Electrolux EOB8S31X, KOBBS31X User manual

Electrolux EOB8S31X, KOBBS31X User manual
EOB8S31X
EOB8S31Z
KOBBS31X
BG
Фурна на пара
Ръководство за употреба
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 5
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..........................................................................................9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА..........................................................11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 22
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ......................................................................... 23
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 24
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.......................................................................27
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................. 29
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 50
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................55
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................57
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Деца между 3- и 8-годишна възраст и хора с тежки
или комплексни увреждания трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да играят с уреда .
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
4
www.electrolux.com
1.2 Основна безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
нагревателите.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на приставки, или
съдове за печене.
Преди извършването на какъвто и да е ремонт,
изключете уреда от електрозахранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда с парочистачка.
Не използвайте агресивни, абразивни, почистващи
препарати или остри, метални прибори при
почистване на стъклото на вратата, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
За да премахнете мет. държачи във фурната,
първо издърпайте предната част на държача и
след това задната, за да се разкачи от стените.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (термосонда),
препоръчан за този уред.
БЪЛГАРСКИ
5
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Премахнете всякакво опаковане.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Монтирайте уреда на безопасно и
подходящо място, което отговаря
на монтажните изисквания.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електрическото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Всички ел. връзки трябва да се
извършат от квалифициран
електричар.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
•
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте предназначението
на уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
•
•
•
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
кухината на уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност върху опаковката му.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.6 Вътрешно осветление
•
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.8 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Обслужване
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
Контролен панел
Електронен програматор
Чекмедже за вода
Гнездо за термосонда
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Извеждаща тръба за почистен
котлен камък
9 Опора на скарата, демонтируема
10 Позиции на рафтовете
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
www.electrolux.com
3.2 Принадлежности
Скара
За измерване на температурата вътре
в храната.
Телескопични водачи
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
За полици и тави.
Tава за печене
Комплект за готвене с пара
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Термосонда
Един неперфориран и един
перфориран съд за храна.
Комплектът за готвене с пара източва
кондензираната вода далеч от
храната по време на готвене на пара.
Използвайте го за приготвяне на
зеленчуци, риба, пилешки гърди.
Комплектът не е подходящ за храна,
която трябва да се накисне във
водата, като например ориз, полента,
паста.
БЪЛГАРСКИ
9
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐ Функция
но поле
1
2
3
5
7
8
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
Функции Нагря‐
ване или По‐
мощ При Готве‐
не
Докоснете веднъж сензорното поле, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Помощ При Готвене. Докоснете отново сен‐
зорното поле, за да превключвате между
менютата: Функции Нагряване, Помощ При
Готвене. За да активирате или деактивирате
лампичката, докоснете полето за 3 секунди.
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто.
За да се покаже основното меню, докоснете
полето за 3 секунди.
Избор на темпе‐ За да зададете температурата или да се по‐
ратура
каже текущата температура в уреда. Докос‐
нете полето за 3 секунди, за да активирате
или деактивирате функцията: Бързо Нагря‐
ване.
4
6
Бележка
-
Любими
За запаметяване и достъп до вашите люби‐
ми програми.
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
10
www.electrolux.com
Сензор‐ Функция
но поле
Бележка
Време и допъл‐ За задаване на различни функции. Когато
нителни функ‐
работи функция за нагряване, докоснете
ции
сензорното поле, за да настроите таймера
или функциите: Заключване, Любими , За‐
гряваване+Задържане, Настрой + Продъл‐
жи. Можете също да променяте настройките
на сензора за температура в сърцевината.
9
10
11
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
OK
Потвърждава избора или настройката.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция за нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето Дисплеят показва колко време ра‐
боти функция нагряване. Натис‐
нете
и
едновременно, за
да нулирате времето.
Изчисляване
Фурната изчислява времето за го‐
твене.
Индикатор за нагрява‐
не
Дисплеят показва температурата
във фурната.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Бързо Нагряване
Функцията е включена. Тази
функция намалява времето за за‐
гряване.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата
за автоматично претегляне е ак‐
тивна или че теглото може да се
променя.
Загряваване+Задържа‐ Функцията е включена.
не
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално почистване
Извадете от фурната всички
принадлежности и подвижните носачи
на скарата.
Вж. глава "Грижи и почистване".
Почистете фурната и
принадлежностите преди първата
употреба.
Поставете принадлежностите и
подвижните носачи на скарите в
първоначалната им позиция.
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Настройка за твърдостта
на водата
Таблицата, по-долу, показва
диапазона на твърдостта на водата в
съответтвие с отлагането на калций
(ммол/л) и качеството на водата.
5.2 Първо свързване
Когато свързвате фурната към
електрическата инсталация или след
Твърдост на водата
Калциево олага‐
не (ммол/л)
Калциево отла‐
гане (мг/л)
Класифика‐
ция на во‐
дата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Средно
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много твър‐
да
12
www.electrolux.com
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони
на лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата под течаща
вода.
3. Изтръскайте лентата, за да
премахнете останалата вода.
4. Изчакайте 1 минута и проверете
твърдостта на водата с таблицата
по-долу.
Цветовете на реакционните зони
продължават да се променят. Не
проверявайте твърдостта на
водата по-късно от 1 минута след
теста.
5. Изберете твърдостта на водата:
меню: Основни Настройки.
Тест лента (лак‐
мус)
Твърдост на во‐
дата
1
2
3
4
Може да промените твърдостта на
водата в менюто: Основни Настройки /
Твърдост на водата.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Включете фурната.
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
Символ/
Елемент от
менюто
Готварска Ре‐
цепта
Любими
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Символ/
Елемент от
менюто
Приложение
Съдържа списък с
Функции Нагря‐ функции за нагрява‐
не.
ване
Почистване
Основни На‐
стройки
Специалитети
Приложение
Съдържа списък с
автоматични про‐
грами.
Съдържа списък с
любими програми
за готвене, създа‐
ден от потребителя.
Съдържа списък с
програми за почи‐
стване.
Използва се за за‐
даване на конфигу‐
рация.
Съдържа списък с
допълнителни функ‐
ции за нагряване.
БЪЛГАРСКИ
Символ/
Елемент от
менюто
Приложение
Съдържа препоръ‐
Помощ При Го‐ чителни настройки
на фурната за богат
твене
избор от ястия. Из‐
берете ястие и за‐
почнете процеса на
готвене. Температу‐
рата и времетрае‐
нето представляват
само насоки, с цел
получаване на подобри резултати и
могат да се регули‐
рат. Те зависят от
рецептите, каче‐
ството и количе‐
ството на използва‐
ните съставки.
Подменю за: Основни Настройки
Символ/
Елемент от
менюто
Настройка на
часа
Посочване На
Времето
Описание
Настройва текущото
време на часовника.
Когато е ВКЛЮЧЕ‐
НА, дисплеят показ‐
ва текущото време,
когато деактивирате
уреда.
Когато е ВКЛЮЧЕ‐
Бързо Нагрява‐ НА, тази функция
намалява времето
не
за нагряване.
Символ/
Елемент от
менюто
Удължаване
На Времето
Контраст На
Екрана
Яркост На Ек‐
рана
Език
Сила на звук.
сигнал
13
Описание
Активира и деакти‐
вира функцията
Удължаване на вре‐
мето.
Настройва контра‐
ста на екрана на
степени.
Настройва яркостта
на дисплея на сте‐
пени.
Задава езика на
дисплея.
Настройва на степе‐
ни силата на звука
при натискане на
бутоните и на сигна‐
лите.
Активира и деакти‐
Звук на бутони‐ вира звука при нати‐
скане на сензорните
те
полета. Не е въз‐
можно да деактиви‐
рате тона на сен‐
зорното поле с
ВКЛ./ИЗКЛ.
Тонове Алар‐
ма/Грешка
Активира и деакти‐
вира звуците на
алармата.
Твърдост на
водата
За задаване ниво на
твърдост на водата
(1 - 4).
За да настройте
Настрой + Про‐ функция и да я ак‐
тивирате по-късно с
дължи
натискане на който
и да е символ от
контролния панел.
Напомня ви кога да
Напомняне За почистите уреда.
Почистване
Поддържа приготве‐
ната храна топла за
30 минути, след ка‐
то цикъла на готве‐
не е приключил.
Показва конфигура‐
цията и версията на
софтуера.
Загряваване
+Задържане
DEMO режим
Сервиз
Код за активация/
деактивация: 2468.
14
www.electrolux.com
Символ/
Елемент от
менюто
Описание
Фабрични На‐
стройки
Връща всички на‐
стройки към фаб‐
ричните им стойно‐
сти.
6.3 Подменю за: Почистване
Символ
Елемент от менюто
Описание
Изпразване На Резервоар Процедура за отстраняване на оста‐
тъчната вода от водосъдържателя
след използване на някои функции за
пара.
Почистване С Пара Plus
Процедура за почистване на упорити
замърсявания с помощта на почи‐
стващ препарат за фурна.
Почистване С Пара
Процедура за почистване на уреда,
когато по него има леки замърсявания
и ако липсват чести изгаряния.
Отстр. на котл. камък
Процедура за почистване на веригата
на парогенератора от остатъчен варо‐
вик.
Изплакване
Процедура за изплакване и почиства‐
не на веригата на парогенератора
след честа употреба на функциите за
готвене на пара.
6.4 Функции Нагряване
Функция за
нагряване
Приложение
За печене на три по‐
зиции на скарата ед‐
Топъл Въздух новременно и за су‐
шене на храна.За‐
дайте температурата
20 - 40 °C по-ниско
отколкото за функ‐
цията: Традиционно
печене.
Функция за
нагряване
Приложение
За готвене на едно
ниво на храна до поПица Нагрява‐ интензивно запичане
и хрупкава основа.
не
Задайте температу‐
рата 20 - 40 °C по-ни‐
ско отколкото за
функцията: Тради‐
ционно печене.
БЪЛГАРСКИ
Функция за
нагряване
Приложение
За печене на тестени
и месни храни на ед‐
Традиционно но ниво.
печене (То‐
плина отгоре /
отдолу)
За да станат хрупка‐
ви полуготовите хра‐
Дълбоко За‐ ни (като картофки,
мразени Хра‐ картофи уеджис или
пролетни рулца).
ни
Grill
Турбо Грил
За запичане на тънки
храни или препичане
на хляб
За печене на по-го‐
леми парчета месо
или птици с костите
на едно ниво. За
огретени и за кафява
коричка.
За печене на кексове
с хрупкава основа и
Долно Нагря‐ за консервиране на
храна.
ване
Функция за
нагряване
15
Приложение
Функцията е разра‐
ботена за пестене на
Вентил. пече‐ енергия по време на
не с влажн. готвене. За инструк‐
циите за готвене
вижте глава „Препо‐
ръки и съвети", Вен‐
тил. печене с влажн..
Вратата на фурната
трябва да се затвори
по време на готвене,
така че функцията да
не се прекъсва и да
се гарантира, че
фурната работи с
възможно най-висока
енергийна ефектив‐
ност. Когато използ‐
вате тази функция,
температурата във
вътрешността може
да се различава от
зададената темпера‐
тура. Използва се
остатъчната топли‐
на.Нагревателната
мощност може да се
намали. За общи
препоръки за енер‐
госпестяване вижте
глава „Енергийна
ефективност", Енер‐
госпестяване.Тази
функция е използва‐
на за постигане на
съответствие с класа
за енергийна ефек‐
тивност съгласно EN
60350-1. Когато из‐
ползвате тази функ‐
ция, лампата автома‐
тично се изключва
след 30 секунди.
Ниска Влаж‐
ност
За печене на хляб,
големи парчета месо
или за затопляне на
охладени и замразе‐
ни ястия.
16
www.electrolux.com
Функция за
нагряване
Приложение
За ястия с високо съ‐
държание на влага,
Висока Влаж‐ яйчен крем „Роял” и
терини, както и за по‐
ност
ширане на риба.
Само пара
За зеленчуци, риба,
картофи, ориз, мака‐
ронени изделия или
специални гарниту‐
ри.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60°C при
някои функции на фурната.
6.5 Специалитети
Функция за
нагряване
Приложение
За поддържане на
храната топла.
Поддържане
На Топлина
Затопляне На
Чиния
За подгряване на
чинии преди серви‐
ране.
Консервиране
За консервиране на
зеленчуци (напри‐
мер туршия).
Сушене
За сушене на резен‐
чета плодове, зе‐
ленчуци и гъби.
Втасване на
тесто
За ускоряване на
набухването на те‐
сто с мая. Предот‐
вратява изсъхване‐
то на повърхността
на тестото и го за‐
пазва еластично.
Функция за
нагряване
Вентил. На
Ниска Темпер.
Xляб
Приложение
За приготвяне на
крехки, сочни пече‐
ни меса.
Използвайте тази
функция, за да при‐
готвите хляб или ру‐
ла с добър, профе‐
сионален резултат
относно хрупкавост,
цвят и загар на ко‐
ричката.
Претопляне на хра‐
на с пара предот‐
Възстановява‐ вратява изсушава‐
нето и. Топлината
не
се разпределя по
нежен и равномерен
начин, който позво‐
лява да се възста‐
новят вкуса и аро‐
мата на храната ка‐
то на току-що приго‐
твена. Тази функция
може да се използ‐
ва за претопляне на
храна директно в
чиния. Може да пре‐
топляте повече от
една порция по ед‐
но и също време,
използвайки различ‐
ните нива.
За размразяване на
храна (плодове и
Размразяване зеленчуци). Време‐
то за размразяване
зависи от количе‐
ството и големината
на храната.
Огретен
За ястия като лаза‐
ня или запечени
картофи. За огрете‐
ни и за кафява ко‐
ричка.
БЪЛГАРСКИ
6.6 Помощ При Готвене
Категория храна: Риба/Морска
Храна
Продукти
Пилешки крилца,
пресни
Продукти
Риба
Пил.крил.,замр.
Риба, печена
Пилешки бутчета,
пресни
Рибни Пръчици
Тънки филета
Дебели филета
Пиле
Пиле, две поло‐
винки
Малка риба, цяла
Риба на пара, ця‐
ла
Риба на грил, ця‐
ла
Риба на грил, ця‐
ла
Пъстърва
Сьомга
Филе от сьомга
Цяло Сьомга
Скариди
Пиле, цяло
Патица, цяла
-
Гъска, цяла
-
Пуйка, цяла
-
Категория храна: Месо
Продукти
Варено
Говеждо
Алангле
Алангле
-
Категория храна: Птиче
Задушено месо
Руло "Стефани"
Скариди, пресни
Скариди, замра‐
зени
Миди
Пил.бут.,замр.
Задушени пиле‐
шки гърди
Замразено филе
от риба
Малка риба на
грил, цяла
17
Средно Изпечено
Говежда Печено
Средно Изпечено
Продукти
Птиче С Кост
-
Добре Изпечено
Птиче С Кост
-
Добре Изпечено
18
www.electrolux.com
Продукти
Продукти
Див Заек
• Заешки бут
• Филе от див
заек
• Филе от див
Алангле
Сканд. говеждо
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Наденички
заек
Дивеч
Свински Ребра
Джолан, предва‐
рително запечен
Жарен дивеч
Свински Бут
веч
Свинско филе
Свинско филе
Свинско
Свинско филе,
пушено
Свинско филе,
поширано
Свински Врат
Свинска Плешка
Печено свинско
Варена Шунка
Телешки Джолан
Телешко
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Филе
Медальони от ди‐
Категория храна: Ястие На Фурна
Продукти
Лазаня
-
Замразена лаза‐
ня / канелони
-
Паста
-
Запечени Карто‐
фи
-
Зеленчуков огре‐
тен
-
Cладки Ястия
-
Категория храна: Пица/Киш
Продукти
Пица, тънък блат
Печено говеждо
Пица, доп. топинг
Агнешко бутче
Печено агнешко
Агнешко
Замразена пица
Пица
Американска пи‐
ца, замразена
Агнешко филе
Охладена пица
Агнешка плешка,
средно изпечена
Мини-пици, за‐
мразени
Агнешка плешка,
средно изпечена
Багета с топено
сирене
-
Тарт Фламбе
-
БЪЛГАРСКИ
19
Продукти
Продукти
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Запечени Яйца
Със Сирене
-
Пикантна Торта
-
Категория храна: Кекс/Бисквитки
Продукти
Торта в тава
Кексово Тесто
Тесто С Мая
Чийз Кейк, Tабла
-
Брауни
-
Бисквитено Руло
-
Кейк С Мая
-
Кръгъл Кекс
-
Сладк.,Тест.Тро‐
хи
-
Ябълков слад‐
киш, покрит
-
Сладък Кекс
-
Пандишпан
-
Ябълков Пай
-
Чийз Кейк, Tава
-
Бриош
-
Сладкиш Мадей‐
ра
-
Тарте
-
Млечен тарт, сла‐ дък
Бадемов Кекс
-
Мъфини
-
Cладки
-
Сладкиши На
Пръчици
-
Кремки
-
Бутер тесто
-
Еклери
-
Сладки,Ядки/
Брашно
-
Дребни бисквити
-
Коледен Кейк
-
Замразен ябъл‐
ков щрудел
-
Леко Тесто
Блат
Пандишп. Блат
За Флан
Плодов Флан С
Тесто
Плодов Сладкиш
Смес За Пан‐
дишп. Флан
Тесто С Мая
Категория храна: Хляб / Франзела
Продукти
Pула
Pула
Франзели, по‐
луизпечени
Ролца, замразени
Чабата
Багета
Багета, полуизпе‐
чени
Багета, замразе‐
ни
20
www.electrolux.com
Продукти
Хляб
Продукти
Погача
Патладжан
-
Бял Хляб
Копър
-
Погача С Мая
Артишок
-
Кафяв Хляб
Червено Цвекло
-
Ръжен Хляб
Черен Овесен Ко‐ рен
Пълнозърнест
Хляб
Хляб Без Набух‐
ватели
Хляб/франзела,
замразени
Категория храна: Зеленчуци
Продукти
Алабаш лентички Бял Боб
-
Савойско Зеле
-
Категория храна: Кремове И
Парфета
Продукти
Яйца Рояле
-
Броколи, на ро‐
зички
-
Броколи, цели
-
Карфиол, На Ро‐
зички
-
Карфиол, цял
-
Моркови
-
Тиквички, Наря‐
зани
-
Аспержи, зелени
-
Аспержи, бели
-
Продукти
Пипер Лентички
-
Спанак, пресен
-
Пържени картоф‐ ки, тънки
Праз пръстени
-
Зелен Фасул
-
Нарязани Гъби
-
Пържени картоф‐ ки, замразени
Белени Домати
-
Крокети
-
Брюкселско Зеле
-
Картоф С Корич.
-
Целина, на кубче‐ та
Картофи На Фур‐
на
-
Грах
-
Карамелена Пло‐ дова Пита
Глинени Съдове
Рохки
Яйца
Яйца, средно сва‐
рени
Твърдо сварени
Печени яйца
Категория храна: Гарнитури
Пържени картоф‐ ки, дебели
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
Продукти
Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
-
Варени Картофи
-
Картофи с кожич‐ ка
Картофени Кнед‐
ли
-
Хлебни Кнедли
-
Кнедли с мая, со‐ лени
Кнедли с мая,
сладки
-
Ориз
-
Пресни талиате‐
ле
-
Полента (Кача‐
мак)
-
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да нагласите новите
стойности.
, за
6.7 Задаване на функция за
нагряване
1. Включете фурната.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
3. Задайте температурата.
4. Натиснете
21
, за да потвърдите.
6.8 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
1. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя.
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното
ниво (около 950 мл), докато
прозвучи сигнал или на дисплея се
покаже съобщение. Водата е
достатъчна за приблизително 50
минути. Не пълнете
водосъдържателя над
максималната му вместимост.
Съществува опасност от изтичане
на вода, преливане и щети по
мебелите.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Включете фурната.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, задайте
функцията: Времетр.
или:
Приключв.
.
Парата се появява след около 2
минути. Когато фурната достигне
настроената температура, се чува
сигнал.
Когато водата във
водосъдържателя започва да
привършва, прозвучава сигнал,
което означава, че трябва да го
напълните отново, за да
продължите с готвенето на пара,
както е описано по-горе.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Изключете фурната.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
Вижте функцията за почистване:
Изпразване На Резервоар.
22
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Фурната е гореща.
Съществува опасност
от изгаряния.
9. След готвене на пара, парата
може да кондензира по дъното на
вътрешността на уреда. Винаги
подсушавайте дъното на
вътрешността на фурната, след
като се охлади.
Оставете фурната да изсъхне напълно
с отворена вратичка. За да ускорите
изсъхването, можете да затворите
вратата и да загреете фурната с
функцията: Топъл Въздух при
температура 150 °C за около 15
минути.
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
6.10 Бързо Нагряване
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за Бързо
нагряване работи.
За да включите функцията, задръжте
за 3 секунди. Индикаторът за бързо
нагряване се сменя.
Тази функция не е налична за някои
функции на фурната.
6.9 Индикатор за нагряване
6.11 Остатъчна топлина
Когато включите функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
Когато изключите фурната, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на
часовника
Функция Ча‐
совник
Таймер
Приложение
За настройка на от‐
брояване (макс. 2 ча‐
са и 30 минути). Тази
функция не влияе
върху работата на
фурната.
Използвайте , за
да активирате функ‐
цията. Натиснете
или
, за да зада‐
дете минутите и
за стартиране.
Времетр.
За да настроите кол‐
ко дълго да работи
фурната (макс. 23 ч.
и 59 мин.).
Функция Ча‐
совник
Приложение
Приключв. Тук се задава час за
изключване на функ‐
ция нагряване (макс.
23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., фурната
изключва нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време.
Фурната използва
остатъчната топлина, за да
продължи процеса на
готвене до изтичане на
времето (3 - 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Фурната се изключва
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да включите или
изключите фурната в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Фурната е изключена. Екранът
показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
Зададената температура е над
80°C.
•
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на
80°C в продължение на 30 минути. Тя
се включва след приключване на
процеса за изпичане.
Можете да включите или изключите
функцията в менюто: Основни
Настройки.
1. Включете фурната.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80°C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да включите или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
23
Функцията: Времетр. е зададена.
.
24
www.electrolux.com
8.1 Онлайн рецепти
Можете да намерите
рецептите за
автоматичните програми,
посочени за тази фурна,
на уебсайта ни. За да
намерите правилната
книжка с рецепти, вижте
PNC номера на
информационната табелка
на рамката на
вътрешността на фурната.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична Рецепта
Тази фурна разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за температурата
в сърцевината
Сензора за температура в
сърцевината измерва температурата
вътре в храната. Когато храната
достигне желаната температура,
фурната се изключва.
Задават се две температури:
•
•
температурата на фурната
(минимум 120 °C),
температурата в сърцевината на
храната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура и оригинални
резервни части.
Насоки за най-добри резултати:
• Подправките трябва да са със
стайна температура.
• Сензора за температура в
сърцевината не може да се
използва за течни ястия.
• По време на готвене сензора за
температура в сърцевината трябва
•
да остане в ястието и щепсела в
контакта.
Използвайте препоръчителни
настройки за температурата в
сърцевината на храната. Вж. глава
"Препоръки и съвети".
Печката изчислява
приблизителното време на
приключване на готвене.
Зависи от количеството
храна и зададените
функция за затопляне и
температура на фурната.
Хранителни категории: месо,
птиче и риба
1. Активирайте уреда.
2. Монтирайте върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото или рибата, по
възможност в най-плътната част.
Уверете се, че поне 3/4 от сензора
за температура в сърцевината е
вътре в ястието.
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
БЪЛГАРСКИ
25
Хранителна категория:
касерола
1. Активирайте уреда.
2. Сложете половината от съставките
в тава за печене.
3. Монтирайте върха на сензора за
температура точно в сърцевината
в средата на касеролата. Сензора
за температура в сърцевината
трябва да е стабилен на място по
време на печене. Използвайте
твърда съставка, за да го
постигнете. Използвайте ръба на
тавата за печене, за да подпрете
силиконовата дръжка на сензора
за температура в сърцевината.
Върха на сензора за температура
в сърцевината не трябва да
докосва дъното на тавата за
печене.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
4. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
6. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
махнете ястието от уреда.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за температура в
сърцевината се нагорещи.
Внимавайте, когато го
изваждате от контакта и
премахвате от храната.
4. Покрийте сензора за температура
в сърцевината с останалите
съставки.
5. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото позициониран от
предната страна на уреда.
26
www.electrolux.com
Тавичка за печене/Дълбока тава:
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
6. Натиснете
или
в рамките на
5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината на
храната.
7. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
8. За да промените температурата в
сърцевината на храната,
натиснете .
Когато ястието достигне настроената
температура, се чува звуков сигнал.
Уредът се деактивира автоматично.
9. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
10. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
махнете ястието от уреда.
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта.
Скара и тава за печене /дълбока тава
заедно:
Плъзнете тавичката за печене /
дълбоката тава между водачите на
носача на рафта и скарата на
водачите отгоре.
ВНИМАНИЕ!
Има риск от изгаряния, ако
сензора за температура в
сърцевината се нагорещи.
Внимавайте, когато го
изваждате от контакта и
премахвате от храната.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Вкарайте рафта между водещите
релси на опорите му .
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
БЪЛГАРСКИ
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
27
Дълбока тава:
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани във
фурната, преди да
затворите вратичката на
фурната.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
28
www.electrolux.com
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Натиснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
, за да
10. Натиснете и задръжте
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, натиснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
Активиране на програмата
1. Включете фурната.
2. Изберете менюто: Любими .
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
10.2 Използване на
функцията Защита за деца
Когато „Защита от деца" е активна,
фурната не може да се включи
инцидентно.
1. Натиснете
дисплея.
, за да включите
2. Натиснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение .
За да изключите функцията „Защита
за деца", повторете стъпка 2.
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да включите
функцията само когато фурната
работи.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
необходимия брой
3. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
За да изключите функция, натиснете
. Екранът показва съобщение.
Натиснете
и след това
потвърдите.
, за да
Когато изключите фурната,
функцията "Заключване"
се изключва.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Включете фурната.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
, за да потвърдите.
6. Натиснете
Натиснете произволен символ (освен
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
функция за нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
БЪЛГАРСКИ
29
10.6 Яркост на екрана
•
•
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да: Настрой +
Продължи включвате и
изключвате функцията.
10.5 Автоматично изключване
Поради мерки за сигурност, фурната
се изключва автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура
(°C)
Време за из‐
ключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното
изключване на работи със
следните функции:
Осветление,
Термосонда,Времетр.,
Приключв..
Яркостта на дисплея има два режима:
•
•
Нощна яркост - когато фурната е
изключена, яркостта на екрана е
по-малка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневен:
– когато фурната е включена.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако фурната е изключена и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато фурната работи, охлаждащият
вентилатор се включва автоматично,
за да поддържа повърхностите на
фурната хладни. Ако изключите
фурната, охлаждащият вентилатор
може да продължи да работи, докато
фурната се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Препоръки за готвене
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви фурна.
Таблиците по-долу предлагат
стандартни настройки за температура,
време за готвене и позиция на
скарата.
Ако не можете да намерите
настройките за специална рецепта,
потърсете подобни рецепти.
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Тази функция ви позволява да
запазите храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80°C.
Затопляне На Чиния
30
www.electrolux.com
Тази функция ви позволява да
затопляте чинии и съдове преди
сервиране. Температурата се
саморегулира автоматично до 70 °C.
Поставете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Използвайте първото ниво на
фурната. След половината от времето
за загряване разменете местата им.
Втасване на тесто
Тази функция ви позвоява да втасвате
тесто с мая. Поставете тестото в
голяма чиния. Използвайте първото
ниво на фурната. Задайте функция:
Втасване на тесто и времето за
готвене.
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не
покривайте храната, понеже това
можи да удължи времето за
размразяване. Използвайте първото
ниво на фурната.
11.3 Само пара
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на
фурната, докато
функцията е включена.
Може да излезе пара.
Стерилизация
Тази функция позволява да
стерилизирате контейнери (напр.
бебешки шишета).
Поставете чистите шишета наобратно
по средата на рафта на първото ниво.
Напълнете съдържателя с
максималното количество вода и
изберете продължителност от 40
минути.
Готвене
Тази функция ви позволява да
приготвяте всички видове храни,
пресни или замразени. Можете да я
използвате за готвене, затопляне,
размразяване, поширане или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, грис и яйца.
Можете да сготвите цялостно меню
наведнъж. Гответе заедно ястия с
подобни времена за готвене.
Използвайте най-голямо необходимо
количество вода, когато готвите ястия
наведнъж.
Използвайте второто ниво на фурната.
Задайте температурата на 99 °С,
освен ако в долната таблица не се
препоръчва различна настройка.
Зеленчуци
Храна
Време (мин)
Белени домати
10
Броколи, на розич‐
ки1)
13 - 15
Зеленчуци, бланши‐
рани
15
Нарязани гъби
15 - 20
Чушки, на лентички
15 - 20
Спанак, пресен
15 - 20
Аспержи, зелени
15 - 25
Патладжани
15 - 25
Тиквички, нарязани
15 - 25
Тиква, на кубчета
15 - 25
Домати
15 - 25
Боб, бланширан
20 - 25
Маруля, цветчета
20 - 25
Савойско зеле
20 - 25
Целина, на кубчета
20 - 30
Праз, на кръгчета
20 - 30
Грах
20 - 30
Зелен боб (кайзер чу‐ 20 - 30
шки)
Сладки картофи
20 - 30
Аспержи, бели
25 - 35
БЪЛГАРСКИ
Храна
Време
(мин)
25 - 35
Леща, червена (съотно‐
шение вода/леща 1:1)
20 - 30
Карфиол, на розички
25 - 35
Шпецле
25 - 30
Копър
25 - 35
Булгур (съотношение во‐
да/булгур 1:1)
25 - 35
Алабаш, на лентички 25 - 35
Бял боб
25 - 35
Кнедли с мая
25 - 35
Броколи, цели
30 - 40
30 - 35
Сладка царевица на
кочан
30 - 40
Ароматен ориз (съотно‐
шение вода/ориз 1:1)
35 - 45
Черен овесен корен
35 - 45
Варени картофи, наряза‐
ни на четвъртинки
Карфиол, цял
35 - 45
Хлебни кнедли
35 - 45
Зелен фасул
35 - 45
Картофени кнедли
35 - 45
Ориз (съотношение вода/
ориз 1:1)1)
35 - 45
Полента (качамак) (съот‐
ношение на течност 3:1)
40 - 50
Храна
Време (мин)
Брюкселско зеле
25 - 35
Моркови
Бяло и червено зеле, 40 - 45
на лентички
Артишок
50 - 60
Сушени варива, на‐
киснати (съотноше‐
ние вода/варива 2:1)
55 - 65
Кисело зеле
60 - 90
Червено Цвекло
70 - 90
1) Загрейте фурната предварително за 5
минути.
Гарнитури
31
Оризов пудинг (съотноше‐ 40 - 55
ние мляко/ориз 2,5:1)
Небелени картофи, сред‐
но изпечени
45 - 55
Леща, кафява и зелена
(съотношение вода/леща
2:1)
55 - 60
1) Съотношението вода-ориз, може да се
промени в зависимост от вида ориз.
Храна
Време
(мин)
Кускус (съотношение во‐
да/кускус 1:1)
15 - 20
Храна
Време
(мин)
Пресни талиателе
15 - 25
Ябълкови резени
10 - 15
Пудинг от грис (съотноше‐ 20 - 25
ние мляко/грис 3,5:1)
Горещи плодове
10 - 15
Течен шоколад
10 - 20
Плодов компот
20 - 25
Плодове
32
www.electrolux.com
Риба
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Филе от плоска риба
80
15
Скариди, пресни
85
20 - 25
Миди
99
20 - 30
Филета от сьомга
85
20 - 30
Пъстърва 0.25 кг
85
20 - 30
Скариди, замразени
85
30 - 40
Дъгова пъстърва 1 кг
85
40 - 45
Месо
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Наденички
80
15 - 20
Баварска телешка наденица (бяла
наденица)
80
20 - 30
Виенска наденица
80
20 - 30
Задушени пилешки гърди
90
25 - 35
Варена шунка 1 кг
99
55 - 65
Пиле, задушено 1 - 1,2 кг
99
60 - 70
Каселер (пушено свинско филе),
задушен
90
70 - 90
Телешко / свинско филе 0.8 - 1 кг
90
80 - 90
Тафелшпиц (варено телешко)
99
110 - 120
•
Яйца
Храна
Време (мин)
Яйца, рохко сва‐
рени
10 - 11
Яйца, средно
сварени
12 - 13
Яйца, твърдо
сварени
18 - 21
11.4 Заедно Турбо Грил и
Само пара
Можете да комбинирате тези функции
за готвене на месо, зеленчуци и
гарнитури наведнъж.
•
•
•
Задайте функцията: Турбо Грил, за
да печете месо.
Добавете приготвените зеленчуци и
гарнитури.
Оставете фурната да се охлади до
температура от 90 °C. Можете да
отворите вратичката на първа
позиция за приблизително 15
минути.
Задайте функцията: Само пара.
Гответе всички ястия заедно,
докато станат готови.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Турбо Грил (първа стъпка:
приготвяне на месо)
Само пара (втора стъпка: до‐
бавете зеленчуци)
Темпера‐ Време
тура (°C) (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐ Време
тура (°C) (мин)
Положе‐
ние на
скарата
Печено
180
телешко 1
кг
Брюксел‐
ско зеле,
полента
(качамак)
60 - 70
месо: 1
99
40 - 50
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Свинско
печено 1
кг,
Картофи,
зеленчу‐
ци, сос
180
60 - 70
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Телешко
печено 1
кг,
Ориз, зе‐
ленчуци
180
50 - 60
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
11.5 Висока Влажност
Използвайте второто ниво на фурната.
Храна
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Пудинг / Флан 90
на малки по‐
рции в купич‐
ки
35 - 45
Печени яйца
90 - 110
15 - 30
Глинени Съ‐
дове
90
40 - 50
Тънко филе
от риба
85
15 - 25
Храна
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Дебело филе
от риба
90
25 - 35
Малка цяла
риба до 0,35
кг
90
20 - 30
Цяла риба до
1 кг
90
30 - 40
Кнедли на
фурна
120 - 130
40 - 50
11.6 Ниска Влажност
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Свинско печено
1000 г
160 - 180
90 - 100
2
33
34
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Говежда печено
1000 г
180 - 200
60 - 90
2
Телешко печено
1000 г
180
80 - 90
2
Парче месо, суро‐
во 500 г
180
30 - 40
2
Пушено свинско
160 - 180
филе 600-1000 г
(накиснато за 2 ча‐
са)
60 - 70
2
Пиле 1000 г
180 - 210
50 - 60
2
Патица 1500 –
2000 г
180
70 - 90
2
Гъска 3000 г
170
130 - 170
1
Запечени картофи 160 - 170
50 - 60
2
Макарони на фур‐
на
170 - 190
40 - 50
2
Лазаня
170 - 180
45 - 55
2
Различни видове
хляб 500 – 1000 г
180 - 190
45 - 60
2
Погачи
180 - 210
25 - 35
2
Готови за печене
рола
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г
200
15 - 20
2
Готови за печене
бегети 40-50 г, за‐
мразени
200
25 - 35
2
11.7 Възстановяване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Ястия в един
съд
110
10 - 15
2
Паста
110
10 - 15
2
Ориз
110
10 - 15
2
Кнедли
110
15 - 25
2
БЪЛГАРСКИ
11.8 Печене
•
•
•
Първия път използвайте по-ниската
температура.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
Кейкове и сладки с различни
височини невинаги се запичат
равномерно. Не е необходимо да
•
35
се променя температурната
настройка ако се получи
неравномерно изсъхване.
Разликите се изравняват по време
на печенето.
Тавите във фурната могат да се
огънат/изкривят по време на
печене. Когато тавите изстинат,
изкривяването изчезва.
11.9 Съвети за печене
Резултати от пече‐
нето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не Позицията на скарата е
се е зачервила до‐
неправилна.
статъчно.
Поставете сладкиша на пониска скара.
Сладкишът спада и
Температурата на фур‐
става клисав, недо‐
ната е твърде висока.
печен или с воднисти
ивици.
Времето за печене е
прекалено кратко.
При следващото печене за‐
дайте малко по-ниска темпе‐
ратура на фурната.
Сладкишът е прека‐
лено сух.
Задайте по-дълго време за
печене. Не можете да нама‐
лите времето за печене като
зададете по-високи темпера‐
тури.
Има прекалено много
течност в сместа.
Използвайте по-малко теч‐
ност. Внимавайте с времена‐
та за бъркане, особено ако
използвате универсални мик‐
сери.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене за‐
дайте по-висока температура
на фурната.
Времето за печене е
прекалено дълго.
При следващото печене за‐
дайте по-кратко време на пе‐
чене.
Сладкишът се запича Температурата на фур‐
Задайте по-ниска температу‐
неравномерно.
ната е прекалено висока ра и по-дълго време за пече‐
и времето за печене
не.
прекалено кратко.
Сладкишът не е го‐
тов за посоченото
време за печене.
Сместа е разстлана не‐
равномерно.
Разстелете сместа равномер‐
но в тавата за печене.
Температурата на фур‐
ната е твърде ниска.
При следващото печене за‐
дайте малко по-висока темпе‐
ратура на фурната.
36
www.electrolux.com
11.10 Печене върху едно ниво
Печене в плитка тава
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐ Топъл Въздух
киш / плодови
сладкиши
140 - 160
70 - 90
1
Блат – лeко
тесто
Топъл Въздух
150 - 1601)
20 - 30
2
Блат – пан‐
дишпан
Топъл Въздух
150 - 170
20 - 25
2
Чийзкейк
Традиционно
печене
170 - 190
60 - 90
1
1) предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Традиционно
печене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Традиционно
печене
160 - 1801)
50 - 70
2
Хляб (ръжен
Традиционно
хляб):
печене
1. Първите
20 минути:
2. След това
намали на:
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки / Екле‐ Традиционно
ри
печене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено
руло
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото
(сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
мов кекс /
Сладки кексо‐
ве
190 - 2101)
20 - 30
3
Традиционно
печене
Традиционно
печене
БЪЛГАРСКИ
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Плодови слад‐ Традиционно
киши
печене
180
35 - 55
3
Кейк с мая и
Традиционно
заливка (напр. печене
извара, смета‐
на, крем)
160 - 1801)
40 - 60
3
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Леко тесто /
Топъл Въздух
пандишпанова
смес
150 - 160
15 - 25
3
Целувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Бисквитки с
мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многоли‐
стно тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
190 - 2101)
10 - 25
3
1) предварително загрейте фурната.
Бисквити
Храна
Функция
Традиционно
печене
1) предварително загрейте фурната.
11.11 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на
фурна
Традиционно
печене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Традиционно
печене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
огретен 1)
Турбо Грил
170 - 190
15 - 35
1
Багети с топе‐
но сирене
Топъл Въздух
160 - 170
15 - 30
1
Мляко с ориз
Традиционно
печене
180 - 200
40 - 60
1
37
38
www.electrolux.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Рибни суфле‐
та
Традиционно
печене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зе‐
ленчуци
Топъл Въздух
160 - 170
30 - 60
1
1) предварително загрейте фурната.
11.12 Вентил. печене с влажн.
Храна
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Мусака
170 - 190
70 - 95
3
Лазаня
180 - 200
75 - 90
3
Канелони
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
Ябълков кекс, приготвен с
пандишпанова смес (кръ‐
гла форма за кекс)
160 - 170
70 - 80
3
Бял хляб
190 - 200
55 - 70
3
11.13 Печене на няколко нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Кремки/еклери 160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) предварително загрейте фурната.
БЪЛГАРСКИ
Бисквити
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
Малки сладки / 150 - 160
комбинация от
меки бисквити
20 - 40
1/4
1/3/5
Целувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,Ядки/
Брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Бисквити с
мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многоли‐
стно тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
180
1) предварително загрейте фурната.
11.14 Изпичане до хрупкаво с Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънък блат)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Пица (дебел блат) 180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Киш лорен / Швей‐ 170 - 190
царски флан
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐ 210 - 2301)
тели
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен
210 - 2301)
15 - 25
2
Пирожките
180 - 2001)
15 - 25
2
1) предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
39
40
www.electrolux.com
11.15 Печене (на месо)
Използвайте термоустойчиви съдове
за готвене.
Печете големи парчета месо директно
в тавичката или върху скарата,
поставена над тавичката.
Поставете малко вода в тавичката, за
да предотвратите изгарянето на
сокове и мазнините на месото.
Месото със сланина може да се пече в
тавичката за печете без капак.
Обърнете печивото след 1/2 - 2/3 от
времето за печене.
За да се запази месото по-сочно:
• печете чисто месо (без тлъстини) в
тавата за печене с похлупак или
използвайте торба за печене.
• печете месо и риба нарязани на
големи парчета (1 кг или повече).
• докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове.
11.16 Печене (на месо)
Говеждо
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура Време (мин)
(°C)
Задушено месо
1 - 1.5
Традиционно
печене
230
120 - 150
Говеждо печено
или филе: алан‐
гле
дебело 1 см
Турбо Грил
190 - 2001)
5-6
Говеждо печено дебело 1 см
или филе: средно
изпечено
Турбо Грил
180 - 1901)
6-8
Говеждо печено
или филе: добре
изпечено
Турбо Грил
170 - 1801)
8 - 10
дебело 1 см
1) предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура Време (мин)
(°C)
Плешка / врат /
бут
1 - 1.5
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
Котлет / гърди
1 - 1.5
Турбо Грил
170 - 190
30 - 60
Руло "Стефани"
0.75 - 1
Турбо Грил
160 - 170
50 - 60
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
БЪЛГАРСКИ
Телешко
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Телешко пече‐ 1
но
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
Телешки джо‐
лан
1.5 - 2
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Агнешки бут / 1 - 1.5
Агнешко пече‐
но
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
Агнешко филе 1 - 1.5
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Еленско месо / 1
заешко бутче
Турбо Грил
180 - 2001)
35 - 55
Филе от елен
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
Еленски бут
1.5 - 2
Традиционно
печене
180 - 200
60 - 90
Агнешко
Храна
Дивеч
Храна
Количество
(кг)
1) предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Порции птиче
месо
0.2 - 0.25
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
Половин пиле
0.4 - 0.5
Турбо Грил
190 - 210
40 - 50
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
Патица
1.5 - 2
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
Гъска
3.5 - 5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
Пуйка
2.5 - 3.5
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
Пуйка
4-6
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
41
42
www.electrolux.com
Риба
Храна
Количество
(кг)
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Цяла риба
1 - 1.5
Турбо Грил
180 - 200
30 - 50
11.17 Grill
Загрейте празната фурната
предварително за 5 минути.
Поставете тавата за мазнина на
първата позиция за скара.
Grill
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
1st side
2-ра страна
Говежда пече‐ 210 - 230
но
30 - 40
30 - 40
2
Телешко филе 230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешко каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла,
0,5 - 1 кг.
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
11.18 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
ААмерик. пица, за‐ 190 - 210
мразена
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐ 180 - 200
мразени
15 - 30
2
Полуфабрикати
190 - 210
15 - 25
3
Полуфабрикати
190 - 210
20 - 30
3
Картоф С Корич. /
Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картофи На Фурна 210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канело‐
ни, прясно
35 - 45
2
170 - 190
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена лаза‐
ня / канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
180 - 200
40 - 50
2
43
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Пица, замра‐
зена
Традиционно
печене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Полуфабрика‐ Традиционно
ти 1) (300 - 600 печене или
Турбо Грил
г)
200 - 220
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Бегети
Традиционно
печене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
Плодови слад‐ Традиционно
киши
печене
според указа‐
нията на
производите‐
ля
според указа‐
нията на
производите‐
ля
3
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.19 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
готв. плот при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
44
www.electrolux.com
Настройте температурата на 120 °C.
Храна
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Говеждо пе‐
чено, 1-1,5 кг
120 - 150 1
Говеждо фи‐
ле, 1-1,5 кг
90 - 150
Телешко пе‐
чено, 1-1,5 кг
120 - 150 1
Пържоли, 0,2
- 0,3 кг
20 - 40
3
3
11.20 Консервиране
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
За тази функция използвайте първата
скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за печене
повече от шест еднолитрови буркана
за консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в тавата
за печене, за да има достатъчно влага
във фурната.
Когато течността в бураните започне
да ври (приблизително след 35 - 60
минути при еднолитрови буркани),
спрете фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Не използвайте буркани с капачка на
винт и скоба или метални кутии.
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Ягоди / боровин‐
160 - 170
ки / малини / зряло
цариградско гро‐
зде
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
35 - 45
-
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Круши / дюли / си‐
ни сливи
160 - 170
35 - 45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
10 - 15
Зеленчуци
5 - 10
БЪЛГАРСКИ
45
Храна
Температура (°C)
Консервиране до Продължете да
началото на поя‐ готвите на 100 °C
ва на мехурчета (мин)
(мин)
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐ 160 - 170
пержи
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.21 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселява‐
не
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови ре‐
зени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
11.22 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
46
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бял Хляб
170 - 190
40 - 60
2
Багета
200 - 220
35 - 45
2
Бриош
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
170 - 190
50 - 70
2
черен хляб
170 - 190
50 - 70
2
Пълнозърнест
хляб
170 - 190
40 - 60
2
Погачи
190 - 210
20 - 35
2
11.23 Термосонда таблица
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
Алангле
Средно Из‐
печено
Добре Изпечено
Печено говеждо
45
60
70
Говеждо филе
45
60
70
Говеждо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
Месно руло
80
83
Свинско
Температура в сърцевината на храната (°C)
86
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Шунка,
Печено месо
80
84
88
Котлети (плешка),
Пушено свинско филе,
Пушено филе задушено
75
78
82
Телешко
Температура в сърцевината на храната (°C)
Телешко печено
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
75
80
85
БЪЛГАРСКИ
Телешко
Телешки джолан
Овнешко / агнешко месо
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
85
88
90
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Овнешки бут
80
85
88
Овнешко филе
75
80
85
Агнешки бут,
Печено агнешко
65
70
75
Дивеч
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Филе от заек,
Филе от елен
65
70
75
Заешко бутче,
Цял заек,
Еленски бут
70
75
80
Птиче
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
Пиле (цяло / половин / гърди) 80
83
86
Патица (цяла / половин),
Пуйка (цяло / гърди)
75
80
85
Патица (гърди)
60
65
70
Риба (сьомга, пъстърва, бя‐
ла риба)
47
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Риба (цяла / голяма / на пара),
60
Риба (цяла / голяма / печена)
Средно Изпе‐
чено
Още
64
68
48
www.electrolux.com
Касероли - предварително
сготвени зеленчуци
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Касерола с тиквички,
Касерола с броколи,
Касерола с фенел
85
88
91
Касероли - Солени
Температура в сърцевината на храната (°C)
По-малко
Средно Изпе‐
чено
Още
Канелони,
Лазаня,
Макарони на фурна
85
88
91
Касероли - Сладки
Температура в сърцевината на храната (°C)
Касерола от бял хляб с / без
плодове,
Касерола от оризова каша с /
без плодове,
Касерола със сладки нудели
По-малко
Средно Изпе‐ Още
чено
80
85
90
11.24 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове по EN 60350-1:2013 и IEC
60350-1:2011.
Печене на едно ниво. Печене в плитка тава
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Пандишпан без
масло
Топъл Въздух
140 - 150
35 - 50
2
Пандишпан без
масло
Топлина отгоре / 160
отдолу
35 - 50
2
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Топъл Въздух
160
60 - 90
2
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени по
диагонал)
Топлина отгоре / 180
отдолу
70 - 90
1
БЪЛГАРСКИ
49
Печене на едно ниво. Бисквити
Използвайте позицията на третия рафт.
Храна
Функция
Температура (°C)
Време
(мин)
Сладкиши от маслено
тесто/тестени ивици
Топъл Въздух
140
25 - 40
Сладкиши от маслено
тесто/тестени ивици
Топлина отгоре / от‐ 1601)
долу
20 - 30
Малки кексчета (20
броя/тава)
Топъл Въздух
1501)
20 - 35
Малки кексчета (20
броя/тава)
Топлина отгоре / от‐ 1701)
долу
20 - 30
1) Предварително загрейте фурната.
Печене на няколко нива. Бисквити
Храна
Сладкиши от мас‐
лено тесто / тесте‐
ни ивици
Функция
Топъл Въздух
Малки кексчета (20 Топъл Въздух
броя/тава)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
2 по‐
зи‐
ции
3 по‐
зи‐
ции
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
Grill
Загрейте празната фурната предварително за 5 минути.
Грил с максимална температурна настройка.
Храна
Функция
Време (мин)
Положение на
скарата
Тост
Grill
1-3
5
Телешка пържола
Grill
24 - 301)
4
1) Обърнете по средата на готвенето.
11.25 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове за функцията: Само пара.
Тестове според IEC 60350-1.
50
www.electrolux.com
Храна
Контей‐
нер
(Gastrono
rm)
Количе‐
ство (г)
Положе‐
ние на
скарата
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Забележки
Броколи1)
1 х 1/2
перфори‐
рано
300
3
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Броколи1)
2 х 1/2
перфори‐
рано
2 x 300
2и4
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Броколи1)
1 х 1/2
перфори‐
рано
макс.
3
99
15 - 18
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
Замразен
грах
2 х 1/2
перфори‐
рано
2 x 1300
2и4
99
Докато
темпе‐
ратура‐
та в
най-сту‐
дената
точка
достиг‐
не 85
°C.
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за
скара.
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
Почиствайте лицевата част на уреда с
мека кърпа с гореща вода и препарат
за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте подходящ
почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
фурната след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да доведат
до пожар. Рискът е по-голям за тавата
на грила.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат. Използвайте
мека кърпа с топла вода и почистващ
препарат. Не почиствайте
принадлежностите в съдомиялна
машина.
БЪЛГАРСКИ
Почиствайте упоритите замърсявания
със специален почистващ препарат за
фурни.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри предмети
или в съдомиялна машина. Това може
да повреди незалепващото покритие.
12.4 Почистване С Пара
Почистете на ръка, колкото е
възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
Почиствайте влагата от вътрешността
след всяка употреба.
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
вътрешността на фурната.
12.2 Препоръчителни
почистващи продукти
Преди да започнете процедура по
почистване, уверете се че фурната е
студена.
Не използвайте абразивни гъбички
или агресивни препарати. Може да
причини щети към емайлираните и от
неръждаема стомана части.
Може да закупите нашите продукти в
www.electrolux.com/shop и в подобрите магазини.
12.3 Сваляне на носачите на
скарата
Преди обслужване се уверете, че
фурната е хладна. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите фурната,
отстранете носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете мет. държачи в обратна
последователност.
51
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното ниво
(около 950 мл вода), докато
прозвучи звуков сигнал или на
дисплея се покаже съобщение.
2. Изберете функцията Почистване
на пара от менюто: Почистване.
Почистване С Пара времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
a) Включете функцията.
b) Когато програмата приключи,
прозвучава звуков сигнал.
c) Натиснете някое сензорно
поле, за да изключите сигнала.
Почистване С Пара Plus времетраенето на тази функция е
около 75 минути.
a) Напръскайте с подходящ
препарат по еднакъв начин във
вътрешността на фурната
върху емайлираните и метални
части.
b) Включете функцията.
Първата част на програмата
приключва след около 50
минути.
c) Натиснете
.
Следвайте
съобщението на
дисплея за да
завършите
почистването.
d) Почистете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да
използвате топла вода или
52
www.electrolux.com
почистващи препарати за
фурна.
e) Натиснете
.
Финалната част на
процедурата започва.
Времетраенето на този етап е
около 25 минути.
3. Избършете вътрешността на
фурната с неабразивна гъба за
повърхности. Може да използвате
топла вода.
След почистване, дръжте вратичката
на фурната отворена в продължение
на около 1 час. Изчакайте, докато
фурната изсъхне. За да увеличите
скоростта на изсушаване, можете да
загреете фурната с горещ въздух на
150 °C за около 15 минути. Ще
получите максимален ефект от
почистващата функция, ако почистите
фурната на ръка, веднага след
приключване на функцията.
12.5 Напомняне За
Почистване
Когато се появи напомняне, е
необходимо почистване. Използвайте
функцията Почистване С Пара Plus.
Можете да активирате/деактивирате
функцията: Напомняне За Почистване
в менюто: Основни Настройки.
12.6 Система на
парогенератор - Отстр. на
котл. камък
Когато работи прогенератора, в него
се образува варовик (заради
съдържанието на калций във водата).
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на
парогенератора и качеството на
храната. За да предотвратите
натрупването на варовик, почистете
парогенериращата верига.
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на пълната процедура
е около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Уверете се, че водосъдържателят
е празен.
2. Натиснете
.
3. Поставете съда за печене/грил (на
месо) на първата позиция на
скарата.
.
4. Натиснете
5. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
6. Напълнете останалата част от
водосъдържателя с вода до
максималното ниво, докато
прозвучи сигнал или на дисплея се
покаже съобщение.
7. Натиснете
.
Това активира първата част от
процедурата: Отстр. на котл. камък.
Времетраенето на тази
част е около 1 част и 40
минути.
8. В края на първата част изпразнете
съда за печене/грил (на месо) и го
сложете отново на позицията на
първия рафт.
9. Натиснете
.
10. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи сигнал или
на дисплея се покаже съобщение.
.
11. Натиснете
Това активира втората част от
процедурата: Отстр. на котл. камък. То
ще изплакне веригата на
парогенератора.
Времетраенето на тази
част е около 35 минути.
Премахнете съда за печене/грил (на
месо) след края на процедурата.
Ако функцията: Отстр. на
котл. камък не е
извършена по правилният
начин, дисплеят ще
покаже съобщение, за да я
повторите.
БЪЛГАРСКИ
Ако фурната е влажна или мокра,
забършете я със сух парцал. Оставете
фурната да изсъхне напълно с
отворена вратичка.
12.7 Напомняне за
отстраняване на котлен
камък
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. на котл.
камък. Тези напомняния се активират
при всяко изключване на уреда.
Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът за
отстраняване на котлен камък.
Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък.
Ако не отстраните
котления камък от уредът,
когато силното напомняне
е включени, не можете да
използвате функциите за
пара.
Не можете да изключите
напомнянето за
отстраняване на котлен
камък.
12.8 Система на
парогенератор - Изплакване
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
4. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.9 Изпразване На
Резервоар
Премахнете всички принадлежности.
Функцията за почистване отстранява
остатъчната вода от
водосъдържателя. Използвайте
функцията след функцията за готвене
на пара.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 6 минути.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
.
2. Натиснете
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.10 Премахване и монтаж
на вратата
Можете да отстраните вратата и
вътрешните стъклени панели, за да ги
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
2. Натиснете
.
3. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода до максималното
ниво, докато прозвучи звуков
сигнал или на дисплея се покаже
съобщение.
53
A
A
54
www.electrolux.com
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
фурната под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
12.11 Смяна на крушката
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
Лампата може да е
гореща.
1. Изключете фурната.
Изчакайте докато фурната изстине.
2. Изключете фурната от
електрическата мрежа.
3. Поставете парче плат върху
дъното на фурната.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката, за да го извадите.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
Страничната лампа
9. Почистете стъклените панели с
вода и сапун. Внимателно
подсушете стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
1. Отстранете левия носач на
скарата, за да да получите достъп
до лампата.
2. Използвайте отвертка тип "звезда
20", за да свалите капака.
3. Свалете и почистете металната
рамка и уплътнението.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300°C
5. Поставете металната рамка и
уплътнението. Затегнете
винтовете.
6. Поставете левия носач на скарата.
БЪЛГАРСКИ
55
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате Фурната не е свързана
или работите с фурната. към електрозахранването
или е свързана непра‐
вилно.
Проверете дали фурната
е свързана правилно към
електрозахранването
(вижте диаграмата за
свързване).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Включете фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е на‐
строен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че настрой‐
не са зададени.
ките са правилни.
Фурната не нагрява.
Автоматичното изключ‐
ване е включено.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Вижте "Използване на
Защита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно вра‐
тичката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпа‐
зителят е причина за не‐
изправността. Ако пред‐
пазителите продължават
да падат, се обадете на
квалифициран електро‐
техник.
Лампата не функциони‐
ра.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината
не е правилно монтиран
в гнездото.
Поставете жака на сензо‐
ра за температура в съ‐
рцевината възможно понавътре в гнездото.
56
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Дисплеят показва код за Има електрическа повре‐ •
грешка, който не е упоме‐ да.
нат в тази таблица.
•
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурна‐
та.
Изключете фурната
посредством предпа‐
зителя на жилището
или предпазния пре‐
късвач на таблото и
след това го включете
отново
Ако екранът отново
показва същото съоб‐
щение за грешка,
свържете се с отдела
за обслужване на
клиенти.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Фурната е активирана и
Активиран е демонстра‐
не нагрява. Вентилато‐
ционният режим.
рът не работи. На екрана
се появява "Demo".
Вижте глава "Основни
настройки" в главата
"Всекидневна употреба".
Премахването на котле‐
ния камък е прекъснато
преди края.
Имало е спиране на тока. Повторете процеса.
Премахването на котле‐
ния камък е прекъснато
преди края.
Функцията беше спряна
от потребителя.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пе‐
чене/грил след премах‐
ването на котления ка‐
мък.
Не сте напълнили водо‐
съдържателя до макси‐
малното ниво.
Проверете дали има на‐
личен препарат за пре‐
махване на котления ка‐
мък / водата в корпуса на
водосъдържателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
лната част на вътреш‐
ността след премахване
на котления камък .
Съдът за печене/грил е
позициониран грешно в
скарата.
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фур‐
ната. Поставете съда за
печене/грил (на месо) на
първата позиция на ска‐
рата.
Функцията за почистване Имало е спиране на тока. Повторете процеса.
е прекъсната преди края.
Функцията за почистване Функцията беше спряна
е прекъсната преди края. от потребителя.
Повторете процеса.
БЪЛГАРСКИ
57
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на
функцията за почиства‐
не.
Напръскахте уредът с
твърде много от препара‐
та преди активирането на
цикъла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък
слой от препарата. На‐
пръскайте по равно с
препарата.
Процедурата по почи‐
Първоначалната темпе‐
Повторете цикъла. Стар‐
стване на работи правил‐ ратура на функцията за
тирайте цикъла, когато
но.
почистване с пара е била уреда е студен.
прекалено висока.
Процедурата по почи‐
Не сте премахнали стра‐ Премахнете страничните
стване на работи правил‐ ничните мрежи преди
мрежи от уреда и повто‐
но.
стартирането на процеса рете функцията.
на почистване. Те могат
да прехвърлят топлина
към стените и да намалят
производителността.
Процедурата по почи‐
Не сте премахнали при‐
стване на работи правил‐ надлежностите от уреда
но.
преди стартирането на
процеса на почистване.
Те могат да изложат на
риск цикъла на парата и
да намалят производи‐
телността.
13.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Премахнете принадлеж‐
ностите от уреда и повто‐
рете функцията.
данни. Тази табелка се намира върху
предната рамка на вътрешността на
фурната. Не отстранявайте табелката
с данни от вътрешността на фурната.
Данните, необходими за сервизния
център, са посочени на табелката с
Препоръчваме ви да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
Номер на продукт (PNC)
.........................................
Сериен номер (SN)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
58
www.electrolux.com
Идентификация на модела
EOB8S31X
EOB8S31Z
KOBBS31X
Индекс на енергийна ефективност
81.0
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно нато‐
варване, засилен вентилационен режим
0.68 kWh/цикъл
Брой обеми на фурната
1
Източник на топлина
Електричество
Обем
70 l
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
14.2 Енергоспестяваща
Фурната съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена добре, когато фурната
работи. Не отваряйте вратичката
твърде често по време на готвене.
Поддържайте уплътнението на
вратичката чисто и се уверете, че е
добре фиксирано в своята позиция.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
EOB8S31X
38.5 kg
EOB8S31Z
40.0 kg
KOBBS31X
39.0 kg
температурата на фурната до
минималната 3-10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
Когато приготвяте няколко ястия
наведнъж, свеждайте интервалите
между готвенето им до минимум.
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да пестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако е активирана програма с избор на
„Времетраене или край" и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично по-рано при някои
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
БЪЛГАРСКИ
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли.
Индикаторът за остатъчна топлина
или температура се появява на
дисплея.
Готвене с изключена лампичка
Изключете лампичката по време на
готвене. Включвайте я само, когато
имате нужда от нея.
59
Вентил. печене с влажн.
Функция, разработена за пестене на
енергия по време на готвене.
Когато използвате тази функция,
лампата автоматично се изключва
след 30 секунди. Може да включите
лампичката отново, но това действие
ще намали очакваното
енергоспестяване.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
867352810-B-482018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement