
1. Stiskněte .
Displej teploty / času zobrazí teplotu
uvnitř spotřebiče.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
6.6 Funkce rychlého zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí nelze s
některými funkcemi trouby použít. Pokud
nelze funkci rychlého zahřátí s danou
funkcí použít, zazní zvuková signalizace,
pokud je zapnuta v „Nabídce nastavení“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením na déle než tři
sekundy.
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí,
vodorovné čárky na displeji začnou jedna
po druhé blikat, čímž signalizují, že je
funkce zapnutá.
12
www.electrolux.com
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodiny
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení denního času. Slouží ke změně
denního času, viz „Nastavení času“.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně za účelem
pozdějšího automatického zapnutí a vypnutí (odlože‐
ného startu) spotřebiče.
7.2 Měřič času
Na displeji bliká
a nastavení času.
Spotřebič se vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
Měřič čase se nezapne,
když je nastavená funkce
Trvání a Ukončení.
Měřič času začne počítat, když spotřebič
začne s ohřevem.
Měřič času vynulujete současným
stisknutím
a
, dokud se na displeji
nezobrazí „00:00“ a měřič času nezačne
znova počítat.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí
Na displeji bliká
.
.
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
nastavte minuty
4. Nastavení potvrďte stisknutím
nebo
5. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
.
nastavte hodiny
Pokud se během
nastavování funkce
TRVÁNÍ dotknete ,
spotřebič přejde na
nastavení funkce
UKONČENÍ.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
na displeji nezobrazí
.
Na displeji bliká
3. Použijte
, dokud se
.
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté
hodiny.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji začne
blikat nastavený čas a symbol
.
Spotřebič se vypne.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
5. Vypněte spotřebič.
7.5 Nastavení funkce MINUTKA
Pomocí funkce MINUTKA nastavíte
odpočet (maximálně 2 hodiny a 30
minut).Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete
zapnout kdykoliv; i u vypnutého
spotřebiče.
1. Stiskněte
.
ČESKY
13
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte
automatického zapnutí a pozdějšího
vypnutí spotřebiče. V takovém případě
stisknutím
nebo
. Nejprve
nastavte sekundy, poté minuty a
hodiny.
3. Čas vynulujete současným
poté funkci UKONČENÍ
(viz
„Nastavení funkce TRVÁNÍ“ a „Nastavení
funkce UKONČENÍ“).
stisknutím
a
nejprve nastavte funkci TRVÁNÍ
.
a
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
nebo se funkce
4. Stiskněte
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
funkce trouby,
s tečkou
a
. Tečka na displeji
hodin / zbytkového tepla
zobrazuje, která funkce
hodin je zapnutá.
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7.6 Nastavení funkce
Odloženého startu
Funkci TRVÁNÍ
a UKONČENÍ
lze
použít současně pro naprogramování
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 9 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti
s přípravou daného pokrmu. Na displeji
se zobrazí výchozí doba přípravy u
všech automatických programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
HOVĚZÍ PEČENĚ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
CELÉ KUŘE
4
PIZZA
5
MUFFIN
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BÍLÝ CHLÉB
8
ZAPEČENÉ BRAMBORY
9
LASAGNE
14
www.electrolux.com
8.2 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.3 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
Na displeji se zobrazí číslo
automatického programu (P1 – P9).
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Vypněte spotřebič.
8.5 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
Symbol
bliká.
6. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
7. Vypněte spotřebič.
4. Pomocí
nebo
nastavte
program s pečicí sondou.
8.4 Automatické programy se
zadáním váhy
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
Na displeji se zobrazí doba pečení,
a
.
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
ČESKY
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
15
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol
. Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před
tím, než nastavíte
teplotu sondu, nastavte
novou hodnotu
stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a
. Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ!
Při vytahování pečicí sondy
buďte opatrní. Je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
16
www.electrolux.com
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
•
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
•
Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy
na horní straně pravého a
levého okraje. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných
nádob.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuv tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi.
Plech na pečení a hluboký pekáč / plech:
Vložte plech na pečení nebo hluboký
pekáč / plech do teleskopických výsuv.
ČESKY
17
plech na pečení umístěte na
teleskopické drážky.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt položte na hluboký
pekáč / plech. Tvarovaný rošt a hluboký
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
. Zazní zvukový signál.
podržte
3. Vypněte spotřebič.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
2. Na dvě sekundy se současně
dotkněte a podržte
a
.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy se současně
a
dotkněte a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce blokování
tlačítek.
10.4 Použití nabídky nastavení
Nabídku nastavení můžete upravit pouze
u vypnutého spotřebiče.
18
www.electrolux.com
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
3
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
4
SERVISNÍ NABÍDKA
-
5
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
1. Když je spotřebič vypnutý, stiskněte
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení,
Nízkoteplotní pečení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
a podržte
na tři sekundy.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Pomocí
nebo
nastavení.
3. Stiskněte
zvolte
10.6 Jas displeje
.
nebo
4. Pomocí
hodnotu nastavení.
5. Stiskněte
změňte
•
.
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
U jasu displeje existují dva režimy:
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
1,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
ČESKY
19
11. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
11.2 Pečení moučných jídel
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
•
•
•
•
•
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš
světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká.
Při příštím pečení nastavte
o něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Ve směsi je příliš mnoho
tekutin.
Použijte méně tekutiny.
Dodržujte dobu tření těsta,
zejména používáte-li ku‐
chyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš níz‐
ká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš vy‐
soká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pe‐
čení a prodlužte dobu pe‐
čení.
20
www.electrolux.com
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Směs je nerovnoměrně ro‐ Směs rovnoměrně rozložte
zložena.
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš níz‐
ká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
11.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý horký
cake / Piškoto‐ vzduch
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horní/Dolní
cake / Piškoto‐ ohřev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Dortový korpus Pravý horký
- křehké těsto
vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus Pravý horký
- piškotové těs‐ vzduch
to
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový dort
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
Horní/Dolní
chléb):
ohřev
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Horní/Dolní
vého těsta s
ohřev
krémem / ba‐
nánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐ Pravý horký
láč (suchý)
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
dlový koláč /
cukrové ko‐
láčky
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové těs‐
to)2)
Pravý horký
vzduch
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové těs‐
to)2)
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče Pravý horký
z křehkého těs‐ vzduch
ta
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
160 - 1801)
40 - 80
3
Horní/Dolní
ohřev
Horní/Dolní
ohřev
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
21
22
www.electrolux.com
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Pravý horký
Máslové sušen‐ vzduch
ky / Proužky
těsta
140
20 - 35
3
Short bread /
Horní/Dolní
Máslové sušen‐ ohřev
ky / Proužky
těsta
1601)
20 - 30
3
Sušenky z piš‐
kotového těsta
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐ Pravý horký
ky
vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐ Pravý horký
čivo
vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý horký
vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Horní/Dolní
ohřev
1701)
20 - 30
3
Pravý horký
vzduch
1) Předehřejte troubu.
11.5 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těs‐
toviny
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapékaná zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zape‐
Pravý horký
čené s roztave‐ vzduch
ným sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zeleni‐
na
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
23
1) Předehřejte troubu.
11.6 Horký vzduch s párou
Jídlo
Druh potravin
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Zapečené těstoviny
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené brambory
190 - 210
55 - 80
2
Sladké pokrmy
180 - 200
45 - 60
2
Kulatý koláč nebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Kynutá pletýnka / věnec
170 - 190
40 - 50
2
Drobenkový koláč (suchý)
160 - 170
20 - 40
3
Sušenky z kynutého těsta
160 - 170
20 - 40
2
11.7 Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s
krémem / ba‐
nánky
Čas (min)
25 - 45
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
1/4
-
24
www.electrolux.com
Jídlo
Koláč s dro‐
benkou, suchý
Teplota (°C)
150 - 160
Čas (min)
30 - 45
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Máslové sušen‐
ky / Proužky
těsta
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z piš‐
kotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo
z vaječného
bílku, sněhové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z ky‐
nutého těsta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo
z listového těs‐
ta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
11.8 Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
ČESKY
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
Jídlo
Množství
Hovězí pečeně
25
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g 120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g 120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
20 - 40
3
120
11.9 Příprava pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou
náplní)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový dort
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou
vrstvou
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s nápl‐ 160 - 1801)
ní
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐ 230 - 2501)
saské jídlo podobné
pizze)
12 - 20
2
26
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Pirohy (ruské pirohy 180 - 2001)
s náplní)
Čas (min)
Poloha roštu
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.10 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby (viz pokyny
výrobce).
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li
součástí příslušenství) nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
•
•
•
Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
11.11 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/Dolní
ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: Ne‐ tloušťky
propečený
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
středně prope‐
čené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet:
tloušťky
dobře prope‐
čené
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
27
Vepřové
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Plec / Krko‐
vice / Kýta v
celku
1 - 1,5 kg
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐ 1 - 1,5 kg
ka
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
750 g - 1 kg Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové kole‐
no (před‐
vařené)
750 g - 1 kg Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Telecí pe‐
čeně
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Telecí kole‐
no
1,5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Poloha roš‐
tu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí
hřbet
1 - 1,5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Zaječí
hřbet / kýta
až 1 kg
Horní/Dolní
ohřev
2301)
30 - 40
1
Telecí hřbet
1,5 - 2 kg
Horní/Dolní
ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vy‐
soké zvěře
1,5 - 2 kg
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Jehněčí
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Poloha roš‐
tu
28
www.electrolux.com
Drůbež
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Kusy drů‐
beže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete 400 - 500 g
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler 1 - 1,5 kg
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4 - 6 kg
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Dolní
ohřev
210 - 220
1
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
40 - 60
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
- 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
ČESKY
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanát‐ 8 - 10
ky
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
11.13 Mražené potraviny - Pravý horký vzduch
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza
snack
180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. brambory,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená brambor‐
ová kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannel‐
loni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě 170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
20 - 30
2
190 - 210
Mrazená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
29
30
www.electrolux.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Horní/Dolní
ohřev nebo
Turbo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.14 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
Doba rozm‐ Další čas
razování
rozmrazo‐
(min)
vání (min)
Poznámky
Kuře
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený pod‐
šálek na velký talíř. V polovině
doby obraťte.
Maso
1 kg
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je
stále ještě místy lehce zmraže‐
ná.
Zdobený 1,4 kg
dort
60
60
-
11.15 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
•
•
•
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
ČESKY
31
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
Další vaření při
do začátku perlení 100 °C (min)
(min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná 160 - 170
zelenina
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek / 160 - 170
Chřest
50 - 60
15 - 20
-
Peckoviny
10 - 15
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.16 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do
polévky
60 - 70
5-6
3
1/4
32
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
60 - 70
11.17 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové
maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
ČESKY
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
33
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Vyjmutí drážek na rošty
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
34
www.electrolux.com
3. Dno vnitřku spotřebiče vyčistěte
měkkou a vlhkou houbičkou.
2
1
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
UPOZORNĚNÍ!
Při vyjímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
12.3 Katalýza
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
POZOR!
Nečistěte katalytickou vrstvu
spreji do trouby, abrazivními
čisticími prostředky, mýdly či
jinými čisticími prostředky.
Došlo by k poškození
katalytické vrstvy.
Vyjměte všechno příslušenství a
vyjímatelné drážky.
Stěny a strop vnitřku jsou potažené
katalytickou vrstvou. Při vysokých
teplotách pohlcují mastnotu a nečistoty
bez zápachu.
Abyste proces samočištění podpořili,
pravidelně spotřebič zahřívejte bez
vložení potravin.
Skvrny nebo změna
zbarvení katalytické vrstvy
nemá vliv na její vlastnosti.
1. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí "Cata" a délka
čisticího procesu (jedna hodina).
Nelze nastavit funkci Trvání, k
odložení spuštění čisticího procesu
však lze použít funkci Ukončení.
Po uplynutí doby zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne.
2. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
7. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
ČESKY
35
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
9. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte
menší a potom větší panel.
12.5 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
36
www.electrolux.com
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma za‐
pojení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nas‐
tavení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Auto‐
matické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní po‐
jistka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
autorizovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypn‐ Displej je vypnutý.
utý, na displeji se nezobra‐
zuje čas.
Současným stisknutím
a
displej znovu zap‐
nete.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není Zástrčku pečicí sondy za‐
správně zasunuta do zá‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla
připraví příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká ne‐ Nastavte teplotu podle
bo nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě
déle než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“. Chcete spustit funkci rozm‐ Odpojte pečicí sondu ze
razování nebo katalytické‐ zásuvky.
ho čištění, ale neodpojili
jste zástrčku pečicí sondy
ze zásuvky.
Na displeji se zobrazí „C3“. Čisticí funkce nefunguje.
Nezavřeli jste plně dvířka
nebo je zámek dvířek vad‐
ný.
Zcela dvířka zavřete.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje
chybový kód, který není
uvedený v tabulce.
Jedná se závadu na elek‐
troinstalaci.
•
•
13.2 Servisní údaje
37
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód
na displeji zobrazí zno‐
vu, kontaktujte oddělení
péče o zákazníky.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
Electrolux
Označení modelu
EOA05751OX
EOA45751OX
EOA5751AOM
EOA5751AOV
EOA5751AOZ
Index energetické účinnosti
92,9
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0,99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐
tenzivní horkovzdušný režim
0,79 kWh/cyklus
Počet pečicích prostorů
1
38
www.electrolux.com
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
•
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
•
•
Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během
přípravy jídla je ponechte zavřená
co nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před
koncem pečení (v závislosti na
době pečení). Pečení nadále
zajistí zbytkové teplo uvnitř
trouby.
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
Horkovzdušné pečení - je-li to
možné, pro úsporu energie používejte
funkce s ventilátorem.
•
•
•
•
•
•
EOA05751OX
39,5 kg
EOA45751OX
39,5 kg
EOA5751AOM
39,0 kg
EOA5751AOV
38,0 kg
EOA5751AOZ
39,0 kg
Zbytkové teplo
– Je-li v rámci některých funkcí
trouby spuštěn program s volbou
času (Trvání, Ukončení, Odložený
start) a doba pečení je delší než
30 minut, topné články se
automaticky vypnou po uplynutí
90 % nastaveného času.
Ventilátor a osvětlení nadále
pracují.
Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
Eco funkce - viz „Funkce trouby“.
Pokud používáte funkci Horký
vzduch s párou, osvětlení se vypne
po 30 sekundách. Můžete je podle
potřeby znovu zapnout.
Když používáte funkce Eco, osvětlení
se vypne. Můžete je podle potřeby
znovu zapnout.
Vypnutí displeje - V případě potřeby
lze displej zcela vypnout. Současně
stiskněte
a
, dokud displej
nezhasne. Tento krok zároveň vypne
spotřebič.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem
nelikvidujte
ČESKY
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
39
867303286-D-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement