Aeg-Electrolux B4503-5-M Používateľská príručka | Manualzz
B4503-5
Návod na používanie
Rúra
2
Obsah
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali jeden z našich vysokokvalitných výrobkov.
Aby bola zabezpečená optimálna a spoľahlivá výkonnosť spotrebiča, prečítajte si,
prosím, pozorne tento návod na používanie. Pomôže vám dokonale a efektívne
orientovať sa vo všetkých procesoch. Aby ste do návodu mohli nahliadnuť vždy, keď
to budete potrebovať, odporúčame vám uložiť ho na bezpečnom mieste. Prosím,
odovzdajte ho aj prípadnému ďalšiemu vlastníkovi spotrebiča.
Prajeme vám veľa radosti z vášho nového spotrebiča.
OBSAH
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Elektrické zapojenie
Použitie
Údržba a čistenie
Nebezpečenstvo požiaru!
Osvetlenie rúry
Autorizované servisné stredisko
Likvidácia spotrebiča
POPIS VÝROBKU
Celkový pohľad
Príslušenstvo rúry na pečenie
PRED PRVÝM POUŽITÍM
Prvé čistenie
Nastavenie presného času
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Zapínanie a vypínanie rúry
Funkcie rúry na pečenie
Displej
Funkcia kuchynského časovača
Vloženie príslušenstva rúry
2
3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
Teleskopické lišty - vkladanie príslušenstva
do rúry
9
Synchronizované koľajnice
9
Teplotná sonda
10
Zámka dvierok
11
Chladiaci ventilátor
12
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
12
Vnútroná strana dvierok
12
Pečenie
12
Pečenie mäsa
17
Grilovanie
20
Zaváranie
21
Sušenie
22
Rozmrazovanie
22
OŠETROVANIE A ČISTENIE
23
Zasúvacie lišty
24
Osvetlenie rúry
24
Vrchná stena rúry
25
Dvierka rúry a sklené panely
25
ČO ROBIŤ, KEĎ...
27
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
27
Zmeny vyhradené
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku:
• Pre vašu osobnú bezpečnosť a ochranu vášho majetku
• Pre ohľaduplnosť k životnému prostrediu
• Pre správnu prevádzku spotrebiča.
Túto príručku nechávajte vždy so spotrebičom, aj keď sa presťahujete alebo ho predáte.
Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu inštaláciu alebo používanie, ktoré spôsobia poškodenie.
Bezpečnostné pokyny
3
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí iba
ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia alebo fyzického zranenia.
• Keď sú dvierka otvorené alebo je spotrebič v činnosti, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k spotrebiču priblížili. Hrozí riziko zranenia alebo iného trvalého poškodenia
zdravia.
• Ak má spotrebič funkciu detskej poistky alebo zablokovania tlačidiel (ovládania), použite ju.
Zabráni deťom a zvieratám v náhodnom použití spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
Inštalácia
• Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba autorizovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fyzického zranenia.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte. V
prípade potreby sa obráťte na dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte
typový štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
• Skontrolujte, či je spotrebič počas inštalácie odpojený od elektrickej siete.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte opatrní. Spotrebič je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice. Spotrebič nenadvihujte za rukoväť.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia
musí byť minimálne 3 mm.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka).
• Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či sú rozmery výklenku v kuchynskej linke vhodné.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
• Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od iných spotrebičov a nábytku.
• Spotrebič nesmie byť umiestnený na podložke/podstavci.
• Zabudované rúry a zabudované varné panely sú prepojené pomocou špeciálnych konektorov. Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič kombinujte len so spotrebičmi od toho istého výrobcu.
Elektrické zapojenie
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.
4
Bezpečnostné pokyny
• Informácie o napätí nájdete na typovom štítku.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Nepoužívajte rozdvojky, konektory ani predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
• Nevymieňajte napájací elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili napájaciu
zástrčku (ak je k dispozícii) ani kábel za spotrebičom.
• Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku – ak je použitá.
Použitie
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu osôb
alebo poškodeniu na majetku.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací povrch.
• Vnútro spotrebiča a príslušenstvo sa počas používania zohrieva. Hrozí riziko popálenín.
Keď vkladáte alebo vyberáte príslušenstvo alebo nádoby, používajte bezpečnostné rukavice.
• Pri vyberaní alebo inštalácii príslušenstva postupujte opatrne, aby sa nepoškodil smaltovaný povrch rúry.
• Vždy, keď je spotrebič v činnosti, držte si od neho pri otváraní dvierok bezpečnostný odstup. Môže dôjsť k úniku horúcej pary. Hrozí riziko popálenia pokožky.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
– neklaďte žiadne predmety priamo na dno rúry a neprikrývajte ho hliníkovou fóliou,
– nedávajte horúcu vodu priamo do spotrebiča,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
• Zmena farby smaltu nemá vplyv na výkon spotrebiča, preto sa nejedná o nedostatok v zmysle zákona o záruke.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Pri pečení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aj počas grilovania.
Údržba a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.
• Pred údržbou skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí riziko popálenín. Existuje riziko,
že sklené panely môžu prasknúť.
• Spotrebič vždy udržiavajte čistý. Priškvarený tuk a ostatné zvyšky jedál môžu spôsobiť požiar.
• Pravidelným čistením sa predchádza poškodeniu povrchových materiálov
• Pri pečení koláčov s vysokým obsahom vlhkosti použite hlboký pekáč, aby ste predišli riziku vytvorenia trvalých škvŕn vnútri spotrebiča.
• Kvôli osobnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku spotrebič čistite iba vodou a mydlom. Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
• Spotrebič nečistite pomocou parných čističov, tlakových čistiacich zariadení, ostrých predmetov, abrazívnych čistiacich prostriedkov, abrazívnych špongií ani odstraňovačov škvŕn
• Ak používate sprej na čistenie rúr, postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Sklenené dvierka nikdy nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov ani kovovou
škrabkou. Teplovzdorný povrch vnútorného skla sa môže rozbiť a rozsypať.
• Keď sú sklené panely dvierok poškodené, zoslabnú a môžu sa rozbiť. Je nutné ich vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Popis výrobku
5
• Nečistite katalytický smalt (ak je k dispozícii).
Nebezpečenstvo požiaru!
• Dvierka otvárajte opatrne. Použitie prísad s alkoholom môže mať za následok zmiešanie
alkoholu so vzduchom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Pri otváraní dvierok sa nesmú v blízkosti spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, alebo predmety, ktoré by sa mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka), nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti
ani naň.
Osvetlenie rúry
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Autorizované servisné stredisko
• Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte napájací elektrický kábel a zlikvidujte ho.
– Zlikvidujte západku dvierok. Týmto zabránite, aby sa deti alebo malé domáce zvieratá
zatvorili vo vnútri spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
POPIS VÝROBKU
Celkový pohľad
2
3
4
5 6
1
7
8
5
9
4
13
3
10
2
1
11
12
6
Pred prvým použitím
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ovládací panel
Kontrolka napájania
Otočný ovládač funkcií rúry
Displej
Otočný ovládač teploty
Indikátor teploty
Ohrevný prvok
Osvetlenie rúry
Zásuvka teplotnej sondy na kontrolu mäsa
Ventilátor a zadný ohrevný článok
Spodný ohrev
Vodiace lišty roštov rúry, vyberateľné
Úrovne v rúre
Príslušenstvo rúry na pečenie
• Rošt rúry
Na riad, formičky na koláče, pečené kusy jedla
• Plochý plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
• Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a cesta alebo na zachytávanie tuku.
• Teplotná sonda na mäso
Na meranie, do akej miery je jedlo upečené.
• Synchronizované vysúvacie lišty
Zádržné svorky so spojovacími držiakmi. Na uľahčenie vyberania vysúvacích mriežok roštov.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky súčasti.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Nastavenie presného času
Rúru možno používať, až keď nastavíte čas.
Každodenné používanie
7
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu alebo po výpadku napájania, sa automaticky rozbliká
indikátor časovej funkcie.
1. Čas nastavte tlačidlami + alebo - .
2. Po približne 5 sekundách časový displej prestane blikať a hodiny budú zobrazovať denný čas,
ktorý ste nastavili.
Ak chcete zmeniť aktuálny čas, naraz stlačte a podržte tlačidlá + a - , kým sa nerozbliká indikátor času. Aktuálny čas nemôžete zmeniť, keď je
zapnutá nejaká časová funkcia.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Ak chcete spotrebič používať, zatlačte otočný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapínanie a vypínanie rúry
1. Ovládač funkcií rúry prestavte na funkciu rúry.
2. Gombík ovládania teploty prestavte na teplotu.
Kontrolka zapnutia svieti, keď je rúra v činnosti.
Kontrolka teploty sa rozsvieti, keď teplota v rúre stúpa.
3. Rúra sa vypína prestavením ovládacieho gombíka funkcií rúry a ovládacieho gombíka teploty do vypnutej polohy.
Funkcie rúry na pečenie
Funkcia rúry
Osvetlenie
Používanie
Táto funkcia sa používa na osvetlenie vnútra rúry.
Horúci Vzduch
Pečenie maximálne na troch úrovniach rúry súčasne. V porovnaní s funkciou Tradičné pečenie sa teplota rúry zníži (20
- 40 °C). A na sušenie potravín.
Pizza
Na pečenie jedál na jednej úrovni, ktoré majú dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku na spodnej časti. V porovnaní s funkciou Tradičné pečenie sa teplota
rúry zníži (20 - 40 °C)
Tradičné Pečenie
Dolny Ohrev
Na pečenie koláčov a mäsa na jednej úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavou alebo hrubou kôrkou na
spodnej časti a na konzervovanie potravín
Rozmraziť
Rozmrazenie mrazených potravín.
Maly Gril
Grilovanie plochých jedál uprostred grilu a príprava hrianok.
Velky Gril
Grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a príprava
hrianok.
8
Každodenné používanie
Funkcia rúry
Infrapečenie
Používanie
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni.
Tiež na gratinovanie a zhnednutie.
Displej
1
2
3
4
5
6
Indikátor funkcie kuchynských stopiek
Indikátor sondy na mäso
Časový displej
Indikátor hodín
Tlačidlo „ + “
Tlačidlo „ - “
1 2
3
6
4
5
Funkcia kuchynského časovača
Táto funkcia neovplyvňuje činnosť rúry.
Nastavenie funkcie kuchynského časovača
1. Stlačte tlačidlo + alebo -.
2. Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte čas (maximálny čas je 2 hodiny 30 minút).
3. Po 5 sekundách hodiny začnú s odpočítavaním.
4. Po uplynutí času signalizáciu vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Vloženie príslušenstva rúry
Zasúvacie príslušenstvo vložte do rúry tak, aby boli dvojstranné okraje v zadnej časti rúry a
smerovali dolu. Zatlačte zasúvacie príslušenstvo medzi vodiace lišty v jednej z polôh v rúre.
Hlboký pekáč a rošt rúry majú dvojité okraje. Tieto
okraje a tvar vodiacich líšt bránia prevráteniu príslušenstva v rúre.
Každodenné používanie
Spoločné zasunutie roštu a hlbokého pekáča
Položte rošt na hlboký pekáč. Zatlačte hlboký pekáč medzi vodiace lišty v jednej z úrovní rúry.
Teleskopické lišty - vkladanie príslušenstva do rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na teleskopické lišty. Diery na krajoch zaveste na pridržovacie kolíky na teleskopických lištách.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby nožičky smerovali dole.
Vysoký rám okolo roštu rúry je doplnkovým opatrením proti prevrhnutiu riadu.
Spoločné zasunutie roštu a hlbokého pekáča
Rošt rúry položte na hlboký pekáč. Rošt rúry a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty. Diery na krajoch zaveste na pridržovacie kolíky na teleskopických lištách.
Synchronizované koľajnice
Inštalácia synchronizovaných koľajníc uľahčí vytiahnutie vysúvacích líšt.
9
10
Každodenné používanie
POZOR
Aby sa dali upevniť zádržné svorky, podporné konzoly spojovacieho držadla musia smerovať
dozadu.
1. Upevnite zádržné svorky ku teleskopickým
lištám. Horná drážka musí byť správne
upevnená ku zadným zádržným kolíkom.
2. Pevne zasuňte zádržné svorky.
3. Nainštalujte spojovací držiak do zadných
podporných konzol na zádržných svorkách
na teleskopických lištách (1).
4. Otočte spojovacie držiaky súčasne nahor,
aby sa upevnili na zádržné svorky (2).
2
1
1
2
5. Pri vyberaní synchronizovaných koľajníc vykonajte hore uvedené kroky v opačnom poradí.
Teplotná sonda
Teplotná sonda na mäso meria vnútornú teplotu mäsa. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa
rúra automaticky vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
• Teplota v rúre na pečenie: pozri Tabuľku pečenia
• Teplota vnútri mäsa: Pozri Tabuľku teplotnej sondy na mäso
Každodenné používanie
11
Používajte iba dodanú sondu na mäso a originálne náhradné diely.
VAROVANIE
Teplotná sonda je horúca! Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Pri vyberaní špičky teplotnej sondy a jej odpájaní dávajte pozor.
1. Zástrčku teplotnej sondy zasuňte do zásuvky
na bočnej stene rúry.
2
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite čo najbližšie
do stredu mäsa.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo , kým nezačne
blikať indikátor teplotnej sondy .
1
4. Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte požadovanú vnútornú teplotu. Teplotu môžete nastaviť v
rozmedzí 30 °C až 99 °C.
Odporúčané hodnoty nájdete v tabuľke.
5. Ovládačmi nastavte požadovanú funkciu rúry a
teplotu.
6. Po dosiahnutí nastavenej vnútornej teploty sa rúra automaticky vypne.
7. Vyberte teplotnú sondu.
Ak výsledky pečenia nie sú uspokojivé, zopakujte hore uvedené kroky a nastavte vyššiu vnútornú teplotu.
Zámka dvierok
Pri dodávke nového spotrebiča nie je zámka dvierok aktívna.
Aktivácia zámky dvierok: Potiahnite zámku dopredu, aby sa zablokovala na mieste.
Zrušenie zámky dvierok: Zatlačte zámku späť
do panelu.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Potlačte a podržte zámku dvierok.
2. Otvorte dvierka.
Pri zatváraní dvierok spotrebiča nestláčajte zámku dvierok!
Vypnutie spotrebiča nezruší mechanickú zámku dvierok.
12
Užitočné rady a tipy
Chladiaci ventilátor
Chladiaci ventilátor sa zapne automaticky, aby sa povrch spotrebiča udržal chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor ostane v činnosti, pokým sa spotrebič neochladí.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Vnútroná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok rúry nájdete:
• čísla úrovní roštov
• informáciu o funkciách rúry, odporúčané úrovne roštov a teploty pre niektoré typické jedlá.
Teploty a doby pečenia v tabuľkách sú iba približné. Závisia od receptov, kvality a množstva
použitých surovín.
Pečenie
Všeobecné pokyny
• Vo vašej novej rúre sa budú jedlá a mäso piecť ináč ako v spotrebiči, ktorý ste mali predtým. Prispôsobte zvyčajné nastavenia (teplotu, doby pečenia) a úrovne roštov hodnotám v
tabuľkách.
• Pri dlhom pečení jedál môžete rúru vypnúť 10 minút pred uplynutím doby pečenia, jedlo sa
dopečie zvyškovým teplom.
Keď používate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať.
Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Prvýkrát vám odporúčame použiť nižšie teploty.
• Ak neviete nájsť nastavenia pre špeciálne recepty, postupujte podľa údajov pre najviac podobné jedlá.
• Dobu pečenia môžete predĺžiť o 10-15 minút, ak pečiete na viac ako jednej úrovni.
• Koláče a pečivo na rôznych úrovniach sa spočiatku nebudú piecť rovnako rýchlo. V takom
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Odstránenie
Koláč nie je v spodnej
Nesprávne nastavená úročasti dostatočne prepe- veň v rúre
čený
Koláč dajte v rúre na nižšiu úroveň
Koláč je nízky (vlhký,
mazľavý, pásy vody)
Príliš vysoká teplota
Použite nastavenie nižšej teploty
Koláč je nízky (vlhký,
mazľavý, pásy vody)
Príliš krátky čas pečenia
Predĺžte čas pečenia
Nenastavujte vyššie teploty kvôli skráteniu času pečenia
Koláč je nízky (vlhký,
mazľavý, pásy vody)
Príliš vlhké cesto
Použite menej tekutiny. Skontrolujte časy
miešania, najmä pri použití kuchynských
spotrebičov
Užitočné rady a tipy
Výsledok pečenia
Možná príčina
13
Odstránenie
Koláč je príliš suchý
Teplota rúry je príliš nízka
Nastavte vyššiu teplotu rúry
Koláč je príliš suchý
Príliš dlhý čas pečenia
Skráťte čas pečenia
Koláč nie je rovnomerne prepečený
Príliš vysoká teplota a príliš
krátky čas pečenia
Teplotu pečenia nastavte o niečo nižšie a
predĺžte čas pečenia
Koláč nie je rovnomerne prepečený
Nerovnomerná vrstva cesta
Cesto rovnomerne rozprestrite na plechu
Koláč sa v nastavenom
čase nedopečie
Príliš nízka teplota pečenia
Pri nastavení použite o niečo vyššiu teplotu
Pečenie na jednej úrovni rúry – pečenie vo formách
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň
Teplota (°C)
Doba (h:min.)
Bábovka alebo francúzska bábovka
HORÚCI
VZDUCH
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Ovocné koláče/kráľovská bábovka
HORÚCI
VZDUCH
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Piškótový koláč
HORÚCI
VZDUCH
1
140
0:25 - 0:40
Piškótový koláč
TRADIČNÉ PEČENIE
1
160
0:25 - 0:40
Tortový korpus z krehkého cesta 1)
HORÚCI
VZDUCH
3
170-180
0:10 - 0:25
Tortový korpus z piškótového cesta
HORÚCI
VZDUCH
3
150 - 170
0:20 - 0:25
TRADIČNÉ PEČENIE
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Jablkový koláč (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)
HORÚCI
VZDUCH
1
160
1:10 - 1:30
Jablkový koláč (2 formy, priemer 20 cm, rozmiestnené po uhlopriečke)
TRADIČNÉ PEČENIE
1
180
1:10 - 1:30
Jablkový koláč
1) Rúru predhriať
Pečenie na jednej úrovni – Koláče/pečivo/žemle na plechu na pečenie
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň
Teplota (°C)
Doba (h:min.)
Pletenec/veniec z kysnutého cesta
TRADIČNÉ PEČENIE
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Vianočka 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
160 - 180
0:40 - 1:00
14
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Chlieb (ražný chlieb)
Funkcia rúry
TRADIČNÉ PEČENIE
Úroveň
Teplota (°C)
Doba (h:min.)
230
0:25
160 - 180
0:30 - 1:00
1
– najprv 1)
– potom
Veterníky/odpaľované
cesto 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Piškótová roláda 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Suché koláče posypané mrveničkou
HORÚCI
VZDUCH
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Mandľový maslový koláč/cukrové koláče 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového
cesta) 2)
HORÚCI
VZDUCH
3
150
0:35 - 0:50
Ovocné koláče (z kysnutého/piškótového
cesta) 2)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
170
0:35 - 0:50
Ovocné koláče z krehkého cesta
HORÚCI
VZDUCH
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Kysnutý koláč s jemnou plnkou (napr. tvarohovou, smotanovou,
pudingovou) 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
160 - 180
0:40 - 1:20
Nízky nekysnutý chlieb
HORÚCI
VZDUCH
1
200 - 220
0:08 - 0:15
1) Rúru predhriať
2) Použite hlboký pekáč
Pečenie na jednej úrovni rúry – sušienky
Úroveň
Teplota (°C)
Doba (h:min.)
Sušienky z krehkého
cesta
Druh pečenia
HORÚCI
VZDUCH
3
150 - 160
0:06 - 0:20
Striekané pečivo
HORÚCI
VZDUCH
3
140
0:20 - 0:30
TRADIČNÉ PEČENIE
3
160
0:20 - 0:30
Sušienky z piškótového cesta
HORÚCI
VZDUCH
3
150 - 160
0:15 - 0:20
Bielkové sušienky, pusinky
HORÚCI
VZDUCH
3
80 - 100
2:00 - 2:30
Striekané pečivo 1)
Funkcia rúry
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Funkcia rúry
15
Úroveň
Teplota (°C)
Doba (h:min.)
Mandľové sušienky
HORÚCI
VZDUCH
3
100 - 120
0:30 - 0:60
Sušienky z kysnutého
cesta
HORÚCI
VZDUCH
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Drobné pečivo z lístkového cesta 1)
HORÚCI
VZDUCH
3
170 - 180
0:20 - 0:30
Pečivo z kysnutého cesta 1)
HORÚCI
VZDUCH
3
160
0:20 - 0:35
Pečivo z kysnutého cesta 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
180
0:20 - 0:35
Malé koláčiky (20 ks/
plech) 1)
HORÚCI
VZDUCH
3
140
0:20 - 0:30
Malé koláčiky (20 ks/
plech) 1)
TRADIČNÉ PEČENIE
3
170
0:20 - 0:30
1) Rúru predhriať
Pečenie v rúre na viacerých úrovniach – koláče/pečivo/žemle na plechoch na pečenie
Horúci vzduch
2 úrovne
Horúci vzduch
3 úrovne
Teplota (°C)
Veterníky/Odpaľované
cesto 1)
1/4
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Suchý koláč s mrveničkou
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Druh pečenia
Doba (h:min.)
1) Rúru predhriať
Pečenie na viacerých úrovniach – sušienky/malé koláčiky/zákusky/žemle
Horúci vzduch
2 úrovne
Horúci vzduch
3 úrovne
Teplota (°C)
Sušienky z krehkého cesta
1/3
1 / 3 /5
150 - 160
0:15 - 0:35
Striekané pečivo
1/3
1 / 3 /5
140
0:20 - 0:60
Sušienky z piškótového
cesta
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Bielkové sušienky, pusinky
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Mandľové sušienky
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Sušienky z kysnutého cesta
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Drobné pečivo z lístkového cesta 1)
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Pečivo z kysnutého cesta
1 /4
---
160
0:30 - 0:45
Druh pečenia
Doba (h:min.)
16
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Horúci vzduch
2 úrovne
Horúci vzduch
3 úrovne
Teplota (°C)
1 /4
---
140
Malé koláčiky (20 ks/
plech) 1)
Doba (h:min.)
0:25 - 0:40
1) Rúru predhriať
Tabuľka pečenia s ventilátorom
Aby ste zistili, ktorú funkciu rúry máte použiť, pozrite si zoznam funkcií rúry v kapitole Každodenné používanie.
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká) 1)
1
180 - 200
20 - 30
Pizza (s bohatým obložením)
1
180 - 200
20 - 30
Tortičky
1
180 - 200
45 - 60
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
40 - 50
Tvarohový koláč, okrúhly
1
140 - 160
60 - 90
Tvarohový koláč na plechu
1
140 - 160
50 - 60
Jablkový koláč, zakrytý
1
150 - 170
50 - 70
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb 1)
1
250 - 270
10 - 20
Torta z lístkového cesta 1)
1
160 - 180
40 - 50
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Alsaska) 1)
1
250 - 270
12 - 20
Pirohy (ruská verzia calzone) 1)
1
180 - 200
15 - 25
1) Rúru predhriať
Tabuľka pre nákypy a zapečené jedlá
Pokrm
Cestovinový nákyp
Funkcia rúry
TRADIČNÉ PEČENIE
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Čas h: Min.
1
180-200
0:45-1:00
Užitočné rady a tipy
Pokrm
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Čas h: Min.
TRADIČNÉ PEČENIE
1
180-200
0:25-0:40
Gratinovaná zelenina 1)
INFRAPEČENIE
1
160-170
0:15-0:30
Bagety posypané roztopeným syrom 1)
INFRAPEČENIE
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
TRADIČNÉ PEČENIE
1
180-200
0:40-0:60
Rybacie nákypy
TRADIČNÉ PEČENIE
1
180-200
0:30-1:00
Plnená zelenina
INFRAPEČENIE
1
160-170
0:30-1:00
Lasagne
Funkcia rúry
17
1) rúru predhrejte
Hotové jedlá
Pečené potraviny
Zemiakové
hranolky 1)
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas
3
200-220
pozrite pokyny
od výrobcu
INFRAPEČENIE
1) Poznámka: Hranolky podľa potreby 2-krát až 3-krát obráťte
Pečenie mäsa
Riad na pečenie mäsa
• Na pečenie mäsa používajte teplovzdorný riad (dodržiavajte pokyny výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na rošte rúry umiestnenom
nad hlbokým pekáčom (iba vybrané modely).
• Chudé druhy mäsa pečte v pekáči s pokrievkou. Mäso si tak lepšie zachová šťavnatosť
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú byť zhnednuté alebo získať kôrku, možno piecť v pekáči
bez pokrievky.
Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.
Pokyny k tabuľke pečenia mäsa.
• Pečte kusy mäsa a ryby s hmotnosťou prevyšujúcou 1 kg.
• Do pekáča vlejte trošku vody, aby ste predišli vystrekovaniu šťavy a tuku.
• Podľa potreby mäso obráťte (po 1/2 - 2/3 doby pečenia).
• Na dosiahnutie lepších výsledkov, počas pečenia polejte veľké kusy mäsa a hydiny niekoľkokrát výpekom.
• Rúru vypnite približne 10 minút pred uplynutím doby pečenia, jedlo sa dopečie zvyškovým
teplom.
18
Užitočné rady a tipy
Hovädzie mäso
Druh mäsa
Bravčové pečené
Množstvo
1 – 1,5 kg
Funkcia rúry
TRADIČNÉ
PEČENIE
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1
200 - 250
2:00 - 2:30
Hovädzie pečené alebo
hovädzie filé
na každý
cm hrúbky
– krvavé 1)
na každý cm
hrúbky
INFRAPEČENIE
1
190 - 200
0:05 - 0:06
– stredne prepečené
na každý cm
hrúbky
INFRAPEČENIE
1
180 - 190
0:06 - 0:08
– prepečené
na každý cm
hrúbky
INFRAPEČENIE
1
170 - 180
0:08 - 0:10
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1) rúru predhrejte
Bravčové
Druh mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Pliecko, krkovička, stehno
1 – 1,5 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kotleta, rebierka
1 – 1,5 kg
INFRAPEČENIE
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Sekaná
750 g – 1 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Bravčové koleno (predvarené)
750 g – 1 kg
INFRAPEČENIE
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
Teľacie mäso
Druh mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Teľacie pečené
1 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Teľacie koleno
1,5 – 2 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Jahňacie
Druh mäsa
Množstvo
Jahňacie stehno, jahňacie pečené
1 – 1,5 kg
Funkcia rúry
INFRAPEČENIE
Užitočné rady a tipy
Druh mäsa
Jahňací chrbát
Množstvo
1 – 1,5 kg
Funkcia rúry
INFRAPEČENIE
19
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
Zverina
Druh mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Zajačí chrbát, zajačie
stehno 1)
až do 1 kg
TRADIČNÉ
PEČENIE
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Srnčí/jelení chrbát
1,5 – 2 kg
TRADIČNÉ
PEČENIE
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Srnčie/jelenie stehno
1,5 – 2 kg
TRADIČNÉ
PEČENIE
1
200 - 210
1:30 - 2:15
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1) rúru predhrejte
Hydina
Druh mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Kúsky hydiny
Každý 200 –
250 g
INFRAPEČENIE
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Polovica kurčaťa
Každý 400 –
500 g
INFRAPEČENIE
1
190 - 210
0:35 - 0:50
kurča, kŕmne kurča
1 – 1,5 kg
INFRAPEČENIE
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Kačica
1,5 – 2 kg
INFRAPEČENIE
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Hus
3,5 – 5 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Morka
2,5 – 3,5 kg
INFRAPEČENIE
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Morka
4 – 6 kg
INFRAPEČENIE
1
140 - 160
2:30 - 4:00
Úroveň v
rúre
Teplota °C
Doba
(h:min.)
1
210 - 220
0:45 - 1:15
Ryby (v pare)
Druh mäsa
Ryby vcelku
Množstvo
1 – 1,5 kg
Funkcia rúry
TRADIČNÉ
PEČENIE
20
Užitočné rady a tipy
Teplotná sonda na mäso
V zozname funkcií rúry v kapitole Každodenné použitie nájdete funkciu rúry, ktorú treba použiť.
Hovädzie
Pečené potraviny
Teplota vo vnútri mäsa v °C
Roštenka alebo pečené filety - krvavé
45 - 50
Roštenka alebo pečené filety - stredne prepečené
60 - 65
Roštenka alebo pečené filety - prepečené
75 - 80
Bravčové mäso
Pečené potraviny
Teplota vo vnútri mäsa v °C
Bravčové pliecko, šunka vcelku, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát), dusená roštenka
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie
Pečené potraviny
Teplota vo vnútri mäsa v °C
Teľacie pečené
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina / jahňacina
Pečené potraviny
Teplota vo vnútri mäsa v °C
Baranie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Jahňacie pečené, jahňacie stehno
75 - 80
Divina
Pečené potraviny
Teplota vo vnútri mäsa v °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Zajac vcelku
70 - 75
Srnčí chrbát, jelení chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Grilovanie
Funkciu grilovania používajte vždy s maximálnou teplotou.
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry
Užitočné rady a tipy
21
Pri funkciách grilovania rúru vždy predohrejte počas 5 minút.
• Nastavte rošt do polohy odporúčanej podľa tabuľky grilovania.
• Na prvú úroveň v rúre vždy vsuňte plech na zachytávanie tuku.
• Grilujte iba nízke kusy mäsa a rýb.
Aby ste zistili, ktorú funkciu rúry máte použiť, pozrite si zoznam funkcií rúry v kapitole Každodenné používanie.
Jedlo vhodné na grilovanie
Úroveň v rúre
Čas
1. strana
2. strana
Fašírky
4
8 – 10 minút
6 – 8 minút
Bravčové filé
4
10 – 12 minút
6 – 10 minút
Klobásy
4
8 – 10 minút
6 – 8 minút
Sviečkovica, teľacie
steaky
4
6 – 7 minút
5 – 6 minút
Hovädzie steaky, pečená hovädzina (približne
1 kg)
3
10 – 12 minút
10 – 12 minút
Hrianky 1)
3
4 – 6 minút
3 – 5 minút
Obložené hrianky
3
6 – 8 minút
-------
1) Predhrievanie nie je potrebné
Zaváranie
• Pri zaváraní používajte poháre rovnakej veľkosti.
• Na zaváranie nepoužívajte poháre so skrutkovacími alebo zatláčacíci uzávermi ani kovové
konzervy.
• Používajte prvú úroveň zdola.
• Používajte plech na pečenie. Naraz môžete vložiť do rúry maximálne šesť 1-litrových pohárov.
• Poháre naplňte do rovnakej výšky a správne ich zatvorte.
• Uložte poháre na plech, uistite sa, že sa vzájomne nedotýkajú.
• Do plechu vlejte približne 1/2 litra vody, aby sa rúre vytvorila dostatočná vlhkosť.
• Keď kvapalina v prvých pohároch začne mierne vrieť (po približne 35-60 minútach pre 1litrové poháre), rúru vypnite alebo znížte teplotu na 100°C (pozrite tabuľku).
Aby ste zistili, ktorú funkciu rúry máte použiť, pozrite si zoznam funkcií rúry v kapitole Každodenné používanie.
Mäkké ovocie
Zavárané potraviny
Teplota v °C
Čas do začiatku varenia v min.
Ďalšie varenie pri
100 °C, v min.
Jahody, čučoriedky, maliny, zrelé
egreše
160 - 170
35 - 45
---
Nezrelé egreše
160 - 170
35 - 45
10 - 15
22
Užitočné rady a tipy
Kôstkoviny
Zavárané potraviny
Teplota v °C
Čas do začiatku varenia v min.
Ďalšie varenie pri
100 °C, v min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas do začiatku varenia v min.
Ďalšie varenie pri
100 °C, v min.
Mrkva 1)
160 - 170
50 -60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
---
Čalamáda
160 - 170
50 - 60
15
Kaleráb, hrach, špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Hrušky, dule, slivky
Zelenina
Zavárané potraviny
1) Nechať odstáť vo vypnutej rúre na pečenie
Sušenie
• Rošty prilryte papierom na pečenie.
Aby ste zistili, ktorú funkciu rúry máte použiť, pozrite si zoznam funkcií rúry v kapitole Každodenné používanie.
Zelenina
Sušené potraviny
Teplota v °C
Úroveň v rúre
Čas v hodinách (pravidlo)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
3
1/4
6-8
Paprika (pásiky)
60 - 70
3
1/4
5-6
Zelenina do polievky
60 - 70
3
1/4
5-6
Huby
50 - 70
3
1/4
6-8
Bylinky
40 - 50
3
1/4
2-3
Ovocie
Sušené potraviny
Teplota v °C
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Čas v hodinách (pravidlo)
Slivky
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Marhule
60 - 70
3
1/4
8 - 10
Jablkové plátky
60 - 70
3
1/4
6-8
Hrušky
60 - 70
3
1/4
6-9
Rozmrazovanie
• Potraviny vyberte z obalu a uložte ich na tanier položenom na rošte rúry.
• Neprikrývajte tanierom ani miskou. Veľmi by to predĺžilo dobu rozmrazovania.
Ošetrovanie a čistenie
23
• Rošt vsuňte na prvú úroveň od spodu.
Aby ste zistili, ktorú funkciu rúry máte použiť, pozrite si zoznam funkcií rúry v kapitole Každodenné používanie.
Pokrm
Čas rozmrazovania
(min.)
Dodatočný čas rozmrazovania (min.)
Poznámky
Kurča, 1 000 g
100-140
20-30
Kurča položte na obrátenej podšálke do veľkého taniera a v polovici času rozmrazovania
otočte
Mäso, 1000 g
100-140
20-30
Po uplynutí polovice času ho obráťte
Mäso, 500 g
90-120
20-30
Po uplynutí polovice času ho obráťte
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
-------
Jahody, 300 g
30-40
10-20
-------
Maslo, 250g
30-40
10-15
-------
Smotana, 2 x 200g
80-100
10-15
Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je
čiastočne zamrznutá
60
60
-------
Torta, 1400 g
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce pri
zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo pre
zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš jedlá
nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
• Prednú stranu spotrebiča vyčistite mäkkou utierkou navlhčenou vo vode s prídavkom saponátu.
• Na čistenie kovových povrchov použite čistiaci prípravok
• Vnútro rúry vyčistite po každom použití. Nečistoty odstránite ľahšie, nepripália sa.
• Ťažko odstrániteľné škvrny očistite špeciálnym čističom na rúry.
• Po použití očistite všetky časti príslušenstva (mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s
umývacím prípravkom) a nechajte ich osušiť.
• Teflónový riad a pomôcky neumývajte agresívnymi prípravkami, na čistenie nepoužívajte
špicaté predmety ani ich neumývajte v umývačke riadu. Mohol by sa zničiť teflónový povrch!
24
Ošetrovanie a čistenie
Zasúvacie lišty
Zasúvacie lišty rúry môžete vybrať, ak chcete čistiť bočné steny.
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Potiahnite prednú časť vysúvacích líšt z
bočnej steny.
2. Potiahnite vysúvacie lišty zo zadnej strany
bočnej steny, ak chcete vybrať zasúvacie lišty.
Inštalovanie zasúvacích líšt
Zasúvacie lišty nainštalujeme obráteným postupom.
Závesy dverí na teleskopických lištách musia smerovať dopredu.
POZOR
Teleskopické lišty neumývajte v umývačke riadu. Teleskopické lišty nemažte.
Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
Pred výmenou žiarovky osvetlenia:
• Vypnite rúru.
• Vyberte poistky z poistkovej skrinky alebo vypnite obvodový spínač.
Na dno rúry položte handru, aby ste ochránili žiarovku a sklenený kryt.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
Ošetrovanie a čistenie
25
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku osvetlenia rúry s tepelnou odolnosťou do 300 °C.
Použite ten istý typ žiarovky.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v zadnej časti rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku osvetlenia rúry s tepelnou odolnosťou do 300 °C.
Použite ten istý typ žiarovky.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
Vrchná stena rúry
Ohrievací článok na vrchnej stene rúry možno sklopiť. Vrchná stena rúry sa tak dá a ľahšie
vyčistiť.
VAROVANIE
Pred sklopením ohrievacieho článku vypnite spotrebič. Skontrolujte, či spotrebič vychladol.
Hrozí riziko popálenín!
Sklopenie ohrievacieho článku
1. Vyberte koľajničky zásuvných roštov.
2. Ohrievací článok držte dvoma rukami spredu
3. Potiahnite ho dopredu, pričom prekonajte
tlak pružiny a vytiahnite ho von pozdĺž vedení na oboch stranách.
4. Ohrievací článok sa sklopí nadol.
Vrchná časť rúry je pripravená na čistenie.
Inštalácia ohrievacieho článku
1. Ohrievací článok sa inštaluje opačným postupom.
Ohrievací článok nainštalujte správne z oboch strán nad podperou na vnútornej strane rúry.
2. Zasuňte koľajničky zásuvnej mriežky.
Dvierka rúry a sklené panely
Ak chcete očistiť dvierka rúry, vyberte ich.
POZOR
Pri snímaní dverí spotrebiča buďte opatrní. Dvierka sú ťažké!
Vybratie dvierok rúry
1. Úplne otvorte dvierka rúry.
26
Ošetrovanie a čistenie
2. Úplne zdvihnite upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
A
A
3. Zavrite dvierka rúry tak, aby dosiahli prvú
polohu (uhol približne 45°).
4. Chyťte dvierka rúry jednou rukou na každej strane a odtiahnite ich od rúry smerom
nahor.
Dvierka rúry položte vonkajšou stranou nadol
na mäkký a rovný povrch tak, aby sa nepoškriabali
5. Teraz môžete vybrať vnútorné sklené panely a očistiť ich.
Dvierka znova nasaďte rovnakým postupom, len v opačnom poradí.
45°
Dvierka rúry majú 2, 3 alebo 4 sklené panely (v závislosti od modelu)
Odstránenie a čistenia skiel dvierok
1. Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
B
2. Rám dvierok potiahnutím dopredu vyberiete.
3. Sklené panely dvierok uchopte na ich hornej hrane po jednom a potiahnite ich smerom
nahor z vodiacich líšt.
4. Očistite sklené panely dvierok.
Čo robiť, keď...
27
Panely znova nasaďte rovnakým postupom, len v opačnom poradí. Najprv vložte malý
panel, potom väčší.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje.
Rúra nie je zapnutá.
Zapnite rúru.
Rúra nehreje.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte hodiny.
Rúra nehreje.
Nie sú nastavené potrebné nastavenia.
Skontrolujte nastavenia.
Rúra nehreje.
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke.
Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí viackrát, opravu zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Nesvieti osvetlenie rúry.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku osvetlenia rúry.
Na časovom displeji sa zobrazí
F11.
Došlo ku skratu teplotnej sondy
alebo sonda nie je správne zasunutá v zásuvke.
Zástrčku teplotnej sondy vsuňte
do zásuvky na bočnej stene rúry.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na výkonovom štítku. Výkonový
štítok je na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
Výrobné číslo (PNC)
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol
na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne vhodným
spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
28
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu a recyklovateľný. Plastové časti sú označené medzinárodnými skratkami, napríklad PE, PS atď. Obalový materiál odovzdajte v kontajneroch určených na tento účel v lokálnych priestoroch na likvidáciu odpadu.
29
30
31
892946566-A-282010
www.aeg-electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement