Electrolux EOY5851FAX User manual

Electrolux EOY5851FAX User manual
EOY5851FAX
EOY5851FOX
BG
Фурна
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 8
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 16
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 17
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 19
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................21
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 23
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 46
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................49
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................51
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Основна безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни
части се нагорещяват по време на употреба.
Трябва да се внимава и да се избягва докосване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
на нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички
приставки на фурната.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
•
•
•
•
2.2 Електрическа връзка
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
•
5
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
6
www.electrolux.com
•
•
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Пиролитично почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Дръжте децата далеч от уреда,
докато пиролитичното почистване
работи.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо използване
при максимална температура
на добре проветрено място.
Малките домашни любимци също
могат да бъдат много чувствителни
към локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
•
•
7
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число бебета и хора със
здравословни проблеми.
2.6 Вградена лампичка
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.8 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
8
www.electrolux.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Контролен панел
Електронен програматор
Вход за вкл. на термосонда
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Мет. държач, премахваща се
Позиции на рафтовете
1
7
3.2 Принадлежности
Скара
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Сензор за храна
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
За измерване на температурата вътре
в храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
БЪЛГАРСКИ
9
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8
17
9
10 11
12
13 14
15
16
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда.
Сензор‐ Функция
но поле
1
2
3
5
7
8
ВКЛЮЧЕНО/
ИЗКЛЮЧЕНО
За активиране и деактивиране на уреда.
Функции Нагря‐
ване или Го‐
тварска Рецеп‐
та
Докоснете веднъж сензорното поле, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Готварска Рецепта . Докоснете отново сен‐
зорното поле, за да превключвате между
менютата: Функции Нагряване, Готварска
Рецепта . За да активирате или деактивира‐
те лампичката, докоснете полето за 3 секун‐
ди.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на темпе‐ За да зададете температурата или да се по‐
ратура
каже текущата температура в уреда. Докос‐
нете полето за 3 секунди, за да активирате
или деактивирате функцията: Бързо Нагря‐
ване.
4
6
Бележка
-
Любими
За запаметяване и достъп до вашите люби‐
ми програми.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
10
www.electrolux.com
Сензор‐ Функция
но поле
9
10
11
Бележка
Време и допъл‐
нителни функ‐
ции
За задаване на различни функции. Когато е
включена функцията за нагряване, докосне‐
те сензорното поле, за да смените настрой‐
ките на сензора за температура в сърцеви‐
ната, за да настроите таймера или функции‐
те: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи.
Aвто-Готвене
За да изберете категория от автоматичните
рецепти:
Печене
Категория на автоматичните програми.
Печене на месо Категория на автоматичните програми.
12
Полуфабрикати Категория на автоматичните програми.
13
Ястия на фурна Категория на автоматичните програми.
14
15
16
17
Pizza (Пица)
Категория на автоматичните програми.
OK
Потвърждава избора или настройката.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
4.2 Екран
A
B
C
10:30
E
00:34
17:46
180°C
A. Функция нагряване
B. Часово време
C. Времетраене и крайно време на
функция
D. Температурата
E. Индикатор за нагряване
D
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето Дисплеят показва колко време
действа функция нагряване. На‐
тиснете
и
едновременно,
за да нулирате времето.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагрява‐
не
Дисплеят показва температурата
в уреда.
Индикатор За Бързо
Нагряване
Функцията е активирана. Тази
функция намалява времето за за‐
гряване.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е ак‐
тивна или че теглото може да се
променя.
Загряваване+Задържа‐ Функцията е активирана.
не
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете фурната и аксесоарите
преди първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
или
, за да
1. Натиснете
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Калибрация
За най-добри резултати с функцията:
Aвто-Готвене, трябва да калибрирате
уреда. Времето за калибриране е 4
часа.
12
www.electrolux.com
2. Изберете менюто: Основни
Настройки, и натиснете ОК.
3. Изберете функцията: Калибрация,
и натиснете ОК.
Ако използвате само ръчно
готвене, можете да
прескочите тази
процедура.
Когато калибрирате за
пръв път, можете да
посочите категорията в
контролния панел или да
изберете функцията в
основното меню, за да
започнете процедурата:
Aвто-Готвене.
Условия:
•
•
•
•
Температурата в кухнята трябва да
е под 35 °C.
Монтирайте уреда на постоянното
му място.
Свържете уреда към захранващата
мрежа и не го изключвайте повече.
Ако промените мястото на уреда
или електрическата връзка, трябва
отново да извършите същите
стъпки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че уредът е
изстинал преди да го
използвате.
Калибрация:
1. Активирайте уреда.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
6.1 Навигация в менютата
По всяко време можете да
се върнете в главното
1. Активирайте уреда.
меню с
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Сим‐
вол
Елемент от менюто
Приложение
Функции Нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Aвто-Готвене
Съдържа списък с автоматични категории.
Пиролиза
Пиролитично почистване.
Основни Настройки
Използва се за задаване на конфигурация.
Любими
Съдържа списък с любими програми за го‐
твене, създаден от потребителя.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции
за нагряване.
БЪЛГАРСКИ
13
Подменю за: Основни Настройки
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Настройка часовото вре‐
ме
Настройва текущото време на часовника.
Посочване На Времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва те‐
кущото време, когато деактивирате уреда.
Бързо Нагряване
Когато е ВКЛЮЧЕНА, тази функция намаля‐
ва времето за нагряване.
Настрой + Продължи
За да настройте функция и да я активирате
по-късно с натискане на който и да е символ
от контролния панел.
Загряваване+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за 30
минути, след като цикъла на готвене е при‐
ключил.
Удължаване На Времето
Активира и деактивира функцията Удължа‐
ване на времето.
Контраст На Екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост На Екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
Усилване На Звънеца
Настройва на степени силата на звука при
натискане на бутоните и на сигналите.
Звук. Сигнал На Бутоните
Активира и деактивира звука при натискане
на сензорните полета. Не е възможно да
деактивирате тона на сензорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Звуци на аларм/греш.
Активира и деактивира звуците на аларма‐
та.
Помощник Почистване
Дава ви указания по време на почистване‐
то.
Напомняне За Почиства‐
не
Напомня ви кога да почистите уреда.
Филтър За Миризми
Активира или деактивира функцията. Пред‐
пазва от миризми по време на готвене. Ко‐
гато е изкл., се самопочиства периодично.
Калибрация
Започва калибрация.
DEMO режим
Код за активация/деактивация: 2468
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
14
www.electrolux.com
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Фабрични Настройки
Връща всички настройки към фабричните
им стойности.
6.3 Функции Нагряване
Функция за нагряване
Приложение
Топъл Въздух
За печене на три позиции на скарата едно‐
временно и за сушене на храна.Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото
за функцията: Конвенционално готвене.
Пица Нагряване
За готвене на едно ниво на храна до по-ин‐
тензивно запичане и хрупкава основа. За‐
дайте температурата 20 - 40 °C по-ниско от‐
колкото за функцията: Конвенционално го‐
твене.
Конвенционално го‐
твене (Топлина отго‐
ре/отдолу)
За печене на тестени и месни храни на едно
ниво.
Вентил. на ниска тем‐ За приготвяне на крехки, сочни печени ме‐
пер.
са.
Долно Нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Вентил.Ниска Т.
Влажност
За печене на хляб, сладкиши и бисквити. За
да спестите енергия по време на готвене.
Тази функция трябва да се използва в съот‐
ветствие с таблицата за Печене с вентила‐
тор и влажен въздух, за постигане на жела‐
ния резултати. Повече информация за пре‐
поръчителните настройки може да намери‐
те в глава Препоръки и Съвети, Таблица за
Печене с вентилатор и влажен въздух. Тази
функция бе използвана за дефиниране кла‐
са на енергийна ефективност съгласно EN
60350-1.
ECO печене
Когато използвате тази функция по време
на готвене, тя ви позволява да оптимизира‐
те енергийната консумация. Повече инфор‐
мация за препоръчителните настройки може
да намерите в глава припоръки и съвети,
където е обяснена съответната функция
(Турбо Грил).
БЪЛГАРСКИ
Функция за нагряване
15
Приложение
Дълбоко Замразени
Храни
За да станат хрупкави полуготовите храни
като пържени картофки, картофи уеджис
или пролетни рулца.
Грил
За запичане на плоска храна или препичане
на хляб.
Двоен Грил
За печене на тънки храни, в големи количе‐
ства и за препичане на хляб.
Турбо Грил
За печене на по-големи парчета месо или
птици с кости на едно ниво. Също и за гра‐
тини и запеканки.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някой функции на фурната.
6.4 Специалитети
Функция за нагряване
Приложение
Xляб
За печене на хляб.
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също гратиране и запичане.
Втасване на тесто
За контролирано втасване на тесто с мая
преди печене.
Затопляне На Чиния
За подгряване на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр.
ябълки, сливи, праскови) и зеленчуци (напр.
домати, тиквички, гъби).
Поддържане На То‐
плина
За поддържане на храната топла.
Размразяване
Тази функция може да се използва за раз‐
мразяване на замразени храни, като зелен‐
чуци и плодове. Времето за размразяване
зависи от количеството и големината на
храната.
16
www.electrolux.com
6.5 Активиране на функция
нагряване
6.7 Индикатор За Бързо
Нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Функции
Нагряване.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за бързо
нагряване работи.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
За да активирате функцията,
, за да потвърдите.
задръжте за 3 секунди. Индикаторът
за бързо нагряване се сменя.
6.6 Индикатор за нагряване
6.8 Остатъчна топлина
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 ча‐
са и 30 минути). Тази функция не влияе
върху работата на уреда.
Използвайте
, за да активирате функ‐
цията. Натиснете
дадете минутите и
или
, за да за‐
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на
операцията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на
функция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Уредът се деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни Настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
Тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над 80
°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
17
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Автоматични програми
Автоматичните програми предоставят
оптимални настройки за всеки вид
месо или други рецепти.
18
www.electrolux.com
•
•
•
Програми за месо с функцията:
Автоматично Тегло (меню:
Готварска Рецепта ) — Тази
функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
използвате трябва да въведете
тегло на храната.
Програми за месо с функцията:
Автоматичен сензор за храна
(меню: Готварска Рецепта ) — Тази
функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
използвате, трябва да въведете
температура на сърцевината.
Когато програмата приключи,
прозвучава звуков сигнал.
Автоматична Рецепта (меню:
Готварска Рецепта ) — Тази
функция използва предварително
зададени стойности за едно ястие.
Пригответе ястието в съответствие
с рецепта от книгата.
Ястия с функцията:
Автоматично Тегло
Печено свинско
Гъска, цяла
Ястия с функцията:
Автоматичен сензор за храна
Свинско филе
Говежда Печено
Говеждо По Скандинавски
Медальони от дивеч
Агн. плешка сред. изпеч.
Птиче С Кост
Риба, Цяла
8.2 Aвто-Готвене
За да използвате автоматичните
програми, трябва да калибрирате
уреда.
Този уред разполага с автоматични
програми за готвене. Категориите се
избират от контролния панел. Вижте
Индекс на храните, предоставен с този
уред, за съпоставяне на категориите
за готвене и примерните ястия.
Използвате го като помощно средство.
Автоматичните програми използват
предварително зададена
температура, функция нагряване и
време за готвене.
Печено говеждо
Задушено месо
Жарен дивеч
Печено агнешко
Пиле, цяло
Пуйка, цяла
Патица, цяла
Използвайте
препоръчаните
принадлежности. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Aвто-Готвене: категории
Символ
Ястия с функцията:
Автоматично Тегло
Категория
Печене
Печене (на месо)
БЪЛГАРСКИ
Символ
19
Категория
Полуфабрикати
Ястие На Фурна
Пица
1. Активирайте уреда.
2. Изберете ястие и категория от
индекса за храна.
3. Изберете категорията на
контролния панел.
4. Следвайте информацията на
дисплея.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за температурата
в сърцевината
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
подходящи резервни
части.
Сензорът за
температурата в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
1. Включване на уреда.
2. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
или
след по4. Натиснете
малко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
зададените на фурната температури
(минимум 120 °C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
20
www.electrolux.com
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Уредът се изключва
автоматично.
7. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
9. Натиснете
уреда.
, за да изключите
ВНИМАНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
Скара и тава за печене / дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
Тавичка за печене / Дълбока тава:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
БЪЛГАРСКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
21
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Първата буква мига.
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
Запаметяване на програма
1. Активирайте уреда.
2. Настройте функция за нагряване
от менюто: Aвто-Готвене.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
7. Докоснете
или
промените буквата.
, за да
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, докоснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
22
www.electrolux.com
Активиране на програмата
За да деактивирате функцията,
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любими .
съобщение. Натиснете
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
натиснете
. Екранът показва
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
Натиснете
, за да отидете директно
в менюто: Любими .
10.4 Настрой + Продължи
10.2 Използване на "Защита
за деца"
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
Функцията Защита за деца
предотвратява неумишлената работа
с уреда.
Ако функцията за пиролиза
работи, вратичката се
заключва автоматично.
При натискане на сензорно
поле на екрана се показва
съобщение.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
.
и
едновременно,
3. Докоснете
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Настрой + Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
фуннцкия за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
показва символ на ключ.
•
Заключване се включва,
когато работи
функцията за
нагряване.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
БЪЛГАРСКИ
•
Температура
(°C)
Време за из‐
ключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции: Лампа,
Сензор за храна,Времетр.,
Приключв..
10.6 Яркост на дисплея
Яркостта на дисплея има два режима:
•
Нощен – когато уредът е
деактивиран, яркостта на дисплея е
по-ниска в периода 22:00 ч. – 06:00
ч.
23
Дневен:
– при включването на уреда.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако уредът е изключен и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
яркостта на дисплея се връща
на нощен режим.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
24
www.electrolux.com
11.2 Aвто-Готвене - Печене
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
Пандишпан
Форма за сладки‐
ши
Скара
Използвайте мас‐
ло без мазнина
или с много ниско
съдържание на
мазнина.
Погача С Мая
-
Тава за печене
1 брой
Тавичка за кекс
-
Tабла
Напълнете тавич‐
ката изцяло. Не
използвайте тава
за печене.
Тава за кейк
Kейк в тава
Скара
За различни видо‐
ве сладкиши, кои‐
то печете във
форми.
Тарте
Форма за плодов
сладкиш
Форма за сладки‐
ши
Скара
Кейкове с мини‐
мална заливка (на‐
пр. конфитюр).
Пай / Кюш
Форма за киш
Форма за сладки‐
ши
Форма за плодов
сладкиш
Скара
-
Щрудел
-
Tабла
1 брой
Плодов Кейк
Квадратна форма
Форма за сладки‐
ши
Скара
С изсушени плодо‐
ве.
- Cладки
-
Tабла
Много парчета.
- Пикантни
-
Tабла
Много парчета.
- Tава
Форма за хляб
Скара
1 форма
- Tабла
-
Tабла
1 форма
- Питка
-
Tабла
1 или 2 броя
(напр. багети)
-
Tабла
Много на брой
малки парчета.
Cладки:
Хляб:
Pула:
- Oбедни Pула
БЪЛГАРСКИ
25
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
- Cладки
-
Tабла
Много на брой
малки парчета (на‐
пр. сладки рула с
мая).
-
-
Английски специа‐
литет
Kейк Cпециален:
- Пандишпан Вик‐
тория
11.3 Aвто-Готвене - Печене (на месо)
Говеждо / Дивеч / Агнеш.
Храна
Съдове за Принадлежности
готвене
Забележки
Говежда Печено
Тава за пе‐ Сензор за температу‐
чене
рата в сърцевината и
Дълбок тиган
Задайте желания ин‐
тензитет за готвене
(алангле, средно изпе‐
чено или добре изпе‐
чено).
Говеждо По Скан‐
динавски
Тава за пе‐ Сензор за температу‐
чене
рата в сърцевината и
Дълбок тиган
Задайте желания ин‐
тензитет за готвене
(алангле, средно изпе‐
чено или добре изпе‐
чено).
Задушено месо
Тава за пе‐ Дълбок тиган
чене
Задайте теглото. По‐
ставете капак върху
готварския съд.
Агн. плешка сред.
изпеч.
Тава за пе‐ Сензор за температу‐
чене
рата в сърцевината и
Дълбок тиган
-
Печено агнешко
Тава за пе‐ Дълбок тиган
чене
Задайте теглото.
Медальони от ди‐
веч
Тава за пе‐ Сензор за температу‐
чене
рата в сърцевината и
Дълбок тиган
-
Жарен дивеч
Тава за пе‐ Дълбок тиган
чене
Задайте теглото. По‐
ставете капак върху
готварския съд.
26
www.electrolux.com
Птиче/Риба
Храна
Съдове за
готвене
Принадлежности
Забележки
Птиче С Кост
Тава за пече‐ Сензор за темпера‐
не
турата в сърцевина‐
та и дълбок тиган за
печене
-
Пиле, цяло
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Пилешки Крилца
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Пилешки Бутчета
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Пуйка, цяла
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Патица, цяла
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Гъска, цяла
Тава за пече‐ Дълбока тава за пе‐
не
чене
Задайте теглото.
Риба, Цяла
Тава за пече‐ Сензор за темпера‐
не
турата в сърцевина‐
та и дълбок тиган за
печене
-
Свинско / Телешко
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
Свинско филе
Тава за печене
Сензор за темпе‐
ратурата в сърце‐
вината и дълбок
тиган за печене
-
Свинско филе
Тава за печене
Дълбока тава за
печене
Задайте теглото.
Плешка
Тава за печене
Сензор за темпе‐
ратурата в сърце‐
вината и дълбок
тиган за печене
-
Печено говеждо
Тава за печене
Дълбока тава за
печене
Задайте теглото.
Поставете капак
върху готварския
съд.
БЪЛГАРСКИ
27
11.4 Aвто-Готвене - Полуфабрикати
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
Kартофи
-
Табла
Полуготови храни
от картофи като
пържени картофи,
картофени резен‐
чета или крокети.
- Cладки
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
- Пикантни
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
- Cладки
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
- Пикантни
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
Замръзен Cлад‐
киш:
Домашни Cладки
Бегета
Много на брой
малки парчета.
- Замръзени
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
- Не замръзени
-
Табла
-
- Pибен огретен
Термоустойчив
съд
Скара
-
- Панирана Pиба /
Mесо
-
Табла
Много на брой
малки парчета, на‐
пр. рибни резени,
кордон бльо.
Пай / Kуш
-
Табла
-
- Замръзени
Термоустойчив
съд
Скара
-
- Пресни
Термоустойчив
съд
Скара
-
Термоустойчив
съд
Скара
-
Pиба / Mесо:
Ястия С Картофи:
Ястия "Паста":
- Замръзени
28
www.electrolux.com
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
- Пресни
Термоустойчив
съд
Скара
-
- Замръзени
Термоустойчив
съд
Скара
Предварително
сварен ориз
- Пресни
Термоустойчив
съд
Скара
Предварително
сварен ориз
- Замръзени
Термоустойчив
съд
Скара
-
- Пресни
Термоустойчив
съд
Скара
-
Щрудел
-
Табла
1 или 2 броя.
Cнакс
-
Табла
Много на брой
малки парчета.
Ястия С Ориз:
Bегетариански:
11.5 Aвто-Готвене - Ястие На Фурна
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
- Cилно Задушен
Термоустойчив
съд
Скара
Под 4 см
- Задушено
Термоустойчив
съд
Скара
Под 4 см
Ястия С Картофи
Термоустойчив
съд
Скара
-
Ястия "Паста"
Термоустойчив
съд
Скара
Поръсете със си‐
рене пармезан в
края на времето
за готвене
Bегетариански
Термоустойчив
съд
Скара
-
Ястия С Ориз
Термоустойчив
съд
Скара
Предварително
приготвен ориз.
Cладки Ястия
Термоустойчив
съд
Скара
-
Задушена Pиба:
Cуфле:
БЪЛГАРСКИ
Храна
Съдове за готве‐
не
Принадлежности
Забележки
- Голяма тава
Термоустойчив
съд
Скара
-
- Малки тава
В малки тавички
Скара
Много тавички.
Огретен
Термоустойчив
съд
Скара
Поръсете със си‐
рене пармезан в
края на времето
за готвене.
29
11.6 Aвто-Готвене - Пица
Храна
Принадлежности
Забележки
- Гъсти
Табла
Дебел блат и много плън‐
ка (в американски стил).
- Tънки
Табла
Тънък блат и малко плън‐
ка (в италиански стил).
- Kалцоне
Табла
-
Пица:
Табла
Основа за пица, не на‐
пълно препечена и без
допълнителна плънка.
- Полуизпечен
Табла
Основа за пица, не на‐
пълно препечена и без
допълнителна плънка.
- Hе полуизпечени
Табла
без допълнителна плън‐
ка.
- Kалцоне
Табла
-
Домашна Пица Полуиз‐
печен
Табла
-
Пица Сhakc
Табла
-
Домашна Пица:
11.7 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне На Чиния
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
Автоматичната температура е 70 °C.
30
www.electrolux.com
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване на тесто
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото, и го покрийте с
мокра кърпа или найлоново фолио.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване на тесто.
Задайте необходимото време.
11.8 Печене
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
•
•
•
•
•
Задайте обичайните настройки,
като температура, време за готвене
и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
11.9 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се
е зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на
по-ниска скара.
Сладкишът спада и става Температурата на фур‐
клисав, недопечен или с ната е твърде висока.
воднисти ивици.
При следващото печене
задайте малко по-ниска
температура на фурната.
Сладкишът спада и става Времето за печене е пре‐ Задайте по-дълго време
клисав, недопечен или с калено кратко.
за печене. Не можете да
воднисти ивици.
намалите времето за
печене като зададете
по-високи температури.
Сладкишът спада и става Има прекалено много
клисав, недопечен или с течност в сместа.
воднисти ивици.
Използвайте по-малко
течност. Внимавайте с
времената за бъркане,
особено ако използвате
универсални миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене
задайте по-висока темпе‐
ратура на фурната.
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е пре‐ При следващото печене
калено дълго.
задайте по-кратко време
на печене.
БЪЛГАРСКИ
Резултати от печенето
Възможна причина
31
Отстраняване
Сладкишът се запича не‐ Температурата на фур‐
Задайте по-ниска темпе‐
равномерно.
ната е прекалено висока ратура и по-дълго време
и времето за печене пре‐ за печене.
калено кратко.
Сладкишът се запича не‐ Сместа е разстлана не‐
равномерно.
равномерно.
Разстелете сместа рав‐
номерно в тавата за пе‐
чене.
Сладкишът не е готов за
посоченото време за пе‐
чене.
При следващото печене
задайте малко по-висока
температура на фурната.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
11.10 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐ Топъл Въздух
киш / плодови
сладкиши
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Топъл Въздух
cake / Пан‐
дишпан без
масло
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Конвенцио‐
160
cake / Пан‐
нално готвене
дишпан без
масло
35 - 50
2
Блат – леко
тесто
Топъл Въздух
170 - 1801)
10 - 25
2
Блат – пан‐
дишпан
Топъл Въздух
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie /
Топъл Въздух
Ябълков пай
(2 форми Ø 20
см, разполо‐
жени по диаго‐
нал)
32
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Apple pie /
Конвенцио‐
180
Ябълков пай
нално готвене
(2 форми Ø 20
см, разполо‐
жени по диаго‐
нал)
70 - 90
1
Чийзкейк
60 - 90
1
Конвенцио‐
170 - 190
нално готвене
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Конвенцио‐
нално готвене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Конвенцио‐
нално готвене
160 - 1801)
50 - 70
2
Хляб (ръжен
Конвенцио‐
хляб):
нално готвене
1. Първа
част на
процеса за
печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки / Екле‐ Конвенцио‐
ри
нално готвене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено
руло
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото
(сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
мов кекс /
Сладки кексо‐
ве
190 - 2101)
20 - 30
3
Конвенцио‐
нално готвене
Конвенцио‐
нално готвене
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Плодови слад‐ Топъл Въздух
киши (от тесто
с мая/смес за
пандишпан) 2)
150
35 - 55
3
Плодови слад‐ Конвенцио‐
киши (от тесто нално готвене
с мая/смес за
пандишпан) 2)
170
35 - 55
3
Плодов слад‐
киш върху ле‐
ко тесто
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Топъл Въздух
Кейк с мая и
Конвенцио‐
фина заливка нално готвене
(напр. извара,
сметана, крем)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл Въздух
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто / тестени
ивици
Топъл Въздух
140
20 - 35
3
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто / тестени
ивици
Конвенцио‐
нално готвене
1601)
20 - 30
3
Сладки от пан‐ Топъл Въздух
дишпанена
смес
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци / це‐
лувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
33
34
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Курабийки от
Тесто с мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многоли‐
стно тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл Въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Конвенцио‐
нално готвене
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
Топъл Въздух
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
Конвенцио‐
нално готвене
1701)
20 - 30
3
1) Предварително загрейте фурната.
11.11 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на
фурна
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
огретен 1)
Турбо Грил
160 - 170
15 - 30
1
Бегети със за‐ Топъл Въздух
ливка от топе‐
но сирене
160 - 170
15 - 30
1
Сладки суфле‐ Конвенцио‐
та
нално готвене
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфле‐
та
Конвенцио‐
нално готвене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зе‐
ленчуци
Топъл Въздух
160 - 170
30 - 60
1
1) Предварително загрейте фурната.
БЪЛГАРСКИ
35
11.12 Вентил.Ниска Т. Влажност
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka (Мусака)
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne (Лазаня)
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni (Канелони)
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
Ябълков кекс, приготвен с
пандишпанова смес (кръ‐
гла форма за кекс)
160 - 170
70 - 80
3
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
3
11.13 Печене на няколко нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Кремки/еклери 160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Предварително загрейте фурната.
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Сладкиши от
маслено те‐
сто/тестени
ивици
140
25 - 45
1/4
1/3/5
36
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Сладки от пан‐ 160 - 170
дишпанена
смес
25 - 40
1/4
-
Сладки от
белтъци, це‐
лувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многоли‐
стно тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Малки кексче‐
та (20 броя/
тава)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
11.14 Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънка)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Пица (обилно гар‐
нирана)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Запечени Яйца
Със Сирене
170 - 190
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
Хляб без набухва‐ 230 - 2501)
тели
50 - 60
1
10 - 20
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елза‐
ски специалитет,
подобен на пица)
230 - 2501)
12 - 20
2
Пироги (руски ва‐
риант на калцоне)
180 - 2001)
15 - 25
2
37
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.15 Печене (на месо)
•
•
•
•
Използвайте термоустойчиви
огнеупорни кухненски съдове за
печене. Вижте инструкциите на
производителя на огнеупорни
кухненски съдове.
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене или на скарата над
дълбоката тава за печене.
Добавете малко количество течност
в дълбоката тава за печене, за да
предотвратите изгарянето на
сокове на месото или мазнина по
повърхността й.
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава без похлупак.
•
•
При необходимост обърнете
печивото след 1/2 до 2/3 от
времето за печене.
За да се запази месото по-сочно:
– печете чисто месо (без
тлъстини) в тавата за печене с
похлупак или използвайте
торба за печене.
– печете месо и риба нарязани на
парчета с тегло минимум 1 кг.
– докато печете големи късове
месо или птици, облейте ги
няколко пъти с пуснатите от тях
сосове.
11.16 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
Задушено ме‐
со
1 - 1,5 кг
Конвенцио‐ 230
нално го‐
твене
120 - 150
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 190 - 2001)
но или филе: лина
алангле
5-6
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 180 - 1901)
но или филе: лина
средно изпе‐
чено
6-8
1
38
www.electrolux.com
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Говеждо пече‐ на см дебе‐ Турбо Грил 170 - 1801)
но или филе: лина
добре изпече‐
но
Време
(мин)
Положе‐
ние на ска‐
рата
8 - 10
1
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количе‐
ства
Функция
Темпера‐
тура (°C)
Плешка /
врат / бут
1 - 1,5 кг
Турбо Грил 160 - 180
90 - 120
1
Котлет / гърди 1 - 1,5 кг
Турбо Грил 170 - 180
60 - 90
1
Руло "Стефа‐
ни"
750 g - 1 kg Турбо Грил 160 - 170
50 - 60
1
Свински джо‐
лан (предва‐
рително сва‐
рен)
750 g - 1 kg Турбо Грил 150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
1.5 - 2
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Агнешки
1 - 1.5
бут / Агнеш‐
ко печено
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко
филе
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
1
Агнешко
Храна
1 - 1.5
БЪЛГАРСКИ
39
Дивеч
Храна
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Еленско ме‐ до 1 кг
со / заешко
бутче
Конвенцио‐
нално го‐
твене
2301)
30 - 40
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
210 - 220
35 - 40
1
Еленски бут 1,5 - 2 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
180 - 200
60 - 90
1
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Порции пти‐ 200 – 250 г
че месо
всяка част
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин
пиле
400 – 500 г
всяка част
Турбо Грил
190 - 210
35 - 50
1
Пиле, мла‐
да кокошка
1 - 1,5 кг
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
1
Риба (задушена)
Храна
Количе‐
ство (кг)
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Цяла риба
1 - 1.5
Конвенцио‐
нално го‐
твене
210 - 220
1
11.17 Грил
•
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
40 - 60
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
40
www.electrolux.com
Грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
1-ва страна
2-ра страна
Печено говеж‐ 210 - 230
до
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе 230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка
плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла,
500 - 1000 г.
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен Грил
Храна
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки
стек
7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
филийки
1-3
1-3
5
Принцеси
6-8
-
4
11.18 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
ААмерик. пица, за‐ 190 - 210
мразена
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐ 180 - 200
мразени
15 - 30
2
Полуфабрикати
200 - 220
20 - 30
3
Полуфабрикати
200 - 220
25 - 35
3
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Картоф С Корич. /
Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофи На Фурна 210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канело‐
ни, прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лаза‐
ня / канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
190 - 210
20 - 30
2
41
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Пица, замра‐
зена
Конвенцио‐
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Полуфабрика‐ Конвенцио‐
ти 1) (300 - 600 нално готвене
или Турбо
г)
Грил
200 - 220
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Бегети
Конвенцио‐
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Плодови слад‐ Конвенцио‐
киши
нално готвене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.19 Вентил. на ниска
темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
42
www.electrolux.com
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 – 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
Храна
Количество
(кг)
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. на
ниска темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Печено говеж‐ 1 - 1.5
до
120
120 - 150
1
Говеждо филе 1 - 1.5
120
90 - 150
3
Телешко пече‐ 1 - 1.5
но
120
120 - 150
1
Стекове
120
20 - 40
3
0.2 - 0.3
11.20 Размразяване
•
•
•
Отстранете опаковката на храната
и поставете храната в чиния.
Използвайте първата позиция за
рафт отдолу нагоре.
Не я покривайте ястието с купа или
чиния, тъй като това може да
увеличи времето за размразяване.
Храна
Количе‐
ства
Време за
Време за
размразя‐ доразмра‐
ване (мин.) зяване
(мин)
Забележки
Пиле
1 кг
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху обър‐
ната дълбока чиния върху поголяма чиния. Обърнете по
средата на готвенето.
Месо
1 кг
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на готве‐
нето.
Месо
500 г
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на готве‐
нето.
Пъстър‐ 150 г
ва
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300 г
30 - 40
10 - 20
-
Чисто
масло
250 г
30 - 40
10 - 15
-
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количе‐
ства
Време за
Време за
размразя‐ доразмра‐
ване (мин.) зяване
(мин)
Забележки
Сметана 2 x 200 г
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато
още е леко замразена на ме‐
ста.
Гато
60
60
-
1,4 кг
11.21 Консервиране
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
•
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бурканите
започне да завира (след около 35 60 минути при еднолитрови
буркани), спрете фурната или
намалете температурата на 100 °C
(вж. таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Ягоди / боровин‐
160 - 170
ки / малини / зряло
цариградско гро‐
зде
43
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
Круши / дюли / си‐
ни сливи
160 - 170
35 - 45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
Моркови1)
160 - 170
50 - 60
10 - 15
Зеленчуци
5 - 10
44
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите при 100
ва на мехурчета °C (мин.)
(мин)
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐ 160 - 170
пержи
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.22 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселява‐
не
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови ре‐
зени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
11.23 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бял Хляб
180 - 200
40 - 60
2
Багет
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
190 - 210
50 - 70
2
Черен хляб
180 - 200
50 - 70
2
Пълнозърнест
хляб
170 - 190
60 - 90
2
11.24 Таблица за сензор за температура
Говеждо
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Ребърце / Стек от филе: алангле
45 - 50
Ребърце / Стек от филе: средно изпе‐
чено
60 - 65
Ребърце / Стек от филе: добре изпече‐ 70 - 75
но
Свинско
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Плешка / шунка / свински врат
80 - 82
Котлет (плешка) / пушено свинско фи‐
ле
75 - 80
Руло "Стефани"
75 - 80
Телешко
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Телешко печено
75 - 80
Телешки джолан
85 - 90
Овнешко / агнешко месо
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Овнешки бут
80 - 85
45
46
www.electrolux.com
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Овнешко филе
80 - 85
Агнешко печено / агнешки бут
70 - 75
Дивеч
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Филе от заек
70 - 75
Заешко бутче
70 - 75
Цял заек
70 - 75
Филе от елен
70 - 75
Еленски бут
70 - 75
Риба
Храна
Температура в сърцевината на хра‐
ната (°C)
Сьомга
65 - 70
Пъстърви
65 - 70
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
•
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
уреда с мека кърпа с гореща вода и
препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
подходящ почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат.
•
Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
Подсушавайте фурната, когато
вътрешността е влажна след
употреба.
12.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте носачите на
скарата.
БЪЛГАРСКИ
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете извадените аксесоарите в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролиза.
Това може да причини
повреда на уреда.
1. Почистете вътрешната страна на
вратата с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
2. Включете уреда и изберете от
основното меню функцията:
Пиролиза. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Настройте времетраенето на
почистването:
Опция
Описание
Леко Замр
1 h за ниска
степен на
замърсяван
е
Нормално
1 h 30 min
за нормална
степен на
замърсяван
е
Интензив.
2 h 30 min
за висока
степен на
замърсяван
е
12.3 Пиролиза
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Отстранете всички
приставки и подвижни
държачи за полици.
Пиролитичното
почистване не може да
започне:
•
ако не сте премахнали накрайника
на сензора за температура в
сърцевината от гнездото.
• ако не сте затворили напълно
вратата на фурната.
Отстранете най-силното замърсяване
ръчно.
47
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато започне
пиролитично почистване,
вратата на уреда се
заключва и лампичката не
работи.
За да спрете
пиролитичното почистване
преди да е приключило,
изключете уреда.
48
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
След завършване на
функцията, уредът е много
горещ. Оставете го да се
охлади. Съществува
опасност от изгаряния.
Когато функцията
завърши, вратата остава
заключена за фазата на
охлаждане. Някои от
функциите на уреда не са
достъпни по време на
фазата на охлаждане.
12.4 Изваждане и монтиране
на вратичката
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
Уверете се, че сте поставили
стъклените панели (С, В и А) в
правилната последователност. Първо,
поставете панел С, който е обозначен
с квадрат от лявата страна и с
триъгълник от дясната. Също така ще
откриете тези символи, изобразени на
рамката на вратичката. Символът с
триъгълник на стъклото трябва да
съвпада с триъгълника на рамката на
вратичката, както и символа с квадрат
БЪЛГАРСКИ
да съвпада със този на вратичката.
След това поставете другите два
стъклени панела.
49
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
ABC
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
12.5 Смяна на крушката
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
50
www.electrolux.com
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно вра‐
тичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран
в гнездото.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
Дисплеят показва код за Има електрическа повре‐ •
грешка, който не е упоме‐ да.
нат в тази таблица.
•
Изключете уреда по‐
средством предпази‐
теля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва същото съоб‐
щение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
БЪЛГАРСКИ
51
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурна‐
та.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Фурната е активирана и
Активиран е демонстра‐
не нагрява. Вентилато‐
ционният режим.
рът не работи. На екрана
се появява "Demo".
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Вижте глава "Основни
настройки" в главата
"Всекидневна употреба".
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOY5851FAX
EOY5851FOX
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
0.99 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
71 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
52
www.electrolux.com
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
14.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато уредът
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
EOY5851FAX
40.0 кг
EOY5851FOX
41.0 кг
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
"Времетраене или Край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
Вентил. печене с влажн.
Функция разработена за пестене на
енергия по време на готвене. Тя
работи по начин, по който
температурата във вътрешността на
фурната се различава от
температурата, изписана на дисплея,
по време на готвене и времето за
готвене може да се различава в
сравнение с други програми.
Когато използвате функция
„Вентил.ниска т. влажност“,
лампичката се изключва автоматично
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
БЪЛГАРСКИ
53
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
54
www.electrolux.com
БЪЛГАРСКИ
55
867326718-B-272017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement