Electrolux EOY5851FOX Instrukcja obsługi

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Electrolux EOY5851FOX Instrukcja obsługi | Manualzz
EOY5851FAX
EOY5851FOX
PL
Piekarnik
Instrukcja obsługi
2
www.electrolux.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA........................................... 3
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................ 5
3. OPIS URZĄDZENIA........................................................................................... 8
4. PANEL STEROWANIA.......................................................................................9
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM......................................................................11
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 12
7. FUNKCJE ZEGARA......................................................................................... 16
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE...................................................................... 18
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW................................................................... 19
10. DODATKOWE FUNKCJE...............................................................................21
11. WSKAZÓWKI I PORADY............................................................................... 23
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE................................................................ 45
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW................................................................ 48
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA............................................................. 50
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
1.
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
załączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Dzieciom i zwierzętom nie wolno zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Jeśli urządzenie wyposażono w blokadę
uruchomienia, zaleca się jej włączenie.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieciom w wieku do 3 lat nie wolno zbliżać się do
urządzenia podczas jego pracy.
4
www.electrolux.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacji urządzenia i wymiany jego przewodu
zasilającego może dokonać wyłącznie osoba o
odpowiednich kwalifikacjach.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenie i jego
nieosłonięte elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność, aby
uniknąć kontaktu z elementami grzejnymi. Dzieci
poniżej 8 roku życia nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, jeśli nie są pod stałym nadzorem.
Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub
naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od
zasilania.
Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem
do wymiany żarówki należy upewnić się, że
urządzenie jest wyłączone.
Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
Do czyszczenia szyb w drzwiach nie używać
ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić producent, autoryzowane centrum
serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba, aby
zapobiec ryzyku porażenia prądem.
Przed włączeniem funkcji czyszczenia pirolitycznego
należy usunąć nadmiar zanieczyszczeń. Wyjąć
wszystkie akcesoria z piekarnika.
Aby wymontować prowadnice blach, należy odciągnąć
najpierw ich przednią, a następnie tylną część od
bocznych ścianek. Zamontować prowadnice blach w
odwrotnej kolejności.
Należy stosować wyłącznie termosondę zalecaną do
danego modelu urządzenia.
POLSKI
5
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Nigdy nie ciągnąć urządzenia za
uchwyt.
Zachować minimalne odstępy od
innych urządzeń i mebli.
Należy zadbać o to, aby meble itp.
znajdujące się obok urządzenia i nad
nim spełniały odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
Boki urządzenia powinny sąsiadować
z urządzeniami lub meblami o tej
samej wysokości.
Urządzenie wyposażono w
elektryczny układ chłodzenia.
Wymaga on zasilania elektrycznego.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
•
•
•
•
Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
•
•
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać
wyłącznie w naszym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Przewody zasilające nie mogą
dotykać drzwi urządzenia, zwłaszcza
gdy drzwi są mocno rozgrzane.
Zarówno dla elementów znajdujących
się pod napięciem, jak i
zaizolowanych części,
zabezpieczenie przed porażeniem
prądem należy zamocować w taki
sposób, aby nie można go było
odłączyć bez użycia narzędzi.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Jeśli gniazdo elektryczne jest
obluzowane, nie wolno podłączać do
niego wtyczki.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
Konieczne jest zastosowanie
odpowiednich wyłączników obwodu
zasilania: wyłączniki automatyczne,
bezpieczniki topikowe (typu
wykręcanego – wyjmowane z
oprawki), wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) oraz styczniki.
W instalacji elektrycznej należy
zastosować wyłącznik obwodu
umożliwiający odłączenie urządzenia
od zasilania na wszystkich biegunach.
Wyłącznik obwodu musi mieć
rozwarcie styków wynoszące
minimum 3 mm.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
6
www.electrolux.com
2.3 Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała,
oparzeniem, porażeniem
prądem lub wybuchem.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.
Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.
Wyłączać urządzenie po każdym
użyciu.
Podczas pracy urządzenia należy
zachować ostrożność przy otwieraniu
jego drzwi. Może dojść do uwolnienia
gorącego powietrza.
Nie obsługiwać urządzenia mokrymi
rękami lub jeśli ma ono kontakt z
wodą.
Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.
Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani miejsca do
przechowywania przedmiotów.
Należy ostrożnie otwierać drzwi
urządzenia. Stosowanie składników
zawierających alkohol może
spowodować powstanie mieszanki
alkoholu i powietrza.
Podczas otwierania drzwi urządzenia
nie wolno zbliżać do niego iskrzących
przedmiotów ani otwartego płomienia.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
uszkodzeniem urządzenia.
•
Aby zapobiec uszkodzeniu lub
odbarwieniu się emalii:
– Nie należy kłaść naczyń ani
innych przedmiotów bezpośrednio
na dnie urządzenia.
– Nie należy kłaść folii aluminiowej
bezpośrednio na dnie komory
urządzenia.
•
•
•
•
•
– Nie należy wlewać wody
bezpośrednio do rozgrzanego
urządzenia.
– Nie należy pozostawiać
wilgotnych naczyń ani potraw w
urządzeniu po zakończeniu
pieczenia.
– Należy zachować ostrożność
podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów.
Odbarwienie emalii lub stali
nierdzewnej nie ma wpływu na
działanie urządzenia.
Do pieczenia wilgotnych ciast należy
używać głębokiej blachy. Sok z
owoców może trwale zaplamić
emalię.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przyrządzania potraw.
Nie wolno go używać do innych
celów, takich jak np. ogrzewanie
pomieszczeń.
Podczas pieczenia drzwi piekarnika
powinny być zawsze zamknięte.
Jeśli urządzenie zainstalowano za
ścianką meblową (np. za drzwiami
szafki), drzwi nie wolno zamykać
podczas użytkowania urządzenia.
Połączenie wysokiej temperatury i
wilgoci wewnątrz zamkniętego mebla
może doprowadzić do uszkodzenia
urządzenia, mebla lub podłogi. Nie
zamykać drzwi szafki, aż urządzenie
całkowicie ostygnie po użyciu.
2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
pożarem lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Upewnić się, że urządzenie ostygło.
Występuje zagrożenie pęknięciem
szyb w drzwiach urządzenia.
Jeśli szyba pęknie, należy ją
niezwłocznie wymienić. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
POLSKI
•
•
•
•
•
Przy zdejmowaniu drzwi urządzenia
należy zachować ostrożność. Drzwi
są ciężkie!
Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.
Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne środki
czyszczące. Nie używać żadnych
produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.
Nie używać detergentów do
czyszczenia emalii katalitycznej (jeśli
dotyczy).
•
2.5 Czyszczenie pirolityczne
OSTRZEŻENIE!
W trybie pirolizy występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała/pożarem/
wydzielaniem substancji
chemicznych (oparów).
•
•
•
•
Przed włączeniem funkcji czyszczenia
pirolitycznego lub przed pierwszym
użyciem urządzenia należy usunąć
z komory piekarnika:
– większe resztki żywności, rozlany
olej lub tłuszcz.
– wszystkie dające się wyjąć
przedmioty (ruszty, prowadnice
itp. dostarczone wraz
z urządzeniem), w szczególności
garnki, patelnie, tace i inne
przybory kuchenne z powłoką
zapobiegającą przywieraniu.
Należy dokładnie zapoznać się z
instrukcją czyszczenia pirolitycznego.
Podczas czyszczenia pirolitycznego
dzieciom nie wolno przebywać w
pobliżu urządzenia.
Urządzenie znacznie się nagrzewa, a
z otworów wentylacyjnych wydostaje
się gorące powietrze.
Czyszczenie pirolityczne jest
procesem przebiegającym w wysokiej
temperaturze, podczas którego resztki
żywności oraz materiały, z których
•
•
•
7
wykonano urządzenie, mogą uwalniać
opary. W związku z tym:
– podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu należy dokładnie
przewietrzyć pomieszczenie.
– podczas pierwszego nagrzewania
urządzenia do maksymalnej
temperatury oraz po zakończeniu
nagrzewania należy zapewnić
dobrą wentylację pomieszczenia.
W odróżnieniu od ludzi niektóre ptaki
oraz gady są bardzo wrażliwe na
opary, które mogą uwalniać się
podczas czyszczenia pirolitycznego
piekarnika.
– Podczas czyszczenia
pirolitycznego oraz po jego
zakończeniu w pobliżu urządzenia
nie powinny przebywać zwierzęta
domowe (szczególnie ptaki); na
początku wybrać najwyższą
temperaturę, pamiętając
o konieczności zapewnienia
dobrej wentylacji pomieszczenia.
Ponadto niewielkie zwierzęta domowe
mogą być wrażliwe na miejscowe
zmiany temperatury, które występują
w pobliżu piekarników z funkcją
czyszczenia pirolitycznego podczas
działania tej funkcji.
Wysoka temperatura występująca
podczas czyszczenia pirolitycznego
może uszkodzić powierzchnie
garnków, patelni, tac i innych
przyborów kuchennych z powłoką
zapobiegającą przywieraniu; ponadto
powłoki te mogą być źródłem oparów
o niewielkim stopniu toksyczności.
Opary uwalniane podczas
czyszczenia pirolitycznego lub
wypalania resztek potraw klasyfikuje
się jako nieszkodliwe dla ludzi – w tym
dla noworodków lub osób z
problemami zdrowotnymi.
2.6 Wewnętrzne oświetlenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Żarówka zwykła lub halogenowa
zastosowana w tym urządzeniu jest
przeznaczona wyłącznie do urządzeń
8
www.electrolux.com
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
Przed przystąpieniem do wymiany
lampy należy odłączyć urządzenie od
źródła zasilania.
Używać wyłącznie żarówek tego
samego typu.
•
•
•
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.
Odciąć przewód zasilający blisko
urządzenia i oddać do utylizacji.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
2.8 Serwis
•
2.7 Utylizacja
•
•
•
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem
serwisowym, który naprawi
urządzenie.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Informacje ogólne
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Panel sterowania
Sterowanie elektroniczne
Gniazdo termosondy
Grzałka
Oświetlenie
Wentylator
Prowadnice blach, wyjmowane
Poziomy umieszczenia potraw
1
7
3.2 Akcesoria
Blacha do pieczenia ciasta
Ruszt
Do pieczenia ciast i ciastek.
Do ustawiania naczyń, form do ciast oraz
do pieczenia mięs.
POLSKI
9
Do mierzenia temperatury wewnątrz
produktu.
Głęboka blacha
Prowadnice teleskopowe
Do pieczenia mięsa lub ciasta oraz do
zbierania skapującego tłuszczu.
Do umieszczania rusztów i blach do
ciasta.
Termosonda
4. PANEL STEROWANIA
4.1 Sterowanie elektroniczne
1
2 3 4 5
6
7 8
17
9
10 11
12
13 14
15
16
Urządzenie obsługuje się, dotykając pól czujników.
Pole
Funkcja
czujnika
1
2
Uwagi
WŁĄCZONE /
WYŁĄCZONE
Włączanie i wyłączanie urządzenia.
Funkcje piecze‐
nia lub Przepisy
Aby wybrać funkcję pieczenia lub pozycję me‐
nu, należy jednokrotnie dotknąć pole czujnika:
Przepisy. Ponowne dotknięcie pola czujnika
umożliwia przełączanie pomiędzy pozycjami
menu: Funkcje pieczenia, Przepisy. Aby włą‐
czyć lub wyłączyć oświetlenie piekarnika, nale‐
ży dotknąć i przytrzymać pole czujnika przez 3
sekundy.
10
www.electrolux.com
Pole
Funkcja
czujnika
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
-
Uwagi
Przycisk Powrót
Powrót do poprzedniego poziomu menu. Aby
wyświetlić menu główne, należy dotknąć pole
czujnika i przytrzymać je przez 3 sekundy.
Wybór tempera‐
tury
Ustawianie temperatury lub wyświetlanie aktu‐
alnej temperatury w urządzeniu. Dotknąć i
przytrzymać pole czujnika przez 3 sekundy,
aby włączyć lub wyłączyć funkcję: Szybkie na‐
grzewanie.
Ulubione
Zapisywanie i dostęp do ulubionych progra‐
mów.
Wyświetlacz
Przedstawia bieżące ustawienia urządzenia.
Przycisk W górę
Służy do przemieszczania się w górę menu.
Przycisk W dół
Służy do przemieszczania się w dół menu.
Godzina i dodat‐
kowe funkcje
Ustawianie różnych funkcji. Gdy działa funkcja
pieczenia, należy dotknąć pola czujnika, aby
zmienić ustawienia termosondy lub ustawić ze‐
gar funkcji: Blokada panelu, Ulubione, Piecze‐
nie+utrzym. temp., Ustaw + start.
Auto-pieczenie
Wybór kategorii automatycznych przepisów.
Pieczenie ciast
Kategoria programów automatycznych.
Pieczenie mięs
Kategoria programów automatycznych.
Produkty gotowe Kategoria programów automatycznych.
Potrawy z pie‐
karnika
Kategoria programów automatycznych.
Pizza
Kategoria programów automatycznych.
OK
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.
Minutnik
Aby ustawić funkcję: Minutnik.
POLSKI
4.2 Wyświetlacz
A
B
C
10:30
00:34
17:46
180°C
E
11
A. Funkcja pieczenia
B. Aktualny czas
C. Czas trwania i czas zakończenia
działania funkcji
D. Temperatura
E. Wskaźnik rozgrzania
D
Inne wskazania wyświetlacza:
Symbol
Funkcja
Minutnik
Funkcja jest włączona.
Aktualny czas
Wyświetlacz pokazuje aktualną go‐
dzinę.
Czas
Wyświetlacz wskazuje wymagany
czas pieczenia.
Koniec
Wyświetlacz wskazuje czas zakoń‐
czenia pieczenia.
Temperatura
Wyświetlacz wskazuje temperaturę.
Wskazanie czasu
Wyświetlacz wskazuje czas działa‐
nia funkcji pieczenia. Nacisnąć jed‐
nocześnie
czas.
i
, aby wyzerować
Obliczanie
Urządzenie oblicza czas pieczenia.
Wskaźnik rozgrzania
Wyświetlacz wskazuje temperaturę
w urządzeniu.
Wskaźnik szybkiego
grzania
Funkcja jest włączona. Zapewnia
ona krótszy czas nagrzewania.
Automatyka wagowa
Wskazanie informuje, że system au‐
tomatycznego ważenia jest włączo‐
ny lub można zmienić ciężar.
Pieczenie+utrzym. temp. Funkcja jest włączona.
5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Czyszczenie wstępne
Wyjąć z piekarnika wszystkie akcesoria i
prowadnice blach.
Patrz rozdział „Konserwacja
i czyszczenie”.
Wyczyścić piekarnik i akcesoria przed
pierwszym użyciem.
Umieścić akcesoria i wyjmowane
prowadnice blach w początkowym
położeniu.
12
www.electrolux.com
5.2 Pierwsze podłączenie
•
Podłączając urządzenie do źródła
zasilania lub po zaniku zasilania, należy
ustawić język, kontrast wyświetlacza,
jasność wyświetlacza oraz aktualną
godzinę.
•
1. Nacisnąć
wartość.
lub
, aby ustawić
2. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
5.3 Kalibracja
Aby uzyskać najlepsze efekty funkcji:
Auto-pieczenie, należy skalibrować
urządzenie. Czas kalibracji wynosi 4
godziny.
•
Kalibracja:
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać menu: Ustawienia
podstawowe i nacisnąć OK.
3. Wybrać funkcję: Kalibracja i nacisnąć
OK.
W przypadku pierwszej
kalibracji, aby uruchomić
procedurę, można ustawić
kategorię na panelu
sterowania lub wybrać z
menu głównego funkcję:
Auto-pieczenie.
Można pominąć tę
procedurę, korzystając
wyłącznie z opcji ręcznego
pieczenia.
Warunki:
•
Zainstalować urządzenie w
docelowym miejscu.
Podłączyć urządzenie do źródła
zasilania i nie odłączać go.
Po zmianie umiejscowienia
urządzenia lub podłączenia
elektrycznego należy powtórzyć te
czynności.
UWAGA!
Przed użyciem urządzenia
należy upewnić się, że jest
ono chłodne.
Temperatura w kuchni musi być
poniżej 35°C.
6. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3. Nacisnąć
, aby przejść do
podmenu lub zaakceptować
ustawienie.
6.1 Obsługa menu
Aby w dowolnej chwili
powrócić do menu
1. Włączyć urządzenie.
głównego, należy użyć
lub
2. Nacisnąć
opcję menu.
.
, aby wybrać
6.2 Przegląd menu
Menu główne
Sym‐
bol
Pozycja menu
Zastosowanie
Funkcje pieczenia
Zawiera listę funkcji pieczenia.
Auto-pieczenie
Zawiera listę kategorii programów automatycz‐
nych.
Piroliza
Czyszczenie pirolityczne.
POLSKI
Sym‐
bol
13
Pozycja menu
Zastosowanie
Ustawienia podstawowe
Służy do konfiguracji urządzenia.
Ulubione
Zawiera listę ulubionych programów pieczenia
utworzonych przez użytkownika.
Specjalne
Zawiera listę dodatkowych funkcji pieczenia.
Podmenu opcji: Ustawienia podstawowe
Sym‐
bol
Podmenu
Opis
Ustaw aktualną godzinę
Ustawianie aktualnej godziny na zegarze.
Wskazanie czasu
Gdy opcja jest WŁĄCZONA, po wyłączeniu
urządzenia na wyświetlaczu widoczna jest ak‐
tualna godzina.
Szybkie nagrzewanie
Gdy opcja jest WŁĄCZONA, funkcja zapewnia
krótszy czas nagrzewania.
Ustaw + start
Umożliwia ustawienie funkcji i włączenie jej w
późniejszym czasie poprzez naciśnięcie dowol‐
nego symbolu na panelu sterowania.
Pieczenie+utrzym. temp.
Umożliwia utrzymywanie temperatury potrawy
przez 30 minut po zakończeniu pieczenia.
Wydłużenie czasu
Włącza i wyłącza funkcję wydłużenia czasu.
Kontrast wyświetlacza
Stopniowa regulacja kontrastu wyświetlacza.
Jasność wyświetlacza
Stopniowa regulacja jasności wyświetlacza.
Język
Wybór języka komunikatów na wyświetlaczu.
Głośność sygnału
Stopniowa regulacja głośności dźwięku przy‐
cisków oraz sygnałów.
Dźwięki przycisków
Włączanie i wyłączanie dźwięku pól dotyko‐
wych. Nie można wyłączyć dźwięku towarzy‐
szącemu dotknięciu pola WŁ./WYŁ.
Alarm/sygnał błędu
Włączanie i wyłączanie sygnałów alarmowych.
Pomoc w czyszczeniu
Ułatwia przejście przez proces czyszczenia.
Przypominanie o czyszcz.
Przypominanie o konieczności wyczyszczenia
urządzenia.
14
www.electrolux.com
Sym‐
bol
Podmenu
Opis
Filtr zapachu
Włącza lub wyłącza tę funkcję. Uniemożliwia
wydostawanie się zapachów podczas piecze‐
nia. Gdy filtr jest wyłączony, okresowo przepro‐
wadza samoczyszczenie.
Kalibracja
Uruchamia kalibrację.
Tryb DEMO
Kod włączenia/wyłączenia: 2468
Serwis
Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowa‐
nia i konfiguracji.
Ustawienia fabryczne
Przywracanie ustawień fabrycznych.
6.3 Funkcje pieczenia
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Termoobieg
Do jednoczesnego pieczenia na trzech pozio‐
mach i do suszenia żywności.Ustawić tempera‐
turę o 20-40°C niższą niż dla funkcji: Pieczenie
tradycyjne.
Pizza
Do pieczenia na jednym poziomie dań wyma‐
gających intensywnego przyrumienienia i kru‐
chego spodu. Ustawić temperaturę o 20-40°C
niższą niż dla funkcji: Pieczenie tradycyjne.
Pieczenie tradycyjne
(Górna/dolna grzałka)
Do pieczenia mięsa lub ciasta na jednym po‐
ziomie.
Termoobieg (niska
temp.)
Do przyrządzania delikatnych, soczystych pie‐
czeni.
Grzałka dolna
Do pieczenia ciast na kruchym spodzie oraz do
pasteryzowania żywności.
Termoobieg wilgotn.
Plus
Do pieczenia chleba, ciast i ciasteczek.
Oszczędność energii podczas pieczenia. W ce‐
lu uzyskania wymaganych efektów pieczenia
funkcji tej należy używać zgodnie z tabelą pie‐
czenia dla funkcji Termoobieg + para. Aby
uzyskać więcej informacji na temat zalecanych
ustawień, należy zapoznać się z tabelą piecze‐
nia dla funkcji Termoobieg + para w rozdziale
Wskazówki i porady. Na podstawie tej funkcji
określana była klasa energetyczna urządzenia
zgodnie z normą EN 60350-1.
POLSKI
Funkcja pieczenia
15
Zastosowanie
Pieczenie ekonomicz‐
ne
Użycie tej funkcji umożliwia zmniejszenie zuży‐
cia energii podczas pieczenia. W celu uzyska‐
nia dodatkowych informacji o zalecanych usta‐
wieniach należy zapoznać się z rozdziałem
Wskazówki i porady i tabelą pieczenia dotyczą‐
cą odpowiedniej funkcji (Turbo grill).
Potrawy mrożone
Do przyrządzania produktów gotowych, takich
jak frytki, pieczone ziemniaki w ćwiartkach, saj‐
gonki.
Grill
Do grillowania płaskich potraw i opiekania chle‐
ba.
Szybki grill
Do grillowania potraw płaskich w dużych iloś‐
ciach i do opiekania pieczywa.
Turbo grill
Do pieczenia większych kawałków mięsa lub
drobiu z kością na jednym poziomie. Również
do przyrządzania zapiekanek i przyrumienia‐
nia.
W niektórych funkcjach
piekarnika oświetlenie może
wyłączyć się automatycznie
w temperaturze poniżej
60°C.
6.4 Specjalne
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Chleb
Do wypieku chleba.
Zapiekanki
Do przyrządzania takich potraw jak lasagne
czy dania ziemniaczane. Również zapiekanie i
przyrumienianie.
Wyrastanie ciasta
Do kontrolowanego wspomagania wyrastania
ciasta drożdżowego przed wypiekiem.
Podgrzewanie talerzy
Do podgrzewania talerzy przed podaniem na
stół.
Pasteryzowanie
Do pasteryzowania przetworów z warzyw, np.
pikli.
Suszenie
Do suszenia pokrojonych owoców (np. jabłek,
śliwek, brzoskwiń) oraz warzyw (np. pomido‐
rów, cukinii lub grzybów).
16
www.electrolux.com
Funkcja pieczenia
Zastosowanie
Podtrzymywanie temp. Do utrzymywania temperatury potraw.
Rozmrażanie
Tej funkcji można użyć do rozmrażania potraw
mrożonych, takich jak warzywa i owoce. Czas
rozmrażania uzależniony jest od ilości i gruboś‐
ci mrożonej potrawy.
6.5 Włączanie funkcji pieczenia
Nie wkładać żywności do
piekarnika, gdy włączona
jest funkcja szybkiego
nagrzewania.
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać menu: Funkcje pieczenia.
, aby potwierdzić.
3. Nacisnąć
4. Wybrać funkcję pieczenia.
Aby włączyć tę funkcję, należy
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Ustawić temperaturę.
przytrzymać przez 3 sekundy.
Wskaźnik nagrzewania zmieni wygląd.
7. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6.6 Wskaźnik rozgrzania
Po włączeniu funkcji pieczenia na
wyświetlaczu pojawia się pasek. Pasek
sygnalizuje wzrost temperatury
piekarnika. Po osiągnięciu właściwej
temperatury rozlega się trzykrotnie
sygnał dźwiękowy, pasek przez chwilę
miga, a następnie znika.
6.8 Ciepło resztkowe
Po wyłączeniu piekarnika na
wyświetlaczu pokazany jest poziom
ciepła resztkowego. Ciepło resztkowe
można wykorzystać do utrzymania
temperatury potraw.
6.7 Wskaźnik szybkiego
grzania
Ta funkcja zapewnia krótszy czas
nagrzewania.
7. FUNKCJE ZEGARA
7.1 Tabela funkcji zegara
Funkcja zegara
Zastosowanie
Minutnik
Służy do odliczania ustawionego czasu
(maksymalnie 2 godziny i 30 minut). Funk‐
cja nie ma wpływu na działanie urządze‐
nia.
Włączyć funkcję za pomocą
lub
. Nacisnąć
, aby ustawić minuty, a następ‐
nie nacisnąć
nie.
, aby rozpocząć odlicza‐
POLSKI
Funkcja zegara
17
Zastosowanie
Czas
Służy do ustawiania czasu pracy urządze‐
nia (maksymalnie 23 godziny i 59 minut).
Koniec
Służy do ustawiania czasu wyłączenia
funkcji pieczenia (maksymalnie 23 godziny
i 59 minut).
Po ustawieniu czasu dla funkcji zegara
odliczanie czasu rozpoczyna się po
upływie 5 sekund.
Przy korzystaniu z funkcji
zegara: Czas, Koniec
urządzenie wyłącza grzałki
po upływie 90%
ustawionego czasu.
Urządzenie wykorzystuje
ciepło resztkowe,
kontynuując proces
pieczenia do końca
ustawionego czasu (od 3 do
20 minut).
7.2 Ustawianie funkcji zegara
Przed użyciem funkcji: Czas,
Koniec należy najpierw
ustawić funkcję pieczenia i
temperaturę. Urządzenie
wyłączy się automatycznie.
Można jednocześnie użyć
funkcji: Czas i Koniec, jeśli
urządzenie ma włączyć i
wyłączyć się automatycznie
w późniejszym czasie.
Funkcje: Czas i Koniec nie
działają podczas korzystania
z termosondy.
1. Ustawić funkcję pieczenia.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się żądana
funkcja zegara i odpowiedni symbol.
3. Nacisnąć
lub
żądany czas.
, aby ustawić
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Gdy upłynie czas pieczenia, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Urządzenie wyłączy się. Na wyświetlaczu
pojawi się komunikat.
5. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
7.3 Pieczenie+utrzym. temp.
Warunki działania funkcji:
•
•
Ustawiona temperatura musi
przekraczać 80°C.
Funkcja: Czas jest ustawiona.
Funkcja: Pieczenie+utrzym. temp.
umożliwia utrzymywanie temperatury
gotowej potrawy na poziomie 80°C przez
30 minut. Funkcja włącza się po
zakończeniu procesu pieczenia.
Funkcję można włączyć lub wyłączyć w
menu: Ustawienia podstawowe.
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać funkcję pieczenia.
3. Ustawić temperaturę powyżej 80°C.
4. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Pieczenie+utrzym. temp..
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Gdy funkcja zakończy działanie, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Funkcja pozostaje nadal włączona w
przypadku zmiany funkcji pieczenia.
7.4 Wydłużenie czasu
Funkcja: Wydłużenie czasu powoduje, że
funkcja pieczenia jest kontynuowana po
zakończeniu Czas.
Dotyczy wszystkich funkcji
pieczenia z opcją Czas lub
Automatyka wagowa.
Funkcja nie działa podczas
korzystania z czujki
temperatury.
1. Gdy upłynie czas pieczenia, zostanie
wyemitowany sygnał dźwiękowy.
Nacisnąć dowolny symbol.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat.
18
www.electrolux.com
2. Nacisnąć , aby włączyć lub
aby anulować.
3. Ustawić czas działania funkcji.
,
4. Nacisnąć
.
8. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
8.1 Programy automatyczne
Programy automatyczne oferują
optymalne ustawienia dla każdego
rodzaju mięsa oraz innych potraw.
•
•
•
Programy do pieczenia mięsa z
użyciem funkcji: Automatyka wagowa
(menu: Przepisy) – funkcja
automatycznie oblicza czas pieczenia.
Aby jej użyć, wymagane jest
wprowadzenie ciężaru potrawy.
Programy do pieczenia mięsa z
użyciem funkcji: Automatyczna
termosonda. (menu: Przepisy) –
funkcja automatycznie oblicza czas
pieczenia. Aby jej użyć, wymagane
jest wprowadzenie temperatury
wewnątrz produktu. Po zakończeniu
programu zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy.
Automatyczne przepisy (menu:
Przepisy) – funkcja wykorzystuje
wcześniej zdefiniowane wartości dla
potrawy. Przygotować potrawę
zgodnie z przepisem z tej książki.
Potrawy z użyciem funkcji:
Automatyka wagowa
Pieczeń wieprzowa
Pieczeń cielęca
Duszone mięso
Pieczeń z dziczyzny
Pieczeń jagnięca
Kurczak w całości
Potrawy z użyciem funkcji:
Automatyka wagowa
Indyk w całości
Kaczka w całości
Gęś w całości
Potrawy z użyciem funkcji:
Automatyczna termosonda.
Karczek wieprzowy
Pieczeń wołowa
Wołowina po skandynaw.
Karczek z dziczyzny
Pieczeń jagnięca średnia
Filet drobiowy
Cała ryba
8.2 Auto-pieczenie
Korzystanie z programów
automatycznych wymaga skalibrowania
urządzenia.
To urządzenie posiada automatyczne
programy pieczenia. Kategorie można
wybrać z panelu sterowania. Informacje
pozwalające dopasować przykładowe
potrawy do poszczególnych kategorii
zawarto w wykazie potraw dostarczanym
wraz z urządzeniem. Wykazu można
używać jako poradnika. Programy
automatyczne wykorzystują wstępnie
ustawioną temperaturę, a także funkcje
oraz czas pieczenia.
Należy stosować zalecane
akcesoria. Patrz rozdział
„Wskazówki i porady”.
POLSKI
19
Auto-pieczenie: kategorie
Symbol
Kategoria
Pieczenie ciast
Pieczenie mięs
Produkty gotowe
Potrawy z piekarnika
Pizza
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać potrawę i kategorię
zamieszczoną w Wykazie potraw.
3. Wybrać odpowiednią kategorię na
panelu sterowania.
4. Postępować zgodnie z informacjami
na wyświetlaczu.
9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
9.1 Termosonda
Do ustawienia są dwie wartości
temperatur: temperatura piekarnika oraz
temperatura wewnątrz produktu.
Termosonda mierzy temperaturę
wewnątrz mięsa. Gdy mięso osiągnie
ustawioną temperaturę, urządzenie
wyłącza się.
UWAGA!
Należy używać wyłącznie
termosondy dostarczonej
wraz z urządzeniem lub
odpowiednich części
zamiennych.
Podczas
pieczenia termosonda musi
pozostawać w mięsie, a jej
wtyczka musi być
podłączona do gniazda w
urządzeniu.
1. Włączyć urządzenie.
2. Umieścić końcówkę termosondy
wewnątrz mięsa.
3. Włożyć wtyczkę termosondy do
gniazda znajdującego się na
przedniej ściance urządzenia.
20
www.electrolux.com
Na wyświetlaczu pojawi się symbol
termosondy.
4. Nacisnąć
lub
w ciągu
maksymalnie 5 sekund, aby ustawić
temperaturę wewnątrz produktu.
5. Ustawić funkcję pieczenia i w razie
potrzeby temperaturę piekarnika.
Urządzenie obliczy przybliżony czas
zakończenia pieczenia. Czas
zakończenia pieczenia różni się w
zależności od ilości żywności, ustawionej
temperatury piekarnika (minimum 120°C)
oraz trybu pracy. Urządzenie oblicza
czas zakończenia pieczenia w ciągu
około 30 minut.
6. Aby zmienić ustawienie temperatury
wewnątrz produktu, należy nacisnąć
.
Gdy mięso osiągnie ustawioną
temperaturę, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy. Urządzenie wyłączy
się automatycznie.
7. Nacisnąć dowolny symbol, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy.
8. Wyjąć wtyczkę termosondy z gniazda
i wyjąć mięso z piekarnika.
9. Nacisnąć , aby wyłączyć
urządzenie.
OSTRZEŻENIE!
Termosonda jest gorąca.
Występuje zagrożenie
poparzeniem. Należy
zachować ostrożność
podczas wyjmowania
końcówki i wtyczki
termosondy.
9.2 Wkładanie akcesoriów
Ruszt:
Wsunąć ruszt między prowadnice
jednego z poziomów umieszczania
potraw; upewnić się, że nóżki są
skierowane w dół.
Blacha do pieczenia ciasta/głęboka
blacha:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy.
Ruszt wraz z blachą do pieczenia ciasta/
głęboką blachą:
Wsunąć blachę do pieczenia ciasta/
głęboką blachę między prowadnice
blachy, a ruszt między prowadnice
powyżej.
POLSKI
21
Niewielkie występy na górze
mają na celu zapewnienie
większego bezpieczeństwa.
Występy służą także jako
zabezpieczenie przed
wypadnięciem. Wysoka
krawędź wokół rusztu
zapobiega zsuwaniu się
naczyń z rusztu.
9.3 Prowadnice teleskopowe –
wkładanie akcesoriów
Prowadnice teleskopowe ułatwiają
wkładanie i wyjmowanie akcesoriów.
Głęboka blacha:
Umieścić głęboką blachę na
prowadnicach teleskopowych.
UWAGA!
Nie myć prowadnic
teleskopowych w zmywarce.
Nie smarować prowadnic
teleskopowych.
UWAGA!
Przed zamknięciem drzwi
upewnić się, że prowadnice
teleskopowe całkowicie
wsunięto do wnętrza
piekarnika.
Ruszt wraz z głęboką blachą:
Umieścić ruszt wraz z głęboką blachą na
prowadnicy teleskopowej.
Ruszt:
Umieścić ruszt na prowadnicach
teleskopowych w taki sposób, aby jego
nóżki były skierowane w dół.
Wysoka krawędź wokół
rusztu stanowi specjalne
zabezpieczenie
zapobiegające zsuwaniu się
naczyń.
10. DODATKOWE FUNKCJE
10.1 Ulubione
W pamięci można zapisać ulubione
ustawienia, np. czas pieczenia,
temperaturę lub funkcję pieczenia. Są
one dostępne w menu: Ulubione. Można
zapisać w pamięci 20 programów.
Zapisywanie programu
1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić funkcję pieczenia w menu:
Auto-pieczenie.
3. Dotknąć kilka razy , aż na
wyświetlaczu pojawi się: ZAPISZ.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza
wolna pozycja pamięci.
5. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
6. Wprowadzić nazwę programu.
Pierwsza litera będzie migać.
22
www.electrolux.com
7. Dotknąć
literę.
lub
, aby zmienić
8. Nacisnąć
.
Zacznie migać następna litera.
9. W razie potrzeby powtórzyć krok 7.
10. Nacisnąć i przytrzymać
, aby
zapisać.
Można zastąpić zapełnione pozycje
pamięci. Gdy na wyświetlaczu pojawi się
pierwsza wolna pozycja pamięci, dotknąć
lub
i nacisnąć
istniejący program.
, aby zastąpić
Można zmienić nazwę programu w
menu: Edycja nazwy programu.
Włączanie programu
1. Włączyć urządzenie.
2. Wybrać menu: Ulubione.
3. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
4. Wybrać nazwę ulubionego programu.
, aby potwierdzić.
5. Nacisnąć
Nacisnąć
, aby przejść bezpośrednio
do menu: Ulubione.
10.2 Użycie funkcji Blokada
uruchomienia
Blokada uruchomienia chroni przed
przypadkowym uruchomieniem
urządzenia.
Jeśli uruchomiona jest
funkcja Piroliza, drzwi
zostaną automatycznie
zablokowane.
Po dotknięciu pola czujnika
na wyświetlaczu pojawi się
odpowiedni komunikat.
1. Włączyć urządzenie.
2. Dotknąć
.
i , aż na
3. Dotknąć jednocześnie
wyświetlaczu pojawi się komunikat.
Aby wyłączyć funkcję Blokada
uruchomienia, należy powtórzyć krok 2.
10.3 Blokada panelu
Ta funkcja chroni przed przypadkową
zmianą ustawień funkcji pieczenia.
Funkcję można włączyć tylko podczas
pracy urządzenia.
1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić funkcję pieczenia lub wybrać
żądane ustawienie.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Blokada panelu.
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Jeśli włączona jest funkcja
Piroliza, podczas jej
działania drzwi będą
zamknięte, a na
wyświetlaczu będzie
widoczny symbol klucza.
Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć
. Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat. Nacisnąć ponownie
następnie
,a
w celu potwierdzenia.
Po wyłączeniu urządzenia
funkcja również zostaje
wyłączona.
10.4 Ustaw + start
Funkcja umożliwia ustawienie funkcji (lub
programu) pieczenia i użycie jej w
późniejszym czasie za jednym
naciśnięciem symbolu.
1. Włączyć urządzenie.
2. Ustawić funkcję pieczenia.
3. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Czas.
4. Ustawić czas.
5. Nacisnąć kilkakrotnie , aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie:
Ustaw + start.
6. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Nacisnąć dowolny symbol (z wyjątkiem
), aby uruchomić funkcję: Ustaw +
start. Zostanie uruchomiona ustawiona
funkcja pieczenia.
Gdy funkcja pieczenia zakończy
działanie, zostanie wyemitowany sygnał
dźwiękowy.
POLSKI
23
10.6 Jasność wyświetlacza
•
•
Blokada panelu działa,
gdy funkcja pieczenia jest
włączona.
Menu: Ustawienia
podstawowe umożliwia
włączenie lub wyłączenie
funkcji: Ustaw + start.
Dostępne są dwa tryby jasności
wyświetlacza:
•
•
10.5 Samoczynne wyłączenie
Z powodów bezpieczeństwa urządzenie
wyłącza się samoczynnie po upływie
pewnego czasu, jeśli uruchomiona jest
funkcja pieczenia, a żadne ustawienia
nie są zmieniane.
Temperatura (°C)
Czas wyłączenia
(godz.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimum
1.5
Funkcja samoczynnego
wyłączenia nie działa z
funkcjami: Oświetlenie
piekarnika,
Termosonda,Czas, Koniec.
Jasność w nocy – gdy urządzenie jest
wyłączone, jasność wyświetlacza jest
mniejsza w godzinach od 22:00 do
06:00.
Jasność w dzień:
– gdy urządzenie jest włączone;
– gdy włączona jest jasność w
nocy, dotknięcie dowolnego
symbolu (z wyjątkiem WŁ./WYŁ.)
powoduje przełączenie się
wyświetlacza na 10 sekund do
trybu jasności w dzień;
– jeśli urządzenie jest wyłączone i
została włączona funkcja:
Minutnik. Gdy zakończy się
działanie funkcji, wyświetlacz
powraca do trybu jasności w
nocy.
10.7 Wentylator chłodzący
Podczas pracy piekarnika wentylator
chłodzący włącza się automatycznie, aby
utrzymywać powierzchnie piekarnika w
niskiej temperaturze. Po wyłączeniu
piekarnika wentylator chłodzący może
nadal działać do czasu schłodzenia
piekarnika.
11. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
Temperatury i czasy
pieczenia podane w
tabelach mają wyłącznie
charakter orientacyjny.
Zależą one od przepisu,
jakości oraz ilości użytych
składników.
11.1 Wewnętrzna strona drzwi
W niektórych modelach po
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia
znajdują się:
•
•
numery poziomów piekarnika.
informacje o funkcjach pieczenia,
zalecanych poziomach umieszczania
potraw i temperaturach dla
popularnych potraw.
24
www.electrolux.com
11.2 Auto-pieczenie - Pieczenie ciast
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
Biszkopt
Tortownica
Ruszt
Nasmarować mas‐
łem lub bardzo ma‐
łą ilością tłuszczu.
Chałka drożdżowa
-
Blacha do piecze‐
nia ciasta
1 szt.
Blacha do ciasta
-
Blacha do ciasta
Całkowicie wypełnić
blachę. Nie stoso‐
wać głębokiej bla‐
chy do pieczenia.
Foremka do ciasta
Ciasto w foremce
Ruszt
Różne rodzaje ciast
pieczonych w fo‐
remkach.
Tarta
Forma do tarty
Tortownica
Ruszt
Ciasta z niewielką
ilością przybrania
na wierzchu, np. z
dżemem.
Placek/quiche
Forma na wypieki
typu Quiche
Tortownica
Forma do tarty
Ruszt
-
Strudel
-
Blacha do ciasta
1 szt.
Ciasto owocowe
Forma kwadratowa
Tortownica
Ruszt
Z bakaliami.
- Słodkie
-
Blacha do ciasta
Kilka sztuk.
- Słone
-
Blacha do ciasta
Kilka sztuk.
- Foremka do ciasta Forma do chleba
Ruszt
1 forma
- Blacha do ciasta
-
Blacha do ciasta
1 forma
- Placek chlebowy
-
Blacha do ciasta
1 lub 2 szt.
(np. bagietki)
- Wypieki
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
- Słodkie
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk, np. słodkie
bułki drożdżowe.
Ciasta:
Chleb:
Bułki:
Ciasto specjalne:
POLSKI
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
- Biszkopt królowej
Wiktorii
-
-
Angielska specjal‐
ność
25
11.3 Auto-pieczenie - Pieczenie mięs
Wołow./Dziczyz./Jagnięc.
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
Pieczeń wołowa
Blacha do
pieczenia
Czujka temperatury i
głęboka blacha
Ustawić odpowiednią
intensywność pieczenia
(Lekko wypieczone,
Średnio wypieczone lub
Dobrze wypieczone).
Wołowina po skan‐
dynaw.
Blacha do
pieczenia
Czujka temperatury i
głęboka blacha
Ustawić odpowiednią
intensywność pieczenia
(Lekko wypieczone,
Średnio wypieczone lub
Dobrze wypieczone).
Duszone mięso
Blacha do
pieczenia
Głęboka blacha
Ustawić ciężar. Przy‐
kryć naczynie.
Pieczeń jagnięca
średnia
Blacha do
pieczenia
Czujka temperatury i
głęboka blacha
-
Pieczeń jagnięca
Blacha do
pieczenia
Głęboka blacha
Ustawić ciężar.
Karczek z dziczyz‐
ny
Blacha do
pieczenia
Czujka temperatury i
głęboka blacha
-
Pieczeń z dziczyz‐
ny
Blacha do
pieczenia
Głęboka blacha
Ustawić ciężar. Przy‐
kryć naczynie.
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Filet drobiowy
Brytfanna
Czujka temperatury i
głęboka blacha do pie‐
czenia
Kurczak w całości
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Skrzydełka kurcza‐
ka
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Udka kurczaka
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Indyk w całości
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Drób/Ryba
Uwagi
26
www.electrolux.com
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
Kaczka w całości
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Gęś w całości
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Cała ryba
Brytfanna
Czujka temperatury i
głęboka blacha do pie‐
czenia
Wieprzowina/cielęcina
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
Karczek wieprzowy
Brytfanna
Czujka temperatury i głęboka blacha do
pieczenia
Karczek wieprzowy
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Karczek cielęcy
Brytfanna
Czujka temperatury i głęboka blacha do
pieczenia
Pieczeń cielęca
Brytfanna
Głęboka blacha do
pieczenia
Ustawić ciężar.
Ustawić ciężar.
Przykryć naczynie.
11.4 Auto-pieczenie - Produkty gotowe
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
Mrożone prod.
ziemniaczane
-
Blacha do ciasta
Gotowe potrawy
z ziemniaków, fryt‐
ki, pieczone ziem‐
niaki, krokiety itp.
- Słodkie
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
- Słone
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
- Słodkie
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
- Słone
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
Ciasta mrożone:
Ciasta świeże
Bułki/bagietki
Kilka mniejszych
sztuk.
POLSKI
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
- Mrożonki
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
- Nie mrożone
-
Blacha do ciasta
-
- Zapiekana ryba
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Panierowana ry‐
ba/mięso
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk, np. paluszki
rybne lub cordon
bleu.
Mrożony placek/
quiche
-
Blacha do ciasta
-
- Mrożonki
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Świeże
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Mrożonki
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Świeże
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Mrożonki
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Ryż gotowany.
- Świeże
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Ryż gotowany.
- Mrożonki
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Świeże
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
Mrożony placek
-
Blacha do ciasta
1 lub 2 szt.
Przekąski
-
Blacha do ciasta
Kilka mniejszych
sztuk.
Mrożona ryba/
mięso:
Dania ziemniacza‐
ne:
Makarony:
Dania z ryżem:
Dania warzywne:
27
28
www.electrolux.com
11.5 Auto-pieczenie - Potrawy z piekarnika
Produkt
Naczynie
Akcesoria
Uwagi
- Gruba zapiekanka Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Mniej niż 4 cm.
- Cienka zapiekan‐
ka
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Mniej niż 4 cm.
Dania ziemniacza‐
ne
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
Makarony
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Posypać startym
parmezanem pod
koniec pieczenia.
Dania warzywne
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
Dania z ryżem
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Ryż wstępnie pod‐
gotowany.
Dania słodkie
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
-
- Jedna duża forma Naczynie żarood‐
do ciasta
porne
Ruszt
-
- Małe foremki do
ciasta
W małych forem‐
kach
Ruszt
Kilka foremek.
Zapiekanki
Naczynie żarood‐
porne
Ruszt
Posypać startym
parmezanem pod
koniec pieczenia.
Zapiekanka rybna:
Suflet:
11.6 Auto-pieczenie - Pizza
Produkt
Akcesoria
Uwagi
- Gruba
Blacha do ciasta
Grube ciasto, dużo dodat‐
ków (styl amerykański).
- Cienka
Blacha do ciasta
Cienkie ciasto, mało dodat‐
ków (styl włoski).
- Calzone
Blacha do ciasta
-
Mrożona pizza:
Blacha do ciasta
Spód do pizzy, częściowo
podpieczony, bez innych
dodatków.
Świeża pizza:
POLSKI
Produkt
Akcesoria
Uwagi
- Podpieczone
Blacha do ciasta
Spód do pizzy, częściowo
podpieczony, bez innych
dodatków.
- Nie podpieczone
Blacha do ciasta
Bez innych dodatków.
- Calzone
Blacha do ciasta
-
Świeża pizza Podpieczone Blacha do ciasta
-
Przekąska typu pizza
-
Blacha do ciasta
11.7 Porady dotyczące
specjalnych funkcji pieczenia
piekarnika
Podtrzymywanie temp.
Ta funkcja umożliwia podtrzymanie
temperatury potrawy.
Temperatura zostanie automatycznie
ustawiona na 80°C.
dużym do wyrastania i przykryć
wilgotnym ręcznikiem lub folią
plastikową. Umieścić ruszt na pierwszej
półce i postawić na nim naczynie.
Zamknąć drzwi i ustawić funkcję:
Wyrastanie ciasta. Ustawić wymagany
czas.
11.8 Pieczenie ciast
•
Podgrzewanie talerzy
Podgrzewanie talerzy i naczyń.
Rozłożyć równomiernie talerze i naczynia
na ruszcie. Po upływie połowy czasu
zamienić miejscami naczynia na górze i
na dole.
•
Temperatura jest automatycznie
ustawiona na 70°C.
•
Zalecany poziom umieszczenia potrawy:
3.
•
•
Wyrastanie ciasta
Tę automatyczną funkcję można
wykorzystać do przygotowywania
dowolnego ciasta drożdżowego. Stwarza
ona dobre warunki do wyrastania ciasta.
Umieścić ciasto w naczyniu odpowiednio
29
•
Nowy piekarnik może piec inaczej niż
dotychczas używany. Należy
dostosować używane ustawienia,
takie jak temperatura, czas pieczenia i
poziom umieszczenia potrawy, do
wartości podanych w tabelach.
Zaleca się ustawienie za pierwszym
razem niższej temperatury.
W przypadku braku ustawień dla
specjalnego przepisu należy znaleźć
ustawienia dla podobnej potrawy.
Piekąc ciasta na więcej niż jednym
poziomie, można wydłużyć czas
pieczenia o 10-15 minut.
Ciasta i ciastka na różnych
poziomach nie zawsze przyrumieniają
się równomiernie. W tym przypadku
nie należy zmieniać ustawienia
temperatury. Różnice wyrównają się
podczas pieczenia.
Blachy mogą odkształcać się podczas
pieczenia. Po ostygnięciu blach
odkształcenia znikną.
30
www.electrolux.com
11.9 Wskazówki dotyczące pieczenia ciast
Efekt pieczenia
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Spód ciasta nie jest odpo‐
wiednio przyrumieniony.
Wybrano nieodpowiedni
poziom piekarnika.
Umieścić ciasto na niż‐
szym poziomie piekarnika.
Ciasto zapada się, robi się
zakalcowate, wycieka z
niego woda.
Temperatura piekarnika
jest zbyt wysoka.
Przy następnym pieczeniu
należy nieznacznie obni‐
żyć temperaturę piekarni‐
ka.
Ciasto zapada się, robi się
zakalcowate, wycieka z
niego woda.
Zbyt krótki czas pieczenia.
Ustawić dłuższy czas pie‐
czenia. Nie można skra‐
cać czasu pieczenia po‐
przez ustawienie wyższej
temperatury.
Ciasto zapada się, robi się
zakalcowate, wycieka z
niego woda.
Do ciasta wlano zbyt dużo
płynu.
Użyć mniej wody. Należy
przestrzegać czasu mie‐
szania ciasta, zwłaszcza
korzystając z robota ku‐
chennego.
Ciasto jest zbyt suche.
Temperatura piekarnika
jest zbyt niska.
Przy następnym pieczeniu
należy zwiększyć tempera‐
turę piekarnika.
Ciasto jest zbyt suche.
Zbyt długi czas pieczenia.
Przy następnym pieczeniu
należy skrócić czas piecze‐
nia.
Ciasto nierówno się przyru‐ Temperatura piekarnika
mienia.
jest zbyt wysoka, a czas
pieczenia zbyt krótki.
Ustawić niższą temperatu‐
rę piekarnika i wydłużyć
czas pieczenia.
Ciasto nierówno się przyru‐ Ciasto nie zostało równo‐
mienia.
miernie rozprowadzone.
Rozprowadzić ciasto rów‐
nomiernie na blasze.
Ciasto nie jest gotowe po
upływie podanego czasu
pieczenia.
Przy następnym pieczeniu
należy nieznacznie zwięk‐
szyć temperaturę piekarni‐
ka.
Temperatura piekarnika
jest zbyt niska.
11.10 Pieczenie na jednym poziomie:
Pieczenie w formach
Produkt
Funkcja
Kołacz / briosz‐ Termoobieg
ka
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
150 - 160
50 - 70
1
POLSKI
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Tort biszkopto‐
wy / ciasta
owocowe
Termoobieg
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Termoobieg
cake / biszkopt
niskokalorycz‐
ny
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Pieczenie tra‐
cake / biszkopt dycyjne
niskokalorycz‐
ny
160
35 - 50
2
Spód placka –
ciasto kruche
170 - 1801)
10 - 25
2
Spód placka – Termoobieg
ciasto ukręcane
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Termoobieg
szarlotka (2 for‐
my, Ø 20 cm,
umieszczone
po przekątnej)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Pieczenie tra‐
szarlotka (2 for‐ dycyjne
my, Ø 20 cm,
umieszczone
po przekątnej)
180
70 - 90
1
Sernik
170 - 190
60 - 90
1
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Plecionka droż‐ Pieczenie tra‐
dżowa / wie‐
dycyjne
niec drożdżowy
170 - 190
30 - 40
3
Strucla bożo‐
narodzeniowa
160 - 1801)
50 - 70
2
Termoobieg
Pieczenie tra‐
dycyjne
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Ciasta / ciastka / chleb na blachach do pieczenia
Produkt
Funkcja
Pieczenie tra‐
dycyjne
31
32
www.electrolux.com
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Chleb (chleb
żytni):
1. Pierwszy
etap pie‐
czenia.
2. Drugi etap
pieczenia.
Pieczenie tra‐
dycyjne
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Ptysie z kre‐
mem / eklery
Pieczenie tra‐
dycyjne
190 - 2101)
20 - 35
3
Rolada bisz‐
koptowa
Pieczenie tra‐
dycyjne
180 - 2001)
10 - 20
3
Ciasto z kru‐
Termoobieg
szonką (suche)
150 - 160
20 - 40
3
Maślane ciasto
migdałowe /
ciasto cukrowe
Pieczenie tra‐
dycyjne
190 - 2101)
20 - 30
3
Placki owoco‐
we (na cieście
drożdżowym/
biszkopto‐
wym)2)
Termoobieg
150
35 - 55
3
Placki owoco‐
we (na cieście
drożdżowym/
biszkopto‐
wym)2)
Pieczenie tra‐
dycyjne
170
35 - 55
3
Tarty owocowe Termoobieg
na kruchym
cieście
160 - 170
40 - 80
3
Ciasta drożdżo‐ Pieczenie tra‐
we z delikatny‐ dycyjne
mi dodatkami
(np. twarogiem,
kremem, słod‐
kim sosem)
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
2) Użyć głębokiej blachy do pieczenia.
POLSKI
Ciastka
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Kruche cias‐
teczka
Termoobieg
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
ciasteczka ma‐
ślane / ciasta
przekładane
Termoobieg
140
20 - 35
3
Short bread /
ciasteczka ma‐
ślane / ciasta
przekładane
Pieczenie tra‐
dycyjne
1601)
20 - 30
3
Ciasteczka z
ciasta biszkop‐
towego
Termoobieg
150 - 160
15 - 20
3
Ciasteczka z
Termoobieg
białek jaj / bezy
80 - 100
120 - 150
3
Makaroniki
Termoobieg
100 - 120
30 - 50
3
Ciasteczka z
Termoobieg
ciasta drożdżo‐
wego
150 - 160
20 - 40
3
Ciasteczka z
ciasta franc.
Termoobieg
170 - 1801)
20 - 30
3
Bułki
Termoobieg
1601)
10 - 25
3
Bułki
Pieczenie tra‐
dycyjne
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Termoobieg
małe ciastecz‐
ka (20 sztuk na
blasze)
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Pieczenie tra‐
małe ciastecz‐ dycyjne
ka (20 sztuk na
blasze)
1701)
20 - 30
3
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
180 - 200
45 - 60
1
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
11.11 Wypieki i zapiekanki
Produkt
Funkcja
Makaron zapie‐ Pieczenie tra‐
kany
dycyjne
33
34
www.electrolux.com
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Lasagne
Pieczenie tra‐
dycyjne
180 - 200
25 - 40
1
Zapiekanka
warzywna1)
Turbo grill
160 - 170
15 - 30
1
Bagietki posy‐
pane serem
Termoobieg
160 - 170
15 - 30
1
Słodkie suflety
Pieczenie tra‐
dycyjne
180 - 200
40 - 60
1
Suflety z rybą
Pieczenie tra‐
dycyjne
180 - 200
30 - 60
1
Nadziewane
warzywa
Termoobieg
160 - 170
30 - 60
1
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
11.12 Termoobieg wilgotn. Plus
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Zapiekanka z makaronu
200 - 220
45 - 55
3
Zapiekanka ziemniaczana
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Pudding chlebowy
190 - 200
55 - 70
3
Pudding ryżowy
170 - 190
45 - 60
3
Szarlotka, na cieście ukrę‐
canym (okrągła foremka do
ciasta)
160 - 170
70 - 80
3
Biały chleb
190 - 200
55 - 70
3
11.13 Pieczenie na kilku
poziomach
Użyć funkcji: Termoobieg.
POLSKI
35
Ciasta / ciastka / chleb na blachach do pieczenia
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Ptysie z kre‐
mem / Eklery
160 - 1801)
Strucla sucha
150 - 160
Poziom piekarnika
2 pozycje
3 pozycje
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Ciasteczka / small cakes / ciastka / drożdżówki / bułki
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
150 - 160
Poziom piekarnika
2 pozycje
3 pozycje
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Ciasteczka ma‐
ślane / Ciasta
przekładane
25 - 45
1/4
1/3/5
Ciasteczka z
ciasta biszkop‐
towego
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Ciasteczka z
białek jaj, bezy
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Makaroniki
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Ciasteczka z
160 - 170
ciasta drożdżo‐
wego
30 - 60
1/4
-
Ciasteczka z
ciasta francu‐
skiego
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bułki
180
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
Kruche cias‐
teczka
Small cakes /
1501)
Małe ciastecz‐
ka (20 sztuk na
blasze)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
11.14 Pizza
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Pizza (na cienkim
cieście)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
36
www.electrolux.com
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Pizza (z dużą iloś‐
cią dodatków)
180 - 200
20 - 30
2
Tarty
180 - 200
40 - 55
1
Tarta szpinakowa
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Tarta szwajcarska
170 - 190
45 - 55
1
Ciasto z jabłkami,
przykryte
150 - 170
50 - 60
1
Zapiekanka wa‐
rzywna
160 - 180
50 - 60
1
Podpłomyk
230 - 2501)
10 - 20
2
Zapiekanka z ciasta 160 - 1801)
francuskiego
45 - 55
2
Flammkuchen (po‐ 230 - 2501)
trawa z Alzacji pod‐
obna do pizzy)
12 - 20
2
Pierogi (rosyjska
wersja calzone)
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
2) Użyć głębokiej blachy do pieczenia.
11.15 Pieczenie mięs
•
•
•
•
Do pieczenia mięs należy użyć
naczynia żaroodpornego. Patrz
instrukcja producenta naczynia.
Duże kawałki mięsa można piec
bezpośrednio w głębokiej blasze do
pieczenia lub na ruszcie nad głęboką
blachą do pieczenia.
Dodać niewielką ilość płynu na dno
głębokiej blachy, aby zapobiec
przypalaniu się na niej soków z mięsa
lub tłuszczu.
Wszystkie rodzaje mięs, które mają
się przyrumienić lub mieć chrupiącą
•
•
skórkę, można piec w brytfannie bez
przykrycia.
W razie potrzeby należy obrócić
pieczeń po upływie 1/2 - 2/3 czasu
pieczenia.
Aby mięso było bardziej soczyste:
– chude mięsa należy piec w
brytfannie pod przykryciem lub w
rękawie do pieczenia.
– mięso i ryby piec w kawałkach co
najmniej 1 kg.
– polać kilkakrotnie większe kawałki
mięsa i drobiu własnym sosem
podczas pieczenia.
POLSKI
37
11.16 Tabele pieczenia mięs
Wołowina
Produkt
Ilość
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom
piekarnika
Pieczenie
tradycyjne
230
120 - 150
1
Pieczeń woło‐ na każdy
Turbo grill
wa lub filet: lek‐ cm grubości
ko wypieczone
190 - 2001)
5-6
1
Pieczeń woło‐
wa lub filet:
średnio wypie‐
czone
na każdy
Turbo grill
cm grubości
180 - 1901)
6-8
1
Pieczeń woło‐ na każdy
Turbo grill
wa lub filet: do‐ cm grubości
brze wypieczo‐
ne
170 - 1801)
8 - 10
1
Mięso duszone 1 - 1,5 kg
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Wieprzowina
Produkt
Ilość
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom
piekarnika
Łopatka / kar‐ 1 - 1,5 kg
kówka / szynka
Turbo grill
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / żeber‐
ka
1 - 1,5 kg
Turbo grill
170 - 180
60 - 90
1
Klops
750 g - 1 kg Turbo grill
160 - 170
50 - 60
1
Golonka wie‐
przowa (obgo‐
towana)
750 g - 1 kg Turbo grill
150 - 170
90 - 120
1
Cielęcina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Pieczeń cie‐ 1
lęca
Turbo grill
160 - 180
90 - 120
1
Gicz cielęca
Turbo grill
160 - 180
120 - 150
1
1.5 - 2
38
www.electrolux.com
Jagnięcina
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Udziec jag‐
nięcy / pie‐
czeń jagnię‐
ca
1 - 1.5
Turbo grill
150 - 170
100 - 120
1
Comber jag‐ 1 - 1.5
nięcy
Turbo grill
160 - 180
40 - 60
1
Dziczyzna
Produkt
Ilość
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Comber /
udziec zaj‐
ęczy
do 1 kg
Pieczenie
tradycyjne
2301)
30 - 40
1
Comber sar‐ 1,5 - 2 kg
ni
Pieczenie
tradycyjne
210 - 220
35 - 40
1
Udziec sarni 1,5 - 2 kg
Pieczenie
tradycyjne
180 - 200
60 - 90
1
1) Rozgrzać wstępnie piekarnik.
Drób
Produkt
Ilość
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Kawałki dro‐ po 200 - 250 Turbo grill
biu
g
200 - 220
30 - 50
1
Połówka
kurczaka
190 - 210
35 - 50
1
po 400 - 500 Turbo grill
g
Kurczak, pu‐ 1 - 1,5 kg
larda
Turbo grill
190 - 210
50 - 70
1
Kaczka
1,5 - 2 kg
Turbo grill
180 - 200
80 - 100
1
Gęś
3,5 - 5 kg
Turbo grill
160 - 180
120 - 180
1
Indyk
2,5 - 3,5 kg
Turbo grill
160 - 180
120 - 150
1
Indyk
4 - 6 kg
Turbo grill
140 - 160
150 - 240
1
Ryba (gotowanie na parze)
Produkt
Ilość (kg)
Funkcja
Temperatu‐ Czas (min)
ra (°C)
Poziom pie‐
karnika
Cała ryba
1 - 1.5
Pieczenie
tradycyjne
210 - 220
1
40 - 60
POLSKI
11.17 Grill
•
•
•
•
•
Funkcji grilla należy zawsze używać
przy maksymalnym ustawieniu
temperatury.
Ruszt należy umieścić na poziomie
piekarnika zalecanym w tabeli
grillowania.
Blachę do zbierania tłuszczu należy
zawsze umieszczać na pierwszym
poziomie.
39
Należy grillować tylko płaskie porcje
mięsa lub ryb.
Korzystając z funkcji grilla, należy
zawsze rozgrzewać pusty piekarnik
przez 5 minut.
UWAGA!
Podczas grillowania drzwi
piekarnika powinny być
zawsze zamknięte.
Grill
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (min)
1. strona
2. strona
Pieczeń woło‐
wa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Filet wołowy
230
20 - 30
20 - 30
3
Karczek wie‐
przowy
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Karczek cielęcy 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Karczek jagnię‐ 210 - 230
cy
25 - 35
20 - 25
3
Cała ryba, 500
- 1000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
210 - 230
Poziom pie‐
karnika
Szybki grill
Produkt
Czas (min)
Poziom piekarnika
1. strona
2. strona
Burgers / Hambur‐
gery
8 - 10
6-8
4
Filet wieprzowy
10 - 12
6 - 10
4
Kiełbaski
10 - 12
6-8
4
Filety / Steki cielęce 7 - 10
6-8
4
Toast / Grzanki
1-3
1-3
5
Grzanki z dodatka‐
mi
6-8
-
4
40
www.electrolux.com
11.18 Potrawy mrożone
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekar‐
nika
Pizza mrożona
200 - 220
15 - 25
2
Pizza American
mrożona
190 - 210
20 - 25
2
Pizza chłodna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza Snacks mro‐
żone
180 - 200
15 - 30
2
Frytki, cienkie
200 - 220
20 - 30
3
Frytki, grube
200 - 220
25 - 35
3
Ćwiartki/krokiety
220 - 230
20 - 35
3
Zapiekane mięso i
ziemniaki
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni 170 - 190
świeże
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni 160 - 180
mroż.
40 - 60
2
Ser zapiekany w
piekarniku
170 - 190
20 - 30
3
Skrzydełka kurcza‐
ka
190 - 210
20 - 30
2
Mrożone dania gotowe
Produkt
Funkcja
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Mrożona pizza
Pieczenie tra‐
dycyjne
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Frytki1) (300 600 g)
Pieczenie tra‐
dycyjne lub
Turbo grill
200 - 220
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Bagietki
Pieczenie tra‐
dycyjne
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
Tarty owocowe Pieczenie tra‐
dycyjne
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
zgodnie ze
wskazówkami
producenta
3
1) Obrócić frytki 2-3-krotnie podczas pieczenia.
POLSKI
11.19 Termoobieg (niska temp.)
Tę funkcję należy stosować do
przyrządzania delikatnego, chudego
mięsa lub ryb, przy temperaturze
wewnątrz produktu nieprzekraczającej
65°C. Nie jest ona odpowiednia do
przyrządzania takich potraw, jak mięso
duszone w sosie własnym czy tłusta
pieczeń wieprzowa. W celu zapewnienia
odpowiedniej temperatury wewnątrz
produktu można użyć czujki temperatury
(patrz tabela dla czujki temperatury).
W ciągu pierwszych 10 minut można
ustawić temperaturę piekarnika w
przedziale od 80°C do 150°C. Domyślna
temperatura wynosi 90°C. Po ustawieniu
temperatury piekarnik będzie
kontynuował pieczenie w temperaturze
Używając tej funkcji, należy
zawsze piec potrawy pod
przykryciem.
1. Obsmażyć mięso na patelni na płycie
grzejnej przez 1-2 minuty po każdej
stronie.
2. Umieścić gorącą patelnię z mięsem
na ruszcie w piekarniku.
3. Umieścić czujkę temperatury w
mięsie.
4. Wybrać funkcję: Termoobieg (niska
temp.) i ustawić odpowiednią
docelową temperaturę wewnątrz
produktu.
Produkt
Ilość (kg)
Temperatura
(°C)
Czas (min)
Poziom pie‐
karnika
Pieczeń woło‐
wa
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Filet wołowy
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Pieczeń cielęca 1 - 1.5
120
120 - 150
1
Steki
120
20 - 40
3
0.2 - 0.3
11.20 Rozmrażanie
•
•
41
80°C. Nie należy używać tej funkcji do
pieczenia drobiu.
•
Odpakować produkt i umieścić na
talerzu.
Używać pierwszego poziomu
piekarnika od dołu.
Nie przykrywać potrawy miską ani
talerzem, ponieważ może to wydłużyć
czas rozmrażania.
Produkt Ilość
Czas roz‐
mrażania
(min)
Dalszy czas Uwagi
rozmraża‐
nia (min)
Kurczak
1 kg
100 - 140
20 - 30
Umieścić kurczaka na odwróco‐
nym spodku na dużym talerzu.
Obrócić po upływie połowy cza‐
su.
Mięso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Obrócić po upływie połowy cza‐
su.
Mięso
500 g
90 - 120
20 - 30
Obrócić po upływie połowy cza‐
su.
42
www.electrolux.com
Produkt Ilość
Czas roz‐
mrażania
(min)
Dalszy czas Uwagi
rozmraża‐
nia (min)
Pstrąg
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Tru‐
skawki
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Masło
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Śmieta‐
na
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Ubić śmietanę, gdy jest jeszcze
lekko zmrożona.
Tort
1,4 kg
60
60
-
11.21 Pasteryzowanie
•
•
•
•
•
•
•
Należy stosować wyłącznie słoiki do
pasteryzowania o tych samych
rozmiarach.
Nie stosować słoików z zamknięciem
typu twist-off, zamknięciem
bagnetowym ani puszek metalowych.
Korzystając z tej funkcji, należy
używać pierwszego poziomu
piekarnika od dołu.
Umieścić na blasze do pieczenia nie
więcej niż sześć jednolitrowych
słoików wekowych.
•
Napełnić słoiki do takiego samego
poziomu i zamknąć obejmami.
Słoiki nie mogą się stykać.
Na blachę do pieczenia ciasta wlać
około 1/2 litra wody, aby zapewnić
wystarczającą wilgotność w
piekarniku.
Gdy płyn w słoikach zacznie lekko
wrzeć (po około 35-60 minutach w
słoikach jednolitrowych), należy
wyłączyć piekarnik lub zmniejszyć
temperaturę do 100°C (patrz tabela).
Owoce jagodowe
Produkt
Temperatura (°C)
Truskawki / Jagody 160 - 170
leśne / Maliny / Doj‐
rzały agrest
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsze gotowanie
w temperaturze
100°C (min)
35 - 45
-
Owoce pestkowe
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsze gotowanie
w temperaturze
100°C (min)
Gruszki / Pigwy /
Śliwki
160 - 170
35 - 45
10 - 15
POLSKI
43
Warzywa
Produkt
Temperatura (°C)
Czas do zagoto‐
wania (min)
Dalsze gotowanie
w temperaturze
100°C (min)
Marchew1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ogórki
160 - 170
50 - 60
-
Pikle
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kalarepa / Groch /
Szparagi
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Pozostawić w piekarniku po jego wyłączeniu.
11.22 Suszenie
•
•
Zakryć blachy pergaminem lub
papierem śniadaniowym.
Aby uzyskać lepszy rezultat, można
zatrzymać proces w połowie czasu
suszenia, otworzyć drzwi i pozostawić
na jedną noc w celu dokończenia
suszenia.
Warzywa
Produkt
Temperatura
(°C)
Czas (godz.)
Fasola
60 - 70
Papryka
Poziom piekarnika
1 pozycja
2 pozycje
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Warzywa
(kwaśne)
60 - 70
5-6
3
1/4
Grzyby
50 - 60
6-8
3
1/4
Zioła
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Czas (godz.)
Poziom piekarnika
Śliwki
60 - 70
Morele
Owoce
Produkt
1 pozycja
2 pozycje
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Krojone jabłka
60 - 70
6-8
3
1/4
Gruszki
60 - 70
6-9
3
1/4
11.23 Chleb
Wstępne nagrzewanie nie jest zalecane.
44
www.electrolux.com
Produkt
Temperatura (°C)
Czas (min)
Poziom piekarnika
Biały chleb
180 - 200
40 - 60
2
Bagietka
200 - 220
35 - 45
2
Brioszki
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Chleb żytni
190 - 210
50 - 70
2
Ciemny chleb
180 - 200
50 - 70
2
Chleb pełnoziarnis‐
ty
170 - 190
60 - 90
2
11.24 Tabela temperatur dla termosondy
Wołowina
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Stek z rostbefu/polędwicy: lekko wypie‐
czony
45 - 50
Stek z rostbefu/polędwicy: średnio wypie‐ 60 - 65
czony
Stek z rostbefu/polędwicy: dobrze wypie‐
czony
70 - 75
Wieprzowina
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Łopatka/szynka/karkówka
80 - 82
Schab (comber)/wędzona wieprzowina
75 - 80
Klops
75 - 80
Cielęcina
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Pieczeń cielęca
75 - 80
Gicz cielęca
85 - 90
Baranina/jagnięcina
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Udziec barani
80 - 85
Comber barani
80 - 85
Pieczeń jagnięca/udziec jagnięcy
70 - 75
POLSKI
45
Dziczyzna
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Comber zajęczy
70 - 75
Udziec zajęczy
70 - 75
Zając cały
70 - 75
Comber sarni
70 - 75
Udziec sarni
70 - 75
Ryby
Produkt
Temperatura wewnątrz produktu (°C)
Łosoś
65 - 70
Pstrąg
65 - 70
12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
•
zmywarce. Mogłyby one uszkodzić
powłokę zapobiegającą przywieraniu.
Jeśli komora piekarnika po użyciu jest
mokra, należy ją osuszyć.
12.1 Uwagi dotyczące
czyszczenia
12.2 Wyjmowanie prowadnic
blach
•
Aby wyczyścić piekarnik, należy wyjąć
prowadnice blach.
•
•
•
•
•
Przód piekarnika należy myć miękką
ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem łagodnego płynu do mycia
naczyń.
Do czyszczenia powierzchni
metalowych należy stosować łagodny
środek czyszczący.
Po każdym użyciu należy oczyścić
wnętrze piekarnika. Nagromadzenie
się tłuszczu lub resztek potraw może
spowodować pożar. Zagrożenie jest
większe dla blachy do opiekania.
Trudne do usunięcia zabrudzenia
należy usuwać za pomocą
specjalnego środka do czyszczenia
piekarników.
Po każdym użyciu akcesoriów należy
wyczyścić je i pozostawić do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej
ciepłą wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
Akcesoriów nieprzywierających nie
wolno czyścić żrącymi środkami,
ostrymi przedmiotami ani myć w
UWAGA!
Podczas wyjmowania
prowadnic blach należy
zachować ostrożność.
1. Odciągnąć przednią część prowadnic
blach od bocznej ścianki.
2. Odciągnąć tylną część prowadnic
blach od bocznej ścianki i wyjąć je.
46
www.electrolux.com
1
Opcja
Opis
Krótka
1 h w przy‐
padku małe‐
go zabrudze‐
nia
Normalna
1 h 30 min w
przypadku
zwykłego
zabrudzenia
Intensyw.
2 h 30 min w
przypadku
dużego zab‐
rudzenia
2
Zamontować akcesoria w odwrotnej
kolejności.
Kołki ustalające prowadnic
teleskopowych muszą być
skierowane do przodu.
12.3 Piroliza
UWAGA!
Wyjąć wszystkie akcesoria i
wyjmowane prowadnice
blachy.
Procedura czyszczenia
pirolitycznego nie może
się rozpocząć:
•
Jeśli nie wyjęto wtyczki termosondy z
gniazda.
• Jeśli nie zamknięto drzwi piekarnika.
Usunąć ręcznie największe
zanieczyszczenia.
UWAGA!
Jeśli w tej samej szafce
zainstalowano inne
urządzenia, nie należy
używać ich jednocześnie z
funkcją: Piroliza. Mogłoby to
spowodować uszkodzenie
urządzenia.
1. Umyć wewnętrzną część drzwi
gorącą wodą, aby resztki nie
przypaliły się od gorącego powietrza.
2. Włączyć urządzenie i z głównego
menu wybrać funkcję: Piroliza.
Nacisnąć
, aby potwierdzić.
3. Ustawić czas trwania procedury
czyszczenia:
4. Nacisnąć
, aby potwierdzić.
Po rozpoczęciu czyszczenia
pirolitycznego drzwi blokują
się, a oświetlenie nie działa.
Aby zatrzymać funkcję
czyszczenia pirolitycznego
przed jej ukończeniem,
należy wyłączyć urządzenie.
OSTRZEŻENIE!
Po zakończeniu działania
funkcji urządzenie jest
bardzo gorące. Należy
odczekać, aż urządzenie
wystygnie. Występuje
zagrożenie poparzeniem.
Po zakończeniu działania
funkcji, w fazie schładzania,
drzwi są nadal zablokowane.
Podczas fazy schładzania
niektóre funkcje urządzenia
są niedostępne.
12.4 Zdejmowanie i zakładanie
drzwi
Drzwi i wewnętrzne szyby można
wymontować w celu ich wyczyszczenia.
Liczba szklanych paneli różni się w
zależności od modelu urządzenia.
OSTRZEŻENIE!
Przy zdejmowaniu drzwi
urządzenia należy zachować
ostrożność. Drzwi są ciężkie.
POLSKI
1. Całkowicie otworzyć drzwi.
2. Do końca docisnąć dźwignie
zaciskowe (A) na obu zawiasach
drzwi.
OSTRZEŻENIE!
Wkładając szyby, należy
upewnić się, że znajdują się
one w prawidłowym
położeniu – w przeciwnym
razie może dojść do
przegrzania się drzwi
piekarnika.
A
A
3. Przymknąć drzwi piekarnika do
pierwszej pozycji otwarcia (kąt około
70°).
4. Chwycić drzwi rękoma po obu
stronach i odciągnąć je pod kątem do
góry od urządzenia.
5. Umieścić drzwi zewnętrzną stroną w
dół na miękkim i stabilnym podłożu.
Zapobiegnie to ich zarysowaniu.
6. Chwycić z obu stron górną listwę
drzwi (B) i nacisnąć do środka, aby
zwolnić zatrzaski.
Umieścić szyby (C, B i A) na swoim
miejscu w odpowiedniej kolejności.
Najpierw włożyć szybę C, na której po
lewej stronie nadrukowany jest kwadrat,
a po prawej stronie – trójkąt. Podobne
symbole są wytłoczone na obramowaniu
drzwi. Symbole trójkąta i kwadratu na
szybie powinny znajdować się po tej
samej stronie co analogiczne symbole na
obramowaniu drzwi. Następnie umieścić
w drzwiach pozostałe dwie szyby.
ABC
2
B
1
7. Pociągnąć listwę drzwi do przodu,
aby ją zdjąć.
8. Przytrzymując pojedynczo szyby przy
górnej krawędzi, wyciągnąć je do
góry wzdłuż prowadnicy.
12.5 Wymiana oświetlenia
Położyć szmatkę na spodzie komory
urządzenia. Zabezpieczy ona klosz
oświetlenia i komorę urządzenia przed
uszkodzeniem.
9. Umyć szklany panel wodą z
dodatkiem mydła. Ostrożnie wytrzeć
szklany panel do sucha.
Po zakończeniu czyszczenia wykonać
powyższe czynności w odwrotnej
kolejności. Zamontować najpierw
47
mniejszą szybę, a następnie większą
oraz drzwi.
48
www.electrolux.com
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko porażenia prądem!
Przed wymianą oświetlenia
należy odłączyć bezpiecznik.
Oświetlenie i klosz
oświetlenia mogą być
gorące.
2. Zdjąć szklany klosz, podważając go
za pomocą wąskiego, tępo
zakończonego przedmiotu (np.
łyżeczki).
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wykręcić bezpieczniki ze skrzynki
bezpieczników lub wyłączyć
wyłącznik obwodu.
Górne oświetlenie
1. Obrócić szklany klosz w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aby go zdjąć.
2. Wyczyścić szklany klosz.
3. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie temperatury do 300°C.
4. Zamontować klosz.
3. Wyczyścić klosz.
4. Wymienić żarówkę na nową,
odpowiednią do piekarnika i odporną
na działanie wysokiej temperatury
(do 300°C).
5. Zamontować klosz.
6. Zamontować prowadnicę blachy po
lewej stronie.
Oświetlenie boczne
1. Wymontować lewą prowadnicę
blach, aby uzyskać dostęp do
oświetlenia.
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
49
13.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Nie można uruchomić pie‐
karnika ani nim sterować.
Piekarnika nie podłączono
do zasilania lub podłączo‐
no nieprawidłowo.
Sprawdzić, czy piekarnik
prawidłowo podłączono do
zasilania (patrz schemat
połączeń, jeśli jest dostęp‐
ny).
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Piekarnik jest wyłączony.
Włączyć piekarnik.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie jest ustawiony aktualny Ustawić aktualny czas.
czas.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Nie wprowadzono wyma‐
ganych ustawień.
Upewnić się, że wprowa‐
dzono prawidłowe ustawie‐
nia.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Uruchomiona jest funkcja
samoczynnego wyłącze‐
nia.
Patrz rozdział „Samoczyn‐
ne wyłączenie”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Blokada uruchomienia jest
włączona.
Patrz „Użycie funkcji Blo‐
kada uruchomienia”.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Domknąć drzwi.
Piekarnik nie nagrzewa
się.
Zadziałał bezpiecznik.
Sprawdzić, czy przyczyną
nieprawidłowego działania
jest bezpiecznik. Jeżeli
nadal będzie dochodzić do
wyzwalania bezpiecznika,
należy skontaktować się z
wykwalifikowanym elektry‐
kiem.
Nie działa oświetlenie.
Przepaliła się żarówka.
Wymienić żarówkę.
Na wyświetlaczu widoczne Wtyczka termosondy jest
jest wskazanie F111.
nieprawidłowo włożona do
gniazda.
Włożyć wtyczkę termoson‐
dy jak najgłębiej do gniaz‐
da.
Na wyświetlaczu pojawia
Usterka układu elektrycz‐
się kod błędu niewymienio‐ nego.
ny w tej tabeli.
•
•
Wyłączyć piekarnik za
pomocą bezpiecznika
lub wyłącznika bezpie‐
czeństwa w szafce z
bezpiecznikami, a na‐
stępnie ponownie włą‐
czyć.
Jeżeli na wyświetlaczu
nadal wyświetla się kod
błędu, należy skontak‐
tować się z serwisem.
50
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Na potrawach i w komorze
piekarnika osiadają para i
skropliny.
Potrawa pozostawała za
długo w piekarniku.
Nie należy pozostawiać
potraw w piekarniku na
dłużej niż 15-20 minut po
zakończeniu procesu pie‐
czenia.
Urządzenie jest włączone,
ale nie nagrzewa się. Nie
działa wentylator. Na wy‐
świetlaczu widoczne jest
wskazanie "Demo".
Włączony jest tryb demon‐
stracyjny.
Patrz część „Ustawienia
podstawowe” w rozdziale
„Codzienna eksploatacja”.
13.2 Dane naprawy
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
znamionowa znajduje się na przednim
obramowaniu komory urządzenia. Nie
usuwać tabliczki znamionowej z komory
urządzenia.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
Zalecamy wpisanie danych w tym miejscu:
Model (MOD.)
.........................................
Numer produktu (PNC)
.........................................
Numer seryjny (S.N.)
.........................................
14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
14.1 Etykieta produktu i informacje zgodnie z normą UE
65-66/2014
Nazwa dostawcy
Electrolux
Oznaczenie modelu
EOY5851FAX
EOY5851FOX
Wskaźnik efektywności energetycznej
81.2
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie tradycyjnym
0.99 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w
trybie z termoobiegiem
0.69 kWh/cykl
Liczba komór
1
POLSKI
Źródło ciepła
Prąd elektryczny
Pojemność
71 l
Typ piekarnika
Piekarnik do zabudowy
Masa
EN 60350-1 – Elektryczny sprzęt do
gotowania do użytku domowego – Część
1: Elektryczne kuchnie, piekarniki,
piekarniki parowe i opiekacze – Metody
badań cech funkcjonalnych.
14.2 Oszczędzanie energii
Piekarnik wyposażono w
funkcje umożliwiające
oszczędzanie energii
podczas codziennego
pieczenia.
Ogólne porady
Należy sprawdzić, czy podczas pracy
urządzenia drzwi piekarnika są
prawidłowo zamknięte. Nie otwierać
drzwi zbyt często podczas pieczenia.
Utrzymywać uszczelkę drzwi w czystości
i upewnić się, że jest prawidłowo
przymocowana.
Korzystanie z metalowych naczyń
pozwala oszczędzać energię.
Jeśli to możliwe, nie należy wstępnie
nagrzewać piekarnika przed
umieszczeniem w nim potrawy.
Podczas pieczenia trwającego ponad 30
minut należy zmniejszyć temperaturę do
minimum na ostatnie 3-10 minut
pieczenia (odpowiednio do czasu
pieczenia). Ciepło resztkowe
zgromadzone w piekarniku pozwoli
dokończyć pieczenie.
Używać ciepła resztkowego do
podgrzewania innych potraw.
Przygotowując kilka potraw, należy w
miarę możliwości skracać przerwy
między ich pieczeniem.
EOY5851FAX
40.0 kg
EOY5851FOX
41.0 kg
51
Pieczenie z termoobiegiem
Jeśli to możliwe, w celu oszczędzania
energii należy korzystać z funkcji
termoobiegu.
Ciepło resztkowe
W przypadku niektórych funkcji
piekarnika, jeśli wybrano program z
wyborem czasu (Czas lub Koniec), a
czas pieczenia przekracza 30 minut,
grzałki wyłączają się wcześniej.
Wentylator i oświetlenie nadal działają.
Podtrzymywanie temperatury potraw
Wybrać najniższe możliwe ustawienie
temperatury, aby wykorzystać ciepło
resztkowe i podtrzymać temperaturę
potrawy. Na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik ciepła resztkowego lub
temperatura.
Pieczenie z wyłączonym oświetleniem
Wyłączyć oświetlenie podczas pieczenia.
Oświetlenie należy włączać, tylko gdy
jest potrzebne.
Termoobieg + Para
Funkcja zapewnia oszczędność energii
podczas pieczenia. W czasie działania
tej funkcji temperatura w komorze
piekarnika może różnić się od
temperatury pokazanej na wyświetlaczu
w cyklu pieczenia, a czas pieczenia
może różnić się od czasu pieczenia w
innych programach.
Podczas korzystania z funkcji
Termoobieg + para oświetlenie wyłącza
się automatycznie po 30 sekundach.
Oświetlenie można ponownie włączyć,
ale wpłynie to niekorzystnie na
oszczędność energii.
52
www.electrolux.com
15. OCHRONA ŚRODOWISKA
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
*
POLSKI
53
54
www.electrolux.com
POLSKI
55
867326706-B-272017
www.electrolux.com/shop

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement