Aeg B4000-4-LG Handleiding


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Aeg B4000-4-LG Handleiding | Manualzz
COMPETENCE B4000-4-LG
Elektrische inbouwoven
Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
5
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaalaanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reinigen voor het in gebruik nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bedienen van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oven in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rooster en plaat inzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter inzetten/uitnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
14
Toepassingen, tabellen en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten . . . . . . . . . . . . . . .
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Braadtabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vlak-grilleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ontdooitabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
18
22
22
23
24
26
26
27
27
28
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buitenzijde van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binnenkant oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vetfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inschuifroosters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bovenwand van de oven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovendeurglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
29
30
31
32
34
35
3
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Service
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden
aangesloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen
in de huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen
worden uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhandel.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van levensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op
stopcontacten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in
aanraking komen of onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht
ontvlambaar alcohol-luchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzichtig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de
oven.
5
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het
apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten,
pannen, enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de
oven door de ontstane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die
niet kunnen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email
worden beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste
glasplaat, kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van
de oven kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor beschadigd raken.
3
6
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het
gebruik zijn niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat
voor regulier of contractueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken
in de zin van het recht op garantie.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
1
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat verwijderen.
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Bedrijfscontrolelampje
Ovenfuncties
8
Temperatuurcontrolelampje
Temperatuurkeuze
Uitrusting oven
Bovenwarmte en verwarmingselement gril
Ovenverlichting
Gebruiksniveaus
Vetfilter
Achterwand
verwarmingelement
ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak- en braadvormen,
braden en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Universele bakplaat
Voor vochtig gebak, braden of als
bakplaat resp. braadslede voor het
opvangen van vet.
9
Voor het in gebruik nemen
Reinigen voor het in gebruik nemen
1
3
Voordat u de oven in gebruik neemt, moet u hem grondig reinigen.
Attentie: Gebruik geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen! De oppervlakte kan beschadigd worden.
Bij metalen fronten in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen gebruiken.
1. Schakelaar ovenfunctie op ovenverlichting zetten.
2. Alle accessoires en inschuifroosters uit de oven nemen en met een
warm sopje schoonmaken.
3. Oven ook met een warm sopje afnemen en drogen.
4. Front van het apparaat alleen met een vochtige doek afnemen.
10
Bedienen van de oven
Oven in- en uitschakelen
Bedrijfscontrolelampje
Ovenfuncties
Temperatuurcontrolelampje
Temperatuurkeuze
1. Zet de functiekiezer van de oven in de gewenste stand.
2. Zet de temperatuurkiezer op de gewenste
temperatuur.
Het bedrijfscontrolelampje is aan zolang de oven in gebruik is.
Het temperatuurcontrolelampje is aan zolang de verwarming van de
oven aan staat.
3. Om de oven uit te schakelen moet u de functiekiezer en de temperatuurkiezer van de oven beide in de UIT stand zetten.
3
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder
lopen om het apparaat af te koelen en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
11
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Ovenverlichting
Met deze functie kunt u de binnenzijde van de oven verlichten,
bijvoorbeeld om deze schoon te
maken.
---
Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
twee niveaus.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Bovenwarmte,
onderwarmte,
ventilator
Multi Hetelucht
Voor het bakken op maximaal
drie niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven
20 tot 40 °C lager in dan bij boven-/onderwarmte.
Verwarmingselement achterwand,
ventilator
Boven- en onder- Voor het bakken en braden op
warmte
één niveau.
12
Verwarmingselement/ventilator
Bovenwarmte,
onderwarmte
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met Onderwarmte
een brosse bodem.
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel
ontdooien van bijvoorbeeld gebak, boter, brood, fruit of andere
bevroren levensmiddelen.
Grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill
vensmiddelen, die in het midden
van het rooster worden geplaatst
en om te roosteren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke le- Grill, bovenwarmte
vensmiddelen in grotere hoeveelheden en om te roosteren.
Infratherm
Voor het braden van grotere stuk- Grill, bovenwarmte,
ken vlees of gevogelte op één ni- ventilator
veau.
Deze functie is ook geschikt voor
gratineren.
Ventilator
Rooster en plaat inzetten
3
Kantelbeveiliging
Alle inschuifdelen zijn voorzien van een kleine welving rechts en links.
Deze welving dient als kantelbeveiliging en moet altijd naar achteren
wijzen.
Plaat plaatsen:
De kantelbeveiliging moet naar achteren wijzen.
Rooster inzetten:
Rooster zo inzetten dat de twee geleidingsstangetjes naar boven wijzen. De kantelbeveiliging moet naar
beneden wijzen en achter in
de oven liggen.
Rooster en plaat inzetten:
Bij het gelijktijdig gebruiken van het
rooster en de plaat, dient de kantelbeveiliging van het rooster exact in
de rondingen van de plaat geplaatst
te worden.
13
Vetfilter inzetten/uitnemen
Het vetfilter beschermt tijdens het
braden het verwarmingselement in
de achterwand tegen vetspatten.
Vetfilter inzetten
Vetfilter aan het greepje pakken en de twee steuntjes van
boven naar beneden in de opening in de achterwand van de
oven (ventilatoropening) steken.
Vetfilter uitnemen
Vetfilter aan het greepje pakken en naar boven uitnemen.
14
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Hetelucht
onderwarmte .
, Multi Hetelucht
of Boven- en
Bakvormen
• Voor Boven- en onderwarmte zijn vormen van donker metaal en
gecoate vormen geschikt.
• Voor Hetelucht resp. Multi Hetelucht zijn ook vormen van licht
metaal geschikt.
Gebruiksniveaus
• Bakken met Boven- en onderwarmte en Hetelucht is op één niveau mogelijk.
• Met Multi Hetelucht kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
15
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
16
3
2
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven- en onderwarmte of Hetelucht ook twee
vormen tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces
duurt nauwelijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het
gaarproces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tussen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur.
Als de bakplaten zijn afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzigen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende
temperatuurvoorschriften, baktijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk afhankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid
en de bakvorm.
• Als u voor de eerste keer gaat bakken, raden wij aan de laagste temperatuurwaarde in te stellen en pas als het nodig is een hogere temperatuur te kiezen (bijvoorbeeld wanneer het gebak niet bruin
genoeg is of wanneer de baktijd te lang is).
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept,
kijkt u dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het bakken van gebak op bakplaten of in vormen op meerdere niveaus kan de baktijd zo’n 10-15 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op
één niveau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurinstelling niet. In de loop van het bakproces wordt het gebak
overal even bruin.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van
de baktijd uitschakelen, om te profiteren van de restwarmte.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het
plaatsen van een gerecht in de koude oven.
17
Baktabel
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Gebak in vormen
Tulband
Hetelucht
1
150-160
0:50-1:10
Zandgebak/
driekoningenkoek
Hetelucht
1
140-160
1:10-1:30
Biscuittaart
Hetelucht
1
140
0:25-0:40
Biscuittaart
Boven- en
onderwarmte
2
160
0:25-0:40
Taartbodem van zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
180-200
0:10-0:25
Hetelucht
3
150-170
0:20-0:25
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
0:50-1:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Hetelucht
1
160
1:10-1:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven- en
onderwarmte
1
180
1:10-1:30
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:10
Kwarktaart
Boven- en
onderwarmte
1
170-190
1:00-1:30
Gistbroodje/-krans
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:30-0:40
Kerststol
Boven- en
onderwarmte
3
160-1801)
0:40-1:00
Brood (roggebrood)
-eerst
-dan
Boven- en
onderwarmte
2
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
Hetelucht
3
160-1701)
0:15-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
1)
180-200
0:10-0:20
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Taartbodem van roerdeeg
Dichte appeltaart
Gebak op de bakplaat
Roomsoezen/tompoezen
Biscuitrol
Kruimelgebak droog
Boter-/suikerkoek
18
Boven- en
onderwarmte
3
1)
190-210
0:15-0:30
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Hetelucht
3
150
0:35-0:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven- en
onderwarmte
3
170
0:35-0:50
Vruchtentaart op zandtaartdeeg
Boven- en
onderwarmte
3
170-190
0:40-1:20
Plaatkoek met kwetsbare
garnering (bijv. kwark, room,
puddingvulling)
Boven- en
onderwarmte
3
160-180
0:40-1:20
Pizza (met veel beleg)2
Boven- en
onderwarmte
1
190-2101)
0:30-1:00
Pizza (dun)
Boven- en
onderwarmte
1
230-2501)
0:10-0:25
Turks brood
Boven- en
onderwarmte
1
250-270
0:08-0:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Boven- en
onderwarmte
1
200-220
0:35-0:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:06-0:20
Koekjes van zandtaartdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:06-0:20
Sprits
Hetelucht
3
140
0:20-0:30
Sprits
Hetelucht
1/3
140
0:25-0:40
Koekjes
Sprits
1)
Boven- en
onderwarmte
3
160
0:20-0:30
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
3
150-160
0:15-0:20
Koekjes van roerdeeg
Hetelucht
1/3
150-160
0:15-0:20
Schuimgebak, baiser
Hetelucht
3
80-100
2:00-2:30
Bitterkoekjes
Hetelucht
3
100-120
0:30-0:60
Met gist gebakken koekjes
Hetelucht
3
150-160
0:20-0:40
Koekjes van bladerdeeg
Broodjes
Broodjes
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht
Hetelucht
3
3
1)
170-180
0:20-0:30
1)
0:20-0:35
1)
160
Boven- en
onderwarmte
3
180
0:20-0:35
Hetelucht
3
1401)
0:20-0:30
19
Soort
gebak
Ovenfunctie
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Hetelucht
Inzetniveau
Temperatuur °C
Tijd
uur: min.
1/4
1401)
0:25-0:40
1)
0:20-0:30
Boven- en
onderwarmte
3
170
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Bakken op meerdere niveaus
Hetelucht
Soort gebak
Multi
Hetelucht
Niveau van onderen
Temperatuur ºC
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Roomsoezen/tompoezen
1/4
---
160-1801))
0:35-0:60
Droog kruimelgebak
1/3
---
140-160
0:30-0:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150-160
0:15-0:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:20-0:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
---
160-170
0:25-0:40
Schuimgebak, baiser
1/3
---
80-100
2:10-2:50
Bitterkoekjes
1/3
---
100-120
0:40-1:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
---
160-170
0:30-0:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
Koekjes van bladerdeeg
1/3
---
170-180
0:30-0:50
Broodjes
1/4
---
160
0:30-0:45
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1) Oven voorverwarmen
20
1)
1/4
---
1)
140
0:25-0:40
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het
gebak is te licht van
kleur
Verkeerde inschuifhoogte
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in
(wordt klef, papperig,
vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager
instellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet
worden verkort door een
hogere baktemperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het
bijzonder bij het gebruik van
keukenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijk- Te hoge baktemperatuur en te Baktemperatuur lager instelmatig bruin
korte baktijd
len en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver- Het deeg gelijkmatig over de
deeld
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Gebak wordt niet gaar Te lage temperatuur
binnen de aangegeven baktijd
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Baktemperatuur iets hoger
instellen
Vetfilter verwijderen
21
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:25-0:40
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Infratherm
1
160-170
0:15-0:30
Zoete ovenschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:40-0:60
Visschotels
Boven- en
onderwarmte
1
180-200
0:30-1:00
Infratherm
1
160-170
0:30-1:00
Gegratineerde groente1)
Gegratineerd stokbrood
Gevulde groente
1)
1) Oven voorverwarmen
Tabel diepgevroren kant-en-klare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Diepvriespizza
Boven- en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300-600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
Vruchtentaart
Boven- en
onderwarmte
3
volgens aanwij- volgens aanwijzingen van de
zingen van de
fabrikant
fabrikant
200-220
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
22
Tijd
15-25 min.
Braden
Ovenfunctie: Boven- en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op
het rooster met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel
te braden. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een
braadpan zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen,
adviseren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 - 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere
keren met braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit,
om te profiteren van de restwarmte.
23
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Rundvlees
Stoofvlees
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-250 2:00-2:30
Rosbief of ossenhaas
per cm
dikte
- Van binnen rood
(rare)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
- van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180-190 0:06-0:08
- doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170-180
Schouderstuk, nekstuk, ham
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
Kotelet, casselerrib
1-1,5 kg
Infratherm
1
170-180
1:00-1:30
750 g-1 kg
Infratherm
1
160-170
0:45-1:00
1 kg
Infratherm
1
160-180 1:30-2:00
1,5-2 kg
Infratherm
1
160-180 2:00-2:30
Lamsbout,
lamsgebraad
1-1,5 kg
Infratherm
1
150-170
Lamsrug
1-1,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:00-1:30
Hazenrug,
hazenbout
tot 1 kg
Boven- en
onderwarmte
3
2202501)
0:25-0:40
Ree-/hertenrug
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
210-220
1:15-1:45
Ree-/hertenbout
1,5-2 kg
Boven- en
onderwarmte
1
200-210
1:30-2:15
0:05-0:06
0:08-0:10
Varkensvlees
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
Kalfsbout
Lamsvlees
1:15-2:00
Wild
24
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Gevogelte
Stukken gevogelte
per 200250g
Infratherm
3
200-220 0:35-0:50
Halve kip
per 400500g
Infratherm
3
190-210
0:35-0:50
Kip, poularde
1-1,5 kg
Infratherm
1
190-210
0:45-1:15
Eend
1,5-2 kg
Infratherm
1
180-200 1:15-1:45
Gans
3,5-5 kg
Infratherm
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Infratherm
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Infratherm
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Boven- en
onderwarmte
2/3
Kalkoen
Vis (stoven)
Hele vissen
210-220
0:45-1:15
1) Oven voorverwarmen
25
Vlak-grilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
tuurinstelling
of Grote grill
met maximale tempera-
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor het grilleren moeten zowel het rooster als de braadslede worden
gebruikt.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
8-10 min.
6-8 min.
Varkenshaas
4
10-12 min.
6-10 min.
Braadworst
4
8-10 min.
6-8 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
6-7 min.
5-6 min.
Runderfilet, rosbief
(ca. 1 kg)
3
10-12 min.
10-12 min.
Geroosterd brood 1)
3
2-3 min.
2-3 min.
Snacks op toast
3
6-8 min.
---
1) Grillrooster zonder braadslede gebruiken
26
Tijd
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de
ontdooitijd aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100-140
20-30
Kip op een omgekeerd schoteltje in
een groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100-140
20-30
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90-120
20-30
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
25-35
10-15
---
Aardbeien, 300g
30-40
10-20
---
Boter, 250g
30-40
10-15
---
Slagroom, 2 x
200g
80-100
10-15
Slagroom kan ook met nog licht bevroren deeltjes goed worden geklopt
Gebak, 1400g
60
60
Gerecht
Opmerking
---
27
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke
glazen van hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel - of bajonetsluiting en metalen
blikken zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes
glazen met elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn
dichtgeklemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de
oven ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1-literglazen na ca. 35-60 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de
temperatuur tot 100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Temperatuur
in°C
Wecken tot het
parelen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen, rijpe kruisbessen
160-170
35-45
---
Onrijpe kruisbessen
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
160-170
40-60
10-15
Komkommers
160-170
50-60
---
Gemengd tafelzuur
160-170
50-60
15
Koolrabi, erwten, asperges
160-170
50-60
15-20
Bonen
160-170
50-60
---
Product
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
1)
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
28
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan
het apparaat met een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoudsmiddelen.
Binnenkant oven
Reinig het apparaat na elk gebruik. Op deze manier brandt het vuil namelijk niet in en kunt u het makkelijk verwijderen.
1. Schakel de ovenverlichting in om de oven goed schoon te kunnen maken.
2. Maak de oven na elk gebruik schoon met een sopje en droog de oven
na.
3
1
Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een speciale ovenreiniger.
Let op: neem bij gebruik van ovenspray altijd de aanwijzingen van de
fabrikant in acht!
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na
het gebruik afwassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor
makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 2-3 eetlepels afwasmiddel
voor afwasautomaten uitkoken.
29
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en
rechts in de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand wegtrekken (1) en dan achter
losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden
van de geleidingsstangetjes moeten
naar voren wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst
achter weer inhangen (1) en dan
voor inzetten en aandrukken (2).
30
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V
300 °C hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
31
Bovenwand van de oven
Om het reinigen van de bovenwand van de oven te vereenvoudigen kan
het bovenste verwarmingselement worden neergeklapt.
1
Verwarmingselement neerklappen
Waarschuwing: Verwarmingselement alleen neerklappen als de oven
is uitgeschakeld en er geen verbrandingsgevaar meer bestaat!
1. Inschuifroosters aan de zijkant losnemen.
2. Het verwarmingselement van voren
vastpakken en over het nokje aan de
binnenkant van de oven naar voren
trekken.
3. Het verwarmingselement klapt nu
naar beneden.
1
Attentie: Druk het verwarmingselement niet met geweld naar beneden! Het verwarmingselement kan
afbreken.
Bovenwand van de oven reinigen
32
Verwarmingselement bevestigen
1. Verwarmingselement tegen de bovenwand van de oven drukken.
2. Het verwarmingselement tegen de
veerkracht naar voren trekken en
over het nokje geleiden.
3. In de klemmen laten vallen.
4. Inschuifroosters inzetten.
1
Attentie: Het verwarmingselement
moet aan beide kanten boven het
nokje in de binnenwand van de
oven liggen en goed op z'n plek
zitten.
33
Ovendeur
Voor het reinigen kan de ovendeur van uw apparaat open blijven staan.
Ovendeur uitnemen
1. Ovendeur volledig openen.
2. Klemhendels aan beide deurscharnieren helemaal openklappen.
3. De ovendeur met beide handen aan
de zijkant vastnemen en over de
blokkering heen ca. 3/4 deel sluiten.
4. De ovendeur wegtrekken (Voorzichtig: zwaar!).
5. De deur met de buitenzijde naar onderen op een zachte, vlakke ondergrond plaatsen, bijv. op een doek
om krassen te voorkomen.
Ovendeur inhangen
1. De deur, gezien vanaf de greepzijde,
met beide handen aan de zijkant
vastnemen.
2. De deur in een hoek van ca. 60°
vasthouden.
3. De deurscharnieren gelijktijdig in
de beide uitsparingen rechts en links
aan de onderkant van de oven zover
mogelijk inschuiven.
4. De deur naar boven schuiven en
vervolgens helemaal openen.
5. Klemhendels aan beide deurscharnieren in de oorspronkelijke stand
terugklappen.
6. Ovendeur sluiten.
34
Ovendeurglas
1
1
De ovendeur is uitgerust met drie achter elkaar aangebrachte ruiten. De
binnenste ruiten kunnen worden losgenomen.
Waarschuwing: Onderstaande handelingen alleen uitvoeren als de
ovendeur is losgenomen! Als de ovendeur in het apparaat zit zou hij bij
het wegnemen van de ruiten door de gewichtsvermindering kunnen
opspringen en u verwonden.
Attentie: Bij gebruik van geweld, speciaal aan de kanten van de voorruit, kan het glas breken.
Bovenste ruit losnemen
1. Ovendeur losnemen en met de
greep naar beneden op een zachte,
egale ondergrond leggen.
2. Bovenste ruit aan de onderste rand
vastpakken en tegen de veerkracht
in de richting van de ovendeurgreep
schuiven, tot hij van onderen vrij
ligt (á).
3. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (à).
Middelste ruit losnemen
1. Middelste ruit aan de onderste rand
vastpakken en in de richting van de
ovendeurgreep schuiven, tot hij van
onderen vrij ligt (á).
2. Ruit van onderen iets optillen en
naar buiten trekken (à).
Ruiten schoonmaken
35
Middelste ruit inzetten
1. Middelste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (á).
2. Ruit laten zakken en in de richting
van de onderkant van de deur zo ver
mogelijk onder de onderste houder
schuiven (à).
Bovenste ruit inzetten
1. Bovenste ruit schuin van boven in
het deurprofiel aan de kant van de
deurgreep schuiven (á).
2. Ruit laten zakken Ruit tegen de
veerkracht aan de kant van de
handgreep voor het profiel aan de
onderkant van de deur leggen een
onder het profiel schuiven (à).
De ruit moet vastzitten!
Ovendeur weer inzetten
36
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De noodzakelijke instellingen zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De zekering in de huisinstallatie (stoppenkast) is
doorgebrand
Zekering controleren.
Als de zekeringen meerdere
malen worden uitgeschakeld, neem dan contact op
met een erkend elektro-installateur.
De ovenverlichting valt uit De ovenlamp is kapot
1
3
3
Oplossing
Ovenlampje vervangen
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens vormen op de binnenkant van het deurvenster.
37
38
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij
de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
39
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 926 262-A-220205-02
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement