Aeg B1100-4-MEURO Handleiding


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Aeg B1100-4-MEURO Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B1100-4
Elektrische inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
4
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
8
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dagtijd instellen en wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat inzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klokfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitschakelen van de tijdsaanduiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
14
15
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
25
25
27
27
28
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deurruit van de oven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
30
31
32
34
35
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet met hete
kookzones in aanraking komen of onder de hete ovendeur worden
geklemd.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
4
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
5
Afvalverwerking
2
2
1
6
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Temperatuurcontrolelampje
Tijdsindicatie
Klokfunctietoetsen
Ovenfuncties
Temperatuurkeuze
7
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Combi-rooster
Voor servies, bakvormen, braden en
grilleren.
Universele bakplaat
Voor vochtig gebak, braden of als
bakplaat resp. braadslede voor het
opvangen van vet.
8
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na een stroomstoring knippert het functielampje Dagtijd
automatisch.
1. Om een reeds ingestelde dagtijd te
veranderen drukt u de toets
Selectie zo vaak in, tot het functielampje Dagtijd knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de juiste tijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd aan.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
9
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen.
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
Bij metalen fronten in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen gebruiken.
1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een
warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
10
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Temperatuurcontrolelampje
Ovenfuncties
Temperatuurkeuze
1. Zet de schakelaar voor de ovenfunctie op de gewenste functie.
2. Zet de temperatuurkiezer van de oven op de gewenste temperatuur.
Het temperatuurcontrolelampje is aan zolang de oven opwarmt.
3. Om de oven uit te schakelen moet u de schakelaars voor de ovenfunctie
en de temperatuurkeuze beide in de UIT stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
11
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Ovenverlichting
12
Toepassing
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te
maken.
Verwarmingselement/ventilator
---
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
Bovenwarmte,
onderwarmte
Bovenwarmte
Voor het Lichtjes bakken van
brood en banket en voor ovenschotels.
Bovenwarmte
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Rooster en plaat inzetten
3
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen zijn voorzien van een kleine welving rechts en links.
Deze welving dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar achteren
wijzen.
Plaat plaatsen:
De kantelbeveiliging moet naar achteren wijzen.
Rooster inzetten:
Rooster zo inzetten dat de twee geleidingsstangetjes naar boven wijzen. De kantelbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in
de oven liggen.
Rooster en plaat inzetten:
Bij het gelijktijdig gebruiken van het
rooster en de plaat, dient de kantelbeveiliging van het rooster exact in
de rondingen van de plaat geplaatst
te worden.
13
Klokfuncties
Functielampjes
Toets
Tijdsindicatie
Functielampjes
Toets Selectie
Toets
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
14
3
2
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het selecteren van een functie knippert het bijbehorende functielampje ca. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunnen met de toetsen
of de gewenste tijden worden ingesteld.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert het functielampje opnieuw ca. 5 seconden. Daarna blijft het functielampje branden. De ingestelde tijd begint te lopen.
• De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
• De gewenste ovenfunctie en oventemperatuur kunnen voor of na het
instellen van de klokfuncties Duur en Einde worden gekozen.
• Na afloop van het bereidingsproces draait u de schakelaars voor de
ovenfunctie en de temperatuurkeuze weer op de positie UIT.
Uitschakelen van de tijdsaanduiding
Door het uitschakelen van de tijdsaanduiding kunt u energie besparen.
Tijdsaanduiding uitschakelen
Druk twee willekeurige toetsen net zo lang in tot de aanduiding donker
wordt (ca. 10 seconden).
3
Tijdsaanduiding inschakelen
Druk twee willekeurige toetsen zo lang in tot de dagtijd weer in het
display verschijnt (ca. 10 seconden).
Het display kan alleen worden uitgeschakeld wanneer niet een van de
klokfuncties Duur , Einde of Kookwekker in gebruik is.
15
Kookwekker
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje
Kookwekker knippert.
2. Met de toets of de gewenste
Kookwekker instellen (max. 2 uur 30
minuten).
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie
de resterende tijd aan.
Het functielampje Kookwekker
brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje en klinkt er
gedurende 2 minuten een signaal.
De signaaltoon kan worden uitgeschakeld door op een willekeurige
toets te drukken.
16
Duur
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Duur knippert.
2. Met de toets of de gewenste
bereidingstijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd. Het
functielampje Duur brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
17
Einde
1. Toets Selectie zo vaak indrukken,
tot het functielampje Einde knippert.
2. Met de toets of de gewenste
uitschakeltijd instellen.
Na ca. 5 seconden schakelt de indicatie terug naar de dagtijd.
Het functielampje Einde brandt.
Wanneer de tijd is verstreken, knippert het functielampje, klinkt er gedurende 2 minuten een signaal en
wordt de oven uitgeschakeld.
3. De signaaltoon en het programma
kunnen worden uitgeschakeld door
op een willekeurige toets te drukken.
18
3
Duur
en Einde
gecombineerd
Duur en Einde kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de
oven op een later tijdstip automatisch moet worden in- en uitgeschakeld.
1. Met de functie Duur de tijd instellen, die het gerecht nodig heeft.
In dit geval 1 uur.
2. Met de functie Einde het tijdstip
instellen, waarop het gerecht klaar
moet zijn.
In dit geval 14:05.
De functielampjes Duur en
Einde branden en in het display
wordt de tijd aangegeven.
In dit geval 12:05.
De oven wordt op het berekende
tijdstip automatisch ingeschakeld.
In dit geval 13:05.
En na afloop van de ingevoerde
duur wordt de oven weer uitgeschakeld.
In dit geval 14:05.
19
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
Bakvormen
Voor Boven- en onderwarmte
coate vormen geschikt.
zijn vormen van donker metaal en ge-
Inzetniveaus
Bakken met Boven- en onderwarmte
mogelijk.
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
20
.
is altijd slechts op één niveau
3
2
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte ook tegelijkertijd twee vormen naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, gaartijden en gebruiksniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te
stellen en pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
Om gebruik te kunnen maken van de nawarmte, kunt u de oven bij langere baktijden ca. 10 minuten voor het einde van de baktijd uitschakelen.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
21
Baktabel
Soort gebak
Gebruiks- Temperatuur
niveau
ºC
Tijd
Gebak in vormen
Tulband of brioche??
1
160-180
0:50-1:10
Zandgebak/koningskoek
1
150-170
1:10-1:30
Biscuittaart
2
160-180
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
3
190-2101)
0:10-0:25
Taartbodem van roerdeeg
3
170-190
0:20-0:25
Belegde appeltaart
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart
(2 bakvormen Ø20 cm, diagonaal opgesteld)
1
180-200
0:20-0:30
Hartige taart (bijv. Quiche lorraine)
1
180-200
0:30-1:10
Kwarktaart
1
160-180
1:00-1:30
3
170-190
0:30-0:40
Gebak op het bakblik
Gistbroodje/-krans
Kerststol
22
3
Brood (roggebrood) eerst
.............................................dan
2
Roomsoezen/éclairs
3
1)
160-180
0:40-1:00
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
190-210
0:25-0:40
1)
Biscuitrol
3
180-200
0:10-0:20
Droog kruimelgebak
3
160-180
0:20-0:40
1)
Boter-/suikerkoek, tompoes
3
190-210
0:15-0:30
Vruchtentaart (op rijsdeeg / roerdeeg)2)
3
170-190
0:25-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg2)
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare
toevoegingen (bijv. kwark, slagroom,
enz.)
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)2)
1
190-2101)
0:30-1:00
Pizza (dun)
1
230-2501)
0:10-0:25
Turks brood
1
230-2501)
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
1
210-2301)
0:35-0:50
Soort gebak
Gebruiks- Temperatuur
niveau
ºC
Tijd
Koekjes
Koekjes van zandtaartdeeg
3
170-1901)
0:06-0:20
Sprits
3
160-180
0:10-0:40
Koekjes van roerdeeg
3
170-190
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
3
100-120
2:00-2:30
Bitterkoekjes
3
120-140
0:30-0:60
Gistkoekjes
3
170-190
0:20-0:40
Bladerdeegkoekjes
Broodjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
3
3
3
1)
0:20-0:30
1)
0:20-0:35
1)
0:20-0:30
190-210
180-220
170-190
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat gebruiken.
23
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
De onderkant van het Verkeerde inschuifhoogte
gebak is te licht van
kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
Te hoge baktemperatuur
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te korte baktijd
Baktemperatuur iets lager
instellen
Gebak is te droog
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden verkort door een hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te
matig bruin
korte baktijd
Baktemperatuur lager instellen en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig verdeeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
24
Oplossing
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Gewicht
Inzet-niveau
Temperatuur
ºC
Tijd
uren:min.
1-1,5 kg
1
200-250
2:00-2:30
Rundvlees
Stoofvlees
Rosbief of ossenhaas
1
per cm dikte
1)
- rood van binnen (rare)
per cm dikte
1
230-250
0:06-0:08
- roze van binnen (medium)
per cm dikte
1
230-2501)
0:08-0:10
- doorbakken (well done)
per cm dikte
1
210-2301)
0:10-0:12
25
Hoeveelheid
Gewicht
Inzet-niveau
Temperatuur
ºC
Tijd
uren:min.
Schouderkarbonade, halskarbonade, ham
1-1,5 kg
1
210-220
1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
1
180-190
1:00-1:30
Gehakt
750 g-1 kg
1
170-180
0:45-1:00
Varkensschenkel
(voorgekookt)
750 g-1 kg
1
210-220
1:30-2:00
Kalfsbraadstuk
1 kg
1
210-220
1:30-2:00
Kalfsschenkel
1,5-2 kg
1
210-225
2:00-2:30
Lamsbout, lamsbraadstuk
1-1,5 kg
1
210-220
1:15-2:00
Lamsrug
1-1,5 kg
1
210-220
1:00-1:30
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
3
220-2501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
1
210-220
1:00-1:30
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
1
200-210
1:15-1:50
Gevogelte,
4 tot 6 stukken
elk
200-250g
3
220-250
0:35-0:50
Halve kip, 2 tot 4 stukken
elk
400-500 g
3
220-250
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
1
220-250
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
1
210-220
1:00-1:30
Gans
3,5-5 kg
1
200-210
2:30-3:00
2,5-3,5 kg
4-6 kg
1
200-210
180-200
1:30-2:00
2:30-4:00
1-1,5 kg
2/3
210-220
0:45-1:15
Soort vlees
Varkensvlees
Kalfsvlees
Lamsvlees
Wild
Gevogelte
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
26
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
• De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
Tijd
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
27
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
28
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen.
1. Schakel de ovenverlichting in om de oven goed schoon te kunnen maken.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
29
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
30
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 25 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
31
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
1
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
32
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
33
Ovendeur
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur geheel openen.
2. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren geheel openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkanten vastpakken en over de
weerstand heen ongeveer 3/4 sluiten.
4. De deur van de oven wegtrekken
(Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zacht, egaal oppervlak
leggen, bijvoorbeeld een deken, om
zo krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur aan de kant van de greep,
met beide handen aan beide zijden
vastpakken.
2. De deur onder een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen, rechts en
links, aan de onderkant van de oven,
zo ver mogelijk inschuiven.
4. De deur tot de weerstand omhoog
tillen en vervolgens geheel openen.
5. Messingkleurige klemhendels aan
beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
34
Deurruit van de oven
1
1
De ovendeur is voorzien van twee achter elkaar aangebrachte ruiten.
De binnenste ruit is uitneembaar, zodat deze kan worden schoongemaakt.
Waarschuwing: voer de volgende stappen alleen uit wanneer de ovendeur uit de scharnieren is genomen! Als de deur nog in de scharnieren
van de oven hangt, kan de deur bij het verwijderen van de ruit door de
gewichtsvermindering omhoogklappen en u in gevaar brengen.
Let op: als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat, kan het glas breken.
Deurruit verwijderen
1. Til de ovendeur uit de scharnieren
en leg de deur met de handgreep
naar beneden op een zachte, vlakke
ondergrond.
2. Pak de bovenste glasplaat bij de onderste rand vast en schuif de glasplaat in de richting van de
handgreep van de oven. U voelt wat
weerstand. Schuif de glasplaat door
totdat deze onder vrij ligt.
3. Til de glasplaat aan de onderkant licht op en trek deze naar buiten.
Deurruit schoonmaken
Deurruit terugplaatsen
1. Schuif de bovenste glasplaat schuin
van boven in het deurprofiel aan de
kant van de greep.
2. Laat de glasplaat zakken. Schuif de
glasplaat aan de kant van de handgreep door de weerstand heen naar
het houderprofiel aan de onderkant
van de deur en schuif de glasplaat
onder het houderprofiel.
De glasplaat moet goed vastzitten!
Hang de ovendeur weer in de oven.
35
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
De oven is niet ingeschakeld
Oplossing
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld Dagtijd instellen
De vereiste instellingen zijn Instellingen controleren
niet uitgevoerd
De zekering in de huisinstallatie (stoppenkast) is
gesprongen
De ovenverlichting valt uit De lamp van de ovenverlichting is defect
1
3
3
36
Controleer de zekering
Neem contact op met een
erkend elektro-installateur
als de zekeringen meermaals springen
Lamp van de ovenverlichting vervangen
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
37
38
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
39
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 923 883-A-240504-01
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement