Electrolux EOP720X Användarmanual

Electrolux EOP720X Användarmanual
EOP720X
SV
Inbyggnadsugn
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. KONTROLLPANELEN........................................................................................8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 9
7. KLOCKFUNKTIONER...................................................................................... 11
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR....................................................................... 13
9. TILLVALSFUNKTIONER.................................................................................. 14
10. TRICKS OCH TIPS.........................................................................................14
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 28
12. FELSÖKNING.................................................................................................31
13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 34
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Extra spill måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
•
•
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
•
•
•
•
•
•
•
5
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
6
www.electrolux.com
bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
•
•
•
•
•
2.5 Pyrolysrengöring
VARNING!
Risk för skador / brand /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
•
Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill/rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor som medföljer
•
•
produkten) och särskilt kastruller,
pannor, brickor, köksredskap som
är behandlade med en non-stickbeläggning.
Läs noggrant alla anvisningar om
pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när pyrolysrengöring är
igång.
Ugnen blir mycket varm och varm luft
släpps ut från ventilerna.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
pyrolysugnar.
– Se till att inte husdjur (särskilt
fåglar) kommer i produktens
närhet under och efter
pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla pyrolysugnar när det pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga
temperaturen vid pyrolytisk rengöring
och kan även släppa ut skadliga
ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från
pyrolysugnar/matlagningsrester är
inte skadliga för människor, inklusive
barn eller personer med sjukdom.
SVENSKA
2.6 Lampa inuti produkten
•
2.8 Kassering
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Använd endast originaldelar.
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
14
2 3
5
4
3
2
1
4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kontrollpanel
Vred för ugnsfunktionerna
Strömlampa/symbol
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Plus Steam-knapp
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
3.2 Tillbehör
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Galler
Bakplåt
7
8
www.electrolux.com
För kakor och småkakor.
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner.
Missfärgning av ytan påverkar inte
funktionen.
Långpanna
Matlagningstermometer
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Patisseriplåt
För mätning av temperaturen inuti
maten.
≤ 5 kg
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar
Sensorfält/knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
Ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
Ställa in SIGNALURET. Tryck på knap‐
pen i drygt 3 sekunder för att sätta på
eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR För att kontrollera ugnens eller matlag‐
ningstermometerns temperatur (om så‐
dan ingår). Använd endast medan en
ugnsfunktion är igång.
PLUS STEAM
Sätta på Varmluft PLUS-funktionen.
SVENSKA
4.2 Display
A
H
G
F
B
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Demo-läge (endast vissa modeller)
H. Klockfunktioner
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Ugnsfunk‐
tion
6.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
6.2 Tillagningsfunktioner
Ugnsfunk‐
tion
Program
Produkten är avstängd.
Avstängt läge
För att minska upp‐
värmningstiden.
Snabbstart
Varmluft
Pizza/Paj
Program
För att baka på upp till
tre hyllpositioner samti‐
digt och för att torka
mat.Ställ in temperatu‐
ren 20-40 °C lägre än
för under-/övervärme.
För ugnsbakning på en
nivå av rätter som krä‐
ver mer intensiv bryning
och som ska ha knaprig
botten. Ställ in tempera‐
turen 20-40 °C lägre än
för över-/undervärme.
9
10
www.electrolux.com
Ugnsfunk‐
tion
Program
Ugnsfunk‐
tion
För bakning och stek‐
ning på en ugnsnivå.
Över-under‐
värme (Över-/
Undervärme)
Undervärme
Upptining
Pyrolys
För bakning av kakor
med knaprig botten och
för att torka mat.
Den här funktionen kan
användas för att tina
frysta livsmedel, som
grönsaker och frukt.
Upptiningstiden beror
på mängden och storle‐
ken på det frysta livs‐
medlet.
För att baka bröd, kakor
och cookies. För att
Varmluft Med spara energi under till‐
agningen. Den här funk‐
Fukt
tionen måste användas
i enlighet med tillag‐
ningstabellerna för
Varmluft + Ånga för att
uppnå önskat resultat.
För mer information om
rekommenderade in‐
ställningar, se kapitlet
Tips och tabellen Varm‐
luft + Ånga. Denna
funktion används för att
definiera energieffektivi‐
tetsklass enligt EN
60350-1.
För att grilla tunna mat‐
varor och rosta bröd.
Min Grill
För stekning på en
ugnsnivå av större
Varmluftsgrill‐ stycken kött eller fågel
med ben. Även för att
ning
göra gratänger och bry‐
na.
Program
För att sätta igång pyro‐
lysrengöring av ugnen.
Denna funktion bränner
bort kvarvarande rester
i ugnen.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en
temperatur under 60 °C med
vissa ugnsfunktioner.
6.3 Sätta på och stänga av
ugnen
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Ställ vreden för ugnsfunktioner och
temperaturen i Off-läget (Av) för att
stänga av ugnen.
Lampan tänds när ugnen är igång.
6.4 Aktivera Varmluft PLUSfunktionen
Med den här funktionen förbättrar du
fuktigheten under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
•
•
Öppna inte ugnsluckan när funktionen
är igång.
Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
2. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
3. Ställ in Varmluft PLUS-funktionen:
.
4. Tryck på Plus Steam-knappen .
Plus Steam-knappen fungerar endast
med Varmluft PLUS-funktionen.
Indikatorn tänds.
5. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
6. För att stänga av ugnen, tryck på
Plus Steam-knappen , vrid vredet
för ugnsfunktioner och temperatur till
av-läget.
Plus Steam-knappens indikator slocknar.
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
11
6.5 Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
1. Vrid på vredet för ugnsfunktionerna
för att ställa in snabbstartfunktionen.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
Ljudsignalen hörs när ugnen uppnått
inställd temperatur.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en när
temperaturen ökar och försvinner när
den minskar.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
KLOCKA
Visa eller ändra klockan. Du kan endast ställa klock‐
an när ugnen är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge ugnen ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
Ställ in när ugnen stängs av. Använd endast när en
ugnsfunktion är vald.
TIDSFÖRDRÖJ‐
NING
För att kombinera KOKTID och SLUTTID.
SIGNALUR
Använd för att ställa in en tid för nedräkning. Denna
funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Du
kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om
produkten är avstängd.
12
www.electrolux.com
Klockfunktion
00:00
Program
TIDTAGNING
Om du inte ställer in någon annan klockfunktion,
övervakar UPPRÄKNINGSTIMERN automatiskt hur
länge ugnen har varit påslagen.
Den sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
Uppräkningstimern kan inte användas med funktio‐
nerna: VARAKTIGHET, SLUTTID, matlagningster‐
mometer.
7.2 Ställa in och ändratiden
7.4 Ställa in SLUTTID
När du sätter i den i eluttaget första
gången ska du vänta tills displayen visar
1. Ställ in en ugnsfunktion.
och "12:00". "12" blinkar.
1. Tryck på
timmarna.
eller
för att ställa in
för att bekräfta och gå
2. Tryck på
över till att ställa in minuterna.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
och den inställda
eller
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta eller så
sparas klockan automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra klockan genom att trycka på
flera gånger tills kontrollampan för tiden
blinkar på displayen.
flera gånger tills
2. Tryck på
börjar blinkar.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter. Tryck
på
för att bekräfta.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.5 Ställa in funktionen
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in en ugnsfunktion.
7.3 Ställa in KOKTID
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
1. Ställ in en ugnsfunktion.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuter och därefter timmar för
2. Tryck på
flera gånger tills
börjar blinkar.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuter och därefter timmar. Tryck
för att bekräfta.
på
När den inställda Sluttiden har gått avges
en ljudsignal i 2 minuter.
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av automatiskt.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
KOKTID. Tryck på
Displayen visar
för att bekräfta.
som blinkar.
4. Tryck på
eller
för att ställa in
timmar och därefter minuter för
för att
SLUTTID. Tryck på
bekräfta.
Ugnen sätts på automatiskt senare, är
igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN.
När den Sluttiden har gått avges en
och
ljudsignal i 2 minuter.
tidsinställningen blinkar på displayen.
Ugnen stängs av.
SVENSKA
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
6. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
avstängt läge.
7.6 Ställa in SIGNALUR
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp för att stänga av
signalen.
Signaluret kan ställas in både när ugnen
är påslagen och avstängd.
1. Tryck på
.
och "00" blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
sekunderna och därefter minuterna.
När tiden du ställt in är längre än 60
minuter, blinkar
på displayen.
13
3. Ställ in timmarna.
4. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda tiden har
uppnåtts avges en ljudsignal.
5. När den inställda tiden har förflutit
hörs en ljudsignal i 2 minuter. "00:00"
7.7 TIDTAGNING
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Galler och långpanna / djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan / djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.
Långpanna / Djup form:
Skjut in långpannan / djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
14
www.electrolux.com
9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Använda barnlåset
Om Pyrolysfunktionen är
När Barnlåset är påslaget kan inte ugnen
sättas på av misstag.
igång är luckan låst och
visas på displayen.
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna
är i avstängt läge.
och
2. Tryck och håll inne
samtidigt i 2 sekunder.
Signalen ljuder. SAFE och
displayen.
visas på
Symbolerna visas på
displayen också när
pyrolysfunktionen är på.
Upprepa steg 2 för att stänga av
Barnlåset.
9.2 Användning av Knapplåset
Funktionslåset kan bara sättas på när
ugnen är påslagen.
När funktionslåset är påslaget kan inte
temperatur- och tidsinställningar för en
ugnsfunktion som redan är igång ändras
av misstag.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2 sekunder.
Ljudsignalen hörs. Loc visas på
displayen i 5 sekunder.
Loc visas på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp när
funktionslåset är påslaget.
Ugnen stängs av när du vrider på vredet
för ugnsfunktionerna.
Om du stänger av ugnen medan
funktionslåset är påslaget, ändras
funktionslåset automatiskt till barnlåset.
Se "Användning av Barnlåset".
10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Upprepa steg 2 för att stänga av
funktionslåset.
9.3 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av visas
restvärmeindikatorn
på displayen om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
9.4 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen
automatiskt av efter en viss tid, om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Automatisk avstängning
fungerar inte med
funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
9.5 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.
SVENSKA
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1
Tillagningsrekommendationer
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
10.2 Ugnsluckans insida
På insidan av luckan hittar du:
•
•
ugnsnivåernas nummer.
Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för maträtter.
10.3 Varmluft PLUS
Innan du sätter på förvärmning och när
ugnen är kall, fyll på vatten.
Se avsnittet "Aktivera Varmluft PLUSfunktionen" i kapitlet "Daglig
användning".
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Bagerivaror
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Använd bakplåten.
Använd den andra hyllpositionen.
Fyll botten med 1,5 dl vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Bröd
180
35 - 40
Franskbullar
200
20 - 25
Pizza
230
10 - 20
Focaccia
200 - 210
10 - 20
Cookies, scones, croissant
150 - 180
10 - 20
Plommonkaka, äppelpaj,
kanelbullar i kakform.
160 - 180
30 - 60
Frysta färdigrätter
Förvärm den tomma ugnen i 10 minuter.
Använd den andra hyllpositionen.
Fyll botten med 200 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pizza
200 - 210
10 - 20
Lasagne
180 - 200
35 - 50
Croissanter
170 - 180
15 - 25
Sous-vide-tillagning
Använd den andra hyllpositionen.
15
16
www.electrolux.com
Livsmedel
Vatten i utrymmets
upphöjning (ml)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Bröd
100
110
15 - 25
Franskbullar
100
110
10 - 20
Pizza
100
110
15 - 25
Focaccia
100
110
15 - 25
Grönsaker
100
110
15 - 25
Ris
100
110
15 - 25
Makaronpudding
100
110
15 - 25
Kött
100
110
15 - 25
Stekning
Använd ugnsformar av glas.
Använd den andra hyllpositionen.
Fyll botten med 200 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Engelsk rostbiff
200
50 - 60
Kyckling
210
60 - 80
10.4 Bakning
•
•
•
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid
lika bruna. Du behöver inte ändra
•
ugnstemperaturen om de blir olika
bruna. Detta jämnar ut sig under
bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
10.5 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
SVENSKA
Bakresultat
Möjlig orsak
17
Lösning
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksma‐
skin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
10.6 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt brio‐
chebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Cheesecake
Över-/Under‐
värme
170 - 190
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
18
www.electrolux.com
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur Tid
(°C)
(min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervär‐
me
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av grädd‐
ningen.
2. Andra delen av grädd‐
ningen.
Över-/Undervär‐
me
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Petit-chouer/bakelser
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över-/Undervär‐
me
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/sockerkringlor
Över-/Undervär‐
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på jästdeg/sock‐
erkaksdeg) 2)
Varmluft
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på jästdeg/sock‐
erkaksdeg) 2)
Över-/Undervär‐
me
170
35 - 55
3
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med känslig fyll‐
ning (t.ex. kvarg, grädde,
kräm)
Över-/Undervär‐
me
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över-/Under‐
värme
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Förvärm ugnen.
10.7 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudd‐
ing
Över-/Under‐
värme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Under‐
värme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra‐
täng1)
Varmluftsgrati‐
nering
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar Över-/Under‐
värme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Under‐
värme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsa‐
ker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
10.8 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa tillagningstiderna som
listas i tabellen nedan.
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pastagratäng
200 - 220
45 - 55
3
Potatisgratäng
180 - 200
70 - 85
3
19
20
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Brödpudding
190 - 200
55 - 70
3
Risgrynspudding
170 - 190
45 - 60
3
Äppelkaka gjord med socker‐
kakssmet (rund kakform)
160 - 170
70 - 80
3
Franskbröd
190 - 200
55 - 70
3
10.9 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Småkakor av
sockerkaksdeg
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, ma‐
ränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
20 - 30
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
180
SVENSKA
21
10.10 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk bakelse 170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
10.11 Stekning
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten i plåten för att förhindra att
juicen eller fettet bränner fast.
Kött som sprakar mycket kan tillagas i en
ugnsform utan lock.
För att köttet ska bli saftigare:
• stek magert kött i stekgrytan med lock
eller i en stekpåse.
• stek kött och fisk i stora bitar som
väger minst 1kg.
• ös stora stekar och fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen.
10.12 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över-/
230
Undervärme
Tid (min)
Falsnivå
120 - 150
1
22
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd
Funktion
Tempera‐
tur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: röd
grillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: rosa
grillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff per cm höjd Varmlufts‐
eller filé: väls‐
grillning
tekt
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
40 - 60
1
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Lamm
Vilt
Livsmedel
Falsnivå
Harsadel/
upp till 1
harstek med
ben
Över-/
2301)
Undervärme
30 - 40
1
Rådjurssa‐
del, hjortsa‐
del
1.5 - 2
Över-/
210 - 220
Undervärme
35 - 40
1
Bog
1.5 - 2
Över-/
180 - 200
Undervärme
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
23
Fågel
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av få‐
gel
0,2 - 0,25
var
Varmlufts‐
grillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyck‐
ling
0,4 - 0,5 var
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1.5
Varmlufts‐
grillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1.5 - 2
Varmlufts‐
grillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3.5 - 5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2.5 - 3.5
Varmlufts‐
grillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4-6
Varmlufts‐
grillning
140 - 160
150 - 240
1
Temperatur Tid (min)
(°C)
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Hel fisk
1 - 1.5
Över-/
210 - 220
Undervärme
10.13 Min Grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Falsnivå
40 - 60
1
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min Grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
24
www.electrolux.com
10.14 Fryst Mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannello‐
ni, kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
10.15 Upptining
•
•
•
•
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Om du lagar större portioner ska en
tom tallrik placeras upp och ner på
botten av ugnen. Placera maten i en
djup tallrik eller form och ställ den
ovanpå tillriken inne i ugnen. Ta bort
hyllstöden om det behövs.
Livsme‐ Vikt (kg)
del
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik.
Vänd efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
30 - 40
10 - 20
-
Jordgub‐ 0.3
bar
SVENSKA
Livsme‐ Vikt (kg)
del
Upptinings‐ Efteruppti‐
tid (min)
ningstid
(min)
Kommentar
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fort‐
farande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
10.16 Konservering Undervärme
•
•
•
•
Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
•
•
•
•
25
Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krus‐
bär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Livsmedel
Päron/kvitten/plom‐ 160 - 170
mon
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Kålrabbi/ärtor/spar‐
ris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
10.17 Torkning - Varmluft
•
•
Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker 60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10.18 Information till
provanstalter
Tester enligt EN 60350-1:2013 och IEC
60350-1:2011.
Bakning på en nivå. Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Lätt sockerkaka utan Varmluft
fett
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
140 - 150
35 - 50
2
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
Lätt sockerkaka utan Över-/Undervär‐
fett
me
160
35 - 50
2
Äppelpaj (2 formar Ø Varmluft
20 cm, diagonalt pla‐
cerade)
160
60 - 90
2
Äppelpaj (2 formar Ø Över-/Undervär‐
20 cm, diagonalt pla‐ me
cerade)
180
70 - 90
1
27
Bakning på en nivå. Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min) Falsnivå
Mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
25 - 40
3
Mördegskaka/
mördegsremsor
Över-/Undervär‐
me
1601)
20 - 30
3
Småkakor (20 styck‐ Varmluft
en/plåt)
1501)
20 - 35
3
Småkakor (20 styck‐ Över-/Undervär‐
en/plåt)
me
1701)
20 - 30
3
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Falsnivå
2 po‐
sitio‐
ner
3 po‐
sitio‐
ner
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer. Småkakor
Livsmedel
Mördegskaka/
mördegsremsor
Funktion
Varmluft
Småkakor (20 styck‐ Varmluft
en/plåt)
1) Förvärm ugnen.
Min Grill
Förvärm den tomma ugnen i 5 minuter.
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Rostat bröd
Min Grill
högst
1-3
5
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Nötstek
Min Grill
högst
24 - 301)
4
1) Vänd efter halva tiden.
Max Grill
Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.
Grillning med maximal temperaturinställning.
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Hamburgare
8 - 10
6-8
4
Rostat bröd
1-3
1-3
4
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör med
non stick-beläggning. Det kan skada
ytan.
11.2 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
Rengöringsproceduren tar bort
kalkbeläggningar från botten efter en
ångkokning.
Vi rekommenderar att du
rengör ugnen när du har
använt Varmluft PLUSfunktionen 5-10 gånger.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan örter.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
11.3 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
29
2. Rengör insidan av ugnsluckan med
varmt vatten så att inte rester och
spill bränner fast.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se kapitel
"Daglig användning",
"Ugnsfunktioner".
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att ställa in pyrolysfunktionens
varaktighet:
Tillval
Beskrivning
P1
Lätt rengör‐
ing. Varak‐
tighet: 1 tim
30 min.
P2
Normal re‐
ngöring. Var‐
aktighet: 3
tim.
2
Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.
11.4 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Starta inte
pyrolysrengöringen om Plus
Steam-knappen är intryckt.
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
löstagbara ugnsstegar (i
förekommande fall).
Starta inte
pyrolysrengöringen om inte
ugnsluckan är helt stängd.
På vissa modeller visar
displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
VARNING!
Ugnen blir mycket het. Det
finns risk för att du bränner
dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om andra produkter är
monterade i samma skåp får
de inte användas samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Torka av ugnen inuti med en mjuk
trasa.
Pyrolysfunktionen startar efter 2
sekunder.
Du kan använda funktionen SLUTTID för
att fördröja rengöringsprocedurens start.
Under pyrolysrengöringen är
ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden på
pyrolysrengöringen (P1 eller P2),
tryck på
för att ställa in
, tryck
eller .
på
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. På
och stavarna på
displayen visas
värmeindikatorn, tills luckan låses
upp igen.
7. När pyrolysrengöringen är klar visar
displayen tiden på dagen.
Ugnsluckan förblir låst.
8. Luckan låses upp igen när ugnen
svalnat.
11.5 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att
pyrolysrengöringen behöver utföras,
blinkar PYR på displayen i 10 sekunder
varje gång ugnen sätts på och stängs av.
30
www.electrolux.com
Påminnelsen om
rengöring slocknar:
• när pyrolysfunktionen är
klar.
•
om du trycker på
och
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
11.6 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
luckglas skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda
sidorna av luckans övre kant och
tryck inåt för att frigöra klämlåset.
2
B
1
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset
noga.
När rengöringen är klar, följ stegen ovan
i motsatt ordning. Sätt i det mindre
ugnsglaset först, därefter det större och
sist luckan.
VARNING!
Se till att glasen är korrekt
och ordentligt införda,
annars kan luckans yta bli
överhettad.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (C,B och A) i rätt ordning.
Sätt först in glasruta C, som har en
fyrkant tryckt på vänster sida och en
triangel på höger sida. Du ser också de
här symbolerna präglade på luckans list.
Triangeln på glaset måste matcha
triangeln på lucklisten, och
kvadratsymbolen måste matcha
kvadraten. För därefter in de andra två
glasrutorna.
SVENSKA
31
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
ABC
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
11.7 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
på det.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
32
www.electrolux.com
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är
strömförsörjningen eller
korrekt ansluten till ström‐
den är ansluten på fel sätt. försörjningen (se kopp‐
lingsschemat om tillgäng‐
ligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlå‐
set".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
Displayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller Ta bort matlagningstermo‐
upptiningsfunktionen, men meterns kontakt ur uttaget.
du tog inte ut matlagnings‐
termometern ur sitt uttag.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fun‐
gerar inte. Du har inte
stängt luckan ordentligt el‐
ler så är luckan trasig.
Stäng luckan helt.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar "F102".
•
•
•
•
Du har inte stängt luck‐
an ordentligt.
Det elektroniska lucklå‐
set är trasigt.
•
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
•
•
33
Stäng luckan helt.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på dis‐
playen igen.
Stäng av ugnen via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i säk‐
ringsskåpet och slå på
den igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas
på displayen igen.
Det fungerar inte som det
Du aktiverade inte Varmluft Se avsnittet "Aktivera
ska när du använder
PLUS-funktionen.
Varmluft PLUS-funktio‐
Varmluft PLUS-funktionen.
nen".
Det fungerar inte som det
Du aktiverade inte Varmluft Se avsnittet "Aktivera
ska när du använder
PLUS-funktionen korrekt
Varmluft PLUS-funktio‐
Varmluft PLUS-funktionen. med Plus Steam-knappen. nen".
Det fungerar inte som det
Du fyllde inte på bottens‐
ska när du använder
kålen med vatten.
Varmluft PLUS-funktionen.
Se avsnittet "Aktivera
Varmluft PLUS-funktio‐
nen".
Du vill aktivera varmlufts‐
funktionen men indikatorn
för PLUS ång-knappen är
tänd.
Tryck in PLUS ång-knap‐
PLUS Varmluftsfunktionen
är på.
pen
för att avsluta
PLUS varmluftsfunktionen.
Du vill sätta på rengörings‐ Plus Steam-knappen är in‐ Tryck på Plus Steam-knap‐
funktionen, men displayen tryckt.
pen igen.
visar "C4".
Vattnet i bottenskålen ko‐
kar inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till åt‐
minstone 110 °C.
Se avsnittet "Råd och tips".
Vattnet rinner ut ur bot‐
tenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till
att den är helt kall. Ta bort
vattnet med en svamp eller
en disktrasa. Tillsätt rätt
mängd vatten i bottenskå‐
len. Se den specifika pro‐
ceduren.
34
www.electrolux.com
12.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOP720X
Energiindex
81.2
Energiklass
A+
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.69 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
36.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
13.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
dörrtätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
SVENSKA
35
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
maten varm. Restvärmeindikatorn eller
temperaturen visas på displayen.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagning. Tänd den
bara vid behov.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Restvärme
Om ett program med tidvalet Varaktighet
eller Sluttid aktiveras och om
tillagningstiden är längre än 30 minuter,
stängs värmeelementen automatiskt av
tidigare med vissa ugnsfunktioner.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
Den fungerar så att temperaturen inuti
ugnen skiljer sig från den temperatur
som anges på under tillagningscykeln
och tillagningstiderna kan skilja sig från
tillagningstiderna för andra program.
När du använder Varmluft + Ånga släcks
lampan automatiskt efter 30 sekunder.
Du kan tända lampan igen, men det
minskar förväntad energibesparing.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867326303-C-412017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement