Electrolux EOC5851ZOZ, EOC5851FOX User manual

Electrolux EOC5851ZOZ, EOC5851FOX User manual
EOC5851FOX
EOC5851ZOZ
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................14
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................19
11. PATARIMAI.................................................................................................... 21
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 37
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 40
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 42
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Perkeldami prietaisą, visada būkite
atsargūs, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
6
www.electrolux.com
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
•
•
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
•
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.;
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kenksmingų dūmų šaltiniu.
Dūmai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
LIETUVIŲ
2.6 Vidinis apšvietimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.8 Šalinimas
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
2.7 Techninė priežiūra
•
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Vidaus temperatūros jutiklio lizdas
Kaitinimo elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
7
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Kepimo skarda
Grotelės
Pyragams ir sausainiams kepti.
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
7
8
www.electrolux.com
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Ištraukiami bėgeliai
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Maisto termometras
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Orkaitę valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Pastabos
1
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Orkaitei įjungti ir išjungti.
2
Kaitinimo Funkci‐ Vieną kartą paspauskite jutiklio lauką, kad pasi‐
jos ar Kepimo
rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu Kepi‐
Vadovas
mo Vadovas. Dar kartą paspauskite jutiklio lau‐
ką, kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funk‐
cijos, Kepimo Vadovas. Norėdami įjungti arba
išjungti lemputę, 3 sekundes spauskite lauką.
3
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atver‐
ti pagrindinį meniu, paspauskite lauką ir palai‐
kykite 3 sekundes.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
4
5
-
6
7
Funkcija
Pastabos
Temperatūros
pasirinkimas
Nustatoma orkaitės temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Paspauskite lauką 3 se‐
kundes, kad įjungtumėte arba išjungtumėte
funkciją Greitasis Įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Ekranas
Rodo esamas orkaitės nuostatas.
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
8
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai paspauskite jutiklio lauką ir nus‐
tatykite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų Užrak‐
tas, Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set +
Go. Taip pat galite pakeisti kepimo termometro
nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
9
10
11
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
9
10
www.electrolux.com
Simbolis
Funkcija
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis Įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas
įkaitinimo laikas.
Automatinės Svorio
Progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + Palaikyti
Įjungta funkcija.
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.2 Pirmasis prijungimas
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
LIETUVIŲ
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitini‐
Kaitinimo Funk‐ mo funkcijų sąrašas.
cijos
Kepimo Vado‐
vas
Pateikiamas automa‐
tinių programų sąra‐
šas.
Pateikiamas vartotojo
Mėgstamiausios sukurtas mėgsta‐
miausių kepimo pro‐
gramų sąrašas.
Pirolizinis valymas.
Pirolizė
Pagrindiniai
Nustatymai
Specialios
Funkcijos
Naudojamas prietai‐
so sąrankai nustatyti.
Pateikiamas papil‐
domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
Papildomas meniu Pagrindiniai
Nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Nustatyti laiką
Laiko Parody‐
mai
Greitasis Įkaiti‐
nimas
Set + Go
Aprašas
Nustato esamą laik‐
rodžio laiką.
Kai ĮJUNGTA, išjun‐
gus prietaisą, ekrane
rodomas esamas lai‐
kas.
Kai ĮJUNGTA, ši
funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio sim‐
bolį.
Simbolis / me‐
niu elementas
11
Aprašas
Išlaiko paruoštą
Kaitinti + Palai‐ maistą šiltą 30 minu‐
čių pasibaigus maisto
kyti
gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsi‐
mas
Įjungiama ir išjungia‐
ma laiko pratęsimo
funkcija.
Laipsniškai nustato‐
Ekrano Kontras‐ mas ekrano kontras‐
tiškumas.
tiškumas
Ekrano ryšku‐
mas
Kalba
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano ryšku‐
mas.
Nustatoma ekrano
kalba.
Nustatomas mygtukų
Skambučio Gar‐ paspaudimo ir garso
signalų garsumo
sumas
laipsnis.
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų signa‐ jutiklių laukų paspau‐
dimo garso signalai.
lai
Negalima išjungti ju‐
tiklių lauko ĮJUNG‐
TA / IŠJUNGTA gar‐
so signalo.
Įspėjamieji/
Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami
įspėjamieji signalai.
Primenama, kada rei‐
Priminimas Apie kia valyti prietaisą.
Valymą
Aktyvinimo / išjungi‐
DEMO režimas mo kodas: 2468.
Aptarnavimas
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti para‐
Gamyklos Nus‐ metrai pakeičiami ga‐
myklos nuostatomis.
tatymai
12
www.electrolux.com
6.3 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo
funkcija
Karšto Oro
Srautas
Pica
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu trijo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nus‐
tatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei
funkcijai Tradicinis kai‐
tinimas.
Vienoje lentynos pa‐
dėtyje kepti patiekalus,
kuriems reikia intensy‐
vesnio skrudinimo ir
traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C
žemesnę temperatūrą
nei funkcijai Tradicinis
kaitinimas.
Kepti ir skrudinti mais‐
tą vienoje lentynos pa‐
Tradicinis kaiti‐ dėtyje.
nimas (Viršuti‐
nis/Apatinis
Kaitinimas)
Kepimas Že‐
moje Temp.
Apatinis Kaiti‐
nimas
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
minti.
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir mais‐
tui konservuoti.
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
Drėgnas Karš‐ gaminimo metu. Mais‐
to gaminimo instrukci‐
tas Oras
jas rasite skyriuje „Pa‐
tarimai“, Drėgnas
Karštas Oras. Orkaitės
durelės turėtų būti už‐
darytos ruošiant mais‐
tą, kad funkcija nebūtų
pertraukta ir būtų už‐
tikrinta, kad orkaitė
veikia didžiausiu efek‐
tyvumu. Kai naudosite
šią funkciją, tempera‐
tūra orkaitėje gali skir‐
tis nuo nustatytos.
Naudojamas likęs
karštis.Kaitinimo galią
galima sumažinti.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos tau‐
pymas“.Ši funkcija bu‐
vo naudojama laikan‐
tis energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą. Kai
naudojate šią funkciją,
apšvietimas automa‐
tiškai išsijungia po 30
sekundžių.
Plokštiems patieka‐
lams kepti grilyje ir
Mažasis kepin‐ duonos skrebučiams.
tuvas
Plokščių patiekalų di‐
deliais kiekiais kepimui
Didysis Kepin‐ grilyje ir skrebučių
skrudinimui.
tuvas
LIETUVIŲ
Kaitinimo
funkcija
Terminis Ke‐
pintuvas
Naudojimo sritis
Didesniems mėsos
gabalams arba paukš‐
tienai su kaulais skru‐
dinti vienoje lentynos
padėtyje. Užkepėlėms
gaminti ir skrudinti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.4 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Duonai kepti.
Duona
Apkepas
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba
bulvių plokštainiui
kepti. Užkepėlėms
gaminti ir skrudinti.
Mielinei tešlai kildinti
prieš kepimą.
Tešlos Kėlimas
Lėkštėms pašildyti
patiekiant maistą.
Daržovių (pvz.,
agurkų) konservams
Konservavimas ruošti.
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Pagamintam patieka‐
lui šiltai laikyti.
Šilumos Palai‐
kymas
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Atšildymas
Šaldytas Mais‐
tas
Maistui atšildyti (dar‐
žovėms ir vaisiams).
Atšildymo trukmė pri‐
klauso nuo užšaldyto
maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Pusfabrikačiams
ruošti (pavyzdžiui,
gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar
blyneliams su įdaru).
6.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.6 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.7 Greitasis Įkaitinimas
Lėkščių Pašildy‐
mas
Džiovinimas
13
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
14
www.electrolux.com
6.8 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
Funkcijos: Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės
veikimui.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks.
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Paspauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
LIETUVIŲ
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės Svorio Progr..
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkciją.
7.4 Laiko Pratęsimas
15
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
4. Paspauskite
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Kai naudojate funkciją
Nustatyti Rankiniu Būdu,
orkaitėje naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
8.1 Receptai internete
Šiai orkaitei nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant orkaitės
priekinio rėmo.
8.3 Kepimo Vadovas su
Automatinės Svorio Progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kepimo Vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
8.2 Kepimo Vadovas su
Receptai
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kepimo Vadovas.
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
Svorio Progr.. Paspauskite
patvirtintumėte.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
4. Pasirinkite funkciją Automatinės
,
arba
, kad
maisto
svoriui nustatyti. Paspauskite
,
kad patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
16
www.electrolux.com
7. Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Įsitikinkite, kad bent 3/4 kepimo
termometro būtų patiekalo viduje.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Kepimo termometras matuoja
temperatūrą maisto produktų viduje. Kai
maistas yra nustatytos temperatūros,
orkaitė išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra (minimali 120
°C),
patiekalo vidinė temperatūra.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
originalias keičiamąsias
dalis.
Norint geriausių rezultatų:
• Ingredientai turi būti kambario
temperatūros.
• Kepimo termometro negalima naudoti
skystiems patiekalams.
• Gaminant kepimo termometras turi
būti patiekale, o jo kištukas – lizde.
• Naudokite rekomenduojamas maisto
kepimo temperatūros nuostatas. Žr.
skyrių „Patarimai“.
Orkaitė apskaičiuoja apytikrį
maisto gaminimo pabaigos
laiką. Jis priklauso nuo
maisto kiekio, nustatytos
kaitinimo funkcijos ir
temperatūros.
Maisto kategorijos: mėsa,
paukštiena ir žuvis
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite kepimo termometro galą į
mėsos ar žuvies vidurį, jeigu
įmanoma, į storiausią jos dalį.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
, kad mažiau
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
6. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
LIETUVIŲ
17
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
Maisto kategorija: užkepėlės
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įdėkite pusę ingredientų į kepimo
indą.
3. Kepimo termometro galą dėkite
tiksliai į užkepėlės vidurį. Kepant
kepimo termometras turi būti
stabilizuotas vienoje vietoje. Tam
naudokite kietą ingredientą. Kepimo
termometro silikoninę rankeną
atremkite į kepimo indą. Kepimo
termometro galas neturėtų liesti
kepimo indo apačios.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
, kad mažiau
6. Spauskite
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
8. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
9. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
10. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
9.2 Priedų įstatymas
4. Uždenkite kepimo termometrą
likusiais ingredientais.
5. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų .
18
www.electrolux.com
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
LIETUVIŲ
19
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
arba
raidei
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, paspauskite
arba
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
Programos išsaugojimas
7. Paspauskite
pakeisti.
Programos įjungimas
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai
Galite spausti
atvertumėte meniu Mėgstamiausios.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paspaudžiate bet kurį
simbolį, ekrane rodomas
pranešimas.
1. Paspauskite
ir įjunkite ekraną.
2. Vienu metu paspauskite
ir
, kol
ekrane bus rodomas pranešimas .
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Funkcijų Užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų Užraktas.
20
www.electrolux.com
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise veikia
pirolizės funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
ir tuomet
paspauskite
patvirtintumėte.
, kad
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30–115
12.5
120–195
8.5
200–245
5.5
250 – didžiausias
1.5
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Set + Go.
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai leidžia
funkciją Set + Go įjungti ir
išjungti.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
LIETUVIŲ
21
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Lėkščių Pašildymas
Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir
patiekalus, prieš juos patiekiant.
Temperatūra automatiškai nustatoma iki
70 °C.
Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite
ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos
padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko,
sukeiskite juos vietomis.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto, nes
taip gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
11.4 Kepimas
11.2 Vidinė durelių pusė
•
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas;
11.3 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
Šilumos Palaikymas
Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti
maistą šiltą. Temperatūra automatiškai
nustatoma iki 80 °C.
11.5 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐ Padėkite pyragą ant žemesnės
tis.
lentynos.
22
www.electrolux.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyragas sukrenta ir
Orkaitės temperatūra per
pasidaro tąsus, vande‐ aukšta.
ningas, suskilinėja.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Per trumpa kepimo truk‐
mė.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Negalite mažinti kepimo
trukmės, nustatydami aukštes‐
nę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko rei‐
kia maišyti, ypač jeigu naudoja‐
te plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐ Orkaitės temperatūra per
sas.
žema.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai
paskrunda.
Atitaisymo būdas
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatū‐
rą.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę orkaitės
peratūra ir per trumpas ke‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
pimo laikas.
laiką.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Pyragas neiškepa per Orkaitės temperatūra per
nurodytą kepimo laiką. žema.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.6 Kepimas viename lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Sūrio pyragas
Tradicinis kaiti‐ 170–190
nimas
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Tradicinis kaiti‐
duona):
nimas
1. Pirmąsias
20 minučių:
2. Po to su‐
mažinkite
iki:
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180
35–55
3
160–1801)
40–60
3
Mieliniai pyra‐
Tradicinis kaiti‐
gai su kremu
nimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapi / biskviti‐
nė tešla
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
23
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Mielinės tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
10–25
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.7 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Ryžiai su pienu Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
Karšto Oro
Srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.9 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
2 padėtys
3 padėtys
Trapios tešlos / 150–160
biskvitiniai sau‐
sainiai
20–40
1/4
1/3/5
Merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai
Sausainiai
100–120
40–80
1/4
-
Mielinės tešlos
sausainiai
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
25
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Bandelės
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
180
20–30
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.10 Traškių kepinių kepimas naudojant Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plonapadė pica
200–2301)
15–20
2
Pica (stora)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškasis ap‐
kepas / šveicariš‐
kas apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flammekuchen
230–2501)
12–20
2
Koldūnai
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepsnių kepimas
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų.
Mėsą su plutele galima iškepti kepimo
skardoje be dangčio.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
• liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu arba naudokite kepimo
maišelį;
• mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg);
• kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis.
LIETUVIŲ
27
11.12 Kepsnių kepimas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Troškinta mėsa
1–1,5
Tradicinis kaiti‐ 230
nimas
120–150
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: Lengvai
iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: gerai iš‐
keptas
Terminis Ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mentė / sprandi‐
nė / rūkytas kum‐
pis
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
90–120
Kapotinis / kiaulie‐ 1–1,5
nos / jautienos
šonkauliukai
Terminis Ke‐
pintuvas
170–180
60–90
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
160–170
50–60
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
90–120
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kepta veršiena
1
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
90–120
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
28
www.electrolux.com
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Kepin‐ 150–170
tuvas
100–120
Ėrienos nugari‐ 1–1,5
nė
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
40–60
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kiškio nugari‐
1
nė / kiškio šlau‐
nelė
Tradicinis kaiti‐
nimas
2301)
30–40
Elnienos nuga‐
rinė
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
210–220
35–40
Elnienos kum‐
pis
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
60–90
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis (kg)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Paukštiena, su‐ 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
Terminis Kepin‐ 200–220
tuvas
30–50
Vištienos puse‐ 0,4–0,5
lės
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
35–50
Viščiukas, višta 1–1,5
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
50–70
Antis
1,5–2
Terminis Kepin‐ 180–200
tuvas
80–100
Žąsis
3,5–5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–180
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
Kalakutiena
4–6
Terminis Kepin‐ 140–160
tuvas
150–240
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Žuvis
1–1,5
Tradicinis kaiti‐
nimas
210–220
40–60
Žuvis
LIETUVIŲ
11.13 Mažasis kepintuvas
29
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Pirmoje lentynos padėtyje padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 0,5–1 kg 210–230
15–30
15–30
3/4
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
–
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.14 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
200–220
tės, stambiai pjaus‐
tytos
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Tradicinis kaiti‐ 200–220
nimas ar Termi‐
vytės1) (300–
nis Kepintuvas
600 g)
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.15 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
kepimo termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
kepimo termometro nuostatų lentelę).
LIETUVIŲ
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Jautienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
Lentynos
padėtis
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos filė,
1–1,5 kg
90–150
3
Veršienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
1
Kepsniai, 0,2–
0,3 kg
3
20–40
31
11.16 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
1
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 200 g
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
60
60
-
32
www.electrolux.com
11.17 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų lygį
nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.18 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
LIETUVIŲ
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.19 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
33
34
www.electrolux.com
11.20 Maisto termometras lentelė
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lengvai iš‐
keptas
Vidutiniškai
Iškeptas
Gerai iškeptas
Jautienos kepsnys
45
60
70
Jautienos filė
45
60
70
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
Mėsos vyniotinis
80
83
86
Kiauliena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kumpis,
Kepsnys
80
84
88
Kapotiniai (nugarinė),
Rūkyta kiaulienos nugarinė,
Rūkyta filė, virta
75
78
82
Veršiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
Kepta veršiena
75
80
85
Veršienos kulninė
85
88
90
Aviena / ėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Avies koja
80
85
88
Avienos nugarinė
75
80
85
Ėriuko koja,
Kepta aviena
65
70
75
LIETUVIŲ
Žvėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kiškio nugarinė,
Elnienos nugarinė
65
70
75
Kiškio šlaunelė,
Nepjaustytas kiškis,
Elnio koja
70
75
80
Paukštiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
83
86
Antiena (nepjaustyta / pusė an‐
ties),
75
Kalakutiena (nepjaustyta / krūti‐
nėlė)
80
85
Antiena (krūtinėlė)
65
70
Vištiena (nepjaustyta / pusė
vištos / krūtinėlė)
Žuvis (lašiša, upėtakis, ster‐
kas)
60
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Žuvis (nepjaustyta / didelė / troš‐
kinta garuose),
60
Žuvis (nepjaustyta / didelė / kep‐
ta)
Užkepėlės – virtos daržovės
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
64
68
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Cukinijų užkepėlė,
Brokolių užkepėlė,
Pankolių užkepėlė
85
88
Užkepėlės – pikantiškos
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Įdaryti makaronai vamzdučiai
Lazanija,
Makaronų apkepas
91
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
85
88
91
35
36
www.electrolux.com
Užkepėlės – saldžios
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Baltos duonos užkepėlė su / be
vaisių,
Ryžių košės užkepėlė su / be
vaisių,
Saldi makaronų užkepėlė
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
85
90
11.21 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Karšto Oro Srau‐
tas
140–150
35–50
2
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Viršutinis/Apatinis 160
Kaitinimas
35–50
2
160
60–90
2
Obuolių pyragas (2
Viršutinis/Apatinis 180
formos 20 cm skers‐ Kaitinimas
mens, įdedamos
įstrižai)
70–90
1
Obuolių pyragas (2
Karšto Oro Srau‐
formos 20 cm skers‐ tas
mens, įdedamos
įstrižai)
Kepimas viename lygyje. Sausainiai
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Karšto Oro Srautas
140
25–40
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1601)
20–30
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto Oro Srautas
1501)
20–35
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
37
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐ 3 pa‐
dėtys dėtys
Trapios tešlos kepi‐ Karšto Oro Srau‐
niai / sausainių juos‐ tas
telės
140
25–45
1/4
1/3/
5
Maži pyragaičiai (20 Karšto Oro Srau‐
vienetų skardoje)
tas
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Mažasis kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Skrebutis
Mažasis kepintu‐
vas
1–3
5
Jautienos didkepsnis
Mažasis kepintu‐
vas
24–301)
4
1) Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Suvožtiniai
8–10
6–8
Skrebutis
1–3
1–3
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
38
www.electrolux.com
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
drėgmę iš ertmės.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
DĖMESIO
Būkite atsargūs, kai išimate
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
•
jeigu neištraukėte kepimo termometro
kištuko iš lizdo;
• jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija Pirolizė. Orkaitė gali
būti sugadinta.
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite orkaitę ir iš pagrindinio meniu
pasirinkite funkciją Pirolizė.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Nustatykite valymo proceso trukmę:
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
parinktis
aprašas
Greita
1 h, esant
mažam neš‐
varumo
laipsniui;
Įprasta
1 h 30 min,
esant nor‐
maliam neš‐
varumo
laipsniui;
Intensyvi
3 h, esant di‐
deliam neš‐
varumo
laipsniui.
1
2
Išimtus priedus įdėkite atvirkštine tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Kai pradedamas pirolizinis
valymas, orkaitės durelės
yra užrakinamos ir lemputė
nešviečia.
Išjunkite orkaitę, kad
sustabdytumėte pirolizinį
valymą jam nepasibaigus.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
orkaitės durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol
prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai
kurios orkaitės funkcijos
neveikia.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
39
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
Galite išimti dureles ir vidines stiklo
plokštes ir nuvalyti. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite plokštę C,
kurios kairėje pusėje yra kvadratas, o
dešinėje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ant
durelių rėmo. Ant stiklo esantis trikampio
simbolis turi atitikti trikampį ant durelių
rėmo, o kvadrato simbolis turi atitikti
kvadratą. Po to įdėkite kitas dvi stiklo
plokštes.
40
www.electrolux.com
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
ABC
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
12.5 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Viršutinė lemputė
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
41
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
saugiklių dėžėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyriaus „Kasdienis
žimas.
naudojimas“ skyrelį „Pa‐
grindinės nuostatos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
42
www.electrolux.com
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOC5851FOX
EOC5851ZOZ
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
EOC5851FOX
35.5 kg
EOC5851ZOZ
35.5 kg
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
LIETUVIŲ
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
43
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, apšvietimas
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867326687-C-342018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement