Aeg-Electrolux B3000-4-M  R05 Användarmanual | Manualzz
COMPETENCE B3000-4
Elektrisk inbyggnadsugnen
Bruksanvisning
Bästa kund,
läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov.
Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.
1
3
2
2
Följande symboler användes i texten:
Säkerhetsanvisningar
Varning! Anvisningar för Din personliga säkerhet.
Observera! Anvisningar för att undvika skador på produkten.
Anvisningar och praktiska tips
Miljöinformation
Innehåll
Bruksanvisning
.............................................
5
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Beskrivning av produkten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bild på hela ugnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör till ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Innan produkten används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Första rengöringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ugnens betjäning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att sätta på och stänga av ugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering av galler, plåt och långpanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
Användningsområden, tabeller och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baktabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell för ugnsrätterr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell djupfrysta färdigrätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stekning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stektabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabell Matlagningstermometer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grillning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grilltabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upptiningstabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konservering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
19
19
20
21
23
25
25
26
26
27
28
Rengöring och skötsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens utsida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsutrymme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsstegar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnens tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnslucka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ugnsluckans glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
29
29
31
32
33
35
3
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
39
Bruksanvisning
1 Säkerhetsanvisningar
5
Denna produkt är godkännd enligt följande EU-direktiv:
– 73/23/EWG från 19.02.1973 lågspännings-direktiv
– 89/336/EWG från 03.05.1989 EMV-direktiv inklusive ändrings-direktiv 92/31/EWG
– 93/68/EWG från 22.07.1993 CE-märknings-direktiv
El-säkerhet
• Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker.
• Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen och slå från
ugnen.
• Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för skador. Vid behov av reparation,
vänd Dig till Electrolux Service eller Din fackhandlare.
Säkerhet för barn
• Lämna aldrig småbarn utan tillsyn medan ugnen är på.
Säkerhet under användningen
• Den här ugnen får användas endast i hushållet till normal kokning,
stekning och gräddning av maträtter.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Se till att anslutningsledningarna inte kommer i
kontakt med eller kläms fast under den heta ugnsluckan.
• Varning: Risk för brännskador! Ugnsutrymmet blir hett när ugnen
är på.
• Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det
eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Öppna i så
fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i
närheten.
5
3
Anvisning angående akrylamid
Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en
hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tilllaga vid lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt.
Så undviker Du skador på ugnen
• Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ ingen bakplåt, kastrull
etc på ugnsbotten, då ugnens emalj skadas av den hetta som uppstår.
• Fruktsaft, som droppar från en plåt, efterlämnar fläckar, som inte går
att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor.
• Belasta inte den öppna ugnsluckan.
• Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Det kan uppstå skador och
missfärgningar på emaljen.
• Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå
sönder.
• Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld då ugnen slås
på.
• Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas.
3
6
Anvisning för emaljbeläggning
Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning.
De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna.
Avfallshantering
2
2
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och kan återanvändas. Plastdelarna är märkta, till exempel >PE<, >PS<, etc. Lämna förpackningsmaterialet vid de kommunala återvinningsstationerna i därför avsedda
behållare.
Avfallshantering när produkten är utsliten
W
1
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Varning: Gör den utslitna ugnen obrukbar, så att den blir helt ofarlig,
innan den lämnas till återvinning.
Skilj ugnen från elförsörjningen och ta bort elkabeln från den.
7
Beskrivning av produkten
Bild på hela ugnen
Manöverpanel
Luckhandtag
Glaslucka
Panel
Kontrollampa för temperatur
Ugnsfunktioner
8
Temperaturinställning
Ugnsutrustning
Övervärme och grillelement
Ugnsbelysning
Nivåer
Fläkt
Undervärme
Ugnsstegar, uttagbara
Tillbehör till ugnen
Galler
För tillagningskärl, kakformar, stekar och grillning.
Bakplåt
För mjuka kakor, småkakor, bröd och
bullar.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
uppsamlingsfat för fett.
9
Innan produkten används första gången
Första rengöringen
1
3
Rengör ugnen noga innan du använder den första gången.
Observera: Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel! Ytan
skulle kunna skadas.
Använd helt vanliga rengöringsmedel till metallfronten.
1. Ställ ugnsfunktionsvredet på Belysning .
2. Ta ut allt tillbehör och ugnsstegarna och rengör dem i varmt vatten
med handdiskmedel i.
3. Tvätta också ur och torka av ugnen med varmt vatten med diskmedel i.
4. Tvätta av fronten med en fuktig trasa.
10
Ugnens betjäning
Att sätta på och stänga av ugnen
Kontrollampa för temperatur
Ugnsfunktioner
Temperaturinställning
1. Vrid vredet “Ugnsfunktioner” till önskad funktion.
2. Vrid vredet “Temperaturval” till önskad temperatur.
Den termostatlampan lyser, så länge som ugnen värmer.
3. Vrid vreden “Ugnsfunktioner” och “Temperaturval” till sina respektive
FRÅN-lägen för att stänga av ugnen.
3
Kylfläkt
Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att
ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen,
fläkten stängs därefter av automatiskt.
11
Ugnsfunktioner
Följande funktioner finns att välja:
Ugnsfunktion
12
Användning
Grillelement/fläkt
Ugnsbelysning
Med denna funktion kan Du lysa
upp ugnsutrymmet, till exempel
vid rengöring.
---
Enkel varmluft
För bakning på upp till två nivå- Övervärme, underer.
värme, fläkt
Ställ in ugnstemperaturen 20-40
°C lägre än vid över-/undervärme.
Över-/
undervärme
För bakning och stekning på en
nivå.
Över-/undervärme
Undervärme
För efterbakning av kakor med
knapriga bottnar.
Undervärme
Upptining
För upptining av till exempel tår- Fläkt
tor, smör, bröd, frukt eller andra
frusna livsmedel.
Mingrill
För grillning av platta livsmedel
Grill
som läggs i mitten på gallret och
för rostning av bröd.
Maxgrill
För grillning av platta livsmedel i Grill och övervärme
större mängd och för rostning av
bröd.
Gratinering
För stekning av större köttstycken Grill, övervärme,
eller fågel på en nivå.
fläkt
Funktionen lämpar sig också för
att gratinera och ugnsbaka
Placering av galler, plåt och långpanna
3
Utdragssäkring och tippsäkerhet
För att säkra ugnstillbehören vid utdragning har alla ugnstillbehör en
utbuktning på höger och vänster kant nertill.
Placera alltid ugnstillbehören så att denna utbuktning ligger baktill i
ugnsutrymmet. Denna utbuktning är även viktig för ugnstillbehörens
tippsäkerhet.
Placering av plåt eller långpanna:
Skjut in plåt eller långpanna mellan
stegparet på önskad nivå.
3
Placering av galler:
Sätt in gallret så att tassarna pekar
neråt.
Skjut in gallret mellan stegparet på
önskad nivå.
Den förhöjda ramen runt gallret
förhindrar att kärl glider av.
Placering av galler och långpanna
tillsammans:
Lägg gallret på långpannan.
Skjut in långpannan mellan stegparet på önskad nivå.
13
Användningsområden, tabeller och tips
Bakning
Ugnsfunktion: Enkel varmluft
eller Över-/undervärme
Bakformar
• För Över-/undervärme lämpar sig formar av mörk metall och belagda formar.
• För Enkel varmluft är även ljusa metallformar lämpliga.
Nivåer
• Bakning med Över-/undervärme är bara möjligt på en nivå.
• Med Enkel varmluft kan Du samtidigt baka torra bakverk och småkakor på 2 plåtar.
1 plåt:
till exempel Nivå 3
1 bakform:
till exempel Nivå 1
2 plåtar:
till exempel Nivå 1 och 3
14
3
2
Allmänna anvisningar
• Sätt in plåten med den nedåtlutande kanten framåt!
• Du kan med Över-/undervärme eller Enkel varmluft samtidigt
baka två formar bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden blir
bara obetydligt längre.
Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du lagt djupfrysta varor på
dem. Det beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta
varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen efter att
de kallnat.
Anvisningar för baktabellerna
I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett urval av rätter.
• Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är
beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen.
• Vi rekommenderar, att Du ställer in den lägre temperaturen första
gången och först vid behov väljer en högre temperatur, till exempel
om Du önskar en starkare färgsättning eller om gräddningen tar för
lång tid.
• Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett liknande bakverk.
• Gräddningstiden kan förlängas med cirka 10-15 minuter om Du gräddar mjuka kakor på plåtar eller i formar på flera nivåer.
• Grädda fuktiga bakverk (till exempel pizza, fruktkaka etc) på en nivå.
• Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna jämnar ut sig under gräddningens gång.
För att utnyttja eftervärmen kan Du, vid längre gräddningstider, stänga
av ugnen cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.
15
Baktabell
Typ av
bakverk
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
Bakverk i formar
Mjuk kaka, tung
Enkel varmluft
1
150-160
0:50-1:10
Sandkaka/fruktkaka
Enkel varmluft
1
140-160
1:10-1:30
Mjuk kaka, lätt
Enkel varmluft
1
160-170
0:25-0:45
1)
Tårtbotten av mördeg
Enkel varmluft
3
170-180
0:10-0:25
Tårtbotten av sockerkaka
Enkel varmluft
3
150-170
0:20-0:25
Formbröd
Över-/undervärme
1
170-190
0:40-1:00
Smulpaj (2formar Ø20cm,
diagonalt insatta)
Över-/undervärme
1
190-210
0:20-0:30
Äppelpaj (2formar
Ø20cm, diagonalt insatta)
Enkel varmluft
1
170-190
0:35-0:50
Paj med mycket fyllning
(till exempel Quiche Lorraine)
Enkel varmluft
1
160-180
0:45-1:10
Över-/undervärme
1
170-190
1:00-1:30
Över-/undervärme
3
170-190
0:30-0:40
Cheese cake
Bakverk på bakplåtar
Vetefläta-/krans
Vetebullar
Över-/undervärme
3
Bröd (rågbröd)
-först
-sedan
Över-/undervärme
1
Petits-choux/bakelser
Över-/undervärme
Rulltårta
Över-/undervärme
Portionsbröd, småfranska
Muffins
Över-/undervärme
2)
Matbröd, ljust
Hålkakor, tekakor
Enkel varmluft
Över-/undervärme
200-220
0:10-0:15
2501)
160-180
0:20
0:30-1:00
3
160-1701)
0:15-0:30
3
220-2401)
0:06-0:10
3
170-1901)
0:15-0:25
3
1)
0:12-0:30
3
1)
150-170
0:30-0:50
3
190-2201)
0:15-0:30
0:30-1:00
180-200
Pizza (med mycket fyllning)2
Enkel varmluft
1
180-2001)
Pizza (tunn)
Enkel varmluft
1
200-2201)
0:10-0:25
1
200-2201)
0:08-0:15
Tunna brödkakor
16
Enkel varmluft
1)
Enkel varmluft
Typ av
bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid
tim min
3
150-1601)
0:06-0:20
1/3
1)
150-160
0:06-0:20
Över-/undervärme
3
175-2001)
0:05-0:08
Maränger
Enkel varmluft
3
80-100
2:00-2:30
Makroner
Enkel varmluft
3
100-120
0:30-0:60
Ugnsfunktion
Småkakor
Mördegskakor
Mördegskakor
Flarn
Pepparkakor
Pepparkakor
Smördegskakor
Småkakor (20stycken/
plåt)
Enkel varmluft
Enkel varmluft
Enkel varmluft
Enkel varmluft
Enkel varmluft
Över-/undervärme
3
1)
160-170
0:08-0:15
1/3
160-1701)
0:08-0:15
3
170-1801)
0:15-0:30
3
1)
170
0:20-0:30
1) Förvärm ugnen
2) Använd dropplåt eller långpanna
17
Tips för bakning
Bakresultat
Kakan har för ljus
botten
Möjlig orsak
Fel nivå
Kakan faller ihop (blir För hög baktemperatur
degig, vattenränder)
För kort baktid
Kakan är för torr
Kakan blir ojämnt
brun
Kakan blir inte klar
inom den angivna
baktiden
18
Åtgärd
Sätt in kakan längre ner
Sänk baktemperaturen lite
Förläng baktiden
Baktider kan inte förkortas med en högre baktemperatur
För mycket vätska i degen
Använd mindre vätska
Beakta blandningstiderna,
framför allt vid användande
av köksmaskiner
För låg baktemperatur
Höj baktemperaturen
För lång baktid
Minska baktiden
För hög baktemperatur och för Sänk baktemperaturen och
kort baktid
förläng baktiden
Degen är ojämnt fördelad
Fördela degen jämnt på plåten
För låg temperatur
Höj baktemperaturen något
Tabell för ugnsrätterr
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Över-/
undervärme
1
180-200
0:45-1:00
Ugnspannkaka
Över-/
undervärme
1
190-210
0:25-40
Lasagne
Över-/
undervärme
1
180-200
0:25-0:40
Gratinering
1
160-170
0:15-0:30
Gratinering
1
160-170
0:15-0:30
Söta puddingar
Över-/
undervärme
1
180-200
0:40-0:60
Fiskpudding
Över-/
undervärme
1
180-200
0:30-1:00
Fyllda grönsaker
Gratinering
1
160-170
0:30-1:00
Maträttt
Ugnsfunktion.
Potatisgratäng,
Makaronipudding
Gratinerade grönsaker1)
Gratinerad baguette
1)
1) Förvärm ugnen
Tabell djupfrysta färdigrätter
Det som skall
tillagas
Ugnsfunktion.
Nivå
Temperatur
°C
Tid
Djupfryst pizza
Över-/
undervärme
3
Enligt
tillverkarens
anvisningar
Enligt
tillverkarens
anvisningar
Pommes frites1)
(300-600 g)
Gratinering
3
200-220
15-25 min
Baguetter
Över-/
undervärme
3
Enligt
tillverkarens
anvisningar
Enligt
tillverkarens
anvisningar
Bakverk
Över-/
undervärme
3
Enligt
tillverkarens
anvisningar
Enligt
tillverkarens
anvisningar
1) Anmärkning: Vänd pommes friten 2 till 3 gånger
19
Stekning
Ugnsfunktion: Över-/undervärme
eller Gratinering
Stekkärl
• Alla värmebeständiga kärl går att använda till stekning (följ tillverkarens anvisningar!).
• Stora stekar kan Du steka direkt i långpannan eller på gallret med
långpanna under.
• Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta
med lock. Köttet blir då saftigare.
• Alla typer av kött, som skall ha en stekyta, kan stekas i en stekgryta
utan lock.
3
20
Anvisningar för stektabellen
Angivelserna i följande tabell är riktvärden.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst
1kg.
• För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar vi att lite
vätska tillsätts i stekkärlet.
• Vänd steken vid behov (efter ½ - 2/3 av stektiden).
• Ös stora stekar och fåglar flera gånger under stektiden med steksky.
Därigenom blir stekresultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca 10 minuter före stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.
Stektabell
Slag av kött
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
Mängd
Ugnsfunktion
Grytstek
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
1
Rostbiff/nötstek
röd
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
1
125
1:15-1:45
Rostbiff/nötstek,
rosa
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
1
125
1:30-2:00
Nötstek,
genomstekt
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
1
125
1:40-2:20
Skinkstek, karré
1-1,5 kg
Gratinering
1
160-180 1:30-2:00
Kotlett, kassler
1-1,5 kg
Gratinering
1
170-180
1:00-1:30
Köttfärslimpa
750 g-1 kg
Gratinering
1
160-170
0:45-1:00
Fläsklägg (förkokt)
750 g-1 kg
Gratinering
1
150-170
1:30-2:00
1 kg
Gratinering
1
160-180 1:30-2:00
Lammbog, lammstek
1-1,5 kg
Gratinering
1
150-170
Lammsadel
1-1,5 kg
Gratinering
1
160-180 1:00-1:30
Nötkött
200-250 2:00-2:30
Fläskkött
Kalvkött
Kalvstek
Lamm
1:15-2:00
21
Slag av kött
Mängd
Ugnsfunktion
Nivå
Temperatur
°C
Tid
tim min
2202501)
0:25-0:40
Vilt
upp till 1 kg
Över-/
undervärm
e
3
Rådjurs-/ hjortsadel
1,5-2 kg
Över-/
undervärm
e
1
175-200 1:15-1:45
Rådjurs-/ hjortbog
1,5-2 kg
Över-/
undervärm
e
1
175-200 1:30-2:15
Kycklingdelar
vardera
200-250g
Gratinering
1
200-220 0:35-0:50
Halv kyckling
vardera
400-500g
Gratinering
1
190-210
0:35-0:50
Kyckling, poulard
1-1,5 kg
Gratinering
1
190-210
0:45-1:15
Anka
1,5-2 kg
Gratinering
1
180-200 1:15-1:45
Gås
3,5-5 kg
Gratinering
1
160-180 2:30-3:30
2,5-3,5 kg
Gratinering
1
160-180 1:45-2:30
4-6 kg
Gratinering
1
140-160 2:30-4:00
1-1,5 kg
Över-/
undervärm
e
1
200-210
Harsadel, harlår
Fågel
Kalkon
Fisk (ångkoka)
Hela fiskar i folie
22
0:35-0:50
Tabell Matlagningstermometer
Det som skall tillagas
Innertemperatur
Nötkött
Rostbiff eller filé, blodig
Rostbiff eller filé, röd
Rostbiff eller filé, rosa (medium)
Rostbiff eller nötstek, genomstekt
50-55 °C
55-60 °C
60-65 °C
70-75 °C
Fläskkött
Fläskkarré med ben
80-85 °C
Tjocka revbensspjäll
76 °C
Rimmad skinka
Bog, skinkbit
70-74 °C
75 °C
Hel kotlett, fläskfilé
65-70 °C
Köttfärslimpa
75-80 °C
Kalvkött
Kalvstek, rosa
70 °C
Kalvstek, genomstekt
75 °C
Lamm
Lammsadel, lammstek, rosa
70 °C
Lammstek, lammbog, genomstekt
75 °C
Vilt
Harsadel, harlår
70-75 °C
Rådjurssadel, hjortsadel, rosa
70 °C
Rådjursbog, hjortbog
75 °C
Fågel
Hel kyckling
85 °C
Kyckling/kalkonbröst
75 °C
Kalkon, hel eller halv
90 °C
Fisk
Hel fisk ca 1 kg (gös, torsk)
65 °C
Hel lax/sida, ca 1 kg
58 °C
23
Det som skall tillagas
Innertemperatur
Matbröd
24
– Mörkt
96 °C
– Ljust
94 °C
– Vitt
92 °C
Grillning
1
3
Ugnsfunktion: Mingrill
turinställning
eller Maxgrill
med maximal tempera-
Observera: Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen med grillfunktionen i 5 minuter!
• Använd galler med långpanna under vid grillning.
• Grilltiderna är riktvärden.
• Grillning är speciellt lämpligt för platta köttstycken och fisk.
Grilltabell
Det som skall grillas
Nivå
Grilltid
1. sidan
2. sidan
Hamburgare
4
8-10 min
6-8 min
Fläskfilé
4
10-12 min
6-10 min
Grillkorv
4
8-10 min
6-8 min
Tournedos av ox- eller
kalvfilé
4
6-7 min
5-6 min
Oxfilé rostbiff (ca 1 kg)
3
10-12 min
10-12 min
3
4-6 min
3-5 min
3
6-8 min
---
Rostat
bröd1)
Varma smörgåsar
1) Använd grillgaller utan långpanna under, förvärm inte
25
Upptining
Ugnsfunktion: Upptining
(utan temperaturinställning)
• Ta ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål, då detta avsevärt förlänger
upptiningstiden.
• Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining.
Upptiningstabell
Upptiningstid
min
Efterupptiningstid
min
Kyckling, 1000 g
100-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden
Kött, 1000g
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden
Kött, 500g
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden
Forell, 150g
25-35
10-15
---
Jordgubbar, 300g
30-40
10-20
---
Smör, 250g
30-40
10-15
---
Grädde, 2 x 200g
80-100
10-15
Det går även bra att vispa grädde med
ännu lätt frusna bitar
60
60
Maträttt
Tårta, 1400g
26
Anmärkning
---
Torkning
Ugnsfunktion: Enkel varmluft
• Använd smör-eller bakpapper på galler.
• Bästa resultatet erhålls om ugnen stängs av efter halva torkningstiden, öppna luckan och låt ugnen kylas av under natten.
• Torka därefter färdigt.
Det som skall torkas
Temperatur i
°C
Nivå
1 nivå
2 nivåer
Tid i timmar
(riktvärde)
Grönsaker
Bönor
60-70
3
1/4
6-8
Paprika (strimlor)
60-70
3
1/4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1/4
5-6
Svampar
50-60
3
1/4
6-8
Kryddörter
40-50
3
1/4
2-3
Plommon
60-70
3
1/4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1/4
8-10
Äppelbitar
60-70
3
1/4
6-8
Päron
60-70
3
1/4
6-9
Frukt
27
Konservering
Ugnsfunktionen: Undervärme
• Använd bara vanliga konserveringsglas som har samma storlek.
• Glas med skruvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är
inte lämpliga att använda.
• Använd fals 1 vid konserveringen.
• Använd långpannan och det finns det plats för upp till sex enliters
konserveringsglas.
• Konserveringsglasen ska vara lika mycket fyllda och ha klämman fastsatt.
• Ställ konserveringsglasen på långpannan, så att de inte rör vid varandra.
• Häll cirka 1/2 liter vatten i pannan., så attpannan, så att det blir tillräckligt med fuktighet i ugnen.
• Stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100°C när vätskan börjar
bubbla i de första glasen (vid enlitersglas efter cirka 35-60 minuter,
se tabellen).
Konserveringstabell
De angivna konserveringstiderna och temperaturer är riktvärden.
Temperatur
i°C
Konservera tills
det börjar bubbla
i min
Fortsätt koka
till 100°C
i min
Jordgubbar, blåbär, hallon,
mogna krusbär
160-170
35-45
---
Omogna krusbär
160-170
35-45
10-15
160-170
35-45
10-15
160-170
50-60
5-10
Svamp
160-170
40-60
10-15
Gurka
160-170
50-60
---
Blandade pickles
160-170
50-60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160-170
50-60
15-20
Bönor
160-170
50-60
---
Det som skall konserveras
Bär
Frukt
Päron kvitten, plommon
Grönsaker
Morötter1)
1)
1) Låt stå i frånslagen ugn
28
Rengöring och skötsel
1
Varning: Vid rengöring skall ugnen vara frånslagen och kall.
Varning: Rengöring av ugnen med ångstråle- eller högtryckstvätt är av
säkerhetsskäl inte tillåtet!
Observera: Använd inga skurmedel, skarpa rengöringsmedel eller
skrapande föremål.
Ugnens utsida
• Torka av ugnens framsida med en mjuk duk och varmt vatten med
diskmedel.
• Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna.
Ugnsutrymme
Rengör ugnen efter varje användning. Därigenom är det lättare att ta
bort smuts och den bränner inte fast.
1. Slå på ugnsbelysningen vid rengöring.
2. Torka ur ugnen efter varje användning med diskmedel och vatten och
låt torka.
3
1
Hårt sittande smuts tas bort med speciellt ugnsrengöringsmedel.
Observera: Var vänlig beakta tillverkarens anvisningar vid användning
av ugnsspray!
Tillbehör
Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång
som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem
rena.
Ugnsstegar
Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna.
29
Borttagning av ugnsstegar
Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och häng sedan av den
baktill (2).
3
Isättning av ugnsstegar
Viktigt! Styrstavarnas avrundade
ändar måste peka framåt!
Montera ugnsstegen igen genom att
först hänga i den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och därefter trycka till (2).
30
Ugnsbelysning
1
3
Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugnslampan:
– Stäng av ugnen!
– Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet.
Lägg en trasa på ugnens botten som skydd för både lampan och glaset.
Byte av ugnslampan/rengöring av
skyddsglaset
1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det.
2. Om nödvändigt:
Byt ut ugnsbelysningen 25 W,
230 V, 300 °C, värmebeständig.
3. Sätt tillbaka skyddsglaset.
31
Ugnens tak
Det övre elementet kan fällas ned, så att det går lättare att rengöra ugnens tak.
1
Nedfällning av element
Varning: Fäll ned elementet endast
när ugnen är avstängd och det inte
finns någon risk för brännskador
längre!
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Ta tag i elementet framtill och dra
det framåt förbi präglingen på ugnens innervägg.
3. Elementet faller nu ner.
1
Varning: Tryck inte elementet neråt
med våld! Elementet skulle kunna
gå av.
Rengöring av ugnens tak
Fastsättning av element
1. För tillbaka elementet till ugnens
tak.
2. Dra elementet framåt mot fjäderkraften och för det förbi präglingen.
3. Låt det haka i i hållaren.
4. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
1
32
Varning: Elementet måste på båda
sidorna ligga ovanför präglingen på
ugnens innervägg och vara korrekt
ihakat.
Ugnslucka
Vid rengöring av ugnsutrymmet kan ugnsluckan tas bort.
Demontering av ugnslucka
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut spaken (A) på båda luckgångjärnen helt .
3. Stäng ugnsluckan till första spärrläget (ca 45°).
3
4. Fatta med händerna på ugnsluckans
sidor och drag den snett uppåt från
ugnen (Försiktigt: Den är tung!).
Lägg luckan med utsidan neråt på
ett mjukt, jämnt underlag, till exempel en filt, för att undvika repor.
33
Montering av ugnslucka
1. Fatta i ugnsluckans sidor med händerna och håll den i en vinkel på ca
45°.
Sätt urtagen på luckans nederkant
på ugnens gångjärn.
Låt luckan glida ner tills det tar
emot.
2. Öppna ugnsluckan helt.
3. Fäll tillbaka spaken (A) på båda
gångjärnen till sitt ursprungliga läge.
4. Stäng ugnsluckan.
34
Ugnsluckans glas
1
Ugnsluckan är försedd med dubbla glasskivor. Den inre skivan kan tas
bort för rengöring.
Observera! Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan
glaset gå sönder.
Demontering av luckglas
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Fäll ut spaken (A) på båda luckgångjärnen helt .
3. Stäng ugnsluckan till första spärrläget (ca 45°).
4. Fatta på båda sidor av lucktätningen (B) på luckans överkant och tryck
inåt för att öppna spärren. Drag
därefter bort lucktätningen uppåt.
35
5. Fatta i luckglasets övre kant och
drag det uppåt ur styrspåret.
Rengöring av luckglaset
Rengör luckglaset noga med vatten och diskmedel. Torka därefter av
noga.
Montering av luckglaset
1. Sätt i luckglaset uppifrån i spåret på
luckans nederkant och sänk ner det.
2. Fatta lucktätningen (B) på sidorna,
lägg den mot insidan av luckkanten
och sätt på lucktätningen (B) på
luckans överkant.
36
3
På den öppna sidan av
lucktätningen (B) finns en
styrskena (C). Denna skall skjutas in
mellan det yttre luckglaset och
styrvinkeln (D) .
Spärren (E) skall snäppa in.
3. Öppna ugnsluckan helt.
4. Fäll tillbaka spaken (A) på båda
gångjärnen till sitt ursprungliga läge.
5. Stäng ugnsluckan.
37
Vad gör man när …
Problem
Ugnen värms inte upp
Möjlig orsak
Åtgärd
Ugnen är inte tillslagen
Slå till ugnen
De nödvändiga inställningarna är inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Säkringen i fastighetens el- Kontrollera säkringar. Om
central (säkringsskåpet) har säkringarna utlöser flera
löst ut
gånger, kontakta då en
auktoriserad elinstallatör.
Ugnsbelysningen fungerar
inte
1
3
3
38
Ugnslampan är trasig
Byt ugnslampa
Vänd Dig till Din fackhandlare eller Elektrolux Service om Du inte
lyckas avhjälpa problemet med ovan angivna åtgärder.
Varning! Reparationer av hällen får endast utföras av en fackman. Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren.
Om du på grund av handhavandefel tillkallar kundtjänst-tekniker eller
fackhandlare är deras besök inte kostnadsfritt, inte heller under garantitiden.
Anvisning för ugnar med metallfront:
Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund
på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning.
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta
Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på
www.aeg-hem.se. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
3
Adressen till din närmaste servicestation finner du via www.aeg-hem.se
eller Gula sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service.
Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och
hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas
av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp
följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning .................................
Produktnummer ....................................
Serienummer ..........................................
Inköpsdatum ..........................................
Hur och när uppträder felet ?
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer får utföras
endast av ett auktoriserat serviceföretag. Information om det närmaste
auktoriserade serviceföretaget får du från numret 0200-2662
(0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm), * eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkra maskinens klanderfria funktion skall man vid reparationer
endast använda originala reservdelar.
* När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer
och modellbeteckning som står på dataskylten. Skriv up dem här så har
du dem tillhands när du behöver dem.
Modell: ........................................................
Produktnummer: ...................................
Serienummer: ..........................................
Inköpsdatum: ...........................................
39
From the Electrolux GroupK=qÜÉ=ïçêäÇ…ë=kçKN=ÅÜçáÅÉK
bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå=®ê=î®êäÇÉåë=ëí∏êëí~=íáääîÉêâ~êÉ=~î=ÜìëÜ™ääëã~ëâáåÉê=çÅÜ=ìíêìëíåáåÖ=Ñ∏ê=â∏âI=êÉåÖ∏êáåÖ=ë~ãí
ëâçÖëJ= çÅÜ= íê®ÇÖ™êÇëëâ∏íëÉäK= jÉê= ®å= RR= ãáäàçåÉê= éêçÇìâíÉê= Ñê™å= bäÉÅíêçäìñJâçåÅÉêåÉå= Eëçã= âóäëâ™éI= ëéáë~êI
íî®ííã~ëâáåÉêI=Ç~ããëìÖ~êÉI=ãçíçêë™Ö~ê=çÅÜ=Öê®ëâäáéé~êÉF=ë®äàë=î~êàÉ=™ê=íáää=Éíí=î®êÇÉ=~î=NOM=ãáäà~êÇÉê=âêçåçê=á
∏îÉê=NRM=ä®åÇÉê=êìåí=ÜÉä~=î®êäÇÉåK
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 927 582-A-161205-01
Med reservation för ändringar
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement