Electrolux EOA5555AAX, EOA45555OX User manual

Electrolux EOA5555AAX, EOA45555OX User manual
EOA45555OX
EOA5555AAX
HR
Pećnica
Upute za uporabu
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................8
5. PRIJE PRVE UPOTREBE.................................................................................. 8
6. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................9
7. FUNKCIJE SATA..............................................................................................11
8. KORIŠTENJE PRIBORA.................................................................................. 12
9. DODATNE FUNKCIJE......................................................................................15
10. SAVJETI I PREPORUKE................................................................................16
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................32
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................34
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST................................................................... 35
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Djeca između 3 i 8 godina starosti i osobe s velikim i
složenim invaliditetom trebaju se držati podalje, osim
ako su pod stalnim nadzorom.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju uređajem.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Pristupačni dijelovi su vrući.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi
zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne
dodirujete grijače.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa
obavezno koristite rukavice.
Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih
radova na održavanju.
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Zadržite minimalnu udaljenost od
ostalih uređaja i jedinica.
•
•
Uređaj postavite na sigurno i
prikladno mjesto koje zadovoljava
zahtjeve za postavljanje.
Uređaj je opremljen električnim
sustavom hlađenja. Mora se koristiti s
električnim napajanjem.
2.2 Električni priključak
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanja
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Pazite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
•
•
•
•
•
•
•
5
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći
u dodir s uređajem kada otvarate
vrata.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno u unutrašnjosti
uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg
čelika nema utjecaj na performanse
uređaja.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
posudu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
Ako je uređaj postavljen iza ploče
namještaja (npr. vrata) osigurajte da
vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj
radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti
iza ploče zatvorenog namještaja i
uzrokovati značajno oštećenje
uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili
poda. Ne zatvarajte ploču namještaja
6
www.electrolux.com
dok se uređaj potpuno ne ohladi
nakon uporabe.
2.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prije održavanja uređaj isključite, a
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Ako su oštećene, staklene ploče vrata
odmah zamijenite. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata
su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, abrazivne
spužvice za ribanje, otapala ili
metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl (ako postoji) nemojte
čistiti bilo kakvom vrstom deterdženta.
2.5 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
•
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika..
2.6 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u uređaju.
HRVATSKI
7
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
14
2 3
4
5 6
7
5
4
3
2
1
3.2 Pribor
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Upravljačka ploča
Prekidač za funkcije pećnice
Žaruljica/simbol napajanja
Zaslon
Regulator (za temperaturu)
Indikator temperature/simbol
Para plus
Utičnica sonde za temperaturu jezgre
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilica police, uklonjiva
Udubljenje u unutražnjosti
Položaji police
Duboka plitica
Žičana polica
Za posude za kuhanje, kalupe za
pečenje kolača i mesa.
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Senzor za hranu
Pekač za pecivo
Za mjerenje temperature unutar hrane.
Za torte i biskvite.
8
www.electrolux.com
Za police i plitice.
Sklopive vodilice
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Tipke
Polje senzora/tipka
Funkce
Opis
MINUS
Za postavljanje vremena.
SAT
Za postavljanje funkcije sata.
PLUS
Za postavljanje vremena.
PLUS PARA
Za uključivanje funkcije Vrući zrak
PLUS.
4.2 Zaslon
A
B
C D
A.
B.
C.
D.
Funkcije sata
Tajmer
Funkcija sata
Indikator sonde za pečenje mesa
5. PRIJE PRVE UPOTREBE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za postavljanje vremena,
pogledajte odjeljak "Funkcije
sata".
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz pećnice.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Očistite pećnicu i pribor prije prve
upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
HRVATSKI
9
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Funkcija
pećnice
6.1 Uvlačive tipke
Za početak korištenja uređaja pritisnite
tipku. Tipka se izvlači.
6.2 Postavljanje funkcije
zagrijavanja
1. Okrenite prekidač funkcija pećnice za
odabir funkcije mikrovalne pećnice.
2. Okrenite regulator za odabir
temperature.
Svjetlo se uključuje kad pećnica radi.
3. Za isključivanje pećnice okrenite
sklopku za funkcije pećnice u
isključen položaj
6.3 Funkcije grijanja
Funkcija
pećnice
Primjena
Pećnica je isključena.
Položaj
Isključeno
Za uključivanje svjetla
bez funkcije pečenja.
Osvijetljenje
unutrašnjosti
Vrući zrak /
Vrući zrak
PLUS
Za pečenje na 3
položaja polica isto‐
vremeno i sušenje hra‐
ne.
Postavite temperaturu
20 - 40 °C niže nego
zaUobičajeno kuhanje.
Za dodavanje vlažnosti
tijekom kuhanja. Za
dobivanje prave boje i
hrskave korice tijekom
pečenja. Za više sočno‐
sti tijekom
podgrijavanja.
Pizza pro‐
gram
Primjena
Za pečenje pizze. Za in‐
tenzivno tamnjenje i
hrskavo dno.
Za pečenje i prženje na
jednom položaju police.
Uobičajeno
kuhanje
(Gornji/donji
grijač)
Donji grijač
Za pečenje kolača s
hrskavijom donjom stra‐
nom i konzerviranje
namirnica.
Za odmrzavanje hrane
(povrća i voća). Vrijeme
Odmrzavanje odleđivanja ovisi o
količini i veličini smrznu‐
tih namirnica.
10
www.electrolux.com
Funkcija
pećnice
Vlažni vrući
zrak
Mali roštilj
Turbo roštilj
Primjena
Ta funkcija napravljena
je za uštedu energije
tijekom kuhanja. Za
upute u vezi kuhanja
pogledajte poglavlje
"Savjeti i preporuke"
Vlažni vrući zrak. Vrata
pećnice moraju biti za‐
tvorena tijekom pečenja
tako da se funkcija ne
ometa i da se osigura
da pećnica radi s
nejvišom mogućom
energetskom učinkovi‐
tošću. Kad koristite tu
funkciju, temperatura u
unutrašnjosti može se
razlikovati od po‐
stavljene temperature.
Koristi se preostala
toplina.Snaga grijanja
može biti smanjena. Za
općenite savjete o ušte‐
di energije pogledajte
poglavlje "Energetska
učinkovitost", Ušteda
energije.Ta funkcija
korištena je za
usklađenje s klasom
energetske učinkovitosti
u skladu s EN 60350-1.
6.4 Postavljanje
funkcije:Kuhanje s vrućim
zrakom PLUS
Ta funkcija omogućuje povećanje
vlažnosti tijekom pečenja.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
opekotina i oštećenja na
uređaju.
Ispuštena vlaga može uzrokovati
opekline:
•
•
Ne otvarajte vrata pećnice kada je
funkcija u radu.
Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon
prestanka rada funkcije.
Pogledajte poglavlje „Savjeti
i preporuke".
1. Ispunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom iz slavine.
Za roštiljanje plosnatih
namirnica i pripremu to‐
sta.
Za pečenje većih
komada mesa ili peradi
s kostima na jednom
položaju police. Za pri‐
premu zapečenih jela i
tamnjenje.
Žarulja se može isključiti
automatski na temperaturi
ispod 60 °C tijekom nekih
funkcija pećnice.
Maksimalni kapacitet udubljenja u
unutrašnjosti iznosi 250 ml.
Napunite udubljenje u unutrašnjosti
vodom samo dok je pećnica još
hladna.
OPREZ!
Tijekom kuhanja ili dok
je pećnica još vruća ne
nadopunjavajte udubinu
u unutrašnjosti vodom.
2. U uređaj stavite hranu i zatvorite
vrata pećnice.
3. Postavite funkciju:
4. Pritisnite: Para plus
.
.
HRVATSKI
Radi samo s funkcijom: Vrući zrak PLUS.
Indikator se uključuje.
5. Regulator okrenite na željenu
temperaturu..
6. Okrenite tipku funkcije pećnice na
11
UPOZORENJE!
Pazite da je prije
uklanjanja preostale
vode iz udubine u
unutrašnjosti uređaj
hladan.
položaj isklj., pritisnite Para plus
za isključivanje pećnice.
Indikator se isključuje.
7. Iz udubine u unutrašnjosti uklonite
vodu.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Za postavljanje, promjenu ili provjeru vremena.
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
ZAVRŠETAK
Za postavljanje kada se uređaj isključuje.
ODGODA VRE‐
MENA
Za kombiniranje funkcija TRAJANJE i ZAVRŠETAK.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje vremena odbrojavanja. Ova funkcija
nema utjecaja na rad uređaja. ZVUČNI ALARM možete
postaviti bilo kada, čak i ako je uređaj isključen.
7.2 Postavljanje vremena.
Promjena vremena
2. Pritiščite
Prije uključivanja pećnice morate
namjestiti vrijeme.
3. Pritisnite
ili
za postavljanje
vremena funkcije TRAJANJE.
bljeska kad uređaj priključite na
električno napajanje, u slučaju prekida
napajanja ili kad tajmer nije postavljen.
ili
za postavljanje
Pritisnite tipku
točnog vremena.
Nakon otprilike pet sekundi bljeskanje
prestaje i na zaslonu se prikazuje
postavljeno vrijeme.
Za promjenu vremena pritiščite
ne počne bljeskati
dok ne počne bljeskati
.
dok
.
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje zvučnih signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
7.4 Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
.
dok ne počne bljeskati
12
www.electrolux.com
3. Pritisnite
vremena.
ili
za postavljanje
Na zaslonu se prikazuje
.
4. Po isteku vremena,
bljeska i
oglašava se zvučni signal. Uređaj se
automatski isključuje.
5. Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
6. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
7.5 Postavljanje ODGODE
VREMENA
1. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
2. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
ili
za postavljanje
3. Pritisnite
vremena funkcije TRAJANJE.
4. Pritisnite
.
ili
za postavljanje
5. Pritisnite
vremena funkcije ZAVRŠETAK.
6. Za potvrdu pritisnite .
Uređaj se automatski uključuje kasnije,
radi vrijeme određeno funkcijom
TRAJANJE i zustavlja se u vrijeme
određeno funkcijom ZAVRŠETAK. U
postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni
signal.
7. Uređaj se automatski isključuje.
Pritisnite bilo koju tipku za
isključivanje signala.
8. Okrenite tipku funkcija pećnice i tipku
temperature u položaj Isključeno.
7.6 Postavljanje ZVUČNOG
ALARMA
1. Pritiščite
dok ne počne bljeskati
.
2. Za postavljanje potrebnog vremena
pritisnite
ili .
Zvučni alarm pokreće se automatski
nakon 5 sekundi.
3. Po isteku vremena, oglašava se
zvučni signal. Pritisnite bilo koju tipku
za isključivanje zvučnih signala.
4. Prekidač za funkcije pećnice i
regulator temperature okrenite u
položaj isključeno.
7.7 Poništavanje funkcija sata
1. Pritiščite tipku
dok ne počne
bljeskati indikator potrebne funkcije.
2. Pritisnite i držite .
Funkcija sata se nakon nekoliko sekundi
isključuje.
8. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
8.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu unutar hrane. Kad hrana
postigne postavljenu temperaturu,
pećnica se isključuje.
Mogu se postaviti dvije temperature:
•
•
temperatura pećnice (minimalno 120
°C),
temperatura jezgre hrane.
OPREZ!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa i
originalne zamjenske
dijelove.
Upute za najbolje rezultate:
• Sastojci trebaju biti na sobnoj
temperaturi.
• Sonda za pečenje mesa ne može se
koristiti za tekuća jela.
• Tijekom kuhanja, sonda za pečenje
mesa mora ostati u jelu i uključena u
utičnicu.
• Koristite preporučene postavke za
temperaturu jezgre hrane. Pogledajte
poglavlje „Savjeti i preporuke".
HRVATSKI
13
Kategorije hrane: meso, perad i
riba
Ako niste zadovoljni time kako je jelo
pečeno, ponovite gore navedene korake
i postavite višu temperaturu mesa.
1. Umetnite vrh sonde za pečenje mesa
u sredinu mesa ili ribe, ako je
moguće na najdebljem dijelu.
Osigurajte da se najmanje 3/4 sonde
za pečenje mesa nalazi unutar jela.
2. Postavite utikač senzora za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu. Pritisnite
promjenu temperature jezgre.
za
UPOZORENJE!
Budite pažljivi kad vadite vrh
i utikač sonde za pečenje
mesa. Sonda za pečenje
mesa je vruća. Postoji
opasnost od opeklina.
Kategorija hrane: složenac
1. Postavite pola sastojaka na posudu
za pečenje.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa
točno u sredinu složenca. Sonda za
pečenje mesa tijekom pečenja mora
stajati na mjestu. Kako biste to
postigli, koristite čvrsti sastojak.
Koristite rub posude za pečenje kako
biste naslonili silikonsku dršku sonde
za pečenje mesa. Vrh sonde za
pečenje mesa ne smije dodirivati dno
posude za pečenje.
Indikator sonde za pečenje mesa
treperi.
3. Pritisnite tipku
ili
za
postavljanje temperature jezgre.
Temperaturu možete podesiti od 30
°C do 99 °C.
4. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Kad jelo dosegne postavljenu
temperaturu jezgre, oglašava se zvučni
signal tijekom 2 minute. Pritisnite bilo
koju tipku za isključivanje signala.
5. Isključite uređaj.
6. Isključite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice. Izvadite posuđe iz
uređaja.
3. Sondu za pečenje mesa prekrijte
ostatkom sastojaka.
4. Postavite utikač senzora za pečenje
mesa u utičnicu na prednjem okviru
uređaja.
14
www.electrolux.com
Pekač za pecivo/ Duboka plitica:
Pritisnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica ili nosača polica.
Indikator sonde za pečenje mesa
treperi.
5. Pritisnite tipku
ili
za
postavljanje temperature jezgre.
Temperaturu možete podesiti od 30
°C do 99 °C.
6. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Kad jelo dosegne postavljenu
temperaturu jezgre, oglašava se zvučni
signal tijekom 2 minute. Pritisnite bilo
koju tipku za isključivanje signala.
7. Isključite uređaj.
8. Isključite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice. Izvadite posuđe iz
uređaja.
Ako niste zadovoljni time kako je jelo
pečeno, ponovite gore navedene korake
i postavite višu temperaturu mesa.
Žičana polica i pekač za pecivo /duboka
pliticazajedno:
Gurnite pekač za pecivo /duboku pliticu
između vodilica nosača polica i žičane
police na vodilicama iznad.
Tijekom pečenja možete bilo kad
promijeniti temperaturu. Pritisnite
promjenu temperature jezgre.
za
UPOZORENJE!
Budite pažljivi kad vadite vrh
i utikač sonde za pečenje
mesa. Sonda za pečenje
mesa je vruća. Postoji
opasnost od opeklina.
8.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police .
Mali urezi na vrhu
povećavaju sigurnost. Te
izbočine ujedno su i dodatna
mjera protiv prevrtanja.
Visoki rub oko police
sprječava klizanje posuđa s
police.
HRVATSKI
8.3 Teleskopske vodilice umetanje dodatne opreme
Pomoću teleskopskih vodilica možete
lakše stavljati i vaditi police.
15
Duboka plitica:
Stavite duboku pliticu na teleskopske
vodilice.
OPREZ!
Nemojte čistiti teleskopske
vodilice u perilici posuđa.
Nemojte podmazivati
teleskopske vodilice.
OPREZ!
Prije zatvaranja vrata
pećnice sklopive vodilice
obavezno gurnite u pećnicu
do kraja.
Mreža za pečenje:
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za
pečenje je dodatna mjera
kojom se sprječava da
posuđe sklizne.
9. DODATNE FUNKCIJE
9.1 Ventilator za hlađenje
Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
pećnice održao hladnom. Ako isključite
pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja
raditi dok se pećnica ne ohladi.
9.2 Mehanička brava vrata
Prilikom kupovine pećnice brava vrata
nije aktivna.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
Mrežu za pečenje i duboku pliticu
zajedno stavite na sklopive vodilice.
16
www.electrolux.com
OPREZ!
Mehaničku bravu vrata
pomičite samo vodoravno.
Ne pomičite je okomito.
9.4 Otvaranje vrata s
aktiviranom mehaničkom
bravom vrata
Možete otvoriti vrata kad je mehanička
brava vrata aktivirana.
1. Lagano gurnite vrata.
2. Otvorite vrata tako da ih povučete
kvakom.
1
2
OPREZ!
Nemojte gurati bravu vrata
kada zatvorite vrata pećnice.
9.3 Uporaba mehaničke brave
vrata
Ako bravu vrata pritisnete tako da klikne,
isključiti ćete bravu vrata.
1. Za aktiviranje brave vrata povucite
bravu vrata prema naprijed dok se ne
zaključa u mjestu.
2. Za deaktiviranje brave vrata gurnite
bravu vrata natrag u ploču.
10. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
10.1 Preporuke za kuhanje
Vaša pećnica može peći drugačije nego
pećnica koju ste imali ranije. Tablica
ispod sadrži standardne postavke
temperature, vremena kuhanja i položaja
police.
Ako ne možete naći postavke za posebni
recept, potražite onaj za sličan recept.
HRVATSKI
10.2 Unutarnja strana vrata
•
S unutarnje strane vrata nalaze se:
•
17
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu jela.
brojevi položaja polica.
10.3 Vrući zrak PLUS
Torte / kolači / kruh
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minute.
Koristite pliticu za pečenje.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Jelo
Voda u reljefnim
šupljinama (ml)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Keksi, pogačice,
croissanti
100
150 - 180
10 - 20
Focaccia
100
200 - 210
10 - 20
Pizza
100
230
10 - 20
Peciva
100
200
20 - 25
Kruh
100
180
35 - 40
Torta od šljiva, pita
od jabuka, rolice s
cimetom pečeni u
kalupu za kolače.
100 - 150
160 - 180
30 - 60
Zamrznuta gotova jela
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 10 minute.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Jelo
Voda u reljefnim
šupljinama (ml)
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Pizza
150
200 - 210
10 - 20
Kroasani
150
170 - 180
15 - 25
Lasagna
200
180 - 200
35 - 50
Regeneracija hrane
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 100 ml vode.
Postavite temperaturu na 110 °C .
Jelo
Vrijeme
(min)
Focaccia
15 - 25
Jelo
Vrijeme
(min)
Meso
15 - 25
Tjestenina
15 - 25
Peciva
10 - 20
Pizza
15 - 25
Kruh
15 - 25
Riža
15 - 25
18
www.electrolux.com
Jelo
Vrijeme
(min)
Povrće
15 - 25
10.4 Pečenje kruha i peciva
•
•
•
Pečenje
Koristite stakleno posuđe.
Koristite drugi položaj police u pećnici.
Dodajte 200 ml vode.
Jelo
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Goveđe pečenje
200
50 - 60
Pile
210
60 - 80
Svinjsko pečenje 180
65 - 80
•
Prvi put koristite nižu temperaturu.
Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
Kolači i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim razinama. Nema potrebe za
promjenom postavke temperature ako
dođe do nejednolikog tamnjenja.
Razlike se izjednače tijekom pečenja.
Pladnjevi se tijekom pečenja u pećnici
mogu iskriviti. Kad se pladnjevi
ohlade, vratit će se u prvotni oblik.
10.5 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja
tijesta i peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno Pogrešan položaj police.
pečeno.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje Temperatura pećnice je
skliska, kvrgava ili
previsoka.
trakasta.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Pri sljedećem pečenju malo sni‐
zite temperaturu pećnice.
Kolač je presuh.
Kolač neravnomjerno
tamni.
Kolač nije gotov za
određeno vrijeme
pečenja.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne možete
skratiti postavljanjem viših
temperatura.
Previše tekućine u
mješavini.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena
miješanja, osobito ako za to
koristite automatski mikser.
Temperatura pećnice je
preniska.
Pri sljedećem pečenju malo po‐
visite temperaturu pećnice.
Vrijeme pečenja je pred‐
ugo.
Pri sljedećem pečenju postavite
kraće vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je
previsoka, a vrijeme
pečenja je prekratko.
Postavite nižu temperaturu peć‐
nice i produžite vrijeme
pečenja.
Smjesa je neravnomjerno
raspoređena.
Ravnomjerno rasporedite
smjesu po pekaču za pecivo.
Temperatura pećnice je
preniska.
Pri sljedećem pečenju postavite
malo višu temperaturu pećnice.
HRVATSKI
10.6 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
150 - 160
50 - 70
1
Madeira torta /
Voćni kolači
Vrući zrak
140 - 160
70 - 90
1
Pite i kolači od
lisnatog tijesta
Vrući zrak
170 - 1801)
10 - 25
2
Tijesta za voć‐
ne tortice –
biskvitne
smjese
Vrući zrak
150 - 170
20 - 25
2
Kolač od sira
Gornji/Donji
grijač
170 - 190
60 - 90
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme Položaj
ra (°C)
(min)
rešetke
Pletenica / Vijenac od kruha
Gornji/Donji grijač 170 - 190
30 - 40
3
Božićni kolač (Stolle)
Gornji/Donji grijač 160 - 1801)
50 - 70
2
Kruh (raženi):
1. Prvi dio postupka
pečenja.
2. Drugi dio postupka
pečenja.
Gornji/Donji grijač 1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Princes–krafne/ekleri
Gornji/Donji grijač 190 - 2101)
20 - 35
3
Rolada
Gornji/Donji grijač 180 - 2001)
10 - 20
3
Posuti kolač (suhi)
Vrući zrak
20 - 40
3
Torta od badema / Slatki
kolači
Gornji/Donji grijač 190 - 2101)
20 - 30
3
Kolač s voćem na vrhu
(tijesto s kvascem /
mješavina) 2)
Vrući zrak
150
35 - 55
3
Kolač s voćem na vrhu
(tijesto s kvascem /
mješavina) 2)
Gornji/Donji grijač 170
35 - 55
3
Voćne torte s prhkim
tijestom
Vrući zrak
40 - 80
3
150 - 160
160 - 170
19
20
www.electrolux.com
Jelo
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme Položaj
ra (°C)
(min)
rešetke
Kolači od dizanog tijesta s
premazom (npr. kravlji sir,
krema, glazura)
Gornji/Donji grijač 160 - 1801)
40 - 80
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
10 - 20
3
Keksi od
miješanog
tijesta
Vrući zrak
150 - 160
15 - 20
3
Slastice od
bjelanjka /
Poljupci
Vrući zrak
80 - 100
120 - 150
3
Kolačići s ba‐
demima
Vrući zrak
100 - 120
30 - 50
3
Rolada od di‐
zanog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Uštipci
Vrući zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Pecivo-kiflice
Vrući zrak
1601)
10 - 25
3
Pecivo-kiflice
Gornji/Donji
grijač
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
10.7 Pečena i zapečena jela
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečena
tjestenina
Gornji/donji
grijač
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Gornji/donji
grijač
180 - 200
25 - 40
1
Zapečeno po‐
vrće1)
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
1
160 - 170
15 - 30
1
Baguette s
Vrući zrak
topljenim sirom
HRVATSKI
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Slatki nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
40 - 60
1
Riblji nabujci
Gornji/donji
grijač
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Punjeno povrće Vrući zrak
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
10.8 Vlažni vrući zrak
Za najbolje rezultate slijedite
preporuke navedene u tablici
ispod.
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Prutići od kruha (ukupno 0,5 kg)
190 - 200
50 - 60
3
Pečene školjce u ljusci
180 - 200
30 - 40
4
Cijela riba (0,3 - 0,5 kg) u soli
190 - 200
45 - 50
4
Cijela riba (0,3 - 0,5 kg) u per‐
gamentu
190 - 200
50 - 60
3
Amaretti peciva (ukupno 20; 0,5
kg)
170 - 180
40 - 50
3
Mrvičasti kolač od jabuka
190 - 200
50 - 60
4
Čokoladni mafini (ukupno 20; 0,5
kg)
160 - 170
35 - 45
3
10.9 Pečenje na više razina
Koristite funkciju:Vrući zrak.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
Princes-krafne / 160 - 1801)
Ekleri
25 - 45
1/4
-
Suhi drobljenac 150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
21
22
www.electrolux.com
Biskviti/sitni kolači/lisnata tijesta/peciva-kiflice
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
150 - 160
Keksi od
miješanog
tijesta
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Slastice od
bjelanjaka,
puslice
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Kolačići s ba‐
demima
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Rolada od di‐
zanog tijesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Uštipci
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pecivo-kiflice
180
20 - 30
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
10.10 Pizza program
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza (tanka kora)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bogatim
nadjevom)
180 - 200
20 - 30
2
Tartovi
180 - 200
40 - 55
1
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
1
Pita od jabuka,
pokrivena
150 - 170
50 - 60
1
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
1
Beskvasni kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Uštipci
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jelo slično pizzi iz
Alsacea)
230 - 2501)
12 - 20
2
HRVATSKI
Jelo
Temperatura (°C)
Pirogi (ruska verzija 180 - 2001)
pizze calzone)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
15 - 25
2
23
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
10.11 Pečenje
Koristite posuđe za pećnicu otporno na
temperaturu.
Velike komade pecite izravno na pladnju
ili na žičanoj polici postavljenoj iznad
pladnja.
Stavite nešto vode u pladanj da biste
spriječili zagorijevanje sokova od mesa.
Za održavanje mesa sočnijim:
• tanke komade mesa pecite u posudi
za pečenje s poklopcem ili koristite
vrećicu za pečenje.
• pecite meso i ribu u velikim komadima
(1 kg ili više).
• velike pečenke i perad prelijte
njihovim sokovima nekoliko puta
tijekom pečenja.
Meso s čvarcima može se peći u posudi
za pečenje bez poklopca.
Nakon isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja
okrenite pečenje.
10.12 Tablice za pečenje
Govedina
Jelo
Količina
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u po‐
sudi
1 - 1,5 kg
Gornji/donji
grijač
230
120 - 150
1
Goveđe
pečenje ili filet:
slabo pečeno
po cm
debljine
Turbo roštilj 190 - 2001)
5-6
1
Goveđe
po cm
pečenje ili filet: debljine
srednje pečeno
Turbo roštilj 180 - 1901)
6-8
1
Goveđe
pečenje ili filet:
dobro pečeno
Turbo roštilj 170 - 1801)
8 - 10
1
po cm
debljine
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Plećka / vrat /
but
1 - 1.5
Turbo roštilj 160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / rebra
1 - 1.5
Turbo roštilj 170 - 180
60 - 90
1
24
www.electrolux.com
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Mesna štruca
0.75 - 1
Turbo roštilj 160 - 170
50 - 60
1
Buncek (pret‐
hodno kuhan)
0.75 - 1
Turbo roštilj 150 - 170
90 - 120
1
Teletina
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Teleće
pečenje
1
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Teleća
koljenica
1.5 - 2
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Janjeći but /
janjeće
pečenje
1 - 1.5
Turbo roštilj
150 - 170
100 - 120
1
Janjeći hrbat 1 - 1.5
Turbo roštilj
160 - 180
40 - 60
1
Janjetina
Divljač
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Zečji hrbat /
Zečji but
do 1
Gornji/donji
grijač
2301)
30 - 40
1
Srneći hrbat
1.5 - 2
Gornji/donji
grijač
210 - 220
35 - 40
1
Srneći but
1.5 - 2
Gornji/donji
grijač
180 - 200
60 - 90
1
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Jelo
Količina
(kg)
Perad u
komadima
0,2 - 0,25
Turbo roštilj
svaki komad
200 - 220
30 - 50
1
Pola pileta
0,4 - 0,5
Turbo roštilj
svaki komad
190 - 210
35 - 50
1
Pile, mlada
kokoš
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1
Turbo roštilj
HRVATSKI
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Patka
1.5 - 2
Turbo roštilj
180 - 200
80 - 100
1
Guska
3.5 - 5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 180
1
Puretina
2.5 - 3.5
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Puretina
4-6
Turbo roštilj
140 - 160
150 - 240
1
Riba, cijela (na pari)
Jelo
Količina
(kg)
Funkce
Temperatu‐ Vrijeme
ra (°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
Gornji/donji
grijač
210 - 220
1
10.13 Mali roštilj
•
•
•
•
•
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Policu postavite u položaj koji je
preporučen u tablici roštiljanja.
Pliticu uvijek postavite na prvi položaj
police kako biste sakupili masnoću.
Na roštilju pecite samo ravne komade
mesa ili ribe.
40 - 60
Uvijek prethodno zagrijte praznu
pećnicu s uključenom funkcijom
roštilja najmanje 5 minuta.
OPREZ!
Roštiljajte uvijek sa
zatvorenim vratima pećnice.
Mali roštilj
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
1. strana
2. strana
Goveđe
pečenje
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi file
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeća rebra
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
10.14 Odmrzavanje hrane
Koristite funkciju Vrući zrak.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
25
26
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Američka pizza,
smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack,
smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanki
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debelo na‐
rezan
200 - 220
25 - 35
3
Krumpir izrezan na
četvrtine / Kroketi
220 - 230
20 - 35
3
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/caneloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/caneloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Sir pečen u pećnici
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Odmrzavanje
•
•
•
•
Uklonite ambalažu s hrane i zatim
hranu stavite na tanjur.
Za konzerviranje koristite prvi položaj
odozdo.
Ne pokrivajte hranu zdjelom ili
tanjurom jer to može produljiti vrijeme
odmrzavanja.
Za velike porcije hrane stavite
naopako okrenuti tanjur na dno
unutrašnjosti pećnice. Stavite hranu
na duboki tanjur ili pladanj i stavite je
na tanjur unutar pećnice. Ako je
potrebno izvadite nosače polica.
Jelo
Količina
(kg)
Vrijeme
Naknadno
Napomene
odmrzavan vrijeme
ja (min.)
odmrzavanj
a (min)
Piletina
1
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru.
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Meso
1
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola
vremena.
Pastrva
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
0.3
30 - 40
10 - 20
-
HRVATSKI
Jelo
Količina
(kg)
Vrijeme
Naknadno
Napomene
odmrzavan vrijeme
ja (min.)
odmrzavanj
a (min)
Maslac
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau
torta
1.4
60
60
-
10.16 Konzerviranje - Donji
grijač
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
•
•
27
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Koštunjavo voće
Povrće
28
www.electrolux.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Miješano povrće za 160 - 170
kiseljenje
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
50 - 60
15 - 20
160 - 170
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
10.17 Sušenje - Vrući zrak
Za bolje rezultate zaustavite pećnicu na
pola vremena sušenja, otvorite vrata i za
dovršetak pustite da se osuši preko noći.
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Povrće
Za jednu pliticu upotrijebite položaj treće police.
Za 2 plitice upotrijebite položaj prve i četvrte police.
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
6-8
Paprike
60 - 70
5-6
Ukiseljeno povrće
60 - 70
5-6
Gljive
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
Voće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Šljive
60 - 70
Marelice
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jabuke izreza‐
ne na ploške
60 - 70
6-8
3
1/4
Kruške
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Senzor za hranutablica
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Slabo pečeno Srednje pe‐
čeno
Dobro pečeno
Goveđe pečenje
45
60
70
Pečenica
45
60
70
HRVATSKI
Govedina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐ Više
no
Mesna štruca
80
83
Svinjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
86
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Šunka,
Pečenje
80
84
88
Odresci (hrbat),
Dimljena svinjska rebra,
Dimljena rebra, poširana
75
78
82
Teletina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Teleće pečenje
75
80
85
Teleća koljenica
85
88
90
Ovčetina / janjetina
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Ovčji but
80
85
88
Ovčji hrbat
75
80
85
Janjeći but,
Janjeće pečenje
65
70
75
Divljač
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Zečji hrbat,
Srneći hrbat
65
70
75
Zečji but,
Cijeli zec,
Srneći but
70
75
80
29
30
www.electrolux.com
Perad
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Pile (cijelo/polovica/prsa)
80
83
86
Patka (cijela/polovica),
Purica (cijela/prsa)
75
80
85
Patka (prsa)
60
65
70
Riba (losos, pastrva, smuđ)
Riba (cijela/velika/na pari),
Riba (cijela/velika/pečena)
Složenci - Prethodno kuhano
povrće
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
60
64
68
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Složenac s tikvicama,
Složenac s brokulom,
Složenac s koromačem
85
88
91
Složenci - Pikantni
Temperatura jezgre hrane (°C)
Manje
Srednje peče‐
no
Više
Kaneloni,
Lazanje,
Zapečena tjestenina
85
88
91
Složenci - Slatki
Temperatura jezgre hrane (°C)
Složenac s bijelim kruhom
sa/bez povrća,
Složenac s rižinom kašom
sa/bez povrća,
Slatki složenac s rezancima
Manje
Srednje peče‐
no
Više
80
85
90
10.19 Informacije za ustanove
za testiranje
Testiranje u skladu s EN 60350-1:2013 i
IEC 60350-1:2011.
HRVATSKI
31
Pečenje na jednoj razini. Pečenje u kalupima
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Biskvit bez masnoće Vrući zrak
140 - 150
35 - 50
2
Biskvit bez masnoće Gornji/donji grijač
160
35 - 50
2
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Vrući zrak
160
60 - 90
2
Pita od jabuka (2
kalupa Ø20 cm,
dijagonalno po‐
stavljeni)
Gornji/donji grijač
180
70 - 90
1
Pečenje na jednoj razini. Biskviti
Koristite treći položaj police u pećnici.
Jelo
Funkce
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Prhko tijesto / Prutići
Vrući zrak
140
25 - 40
Prhko tijesto / Prutići
Gornji/donji grijač
1601)
20 - 30
Sitni kolači (po 20 na pliti‐ Vrući zrak
ci)
1501)
20 - 35
Sitni kolači (po 20 na pliti‐ Gornji/donji grijač
ci)
1701)
20 - 30
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Pečenje na više razina. Biskviti
Jelo
Funkce
Temperatura
(°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
2
3
polož polož
aja
aja
Prhko tijesto/prutići
Vrući zrak
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Sitni kolači (po 20
na plitici)
Vrući zrak
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Mali roštilj
Praznu pećnicu prethodno zagrijte 5 minute.
Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.
32
www.electrolux.com
Jelo
Funkce
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Tost
Mali roštilj
1-3
5
Goveđi odrezak
Mali roštilj
24 - 301)
4
1) Preokrenuti kada prođe pola vremena.
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Napomene o čišćenju
Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u toplu vodu s blagim
sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
namjensko sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost pećnice očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje. Pribor ne
perite u perilici posuđa.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica. Ne
koristite sredtsvo za čišćenje pećnice na
katalitičkim površinama.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
Za funkciju: Vrući zrak
PLUSPreporučujemo da
postupak čišćenja provodite
najmanje nakon svakih 5 10 ciklusa kuhanja.
1. Stavite 250 ml alkoholnog octa u
udubljenje u unutrašnjosti na dnu
pećnice.
Koristite najviše 6%-tni ocat bez
ikakvih aditiva.
2. Ostavite ocat 30 minuta na sobnoj
temperaturi da otopi naslage
kamenca.
3. Očistite unutrašnjost mlakom vodom i
mekom krpom.
11.3 Skidanje vodilica polica
Za čišćenje pećnice, skinite vodilice
polica.
OPREZ!
Pažljivo skidajte vodilice
polica.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
Nakon svake uporabe očistite vlagu iz
pećnice.
11.2 Čišćenje udubljenja u
unutrašnjosti
Postupak čišćenja uklanja naslage
kamenca iz udubljenja u unutrašnjosti
nakon kuhanja s parom.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
HRVATSKI
33
1
2
A
A
Uklonjeni pribor postavite obrnutim
redoslijedom.
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama
morate usmjeriti prema
naprijed.
11.4 Katalitičko čišćenje
Stranice s katalitičkom oblogom same se
čiste. One apsorbiraju masnoću.
Prije nego uključite katalitičko čišćenje:
•
•
•
izvadite sav pribor i uklonjive nosače
polica.
očistite dno pećnice toplom vodom i
blagim deterdžentom.
očistite unutarnje staklo vrata pećnice
mlakom vodom i mekom krpom.
1. Postavite funkciju .
2. Postavite temperaturu pećnice na
250°C i pustite je da radi 1 sat.
3. Isključite pećnicu.
4. Kad se pećnica ohladi, očistite
unutrašnjost mekanom mokrom
krpom.
Mrlje ili promjena boje katalitičke obloge
ne utječe na značajke katalitičkog
čišćenja.
3. Zatvorite vrata pećnice na prvi
otvoreni položaj (otprilike kut od 70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od pećnice i pod
kutom prema gore.
5. Vrata odložite na mekanu krpu na
stabilnoj površini, vanjskom stranom
prema dolje.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili spojnice.
2
B
1
7. Povucite okvir vrata prema naprijed
kako biste ga skinuli.
8. Jednu po jednu staklenu ploču vrata
držite za prednji rub i povucite ih
prema gore iz vodilice.
11.5 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
skinuti kako biste ih očistili. Broj staklenih
ploča različit je za različite modele.
UPOZORENJE!
Vrata su teška.
1. Potpuno otvorite vrata.
2. Poluge (A) na dvije šarke vrata
pritisnite do kraja.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kad je čišćenje završeno, izvršite gornje
korake obrnutim redoslijedom. Najprije
umetnite manju ploču, zatim veću i vrata.
UPOZORENJE!
Osigurajte da se stakla
umetnu u ispravan položaj
jer se u suprotnom površina
vrata može pregrijati.
34
www.electrolux.com
11.6 Zamjena žarulje
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
Svjetlo može biti vruće.
1. Isključite pećnicu.
Pričekajte dok se pećnica ohladi.
2. Iskopčajte pećnicu iz napajanja.
3. Na dno unutrašnjosti stavite krpu.
Gornje svjetlo
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
4. Postavite stakleni poklopac.
1. Okrenite stakleni poklopac svjetla i
skinite ga.
12. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Rješavanje problema...
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije podešen.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Osigurač je pregorio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno pregara, obratite se
kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐ Zamijenite žarulju pećnice.
no.
Na zaslonu se prikazuje
F11.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umet‐
nut u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Para i kondenzat
nakupljaju se na hrani i u
unutrašnjosti pećnice
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Nakon završetka pečenja
jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 - 20 minuta.
Značajke kuhanja nisu do‐
bre prilikom uporabe
funkcije: Vrući zrak PLUS.
Niste uključili funkciju: Vru‐ Pogledajte "Uključivanje
ći zrak PLUS.
funkcije: Vrući zrak PLUS".
HRVATSKI
35
Problem
Mogući uzrok
rješenje
Značajke kuhanja nisu do‐
bre prilikom uporabe
funkcije: Vrući zrak PLUS.
Niste ispravno uključili
funkciju: Vrući zrak PLUSs
tipkom Plus para.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Značajke kuhanja nisu do‐
bre prilikom uporabe
funkcije: Vrući zrak PLUS.
Udubljenje u uhutrašnjosti
niste napunili vodom.
Pogledajte "Uključivanje
funkcije: Vrući zrak PLUS".
Želite uključiti funkciju
"Vrući zrak", ali indikator
funkcije "Plus para" je
uključen.
Funkcija "Vrući zrak PLUS" Pritisnite tipku "Plus para"
radi.
za zaustavljanje
funkcije "Vrući zrak PLUS".
Voda u udubljenju u
unutražnjosti ne vrije.
Temperatura je preniska.
Temperaturu postavite na
najmanje 110 °C.
Pogledajte poglavlje
„Savjeti i preporuke".
Voda izlazi iz udubljenja u
unutrašnjosti.
Previše vode u spremniku
za vodu.
Isključite pećnicu i pazite
da je uređaj hladan. Vodu
obrišite krpom ili spužvom.
Dodajte ispravnu količinu
vode u udubljenje u
unutrašnjosti. Pogledajte
određeni postupak.
12.2 Servisni podaci
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se vašem zastupniku
iliovlaštenom servisu.
se na prednjem okviru unutrašnjosti
pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz
unutrašnjosti pećnice.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
13. ENERGETSKA UČINKOVITOST
13.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s EU
65-66/2014
Naziv dobavljača
Electrolux
Identifikacija modela
EOA5555AAX
EOA45555OX
36
www.electrolux.com
Indeks energetske učinkovitosti
95.3
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.99 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
rad s ventilatorom
0.81 kWh/ciklusu
Broj prostora za pečenje
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EOA5555AAX
34.0 kg
EOA45555OX
34.5 kg
EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati
za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice,
parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
vremena kuhanja smanjite temperaturu
pećnice na minimum, ovisno o trajanju
kuhanja. Preostala toplina u pećnici
nastaviti će kuhati.
13.2 Ušteda energije
Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje
ostale hrane.
Pećnica sadrži značajke koje
vam pomažu štedjeti
energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja.
Tijekom istovremene pripreme nekoliko
jela, vremenske razmake između
kuhanja držite što kraćima.
Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno
zatvorena dok pećnica radi. Tijekom
kuhanja ne otvarajte vrata prečesto.
Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se
da je dobro pričvršćena.
Da biste povećali uštedu energije,
koristite metalno posuđe.
Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu
unaprijed prije stavljanja hrane.
Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja
s ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i
održavanje hrane toplom, odaberite
najnižu moguću temperaturu.
Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu
energije tijekom kuhanja.
Ako je trajanje kuhanja duže od 30
minuta, 3-10 minuta prije završetka
14. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
HRVATSKI
37
38
www.electrolux.com
HRVATSKI
39
867344962-B-372018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement