Electrolux | EOA5751AOZ | User manual | Electrolux EOA5751AOZ Používateľská príručka

EOA05751O
EOA45751O
EOA5751AO
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................13
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 14
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 19
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................34
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 36
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
5
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
6
www.electrolux.com
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
1
7
3.2 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzor‐
ové tla‐
čidlo
Funkcia
Popis
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu rúry, funkciu čiste‐
nia alebo automatický program.
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.
RY
1
4
5
6
7
8
9
10
11
-
TEPLOTA
Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii).
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, keď je
spotrebič vypnutý.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Nastavenie funkcie Kuchynský časomer.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
SLOVENSKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A) Symbol funkcie rúry
B) Počet funkcií / programov rúry
C) Ukazovatele časových funkcií (pozrite si
tabuľku Časové funkcie)
D) Zobrazenie hodín / zvyškového tepla
E) Displej teploty / denného času
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený
Je spustený obľúbený program.
kg / g
Je spustený automatický program so
zadaním hmotnosti.
h / min
Sú zapnuté časové funkcie.
Ukazovateľ ohrevu / zvyško‐
vého tepla
Znázorňuje úroveň teploty v spotrebiči.
Teplota
Teplotu môžete skontrolovať alebo
zmeniť.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je zapojená v príslušnej
zásuvke.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia kuchynského ča‐
somera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu rúry, čiarky
sa
zobrazujú na displeji. Tieto čiarky
ukazujú, ako sa teplota v spotrebiči
zvyšuje alebo znižuje.
Keď teplota v spotrebiči dosiahne
nastavenú hodnotu, čiarky na displeji
zhasnú.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
5.1 Prvé čistenie
5.2 Nastavenie času
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
symboly. Na niekoľko ďalších sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
10
www.electrolux.com
Po zhasnutí verzie softvéru sa na displeji
zobrazí nápis „h“ a bliká „12:00. "12".
Na displeji teploty / času sa zobrazí nový
čas.
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
5.3 Zmena času
2. Dotknite sa
.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
symbolu
a nastavte
a nastavte
alebo
.
Čas môžete zmeniť iba vtedy, keď je
spotrebič vypnutý.
Dotknite sa
.
Na displeji začne blikať
.
Ak chcete nastaviť nový denný čas,
pozrite si „Nastavenie času“.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Obsluha spotrebiča
Na ovládanie spotrebiča môžete použiť:
•
•
manuálny režim,
automatické programy.
6.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na 3 úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dos‐
iahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu
teplotu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Horný/dolný oh‐
rev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Pomalé pečenie Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.
Vlhký horúci
vzduch
Na úsporu energie pri pečení múčnych jedál a su‐
chého pečiva. Vhodné tiež na pečenie jedál vo for‐
mách na 1 úrovni. Táto funkcia sa použila na defino‐
vanie energetickej triedy podľa normy EN50304.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
SLOVENSKY
Funkcia rúry
11
Použitie
Uchovať teplé
Na udržiavanie teploty pokrmov.
EKO pečenie
mäsa
Funkcie EKO vám umožňujú optimalizovať spotrebu
energie počas pečenia. Najprv je potrebné nastaviť
čas pečenia. Viac informácií o odporúčaných nasta‐
veniach nájdete v tabuľkách pečenia pre príslušnú
funkciu.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchle grilova‐
nie
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách
a prípravu hrianok.
Turbo grilovanie Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kos‐
ťami na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
6.3 Nastavenie funkcie rúry
1. Spotrebič zapnite stlačením .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie rúry.
2. Dotykom tlačidla
alebo tlačidla
nastavte funkciu rúry.
alebo sa
3. Dotknite sa tlačidla
spotrebič spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli spotrebič a
nenastavili funkciu ani
program rúry, spotrebič sa
po 20 sekundách
automaticky vypne.
6.4 Zmena teploty
Dotykom
alebo
zmeníte teplotu v
krokoch po 5 °C.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie trikrát zvukový signál a
ukazovateľ zohrievania zhasne.
6.5 Kontrola teploty
Počas spusteného programu alebo
funkcie môžete skontrolovať teplotu v
spotrebiči.
1. Dotknite sa .
Na displeji teploty / času sa zobrazí
teplota v spotrebiči.
2. Dotykom
sa vrátite späť na
nastavenú teplotu alebo ju displej
zobrazí automaticky po piatich
sekundách.
6.6 Funkcia rýchleho
zohrievania
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania nie je k
dispozícii pri každej funkcii rúry. Ak
funkcia rýchleho zohrievania nie je
dostupná pre nastavenú funkciu a ak je
zvuk chyby aktivovaný v „Ponuke
nastavení“, zaznie zvukový signál.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu rúry.
Ak chcete zapnúť funkciu rýchleho
zohrievania, dotknite sa tlačidla a
podržte ho viac ako 3 sekundy.
Po zapnutí funkcie rýchleho zohrievania
horizontálne čiarky na displeji blikajú, čo
znamená, že funkcia je spustená.
12
www.electrolux.com
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie denného času. Ak chcete zmeniť denný
čas, pozrite si časť „Nastavenie času“.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho bude spotrebič pracovať.
KONIEC
Nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Funk‐
cie Trvanie a Koniec môžete použiť súčasne (posun‐
utý štart), ak chcete, aby sa spotrebič neskôr auto‐
maticky zapol a vypol.
7.2 Časomer prevádzky
Časomer prevádzky nie je
zapnutý, ak sú nastavené
funkcie Trvanie a Koniec.
Časomer prevádzky začne odpočítavať
čas, keď sa spotrebič začne zohrievať.
Ak chcete časomer prevádzky vynulovať,
dotknite sa súčasne
a
, až kým
sa na displeji nezobrazí hodnota
„00:00“ a časomer prevádzky sa znovu
nespustí.
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
na displeji nezobrazí
Na displeji začne blikať
, kým sa
.
.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotykom
potvrďte nastavenie.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
Ak sa počas
nastavovania času pre
funkciu TRVANIE
dotknete symbolu ,
spotrebič sa prepne na
nastavenie funkcie
KONIEC.
Na displeji začne blikať
a nastavený
čas. Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
a teplotu rúry.
2. Opakovane sa dotýkajte
na displeji nezobrazí
1. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
a teplotu rúry.
2. Opakovane sa dotýkajte
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál.
, kým sa
.
.
Na displeji začne blikať
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
. Najprv
potvrďte stlačením
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
nastavený čas a symbol
. Spotrebič
sa vypne.
4. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
5. Spotrebič vypnite.
7.5 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
Funkciu KUCHYNSKÝ ČASOMER
použite vtedy, keď chcete nastaviť
odpočítavanie času (maximálne 2 h 30
min).Táto funkcia neovplyvní fungovanie
SLOVENSKY
rúry. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je
spotrebič vypnutý.
1. Dotknite sa
.
Na displeji bliká
a "00".
2. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
alebo
. Najprv
pomocou
nastavte sekundy, potom minúty a
hodiny.
3. Ak chcete vynulovať čas, dotknite sa
súčasne
a
.
13
7.6 Nastavenie funkcie
posunutého štartu.
Ak chete nastaviť spotrebič tak, aby sa
automaticky neskôr zapol aj vypol,
musíte použiť súčasne funkcie TRVANIE
a KONIEC
. V tomto prípade
najprv nastavte funkciu TRVANIE
a
(pozrite si časť
potom KONIEC
„Nastavenie funkcie TRVANIE” a
„Nastavenie funkcie KONIEC”).
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
4. Dotknite sa
, inak sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje časovú
funkciu na displeji času /
zvyškového tepla.
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
14
www.electrolux.com
8.2 On-line recepty
Recepty pre automatické
programy pre tento spotrebič
nájdete na našej webovej
stránke. Pri hľadaní správnej
knihy receptov budete
potrebovať číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
vnútorného priestoru
spotrebiča.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (P1 – P9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
symboly
a
.
minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
SLOVENSKY
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
POZOR!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
15
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
16
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt vložte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
•
•
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč vložte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt.
Každý kus príslušenstva
má v hornej časti na
pravom a ľavom okraji
malé zarážky na zvýšenie
bezpečnosti. Tieto
zarážky zároveň
zabraňujú prevrhnutiu.
Vysoký lem okolo roštu je
zariadenie, ktoré slúži na
zabránenie zošmyknutia
riadu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
POZOR!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Hlbokú panvicu zasuňte medzi vodiace
lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt
na vodiacich lištách.
Plech na pečenie alebo hlbokým
pekáčom:
SLOVENSKY
17
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
•
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
. Spotrebič
dotknite sa symbolu
spustí váš obľúbený program.
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, spotrebič
vypnite prostredníctvom .
Nenastavujte funkciu rúry.
2. Dotknite sa súčasne
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti SAFE.
a
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok č. 2.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Funkciu možno aktivovať, iba ak je
spotrebič v činnosti.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Ak chcete funkciu aktivovať, zapnite
spotrebič.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie
rúry.
3. Dotknite sa súčasne symbolov
a podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu Blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 3.
Spotrebič je možné vypnúť,
aj keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Ak
spotrebič vypnete, funkcia
blokovania ovládania sa
vypne tiež.
a
18
www.electrolux.com
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení je prístupná len vtedy,
keď je spotrebič vypnutý.
Ponuka nastavení vám umožní aktivovať
alebo deaktivovať funkcie v hlavnej
ponuke. Na displeji sa zobrazí SET a
číslo nastavenia.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TE‐
PLA
ZAP / VYP
2
TÓN TLAČIDLA1)
KLIK / PÍPNUTIE / VYPNÚŤ
3
CHYBOVÝ TÓN
ZAP / VYP
4
PONUKA SERVIS
-
5
PÔVODNÉ NASTAVENIA
ÁNO / NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP / VYP nie je možné vypnúť.
1. Keď je spotrebič vypnutý, stlačte a
podržte tlačidlo
3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Tlačidlom
nastavenie.
3. Dotknite sa
alebo
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
zvoľte
.
alebo
môžete
4. Pomocou
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Dotknite sa
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
10.6 Jas displeja
dotknite sa
Existujú dva režimy jasu displeja:
podržte
alebo sa dotknite a
•
.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
SLOVENSKY
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
19
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Vnútorná strana dvierok
•
•
•
•
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
11.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
•
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dos‐
tatočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úr‐
ovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo nižšiu teplotu
v rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na ňom
vlhké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
20
www.electrolux.com
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Pri ďalšom pečení nas‐
tavte o niečo vyššiu teplotu
v rúre.
11.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horný/dolný
cake / Piškóto‐ ohrev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Teplovzdušné
pečenie
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
21
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Apple pie /
Horný/dolný
Jablkový koláč ohrev
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Horný/dolný
veniec z kysnu‐ ohrev
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
Horný/dolný
chlieb):
ohrev
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/
odpaľované
cesto
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová rolá‐
da
Horný/dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Horný/dolný
lový koláč/
ohrev
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
150
35 - 55
3
Horný/dolný
ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Horný/dolný
ohrev
Teplovzdušné
pečenie
22
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Horný/dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého
cesta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Kysnutý koláč s Horný/dolný
jemnou plnkou ohrev
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
Pokrm
Funkcia
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Horný/dolný
ohrev
1601)
20 - 30
3
Sušienky z piš‐ Teplovzdušné
kótového cesta pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové suš‐
ienky / pusinky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové suš‐
ienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐ Teplovzdušné
nutého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
SLOVENSKY
23
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
11.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblo‐
žené roztope‐
ným syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
11.6 Vlhký horúci vzduch
Pokrm
Typ potraviny
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Cestovinový nákyp
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené zemiaky
190 - 210
55 - 80
2
Sladké jedlá
180 - 200
45 - 60
2
Bábovka alebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Pletenec/veniec z kysnuté‐
ho cesta
170 - 190
40 - 50
2
24
www.electrolux.com
Pokrm
Typ potraviny
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Koláč posypaný mrveničkou 160 - 170
(suchý)
20 - 40
3
Pečivo z kysnutého cesta
20 - 40
2
160 - 170
11.7 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
odpaľované
cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z piš‐ 160 - 170
kótového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové suš‐
ienky, snehové
pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové suš‐
ienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
140
180
SLOVENSKY
Pokrm
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplota (°C)
1501)
Čas (min)
23 - 40
25
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
11.8 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pe‐
čené
1000 – 1 500 g
120
120 - 150
1
Hovädzie filé
1000 – 1 500 g
120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1000 – 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
26
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné
pizze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.10 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
•
•
•
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo
ky
hovädzie filety:
dobre prepe‐
čené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
750 g - 1 kg Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 750 g - 1 kg Turbo gril
no (predvar‐
ené)
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečená teľa‐ 1
cina
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
27
28
www.electrolux.com
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí
chrbát/zaja‐
čie stehno
až do 1 kg
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 – 2 kg
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1,5 – 2 kg
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny Porcia 200 – Turbo gril
250 g
200 - 220
30 - 50
1
Polovica
kuraťa
Porcia 400 – Turbo gril
500 g
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vykŕ‐
mené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
Ryba (v pare)
40 - 60
SLOVENSKY
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
29
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
POZOR!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie pe‐
čené
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový
chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
11.13 Mrazené pokrmy - Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
30
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Malé pizze, mra‐
zené
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemia‐
kové pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/Cannello‐
ni, zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
ohrev alebo
Turbo Gril
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
11.14 Rozmrazovanie
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
SLOVENSKY
31
Pokrm
Množstvo
Čas rozm‐
razovania
(min.)
Dodatočný Poznámky
čas rozmra‐
zovania (v
min.)
Kurča
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom ta‐
nieri. Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je
miestami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1,4 kg
11.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
32
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.16 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
33
34
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
SLOVENSKY
12.3 Katalýza
POZOR!
Katalytický povrch nečistite
sprejmi na rúry, abrazívnymi
čistiacimi prostriedkami,
saponátmi ani inými
čistiacimi prostriedkami.
Môže dôjsť k poškodeniu
katalytického povrchu.
Vyberte všetko príslušenstvo a
zasúvacie lišty.
Bočné steny a strop dutiny rúry majú
katalytickú povrchovú úpravu. Absorbujú
tuk a špinu pri vysokej teplote bez tvorby
zápachu.
Spotrebič treba pravidelne zohrievať bez
pokrmu v rúre, aby ste podporili tento
samočistiaci proces.
Zmena farby katalytického
povrchu alebo fľaky nemajú
negatívny vplyv na
katalytické vlastnosti.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , kým
sa na displeji nezobrazí "Cata" a
doba trvania čistenia (1 hodina).
Trvanie čistiaceho procesu nie je
možné nastaviť, ale pomocou funkcie
Koniec môžete oddialiť jej spustenie.
Po uplynutí príslušného času zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka rúry.
3. Spodnú časť spotrebiča vyčistite
mäkkou vlhkou špongiou.
35
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej polohe (približne v 70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
12.4 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka. Zvoľte
opačný postup. Najprv namontujte menší
panel, potom ten väčší.
36
www.electrolux.com
12.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Žiarovku vymeňte za vhodnú
žiarovku teplovzdornú do teploty 300
°C.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
SLOVENSKY
37
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť zap‐
Pozrite si časť „Automa‐
tické vypínanie“.
núť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá
sú hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka ale‐
bo príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre
dlhšie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu
rozmrazovania alebo kata‐
lytického čistenia, ale ne‐
vybrali ste zo zásuvky ko‐
nektor teplotnej sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Úplne zatvorte dvierka.
Funkcia čistenia nepra‐
cuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je ne‐
funkčné blokovanie dverí.
38
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
13.2 Servisné údaje
Pomocou domovej
poistky alebo bezpeč‐
nostného vypínača v
poistkovej skrini vypnite
rúru a znova ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Identifikácia modelu
EOA05751OX
EOA45751OX
EOA5751AOM
EOA5751AOV
EOA5751AOZ
Index energetickej účinnosti
92.9
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.79 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
SLOVENSKY
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Šetrenie energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
•
•
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry
správne zatvorené a počas
pečenia ich zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte
použitím kovového riadu.
– Ak je to možné, vložte jedlo do
rúry bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá
viac ako 30 minút, 3-10 minút
pred ukončením pečenia (v
závislosti od času pečenia) znížte
teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Zvyškové teplo
•
•
•
•
•
•
EOA05751OX
39.5 kg
EOA45751OX
39.5 kg
EOA5751AOM
39.0 kg
EOA5751AOV
38.0 kg
EOA5751AOZ
39.0 kg
39
– Pri niektorých funkciách rúry sa
ohrevné články automaticky
vypnú približne o 10 % skôr, ak je
zapnutý program s časovou
funkciou (Trvanie, Koniec,
Posunutý štart) a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút. Ventilátor a
osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Pečenie s vypnutým osvetlením vypnite osvetlenie počas pečenia a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete
jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie
možné nastavenie teploty. Na displeji
sa zobrazí zvyšková teplota.
Eko funkcie – prečítajte si časť
„Funkcie rúry“.
Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30
sekundách vypne. V prípade potreby
ho môžete opäť zapnúť.
Ak použijete EKO funkcie, osvetlenie
sa vypne. V prípade potreby ho
môžete opäť zapnúť.
Vypnutie displeja – v prípade
potreby môžete displej úplne vypnúť.
Dotknite sa naraz
a
a podržte
ich, až kým displej nezhasne. Týmto
krokom sa spotrebič tiež zapína.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
40
www.electrolux.com
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
41
42
www.electrolux.com
SLOVENSKY
43
867303288-D-252015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising