Aeg-Electrolux B8871-4-M EU R07, B8871-4-A EU R07 User manual

Aeg-Electrolux B8871-4-M EU R07, B8871-4-A EU R07 User manual
B88714
Gebruiksaanwijzing
Elektrische
inbouwoven
2
Geachte mevrouw, heer
Hartelijk dank voor het kiezen van een van onze kwaliteitsproducten. U heeft
een goede keuze gemaakt. Zo kunt u dankzij de combinatie van functioneel de
sign en hoogwaardige technologie rekenen op optimale prestaties en bedie
ningsgemak. En onze zorg voor het milieu, komt o.a. tot uitdrukking in het
energiebesparend functioneren van dit apparaat. Om er zeker van te zijn dat uw
apparaat optimaal en onberispelijk presteert, dient u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig door te lezen. Dan zult u alle processen perfect en zeer efficiënt kun
nen besturen.
Wij raden u aan deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren, zodat u nog eens iets
kunt nalezen. En wilt u dit boekje doorgeven aan een eventuele volgende eige
naar van het apparaat.
Wij wensen u veel succes met uw nieuwe apparaat.
Inhoud
3
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
5
Veiligheidsvoorschriften
5
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Uitrusting oven
Accessoires oven
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
Eerste reiniging
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Snelverwarmen
Ovenfuncties
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Vleesthermometer
Klokfuncties
Overige functies
Indicatieuitschakeling
Kinderbeveiliging
Toetsenvergrendeling
Veiligheidsuitschakeling van de oven
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Baktabel
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Tabel diepgevroren kantenklare gerechten
Braden
Braadtabel
Op lage temperatuur bereiden
Tabel Op lage temperatuur bereiden
Tabel Vleesthermometer
Vlakgrilleren
Grilltabel
Ontdooien
Ontdooitabel
7
7
7
8
9
10
10
11
12
12
15
16
18
19
20
22
28
28
28
29
30
31
31
33
37
38
39
39
41
42
42
43
43
44
44
4
Inhoud
Drogen met hetelucht
Wecken
Reiniging en onderhoud
Buitenzijde van het apparaat
Ovenruimte
Accessoires
Vetfilter
Pyrolytische reiniging
Inschuifroosters
Ovenverlichting
Bakovendeur
Het glas van deur van de bakoven
Wat is er aan de hand als …
45
46
47
47
47
47
47
48
49
50
51
53
57
Afvalverwerking
59
Montageaanwijzing
Veiligheidsinstructies voor de installateur
Garantie/Adres serviceafdeling
60
60
65
Adres serviceafdeling
67
Service
71
Gebruiksaanwijzing
5
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EGrichtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMCrichtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/
EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CEmarkeringsrichtlijn
Elektrische veiligheid
• Het apparaat mag uitsluitend door een erkend installateur worden aange
sloten.
• In geval van storingen of beschadiging van het apparaat: zekeringen in de
huisinstallatie uitschakelen.
• Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door vakmensen worden
uitgevoerd. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan. Wend u bij reparaties altijd tot onze serviceafdeling of uw vakhan
del.
Veiligheid voor kinderen
• Kleine kinderen nooit alleen laten terwijl het apparaat in gebruik is.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden voor koken, braden, bakken van le
vensmiddelen worden gebruikt.
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten op stopcontac
ten in de buurt van het apparaat. Snoeren mogen niet in aanraking komen of
onder de hete ovendeur ingeklemd raken.
• Waarschuwing: Verbrandingsgevaar! Bij gebruik wordt de ovenruimte heet.
• Als u alcoholische ingrediënten in de oven gebruikt, kan evt. een licht ont
vlambaar alcoholluchtmengsel ontstaan. Open de deur in dat geval voorzich
tig. Kom niet met vuur of vonken in de buurt van de oven.
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van
levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de
gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren wij levens
6
Veiligheidsvoorschriften
middelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet
te veel te bruinen.
Op deze manier voorkomt u beschadiging van het apparaat
• Bekleed de oven niet met aluminiumfolie en plaats geen bakplaten, pannen,
enzovoort op de bodem omdat daarmee het email van de oven door de ont
stane hitteconcentratie wordt beschadigd.
• Fruitsappen die van de bakplaat druppelen, veroorzaken vlekken die niet kun
nen worden verwijderd. Gebruik een diepe bakplaat voor gebak dat erg vochtig
is.
• Plaats geen gewicht op de geopende ovendeur.
• Giet water nooit rechtstreeks in de hete oven. Hierdoor kan het email worden
beschadigd en kunnen verkleuringen ontstaan.
• Als gevolg van heftige stoten, vooral op de randen van de buitenste glasplaat,
kan het glas breken.
• Bewaar geen brandbaar materiaal in de oven. Bij het inschakelen van de oven
kan dit ontbranden.
• Bewaar geen vochtige levensmiddelen in de oven. Het email kan hierdoor be
schadigd raken.
• Bewaar na het uitschakelen van de koelventilator geen open gerechten in de
oven. In de ovenruimte of op de deurruiten kan vocht neerslaan dat ook op uw
meubelen terecht kan komen.
3
Informatie emaillaag
Kleurveranderingen van de emaillaag van de oven als gevolg van het gebruik zijn
niet van invloed op de deugdelijkheid van het apparaat voor regulier of contrac
tueel gebruik. Dit zijn derhalve geen gebreken in de zin van het recht op garan
tie.
Beschrijving van het apparaat
7
Beschrijving van het apparaat
Totaalaanzicht
Bedieningspaneel
Deurgreep
Glazen deur
Bedieningspaneel
Oven indicaties
Functietoetsen
Oven
8
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting oven
Bovenwarmte en grillelement
Ovenverlichting
Inzetniveaus
Stopcontact voor vleesspit
Vetfilter
Ovenverlichting
Verwarmingselement in de
achterwand
Ventilator
Onderwarmte
Uitneembaar inschuifrooster
Beschrijving van het apparaat
Accessoires oven
Rooster
Voor servies, bak en braadvormen, braden
en grillen.
Bakplaat
Voor gebak en koekjes.
Vetopvangbak
De vetopvangbak dient bij het baken en
braden resp. als opvangbak voor het vet.
Vleesthermometer
Om precies te bepalen hoe gaar een stuk
vlees is.
9
10
Voor het in gebruik nemen
Voor het in gebruik nemen
Dagtijd instellen en wijzigen
3
De oven functioneert alleen als u de tijd hebt ingesteld.
Na het aansluiten van de elektriciteit of na
een stroomstoring knippert Dagtijd
au
tomatisch.
1. Voor het wijizgen van een reeds ingestelde
dagtijd, eerst de toets Aan/Uit
indruk
ken. Vervolgens de toets Selectie
zo
vaak indrukken tot Dagtijd
knippert.
2. Met de toets
instellen.
of
de actuele dagtijd
Na ca. 5 seconden stopt het knipperen en
geeft de klok de ingestelde dagtijd weer.
3
Het apparaat is klaar voor gebruik.
U kunt de dagtijd alleen veranderen, wan
neer de kinderbeveiliging is uitgeschakeld,
geen klokfuncties Duur
of Einde
en
geen ovenfunctie is ingesteld.
Voor het in gebruik nemen
11
Eerste reiniging
1
3
Alvorens de oven in gebruik te nemen, moet u hem reinigen.
Let op: Gebruik geen scherpe schuurmiddelen! U zou de oppervlakken kunnen
beschadigen.
Gebruik bij ovens met een metalen voorzijde de hiervoor in de handel verkrijg
bare onderhoudsmiddelen.
1. Open de ovendeur.
De verlichting in de oven is nu ingeschakeld.
2. Neem alle accessoires en geleiderails uit de oven en reinig deze met een warm
sopje.
3. Maak de oven ook schoon met een warm sopje en droog hem daarna.
4. Veeg de voorzijde van de oven af met een vochtige doek.
12
Bedienen van de oven
Bedienen van de oven
De elektronische ovenbesturing
Temperatuur/Dagtijd
Ovenfuncties
Verwarmingsin
dicatie
Snelverwarmen
Aan/uit
Ovenfunctie selectie
3
Klokfuncties/bedrijfstijd
Insteltoetsen
Klokfuncties
Vleesspit
Algemene aanwijzingen
• Schakel het apparaat altijd eerst met de toets Aan/Uit
in.
• Wanneer de gekozen functie brandt, gaat de oven opwarmen of begint de in
gestelde tijd te lopen.
• De indicatie van de bedrijfstijd geeft aan hoe lang de oven reeds ingeschakeld
is. De indicatie is alleen zichtbaar als geen van de klokfuncties Kookwekker ,
Duur
of Einde
is ingesteld.
• De ovenverlichting is ingeschakeld, zodra een ovenfunctie is geselecteerd.
• Wanneer de gekozen temperatuur is bereikt, klinkt er een zoemer.
• Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit
uit.
Bedienen van de oven
Een ovenfunctie kiezen.
1. Met de toets Aan/Uit
inschakelen.
2. De toets
of
net zo vaak indrukken
totdat de gewenste ovenfunctie verschijnt.
3
• In de temperatuurindicatie verschijnt een
voorstel voor de temperatuur.
• Als de voorgestelde temperatuur niet
binnen ca. 5 seconden wordt veranderd,
gaat de oven opwarmen.
De ovenfunctie kan tijdens de werking
worden gewijzigd.
Oventemperatuur wijzigen
Met de toets
of
de temperatuur
naar beneden of naar boven wijzigen.
De instelling verloopt in stappen van 5 °C.
Ovenfunctie uitschakelen
Om de oven uit te schakelen, drukt u net zo
vaak op de toets
of
totdat er geen
ovenfunctie meer wordt aangegeven.
Oven uitschakelen
Met de toets Aan/Uit
uitschakelen.
13
14
3
Bedienen van de oven
Koelventilator
Zodra de oven in gebruik wordt genomen wordt de ventilator automatisch inge
schakeld om de oppervlakken van het apparaat koel te houden. Nadat de oven is
uitgeschakeld blijft de ventilator nog verder lopen om het apparaat af te koelen
en wordt dan automatisch uitgeschakeld.
3
Gradenindicatie
Indicatie Opwarmen
Na het inschakelen geven de ovenfuncties
de langzaam na elkaar oplichtende balken
aan, tot hoever de oven reeds verwarmd is.
Indicatie Snelverwarmen
Na het inschakelen van de functie Snel
verwarmen geven de na elkaar knipperen
de balken aan dat de functie
Snelverwarmen in werking is.
Indicatie Restwarmte
Na het uitschakelen van de oven geven de
nog oplichtende balken de resterende rest
warme van de oven aan.
Bedienen van de oven
15
Snelverwarmen
1
3
Na het selecteren van een ovenfunctie kan met behulp van de extrafunctie Snel
verwarmen de lege oven in relatief korte tijd worden voorverwarmd.
Let op: Te garen producten a.u.b. eerst in de ovenplaatsen, als Snelverwarmen
beëindigd is en de oven in de gewenste functie werkt.
1. Ovenfunctie en temperatuur selecteren (bijv. Boven en onderwarmte ). Evt.
temperatuurvoorstel wijzigen.
2. Toets Snelverwarmen
indrukken.
De achtereenvolgend knipperende balken geven aan dat Snelverwarmen inwer
king is.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur branden de balken van de tem
peratuurindicatie. Er klinkt een zoemer.
De oven verwarmt nu in de vooringestelde ovenfunctie en temperatuur verder.
U kunt de te garen producten nu in de oven plaatsen.
De functie Snelverwarmen
kan bij de ovenfuncties Superhetelucht , Al
Gustohetelucht , Boven en onderwarmte
en Infratherm
tevens in
geschakeld worden.
16
Bedienen van de oven
Ovenfuncties
Voor de oven zijn de volgende functies beschikbaar:
Ovenfunctie
Toepassing
Verwarmingselement/
ventilator
Superhetelucht
Voor het bakken op maximaal drie
niveaus tegelijk.
Stel de temperatuur van de oven 20
tot 40 °C lager in dan bij boven/on
derwarmte.
Boven en
onderwarmte, verwar
mingselement in de
achterwand, ventilator
Al Gustohetelucht
Voor het bakken op een niveau voor
gerechten die een intensievere brui
ning en knapperigheid van de bo
dem vragen.
Stel de temperatuur van de oven 20
tot 40 °C lager in dan bij boven/on
derwarmte.
Onderwarmte, verwar
mingselement in de
achterverwarmings
element, ventilator
Op lage
temperatuur
bereiden
Voor het bereiden van bijzonder mals
en sappig braadvlees.
Boven en
onderwarmte, verwar
mingselement in de
achterwand, ventilator
Boven en
onderwarmte
Voor het bakken en braden op één
niveau.
Bovenwarmte,
onderwarmte
Infratherm
Voor het braden van grotere stukken Grill, bovenwarmte,
vlees of gevogelte op één niveau.
ventilator
Deze functie is ook geschikt voor gra
tineren.
Grote grill
Voor het grilleren van vlakke levens Grill, bovenwarmte
middelen in grotere hoeveelheden en
om te roosteren.
Grill
Voor het grilleren van vlakke levens
middelen, die in het midden van het
rooster worden geplaatst en om te
roosteren.
Warmhoudstand
Voor het warmhouden van gerechten. Bovenwarmte,
onderwarmte
Ontdooien
Voor het gedeeltelijk of geheel ont Ventilator
dooien van bijvoorbeeld gebak, boter,
brood, fruit of andere bevroren le
vensmiddelen.
Grill
Bedienen van de oven
Ovenfunctie
Toepassing
17
Verwarmingselement/
ventilator
Onderwarmte
Voor het afbakken van gebak met een Onderwarmte
brosse bodem.
Pyrolyse
Voor pyrolytische zelfreiniging van de
oven. Hierbij wordt achtergebleven
vuil in de oven verbrand. Na het af
koelen kunnen de resten vervolgens
uit de oven worden geveegd. De oven
wordt verhit tot circa 500 °C.
Bovenwarmte,
Onderwarmte, Grill,
Ventilator
18
Bedienen van de oven
Rooster, baakplaat en vetopvangbak plaatsen
3
Uittrek en kantelbeveiliging
Ter beveiliging tegen het uittrekken, hebben alle inschuifdelen aan de linker kant
een kleine bolling naar onderen.
Schuif de inschuifdelen er zo in dat de bolling in het bakgedeelte zich achterin
bevindt. Deze bolling is ook belangrijk voor de kantelbeveiliging van de inschuif
delen.
Baakplaat resp. vetopvangbak plaatsen:
Schuif de bakplaat resp. de vetopvangbak
tussen de geleidestangen van het gekozen
niveau.
3
Rooster plaatsen:
Plaats het rooster zodanig, dat de beide
voetjes naar onder wijzen.
Schuif het rooster tussen de geleidestan
gen van het gekozen niveau.
Door de verhoogde lijst die om het rooster
loopt, is het vaatwerk bovendien be
schermd tegen afglijden.
Bedienen van de oven
Rooster en vetopvangbak plaatsen:
Plaats het rooster op de vetopvangbak.
Schuif de vetopvangbak tussen de geleide
stangen van het gekozen niveau.
Vetfilter plaatsen/verwijderen
Het vetfilter alleen gebruiken bij het
braden, om het verwarmingselement in de
achterwand te beschermen tegen vetspat
ten.
Vetfilter plaatsen
Vetfilter bij de greep vastpakken en
de beide steuntjes van boven naar
beneden in de opening tegen de
achterwand van de oven (ventila
toropening) plaatsen.
Vetfilter verwijderen
Het vetfilter bij de greep vastpakken
en naar boven uit de oven nemen.
19
20
Bedienen van de oven
Vleesthermometer
1
Voor het op de exacte temperatuur uitschakelen van de oven, wanneer een inge
stelde kerntemperatuur is bereikt.
Er moet op twee temperaturen worden gelet:
– De temperatuur van de oven: zie de braadtabel
– De kerntemperatuur: zie tabel Vleesthermometer
Let op: Alleen de meegeleverde vleesthermometer mag worden gebruikt! Wan
neer deze moet worden vervangen, mag alleen het originele reserveonderdeel
worden gebruikt!
1. Het apparaat met de toets Aan/Uit
inschakelen.
2. Steek de punt van de vleesthermometer
volledig in het product dat gaar moet wor
den. De punt moet zich hierbij zo veel mo
gelijk in het midden van het product
bevinden.
3. Steek de stekker van de vleesthermometer
tot de eindaanslag in het stopcontact in de
zijwand van de oven.
4. Met de toets
of
de gewenste kern
temperatuur instellen.
3
De indicatie gaat naar de actuele kerntem
peratuur
Als de actuele kerntemperatuur reeds
wordt aangegeven, voordat de gewenste
kerntemperatuur wordt ingesteld, druk dan
zo vaak op de toets Selectie
tot de
functie Vleesthermometer
knippert en
kunt u vervolgens de instelling uitvoeren.
De kerntemperatuur wordt vanaf 30°C
aangegeven.
Bedienen van de oven
21
5. Ovenfunctie en –temperatuur instellen.
Zodra de ingestelde kerntemperatuur is be
reikt, klinkt er een zoemer en wordt de
oven automatisch uitgeschakeld.
1
6. Druk op een willekeurige toets om de zoemer uit te schakelen.
Waarschuwing: De vleesthermometer is
heet! Bij het uittrekken van de stekker en
de punt van de vleesthermometer bestaat
verbrandingsgevaar!
7. Trek de stekker van de vleesthermometer
uit het stopcontact en neem het gegaarde
product met de ingestoken vleesthermo
meter uit de oven.
8. Apparaat uitschakelen
Kerntemperatuur opvragen of wijzigen
– De toets Selectie
zo vaak indrukken tot de functie knippert
Vleesthermometer of de ingestelde kerntemperatuur wordt aangegeven.
– Wijzig de temperatuur zo nodig met
of .
Oventemperatuur opvragen of wijzigen
– Wijzig de temperatuur zo nodig met de toets
of .
22
Bedienen van de oven
Klokfuncties
Klokfuncties
Tijdsindicatie
Dagtijd
Insteltoetsen
Duur/Einde/Bedrijfstijd
Klokfuncties
Vleesspit
Kookwekker
Om een korte tijd in te stellen. Na afloop klinkt een signaal.
Deze functie heeft geen invloed op de werking van de oven.
Duur
Om in te stellen hoe lang de oven ingeschakeld moet zijn.
Einde
Om in te stellen wanneer de oven weer moet worden uitgeschakeld.
Dagtijd
Met deze functie kunt u de dagtijd instellen, veranderen of opvragen
(zie ook het hoofdstuk „Voor het in gebruik nemen“).
Bedienen van de oven
3
23
Aanwijzingen met betrekking tot de klokfuncties
• Na het kiezen van een klokfunctie knippert de bijbehorende functie
ong. 5 seconden. Gedurende deze tijd kunt u met de toets
of
de ge
wenste tijden instellen of veranderen.
• Na het instellen van de gewenste tijd knippert de functie opnieuw
ong. 5 seconden. Daarna is de functie verlicht. De ingestelde tijd begint te lo
pen.
3
Opvragen van de ingestelde of resterende tijd
De toets Selectie
zo vaak indrukken tot de betreffende klokfunctie knippert
of de resterende tijd wordt aangegeven.
2
Gebruik van de restwarmte met de klokfunctie Duur
en Einde
Bij gebruik van de klokfuncties Duur
en Einde
schakelt de oven de ver
warmingselementen uit als 90% van de ingestelde of berekende tijd is bereikt.
De beschikbare restwarmte wordt gebruikt om het gaarproces tot het verlopen
van de ingestelde tijd voort te zetten (3 tot 20 min.).
24
Bedienen van de oven
Kookwekker
1. Toets Selectie
Kookwekker
zo vaak indrukken, tot
knippert.
2. Stel met de toets
korte tijd in.
of
de gewenste
Na ca. 5 seconden geeft de indicatie de res
terende tijd aan.
Kookwekker
brandt.
Als 90% van de ingestelde tijd verlopen is,
klinkt een zoemer.
Na het verstrijken van de tijd klinkt er ge
durende 1 minuten een zoemer.
“00.00“ en Kookwekker
knipperen.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
Bedienen van de oven
Duur
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie
zo vaak indrukken, tot
Duur
knippert.
3. Met de toets
of
de gewenste gaar
tijd instellen (max. 09,59 uur) instellen
Duur
brandt.
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”00,00“ en Duur .
Er klinkt gedurende 2 minuten een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
25
26
Bedienen van de oven
Einde
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Toets Selectie
zo vaak indrukken, tot
Einde
knippert.
3. Met de toets
of
schakeltijd instellen.
de gewenste uit
Einde
brandt en de bereikte duur wordt
aangegeven.
Als de ingestelde tijd verlopen is, knippert
”00,00“ en Einde .
Er klinkt gedurende 2 minuten een zoemer.
De oven wordt uitgeschakeld.
Het knipperen en de zoemer uitschakelen:
Willekeurige toets indrukken
Bedienen van de oven
3
Duur
en Einde
27
in combinatie
Duur
en Einde
kunnen gelijktijdig worden gebruikt wanneer de oven op
een later tijdstip automatisch moet worden in en uitgeschakeld.
1. Ovenfunctie en temperatuur kiezen.
2. Met de functie Duur
kunt u de beno
digde gaartijd voor het gerecht instellen,
bijvoorbeeld: 1 uur.
3. Met de functie Einde
kunt u het tijdstip
instellen waarop het gerecht klaar moet
zijn,
bijvoorbeeld: 14:05 uur.
Duur
en Einde
branden.
De oven wordt automatisch ingeschakeld
op het berekende tijdstip, bijvoorbeeld:
13:05 uur.
Na het verstrijken van de ingestelde Duur
klinkt er een zoemer gedurende 2 minuten
en wordt de oven automatisch uitgescha
keld,
bijvoorbeeld: 14:05 uur.
28
Bedienen van de oven
Overige functies
Indicatieuitschakeling
2
3
U kunt energie besparen door de tijdindicatie uit te schakelen.
Tijdindicatie uitschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
2. Houd de toetsen Selectie
en tegelijk
ingedrukt, totdat de indicatie donker
wordt.
uit.
De indicatie wordt automatisch ingescha
keld wanneer het apparaat weer in gebruik
wordt genomen.
Wanneer u het apparaat weer uitschakelt,
gaat de dagtijdindicatie weer uit.
Wanneer u wilt dat de dagtijd weer blij
vend wordt aangegeven, moet u de tijdin
dicatie weer inschakelen.
Tijdindicatie inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
uit.
2. Houd de toetsen Selectie
en
tegelijk ingedrukt, totdat de indicatie weer
verschijnt.
Kinderbeveiliging
Zodra de kinderbeveiliging is ingeschakeld, kan het apparaat niet worden ge
bruikt.
Kinderbeveiliging inschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Aan/
Uit
inschakelen.
Er mag geen ovenfunctie zijn gekozen.
2. Houd de toetsen Selectie
en tegelijk
ingedrukt totdat ”SAFE“ in de indicatie ver
schijnt.
De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
1. Het apparaat zo nodig met de toets Aan/Uit
inschakelen.
Bedienen van de oven
29
2. Houd de toetsen Selectie
en tegelijk ingedrukt totdat ”SAFE“ in de indica
tie uit gaat.
De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld en de oven weer klaar voor gebruik.
Toetsenvergrendeling
Met deze functie voorkomt u dat ingestelde ovenfuncties per abuis worden ge
wijzigd.
Toetsenvergrendeling inschakelen
1. Schakel het apparaat zo nodig met de toets
Aan/Uit
in.
2. Kies een ovenfunctie.
3. Houd de toetsen Selectie
en tegelijk
ingedrukt, totdat in de indicatie ”LOC“ ver
schijnt.
De toetsenvergrendeling is nu ingescha
keld.
Toetsenvergrendeling uitschakelen
Houd de toetsen Selectie
en tegelijk ingedrukt totdat ”LOC“ in de indica
tie uit gaat.
De toetsenvergrendeling wordt automatisch opgeheven als de ovenfunctie
wordt uitgeschakeld.
30
Bedienen van de oven
Veiligheidsuitschakeling van de oven
3
Als de oven na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of wanneer de tempe
ratuur niet wordt veranderd, dan wordt de oven automatisch uitgeschakeld.
In de temperatuurindicatie knippert de laatst ingestelde temperatuur.
De oven schakelt automatisch uit bij een oventemperatuur van.
30 120°C
120 200°C
200 250°C
250 max°C
3
na
na
na
na
12,5 uur
8,5 uur
5,5 uur
3,0 uur
Ingebruikname na veiligheidsuitschakeling
Schakel de oven helemaal uit.
Daarna kunt u de oven weer in gebruik nemen.
De veiligheidsuitschakeling wordt opgeheven als de klokfunctie Duur
Einde
ingesteld is.
of
Toepassingen, tabellen en tips
31
Toepassingen, tabellen en tips
Bakken
Ovenfunctie: Superhetelucht
of Boven en onderwarmte
Bakvormen
• Voor Boven en onderwarmte
zijn vormen van donker metaal en gecoate
vormen geschikt.
• Voor Superhetelucht
zijn ook vormen van licht metaal geschikt.
Inbrengsleuven
• Bakken met Boven en onderwarmte
is altijd slechts op één niveau moge
lijk.
• Met Superhetelucht
kunt u op maximaal 3 bakplaten tegelijk bakken:
1 bakplaat:
bijvoorbeeld inzetniveau 3
1 bakvorm:
bijvoorbeeld inzetniveau 1
2 bakplaten:
bijvoorbeeld inzetniveau 1 en 3
3 bakplaten:
inzetniveau 1, 3 en 5
32
3
2
Toepassingen, tabellen en tips
Algemene aanwijzingen
• Bakblik met de schuine kant naar voren plaatsen!
• U kunt met Boven en onderwarmte
of Superhetelucht
ook twee vor
men tegelijk naast elkaar op het rooster bakken. Het bakproces duurt nauwe
lijks langer.
Bij diepgevroren gerechten kunnen de geplaatste bakplaten tijdens het gaarpro
ces kromtrekken. Dit wordt veroorzaakt door het grote temperatuurverschil tus
sen het diepgevroren gerecht en de oventemperatuur. Als de bakplaten zijn
afgekoeld trekken ze weer recht.
Aanwijzingen bij de baktabellen
In de tabellen vindt u een keuze aan gerechten met de bijbehorende tempera
tuurvoorschriften, tijden en inzetniveaus.
• De temperaturen en baktijden zijn richtwaarden. De waarden zijn namelijk af
hankelijk van de samenstelling van het deeg, de hoeveelheid en de bakvorm.
• Wij adviseren om de eerste keer de laagste temperatuurwaarde in te stellen en
pas indien gewenst, bijv. als een sterkere bruining is gewenst of als de baktijd
te lang duurt, een hogere temperatuur te kiezen.
• Als u geen concrete aanwijzingen kunt vinden voor uw eigen recept, kijkt u
dan bij een soortgelijk gebak.
• Bij het op meerdere niveaus bakken van gebak op bakplaten of in vormen kan
de baktijd 1015 minuten langer zijn.
• Bereid vochtig gebak, zoals bijvoorbeeld pizza's en vruchtengebak, op één ni
veau.
• Als het gebak niet overal even hoog is, wordt het gebak in het begin van het
bakproces niet overal even bruin. Verander in dit geval de temperatuurin
stelling niet. In de loop van het bakproces wordt het gebak overal even bruin.
• Uw nieuwe oven kan een ander bak/braadgedrag vertonen als uw oude appa
raat. Pas daarom de instellingen (temperatuur, baktijden) en inzetniveaus zoals
u die gewend bent aan de aanbevelingen in de onderstaande tabel aan.
Bij langere baktijden kunt u de oven ca. 10 minuten voor het einde van de bak
tijd uitschakelen, om de nawarmte te gebruiken.
Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden in de tabellen voor het plaatsen
van een gerecht in de koude oven.
Toepassingen, tabellen en tips
33
Baktabel
Bakken op één inzetniveau
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetni
veau
Tempera
tuur
°C
Tijd
uur: min.
0:501:10
Gebak in vormen
Tulband
Superhetelucht
1
150160
Zandgebak/koningstaart
Superhetelucht
1
140160
1:101:30
Biscuittaart
Superhetelucht
1
140
0:250:40
Biscuittaart
Boven en
onderwarmte
1
160
0:250:40
Taartbodem van zandtaart
deeg
Superhetelucht
3
1701801)
0:100:25
Taartbodem van roerdeeg
Superhetelucht
3
150170
0:200:25
Boven en
onderwarmte
1
170190
0:501:00
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Superhetelucht
1
160
1:101:30
Appeltaart (2vormen
Ø20cm, diagonaal geplaatst)
Boven en
onderwarmte
1
180
1:101:30
Superhetelucht
1
160180
0:301:10
Boven en
onderwarmte
1
170190
1:001:30
Gistbroodje/krans
Boven en
onderwarmte
3
170190
0:300:40
Kerststol
Boven en
onderwarmte
3
1601801)
0:401:00
Brood (roggebrood)
eerst
dan
Boven en
onderwarmte
1
2301)
160180
0:25
0:301:00
Roomsoezen/tompoezen
Boven en
onderwarmte
3
1601701)
0:150:30
Biscuitrol
Boven en
onderwarmte
3
1802001)
0:100:20
Superhetelucht
3
150160
0:200:40
Dichte appeltaart
Hartige taart (bijv. quiche
lorraine)
Kwarktaart
Gebak op het bakblik
Kruimelgebak droog
Boter/suikerkoek
Boven en
onderwarmte
3
1)
190210
0:150:30
34
Toepassingen, tabellen en tips
Soort
gebak
Ovenfunctie
Inzetni
veau
Tempera
tuur
°C
Tijd
uur: min.
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Superhetelucht
3
150
0:350:50
Vruchtentaart
(op gistdeeg/roerdeeg)2)
Boven en
onderwarmte
3
170
0:350:50
Vruchtentaart op zandtaart
deeg
Superhetelucht
3
160170
0:401:20
Plaatkoek met kwetsbaar be
leg (bijv. kwark, room, ho
ning)
Boven en
onderwarmte
3
1601801)
0:401:20
Pizza (met veel beleg)2)
Superhetelucht
1
1802001)
0:301:00
Pizza (dun)
Superhetelucht
1
2002201)
0:100:25
Turks brood
Superhetelucht
1
200220
0:080:15
Zwitsers fruitpuddinkje
Superhetelucht
1
180200
0:350:50
Koekjes van zandtaartdeeg
Superhetelucht
3
150160
0:060:20
Sprits
Superhetelucht
3
140
0:200:30
Sprits
Boven en
onderwarmte
3
1601)
0:200:30
Koekjes van roerdeeg
Superhetelucht
3
150160
0:150:20
Schuimgebak, baiser
Superhetelucht
3
80100
2:002:30
Bitterkoekjes
Superhetelucht
3
100120
0:300:60
Koekjes van gistdeeg
Superhetelucht
3
150160
0:200:40
Koekjes van bladerdeeg
Superhetelucht
3
1701801)
0:200:30
0:200:35
Koekjes
Broodjes
Superhetelucht
3
1601)
Broodjes
Boven en
onderwarmte
3
1801)
0:200:35
Superhetelucht
3
1401)
0:200:30
3
1701)
0:200:30
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Kleine cakejes (20stuks/blik)
Boven en
onderwarmte
1) Oven voorverwarmen
2) Opvangplaat of braadslede gebruiken
Toepassingen, tabellen en tips
35
Bakken op meerdere niveaus
Super
hetelucht
Soort gebak
Super
hetelucht
Niveau van onderen
Tijd
uur: min.
2 niveaus
3 niveaus
Tempera
tuur ºC
Roomsoezen/tompoezen
1/4
1601801))
0:350:60
Droog kruimelgebak
1/3
140160
0:300:60
Koekjes van zandtaartdeeg
1/3
1/3/5
150160
0:150:35
Sprits
1/3
1/3/5
140
0:200:60
Koekjes van roerdeeg
1/3
160170
0:250:40
Schuimgebak, baiser
1/3
80100
2:102:50
Bitterkoekjes
1/3
100120
0:401:20
Met gist gebakken koekjes
1/3
160170
0:300:60
Gebak op de bakplaat
Koekjes
1)
Koekjes van bladerdeeg
1/3
170180
0:300:50
Broodjes
1/4
160
0:300:45
Kleine cakejes (20stuks/blik)
1) Oven voorverwarmen
1/4
1)
140
0:250:40
36
Toepassingen, tabellen en tips
Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van het ge Verkeerde inschuifhoogte
bak is te licht van kleur
Gebak lager inschuiven
Het gebak zakt in (wordt
klef, papperig, vochtig)
Te hoge baktemperatuur
Baktemperatuur iets lager in
stellen
Te korte baktijd
Baktijd verlengen
Baktijden kunnen niet worden
verkort door een hogere bak
temperatuur
Te veel vocht in het deeg
Gebruik minder vloeistof
Let op de kneedtijden, in het bij
zonder bij het gebruik van keu
kenmachines
Te lage baktemperatuur
Baktemperatuur hoger instellen
Te lange baktijd
Baktijd verkorten
Gebak is te droog
Gebak wordt ongelijkma Te hoge baktemperatuur en te
tig bruin
korte baktijd
Gebak wordt niet gaar
binnen de aangegeven
baktijd
Baktemperatuur lager instellen
en baktijd verlengen
Het deeg is ongelijkmatig ver
deeld
Het deeg gelijkmatig over de
bakplaat verdelen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Te lage temperatuur
Baktemperatuur iets hoger in
stellen
Vetfilter is geplaatst
Vetfilter verwijderen
Toepassingen, tabellen en tips
37
Tabel Al Gustohetelucht
Inzetniveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pizza (dun)
1
180 2001)
20 30
Pizza (met veel beleg)
1
180 200
20 30
Swabische pizza
1
180 200
45 60
Spinazietaart
1
160 180
45 60
Quiche Lorraine
1
170 190
40 50
Kwarktaart, rond
1
140 160
60 90
Kwarktaart op bakplaat
1
140 160
50 60
Appeltaart, dicht
1
150 170
50 70
Groentetaart
1
160 180
50 60
Turks brood
1
250 2701)
10 20
Bladerdeegtaart
1
1)
160 180
40 50
Flammekuchen (brood)
1
250 2701)
12 20
1
1)
15 25
Soort gebak
Piroggen (gevulde broodjes)
180 200
1) Oven voorverwarmen
Tabel voor ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzet
niveau
Temperatuur
°C
Tijd
uur: min.
Pastaschotel
Boven en
onderwarmte
1
180200
0:451:00
Lasagne
Boven en
onderwarmte
1
180200
0:250:40
Gegratineerde groente1)
Infratherm
1
160170
0:150:30
Gegratineerd stokbrood1)
Infratherm
1
160170
0:150:30
Zoete ovenschotels
Boven en
onderwarmte
1
180200
0:400:60
Visschotels
Boven en
onderwarmte
1
180200
0:301:00
Infratherm
1
160170
0:301:00
Gevulde groente
1) Oven voorverwarmen
38
Toepassingen, tabellen en tips
Tabel diepgevroren kantenklare gerechten
Gerecht
Ovenfunctie
Inzet
niveau
Temperatuur
°C
Tijd
volgens aanwij
volgens aanwij
zingen van de fa zingen van de fa
brikant
brikant
Diepvriespizza
Boven en
onderwarmte
3
Patates frites1)
(300600 g)
Infratherm
3
Stokbrood
Boven en
onderwarmte
3
volgens aanwij
volgens aanwij
zingen van de fa zingen van de fa
brikant
brikant
Vruchtentaart
Boven en
onderwarmte
3
volgens aanwij
volgens aanwij
zingen van de fa zingen van de fa
brikant
brikant
1) Opmerking: patates frites tussendoor 2 tot 3 keer keren
200220
1525 min.
Toepassingen, tabellen en tips
39
Braden
Ovenfunctie: Boven en onderwarmte
of Infratherm
Plaats voor het braden het vetfilter!
Braadservies
• Om te braden is ieder hittebestendig servies geschikt (zie opgave fabrikant!).
• Grote braadstukken kunt u direct in de braadslede braden of op het roos
ter met hieronder de braadslede.
• Wij adviseren alle magere vleessoorten in een braadpan met deksel te bra
den. Op deze manier blijft het vlees sappiger.
• Alle soorten vlees die een korstje moeten krijgen, kunt u in een braadpan
zonder deksel braden.
3
Aanwijzingen met betrekking tot de braadtabel
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
• Wij raden u aan vlees en vis pas vanaf 1 kg in de oven te braden.
• Om het inbranden van vrijkomende vleessappen of vet te voorkomen, advise
ren wij een beetje vloeistof in het braadservies te doen.
• Braadstukken naar behoefte (na 1/2 2/3 van de braadtijd) keren.
• Grote braadstukken en gevogelte gedurende de braadtijd meerdere keren met
braadvocht begieten. Daarmee bereikt u een beter braadresultaat.
• Schakel de oven ca. 10 minuten voor het einde van de braadtijd uit, om te pro
fiteren van de restwarmte.
Braadtabel
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzet
niveau
Tempera
tuur
°C
Tijd
uur: min.
1
200250
2:002:30
Rundvlees
Stoofvlees
11,5 kg
Boven en
onderwarmt
e
Rosbief of ossenhaas
per cm dikte
Van binnen rood (ra
re)
per cm
dikte
Infratherm
1
1902001)
0:050:06
van binnen roze
(medium)
per cm
dikte
Infratherm
1
180190
0:060:08
doorbakken (well
done)
per cm
dikte
Infratherm
1
170180
0:080:10
Varkensvlees
40
Toepassingen, tabellen en tips
Soort vlees
Hoeveelheid
Ovenfunctie
Inzet
niveau
Tempera
tuur
°C
Tijd
uur: min.
Schouderstuk, nek
stuk, ham
11,5 kg
Infratherm
1
160180
1:302:00
Kotelet, casselerrib
11,5 kg
Infratherm
1
170180
1:001:30
750 g1 kg
Infratherm
1
160170
0:451:00
Gehakt
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
1 kg
Infratherm
1
160180
1:302:00
1,52 kg
Infratherm
1
160180
2:002:30
Lamsbout,
lamsgebraad
11,5 kg
Infratherm
1
150170
1:152:00
Lamsrug
11,5 kg
Infratherm
1
160180
1:001:30
Hazenrug, hazenbout
tot 1 kg
Boven en
onderwarmt
e
3
2202501)
0:250:40
Ree/hertenrug
1,52 kg
Boven en
onderwarmt
e
1
210220
1:151:45
Ree/hertenbout
1,52 kg
Boven en
onderwarmt
e
1
200210
1:302:15
Stukken gevogelte
per 200
250g
Infratherm
1
200220
0:350:50
Halve kip
per 400
500g
Infratherm
1
190210
0:350:50
Kip, poularde
11,5 kg
Infratherm
1
190210
0:451:15
Eend
1,52 kg
Infratherm
1
180200
1:151:45
Gans
3,55 kg
Infratherm
1
160180
2:303:30
Kalkoen
2,53,5 kg
Infratherm
1
160180
1:452:30
Kalkoen
46 kg
Infratherm
1
140160
2:304:00
11,5 kg
Boven en
onderwarmt
e
1
210220
0:451:15
Kalfsbout
Lamsvlees
Wild
Gevogelte
Vis (stoven)
Hele vissen
1) Oven voorverwarmen
Toepassingen, tabellen en tips
41
Op lage temperatuur bereiden
1
3
3
Ovenfunctie: Op lage temperatuur bereiden
Met de ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden
blijft het braadstuk lekker
mals en bijzonder sappig.
Op lage temperatuur bereiden adviseren wij zachte, magere stukken vlees en vis.
Op lage temperatuur bereiden is niet geschikt voor suddervlees of varkensbraad
stuk.
De oven verwarmt tot de gewenste of ingestelde temperatuur. Er klinkt een zoe
mer zodra deze temperatuur is bereikt. Daarna schakelt de oven automatisch
naar een lagere temperatuur om.
120°C adviseren wij voor kleinere stukken vlees, bijv. steak.
150°C adviseren wij voor grotere stukken vlees, bijv. runderbiefstuk.
Let op: Plaats bij het braden het vetfilter in de oven!
Met de ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden
altijd open, zonder dek
sel braden.
4. Het braadvlees in de pan zeer heet aanbraden.
5. In een braadslede of direct op het rooster met een daaronder geplaatst opvang
blik plaatsen.
6. In de ovenplaatsen. Ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden
kiezen, event.
de teperatuur wijzigen en verder braden (zie tabel).
De ovenfunctie Op lage temperatuur bereiden
kan niet tegelijkertijd
met de klokfunctie Duur
en Einde
worden gebruikt.
42
Toepassingen, tabellen en tips
Tabel Op lage temperatuur bereiden
Gewicht
g
Instelling
Inzetniveau
Totale tijdsduur
min.
Rosbief
10001500
150°C
1
90110
Runderbiefstuk
10001500
150°C
3
90110
Kalfsbraadstuk
10001500
150°C
1
100120
Steaks
200 300
120°C
3
2030
Soort gerecht
Tabel Vleesthermometer
Soort gerecht
Kerntemperatuur van het vlees
Rundvlees
Rosbief of ossenhaas van binnen rood (rare)
van binnen roze (medium)
doorbakken (welldone)
4550 °C
6065 °C
7580 °C
Varkensvlees
Schouderkarbonade, hamlap
8082 °C
Tussenribstuk, kasselerrib
7580 °C
Gehakt
7580 °C
Kalfsvlees
Kalfsbraadstuk
7580 °C
Kalfsgehakt
8590 °C
Schapenvlees / lamsvlees
Schapenbout
8085 °C
Schapenrug
8085 °C
Lamsbout, lamsbraadstuk
7580 °C
Wild
Hazenrug
7075 °C
Hazenpoot, hazenbout
7075 °C
Gehele haas
7075 °C
Reerug, hertenrug
7075 °C
Reebout, hertenbout
7075 °C
Toepassingen, tabellen en tips
43
Vlakgrilleren
1
3
Ovenfunctie: Grill
ling
of Grote grill
met maximale temperatuurinstel
Let op: bij het grilleren moet de ovendeur altijd gesloten zijn.
De lege oven met de grillfuncties altijd 5 minuten voorverwarmen!
• Voor grillen het rooster op het aanbevolen gebruiksniveau plaatsen.
• De opvangbak altijd op het 1e gebruiksniveau van onderaf plaatsen.
• De grilltijden zijn richtwaarden.
• Grilleren is bijzonder geschikt voor platte stukken vlees en vis.
Grilltabel
Tijd
Gerecht
Inzetniveau
1e zijde
2e zijde
Frikadellen
4
810 min.
68 min.
Varkenshaas
4
1012 min.
610 min.
Braadworst
4
810 min.
68 min.
Runderhaas, kalfsfilet
4
67 min.
56 min.
Runderfilet, rosbief (ca. 1 kg)
3
1012 min.
1012 min.
Geroosterd brood 1)
3
46 min.
35 min.
Snacks op toast
3
68 min.
1) Niet voorverwarmen
44
Toepassingen, tabellen en tips
Ontdooien
Ovenfunctie: Ontdooien
(zonder temperatuurinstelling)
• Uitgepakte etenswaren op een bord op het rooster plaatsen.
• Gebruik voor het afdekken geen borden of schotels, omdat deze de ontdooitijd
aanzienlijk verlengen.
• Om te ontdooien plaatst u het rooster op het eerste niveau van onderen.
Ontdooitabel
Ontdooitijd
min.
Nadooitijd
min.
Kip, 1000 g
100140
2030
Kip op een omgekeerd schoteltje in een
groot bord leggen
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 1000g
100140
2030
Na de helft van de tijd keren
Vlees, 500g
90120
2030
Na de helft van de tijd keren
Forel, 150g
2535
1015
Aardbeien, 300g
3040
1020
Boter, 250g
3040
1015
Slagroom, 2 x 200g
80100
1015
Slagroom kan ook met nog licht bevroren
deeltjes goed worden geklopt
60
60
Gerecht
Gebak, 1400g
Opmerking
Toepassingen, tabellen en tips
45
Drogen met hetelucht
Ovenfunctie: Superhetelucht
• Gebruik hiervoor een met boterhampapier of bakpapier belegd rooster.
• U bereikt een beter resultaat als u na de helft van de tijd de oven uitschakelt,
opent en gedurende de nacht laat afkoelen.
• Daarna het gerecht verder laten drogen.
Inzetniveau
Temperatuur in
°C
1 niveau
2 niveaus
Tijd in uren
(richtwaarde)
Bonen
6070
3
1/4
68
Paprika (reepjes)
6070
3
1/4
56
Soepgroenten
6070
3
1/4
56
Paddestoelen
5060
3
1/4
68
Kruiden
4050
3
1/4
23
Pruimen
6070
3
1/4
810
Abrikozen
6070
3
1/4
810
Appelschijven
6070
3
1/4
68
Peren
6070
3
1/4
69
Gerecht
Groenten
Fruit
46
Toepassingen, tabellen en tips
Wecken
Ovenfunctie: Onderwarmte
• Gebruik voor het inmaken/wecken alleen in de handel gebruikelijke glazen van
hetzelfde formaat.
• Glazen met een schroefdeksel of bajonetsluiting en metalen blikken
zijn ongeschikt.
• Voor het wecken gebruikt u het eerste inzetniveau van onderen.
• Gebruik voor het wecken de bakplaat. Hierop kunt u maximaal zes glazen met
elk een inhoud van één liter plaatsen.
• De glazen moeten allemaal tot dezelfde hoogte zijn gevuld en zijn dichtge
klemd.
• Plaats de glazen zodanig op de bakplaat, dat ze elkaar niet aanraken.
• Giet ca. 1/2 liter water in de bakplaat, zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Zodra de vloeistof in de eerste glazen begint te parelen (bij 1literglazen na
ca. 3560 minuten), schakelt u de oven uit of verlaagt u de temperatuur tot
100°C (zie de tabel).
Wecktabel
De opgegeven wecktijden en temperaturen zijn richtwaarden.
Product
Temperatuur
in°C
Wecken tot het pa
relen begint
in min.
Doorkoken bij
100°C
in min.
Aardbeien, bosbessen, frambozen,
rijpe kruisbessen
160170
3545
Onrijpe kruisbessen
160170
3545
1015
160170
3545
1015
160170
5060
510
Bessen
Steenvruchten
Peren, kweeperen, pruimen
Groente
Wortels1)
Paddestoelen
1)
160170
4060
1015
Komkommers
160170
5060
Gemengd tafelzuur
160170
5060
15
Koolrabi, erwten, asperges
160170
5060
1520
Bonen
160170
5060
1) In de uitgeschakelde oven laten staan
Reiniging en onderhoud
47
Reiniging en onderhoud
1
Waarschuwing: voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afge
koeld.
Waarschuwing: uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met
een stoom of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Let op: gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of
schurende voorwerpen.
Buitenzijde van het apparaat
• Neem de voorzijde van het apparaat af met een zachte doek en een warm sopje.
• Gebruik bij metalen oppervlakken de hiervoor in de handel verkrijgbare onderhoud
smiddelen.
Ovenruimte
1
3
3
1
Waarschuwing: Voor het reinigen moet de oven uitgeschakeld en afgekoeld zijn.
Reinig het apparaat elke keer na het gebruik. Verontreinigingen zijn dan makkelijk te
verwijderen en kunnen niet inbranden. Door de Pyrolyse kan niet verwijderde aanslag
verkleuring van de oppervlakte van het materiaal veroorzaken.
1. Bij het openen van de ovendeur wordt automatisch de ovenverlichting ingeschakeld.
2. De oven elke keer na het gebruik met een sopje afnemen en drogen.
Bij hardnekkige verontreiniging met Pyrolyse reinigen.
Attentie! Als u ovenspray gebruikt, beslist de aanwijzingen van de fabrikant opvolgen.
Accessoires
Alle inschuifdelen (rooster, bakplaat, inschuifroosters enz.) elke keer na het gebruik af
wassen en goed afdrogen. Kort laten inweken zorgt voor makkelijker schoonmaken.
Vetfilter
1. Het vetfilter in een heet sopje of in de afwasautomaat reinigen.
2. Als het vuil sterk is ingebrand in wat water en 23 eetlepels afwasmiddel voor afwasau
tomaten uitkoken.
48
Reiniging en onderhoud
Pyrolytische reiniging
1
1
3
3
3
Waarschuwing: De oven wordt tijdens deze procedure heel heet. Kleine kinderen
moeten ver van de oven vandaan worden gehouden.
Attentie! Wanneer u een pyrolyse uitvoert, moeten alle losse onderdelen uit de oven
worden verwijderd, inclusief de inschuifroosters.
Indien u het als extra accessoire verkrijgbare bakrooster met telescoopgeleiders ge
bruikt, moet deze voor de pyrolyse worden verwijderd.
Als niet alle inschuifroosters of braadsleden zijn verwijderd, verschijnt in de tijdindicatie
’C1’.
De pyrolyse kan in dat geval door een veiligheidsuitschakeling ter bescherming van de
inschuifroosters/braadsleden niet worden gestart.
Pyrolyse
1. Grove vervuilingen dienen vooraf handmatig verwijderd te worden.
2. Ovenfunctie Pyrolyse
kiezen.
– In de temperatuurindicatie verschijnt P1
– in de tijdindicatie verschijnt ”3:15”,
– De tijdsduur knippert gedurende ca. 5 seconden.
Vervolgens start de pyrolytische reiniging.
De Ovenverlichting is uitgeschakeld.
Bij het bereiken van de ingestelde temperatuur wordt de deur vergrendeld.
Het symbool
ist actief en de balk van de hitteindicatie brandt tot de deur weer
ontgrendeld is.
Pyrolyseduur wijzigen
1. Procedure als bij de pyrolyse beschreven.
2. Zo lang als Duur
knippert, met
of
de gewenste pyrolyseduur kiezen:
“2:15“ of ”3:15”.
Duur
knippert gedurende ca. 5 seconden.
Vervolgens start de pyrolytische reiniging.
Als Duur
niet meer knippert, de toets Selectie
nogmaals indrukken en vervol
gens de instelling uitvoeren.
3. Na afloop van de pyrolyse, voor het beëindigen op een willekeurige toets drukken.
Pyrolyseuitschakeltijd wijzigen
De pyrolyseuitschakeltijd kan met de klokfunctie Einde
worden uitgesteld (binnen
2 min. na het instellen van de pyrolyse).
Wanneer wordt welke pyrolyse gebruikt:
– 2:15 = pyrolyse licht: voor geringe vervuiling,
– 3:15 = pyrolyse intensief: voor sterke vervuiling.
Reiniging en onderhoud
49
Inschuifroosters
Om de zijwanden schoon te maken kunnen de inschuifroosters links en rechts in
de oven worden losgenomen.
Inschuifroosters losnemen
Roosters eerst voor van de ovenwand weg
trekken (1) en dan achter losnemen (2).
3
Inschuifroosters inzetten
Belangrijk! De afgeronde einden van de
geleidingsstangetjes moeten naar voren
wijzen!
Bij het inzetten de roosters eerst achter
weer inhangen (1) en dan voor inzetten en
aandrukken (2).
50
Reiniging en onderhoud
Ovenverlichting
1
3
Waarschuwing: Kans op kortsluiting! Voor het vervangen van de ovenlamp:
– oven uitschakelen!
– zekeringen in de huisinstallatie uitdraaien resp. uitschakelen.
Om de ovenlamp en het afdekglas te beschermen een doekje op de bodem van
de oven leggen.
Ovenlamp vervangen/glas reinigen
1. Afdekglas linksom draaien, losnemen en
schoonmaken.
2. Indien nodig:
oververlichting 40 watt, 230 V 300 °C
hittebestendig
vervangen.
3. Afdekglas weer aanbrengen.
Ovenlamp aan de zijkant vervangen/
glas reinigen.
1. Linker inschuifrooster losnemen.
2. Afdekglas met behulp van een smal, stomp
voorwerp (bijv. theelepeltje) losnemen en
reinigen.
3. Indien nodig: ovenlamp (halogeen) vervan
gen.
Reservelamp via serviceafdeling bestellen
(zie onder service/serviceafdeling).
3
Halogeenverlichting altijd met een doek
aanpakken, om te voorkomen dat vetresten
inbranden.
4. Afdekglas weer aanbrengen.
5. Inschuifrooster inzetten.
Reiniging en onderhoud
Bakovendeur
Om het binnenste van de bakoven gemakkelijker te kunnen kunt u de bak
ovendeur van uw apparaat eruit halen.
Bakovendeur eruit halen
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren
van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergren
delstand (circa 45°).
3
4. Pak met beide handen de zijkanten van de
bakovendeur vast en trek de deur van de
bakoven schuin naar boven er uit (Let op :
Zwaar!).
Leg de bakovendeur met de buitenkant
naar boven op een zacht, vlak oppervlak
neer, bijvoorbeeld op een deken, om kras
sen te vermijden.
51
52
Reiniging en onderhoud
Bakovendeur erin schuiven
1. Pak met beide handen de bakovendeur aan
de kant van de greep vast en houd deze in
een hoek van circa 45°.
Plaats de uitsparingen aan de onderkant
van de bakovendeur op de scharnieren van
de bakoven.
Laat de deur tot de aanslag naar onder glij
den.
2. Bakovendeur volledig openen.
3. Zet de klemhendel (A) aan de beide deur
scharnieren terug in de oorspronkelijke
positie.
4. Bakovendeur sluiten.
Reiniging en onderhoud
53
Het glas van deur van de bakoven
1
De bakovendeur is uitgerust met vier achter elkaar aangebrachte glasplaten. De
binnenste glasplaten kunnen eraf gehaald worden, tijdens het reinigen.
Let op! Als er kracht wordt uitgeoefend, vooral aan de zijkanten van de voorruit,
kan het glas breken.
De glasplaten van de deur demonteren
1. Bakovendeur volledig openen.
2. Klemhendel (A) aan de beide scharnieren
van de deur volledig uitklappen.
3. Sluit de bakovendeur tot de eerste vergren
delstand (circa 45°).
54
Reiniging en onderhoud
4. Pak de deurafschermer (B) aan de boven
kant van de deuraan beide kanten vast en
druk deze naar binnen om de klem
vergrendeling los te maken. Trek vervolgens
de deurafschermer van boven eraf.
5. Pak de glasplaten een voor een aan de rand
vast en trek ze uit de geleiding vanaf boven
eruit.
3
Reinig de glasplaten
Reinig grondig de glasplaten met spoelmiddel. Droog daarna de glasplaat goed
af.
Glasplaten weer terug in de deur zetten
1. Schuif aan de onderkant van deur de glas
platen een voor een schuin vanaf boven in
het profiel van de deur en laat ze zakken.
De beide kleine glasplaten eerst en daarna
de grote glasplaat.
Reiniging en onderhoud
2. Pak de deurafschermer (B) aan de zijkanten
vast, breng deze aan de binnenkant van de
rand van de deur aan en steek vervolgens
de deurafschermer (B) op de bovenkant van
de deur.
3
Aan de openzijde van de deurafschermer
(B) bevindt zich een geleiderail (C). Deze
moet tussen de buitenste deurruit en de
geleidehoek (D) erin worden geschoven.
De klemvergrendeling (E) moet vast gezet
zijn.
55
56
Reiniging en onderhoud
3. Bakovendeur volledig openen.
4. Zet de klemhendel (A) aan de beide deur
scharnieren terug in de oorspronkelijke
positie.
5. Bakovendeur sluiten.
Wat is er aan de hand als …
57
Wat is er aan de hand als …
Storing
De oven wordt niet warm
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven is niet ingeschakeld
Oven inschakelen
De dagtijd is niet ingesteld
Dagtijd instellen
De noodzakelijke instellingen
zijn niet uitgevoerd
Instellingen controleren
De veiligheidsuitschakeling
heeft de oven uitgeschakeld
Zie Veiligheidsuitschakeling.
De zekering in de huisinstalla Zekering controleren Als de
tie (stoppenkast) is doorge
zekeringen meerdere malen
brand
worden uitgeschakeld, neem
dan contact op met een er
kend elektroinstallateur
De ovenverlichting valt uit De ovenlamp is kapot
Ovenlamp vervangen
De pyrolyse functioneert
Het bakrooster werd niet ver
niet (in de tijdindicatie ver wijderd
schijnt ”C1“)
Bakrooster verwijderen
De oven wordt niet warm.
Dagtijd
brandt
De demomode is in werking
De toets Selectie
geduren
de 2 sec. ingedrukt houden,
vervolgens binnen 2 sec. de
toetsen Selectie
en
ge
durende 2 sec. ingedrukt hou
den
In de tijdindicatie ver
schijnt F11
De vleesthermometer heeft
kortsluiting of de stekker van
de vleesthermometer zit niet
vast in het contact
Steek de stekker van de vlees
thermometer tot de eindaan
slag in het contact in de
zijwand van de oven.
In de tijdindicatie ver
schijnt F2
Deur niet juist gesloten of
deurvergrendeling defect
Deur goed sluiten;
Het apparaat via de huis
installatie of de veiligheids
schakelaar van de stoppenkast
uit en weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de klan
tenservice
58
Wat is er aan de hand als …
Storing
In de tijdindicatie ver
schijnt een niet bovenge
noemde foutcode
1
3
3
Mogelijke oorzaak
Elektronisch defect
Oplossing
Het apparaat via de huisinstal
latie of de veiligheidsschake
laar van de zekeringkast
uitschakelen en vervolgens
weer inschakelen.
Neem bij herhaalde indicatie
a.u.b. contact op met de klan
tenservice
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze servi
ceafdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's
voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens
de garantieperiode in rekening gebracht.
Aanwijzingen voor apparaten met een metalen voorzijde:
Vanwege de koele voorzijde van uw apparaat kan er zich, na het openen van de
ovendeur tijdens of kort na het bakken of braden, gedurende korte tijd condens
vormen op de binnenkant van het deurvenster.
Afvalverwerking
59
Afvalverwerking
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De
kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<, enz. Verwijder
de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de ge
meentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
2
Oud apparaat verwijderen
W
1
Het symbool
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product
niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecy
cled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden
kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Waarschuwing: Opdat er geen gevaar meer kan ontstaan, moeten afgedankt
apparaten voor het weggooien onbruikbaar worden gemaakt.
Stekker uit het stopcontact trekken en aansluitsnoer van het apparaat
verwijderen.
60
Montageaanwijzing
Montageaanwijzing
1
1
Let op: De montage en aansluiting van het nieuwe apparaat mogen alleen door
een geautoriseerd vakman worden uitgevoerd.
Volg deze aanwijzing a.u.b. op omdat anders, bij eventuele schade, de garantie
niet van toepassing zal zijn.
Veiligheidsinstructies voor de installateur
• In het elektrische deel van de installatie is een inrichting voorzien, die het mo
gelijk maakt om het apparaat met een contactopeningsafstand van ten minste
3 mm meerpolig van het net te scheiden.
Daarvoor geschikt scheidingsmechanismen zijn bijv. beveiligingsschakelaar,
zekeringen (schroefzekeringen kunnen uit de houder worden gedraaid), aard
lekschakelaar en beveiligingen.
• De aanraakbeveiliging dient door de inbouw gegarandeerd te zijn.
• De standveiligheid van de inbouwkast moet aan de norm DIN 68930 voldoen.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten dienen van speciale plaatsingssystemen
voorzien te worden. Om veiligheidsredenen mogen deze alleen met ander ap
paratuur van dezelfde fabrikant worden gecombineerd.
Montageaanwijzing
61
62
Montageaanwijzing
Montageaanwijzing
63
64
Montageaanwijzing
Garantie/Adres serviceafdeling
65
Garantie/Adres serviceafdeling
Nederland
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorko
men dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk Wetboek. De
daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het product die
zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professio
neel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten
geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor
het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen
worden ons eigendom.
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak
vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop en/of leveringsdatum te worden overlegd.
Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof,
rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deug
delijkheid van het product onbeduidend zijn.
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is
ontstaan, nietvakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht
nemen van de gebruiks of montageaanwijzingen.
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden
die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen
die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze
servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor
het in en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de
gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in of uitbouw komt ten laste van de ge
bruiker.
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingkos
ten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval
van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken
gebruiksperiode.
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garan
tietermijn tot gevolg.
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitge
sloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij
wettelijk anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een
product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de tech
nische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in
het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen
66
Garantie/Adres serviceafdeling
van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en
kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één
werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als
regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oor
zaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke, gespecificeerde begro
ting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnosekosten. Desgevraagd zal deze
begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren toestel wor
den teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit is geschied, zullen al
leen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op basis van de werkelijke bestede
tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen het begrote be
drag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaats
vinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het toestel in
werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende serviceorganisatie of door de technicus met
de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht, tenzij de
noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van
het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een
korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de rekening dient tegen afgifte van een
reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie
van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde
reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een garantietermijn van 12 maanden. Bij een be
roep op garantie op de reparatie dient de consument op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaan
de reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik
opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs een afdoend resultaat bij
het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal aan de consument een nieuw exem
plaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per pro
duct te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van
de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer volledig vol
doet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk
gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten terzake. Dit houdt ondermeer in, dat re
paraties moeten worden uitgevoerd met originele en door de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken
en voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
Adres serviceafdeling
Adres serviceafdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Serviceinformatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product of
gebruiksinformatie)
tel.
0172468 172
www.aeg.nl
67
68
Adres serviceafdeling
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de achter in deze handleiding genoemde landen gedurende de
in het bij het apparaat behorende garantiebewijs genoemde periode of anderszins bij de wet gegarandeerd.
Als u van een van deze landen verhuist naar een ander van de hieronder genoemde landen, verhuist de ga
rantie op het apparaat met u mee. De volgende beperkingen zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat. Deze datum dient
te worden aangetoond door overlegging van een geldig, door de verkoper van het apparaat afgegeven
aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onder
delen als van toepassing in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie
apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk, geldt dus voor de oorspronkelijke koper van het apparaat en
kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de door Electrolux afgegeven in
structies en wordt alleen in huis gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt niet gebruikt voor commer
ciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die in uw nieuwe
land van vestiging van kracht zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie tasten geen van de aan u bij de wet verleende rechten aan.
Adres serviceafdeling
69
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte Edificio Gonçalves Zarco Q 35
2774 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotre
bièe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
70
Adres serviceafdeling
p
t
b
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Service
71
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaan
wijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze servi
ceafdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij de
volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (SNo.)
(u vindt deze nummers op het typeplaat
je)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat
aangeeft
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de hand
heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
SNo:
.....................................
www.electrolux.com
822 929 424-A-230207-01
Wijzigingen voorbehouden
www.aeg-electrolux.nl
www.aeg-electrolux.be
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement