Electrolux EOA5555AAX, EOA45555OX User manual

Electrolux EOA5555AAX, EOA45555OX User manual

EOA45555OX

EOA5555AAX

CS

Trouba Návod k použití

2 www.electrolux.com

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4

3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7

4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................8

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9

7. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11

8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 12

9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................15

10. TIPY A RADY................................................................................................. 16

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 32

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 34

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.......................................................................... 36

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá Vás Electrolux.

Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:

www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

www.registerelectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:

www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující

údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

Upozornění / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Poznámky k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.

ČESKY

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

3

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.

Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a komplexním postižením bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.

Nenechte děti hrát si se spotřebičem.

Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je zlikvidujte.

Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké.

Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba.

4 www.electrolux.com

VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.

Nedotýkejte se topných článků.

Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.

Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.

Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.

Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.

Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

• Odstraňte veškerý obalový materiál.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.

• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy používejte ochranné rukavice a uzavřenou obuv.

• Netahejte spotřebič za držadlo.

• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku.

• Spotřebič nainstalujte na bezpečném a vhodném místě, které splňuje požadavky pro instalaci.

• Spotřebič je vybaven elektrickým chladicím systémem. Musí být zapojen do napájecí sítě.

2.2 Připojení k elektrické síti

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.

• Spotřebič musí být uzemněn.

• Zkontrolujte, zda údaje na typovém

štítku souhlasí s parametry elektrické sítě.

• Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti

úrazu elektrickým proudem.

• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku.

Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko.

• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo se nacházet v blízkosti dvířek spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.

• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů.

• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.

• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ni síťovou zástrčku.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.

• Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnicí jističe a stykače.

• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou.

• Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS.

ČESKY

2.3 Použití spotřebiče

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu.

• Tento spotřebič je určen pouze k domácímu použití.

• Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.

• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté.

• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.

• Spotřebič po každém použití vypněte.

• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu.

• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou.

• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.

• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu.

• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.

Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem.

• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.

• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.

• Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu:

– Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče.

– Na dno vnitřku spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii.

– Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče.

– Po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči.

– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní.

5

6 www.electrolux.com

• Barevné změny na smaltovaném povrchu nebo nerezové oceli nemají vliv na výkon spotřebiče.

• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny.

• Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností.

• Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.

• Je-li spotřebič instalován za nábytkovým panelem (např. dvířky), dvířka nábytku nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič v provozu.

Za zavřeným nábytkovým panelem může docházet k nárůstu horka a vlhka, což může následně poškodit spotřebič, byt nebo podlahu.

Nezavírejte nábytkový panel, dokud spotřebič po použití zcela nevychladne.

2.4 Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.

• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

• Při snímání dvířek spotřebiče buďte opatrní. Dvířka jsou těžká!

• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte žádné prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení.

• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) nečistěte žádným druhem čisticího prostředku.

2.5 Vnitřní osvětlení

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

• V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.

• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení.

• Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi .

2.6 Obsluha

• Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko.

• Používejte výhradně originální náhradní díly.

2.7 Likvidace

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

• Odřízněte síťový kabel v blízkosti spotřebiče a zlikvidujte jej.

• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

ČESKY 7

3. POPIS SPOTŘEBIČE

3.1 Celkový pohled

1 2 3 4 5 6

7

14

5

4

3

2

1

3.2 Příslušenství

Tvarovaný rošt

8

9

10

11

12

13

1

Ovládací panel

2

Ovladač pečicích funkcí

3

Kontrolka / symbol napájení

4

Displej

5

Ovladač (teploty)

6

Ukazatel / symbol teploty

7

S párou

8

Zásuvka pečicí sondy

9

Topný článek

10

Osvětlení

11

Ventilátor

12

Drážky na rošty, vyjímatelné

13

Vlis vnitřku trouby

14

Polohy polic

Hluboký pekáč / plech

Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně.

Plech na pečení

K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachycování tuku.

Pečicí sonda

K měření teploty uvnitř pokrmu.

Na koláče a sušenky.

8 www.electrolux.com

Teleskopické výsuvy

Pro rošty a plechy na pečení.

4. OVLÁDACÍ PANEL

4.1 Tlačítka

Senzorové tlačítko / tla‐ čítko

Funkce Popis

MÍNUS

HODINY

Slouží k nastavení času.

Slouží k nastavení funkce hodin.

PLUS Slouží k nastavení času.

PLUS STEAM K zapnutí funkce Pravý horký vzduch

PLUS.

4.2 Displej

A B C D

A. Funkce hodin

B. Časovač

C. Funkce hodin

D. Kontrolka pečicí sondy

5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Nastavení Denního času viz kapitola „Funkce hodin“.

5.1 První čištění

Z trouby odstraňte veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty.

Viz část „Čištění a údržba“.

Před prvním použitím troubu i příslušenství vyčistěte.

Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět do jejich původní polohy.

ČESKY 9

6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Zasunovací ovladače

Chcete-li spotřebič použít, stiskněte ovladač. Ovladač se vysune.

6.2 Nastavení pečicí funkce

1. Otočením ovladačem pečicích funkcí zvolíte pečicí funkci.

2. Otočením ovladače zvolte teplotu.

Kontrolka se rozsvítí, když je trouba v provozu.

3. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte ovladačem pečicích funkcí do polohy vypnuto.

6.3 Pečicí funkce

Funkce trou‐ by

Použití

Trouba je vypnutá.

Poloha Vy‐ pnuto

Zapne osvětlení bez pe‐ čicí funkce.

Osvětlení

Pravý Horký

Vzduch / Pra‐ vý horký vzduch PLUS

Příprava Piz‐ zy

K pečení jídel na třech

úrovních současně a k sušení potravin.

Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce Horní/ spodní ohřev.

K dodání vlhkosti bě‐ hem přípravy. K získání správné barvy a křupavé kůrky při peče‐ ní. K zajištění větší

šťavnatosti při ohřevu.

K pečení pizzy. K inten‐ zivnějšímu opečení do‐ zlatova a dosažení křupavého spodku.

Funkce trou‐ by

Použití

Horkovzduš‐ né pečení s párou

K pečení moučných jí‐ del a masa na jedné

úrovni trouby.

Horní/spodní ohřev (Horní/

Spodní

Ohřev)

Spodní Ohřev

K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potravin.

Rozmrazová‐ ní

Gril

K rozmrazování potra‐ vin (zeleniny a ovoce).

Doba rozmrazování zá‐ visí na množství a vel‐ ikosti zmražených po‐ travin.

Tato funkce slouží k

úspoře energie při pe‐ čení. Pokyny k přípravě viz kapitola „Tipy a ra‐ dy“, Horkovzdušné pe‐ čení s párou. Dvířka trouby by měla být bě‐ hem pečení zavřená, aby nedošlo k přerušení funkce a aby trouba fungovala co nejúspor‐ něji. Při použití této funkce se teplota ve vnitřku trouby může lišit od nastavené teploty.

Je využito zbytkové te‐ plo.Může dojít ke sníže‐ ní tepelného výkonu.

Obecná doporučení ohledně úspory energie viz kapitola „Energetic‐ ká účinnost“, Úspora energie.Tato funkce by‐ la použita ke splnění energetické třídy dle normy EN 60350-1.

Ke grilování plochých pokrmů a opékání chle‐ ba.

10 www.electrolux.com

Funkce trou‐ by

Použití

Turbo Gril

K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni.

K zapékání a pečení dozlatova.

Během některých funkcí trouby se může osvětlení při teplotě nižší než 60 °C automaticky vypnout.

6.4 Nastavení funkce:Pravý horký vzduch PLUS

Tato funkce umožňuje zlepšení vlhkosti během přípravy jídla.

VAROVÁNÍ!

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

Vlhkost může způsobit popálení:

• Když je funkce spuštěná, neotvírejte dvířka trouby.

• Po ukončení funkce otvírejte dvířka trouby opatrně.

Viz část „Tipy a rady“.

1. Naplňte vlis vnitřku trouby vodou z kohoutku.

Maximální objem vlisu vnitřku trouby je 250 ml.

Naplňte vlis vnitřku trouby vodou pouze tehdy, když je trouba chladná.

POZOR!

Neplňte vlis vnitřku trouby vodou během přípravy jídla nebo když je trouba horká.

2. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka trouby.

3. Nastavte funkci: .

4. Stiskněte: S párou .

Funkce je kompatibilní pouze s funkcí:

Pravý horký vzduch PLUS.

Kontrolka se rozsvítí.

5. Otočte ovladačem a zvolte požadovanou teplotu.

6. Jestliže chcete troubu vypnout, otočte ovladačem pečicích funkcí do polohy vypnuto, stiskněte S párou

.

Kontrolka zhasne.

7. Odstraňte vodu z vlisu vnitřku trouby.

VAROVÁNÍ!

Před odstraněním vody z vlisu vnitřku trouby se ujistěte, že je trouba vychladlá.

ČESKY

7. FUNKCE HODIN

7.1 Tabulka funkcí hodin

Funkce hodin

DENNÍ ČAS

TRVÁNÍ

UKONČENÍ

ODLOŽENÝ

START

MINUTKA

Použití

K nastavení, změně nebo kontrole denního času.

Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.

Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.

Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.

7.2 Nastavení času. Změna času

Před použitím trouby musíte nastavit čas.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti, po výpadku elektrické energie nebo neníli nastaven časovač, bliká.

Stiskněte nebo a nastavte správný čas.

Asi po pěti sekundách blikání přestane a na displeji se zobrazí nastavený denní čas.

Ke změně denního času opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času TRVÁNÍ.

Na displeji se zobrazí .

4. Po uplynutí času začne blikat a zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky vypne.

5. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

6. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

K nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá žá‐ dný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.

7.4 Nastavení funkce

UKONČENÍ

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času.

Na displeji se zobrazí .

4. Po uplynutí času začne blikat a zazní zvukový signál. Spotřebič se automaticky vypne.

5. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

6. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

7.5 Nastavení ODLOŽENÉHO

STARTU

1. Nastavte funkci trouby a teplotu.

2. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

3. Použijte nebo k nastavení času TRVÁNÍ.

4. Stiskněte .

5. Použijte nebo k nastavení času UKONČENÍ.

6. Potvrďte stisknutím .

11

12 www.electrolux.com

Spotřebič se automaticky zapne později, funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.

Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál.

7. Spotřebič se automaticky vypne.

Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

8. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

7.6 Nastavení funkce MINUTKA

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat .

2. Použijte nebo k nastavení potřebného času.

8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

8.1 Pečicí sonda

Pečicí sonda měří teplotu uvnitř pokrmu.

Jakmile teplota pokrmu dosáhne nastavené teploty, trouba se vypne.

Je nutné nastavit dvě teploty:

• teplota trouby (minimálně 120 °C),

• teplota ve středu pokrmu.

POZOR!

Používejte pouze dodávanou pečicí sondu a originální náhradní díly.

Pokyny k dosažení nejlepších výsledků:

• Přísady by měly mít pokojovou teplotu.

• Pečicí sondu nelze použít pro tekuté pokrmy.

• Během pečení musí pečicí sonda zůstat zasunutá v pokrmu a její zástrčka v zásuvce.

• Použijte doporučená nastavení teploty ve středu pokrmu. Viz kapitola „Tipy a rady“.

Funkce Minutka se po pěti sekundách spustí automaticky.

3. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

4. Otočte ovladačem funkcí trouby a ovladačem teploty do polohy vypnuto.

7.7 Zrušení funkce hodin

1. Opakovaně stiskněte , dokud nezačne blikat ukazatel požadované funkce.

2. Stiskněte a podržte .

Funkce hodin by měla zhasnout během několika sekund.

Druhy jídla: maso, drůbež a ryby

1. Zasuňte špičku pečicí sondy do středu masa nebo ryby, pokud možno do nejsilnější části. Ujistěte se, že alespoň 3/4 pečicí sondy jsou vsunuty do pokrmu.

2. Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky umístěné v předním rámu spotřebiče.

ČESKY

Druh jídla: dušené jídlo

1. Polovinu přísad vložte do zapékací mísy.

2. Zasuňte špičku pečicí sondy přesně do středu mísy. Během pečení musí pečicí sonda držet stabilně na jednom místě. Abyste toho dosáhli, použijte pevnou přísadu. Okraj zapékací mísy použijte k podepření silikonové rukojeti pečicí sondy.

Špička pečicí sondy by se neměla dotýkat dna zapékací mísy.

13

Kontrolka pečicí sondy zabliká.

3. Stiskněte tlačítko nebo a nastavte teplotu středu masa.

Můžete nastavit teplotu od 30 °C do

99 °C.

4. Nastavte funkci trouby a teplotu.

Když teplota ve středu pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní dvouminutový zvukový signál. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

5. Vypněte spotřebič.

6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze zásuvky. Vyjměte nádobí ze spotřebiče.

Pokud pokrm není propečený podle vašich představ, znovu zopakujte výše uvedené kroky a nastavte vyšší teplotu sondy.

Teplotu lze změnit kdykoliv během přípravy jídla. Stisknutím změníte nastavenou teplotu ve středu pokrmu.

VAROVÁNÍ!

Při vytahování špičky a zástrčky pečicí sondy buďte opatrní. Pečicí sonda je horká. Hrozí nebezpečí popálení.

3. Pečicí sondu zakryjte zbývajícími přísadami.

4. Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky umístěné v předním rámu spotřebiče.

Kontrolka pečicí sondy zabliká.

5. Stiskněte tlačítko nebo a nastavte teplotu středu masa.

Můžete nastavit teplotu od 30 °C do

99 °C.

6. Nastavte funkci trouby a teplotu.

14 www.electrolux.com

Když teplota ve středu pokrmu dosáhne nastavené teploty, zazní dvouminutový zvukový signál. Chcete-li signál vypnout, stiskněte libovolné tlačítko.

7. Vypněte spotřebič.

8. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze zásuvky. Vyjměte nádobí ze spotřebiče.

Pokud pokrm není propečený podle vašich představ, znovu zopakujte výše uvedené kroky a nastavte vyšší teplotu sondy.

Teplotu lze změnit kdykoliv během přípravy jídla. Stisknutím změníte nastavenou teplotu ve středu pokrmu.

VAROVÁNÍ!

Při vytahování špičky a zástrčky pečicí sondy buďte opatrní. Pečicí sonda je horká. Hrozí nebezpečí popálení.

8.2 Vložení příslušenství

Tvarovaný rošt:

Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů .

Společně vložení tvarovaného roštu a plechu na pečení /hlubokého pekáče / plechu:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad nimi.

Plech na pečení/ Hluboký pekáč / plech:

Plech na pečení /hluboký pekáč / plech zasuňte mezi drážky zvolené úrovně roštu.

Malé zářezy nahoře zajišťují vyšší bezpečnost. Tyto zářezy také fungují jako zařízení proti překlopení.

Vysoký okraj kolem roštu slouží jako ochrana proti sklouznutí varných nádob z roštu.

8.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství

Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání nebo vytahování roštů.

POZOR!

Teleskopické výsuvy nemyjte v myčce nádobí.

Teleskopické výsuvy ničím nemažte.

ČESKY 15

POZOR!

Před tím, než zavřete dvířka trouby, se ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela zasunuli do trouby.

Tvarovaný rošt:

Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopických výsuvů tak, aby nožičky směřovaly dolů.

Zvýšený okraj tvarovaného roštu funguje jako speciální zajištěním proti sklouznutí nádobí.

Společně vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče / plechu:

Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech vložte společně do teleskopických výsuvů.

Hluboký pekáč / plech:

Vložte hluboký pekáč / plech do teleskopických výsuvů.

9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE

9.1 Chladicí ventilátor

Když je trouba v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch trouby chladný. Jestliže troubu vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení trouby.

9.2 Mechanický zámek dvířek

Při zakoupení trouby je zámek dvířek vypnutý.

POZOR!

Zařízením mechanického zámku dvířek pohybujte pouze vodorovně.

Nepohybujte jím svisle.

16 www.electrolux.com

POZOR!

Při zavírání dvířek trouby netlačte na zámek.

9.3 Použití mechanického zámku dvířek

1. Zámek dvířek zapnete zatažením zámku dvířek směrem dopředu, dokud se nezajistí na místě.

2. Zámek dvířek vypnete jeho zatlačením zpět do panelu.

9.4 Otevření dvířek se zapnutým mechanickým zámkem

Dveře lze se zapnutým mechanickým zámkem otevřít.

1. Lehce zatlačte na zámek dvířek.

2. Otevřete dvířka zatažením za jejich držadlo.

1

2

Pokud zatlačíte na zámek dvířek, dokud se neozve cvaknutí, zámek dvířek tím vypnete.

10. TIPY A RADY

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

Teploty a časy pečení v tabulkách jsou pouze orientační. Závisí na receptu, kvalitě a množství použitých přísad.

10.1 Doporučení k pečení

Vaše trouba může péct jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. V tabulkách níže jsou uvedena standardní nastavení teploty, doby přípravy a polohy roštu.

Jestliže nemůžete najít nastavení pro konkrétní recept, snažte se vybrat podobný.

10.2 Vnitřní strana dvířek

Na vnitřní straně dvířek můžete najít:

• čísla poloh roštů.

• informace o funkcích trouby, doporučené poloze roštů a teplotách pro jídla.

ČESKY

10.3 Pravý horký vzduch PLUS

Koláče / sladké pečivo / chléb

Předehřejte prázdnou troubu po dobu pěti minut.

Sklenice postavte na plech.

Použijte druhou polohu roštu.

Jídlo

Sušenky, čajové koláčky, croissanty

Italský chléb Focac‐ cia

Pizza

Bagety/kaiserky

Chléb

Švestkový koláč, ja‐ blečný koláč, skořicové rolky pe‐ čené v koláčové formě.

Množství vody ve vlisu (ml)

100

100

100

100

100

100 - 150

Teplota (°C)

150 - 180

200 - 210

230

200

180

160 - 180

Mražená hotová jídla

Předehřejte prázdnou troubu po dobu 10 minut.

Použijte druhou polohu roštu.

Jídlo

Pizza

Croissanty

Lasagne

Množství vody ve vlisu (ml)

150

150

200

Teplota (°C)

200 - 210

170 - 180

180 - 200

Ohřev jídla

Použijte druhou polohu roštu.

Použijte 100 ml vody.

Nastavte teplotu 110 °C.

Jídlo

Bagety/kaiserky

Chléb

Italský chléb Focaccia

Maso

Čas

(min)

10 - 20

15 - 25

15 - 25

15 - 25

Čas (min)

10 - 20

10 - 20

10 - 20

20 - 25

35 - 40

30 - 60

Čas (min)

10 - 20

15 - 25

35 - 50

Jídlo

Těstoviny

Pizza

Rýže

Zelenina

Pečení masa

Použijte skleněnou zapékací mísu.

Použijte druhou polohu roštu.

Použijte 200 ml vody.

Čas

(min)

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

17

18 www.electrolux.com

Jídlo Teplota

(°C)

Hovězí pečeně 200

Kuře 210

Vepřová pečeně 180

Čas

(min)

50 - 60

60 - 80

65 - 80

10.4 Pečení moučných jídel

• Použijte vždy nejprve nižší teplotu.

10.5 Tipy k pečení moučných jídel

• Pokud pečete koláče na několika polohách roštů, můžete dobu pečení prodloužit o 10–15 minut.

• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou zhnědnout nerovnoměrně. Jeli zhnědnutí nerovnoměrné, není nutné měnit nastavení teploty. Rozdíly se během pečení vyrovnají.

• Plechy v troubě se mohou během pečení zkroutit. Po ochlazení se opět vyrovnají.

Výsledek pečení

Spodek koláče je příliš světlý.

Koláč klesl a je mazla‐ vý, nepropečený či ne‐ rovnoměrný.

Koláč je příliš suchý.

Koláč hnědne nerov‐ noměrně.

Koláč není při dané délce pečení hotový.

Možná příčina Řešení

Nesprávná poloha roštu.

Vložte koláč na nižší rošt.

Teplota trouby je příliš vy‐ soká.

Při příštím pečení nastavte o něco nižší teplotu trouby.

Příliš krátká doba pečení. Prodlužte dobu pečení. Dobu pečení nelze zkrátit zvýšením teploty.

Ve směsi je příliš mnoho tekutin.

Použijte méně tekutiny. Do‐ držujte dobu tření těsta, zejmé‐ na používáte-li kuchyňského ro‐ bota.

Teplota trouby je příliš ní‐ zká.

Při příštím pečení nastavte vy‐

šší teplotu trouby.

Příliš dlouhá doba pečení. Při příštím pečení nastavte krat‐

ší dobu pečení.

Nastavte nižší teplotu pečení a prodlužte dobu pečení.

Teplota trouby je příliš vy‐ soká a doba pečení je příliš krátká.

Směs je nerovnoměrně rozložena.

Teplota trouby je příliš ní‐ zká.

Směs rovnoměrně rozložte na plech na pečení.

Při příštím pečení nastavte tro‐ chu vyšší teplotu trouby.

10.6 Pečení na jedné úrovni:

Pečení ve formě

Jídlo Funkce Teplota (°C)

Kulatý koláč /

Brioška

Pravý Horký

Vzduch

150 - 160

Čas (min)

50 - 70

Poloha roštu

1

ČESKY 19

Jídlo

Linecký koláč / ovocné koláče

Dortový korpus

- křehké těsto

Dortový korpus

- piškotové tě‐ sto

Funkce

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

Teplota (°C)

140 - 160

170 - 1801)

150 - 170

Čas (min)

70 - 90

10 - 25

20 - 25

Poloha roštu

1

2

2

Tvarohový ko‐ láč

Horní/Spodní

Ohřev

170 - 190 60 - 90

1) Předehřejte troubu.

Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení

Jídlo

Kynutá pletýnka / Věnec

Funkce Teplota

(°C)

170 - 190

Vánoční štola

Horní/Spodní

Ohřev

Horní/Spodní

Ohřev

Čas

(min)

1

Poloha roštu

30 - 40 3

160 - 1801) 50 - 70 2

Chléb (žitný chléb):

1. První část procesu peče‐ ní.

2. Druhá část procesu pe‐ čení.

Zákusky z listového těsta s krémem / banánky

Roláda

Drobenkový koláč (suchý)

Máslový mandlový koláč / cukrové koláčky

Ovocné koláče (kynuté tě‐ sto / piškotové těsto)2)

Ovocné koláče (kynuté tě‐ sto / piškotové těsto)2)

Ovocné koláče z křehkého těsta

Horní/Spodní

Ohřev

Horní/Spodní

Ohřev

Horní/Spodní

Ohřev

Pravý Horký

Vzduch

Horní/Spodní

Ohřev

Pravý Horký

Vzduch

Horní/Spodní

Ohřev

Pravý Horký

Vzduch

1. 2301)

2. 160 -

150

170

180

190 - 2101) 20 - 35 3

180 - 2001) 10 - 20 3

150 - 160

190 - 2101) 20 - 30 3

160 - 170

1. 20

2. 30 -

60

1

20 - 40 3

35 - 55 3

35 - 55 3

40 - 80 3

20 www.electrolux.com

Jídlo Funkce

Kynutý koláč s jemnou ná‐ plní (např. tvaroh, smetana, pudink)

1) Předehřejte troubu.

2) Použijte hluboký pekáč / plech.

Horní/Spodní

Ohřev

Sušenky

Jídlo Funkce Teplota (°C)

150 - 160 Sušenky z křehkého těsta

Sušenky z pi‐

škotového tě‐ sta

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

150 - 160

80 - 100 Sněhové pusin‐ ky

Makronky

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

Sušenky z ky‐ nutého těsta

Malé listové pe‐ čivo

Pečivo

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

Pravý Horký

Vzduch

Pečivo Horní/Spodní

Ohřev

1) Předehřejte troubu.

100 - 120

150 - 160

170 - 1801)

1601)

190 - 2101)

10.7 Nákypy a zapékaná jídla

Jídlo

Zapečené tě‐ stoviny

Lasagne

Funkce

Horní/Dolní ohřev

Horní/Dolní ohřev

Turbo gril Zapékaná zele‐ nina1)

Bagety zapeče‐ né s roztave‐ ným sýrem

Pravý horký vzduch

Teplota (°C)

180 - 200

180 - 200

160 - 170

160 - 170

Teplota

(°C)

Čas

(min)

160 - 1801) 40 - 80 3

Poloha roštu

Čas (min)

10 - 20

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

10 - 25

Čas (min)

45 - 60

25 - 40

15 - 30

15 - 30

Poloha roštu

3

3

3

3

3

3

3

3

Poloha roštu

1

1

1

1

Jídlo

Rybí nákypy

Funkce

Sladké nákypy Horní/Dolní ohřev

Horní/Dolní ohřev

Plněná zeleni‐ na

Pravý horký vzduch

1) Předehřejte troubu.

Teplota (°C)

180 - 200

180 - 200

160 - 170

10.8 Horkovzdušné pečení s párou

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li se řídit doporučenou dobou pečení v tabulce níže.

Čas (min)

40 - 60

30 - 60

30 - 60

ČESKY 21

1

1

Poloha roštu

1

Jídlo

Tyčinky (0,5 kg celkem)

Pečené mušle ve skořápce

Celá ryba (0,3 - 0,5 kg) v soli

Celá ryba (0,3 - 0,5 kg) v papíru na pečení

Sušenky amaretti (20; 0,5 kg cel‐ kem)

Jablečný drobenkový koláč

Čokoládové muffiny (20; 0,5 kg celkem)

Teplota (°C)

190 - 200

180 - 200

190 - 200

190 - 200

170 - 180

190 - 200

160 - 170

Čas (min)

50 - 60

30 - 40

45 - 50

50 - 60

40 - 50

50 - 60

35 - 45

10.9 Pečení na více úrovních

Použijte funkci:Pravý Horký Vzduch.

Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení

Jídlo Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu

Dvě polohy

Zákusky z listo‐ vého těsta s krémem / ba‐ nánky

160 - 1801)

25 - 45 1 / 4

4

3

Poloha roštu

3

4

3

4

3

-

Tři polohy

22 www.electrolux.com

Jídlo Teplota (°C) Čas (min) Poloha roštu

Koláč s dro‐ benkou, suchý

150 - 160

1) Předehřejte troubu.

30 - 45

Dvě polohy

1 / 4

Sušenky / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo

Jídlo Teplota (°C) Čas (min)

150 - 160 20 - 40

Poloha roštu

Dvě polohy

1 / 4 Sušenky z křehkého těsta

Sušenky z pi‐

škotového tě‐ sta

160 - 170 25 - 40 1 / 4

130 - 170 1 / 4 Čajové pečivo z vaječného bílku, sněhové pusinky

Makronky

Sušenky z ky‐ nutého těsta

Malé listové pe‐ čivo

80 - 100

100 - 120

160 - 170

170 - 1801)

Pečivo 180

1) Předehřejte troubu.

40 - 80

30 - 60

30 - 50

20 - 30

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

10.10 Příprava Pizzy

Jídlo

Pizza (tenká)

Pizza (s velkou ná‐ plní)

Koláče

Špenátový koláč

Slaný Lotrinský Ko‐ láč

Švýcarský koláč

Tvarohový koláč

Teplota (°C)

200 - 2301)2)

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

170 - 190

140 - 160

Čas (min)

15 - 20

20 - 30

40 - 55

45 - 60

45 - 55

45 - 55

60 - 90

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Tři polohy

Tři polohy

1 / 3 / 5

Poloha roštu

2

2

ČESKY 23

Jídlo

Koláč s jablečnou vrstvou

Zeleninový koláč

Nekvašený chléb

Teplota (°C)

150 - 170

160 - 180

230 - 2501)

Listové těsto s ná‐ plní

Flammekuchen (al‐ saské jídlo podobné pizze)

160 - 1801)

230 - 2501)

Pirohy (ruské pirohy s náplní)

180 - 2001)

1) Předehřejte troubu.

2) Použijte hluboký pekáč / plech.

10.11 Pečení masa

Používejte žáruvzdorné nádoby.

Velké pečeně pečte přímo na plechu nebo na tvarovaném roštu nad tímto plechem.

Na plech nalijte trochu vody, zabráníte tím připečení vystřikující masové šťávy nebo tuku.

Maso, které má mít kůrčičku, lze péci v pekáči bez pokličky.

10.12 Tabulka pro pečení masa

Hovězí

Jídlo Množství Funkce

Dušené maso 1 - 1,5 kg na cm tloušťky

Čas (min)

50 - 60

50 - 60

10 - 20

45 - 55

12 - 20

15 - 25

1

2

Poloha roštu

1

2

2

2

Pečeni otočte za 1/2 - 2/3 doby pečení.

K uchování šťavnatějšího masa:

• libové maso pečte v pekáči s poklicí nebo použijte sáček na pečení masa.

• maso a ryby pečte ve větších kusech

(minimálně 1 kg).

• velké kusy pečeně nebo drůbeže několikrát v průběhu pečení potřete vlastní šťávou.

Horní/Spod‐ ní Ohřev

Turbo Gril

Teplota

(°C)

230

Čas (min)

120 - 150

190 - 2001) 5 - 6

Poloha ro‐

štu

1

1 Hovězí pečeně nebo filet: ne‐ propečený

Hovězí pečeně nebo filet: středně prope‐ čené na cm tloušťky

Turbo Gril

180 - 1901) 6 - 8

1

24 www.electrolux.com

Jídlo Množství

Hovězí pečeně nebo filet: dobře propeče‐ né na cm tloušťky

1) Předehřejte troubu.

Vepřové

Jídlo Množství

(kg)

1 - 1,5 Plec / Krkovi‐ ce / Kýta v cel‐ ku

Kotlety / Žebír‐ ka

1 - 1,5

Sekaná

Vepřové kole‐ no

(předvařené)

0,75 - 1

0,75 - 1

Telecí

Jídlo Množství

(kg)

1 Telecí peče‐ ně

Telecí kole‐ no

Jehněčí

Jídlo

1,5 - 2

Množství

(kg)

1 - 1,5 Jehněčí ký‐ ta / Jehněčí pečeně

Jehněčí hřbet

1 - 1,5

Zvěřina

Jídlo

Zaječí hřbet / kýta

Množství

(kg)

až 1

Funkce

Turbo Gril

Funkce

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Funkce

Turbo Gril

Turbo Gril

Funkce

Turbo Gril

Turbo Gril

Funkce

Horní/Spod‐ ní Ohřev

Teplota

(°C)

160 - 180

160 - 180

150 - 170

160 - 180

2301)

Čas (min) Poloha ro‐

štu

170 - 1801) 8 - 10

Teplota

(°C)

Turbo Gril 160 - 180

170 - 180

160 - 170

150 - 170

Čas (min)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

90 - 120

Teplota (°C) Čas (min)

90 - 120

120 - 150

Teplota (°C) Čas (min)

100 - 120

40 - 60

Teplota (°C) Čas (min)

30 - 40

Poloha ro‐

štu

1

1

Poloha ro‐

štu

1

1

Poloha ro‐

štu

1

1

Poloha ro‐

štu

1

1

1

1

ČESKY 25

Jídlo

Hřbet z vy‐ soké zvěře

Množství

(kg)

1,5 - 2

Kýta z vyso‐ ké zvěře

1,5 - 2

1) Předehřejte troubu.

Drůbež

Jídlo Množství

(kg)

Kusy drůbe‐ že

0,2 - 0,25 g každý

Půlka kuřete 0,4 - 0,5 g každá

Kuře, brojler 1 - 1,5

Kachna

Husa

Krůta

Krůta

1,5 - 2

3,5 - 5

2,5 - 3,5

4 - 6

Ryby (dušené)

Jídlo Množství

(kg)

Celá ryba 1 - 1,5

Funkce

Horní/Spod‐ ní Ohřev

Horní/Spod‐ ní Ohřev

210 - 220

180 - 200

Funkce

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Turbo Gril

Teplota (°C) Čas (min)

35 - 40

60 - 90

Teplota (°C) Čas (min)

200 - 220

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

1

1

1

1

1

Poloha ro‐

štu

1

1

Poloha ro‐

štu

1

1

Funkce Teplota (°C) Čas (min)

Horní/Spod‐ ní Ohřev

210 - 220 40 - 60

Poloha ro‐

štu

1

10.13 Gril

• Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.

• Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro grilování.

• Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na zachycení šťávy.

• Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.

Gril

Jídlo Teplota (°C)

Hovězí pečeně 210 - 230

Čas (min)

1. strana

30 - 40

• Prázdnou troubu vždy předehřejte po dobu pěti minut pomocí grilovací funkce.

POZOR!

Vždy grilujte se zavřenými dvířky trouby.

2. strana

30 - 40

Poloha roštu

2

26 www.electrolux.com

Jídlo Teplota (°C)

Hovězí filety 230

Vepřové kotlety 210 - 230

Telecí kotlety 210 - 230

Jehněčí kotlety 210 - 230

Celá ryba, 500

- 1 000 g

210 - 230

10.14 Mražené Potraviny

Použijte funkci Pravý horký vzduch.

Čas (min)

1. strana

20 - 30

30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

2. strana

20 - 30

30 - 40

30 - 40

20 - 25

15 - 30

Poloha roštu

3

2

2

3

3 / 4

Jídlo

Mražená pizza

Americká mražená pizza

Chlazená pizza

Mražená pizza snack

Hranolky, tenké

Hranolky, silné

Amer. Brambory,

Krokety

Opečená Brambo‐ rová Kaše

Teplota (°C)

200 - 220

190 - 210

210 - 230

180 - 200

200 - 220

200 - 220

220 - 230

210 - 230

Lasagne / Cannel‐ loni, čerstvé

Mražené lasagne/ cannelloni

170 - 190

160 - 180

Sýr pečený v troubě 170 - 190

Kuřecí Křídla 190 - 210

10.15 Rozmrazování

• Odstraňte obal z potravin a potraviny poté položte na talíř.

• Používejte první úroveň roštu zdola.

• Nezakrývejte potraviny mísou či talířem, poněvadž by to mohlo prodloužit dobu rozmrazování.

Čas (min)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

20 - 30

25 - 35

20 - 35

3

3

3

2

2

Poloha roštu

2

2

20 - 30

35 - 45

3

2

40 - 60 2

20 - 30

20 - 30

3

2

• Připravujete-li velké porce jídla, na dno vnitřku trouby položte obrácený prázdný talíř. Jídlo vložte do hlubokého talíře nebo nádoby a položte je na obrácený talíř. V případě potřeby vyjměte drážky na rošty.

ČESKY 27

Jídlo Množství

(kg)

1

Doba roz‐ mrazování

(min)

100 - 140

Další čas rozmrazo‐ vání (min)

20 - 30

Hrušky / Kdoule /

Švestky

160 - 170

Poznámky

Kuře

Maso

Pstruh

1

0,15

Jahody 0,3

Máslo 0,25

Smetana 2 x 0,2

100 - 140

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

-

-

-

Kuře položte na obrácený pod‐

šálek na velký talíř. V polovině doby obraťte.

V polovině doby obraťte.

-

Smetanu našlehejte, když je stá‐ le ještě místy lehce zmražená.

Zdobený dort

1,4 60

10.16 Zavařování - Spodní ohřev

• Pro zavařování používejte pouze zavařovací sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné velikosti.

• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo bajonetovým uzávěrem nejsou vhodné.

• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu odspodu.

• Na plech na pečení nedávejte více než šest litrových zavařovacích sklenic.

Měkké ovoce

Jídlo Teplota (°C)

60

• Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete je.

• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.

• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby v troubě bylo dostatečné vlhko.

• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut), troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).

Doba zavařování do začátku perlení

(min)

35 - 45 -

Další vaření při

100 °C (min)

Jahody / Borůvky /

Maliny / Zralý an‐ grešt

Peckoviny

Jídlo

160 - 170

Teplota (°C) Doba zavařování do začátku perlení

(min)

35 - 45

Další vaření při

100 °C (min)

10 - 15

28 www.electrolux.com

Zelenina

Jídlo Teplota (°C) Doba zavařování do začátku perlení

(min)

50 - 60

Mrkev1)

Okurky

Smíšená nakládaná zelenina

160 - 170

160 - 170

160 - 170

Kedlubny / Hrášek /

Chřest

160 - 170

1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.

50 - 60

50 - 60

50 - 60

10.17 Sušení - Pravý Horký

Vzduch

Používejte plechy vyložené papírem odolným proti mastnotě nebo papírem na pečení.

Další vaření při

100 °C (min)

5 - 10

-

5 - 10

15 - 20

Lepších výsledků dosáhnete, když troubu v polovině doby sušení zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji na jednu noc vychladnout před dokončením sušení.

Zelenina

Pro jeden plech použijte třetí polohu roštu.

Pro dva plechy použijte první a třetí polohu roštu.

Jídlo

Fazole

Papriky

Zelenina do polévky

Houby

Byliny

Ovoce

Jídlo Teplota (°C)

Teplota (°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Čas (hod)

Čas (hod)

6 - 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Švestky

Meruňky

60 - 70

60 - 70

Jablečné plátky 60 - 70

Hrušky 60 - 70

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

3

3

Poloha roštu

Jedna poloha Dvě polohy

3 1 / 4

3 1 / 4

1 / 4

1 / 4

ČESKY

10.18 Tabulka Pečicí sonda

Hovězí

Hovězí pečeně

Hovězí svíčková

Teplota středu pokrmu (°C)

Nepropečený Středně Pro‐ pečené

45

45

60

60

Dobře propeče‐ né

70

70

29

Hovězí

Sekaná

Vepřové

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

80 83

Více

86

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

80 84

Více

88

Šunka,

Pečeně

Kotleta (hřbet),

Uzená vepřová kýta,

Uzená kýta, pošírovaná

Telecí

75 78 82

Telecí pečeně

Telecí koleno

Skopové / jehněčí

Skopová kýta

Skopový hřbet

Jehněčí kýta,

Jehněčí pečeně,

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně

75

Středně Pro‐ pečené

80

85 88

Více

85

90

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně

80

Středně Prope‐ čené

85

75 80

Více

88

85

65 70 75

30 www.electrolux.com

Zvěřina Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Prope‐ čené

Více

65 70 75

Zaječí hřbet,

Hřbet z vysoké zvěře

Zaječí kýta,

Celý zajíc,

Kýta z vysoké zvěře

Drůbež

70 75

Kuře (celé / půlka / prsa)

Kachna (celá / půlka),

Krůta (celá / prsa)

Kachna (prsa)

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

80 83

75

60

80

65

Ryba (losos, pstruh, candát) Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

Ryba (celá / velká / dušená),

Ryba (celá / velká / pečená)

60 64

80

Více

86

85

70

Více

68

Dušená jídla - Předvařená ze‐ lenina

Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

Dušená cuketa,

Dušená brokolice,

Dušený fenykl

85 88

Dušená jídla - Slaná Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

Cannelloni,

Lasagne,

Zapečené těstoviny

85 88

Více

91

Více

91

ČESKY 31

Dušená jídla - Sladká Teplota středu pokrmu (°C)

Méně Středně Pro‐ pečené

Dušené jídlo s bílým chlebem, s ovocem / bez ovoce,

Dušené jídlo s rýžovou kaší, s ovocem / bez ovoce,

Dušené jídlo se sladkými nudle‐ mi

80 85

10.19 Informace pro zkušebny

Testy podle normy EN 60350-1:2013 a

IEC 60350-1:2011.

Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě

Jídlo Funkce Teplota (°C)

140 - 150

Více

90

Čas

(min)

35 - 50 2

Poloha ro‐

štu

Piškotová buchta bez tuku

Piškotová buchta bez tuku

Jablečný koláč (2 formy, Ø 20 cm, po‐ ložené úhlopříčně)

Jablečný koláč (2 formy, Ø 20 cm, po‐ ložené úhlopříčně)

Pravý Horký

Vzduch

Horní/Spodní

Ohřev

Pravý Horký

Vzduch

Horní/Spodní

Ohřev

Pečení na jedné úrovni. Sušenky

Použijte třetí polohu roštu.

160

160

180

35 - 50 2

60 - 90 2

70 - 90 1

Čas (min)

25 - 40

Jídlo

Máslové sušenky / Pro‐ užky těsta

Máslové sušenky / Pro‐ užky těsta

Malé koláčky (20 kousků na plech)

Malé koláčky (20 kousků na plech)

1) Předehřejte troubu.

Funkce Teplota (°C)

Pravý Horký Vzduch 140

Horní/Spodní Ohřev

Pravý Horký Vzduch

Horní/Spodní Ohřev

1601)

1501)

1701)

20 - 30

20 - 35

20 - 30

32 www.electrolux.com

Pečení na více úrovních. Sušenky

Jídlo Funkce

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

11.1 Poznámky k čištění

Přední stranu trouby otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a slabého mycího prostředku.

K čištění kovových ploch používejte speciální čisticí prostředek.

Vnitřek trouby čistěte po každém použití.

Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár. Riziko je vyšší u grilovacího pekáče.

Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit.

Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Nečistěte příslušenství v myčce nádobí.

Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby.

Na katalytickou vrstvu nenanášejte prostředek na čištění trouby.

Teplota (°C)

Máslové sušenky /

Proužky těsta

Pravý Horký

Vzduch

140

Malé koláčky (20 kousků na plech)

1) Předehřejte troubu.

Pravý Horký

Vzduch

1501)

Gril

Předehřejte prázdnou troubu po dobu 5 minut.

Gril s maximálním nastavením teploty.

Jídlo

Topinky

Hovězí steak

Funkce

Gril

Gril

1) V polovině doby obraťte.

11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čas (min)

1 - 3

24 - 301)

Čas

(min)

Poloha roštu

Dvě polo‐ hy

Tři polo‐ hy

25 - 45 1 / 4 1 / 3 /

5

23 - 40 1 / 4 -

Poloha roštu

5

4

Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

Po každém použití setřete z vnitřku trouby vlhkost.

11.2 Čištění vlisu vnitřku trouby

Tímto čisticím postupem se odstraní zbytkový vodní kámen z vlisu vnitřku trouby po přípravě jídel pomocí páry.

Ohledně funkce: Pravý horký vzduch PLUS doporučujeme provádět čisticí postup alespoň každých 5 - 10 programů přípravy jídel.

1. Do vlisu na dně vnitřku trouby nalijte

250 ml bílého octa.

Použijte maximálně 6% ocet bez jakýchkoliv přísad.

2. Nechte ocet rozpustit zbytkový vodní kámen při pokojové teplotě po dobu

30 minut.

3. Vnitřek trouby umyjte vlažnou vodou a měkkým hadrem.

11.3 Vyjmutí drážek na rošty

Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky na rošty.

POZOR!

Při odstraňování drážek na rošty buďte opatrní.

1. Odtáhněte přední část drážek na rošty od stěny trouby.

ČESKY 33

2. Nastavte teplotu trouby na 250 °C a nechte troubu jednu hodinu pracovat.

3. Vypněte troubu.

4. Jakmile trouba vychladne, vyčistěte její vnitřek pomocí vlhkého měkkého hadříku.

Skvrny nebo změna zbarvení katalytické vrstvy nemá na katalytické čištění vliv.

11.5 Odstranění a instalace dvířek

Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za

účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých skleněných panelů se liší dle modelu.

VAROVÁNÍ!

Dvířka jsou těžká.

1. Otevřete plně dvířka.

2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou dveřních závěsech až na doraz.

2. Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od stěny trouby a vytáhněte je ven.

1

2

Vyjmuté příslušenství instalujte stejným postupem v opačném pořadí.

Zarážky na teleskopických výsuvech musí směřovat dopředu.

11.4 Katalytické čištění

Vnitřek trouby s katalytickým povlakem má samočisticí schopnost. Absorbuje tuky.

Než zapnete katalytické čištění:

• vyjměte všechno příslušenství a vyjímatelné drážky.

• očistěte dno trouby teplou vodou a jemným mycím prostředkem.

• vnitřní sklo dvířek trouby umyjte teplou vodou a měkkým hadrem.

1. Nastavte funkci .

A

A

3. Přivřete dvířka trouby do první polohy otevření (přibližně do úhlu 70°).

4. Oběma rukama podržte dvířka na obou stranách a vytáhněte je směrem šikmo vzhůru od trouby.

5. Dvířka položte vnější stranou dolů na měkkou látku na rovné podložce.

6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní straně dvířek na obou stranách a zatlačením směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.

2

B

1

7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a odstraňte ji.

34 www.electrolux.com

8. Uchopte skleněné panely jeden po druhém na jejich horní straně a vytáhněte je z drážek směrem nahoru.

1. Vypněte troubu.

Vyčkejte, dokud trouba nevychladne.

2. Odpojte troubu od elektrické sítě.

3. Na dno vnitřku trouby položte utěrku.

Horní žárovka

1. Skleněným krytem otočte a sejměte jej.

9. Skleněný panel omyjte vodou s mycím prostředkem. Skleněný panel pečlivě osušte.

Po dokončení čištění proveďte výše uvedený postup v opačném pořadí.

Nejprve nainstalujte menší a potom větší panel a dvířka.

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že jsou skleněné panely vloženy do správné polohy, jinak by se mohl povrch dvířek přehřívat.

11.6 Výměna žárovky

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Žárovka může být horká.

12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

2. Skleněný kryt vyčistěte.

3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.

4. Nasaďte skleněný kryt.

VAROVÁNÍ!

Viz kapitoly o bezpečnosti.

12.1 Co dělat, když...

Problém

Trouba nehřeje.

Trouba nehřeje.

Trouba nehřeje.

Možná příčina

Trouba je vypnutá.

Řešení

Zapněte troubu.

Hodiny nejsou nastavené. Nastavte hodiny.

Nejsou provedena nutná nastavení.

Zkontrolujte, zda jsou na‐ stavení správná.

ČESKY 35

Problém

Trouba nehřeje.

Osvětlení nefunguje.

Možná příčina

Je spálená pojistka.

Vadná žárovka.

Na displeji se zobrazí F11. Zástrčka pečicí sondy není správně zasunuta do zá‐ suvky.

Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát.

Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho.

Pečení pomocí funkce Pra‐ vý horký vzduch PLUS ne‐ vede k dobrému výsledku.

Pečení pomocí funkce Pra‐ vý horký vzduch PLUS ne‐ vede k dobrému výsledku.

Pečení pomocí funkce Pra‐ vý horký vzduch PLUS ne‐ vede k dobrému výsledku.

Chcete zapnout funkci Pra‐ vý horký vzduch, ale svítí kontrolka tlačítka S párou.

Nezapnuli jste funkci Pravý horký vzduch PLUS.

Funkci Pravý horký vzduch

PLUS jste nezapnuli správ‐ ně pomocí tlačítka S pá‐ rou.

Vlis vnitřku trouby jste ne‐ naplnili vodou.

Probíhá funkce Pravý hor‐ ký vzduch PLUS.

Voda ve vlisu vnitřku trou‐ by se nevaří.

Z vlisu vnitřku trouby vyté‐ ká voda.

Teplota je příliš nízká.

Ve vlisu vnitřku trouby je příliš mnoho vody.

Řešení

Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Po‐ kud se pojistka spaluje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře.

Vyměňte žárovku.

Zástrčku pečicí sondy za‐ suňte co nejhlouběji do zá‐ suvky.

Po dokončení přípravy ne‐ nechávejte jídla v troubě déle než 15 - 20 minut.

Viz „Zapnutí funkce: Pravý horký vzduch PLUS“.

Viz „Zapnutí funkce: Pravý horký vzduch PLUS“.

Viz „Zapnutí funkce: Pravý horký vzduch PLUS“.

Funkci Pravý horký vzduch

PLUS vypnete stisknutím tlačítka S párou .

Nastavte teplotu na ale‐ spoň 110 °C.

Viz kapitola „Tipy a rady“.

Vypněte troubu a ujistěte se, že je spotřebič již chladný. Vodu vytřete hou‐ bou nebo hadříkem. Do vli‐ su vnitřku trouby přilijte správné množství vody.

Řiďte se specifickým po‐ stupem.

12.2 Servisní údaje

Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na svého prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části trouby. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části trouby.

36 www.electrolux.com

Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:

Model (MOD.)

Výrobní číslo (PNC)

Sériové číslo (SN)

.........................................

.........................................

.........................................

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST

13.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU

65-66/2014

Název dodavatele

Označení modelu

Index energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐ venční režim

Spotřeba energie se standardním zatížením, in‐ tenzivní horkovzdušný režim

Počet pečicích prostorů

Tepelný zdroj

Objem

Typ trouby

Hmotnost

Electrolux

EOA5555AAX

EOA45555OX

95.3

A

0.99 kWh/cyklus

0.81 kWh/cyklus

1

Elektrická energie

71 l

Vestavná trouba

EOA5555AAX 34.0 kg

EOA45555OX 34.5 kg

EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.

13.2 Úspora energie

Trouba je vybavena funkcemi, které vám pomohou ušetřit energii při každodenním vaření.

Všeobecné rady

Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve své poloze.

Pro účinnější úsporu energie používejte kovové nádobí.

Je-li to možné, nepředehřívejte troubu, než do ní vložíte jídlo.

Je-li doba pečení delší než 30 minut, snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10 minut před koncem pečení (v závislosti na době pečení). Pečení nadále zajistí zbytkové teplo uvnitř trouby.

Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu jiného jídla.

Když připravujete několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.

Horkovzdušné pečení

Je-li to možné, pro úsporu energie používejte funkce s ventilátorem.

Uchování teploty jídla

Chcete-li využít zbytkové teplo k uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné nastavení teploty.

ČESKY

Horkovzdušné pečení s párou

Tato funkce slouží k úspoře energie při pečení.

37

14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

*

38 www.electrolux.com

ČESKY 39

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project