Electrolux EOB9851ZOZ User manual

Electrolux EOB9851ZOZ User manual
LT
Naudojimo instrukcija
CombiSteam Pro
Orkaitė
EOB9851ZOZ
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART.................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................23
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 24
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................24
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................27
11. PATARIMAI.................................................................................................... 29
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 54
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 58
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 61
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių labai sunkią
ir sudėtingą negalią, negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys
naudojimo metu įkaista. Būkite atsargūs, kad
neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garintuvo prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu šveičiamuoju valikliu
ar aštriomis metalinėmis grandyklėmis, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims –
antraip gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Įrenkite prietaisą saugioje ir tinkamoje
vietoje, atitinkančioje įrengimo
reikalavimus.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
•
•
•
•
•
•
•
5
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant maisto produktus su
alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir
oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Norint apsaugoti emalį nuo
sugadinimo arba išblukimo:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
6
www.electrolux.com
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
•
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.8 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Vidaus temperatūros jutiklio lizdas
Kaitinimo elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2 Pagalbiniai reikmenys
Grotelės
Kepimui ir skrudinimui arba riebalų
surinkimui.
Maisto termometras
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms,
prikaistuviams.
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Kepimo skarda
Ištraukiami bėgeliai
Pyragams ir sausainiams kepti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Grilio / kepimo prikaistuvis
7
8
www.electrolux.com
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Garinimo rinkinys
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
daržovėms, žuviai ir vištienos krūtinėlei
ruošti. Rinkinys netinka maistui, kuris turi
būti mirkomas vandenyje, pvz., ryžiai,
polenta, makaronai.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninė programinė įranga
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Commentaire
1
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
2
Kaitinimo Funkci‐ Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasi‐
jos ar „VarioGui‐ rinktumėte kaitinimo funkciją arba meniu „Va‐
de“
rioGuide“. Dar kartą palieskite jutiklio lauką,
kad perjungtumėte meniu: Kaitinimo Funkcijos,
„VarioGuide“. Jeigu norite įjungti arba išjungti
lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
3
4
5
6
-
Grįžimo mygtu‐
kas
Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atida‐
ryti pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaiky‐
kite 3 sekundes.
Temperatūros
pasirinkimas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
esama temperatūra. Lieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją
Greitasis Įkaitinimas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pa‐
sirinkti.
Valdymo Skyde‐
lis
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
7
Funkcija
Commentaire
Mygtukas aukš‐
tyn
Naršyti aukštyn meniu.
9
Mygtukas žemyn Naršyti žemyn meniu.
8
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaiti‐
nimo funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustaty‐
kite laikmatį arba funkcijas: Funkcijų Užraktas,
Mėgstamiausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go.
Taip pat galite pakeisti kepimo termometro
nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
9
10
11
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui
būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs ga‐
minimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia
kaitinimo funkcija. Norėdami atkurti
laiką, vienu metu paspauskite
.
ir
10
www.electrolux.com
Simbolis
Funkcija
Apskaičiavimas
Orkaitė skaičiuoja gaminimo trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma orkaitėje esanti tem‐
peratūra.
Greitasis Įkaitinimas
Įjungta funkcija. Sutrumpinamas
įkaitinimo laikas.
Automatinės Svorio
Progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automa‐
tinė svėrimo sistema arba svorį gali‐
ma pakeisti.
Kaitinti + Palaikyti
Įjungta funkcija.
5. PRIEŠ NAUDODAMI PIRMĄKART
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš orkaitės visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą orkaitę ir priedus
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo
nustatymas
Toliau lentelėje rodomas vandens
kietumo intervalas (dH) su atitinkamomis
kalkių nuosėdomis ir vandens kokybė.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus orkaitę į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
Vandens kietumas
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens
kategorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite 4 spalvų juostelę,
pristatytą su gaminimo garuose
rinkiniu.
LIETUVIŲ
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu.
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Palaukite 1 minutę ir pasitikrinkite
vandens kietumą pagal toliau
pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
toliau keisis. Netikrinkite vandens
kietumo praėjus daugiau kaip 1
minutei po bandymo.
5. Nustatykite vandens kietumą: meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
Patikros juostelė
11
Vandens kietu‐
mas
2
3
4
Galite pakeisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
Vandens kietu‐
mas
1
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Simbolis / me‐
niu elementas
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite orkaitę.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
Turi kaitinimo funkciją
Kepimas vakuu‐ ir automatinių pro‐
me „SousVide“ gramų sąrašą.
.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Receptai
Naudojimo sritis
Pateikiamas kaitini‐
Kaitinimo Funk‐ mo funkcijų sąrašas.
cijos
Pateikiamas automa‐
tinių programų sąra‐
šas.
Pateikiamas vartotojo
Mėgstamiausios sukurtas mėgsta‐
miausių kepimo pro‐
gramų sąrašas.
Valymas
Pagrindinis meniu
Simbolis / me‐
niu elementas
Naudojimo sritis
Pagrindiniai
Nustatymai
Specialios
Funkcijos
Pateikiamas valymo
programų sąrašas.
Naudojamas prietai‐
so sąrankai nustatyti.
Pateikiamas papil‐
domų kaitinimo funk‐
cijų sąrašas.
12
www.electrolux.com
Simbolis / me‐
niu elementas
„VarioGuide“
Naudojimo sritis
Pateikiamos reko‐
menduojamos orkai‐
tės nuostatos daugy‐
bei patiekalų. Pasirin‐
kite patiekalą ir pra‐
dėkite maisto gamini‐
mo procesą. Nurody‐
ta temperatūra ir truk‐
mė yra tik orientaci‐
nio pobūdžio siekiant
geresnių rezultatų ir
jas galima koreguoti.
Jos priklauso nuo re‐
ceptų, naudojamų
maisto produktų ko‐
kybės ir kiekio.
Papildomas meniu Pagrindiniai
Nustatymai
Simbolis / me‐
niu elementas
Nustatyti laiką
Laiko Parody‐
mai
Greitasis Įkaiti‐
nimas
Set + Go
Aprašas
Nustato esamą laik‐
rodžio laiką.
Kai ĮJUNGTA, išjun‐
gus prietaisą, ekrane
rodomas esamas lai‐
kas.
Kai ĮJUNGTA, ši
funkcija sutrumpina
įkaitinimo laiką.
Nustatyti funkciją ir ją
suaktyvinti vėliau pa‐
spaudus bet kurį val‐
dymo skydelio sim‐
bolį.
Išlaiko paruoštą
Kaitinti + Palai‐ maistą šiltą 30 minu‐
čių pasibaigus maisto
kyti
gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsi‐
mas
Įjungiama ir išjungia‐
ma laiko pratęsimo
funkcija.
Laipsniškai nustato‐
Ekrano Kontras‐ mas ekrano kontras‐
tiškumas.
tiškumas
Simbolis / me‐
niu elementas
Ekrano ryšku‐
mas
Kalba
Aprašas
Laipsniškai nustato‐
mas ekrano ryšku‐
mas.
Nustatoma ekrano
kalba.
Nustatomas mygtukų
Skambučio Gar‐ paspaudimo ir garso
signalų garsumo
sumas
laipsnis.
Įjungiami ir išjungiami
Mygtukų signa‐ jutiklių laukų paspau‐
dimo garso signalai.
lai
Negalima išjungti ju‐
tiklių lauko ĮJUNG‐
TA / IŠJUNGTA gar‐
so signalo.
Įspėjamieji/
Klaidų Signalai
Vandens kietu‐
mas
Įjungiami ir išjungiami
įspėjamieji signalai.
Nustatomas vandens
kietumo lygis (1–4).
Primenama, kada rei‐
Priminimas Apie kia valyti prietaisą.
Valymą
Aktyvinimo / išjungi‐
DEMO režimas mo kodas: 2468.
Aptarnavimas
Rodo programinės
įrangos versiją ir są‐
ranką.
Visi nustatyti para‐
Gamyklos Nus‐ metrai pakeičiami ga‐
myklos nuostatomis.
tatymai
6.3 Papildomas meniu Kepimas
vakuume „SousVide“
Šis metodas atsirado iš technologijos
„Sous-vide“ (prancūziškas žodis
reiškiantis „vakuume“). Tai maisto
gaminimo metodas sandariuose
vakuumuotuose plastikiniuose
maišeliuose žemoje temperatūroje.
LIETUVIŲ
Simbolis
Meniu elementas
13
Aprašas
Kepimas vakuume „SousVi‐ Naudojami garai mėsai, žuviai, jūros gė‐
de“
rybėms, daržovėms ir vaisiams ruošti.
Nustatykite 50–95 °C temperatūrą.
Kepimo vakuume receptai
Automatinių programų sąrašas.
Kepimas vakuume „Vario‐
Guide“
Rekomenduojamos orkaitės nuostatos
daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą
ir pradėkite maisto gaminimo procesą.
Temperatūra ir laikas yra tik orientacinio
pobūdžio. Juos galite skirtingiems recep‐
tams arba skirtingiems maisto kiekiams
koreguoti.
6.4 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nesti‐
priai užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų generatoriaus sistemos likusių kal‐
kių valymo procesas.
Garų sistemos praplovimas Garų generatoriaus sistemos plovimo ir
valymo procesas po dažno garų funkcijų
naudojimo.
Papildomas Valymas Ga‐
rais
6.5 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo
funkcija
Karšto Oro
Srautas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu trijo‐
se lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti.Nus‐
tatykite 20–40 °C ma‐
žesnę temperatūrą nei
funkcijai Tradicinis kai‐
tinimas.
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
Kaitinimo
funkcija
Pica
Kepimas Že‐
moje Temp.
Naudojimo sritis
Vienoje lentynos pa‐
dėtyje kepti patieka‐
lus, kuriems reikia in‐
tensyvesnio skrudini‐
mo ir traškaus pagrin‐
do. Nustatykite 20–40
°C žemesnę tempera‐
tūrą nei funkcijai Tra‐
dicinis kaitinimas.
Minkštiems, sultin‐
giems kepsniams ga‐
minti.
14
www.electrolux.com
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Kepti ir skrudinti mais‐
tą vienoje lentynos pa‐
Tradicinis kaiti‐ dėtyje.
nimas (Viršuti‐
nis/Apatinis
Kaitinimas)
Traškiems pusfabrika‐
čiams ruošti (pvz.,
Šaldytas Mais‐ gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar
tas
blyneliams su įdaru).
Plokštiems patieka‐
lams kepti grilyje ir
Mažasis kepin‐ duonos skrebučiams.
tuvas
Plokščių patiekalų di‐
deliais kiekiais kepi‐
Didysis Kepin‐ mui grilyje ir skrebučių
skrudinimui.
tuvas
Terminis Ke‐
pintuvas
Didesniems mėsos
gabalams arba paukš‐
tienai su kaulais skru‐
dinti vienoje lentynos
padėtyje. Tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Pyragams su traškiu
pagrindu kepti ir mais‐
Apatinis Kaitini‐ tui konservuoti.
mas
Atšildymas
Atšildyti maistą (dar‐
žoves ir vaisius). Atšil‐
dymo trukmė priklauso
nuo užšaldyto maisto
produkto kiekio ir dy‐
džio.
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Ši funkcija yra skirta
taupyti energiją maisto
Drėgnas Karš‐ gaminimo metu. Mais‐
to ruošimo instrukcijas
tas Oras
rasite skyriuje „Nau‐
dingi patarimai“, Drėg‐
nas Karštas Oras. Or‐
kaitės durelės turėtų
būti uždarytos ruošiant
maistą, kad funkcija
nebūtų pertraukta ir
būtų užtikrinta, jog or‐
kaitė veiktų didžiausiu
efektyvumu. Kai nau‐
dosite šią funkciją,
temperatūra orkaitėje
gali skirtis nuo nusta‐
tytos. Naudojamas li‐
kęs karštis.Gali suma‐
žėti kaitinimo galia.
Bendras energijos tau‐
pymo rekomendacijas
rasite skyriuje „Efekty‐
vus energijos vartoji‐
mas“, „Energijos tau‐
pymas“.Ši funkcija bu‐
vo naudojama laikan‐
tis energijos vartojimo
efektyvumo klasės rei‐
kalavimų pagal EN
60350-1 standartą.
Kai naudojate šią
funkciją, lemputė auto‐
matiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Apkepas
Duona
Tokiems patiekalams
kaip lazanijai arba bul‐
vių plokštainiui kepti.
Tinka apkepams ir
skrudinti.
Naudokite šią funkciją
duonai ir bandelėms
kepti ir gausite labai
gerus, profesionalius
rezultatus traškumo,
spalvos ir plutelės bliz‐
gesio atžvilgiu.
LIETUVIŲ
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Galite pasirinkti iš trijų
neautomatinių maisto
Drėgnas Mais‐ gaminimo funkcijų su
to Gaminimas skirtingu drėgmės kie‐
kiu. Veikiant šioms
funkcijoms, naudojami
garai ir karštas oras.
Jos apima maisto ga‐
minimą naudojant skir‐
tingą garų kiekį.
Kepimas Ga‐
ruose
Daržovėms, garnyrui
ar žuviai gaminti ga‐
ruose.
Papildomas meniu: Drėgnas Maisto
Gaminimas
Kaitinimo
funkcija
Naudojimo sritis
Funkcija tinka mėsai,
paukštienai, orkaitėje
gaminamiems patieka‐
lams ir troškinimui or‐
kaitėje. Dėl garų ir
Drėgmė maža karščio mėsa pasidaro
minkšta ir sultinga, o
jos paviršius apskrun‐
da.
Ši funkcija tinka mė‐
sos troškinimui bei
duonai ir saldžiai mieli‐
nei tešlai. Dėl garų ir
karščio mėsa pasidaro
Drėgmė viduti‐ sultinga ir minkšta, o
nė
mielinės tešlos kepi‐
niai – traškūs ir bliz‐
gaus paviršiaus.
Ši funkcija tinka ga‐
minti delikatesinius pa‐
tiekalus, pavyzdžiui,
saldžius padažus, ap‐
Drėgmė didelė kepus, paštetus ir
žuvį.
15
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.6 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Pagamintam patieka‐
lui šiltai laikyti.
Šilumos Palai‐
kymas
Lėkštėms pašildyti
patiekiant maistą.
Lėkščių Pašildy‐
mas
Daržovių, pvz.,
agurkų, konservams
Konservavimas ruošti.
Džiovinimas
Džiovinti pjaustytus
vaisius, daržoves ir
grybus.
Jogurtui ruošti. Nau‐
dojant šią funkciją
Jogurto Funkci‐ lemputė yra išjungta.
ja
Paspartinti mielinės
tešlos kildinimą. Teš‐
Tešlos Kėlimas los paviršius neiš‐
džiūsta, o tešla išlie‐
ka elastinga.
16
www.electrolux.com
Kaitinimo funk‐ Naudojimo sritis
cija
Pašildant maistą ga‐
ruose neišdžiūsta jo
Pašildymas Ga‐ paviršius. Karštis
švelniai ir vienodai
rais
pasiskirsto, todėl at‐
kuriamas kaip ką tik
pagaminto maisto
skonis ir kvapas. Ši
funkcija gali būti nau‐
dojama maistui šildyti
tiesiai lėkštėje. Tuo
pačiu metu galite šil‐
dyti daugiau nei vieną
lėkštę, naudodami
skirtingas lentynų pa‐
dėtis.
Patiekalas
Krevetės
Šaldytos krevetės
Midijos
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
–
Viščiuko/Kalakuto
–
Krūtinėlė
Viščiukų sparne‐
liai, atvėsinti
Viščiukų sparne‐
liai, šaldyti
Viščiukų šlaune‐
lės, atvėsintos
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros
Gėrybės
Žuvis
Viščiukas
Kepta žuvis
Viščiukų šlaune‐
lės, šaldytos
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Žuvų Piršteliai
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Plona žuvies filė
Stora žuvies filė
Viščiukas
Žuvies filė, šaldyta
Visa maža žuvis
Antis
–
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
Žąsis
–
Žuvelės, keptos
ant grotelių
Kalakutas
–
Žuvis, kepta ant
grotelių
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Virtos Jautienos
Kepsnys
Žuvis, kepta ant
grotelių
Upėtakis
Lašiša
–
Maisto kategorija: Paukštiena
6.7 „VarioGuide“
Patiekalas
Krevetės, šviežios
Lašišos filė
Lašiša
Jautiena
Troškinta mėsa
Mėsos Ruletas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Lengvai iškeptas
Lengvai iškeptas
Jautienos Kepsnys
Veršiuko Koja
Veršiena
Ėriuko koja
Vidutiniškai Iškep‐
Gerai Iškeptas
Veršienos nugari‐
nė
Kepta veršiena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Kepta aviena
tas
Skandinaviška
Jautiena
17
Aviena
Ėrienos nugarinė
Gerai Iškeptas
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Lengvai iškeptas
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Vidutiniškai Iškep‐
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
tas
Gerai Iškeptas
Plonos Dešrelės
Kumpis
Elniena
• Elnienos kum‐
pis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Kiaulienos nugari‐
nė
Kepta žvėriena
Kiaulienos nugari‐
Žvėrienos nugari‐
Šonkauliukai
Virta kiaulės koja
Žvėriena
nė
nė
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Kiaulienos Spran‐
dinė
Kiaulės Mentė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
–
Lazanija / įdaryti
makaronai vamz‐
dučiai, šaldyti
–
Makaronai
–
Kepta kiauliena
Bulvių Plokštainis
–
Virtas Kumpis
Daržovių apkepas
–
Saldūs Patiekalai
–
18
www.electrolux.com
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su
Įdaru
Patiekalas
Pica
–
Plonapadė pica
Pyragaičiai Su
Kremu
Pica su papildomu
garnyru
Sluoksn. Tešlos
Kepiniai
–
Pica, šaldyta
Eklerai
–
Amerikietiška pica,
šaldyta
Migdoliniai Sausai‐ –
niai
Pica, atvėsinta
Trapios Tešlos
Sausainiai
–
Kalėdinis Pyragas
–
Obuolių pyragas,
šaldytas
–
Picos užkandžiai,
šaldyti
Karštas sumuštinis –
Tarte Flambée
Patiekalas
–
Raugas
Pikantiškas šveica‐ –
riškas pyragas
Pyragas skardoje
Quiche Lorraine
–
–
Pikantiškas Apke‐
pas
–
Varškės Pyragas
Skardoje
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
–
Biskvitinis Vynioti‐
nis
–
–
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Mielinė Tešla
Riestainis
–
Mielinis Pyragas
Amerikietiškas
obuolių pyragas
–
Trupininis Pyragas –
Cukrinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas –
Obuolių Pyragas
–
Varškės Pyragas
–
Sviestinė Bandelė
–
Maderos Keksas
–
Tortas
–
Saldus šveicariš‐
kas pyragas
–
Migdolų Pyragas
–
Keksiukai
–
Tešla
–
Smėlio Juostelės
–
–
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos
Vaisių Tarta
Vaisių Apkepas
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
LIETUVIŲ
19
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Patiekalas
Patiekalas
Bandelės
Čiabata
Bandelės
Porų Žiedai
–
Bandelės, apkep‐
tos
Šparaginės Pupe‐
lės
–
Bandelės, šaldytos
Grybų Griežinėliai
–
–
Pomidorai Be Ode‐ –
lių
Prancūziškasis ba‐
Prancūziškasis Ba‐ tonas, apkeptas
tonas
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
Riestė
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Juoda Duona
Duona
Ruginė Duona
Viso Grūdo Duona
Nerauginta Duona
Duona / bandelės,
šaldytos
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Smulkinti Brokoliai
–
Nesmulkinti broko‐ –
liai
Briuseliniai Kopūs‐ –
tai
Kubeliais pjaustyti
salierai
–
Žirniai
–
Baklažanas
–
Pankoliai
–
Artišokai
–
Burokėliai
–
Valgomoji Gelteklė –
Kaliaropių Juoste‐
lės
–
Baltos Pupelės
–
Savojinis Kopūstas –
Maisto kategorija: Pudingai/Vyniotiniai
Patiekalas
Plakti Kiaušiniai
–
Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
–
Karamelės Deser‐
tas
–
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
–
Vyniotinis
–
Morkos
–
Cukinijų Griežinė‐
liai
–
Žalieji šparagai
–
Baltieji šparagai
–
Paprikos Juostelės –
Švieži špinatai
–
Minkštai virti kiau‐
šiniai
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Kietai virti kiauši‐
niai
Kepti kiaušiniai
20
www.electrolux.com
Maisto kategorija: Garnyrai
Patiekalas
Gruzdintos bulvy‐ –
tės, plonai pjausty‐
tos
6.8 Papildomas meniu Kepimas
vakuume „VarioGuide“
Maisto kategorija
Patiekalas
Jūros karšio filė
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai
pjaustytos
–
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
–
Kroketai
–
Keptos Bulvytės
–
Midijos kriauklėse
Paskrudintos Bul‐
vės
–
Išlukštentos kreve‐
tės
Į keturias dalis
pjaustytos virtos
bulvės
–
Aštuonkojis
Virtos Bulvės
–
Bulvės su lupeno‐
mis
–
Bulvių Kukuliai
–
Duonos Kukuliai
–
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
–
Mieliniai kukuliai,
saldūs
–
Ryžiai
–
Švieži lakštiniai
–
Polenta
–
Jūros ešerio filė
Džiovinta Menkė
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
Upėtakio filė
Žuvis/Jūros Gėry‐
bės
Lašišos filė
Eskalopai
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Paukštiena
Anties krūtinėlė,
be kaulo
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Jautiena
• Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
• Jautienos filė,
gerai iškepta
Mėsa
Aviena
• Aviena, viduti‐
niškai iškepta
• Aviena, gerai
iškepta
Žvėriena
• Šernas
• Triušienos filė
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
21
6.10 Stalčius vandeniui
Morkos
Cukinijų Griežinė‐
liai
A
F
Žalieji šparagai
Baltieji šparagai
B
MA
X
Paprikos Juostelės
Daržovės
Porų Žiedai
C
Saliero šaknis
Salierai
Baklažanas
Pankoliai
Artišokų Širdelės
Bulvės
Moliūgas
Obuoliai
E
D
A. Dangtis
B. Bangolaužis
C. Stalčiaus korpusas
D. Vandens įpylimo anga
E. Skalė
F. Priekinis mygtukas
Galite išimti vandens stalčių iš orkaitės.
Nestipriai paspauskite jį priekinio
mygtuko link. Paspaudus vandens
stalčių, jis savaime išsiims iš orkaitės.
Kriaušės
Persikai
Vaisiai
Nektarinai
XA
M
Slyvos
Ananasai
Mangai
6.9 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
•
palikti vandens stalčių orkaitėje ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
• išimti vandens stalčių iš orkaitės ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
MAX
, kad patvirtintumėte.
Jeigu numatytosios
nuostatos nepakeistos,
orkaitė automatiškai
įsijungia.
MAX
22
www.electrolux.com
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
orkaitėje.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
6.11 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš orkaitės.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).Vandens turėtų
pakakti maždaug 50
minučių.Naudokite ant vandens
stalčiaus esančią skalę.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Išvalykite drėgną
vandens stalčių minkšta
šluoste, prieš įdėdami jį į
orkaitę.
4. Įjunkite orkaitę.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Reikalui esant, nustatykite funkciją
arba Pabaiga
.
Trukmė
Garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Orkaitei pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs signalas.
Kai vandens stalčiuje baigiasi
vanduo, girdimas signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti, kad būtų
galima tęsti gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite orkaitę.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
DĖMESIO
Orkaitė yra karšta.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
9. Po gaminimo garuose garai gali
kondensuotis ertmės apačioje.
Visuomet išsausinkite ertmę, kai
orkaitė atvėsta.
Palikite orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis. Jeigu norite paspartinti
džiovinimą, galite uždaryti dureles ir
kaitinti orkaitę, naudodami funkciją
Karšto Oro Srautas 150 °C temperatūra
maždaug 15 minučių.
Maisto gaminimo garuose
pabaigoje aušinimo
ventiliatorius veikia greičiau,
kad pašalintų garus.
6.12 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
6.13 Greitasis Įkaitinimas
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Ši funkcija negalima kai kurioms orkaitės
funkcijoms.
6.14 Likęs karštis
Išjungus orkaitę, ekrane rodomas likęs
karštis. Šį karštį galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
LIETUVIŲ
23
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio
funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Prieš naudodami funkcijas:
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Orkaitė
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas:
Trukmė ir Pabaiga vienu
metu, jeigu vėliau nurodytu
laiku norite automatiškai
įjungti ir išjungti orkaitę.
Funkcijos: Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
Nustatyti atgalinę laiko
atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės
veikimui.
Naudokite , kad
įjungtumėte funkciją.
Norėdami nustatyti mi‐
nutes, paspauskite
arba
, o paskui
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Nustatoma, kiek laiko
orkaitė veiks (maks.
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos iš‐
jungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val.
ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
orkaitė išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Orkaitė
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
arba
, kad
3. Paspauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Pasibaigus laikui, pasigirsta signalas.
Orkaitė išsijungia. Ekrane rodomas
pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Jūs galite įjungti arba išjungti funkciją
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
24
www.electrolux.com
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta signalas.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkciją.
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
signalas. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką , kad
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Šiai orkaitei nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant orkaitės
priekinio rėmo.
8.2 Receptai su Receptai
Ši orkaitė turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Kepimo termometras matuoja
temperatūrą maisto produktų viduje. Kai
maistas yra nustatytos temperatūros,
orkaitė išsijungia.
Galimi du temperatūros nustatymai:
•
•
orkaitės temperatūra (minimali 120
°C),
patiekalo vidinė temperatūra.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
originalias keičiamąsias
dalis.
Norint geriausių rezultatų:
• Ingredientai turi būti kambario
temperatūros.
• Kepimo termometro negalima naudoti
skystiems patiekalams.
• Gaminant kepimo termometras turi
būti patiekale, o jo kištukas – lizde.
• Naudokite rekomenduojamas maisto
kepimo temperatūros nuostatas. Žr.
skyrių „Patarimai“.
LIETUVIŲ
Orkaitė apskaičiuoja apytikrį
maisto gaminimo pabaigos
laiką. Jis priklauso nuo
maisto kiekio, nustatytos
kaitinimo funkcijos ir
temperatūros.
Maisto kategorijos: mėsa,
paukštiena ir žuvis
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite kepimo termometro galą į
mėsos ar žuvies vidurį, jeigu
įmanoma, į storiausią jos dalį.
Įsitikinkite, kad bent 3/4 kepimo
termometro būtų patiekalo viduje.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
, kad mažiau
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
25
6. Paspauskite
maisto kepimo
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
Maisto kategorija: užkepėlės
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įdėkite pusę ingredientų į kepimo
indą.
3. Kepimo termometro galą dėkite
tiksliai į užkepėlės vidurį. Kepant
kepimo termometras turi būti
stabilizuotas vienoje vietoje. Tam
naudokite kietą ingredientą. Kepimo
termometro silikoninę rankeną
atremkite į kepimo indą. Kepimo
termometro galas neturėtų liesti
kepimo indo apačios.
4. Uždenkite kepimo termometrą
likusiais ingredientais.
5. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekiniame
rėme.
26
www.electrolux.com
Kepimo skarda/ gilus kepimo indas:
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
Įstumkite kepimo skardą /gilų indą tarp
lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių.
6. Spauskite
arba
, kad mažiau
nei per 5 sekundes nustatytumėte
maisto kepimo temperatūrą.
7. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
maisto kepimo
8. Paspauskite
temperatūrai pakeisti.
Patiekalui pasiekus nustatytą
temperatūrą, pasigirs garso signalas.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
9. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
10. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite patiekalą iš
prietaiso.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą /gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos ir grotelių
kreipiamųjų laikiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Galima nusideginti, nes
kepimo termometras įkaista.
Būkite atsargūs, kai
ištraukiate iš lizdo ir išimate
iš patiekalo.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp grotelių atramos
kreipiamųjų strypų .
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
LIETUVIŲ
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
27
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į orkaitę įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Programos išsaugojimas
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
7. Paspauskite
pakeisti.
arba
8. Paspauskite
.
raidei
28
www.electrolux.com
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, paspauskite
arba
ir
, kad panaikintumėte
paspauskite
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
Programos įjungimas
paspauskite
ir tuomet
patvirtintumėte.
, kad
Kai išjungiate orkaitę,
funkcija taip pat išsijungia.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Set + Go.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
, kad tiesiogiai
Galite spausti
atvertumėte meniu Mėgstamiausios.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
orkaitės negalima netyčia įjungti.
1. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Paspauskite
Paspauskite bet kurį simbolį (išskyrus
), kad paleistumėte funkciją: Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
ir įjunkite ekraną.
ir
, kol
2. Vienu metu paspauskite
ekrane bus rodomas pranešimas .
Norėdami išjungti mygtukų užrakto nuo
vaikų funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
•
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai leidžia
funkciją Set + Go įjungti ir
išjungti.
10.3 Funkcijų Užraktas
10.5 Automatinis išsijungimas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti, tik kai orkaitė veikia.
Saugumo sumetimais orkaitė išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
1. Įjunkite orkaitę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Spaudinėkite , kol ekrane bus
rodoma: Funkcijų Užraktas.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Norėdami funkciją išjungti, paspauskite
. Ekrane rodomas pranešimas. Vėl
Temperatūra (°C)
Išjungimo laikas
(val.)
30–115
12.5
120–195
8.5
200–230
5.5
LIETUVIŲ
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, Maisto
termometras,Trukmė,
Pabaiga.
29
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei orkaitė yra išjungta ir nustatėte
funkciją Laikmatis. Kai funkcija
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.6 Ekrano šviesumas
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Yra du ekrano šviesumo režimai:
Kai orkaitė veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad orkaitės
paviršiai išliktų vėsūs. Orkaitę išjungus,
ventiliatorius veikia toliau, kol orkaitė
atvėsta.
•
•
Naktinis šviesmas – kai orkaitė yra
išjungta, ekrano šviesumas yra
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.
Dieninis šviesumas:
– kai orkaitė įjungta.
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Gaminimo rekomendacijos
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti kitaip
negu anksčiau turėta orkaitė. Toliau
lentelėse pateikiamos standartinės
temperatūros, kepimo trukmės ir lentynų
padėčių nuostatos.
Jei nerandate nuostatų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
11.2 Vidinė durelių pusė
Durelių vidinėje pusėje galite rasti:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
patiekalams rekomenduojamas
lentynų padėtis ir temperatūros
nuostatas;
11.3 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudodami šią funkciją, galite išlaikyti
maistą šiltą. Temperatūra automatiškai
nustatoma iki 80 °C.
Lėkščių Pašildymas
Šia funkcija galite pašildyti lėkštes ir
patiekalus, prieš juos patiekiant.
Temperatūra automatiškai nustatoma iki
70 °C.
Lėkštes ir patiekalus tolygiai sukraukite
ant grotelių. Naudokite pirmą lentynos
padėtį. Praėjus pusei šildymo laiko,
sukeiskite juos vietomis.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto, nes
taip gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą lentynos padėtį.
11.4 Kepimas vakuume
„SousVide“
Šiai funkcijai naudojama mažesnė
gaminimo temperatūra, nei normaliam
gaminimui.
30
www.electrolux.com
Kepimas vakuume „SousVide“
Rekomendacijos
Naudokite aukštos kokybės ir šviežius
neapdorotus produktus. Prieš
gamindami, maistą visada nuvalykite.
Būkite atsargūs, kai naudojate žalius
kiaušinius.
Žema temperatūra tinka tik tiems maisto
produktams, kuriuos galima valgyti
žalius.
Kai naudojate žemesnę kaip 60 °C
temperatūrą, ilgai negaminkite maisto.
Prieš supakuodami vakuume,
ingredientus, kurių sudėtyje yra
alkoholio, pavirkite.
Sudėkite vakuumavimo maišelius ant
grotelių greta vienas kito.
Pagamintą maistą šaldytuve galima
laikyti 2–3 dienas. Greitai atvėsinkite
maistą (naudodami ledo vonelę).
Nenaudokite šios funkcijos maistui
pakartotinai pašildyti.
Pakavimas vakuume
Naudokite tik maisto gaminimui vakuume
rekomenduojamus hermetinius maišelius
ir vakuumavimo aparatą. Tik šio tipo
vakuumavimo aparatu galima
vakuumuoti skysčius.
Nenaudokite hermetinių maišelių
pakartotinai.
Norėdami greičiau pasiekti geresnių
rezultatų, nustatykite maksimalų
vakuumavimo laipsnį.
Norėdami, kad hermetinis maišelis būtų
sandariai uždarytas, užtikrinkite, kad
sritis aplink tarpiklį būtų švari.
Prieš užsandarindami, patikrinkite, ar
hermetinio maišelio vidinės pusės kraštai
yra švarūs.
11.5 Kepimas vakuume
„SousVide“: Mėsa
Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad
nebūtų pradurti hermetiniai maišeliai.
Norėdami, kad vištienos filė būtų
skanesnė, apkepkite ją iš odelės pusės
prieš kepimą vakuume.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Jautiena
Patiekalas
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Vidutiniškai iš‐
kepta jautienos
filė, 4 cm storio,
0,8 kg
60
110–120
Gerai iškepta
65
jautienos filė, 4
cm storio, 0,8 kg
90–100
Vidutiniškai iš‐
kepta veršienos
filė, 4 cm storio,
0,8 kg
110–120
60
Gerai iškepta
65
veršienos filė, 4
cm storio, 0,8 kg
90–100
Aviena / žvėriena
Patiekalas
Tem‐ Laikas
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Ėriena su krauju, 60
3 cm storio, 0,6–
0,65 kg
180–190
Vidutiniškai iš‐
kepta ėriena, 3
cm storio, 0,6–
0,65 kg
65
105–115
Šerniena, 3 cm
storio, 0,6–0,65
kg
90
60–70
Triušiena, 1,5 cm 70
storio, 0,6–0,65
kg
50–60
Paukštiena
Patiekalas
Tem‐ Laikas (min.)
pera‐
tūra
(°C)
Vištienos
krūtinėlė, 3
cm storio,
0,75 kg
70
70–80
LIETUVIŲ
Patiekalas
Tem‐ Laikas (min.)
pera‐
tūra
(°C)
Antienos
krūtinėlė, 2
cm storio,
0,9 kg
60
Kalakutie‐
70
nos krūtinė‐
lė, 2 cm
storio, 0,8
kg
140–160
11.6 Kepimas vakuume
„SousVide“: žuvis ir jūros
gėrybės
Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį
maišelį, nusausinkite ją popieriniu
rankšluosčiu.
Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į
hermetinį maišelį įpilkite puodelį
vandens.
75–85
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Patiekalas
Maisto storis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Jūros karšio filė, 0,5 kg
4 filė, 1 cm storio
70
25
Jūros ešerio filė, 0,5 kg
4 filė, 1 cm storio
70
25
Menkė, 0,65 kg
2 filė, 2 cm storio
65
70–75
Eskalopai, 0,65 kg
didelės
60
100–110
95
20–25
75
26–30
85
100–110
Midijos kriauklėse, 1 kg
Išlukštentos krevetės, 0,5 kg
31
didelės
Aštuonkojis, 1 kg
Upėtakio filė, 0,65 kg1)
2 filė, 1,5 cm storio
65
55–65
Lašišos filė, 0,8 kg1)
3 cm
65
100–110
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos
1 litrui vandens) 30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu.
11.7 Kepimas vakuume
„SousVide“: daržovės
Norėdami, kad artišokai neprarastų savo
spalvos, išdarinėję ir supjaustę,
pamerkite juos į citrinų sultimis
parūgštintą vandenį.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Nustatykite 90 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Nepjaustyti žalieji šparagai,
0,7–0,8 kg
40–50
Nepjaustyti baltieji šparagai,
0,7–0,8 kg
50–60
Cukinija, pjaustyta 1 cm gaba‐ 35–40
lėliais, 0,7–0,8 kg
Baklažanas, pjaustytas 1 cm
gabalėliais, 0,7–0,8 kg
30–35
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas
(min.)
Moliūgas, pjaustytas 2 cm sto‐ 25–30
rio gabalėliais, 0,7–0,8 kg
Nustatykite 95 °C temperatūrą.
Patiekalas
Patiekalas
Tem‐
Laikas
peratū‐ (min.)
ra (°C)
Slyvų puselės, 0,6
kg
90
10–15
Mangai, 2 supjausty‐ 90
ti 2 cm storio kube‐
liais
10–15
Nektarinai, 4, puse‐
lės
90
20–25
Lai‐
kas
(min
.)
Van‐
dens
kiekis
stalčiu‐
je (ml)
Porai, juostelės ar žie‐
dai, 0,6–0,7 kg
40–
45
700
Ananasai, 1 cm
juostelės, 0,6 kg
90
20–25
Paprikos, juostelės ar
ketvirčiai, 0,7–0,8 kg
35–
40
500
Obuoliai, 4, ketvir‐
čiais
95
25–30
Salierai, 1 cm žiedai,
0,7–0,8 kg
40–
45
600
Kriaušės, 4, puselės 95
15–30
20–22
Morkos, pjaustytos 0,5 35–
cm gabalėliais, 0,7–0,8 45
kg
700
Vanilės kremas 2,
po 350 g kiekviena‐
me maišelyje
Salierų šaknys, 1 cm
gabalėliai, 0,7–0,8 kg
45–
50
700
Pankolis, pjaustytas 1 35–
cm gabalėliais, 0,7–0,8 45
kg
700
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba chromuoto
plieno indus maistui.
Bulvės, pjaustytos 1
cm gabalėliais, 0,8–1
kg
35–
45
700
Kai gaminate keliuose orkaitės lygiuose,
įsitikinkite, kad yra pakankamas
atstumas tarp lentynų garams cirkuliuoti.
Artišokų širdelės, ket‐
virčiai, 0,4–0,6 kg
45–
55
800
Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės
neprarastų savo spalvos, išdarinėję ir
supjaustę, pamerkite juos į citrinų
sultimis parūgštintą vandenį.
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Persikai, 4, puselės
Tem‐
Laikas
peratū‐ (min.)
ra (°C)
90
11.9 Troškinimas garuose
Pradėkite kepti šaltoje orkaitėje, nebent
toliau pateiktoje lentelėje būtų
rekomenduojamas išankstinis įkaitinimas.
11.10 Kepimas Garuose
11.8 Kepimas vakuume
„SousVide“: vaisiai ir
saldumynai
Patiekalas
85
20–25
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
orkaitės dureles. Garai gali
išsiveržti.
Sterilizavimas
Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti
tarą (pvz., buteliukus kūdikiams).
Švarius indus dėkite apverstus pirmos
lentynos viduryje.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
LIETUVIŲ
33
Gaminimas
Šia funkcija galite ruošti visokį maistą iš
šviežių ar šaldytų produktų. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, makaronus, ryžius,
manų kruopas ir kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Kartu ruoškite
panašios gaminimo trukmės patiekalus.
Kai gaminate patiekalus vienu metu,
naudokite didžiausią reikiamą vandens
kiekį.
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Nustatykite 99 °C temperatūrą, nebent
toliau lentelėje rekomenduojama kitokia
nuostata.
Daržovės
Patiekalas
Laikas (min.)
Šparaginiai žirniai (im‐ 20–30
peratoriškieji pipirai)
Saldžiosios bulvės
20–30
Baltieji šparagai
25–35
Briuseliniai kopūstai
25–35
Morkos
25–35
Smulkinti žiediniai ko‐
pūstai
25–35
Pankoliai
25–35
Kaliaropės juostelės
25–35
Baltos pupelės
25–35
Nepjaustyti brokoliai
30–40
Patiekalas
Laikas (min.)
Pomidorai be odelių
10
Saldieji kukurūzai bur‐
buolėje
30–40
Smulkinti brokoliai1)
13–15
Valgomoji gelteklė
35–45
Nepjaustyti žiediniai
kopūstai
35–45
Šparaginės pupelės
35–45
Daržovės, blanširuotos 15
Grybų griežinėliai
15–20
Paprikos juostelės
15–20
Švieži špinatai
15–20
Baltieji arba raudonieji
kopūstai, juostelės
40–45
Žalieji šparagai
15–25
Artišokai
50–60
Baklažanai
15–25
55–65
Griežinėliais pjausty‐
tos cukinijos
15–25
Džiovintos pupelės,
mirkytos (vandens /
pupelių santykis 2:1)
Moliūgas, kubeliais
15–25
Rauginti kopūstai
60–90
Pomidorai
15–25
Burokėliai
70–90
Pupelės, blanširuotos
20–25
Smulkintos sultenės
20–25
Savojinis kopūstas
20–25
Kubeliais pjaustyti sa‐
lierai
20–30
Kuskusas (vandens / kusku‐ 15–20
so santykis 1:1)
Porų žiedai
20–30
Švieži lakštiniai
15–25
Žirniai
20–30
Manų pudingas (pieno /
manų santykis 3,5:1)
20–25
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Laikas
(min.)
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas
(min.)
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lęšiai, raudonieji (vandens / 20–30
lęšių santykis 1:1)
Ryžių pudingas (pieno / ry‐
žių santykis 2,5:1)
40–55
Makaronai „Spaetzle“
25–30
45–55
Bulgur kruopos (vandens /
bulgur santykis 1:1)
25–35
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
55–60
Mieliniai kukuliai
25–35
Lęšiai, rudieji ir žalieji (van‐
dens / lęšių santykis 2:1)
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis at‐
sižvelgiant į ryžių rūšį.
Kvapieji ryžiai (vandens / ry‐ 30–35
žių santykis 1:1)
Virtos bulvės, ketvirčiais
35–45
Duonos kukuliai
35–45
Bulvių kukuliai
35–45
Vaisiai
Patiekalas
Laikas
(min.)
Pjaustyti obuoliai
10–15
Ryžiai (vandens / ryžių san‐ 35–45
tykis 1:1)1)
Karštos uogos
10–15
Polenta (skysčio santykis
3:1)
Šokolado tirpinimas
10–20
Vaisių kompotas
20–25
40–50
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra (°C) Laikas (min.)
Plokščių žuvų filė
80
15
Krevetės, šviežios
85
20–25
Midijos
99
20–30
Lašišos filė
85
20–30
Upėtakis, 0,25 kg
85
20–30
Krevetės, šaldytos
85
30–40
Lašišinis upėtakis, 1 kg
85
40–45
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Plonos Dešrelės
80
15–20
Bavariškos veršienos dešrelės (bal‐
tos dešrelės)
80
20–30
Vienos dešrelės
80
20–30
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
Virtas kumpis, 1 kg
99
55–65
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Virta vištiena, 1–1,2 kg
99
60–70
Kasseler (rūkyta kiaulienos nugari‐
nė), virta
90
70–90
Veršienos / kiaulienos nugarinė 0,8–1 90
kg
80–90
Tafelspitz (aukščiausios kokybės vir‐
ta jautiena)
110–120
99
Kiaušiniai
•
Patiekalas
Laikas (min.)
Minkštai virti kiau‐
šiniai
10–11
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
12–13
Kietai virti kiauši‐
niai
18–21
•
•
•
35
Nustatykite funkciją Terminis
Kepintuvas mėsai kepti.
Pridėkite paruoštas daržoves ir
garnyrą.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 90 °C
temperatūros. Galite atidaryti orkaitės
dureles iki pirmos padėties maždaug
15 minučių.
Nustatykite funkciją Kepimas
Garuose. Ruoškite visus patiekalus
kartu, kol jie bus gatavi.
11.11 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose kartu
Šias funkcijas galite naudoti kartu vienu
metu ruošti mėsą, daržoves ir garnyrus.
Patieka‐
las
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos 180
kepsnys, 1
kg
Briuseli‐
niai ko‐
pūstai, po‐
lenta
60–70
mėsa: 1
99
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta
kiauliena,
1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
180
36
www.electrolux.com
Patieka‐
las
Terminis Kepintuvas (pirmas
etapas: iškepkite mėsą)
Kepimas Garuose (antras eta‐
pas: pridėkite daržovių)
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
mėsa: 1
99
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1
kg
Ryžiai,
daržovės
50–60
30–40
11.12 Drėgmė maža
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys,
1 000 g
180–200
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis,
nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2 000
g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės
180–210
25–35
2
Bandelių pusfabri‐
kačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
15–20
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Prancūziškųjų (ilgų) 200
batonų pusfabrika‐
čiai, 40–50 g, šaldy‐
ti
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
25–35
2
11.13 Drėgmė didelė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / 90
apkepas atski‐
ruose induose1)
35–45
2
Kepti kiauši‐
niai1)
90–110
15–30
2
Keptas pašte‐
tas1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė 85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki
0,35 kg
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1
kg
90
30–40
2
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
2
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐ 180–190
na, 0,5–1 kg
45–60
2
Duonos bande‐
lės
180–200
25–35
2
Saldi duona
160–170
30–45
2
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
2
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
2
Troškinta mėsa
140–150
100–140
2
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
11.14 Drėgmė vidutinė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
37
38
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Šonkauliukai
140–150
75–100
2
Kepta žuvies filė 170–180
25–40
2
Kepta žuvis
35–45
2
170–180
11.15 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
11.16 Jogurto Funkcija
11.17 Kepimas
Naudodami šią funkciją galite paruošti
jogurtą.
•
Sumaišykite 0,25 kg jogurto su 1 l pieno.
Išpilstykite į jogurto indelius.
Jeigu naudojate neapdorotą pieną,
pirmiausia jį užvirinkite ir palaukite, kol
atvės iki 40 °C.
•
•
Naudokite antrą lentynos padėtį.
Nustatykite 42 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas (val.)
Riebus jogurtas
5–6
Tirštas jogurtas
7–8
•
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose gali skrusti nevienodai.
Jeigu skrunda nevienodai,
temperatūros nuostatos keisti
nereikia. Skirtumas išnyks kepant.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
11.18 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepa‐
kankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padė‐ Padėkite pyragą ant žemesnės
tis.
lentynos.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pyragas sukrenta ir
Orkaitės temperatūra per
pasidaro tąsus, vande‐ aukšta.
ningas, suskilinėja.
Atitaisymo būdas
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Per trumpa kepimo truk‐
mė.
Nustatykite ilgesnę kepimo truk‐
mę. Negalite mažinti kepimo
trukmės, nustatydami aukštes‐
nę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko rei‐
kia maišyti, ypač jeigu naudoja‐
te plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐ Orkaitės temperatūra per
sas.
žema.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai
paskrunda.
39
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatū‐
rą.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę orkaitės
peratūra ir per trumpas ke‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
pimo laikas.
laiką.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Pyragas neiškepa per Orkaitės temperatūra per
nurodytą kepimo laiką. žema.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.19 Kepimas viename lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto Oro
Srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
Karšto Oro
gas / vaisių tor‐ Srautas
tas
140–160
70–90
1
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto Oro
Srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto Oro
Srautas
150–170
20–25
2
40
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Sūrio pyragas
Tradicinis kaiti‐ 170–190
nimas
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Tradicinis kaiti‐
nimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Tradicinis kaiti‐
nimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Tradicinis kaiti‐
duona):
nimas
1. Pirmąsias
20 minučių:
2. Po to su‐
mažinkite
iki:
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐ Karšto Oro
gas (sausas)
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
180
35–55
3
160–1801)
40–60
3
Mieliniai pyra‐
Tradicinis kaiti‐
gai su kremu
nimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapi / biskviti‐
nė tešla
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Merengos
Karšto Oro
Srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai
Sausainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Mielinės tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Tradicinis kaiti‐
nimas
190–2101)
10–25
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.20 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis Kepin‐ 170–190
tuvas
pas1)
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Ryžiai su pienu Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
160–170
30–60
1
Karšto Oro
Srautas
Karšto Oro
Srautas
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.21 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
41
42
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių
pyragas (apvali kepimo for‐
ma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.22 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
2 padėtys
3 padėtys
Trapios tešlos / 150–160
biskvitiniai sau‐
sainiai
20–40
1/4
1/3/5
Merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai
Sausainiai
100–120
40–80
1/4
-
Mielinės tešlos
sausainiai
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Bandelės
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
180
20–30
43
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.23 Traškių kepinių kepimas naudojant Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plonapadė pica
210–2301)2)
15–25
2
Pica (stora)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškasis ap‐
kepas / šveicariš‐
kas apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flammekuchen
210–2301)
15–25
2
Koldūnai
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
11.24 Kepsnių kepimas
Naudokite orkaitėms skirtus karščiui
atsparius indus.
Kepsnius kepkite tiesiai skardoje arba
ant virš skardos padėtų grotelių.
Į skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų.
Mėsą su plutele galima iškepti kepimo
skardoje be dangčio.
Kepsnį apverskite praėjus 1/2–2/3
gaminimo laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
• liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu arba naudokite kepimo
maišelį;
• mėsą ir žuvį kepkite dideliais gabalais
(sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg);
• kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis.
44
www.electrolux.com
11.25 Kepsnių kepimas
Jautiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Troškinta mėsa
1–1,5
Tradicinis kaiti‐ 230
nimas
120–150
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: Lengvai
iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
Terminis Ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
Jautienos kepsnys 1 cm storio
arba filė: gerai iš‐
keptas
Terminis Ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mentė / sprandi‐
nė / rūkytas kum‐
pis
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
90–120
Kapotinis / kiaulie‐ 1–1,5
nos / jautienos
šonkauliukai
Terminis Ke‐
pintuvas
170–190
30–60
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
160–170
50–60
Kiaulės koja (ap‐
virta)
0,75–1
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
90–120
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kepta veršiena
1
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
90–120
Veršienos kul‐
ninė
1,5–2
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Kepin‐ 150–170
tuvas
100–120
Ėrienos nugari‐ 1–1,5
nė
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
40–60
Funkcija
Laikas (min.)
Žvėriena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Kiškio nugari‐
1
nė / kiškio šlau‐
nelė
Terminis Kepin‐ 180–2001)
tuvas
35–55
Elnienos nuga‐
rinė
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
60–90
Elnienos kum‐
pis
1,5–2
Tradicinis kaiti‐
nimas
180–200
60–90
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Paukštiena, su‐ 0,2–0,25
pjaustyta porci‐
jomis
Terminis Kepin‐ 200–220
tuvas
30–50
Vištienos puse‐ 0,4–0,5
lės
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
40–50
Viščiukas, višta 1–1,5
Terminis Kepin‐ 190–210
tuvas
50–70
Antis
1,5–2
Terminis Kepin‐ 180–200
tuvas
80–100
Žąsis
3,5–5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–180
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis Kepin‐ 160–180
tuvas
120–150
Kalakutiena
4–6
Terminis Kepin‐ 140–160
tuvas
150–240
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas (min.)
Žuvis
1–1,5
Terminis Kepin‐ 180–200
tuvas
Žuvis
Temperatūra
(°C)
30–50
45
46
www.electrolux.com
11.26 Mažasis kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Pirmoje lentynos padėtyje padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 0,5–1 kg 210–230
15–30
15–30
3/4
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
–
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
11.27 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
LIETUVIŲ
47
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
190–210
15–25
3
Gruzdintos bulvy‐
190–210
tės, stambiai pjaus‐
tytos
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos Bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
40–50
2
180–200
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Tradicinis kaiti‐ 200–220
nimas ar Termi‐
vytės1) (300–
nis Kepintuvas
600 g)
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Tradicinis kaiti‐
nimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.28 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
kepimo termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
kepimo termometro nuostatų lentelę).
48
www.electrolux.com
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Nustatykite 120 °C temperatūrą.
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
1
Jautienos filė,
1–1,5 kg
3
90–150
Veršienos
120–150
kepsnys, 1–1,5
kg
1
Patiekalas
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepsniai, 0,2–
0,3 kg
20–40
3
11.29 Konservavimas
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų lygį
nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Kaulavaisiai
LIETUVIŲ
49
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.30 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.31 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
50
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
170–190
40–60
2
Prancūziškasis Ba‐
tonas
200–220
35–45
2
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.32 Maisto termometras lentelė
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lengvai iš‐
keptas
Vidutiniškai
Iškeptas
Gerai iškeptas
Jautienos kepsnys
45
60
70
Jautienos filė
45
60
70
Jautiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
Mėsos vyniotinis
80
83
86
Kiauliena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kumpis,
Kepsnys
80
84
88
Kapotiniai (nugarinė),
Rūkyta kiaulienos nugarinė,
Rūkyta filė, virta
75
78
82
Veršiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
75
80
85
LIETUVIŲ
Veršiena
Veršienos kulninė
Aviena / ėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
85
88
90
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Avies koja
80
85
88
Avienos nugarinė
75
80
85
Ėriuko koja,
Kepta aviena
65
70
75
Žvėriena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Kiškio nugarinė,
Elnienos nugarinė
65
70
75
Kiškio šlaunelė,
Nepjaustytas kiškis,
Elnio koja
70
75
80
Paukštiena
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
83
86
Antiena (nepjaustyta / pusė an‐
ties),
75
Kalakutiena (nepjaustyta / krūti‐
nėlė)
80
85
Antiena (krūtinėlė)
65
70
Vištiena (nepjaustyta / pusė
vištos / krūtinėlė)
Žuvis (lašiša, upėtakis, ster‐
kas)
60
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Žuvis (nepjaustyta / didelė / troš‐
kinta garuose),
60
Žuvis (nepjaustyta / didelė / kep‐
ta)
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
64
68
51
52
www.electrolux.com
Užkepėlės – virtos daržovės
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Cukinijų užkepėlė,
Brokolių užkepėlė,
Pankolių užkepėlė
85
88
Užkepėlės – pikantiškos
Maisto kepimo temperatūra (°C)
91
Mažiau
Vidutiniškai Iš‐ Visai iškeptas
keptas
Įdaryti makaronai vamzdučiai
Lazanija,
Makaronų apkepas
85
88
Užkepėlės – saldžios
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Baltos duonos užkepėlė su / be
vaisių,
Ryžių košės užkepėlė su / be
vaisių,
Saldi makaronų užkepėlė
91
Mažiau
Vidutiniškai
Iškeptas
Visai iškeptas
80
85
90
11.33 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Karšto Oro Srau‐
tas
140–150
35–50
2
Biskvitinis pyragas
be riebalų
Viršutinis/Apatinis 160
Kaitinimas
35–50
2
160
60–90
2
Obuolių pyragas (2
Viršutinis/Apatinis 180
formos 20 cm skers‐ Kaitinimas
mens, įdedamos
įstrižai)
70–90
1
Obuolių pyragas (2
Karšto Oro Srau‐
formos 20 cm skers‐ tas
mens, įdedamos
įstrižai)
LIETUVIŲ
53
Kepimas viename lygyje. Sausainiai
Naudokite trečią lentynos padėtį.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Karšto Oro Srautas
140
25–40
Trapios tešlos kepiniai /
sausainių juostelės
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1601)
20–30
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto Oro Srautas
1501)
20–35
Maži pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐ 3 pa‐
dėtys dėtys
Trapios tešlos kepi‐ Karšto Oro Srau‐
niai / sausainių juos‐ tas
telės
140
25–45
1/4
1/3/
5
Maži pyragaičiai (20 Karšto Oro Srau‐
vienetų skardoje)
tas
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Mažasis kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Patiekalas
Funkcija
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Skrebutis
Mažasis kepintu‐
vas
1–3
5
Jautienos didkepsnis
Mažasis kepintu‐
vas
24–301)
4
1) Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Didysis Kepintuvas
Kaitinkite tuščią orkaitę 3 minutes.
Grilis nustačius didžiausią temperatūrą.
Naudokite ketvirtą lentynos padėtį.
54
www.electrolux.com
Patiekalas
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Suvožtiniai
8–10
6–8
Skrebutis
1–3
1–3
11.34 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros: Kepimas Garuose.
Patiekalas Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos Tempe‐
padėtis
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Pastabos
300
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
Brokoliai1)
2 x 2/3 per‐ 2 x 300
foruota
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 2/3 per‐ 2 x 1500
foruota
2 ir 4
99
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
daug.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
Orkaitės priekį valykite minkšta šluoste ir
šiltu vandeniu su švelnia valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti naudokite
tam skirtą valymo priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią valykite
su trupučiu acto.
Orkaitės vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
LIETUVIŲ
55
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
12.4 Valymas Garais
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Valykite
minkšta šluoste ir šiltu vandeniu valymo
priemone. Priedų indaplovėje plauti
negalima.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Po kiekvieno naudojimo išvalykite
drėgmę iš ertmės.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.electrolux.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.3 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar orkaitė atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
orkaitės ertmę, skirtą garams ruošti.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad orkaitė yra atvėsusi.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
c) Norėdami išjungti signalą,
palieskite jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
b) Įjunkite funkciją.
Programos pirmoji dalis baigiama
maždaug po 50 minučių.
c) Paspauskite
.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite orkaitės vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Galite naudoti šiltą vandenį arba
orkaitės ploviklius.
e) Paspauskite
.
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
3. Išvalykite orkaitės vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Galite naudoti šiltą vandenį.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
56
www.electrolux.com
Po valymo palikite orkaitės dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol orkaitė išdžius. Džiūvimui paspartinti
galite įkaitinti orkaitę karštu oru, nustatę
150 °C temperatūrą maždaug 15
minučių. Valymo funkcijos poveikis bus
maksimalus, jeigu funkcijai pasibaigus,
tuoj pat išvalysite orkaitę rankomis.
MA
X
MA
X
12.5 Priminimas Apie Valymą
Kai rodomas priminimas, reikalingas
valymas. Vykdykite funkciją Papildomas
Valymas Garais.
Galite įjungti / išjungti funkciją Priminimas
Apie Valymą meniu Pagrindiniai
Nustatymai.
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
Išimkite vandens stalčių iš orkaitės.
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
MA
X
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Kai veikia gariklis, jo viduje kaupiasi
kalkių nuosėdos (nes vandenyje yra
kalcio). Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Valykite garų generavimo
grandinę, kad nesikauptų kalkių
nuosėdos.
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų kempinių.
Nedėkite vandens stalčiaus į indaplovę.
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
2. Paspauskite
.
3. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
4. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
5. Įdėkite vandens stalčių.
.
6. Paspauskite
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
LIETUVIŲ
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
8. Paspauskite
.
9. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
10. Įdėkite vandens stalčių.
12.9 Garų ruošimo sistema –
Garų sistemos praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
11. Paspauskite
.
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
.
2. Paspauskite
3. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Jeigu orkaitė yra drėgna ir šlapia,
iššluostykite ją sausa šluoste. Palikite
orkaitę visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
57
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite išimti dureles ir vidines stiklo
plokštes ir nuvalyti. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Durelės yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankomis už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
orkaitės kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo.
58
www.electrolux.com
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
1. Išjunkite orkaitę.
Palaukite, kol orkaitė atvės.
2. Atjunkite orkaitę nuo maitinimo tinklo.
3. Ertmės apačioje patieskite skudurėlį.
Viršutinė lemputė
2
1. Pasukite stiklinį lemputės gaubtelį ir
nuimkite jį.
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.11 Lemputės keitimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
Lemputė gali būti karšta.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C
atsparia karščiui lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
59
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas kepimo Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Išjunkite orkaitę name
įrengtu saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
saugiklių dėžėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyriaus „Kasdienis
žimas.
naudojimas“ skyrelį „Pa‐
grindinės nuostatos“.
Bandant įdėti vandens stal‐ Netinkamai uždengėte
čių, jis prietaise nesilaiko.
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
60
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte
vandens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite van‐
dens stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite
bangolaužį vandens stal‐
čiuje.
Prietaise nesilaiko van‐
dens stalčius, kai paspau‐
džiate jo dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki
galo.
Vandens stalčių sunku va‐
lyti.
Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stal‐
čiaus valymas“.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas
nutraukiamas jo nebaigus.
Naudotojas išjungė funkci‐
ją.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra
čiaus iki maksimalaus ly‐
vandens.
gio.
Patikrinkite, ar vandens
stalčiuje yra kalkių šalinimo
priemonės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐ Grilio / kepimo indas padė‐ Pašalinkite likusį vandenį ir
mės viduje yra nešvaraus tas ant netinkamos lenty‐
kalkių šalinimo priemonę iš
vandens.
nos.
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐ Nutrūko elektros tiekimas.
ma jos nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐ Naudotojas išjungė funkci‐
ma jos nebaigus.
ją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkci‐ Prieš įjungdami valymo cik‐ Padenkite visas ertmės da‐
jai, ertmės apačioje yra per lą, į prietaisą įpurškėte per lis plonu ploviklio sluoks‐
daug vandens.
daug ploviklio.
niu. Vienodai užpurkškite
ploviklį.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Per aukšta valymo garais
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Pakartokite šį ciklą. Vykdy‐
kite ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
Išimkite šonines groteles iš
procesą, neišėmėte šoni‐
prietaiso ir pakartokite šią
nių grotelių. Jos gali per‐
funkciją.
duoti karštį sienelėms ir su‐
mažinti valymo veiksmin‐
gumą.
LIETUVIŲ
61
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prasti valymo proceso re‐
zultatai.
Prieš pradėdami valymo
procesą, neišėmėte priedų
iš prietaiso. Jie gali pablo‐
ginti valymo garais ciklą ir
sumažinti jo veiksmingu‐
mą.
Išimkite priedus iš prietaiso
ir pakartokite šią funkciją.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite orkaitėje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
orkaitės vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninės priežiūros centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOB9851ZOZ
Energijos efektyvumo indeksas
81.0
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant įprastu režimu
1.09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, vei‐
kiant ventiliatoriaus režimu
0.68 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
41.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
62
www.electrolux.com
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Orkaitėje yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su trukme
arba pabaigos laiku ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
kaitinimo elementai automatiškai
išsijungia anksčiau.
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra
tinkamai uždarytos, kai orkaitė veikia.
Neatidarykite prietaiso durelių per dažnai
ruošdami maistą. Durelių tarpiklis visada
turi būti švarus ir patikrinkite, ar jis gerai
pritvirtintas savo vietoje.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Ruošdami maistą išjunkite apšvietimą.
Įjunkite jį tik tada, kai jo reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu.
Kai naudojate šią funkciją, apšvietimas
automatiškai išsijungia po 30 sekundžių.
Vėl galite įjungti lemputę, bet taip
sumažės numatomas energijos
taupymas.
Kai vienu metu ruošiate kelis patiekalus,
darykite kuo trumpesnes pertraukėles
tarp kepimų.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
63
867326579-E-372018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement