Aeg-Electrolux | BY9004000M | User manual | Aeg-Electrolux BY9004000M SMART Vartotojo vadovas

BY9004000
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip,
kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis
pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose
buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti
insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia,
kad visi jūsų AEG prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir
puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis asortimentas
priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos
kokybės standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių
virtuvės reikmenų iki krepšių stalo įrankiams, nuo butelių
laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg-electrolux.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
7
9
10
11
14
15
16
18
19
32
36
37
Saugos informacija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš prijungdami ir pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą:
• kad užtikrintumėte savo pačių ir savo turto saugumą,
• kad tausotumėte aplinką,
• kad prietaisas tinkamai veiktų.
Šią naudojimo instrukciją laikykite kartu su prietaisu, įskaitant tuos atvejus, kai jį perkeliate
ar parduodate.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su mažesniais
fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebėjimais arba stokojantys patirties ir žinių, kaip nau‐
doti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą ir
suprasti atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu.
• Visas pakuotės dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kyla uždusimo arba fizi‐
nės traumos pavojus.
• Neleiskite vaikams ir gyvūnams būti arti prietaiso, kai prietaiso durelės atviros arba prie‐
taisas veikia. Kyla pavojus susižeisti arba patirti kitą traumą, sukeliančią negalią.
• Naudokite prietaiso užrakto nuo vaikų arba mygtukų užrakto funkciją, jei tokia yra. Ji ne‐
leis vaikams ir gyvūnams netyčia naudoti prietaisą.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių. Kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Išjunkite prietaisą po kiekvieno naudojimo.
Įrengimas
• Šį prietaisą gali įrengti ir prijungti tik įgaliotasis elektrikas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą. Tai padės išvengti konstrukcijos pažeidimo arba fizinių traumų pavojų.
• Patikrinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas gabenimo metu. Jei prietaisas apgadintas,
nejunkite jo. Jeigu reikia, kreipkitės į tiekėją.
• Prieš naudodami pirmą kartą, nuo prietaiso nuimkite visas pakavimo medžiagas, lipdukus
ir apsauginius sluoksnius. Nenuimkite techninių duomenų plokštelės. Kitaip gali negalioti
garantija.
• Įsitikinkite, kad įrengiant prietaisą jo maitinimo laido kištukas būtų ištrauktas iš elektros
tinklo lizdo.
• Būkite atsargūs, perstatydami prietaisą. Prietaisas yra sunkus. Visuomet mūvėkite ap‐
saugines pirštines. Nekelkite šio prietaiso už rankenos.
• Elektros instaliacija privalo turėti atjungimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp atjungimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Saugos informacija
5
• Būtina turėti tinkamus izoliacijos įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, sau‐
giklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuo‐
sius įtaisus ir kontaktorius.
• Prieš įrengdami prietaisą, patikrinkite, ar virtuvės spintelės angos matmenys atitinka prie‐
taiso matmenis.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaiso negalima statyti ant pagrindo.
• Integruojamos orkaitės ir integruojamos maisto gaminimo kaitlentės turi specialią jungimo
sistemą. Norėdami apsaugoti prietaisą nuo gedimo, šį prietaisą naudokite tik su to paties
gamintojo prietaisais.
Elektros įvadas
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
namų elektros tinklo duomenis.
• Informacija apie įtampą nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų. Gali kilti gaisras.
• Nekeiskite ir nemodifikuokite maitinimo laido. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Žiūrėkite, kad nesuspaustumėte ar nepažeistumėte už prietaiso esančio maitinimo laido ir
jo kištuko (jeigu taikytina).
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Traukite paėmę už kištuko, jeigu
taikytina.
Naudojimo paskirtis
• Šis prietaisas yra skirtas naudoti buityje. Nenaudokite prietaiso komercinei ir pramoninei
veiklai.
• Prietaisą naudokite tik maistui gaminti namuose. Taip išvengsite fizinių traumų arba žalos
turtui.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Veikiant šiam prietaisui, jo vidus ir priedai įkaista. Kyla pavojus nusideginti. Įkišdami arba
ištraukdami priedus arba prikaistuvius, mūvėkite apsaugines pirštines.
• Priedus įstatykite ir ištraukite atsargiai, kad nepažeistumėte orkaitės emalio.
• Prietaisui veikiant, atidarydami dureles, visuomet būkite atokiau nuo prietaiso. Gali išsi‐
veržti karšti garai. Galima nudegti odą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite jokių daiktų tiesiai ant prietaiso dugno ir neuždenkite jo aliuminio folija;
– nepilkite karšto vandens tiesiai į prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui, todėl pagal garantijų įstatymą tai nė‐
ra defektas.
• Nespauskite atvirų durelių.
6
Saugos informacija
• Maistą visada gaminkite uždarę prietaiso dureles, net kai kepate ant kepimo grotelių.
Priežiūra ir valymas
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laido kištuką
iš elektros tinklo lizdo.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Kyla pavojus nuside‐
ginti. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Prietaisas visada turi būti švarus. Dėl susikaupusių riebalų ar maisto likučių gali kilti gais‐
ras.
• Reguliarus valymas padeda išvengti paviršiaus medžiagos prastėjimo.
• Kepdami daug drėgmės turinčius pyragus, naudokite gilią kepimo skardą, kad vaisių su‐
ltys nepaliktų nepašalinamų dėmių.
• Norėdami užtikrinti savo pačių ir savo turto saugą, prietaisą valykite tik vandeniu ir muilu.
Nenaudokite degių produktų arba produktų, kurie gali sukelti koroziją.
• Nevalykite prietaiso garų ar aukšto slėgio valytuvais, aštriais įrankiais, abrazyvinėmis va‐
lymo priemonėmis, abrazyvinėmis šveitimo kempinėmis ir dėmių valikliais.
• Jeigu naudojate purškiamą orkaičių valiklį, laikykitės gamintojo instrukcijų.
• Nevalykite stiklinių durelių abrazyvinėmis valymo priemonėmis arba metalinėmis grandy‐
klėmis. Gali įtrūkti ir suskilinėti vidinis karščiui atsparaus stiklo paviršius.
• Jeigu durelių stiklo plokštės pažeistos, jos susilpnėja ir gali suskilti. Privalote jas pakeisti.
Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Nevalykite katalitinio emalio (jeigu taikytina).
Gaisro pavojus
• Atsargiai atidarykite duris. Naudojant alkoholio turinčių ingredientų, gali susidaryti alkoho‐
lio ir oro mišinys. Gali kilti gaisras.
• Neleiskite, kad prie prietaiso kiltų kibirkščių arba atvira liepsna, kai jo durys yra atidarytos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų ir (arba) lydžių daiktų (pagamintų iš plastiko ar aliuminio).
Pirolizinis valymas
• Nepalikite prietaiso be priežiūros pirolizinio valymo metu.
• Pirolizinio valymo metu neatidarykite durelių ir neatjunkite elektros maitinimo.
• Pirolizinio valymo metu neleiskite vaikams būti prie prietaiso. Prietaisas gali labai įkaisti.
Kyla pavojus nusideginti.
• Pirolizinio valymo metu įsisenėjęs purvas gali pakeisti emalio spalvą. Emalės išblukimas
neturi įtakos prietaiso veikimui.
Orkaitės lemputė
• Šiame prietaise naudojamos lemputės yra specialios, skirtos tik buitiniams prietaisams.
Jų negalima naudoti visiškam ar daliniam kambario apšvietimui.
• Prireikus pakeisti lemputę naudokite tokio paties galingumo lemputę, skirtą tik buitiniams
prietaisams.
Gaminio aprašymas
7
• Prieš keisdami orkaitės lemputę, atjunkite buitinį prietaisą nuo elektros tinklo. Galite gauti
elektros smūgį.
Techninės priežiūros centras
• Šį prietaisą gali taisyti tik įgaliotasis specialistas. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą.
• Naudokite tik originalias atsargines dalis.
Prietaiso utilizavimas
• Norėdami išvengti fizinių traumų arba žalos
– Maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
– Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
– Išmeskite durelių skląstį. Tai apsaugos vaikus arba mažus gyvūnus, kad jie neužsida‐
rytų prietaiso viduje. Kyla pavojus uždusti.
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
5
4
10
6
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
Elektroninė programinė įranga
Kvapų filtras
Kaitinamasis elementas
Orkaitės lemputė
Mėsos termometras
8
Gaminio aprašymas
6
7
8
9
10
Anga sukamajam iešmui
Ventiliatorius ir galinės sienelės kaitinamasis elementas
Apatinis kaitinimas
Orkaitės lentynos bėgeliai, išimami
Lentynų padėtys
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
• Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
• Grilis / skrudinimo skarda
Skirta kepti ir skrudinti arba riebalams surink‐
ti.
• Mėsos kepimo temperatūros matuoklis
Skirtas patikrinti, kiek mėsa yra iškepusi.
Prieš naudojantis pirmąkart
9
• Sukamasis iešmas (kepimui ant iešmo)
Dideliems mėsos gabalams ir paukštienai
ruošti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano kal‐
bą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką. Nustatykite reikšmę rankenėle. Spauskite mygtuką
OK, kad patvirtintumėte.
Kalibravimas
Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, naudodami funkciją Automatinis kepimas , privalote
tinkamai sukalibruoti prietaisą. Kalibravimo laikas – 4 valandos.
Jeigu gaminate tik neautomatiniu būdu, šią procedūrą galite praleisti.
Sąlygos:
• Temperatūra virtuvėje privalo būti žemesnė nei 35 °C.
• Pastatykite prietaisą į jam numatytą vietą.
• Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir daugiau jo neišjunkite.
• Jeigu prietaisą perstatysite į kitą vietą arba nutrūks elektros tiekimas, privalėsite vėl pa‐
kartoti šiuos veiksmus.
Kalibravimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite Baziniai nustatymai ir paspauskite OK.
3. Pasirinkite Kalibravimas ir paspauskite OK.
10
Valdymo skydelis
Jeigu kalibravimą atliekate pirmą kartą, norėdami pradėti procedūrą, kategoriją galite nusta‐
tyti iš valdymo skydelio arba iš pagrindinio meniu galite nustatyti Automatinis kepimas .
ATSARGIAI
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
VALDYMO SKYDELIS
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite naudodamiesi jutiklių laukeliais
Eil.
Nr.
Jutik‐
linis
lau‐
kelis
Funkcija
1
-
Ekranas
Įjungta / Išjungta
2
3
-
Rankenėlė
Laiko ir papildomos funkcijos.
4
Pastabos
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę.
Parinktims nustatyti.
Įvairioms funkcijoms nustatyti, kai veikia
šios orkaitės funkcijos: Laikmatis , MYG‐
TUKŲ UŽRAKTAS , Trukmė / Pabaiga ,
Mėsos termometras (MT) .
5
KEPINIŲ RECEPTAI
Automatinių programų kategorijos.
6
KEPSNIŲ RECEPTAI
Automatinių programų kategorijos.
7
Pusfabrikačiai
Automatinių programų kategorijos.
8
Specialūs patiekalai
Automatinių programų kategorijos.
9
Pica
Automatinių programų kategorijos.
10
Ok
Patvirtina.
Kasdienis naudojimas
Ekranas
1
2
5
3
1
2
3
4
5
11
Orkaitės funkcija
Rodo laiką, kada baigs veikti funkcija
Įkaitinimo indikatorius
Temperatūra
Rodo funkcijos veikimo trukmę
4
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
PAROS LAIKAS
Ekrane rodomas dabartinis laikas.
Trukmė
Rodo maisto ruošimo ciklui reikiamą laiką.
Pabaiga
Rodo, kada pasibaigs maisto gaminimo ciklas.
Pradžios laikas
Rodo įkaitinimo funkcijos pradžios laiką.
Orkaitės temperatūra
Rodo orkaitės temperatūrą.
Apskaičiavimas
Apskaičiuoja maisto gaminimo laiką.
Įkaitinimo indikatorius
Rodo temperatūros lygį orkaitėje. Ekrane ji rodoma ir išjun‐
gus prietaisą, kai orkaitės vis dar yra įkaitusi.
Greito įkaitinimo indika‐ Veikia greito įkaitinimo funkcija. Sutrumpinamas įkaitinimo
torius
laikas.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Meniu punktas
Automatinis kepimas
Kaitinimo funkcijos
Valymo meniu
Pritaikymas
Valdymo skydelyje paspaudę kategorijos sim‐
bolį, suaktyvinate kepimo programą.
Pateikiamas orkaitės kaitinimo funkcijų sąrašas.
Prietaiso valymo funkcijos.
Baziniai nustatymai
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams
nustatyti.
Specialios funkcijos
Papildomos kaitinimo funkcijos.
12
Kasdienis naudojimas
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcijos
Pritaikymas
Karšto oro srautas
Kepimui trijuose lygmenyse vienu metu. Nusta‐
tykite 20–40 ° žemesnę orkaitės temperatūrą,
nei gamindami pasirinkę funkciją Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas .
Apatinis+viršutinis kaitinimas
Kepimui ir skrudinimui viename lygmenyje.
Picos kepimas
Kepimas viename lygmenyje yra skirtas patieka‐
lams, kuriems reikia intensyvaus skrudinimo ir
traškaus pagrindo. Nustatykite 20–40 ° mažesnę
orkaitės temperatūrą, nei gamindami pasirinkę
funkciją Apatinis+viršutinis kaitinimas .
Terminis grilis
Didelių mėsos arba vištienos gabalų kepimui
viename lygmenyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir
skrudinimui.
Terminis grilis + iešmas
Labiausiai tinka paukštienai, temperatūra 190–
210 °C.
Mažasis grilis
Grotelių viduryje dedamų plokščio maisto pro‐
duktų kepimui griliu ir skrudinimui.
Mažasis grilis + iešmas
Viščiuko ar mažų mėsos suktinukų kepimui gri‐
liu.
Didysis grilis
Vientiso maisto kepimui griliu dideliais kiekiais ir
skrudinimui.
Didysis grilis + iešmas
Dviejų viščiukų arba vieno didelio vyniotinio ke‐
pimui.
Apatinis kaitinimas
Skirta pyragams su trapiu pagrindu kepti.
Kepimas žemoje temp.
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams
Papildomi meniu: Valymo meniu
Funkcija
Pirolizė
Pritaikymas
Valyti orkaitę naudojant pirolizinį valymą.
Valymo vadovas
Primena įvairius dalykus, į ką reikia atkreipti dė‐
mesį prieš pirolozinį valymą. Galima įjungti arba
išjungti.
Priminimas apie valymą
Nustato, kada reikia pirolizinio valymo, ir prane‐
ša apie tai vartotojui. Galima įjungti arba išjungti.
Papildomi meniu: Specialios funkcijos
Funkcija
Pritaikymas
Atšildymas
Atšildyti užšaldytus produktus.
Džiovinimas
Griežinėliai supjaustytiems obuoliams, slyvoms,
persikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomido‐
rams, cukinijoms arba grybams, džiovinti.
Kasdienis naudojimas
Funkcija
Šilumos palaikymas
Konservavimas
Lėkščių pašildymas
13
Pritaikymas
Išlaikyti maistą šiltą.
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkė‐
liams stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
Tuščioms lėkštėms prieš patiekiant maistą pašil‐
dyti.
Papildomi meniu: Baziniai nustatymai
Parinktys
Paros laiko nustatymas
Pritaikymas
Nustatomas dabartinis laikas.
Ekrano parodymų kontrastiškumas
Reguliuojamas ekranas.
Ekrano parodymų ryškumas
Reguliuojamas ekranas.
Kalbos nustatymas
Skambučio garsumas
Mygtukų signalai
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Pakeičiama kalba.
Nustatomas garso lygis.
Įjungiami arba išjungiami mygtukų tonai.
Įjungiami arba išjungiami įspėjimo signalų /
klaidų tonai.
Kvapų filtras
Įjungtas arba išjungtas.
Kalibravimas
Oraitė pritaikoma virtuvės aplinkai, pvz., persikė‐
lus gyventi į kitus namus.
Aptarnavimas
Nurodo programinės įrangos versiją, sąranką ir
eksploatavimo trukmę.
Gamyklos nustatymai
Iš naujo nustato visus pagrindinius parametrus į
gamyklinius parametrus.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinio valdymo režimą – orkaitės funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti ran‐
kiniu būdu.
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Įvairių meniu peržiūra
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį, sukite rankenėlę pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite OK, kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nuostatą.
Įkaitinimo funkcijos įjungimas
1.
2.
3.
4.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos . Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Pasirinkite kaitinimo funkciją. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Nustatykite temperatūrą. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
14
Laikrodžio funkcijos
Nustatę šią funkciją: Jeigu norite pakeisti kaitinimo funkciją, pasukite rankenėlę kairėn ir pa‐
spauskite OK. Jeigu norite pakeisti temperatūrą, pasukite rankenėlę dešinėn ir paspauskite
OK.
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus orkaitės funkciją, ekrane užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla.
Likutinės šilumos rodmuo
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad maistas
neatvėstų.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui. Ją taip pat galite įjung‐
ti, kai prietaisas išjungtas. Rankenėle nustatykite minutes ir pa‐
spauskite OK, kad įjungtumėte.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (maks. 23 val. ir 59
min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (maks. 23 val. ir 59
min).
Galite naudoti funkcijas Trukmė ir Pabaiga tuo pat metu, jeigu norite automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5 sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas išjungia kaitinimo ele‐
mentus praėjus 90 % nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likutinį karštį gaminimo procesui
tęsti, kol baigsis nustatytas laikas (3-20 min.).
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą (būtina, jeigu naudojamos funkcijos Trukmė
ir Pabaiga ).
, kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir ati‐
2. Kelis kartus paspauskite
tinkamas simbolis.
3. Rankenėle nustatykite reikiamą laiką. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Praėjus 90 % nustatyto laiko, pasigirs garso signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane rodo‐
mas pranešimas.
4. Norėdami išjungti garso signalus, paspauskite bet kurį jutiklio lauką arba atidarykite du‐
reles.
Naudojant funkcijas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas išjungiamas automatiškai.
Automatinės programos
15
Naudojant mėsos termometrą, funkcijos Trukmė ir Pabaiga neveikia.
Laiko pratęsimas
Naudojant funkciją Laiko pratęsimas , galima pratęsti orkaitės funkcijos veikimą pasibaigus
nustatytam laikui.
• Taikytina visoms orkaitės funkcijoms, naudojant funkcijas Trukmė arba Automatinės svo‐
rio progr. .
• Netaikytina orkaitės funkcijoms naudojant mėsos termometrą.
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Paspauskite bet kurį jutiklio lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas Laiko pratęsimas .
.
3. Norėdami įjungti, paspauskite
4. Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas trukmę. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintu‐
mėte.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
Automatinis kepimas
Šiame prietaise yra automatinės kepimo programos. Kategorijos pasirenkamos iš valdymo
skydelio. Kepimo kategorijų ir pavyzdinių patiekalų atitikmenis žr. atskiroje informacijos kny‐
gelėje (pateikta) – naudokite ją kaip pagalbinę priemonę gaminant maistą. Automatinės pro‐
gramos naudoja iš anksto nustatytą temperatūrą, orkaitės funkciją ir laiką.
Norėdami naudoti automatines programas, privalote sukalibruoti prietaisą.
Naudokite mūsų rekomenduojamus priedus. Žr. lenteles, esančias patarimų skyriuje.
Funkcijos Automatinis kepimas katerogijos
Simbolis
Kategorija
KEPINIŲ RECEPTAI
KEPSNIŲ RECEPTAI
Pusfabrikačiai
Specialūs patiekalai
Pica
Automatinis kepimas:
1. Įjunkite prietaisą
2. Atskiroje knygelėje suraskite patiekalą ir kategoriją.
3. Paspauskite kategoriją valdymo skydelyje. Rankenėle pasirinkite papildomą kategoriją.
16
Priedų naudojimas
4. Vadovaukitės ekrane rodoma informacija.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa pasiekia nustaty‐
tą temperatūrą, orkaitė automatiškai išsijungia.
Naudokite tik originalias dalis. Taip užtikrinami geriausi kepimo rezultatai.
ĮSPĖJIMAS
Mėsos termometras yra karštas! Galite nusideginti! Būkite atsargūs, kai ištraukiate galiuką ir
kištuką.
Norėdami jį naudoti, privalote nustatyti:
• Temperatūrą prietaiso viduje.
• Mėsos kepimo temperatūrą
Naudodami mėsos termometrą:
1. Įkiškite mėsos termometro galą į mėsos
vidurį.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą
(žr. prietaiso aprašymą).
4. Pasukite rankenėlę per mažiau nei pen‐
kias sekundes, kad nustatytumėte vidinę
temperatūrą. Mėsos termometro tempera‐
tūrą galima nustatyti nuo 30 °C.
5. Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia,
orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo gamina‐
mo maisto kiekio, nustatytos orkaitės temperatūros (mažiausiai 120 °C) ir naudojimo re‐
žimų. Prietaisas apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per 30 minučių. Kepimo tempera‐
tūra rodoma nuo 30 °C.
Gaminant maistą, mėsos termometras turi būti mėsoje ir lizde.
6. Kai mėsoje pasiekiama nustatyta kepimo temperatūra, pasigirs garso signalai. Prietai‐
sas automatiškai išsijungia.
Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Norėdami pakeisti kepimo temperatūrą, kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekra‐
ne bus rodoma mėsos termometro temperatūra. Rankenėle pakeiskite temperatūrą ir pa‐
spauskite OK, kad patvirtintumėte.
Priedų naudojimas
17
Orkaitės priedų montavimas
Gili keptuvė ir vielinė lentynėlė turi dvigubus šoni‐
nius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių for‐
ma apsaugo orkaitės priedus nuo pasvirimo.
Vielinės lentynėlės ir gilios keptuvės montavimas
kartu
Uždėkite vielinę lentynėlę ant gilios keptuvės.
Įstumkite gilią keptuvę į vieną iš orkaitės krei‐
piamųjų laikiklių lygių.
Sukamasis iešmas
Maisto produkto užmovimas ant sukamojo iešmo:
• Užmaukite šakutę ant sukamojo iešmo.
• Tada užmaukite maisto produktą ir antrą ša‐
kutę.
Mėsa būtinai turi būti sukamojo iešmo viduryje.
• Šakutes priveržkite varžtais.
Sukamojo iešmo įstatymas:
• Įdėkite kepimo skardą į pirmą lentynos lygį
nuo apačios.
• Penktame lentynos lygyje nuo apačios, prie‐
kinėje dešinėje pusėje įstatykite sukamojo
iešmo atramą.
Norint, kad kotas gerai laikytųsi ant sukamojo iešmo, spaustuką reikia laikyti nuspaustą.
• Iešmo galą spauskite į orkaitės galinės sienelės kairėje esančią angą sukamajam iešmui
tol, kol jis užsifiksuos.
• Griovelį, esantį koto priekyje, įstatykite ant tam skirtos sukamojo iešmo laikiklio įpjovos.
18
Papildomos funkcijos
• Nuimkite rankenėlę.
• Pasirinkite orkaitės sukamojo iešmo funkciją.
5
3
1
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
MYGTUKŲ UŽRAKTAS
MYGTUKŲ UŽRAKTAS apsaugo nuo atsitiktinio orkaitės nuostatų pakeitimo.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite orkaitės funkciją.
, kol ekrane bus rodoma funkcija MYGTUKŲ UŽRAK‐
3. Kelis kartus paspauskite
TAS
4. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS veikia.
Funkcijos MYGTUKŲ UŽRAKTAS išjungimas
.
1. Paspauskite
2. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
MYGTUKŲ UŽRAKTAS neveikia.
Išjungus prietaisą, funkcija MYGTUKŲ UŽRAKTAS išjungiama.
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ
UŽRAKTAS NUO VAIKŲ apsaugo nuo netyčinio prietaiso naudojimo.
Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ įjungimas
1. Įjunkite prietaisą. Nenustatykite jokios orkaitės funkcijos arba nuostatos.
ir
, kol ekrane pasirodys pranešimas.
2. Palaikykite nuspaudę
Funkcijos UŽRAKTAS NUO VAIKŲ išjungimas
1. Dar kartą atlikite pirmiau minėtus veiksmus.
Naudinga informacija ir patarimai.
19
Kvapų filtras
Funkciją Kvapų filtras galite įjungti atidarę meniu Baziniai nustatymai . Jis veikia kepant ir
kepinant orkaitėje.
Naudojant funkciją Kvapų filtras , padidėja energijos sąnaudos.
Kvapų filtras: Automatiškai valomas kas 100 darbo valandų. Jis išvalomas net tuomet, kai
jūs nesate jo įjungę.
Jis visuomet įjungiamas pirolizinio orkaitės valymo metu.
Orkaitės automatinis išsijungimas
Jei praėjus tam tikram laiko tarpui orkaitė neišjungiama arba jei temperatūros parametras
nepakeičiamas, orkaitė išsijungs automatiškai.
Orkaitė išjungiama automatiškai, kai temperatūra orkaitėje:
30–120 °C po 12,5 valandos
120–200 °C po 8,5 valandos
200–250 °C po 5,5 valandos
250–maks. °C po 3 valandų
Įjungimas po to, kai suveikia orkaitės apsauginis išjungiklis
Paspauskite OK.
Orkaitės aušinimo ventiliatorius
Prietaisui veikiant, ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad orkaitės paviršius nekaistų. Jei
išjungsite prietaisą, ventiliatorius veiks toliau, kol prietaisas atvės.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Automatinis kepimas
KEPINIŲ RECEPTAI
Gaminamas maistas
Prikaistuviai
Papildoma įranga
Pastabos
Biskvitinis pyragas
Spyruoklinė forma
Lentyna
Neriebi arba nelabai
riebi tešla
Biskvitinis pyragas :
Spurgos, šveicariškas
pyragas
-
-
Apatinis+viršutinis kai‐
tinimas
Mielinė pynutė
-
Padėklas
1 gabalas
Pyrago padėklas
-
Padėklas
Skarda pilnai užpildy‐
ta, be skrudinimo skar‐
dos
Pyrago skarda
Kepimo forma
Lentyna
Įvairių tipų pyragai, ke‐
pami šiose skardose
20
Naudinga informacija ir patarimai.
Gaminamas maistas
Prikaistuviai
Papildoma įranga
Pastabos
Pyrago skarda : Pyra‐
gai ir pyragaičiai trapiu
pagrindu
-
-
Apatinis+viršutinis kai‐
tinimas
Tortas
Torto kepimo skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Pyragai su nedideliu
papuošimu ant vir‐
šaus, pvz., uogienė
Pyragaitis/Quiche
Apkepo su įdaru skar‐
da
Spyruoklinė forma
Torto kepimo skarda
Lentyna
-
Štrudelis
-
Padėklas
1 gabalas
Vaisinis pyragas
Kvadratinė skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Su džiovintais vaisiais
Pyragaičiai
Saldūs / Sūrūs
-
Skarda
Keli gabalai
Duona : Skarda
Duonos skarda
Lentyna
1 skarda
Duona : Padėklas
-
Padėklas
1 skarda
Plokščia duona
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai
(pvz., ilgi batonai)
Saldžios bandelės :
Pietų bandelės
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai
Saldžios bandelės :
Maži saldūs patiekalai
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai,
pvz., mielinės bande‐
lės
Secialus pyragas : Vic‐
toria Sponge Cake
-
-
Angliški patiekalai
Pyragus ir biskvitus kepkite tradiciniu būdu!
Naudinga informacija ir patarimai.
21
Kepsnių receptai
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Tipas
Jautienos kepsnys
Prikaistuviai
Priedai
Pastabos
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
Pasirinkite reikiamą
gaminimo intensyvumą
(puskepis, vidutinis ar
visiškai iškepęs)
Skandinaviška jautiena Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
Pasirinkite reikiamą
gaminimo intensyvumą
(puskepis, vidutinis ar
visiškai iškepęs)
Jautienos kepsnys
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį, pa‐
tiekalą uždenkite
dangčiu
Ėriuko koja, vidut. iš‐
kepta
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
Kepta aviena
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Žvėrienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
Kepta žvėriena
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį, pa‐
tiekalą uždenkite
dangčiu
Paukštiena/Žuvis
Tipas
Prikaistuviai
Priedai
Pastabos
Viščiuko/Kalakuto krū‐
tinėlė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
Viščiukas
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Kalakutas
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Antis
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Žąsis
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Visa žuvis
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
Kiauliena/Veršiena
Tipas
Prikaistuviai
Priedai
Pastabos
Kiaulienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
Kepta kiauliena
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį
Veršienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras,
gilus kepimo indas
-
22
Naudinga informacija ir patarimai.
Tipas
Kepta veršiena
Prikaistuviai
Skrudinimo skarda
Priedai
Gilus kepimo indas
Pastabos
Nustatykite svorį, pa‐
tiekalą uždenkite
dangčiu
Pusfabrikačiai
Tipas
Prikaistuviai
Priedai
Pastabos
Šaldytos bulvės
-
Padėklas
Įvarūs bulvinių patie‐
kalų pusfabrikačiai,
keptų bulvių traškučiai,
kroketai...
Šaldyta tešla Saldi /
Sūri
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai
Šviežia tešla Saldi /
Sūri
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai
Bandelės Baquette
šaldytos
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai
Bandelės/Baquette ne‐
šaldytos
-
Padėklas
-
Šaldyta Žuvis/Mėsa :
Žuvies apkepas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Šaldyta Žuvis/Mėsa :
Žuvis/Mėsa džiūvėsė‐
liuose
-
Padėklas
Keletas mažų gabalė‐
lių, pvz., žuvies piršte‐
liai, „cordon bleu“
Šaldytas pyragas
-
Padėklas
-
Užšaldyti bulvių patie‐
kalai šaldyti / švieži
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Makaronų patiekalai
šaldyti / švieži
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Ryžių patiekalai šaldy‐
ti / švieži
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Iš anksto paruošti ry‐
žiai
Daržovių patiekalai šal‐ Karščiui atsparus in‐
dyti / švieži
das
Lentyna
-
Šaldytas štrudelis
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai
Užkandis
-
Padėklas
Keli nedideli gabalėliai
Specialūs patiekalai , gaminami namuose
Tipas
Mėsos/žuvies troški‐
nys : Aukštas troškinys
Prikaistuviai
Priedai
Pastabos
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
> 4 cm
Mėsos/žuvies troškinys Karščiui atsparus in‐
plokščias troškinys
das
Lentyna
< 4 cm
Naudinga informacija ir patarimai.
Tipas
Prikaistuviai
Priedai
23
Pastabos
Bulvių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Makaronų patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite pa‐
rmezano sūriu
Daržovių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Ryžių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Iš anksto paruošti ry‐
žiai
Didelis saldus patieka‐
las
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Suflė : Viena didelė
skarda
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Sufle : Mažos skardos
Mažos skardos
Lentyna
Kelios skardos
Apkepas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite pa‐
rmezano sūriu
Pica
Tipas
Priedai
Pastabos
Šviežia pica Storapadė
Padėklas
Storapadė, traški su daug gar‐
nyro ar įdaro (amerikietiška)
Šviežia pica plonapadė
Padėklas
Plonapadė, traški su nedaug
garnyro (itališka)
Šviežia pica Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežiai apkepta pica
Padėklas
Picos pagrindas, dalinai iškep‐
tas, be jokio garnyro
Šaldyta pica , neapkepta
Padėklas
Be papildomo garnyro
Šaldyta pica Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežiai apkepta pica
Padėklas
-
Picos užkandis
Padėklas
-
Lentelėse nurodytos temperatūros ir kepimo trukmės vertės - orientacinės. Šios vertės pri‐
klauso nuo recepto bei naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.
Kepimas
Bendrojo pobūdžio instrukcijos
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip negu ankstesnioji. Pritaikykite įprastus
nustatymus (temperatūra, kepimo trukmė) ir lentynų lygmenis pagal reikšmes lentelėse.
• Jei kepimas trunka ilgiau, orkaitę galima išjungti likus maždaug 10 minučių iki kepimo
trukmės pabaigos ir išnaudoti likutinį karštį.
24
Naudinga informacija ir patarimai.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto produktus, gaminimo metu kepamosios skardos
gali išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Pirmą kartą rekomenduojama naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei nerandate konkretaus recepto nustatymų, raskite panašiausią į ieškomą.
• Kepimo trukmę galima padidinti 10-15 minučių, jei kepate daugiau nei viename lygmeny‐
je.
• Pyragus ir tešlainius kepant skirtinguose aukščiuose patiekalas iš pradžių paskrunda ne‐
tolygiai. Taip nutikus pakeiskite temperatūros nuostatą. Skirtumas išsilygins kepimo me‐
tu.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Ištaisymas
Pyrago apačia paskru‐
dusi nepakankamai
Netinkamas orkaitės lygis.
Padėkite pyragą žemesniame orkaitės ly‐
gyje.
Pyragas sukrenta (pa‐
sidaro tąsus, vande‐
ningas, suskilinėja).
Per aukšta orkaitės tempera‐ Naudokite žemesnį nustatymą.
tūra.
Pyragas sukrenta (pa‐
sidaro tąsus, vande‐
ningas, suskilinėja).
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo trukmę.
Norėdami sutrumpinti kepimo trukmę, ne‐
nustatykite aukštesnės temperatūros.
Pyragas sukrenta (pa‐
sidaro tąsus, vande‐
ningas, suskilinėja).
Tešla per skysta.
Naudokite mažiau skysčio. Patikrinkite
maišymo santykį, ypač kai naudojate mai‐
šymo aparatus.
Pyragas per sausas.
Per žema orkaitės tempera‐
tūra.
Nustatykite aukštesnę orkaitės temperatū‐
rą.
Pyragas per sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Nustatykite trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas neparuduoja
vienodai.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkaitės temperatūrą
tūra ir per trumpas kepimo
ir ilgesnį kepimo laiką.
laikas.
Pyragas neparuduoja
vienodai.
Nevienodai paskirstyta tešla
Tešlą kepamojoje skardoje paskirstykite
tolygiai
Pyragas neiškepa per
nustatytą kepimo laiką.
Per žema temperatūra.
Naudokite šiek tiek aukštesnį orkaitės tem‐
peratūros nustatymą.
Kepimas
Orkaitės lygiai
• Kepti naudojant funkciją Apatinis+viršutinis kaitinimas galima tik viename lygmenyje.
• Kepimui naudojant funkciją Karšto oro srautas , vienu metu į orkaitę galima įdėti tris kepi‐
mo skardas.
Naudinga informacija ir patarimai.
25
Kepimo lentelės
Kepimas skardose (viename lygmenyje)
Kepimo tipas
Kaitinimo funkci‐
ja
Apvalus pyragas ar sviestinė
bandelė
Karšto oro srau‐
tas
1
150 - 160
0:50 - 1:10
Madeiros pyragas / vaisinis
pyragas
Karšto oro srau‐
tas
1
140 - 160
1:10 - 1:30
Biskvitinis pyragas
Karšto oro srau‐
tas
1
140
0:25 - 0:40
Biskvitinis pyragas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
160
0:25 - 0:40
Apkepas – trapus pyragas 1)
Karšto oro srau‐
tas
3
170 - 180
0:10 - 0:25
Apkepas, biskvito tešla
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 170
0:20 - 0:25
Obuolių tortas (uždengtas)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
170 - 190
0:50 - 1:00
Obuolių pyragas (2 skardos,
Ø 20 cm, padėta įstrižai)
Karšto oro srau‐
tas
1
160
1:10 - 1:30
Obuolių pyragas (2 skardos,
Ø 20 cm, padėta įstrižai)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180
1:10 - 1:30
Pikantiški pyragai (pvz., apke‐ Karšto oro srau‐
pas su įdaru)
tas
1
160 - 180
0:30 - 1:10
Sūrio tortas
1
170 - 190
1:00 - 1:30
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Padėtis
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
1) Įkaitinkite orkaitę
Pyragai / tešlainiai / duona kepimo skardoje (viename lygmenyje)
Kepimo tipas
Kaitinimo funkci‐
ja
Padėtis
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
Velykinis pyragėlis / mielinis
pyragėlis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
170 - 190
0:30 - 0:40
Kalėdinis pyragas 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 - 180
0:40 -1:00
Duona (ruginė duona) 1)
– pirmiausiai
– vėliau
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
230
160 - 180
0:25
0:30 - 1:00
Kreminiai sluoksniuotos tešlos Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
pyragaičiai 1)
3
160 - 170
0:15 - 0:30
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
180 - 200
0:10 - 0:20
Šveicariškas pyragas 1)
26
Naudinga informacija ir patarimai.
Kepimo tipas
Kaitinimo funkci‐
ja
Padėtis
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
Obuolių pyragas, sausas
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
0:20 - 0:40
Sviestinis migdolų pyragas /
cukriniai pyragai 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 210
0:15 - 0:30
Vaisių pyragas su mieline teš‐ Karšto oro srau‐
tas
la / biskvitine tešla 2)
3
150
0:35 - 0:50
Vaisių pyragas su mieline teš‐ Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
la / biskvitine tešla 2)
3
170
0:35 - 0:50
Trapus vaisių pyragas
Karšto oro srau‐
tas
3
160 - 170
0:40 - 1:20
Mielinis pyragas su kremu
(pvz., varške, grietinėle, sal‐
džiu padažu) 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 - 180
0:40 - 1:20
Pica (su dideliu kiekiu garny‐
ro) 1)2)
Karšto oro srau‐
tas
1
180 - 200
0:30 - 1:00
Pica (storapadė, traški) 1)
Karšto oro srau‐
tas
1
200 - 220
0:10 - 0:25
Nerauginta duona
Karšto oro srau‐
tas
1
200 - 220
0:08 - 0:15
Šveicariškas sluoksniuotos
tešlos tortas
Karšto oro srau‐
tas
1
180 - 200
0:35 - 0:50
1) Įkaitinkite orkaitę
2) Naudokite gilų kepimo indą
Biskvitai (viename lygmenyje)
Kepimo tipas
Kaitinimo funk‐
cija
Padėtis
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
Sausainiams
Karšto oro srau‐ 3
tas
150 - 160
0:06 - 0:20
Vienos suktinukai
Karšto oro srau‐ 3
tas
140
0:20 - 0:30
Vienos suktinukai 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
160
0:20 - 0:30
Biskvitai iš skystos tešlos
Karšto oro srau‐ 3
tas
150 - 160
0:15 - 0:20
Pyragai su kiaušinio baltymu,
merengos
Karšto oro srau‐ 3
tas
80 - 100
2:00 - 2:30
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro srau‐ 3
tas
100 - 120
0:30 - 0:60
3
Naudinga informacija ir patarimai.
Kepimo tipas
Kaitinimo funk‐
cija
Padėtis
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
Biskvitai iš mielinės tešlos
Karšto oro srau‐ 3
tas
150 - 160
0:20 - 0:40
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
Karšto oro srau‐ 3
tas
170 -180
0:20 - 0:30
Duonos bandelės 1)
Karšto oro srau‐ 3
tas
160
0:20 - 0:35
Duonos bandelės 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
180
0:20 - 0:35
Maži pyragaičiai (20 vienetų
skardoje) 1)
Karšto oro srau‐ 3
tas
140
0:20 - 0:30
Maži pyragaičiai (20 vienetų
skardoje) 1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
170
0:20 - 0:30
1)
3
27
1) Įkaitinkite orkaitę
Kepimas keliuose lygmenyse, naudojant funkciją Karšto oro srautas (Pyragai / tešlainiai / duona)
Kepimo tipas
2 lygmenyse
3 lygme‐
nyse
Temperatūra, °C
Laikas
(val.:min.)
Kreminiai sluoksniuotos tešlos 1 / 4
pyragaičiai 1)
---
160 - 180
0:35 - 0:60
Obuolių pyragas, sausas
1/3
---
140 - 160
0:30 - 0:60
Trapūs sausainiai
1/3
1/3/5
150 - 160
0:15 - 0:35
Vienos suktinukai
1/3
1/3/5
140
0:20 - 0:60
Biskvitai iš skystos tešlos
1/3
---
160 - 170
0:25 - 0:40
Pyragai su kiaušinio baltymu,
merengos
1/3
---
80 - 100
2:10 - 2:50
Migdoliniai sausainiai
1/3
---
100 - 120
0:40 - 1:20
Biskvitai iš mielinės tešlos
1/3
---
160 - 170
0:30 - 0:60
Sluoksniuotos tešlos pyragai‐
čiai
1/3
---
170 - 180
0:30 - 0:50
Duonos bandelėms
1/4
---
160
0:30 - 0:45
Maži pyragaičiai (20 vienetų
skardoje) 1)
1/4
---
140
0:25 - 0:40
1) Įkaitinkite orkaitę
Kepimas
Skrudinimo indai
• Skrudinimui naudokite karščiui atsparius orkaitės indui (perskaitykite gamintojo nuoro‐
das).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo inde arba ant orkaitės lentynos virš gilaus
kepimo indo (tik tam tikruose modeliuose).
28
Naudinga informacija ir patarimai.
• Liesą mėsą kepkite skrudinimo skardoje su dangčiu. Taip mėsa bus sultingesnė.
• Visų kitų rūšių mėsa, kurią galima apskrudinti arba mėsa su traškia plutele gali būti kepa‐
ma atviroje skardoje.
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Nurodymai dėl kepimo lentelės.
• Skrudinkite daugiau nei 1 kg sveriančią mėsą ar žuvį.
• Į skrudinimo skardą įpilkite šiek tiek vandens, kad išvengtumėte mėsos sulčių ar riebalų
prikepimo prie skardos.
• Jei būtina, apverskite mėsą (praėjus 1/2 - 2/3 kepimo laiko trukmės).
• Kad pasiektumėte geresnių rezultatų, didelius mėsos ar vištienos gabalus pašlakstykite
kepimo sultimis, kai kepate.
• Orkaitę išjunkite likus maždaug 10 minučių iki kepimo laiko pabaigos ir išnaudokite likutinį
karštį.
Kepimo lentelės
Jautiena
Mėsos tipas
Troškinta mėsa
Kiekį
1 - 1,5
kg
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
200 - 250
1
Jautienos nugarinė ar filė
Laikas
(val.:min.)
2:00 - 2:30
storio cm
– su krauju1)
storio cm Terminis grilis
1
190 - 200
0:05 - 0:06
– vidutiniškai iškeptas
storio cm Terminis grilis
1
180 - 190
0:06 - 0:08
– gerai iškepęs
storio cm Terminis grilis
1
170 - 180
0:08 - 0:10
1) Įkaitinkite orkaitę
Kiauliena
Mėsos tipas
Kiekį
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(val.:min.)
Mentė, sprandinė, kumpis
1 - 1,5
kg
Terminis grilis
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Kiaulienos kepsniai
1 - 1,5
kg
Terminis grilis
1
170 - 180
1:00 - 1:30
Maltos mėsos kepsnys
750 g –
1 kg
Terminis grilis
1
160 - 170
0:45 - 1:00
Kiaulienos karka (iš anks‐
to paruošta)
750 g –
1 kg
Terminis grilis
1
150 - 170
1:30 - 2:00
Naudinga informacija ir patarimai.
29
Veršiena
Mėsos tipas
Kiekį
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(val.:min.)
Kepta veršiena
1 kg
Terminis grilis
1
160 - 180
1:30 - 2:00
Veršienos karka
1,5 - 2
kg
Terminis grilis
1
160 - 180
2:00 - 2:30
Ėriena
Mėsos tipas
Kiekį
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(val.:min.)
Avienos kepsnys, avies
koja
1 - 1,5
kg
Terminis grilis
1
150 - 170
1:15 - 2:00
Ėriuko nugarinė
1 - 1,5
kg
Terminis grilis
1
160 - 180
1:00 - 1:30
Žvėriena
Mėsos tipas
Kiekį
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(val.:min.)
Kiškio nugarinė, kiškio kul‐ Iki 1 kg
šelė1)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
220 - 250
0:25 - 0:40
Žvėrienos nugarinė
1,5-2 kg
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
210 - 220
1:15 - 1:45
Žvėrienos koja
1,5 - 2
kg
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
200 - 210
1:30 - 2:15
1) įkaitinkite orkaitę
Paukštiena
Mėsos tipas
Kiekis
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(val.:min.)
Vištiena gabalais
po
200-250
g
Terminis grilis
1
200 - 220
0:35 - 0:50
Pusė viščiuko
po
400-500
g
Terminis grilis
1
190 - 210
0:35 - 0:50
Paukštiena
1 - 1,5
kg
Terminis grilis
1
190 - 210
0:45 - 1:15
Antis
1,5 - 2
kg
Terminis grilis
1
180 - 200
1:15 - 1:45
Žąsis
3,5 - 5
kg
Terminis grilis
1
160 - 180
2:30 - 3:30
Turkija
2,5 - 3,5
kg
Terminis grilis
1
160 - 180
1:45 - 2:30
Turkija
4 - 6 kg
Terminis grilis
1
140 - 160
2:30 - 4:00
30
Naudinga informacija ir patarimai.
Žuvis - kepta garuose
Mėsos tipas
Žuvis
Kiekis
1 - 1,5
kg
Kaitinimo funkcija Lygis
Temperatūra
(°C)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
210 - 220
1
Laikas
(val.:min.)
0:45 - 1:15
Mėsos termometro lentelės
Jautiena
Gaminamas maistas
Kepimo temperatūra
Jautienos kepsnys
- su krauju
45 - 50 °C
– vidutiniškai iškeptas
60 - 65 °C
– gerai iškeptas
75 - 80 °C
Kiauliena
Gaminamas maistas
Kepimo temperatūra
Kiaulės mentė, kumpio gabalas, sprandinė
80 - 82 °C
Kapotiniai (nugarinė)
75 - 80 °C
Maltos mėsos kepsnys
75 - 80 °C
Veršiena
Gaminamas maistas
Kepimo temperatūra
Kepta veršiena
75 - 80 °C
Veršienos karka
85 - 90 °C
Aviena/ėriena
Gaminamas maistas
Kepimo temperatūra
Avies koja
80 - 85 °C
Avienos nugarinė
80 - 85 °C
Avienos kepsnys, avies koja
75 - 80 °C
Žvėriena
Gaminamas maistas
Kepimo temperatūra
Kiškio nugarinė
70 - 75 °C
Kiškio koja
70 - 75 °C
Visas kiškis
70 - 75 °C
Stirnienos / elnienos nugarinė
70 - 75 °C
Elnienos kulšis
70 - 75 °C
Kepimas ant grotelių
Naudodami grilio funkciją, visada nustatykite didžiausią temperatūros nuostatą
Naudinga informacija ir patarimai.
31
Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės dureles
Visada įkaitinkite tuščią orkaitę 5 minutes su grilio funkcija.
• Lentyną įstatykite kepimo griliu lentelėje nurodytame lygmenyje.
• Visada į pirmąjį lygmenį įstatykite riebalų surinkimo skardą.
• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos ar žuvis gabalus.
Grilio lentelė
Gaminamas maistas
Kepimo grilyje laikas
Lygis
Viena pusė
Antra pusė
Kotletai / muštiniai
4
8–10 min.
6–8 min.
Kiaulienos filė
4
10–12 min.
6–10 min.
Dešrelės
4
8–10 min.
6–8 min.
Filė žlėgtainiai, veršienos žlėg‐
tainiai
4
6 - 7 min.
5–6 min.
Jautienos filė, jautienos keps‐
nys (maždaug 1 kg)
3
10–12 min.
10–12 min.
Skrebučiai 1)
3
4–6 min.
3–5 min.
Skrebutis su garnyru
3
6–8 min.
---
1) be išankstinio įkaitinimo
Kepimas ant iešmo
Kiekis
kg
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
°C
Kepimo grilyje lai‐
kas
val.:min
1. Vištiena
maždaug 1 kg
Mažasis grilis +
iešmas
240
1:00 - 1:10
2. Vištiena
1 kg
Didysis grilis +
iešmas
240
1:15 - 1:20
1 antis
1,5 - 2 kg
Mažasis grilis +
iešmas
240
1:20 - 1:40
Kiaulienos vynioti‐ 1
nis
Mažasis grilis +
iešmas
240
1:45 - 2:15
Kiaulės koja (iš
anksto virta ½
val.)
Mažasis grilis +
iešmas
240
2:00 - 2:30
1 - 1,3 kg
Žema Temp.
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos mėsos ir žuvies gabalams ruošti.
Orkaitė pasiekia iš anksto nustatytą temperatūrą ir pasigirsta signalas. Tuomet orkaitė auto‐
matiškai ima veikti žemesnės temperatūros režimu, tinkamu tęsti kepimą.
Visuomet kepkite be dangčio, eji naudojate funkciją Žema Temp. .
32
Valymas ir priežiūra
1. Mėsą apskrudinkite labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Įdėkite mėsą į kepimo indą arba tiesiai ant orkaitės lentynos. Po lentyna padėkite pa‐
dėklą riebalams surinkti.
3. Nustatykite orkaitės funkciją Žema Temp. ; jeigu reikia, pakeiskite temperatūros nustaty‐
mą, ir kepkite, kol patiekalas iškeps (žr. lentelę).
Negalima naudoti funkcijos Žema Temp. kartu su laikrodžio funkcijomis „Trukmė“ ir „Pabai‐
ga“.
Lentelė Kepimas žemoje temp.
Gaminamas maistas
Kiekis
(g)
Nustatymas
Lygis
Bendras laikas
(minutės)
Aukščiausios rūšies
jautiena
1000 - 1500
150 °C
1
90 - 110
Jautienos filė, avies
koja
1000 - 1500
150 °C
3
90 - 110
Kepta veršiena
1000 - 1500
150 °C
1
100 - 120
Kepsniai
200 - 300
120 °C
3
20 - 30
Informacija apie akliamidus
Svarbu Remiantis naujausiomis mokslo žiniomis, intensyvus maisto skrudinimas (ypač tų
produktų, kurių sudėtyje yra krakmolo) dėl sudėtyje esančių akrilamidų gali kelti grėsmę
sveikatai. Dėl šios priežasties rekomenduojame gaminti kuo žemesnėje temperatūroje ir
stipriai neskrudinti maisto.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
• Nuvalykite prietaiso priekį minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir plovikliu.
• Metalinių paviršių valymui naudokite įprastą valymo priemonę
• Orkaitės vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip nešvarumus nuvalyti lengviau ir jie
neprikepa.
• Sunkiai įveikiamus nešvarumus pašalinkite specialiais orkaičių valikliais.
• Visus orkaitės priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir plovikliu) valykite po kiekvieno
naudojimo ir leiskite jiems nudžiūti.
• Jei turite nepridegančio paviršiaus priedus, nevalykite jų su ėdžais valikliais, daiktais ašt‐
riais kampais ir neplaukite indaplovėje. Galite sugadinti nepridegantį paviršių!
Valymas pirolizės būdu
Išimkite iš orkaitės visus priedus.
Valymas ir priežiūra
33
Pirolizinio valymo nepavyks paleisti:
• Jeigu neišimsite atraminių lentynos bėgelių arba teleskopinių lentynos bėgelių (jeigu jie
yra).
• Jeigu tinkamai neuždarysite orkaitės durelių.
• Jeigu neišjungsite kepimo temperatūros jutiklio.
Pradėjus pirolizinį valymą, prietaiso durelės užrakinamos. Funkcijai pasibaigus, durelės lie‐
ka užrakintos, kol prietaisas neatvėsta. Aušinimo fazės metu kai kurios prietaiso funkcijos
neveikia.
ĮSPĖJIMAS
Pabaigus pirolizinį valymą, prietaiso durelės būna labai įkaitusios. Palaukite, kol jos atvės.
Kyla pavojus nusideginti!
Valymas pirolizės būdu:
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
2. Pagrindiniame meniu įjunkite funkciją Pirolizė .
3. Nustatykite procedūros trukmę:
– Lengva - 1 val. esant mažam nešvarumo laipsniui,
– Įprasta - 1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laipsniui,
– Intensyvi - 2 val. ir 30 min. esant dideliam nešvarumo laipsniui.
4. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Valymo vadovas
Suteikia naudingos informacijos ir nurodymų prieš pradedant valyti. Žr. meniu apžvalgą.
Priminimas apie valymą
Primena, kada reikia valyti orkaitę. Rodo pranešimą ekrane po tam tikro prietaiso darbo va‐
landų skaičiaus.
Orkaitės durelės ir stiklo plokštės
Norėdami išvalyti orkaitės dureles, nuimkite jas.
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Orkaitės durelių išėmimas
1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
2. Iki galo pakelkite fiksavimo svirtis (A),
esančias ant dviejų durelių vyrių.
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos pa‐
dėties (maždaug 45° kampas).
4. Laikykite orkaitės dureles abiem rankom
už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo orkai‐
tės kampu aukštyn.
A
A
34
Valymas ir priežiūra
5. Dabar galite išimti ir nuvalyti vidines stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka.
Stiklo plokščių skaičius priklauso nuo modelio.
ATSARGIAI
Padėkite orkaitės dureles išorine puse žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesusibrai‐
žytų.
Durelių stiklo plokščių išėmimas ir valymas
1. Nuimkite orkaitės dureles.
2. Suimkite durelių fiksatorius (B), esančius
durelių šonuose viršuje, ir paspauskite
juos į vidų, kad juos atlaisvintumėte.
3. Patraukite dureles į priekį, kad išimtumėte.
B
4. Laikykite durelių stiklo plokštes už viršuti‐
niojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
5. Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti plokštes, atlikite proce‐
dūrą atvirkščia tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
Lentynos atrama
Galite išimti lentynų atramas ir nuvalyti šonines sieneles.
Lentynos atramos išėmimas
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šo‐
ninės sienelės.
Valymas ir priežiūra
35
2. Patraukite lentynos atramą iš šoninės sie‐
nelės galo ir nuimkite ją.
Norėdami lentynos atramą įdėti atgal, atlikite
šiuos veiksmus atvirkščia tvarka.
Galima naudoti su ištraukiamais bėgeliais
Ištraukiamų lentynų bėgelių atraminiai kaiščiai
turi būti atsukti į priekį!
1
2
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus!
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite orkaitę.
• Išsukite saugiklius iš saugiklių skydo arba išjunkite grandinės pertraukiklį.
Orkaitės kameros apačioje patieskite šluostę, kad apsaugotumėte orkaitės lemputę ir stiklinį
dangtelį.
Orkaitės lempos keitimas
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite orkaitės vidaus gale.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Išvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia orkaitės lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputės keitimas
1. Stiklinį lemputės gaubtelį rasite kairėje vidinėje orkaitės pusėje.
Išimkite kairės pusės lentynų groteles.
36
Ką daryti, jeigu...
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz, ar‐
batinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį.
Išvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Jeigu reikia, orkaitės lemputę pakeiskite
tinkama, 300 °C karščiui atsparia orkaitės
lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
5. Įdėkite kairės pusės lentynų groteles.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Triktis
Galima priežastis
Taisymas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė išjungta
Įjunkite orkaitę
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos
Patikrinkite nustatymus.
Orkaitė nekaista.
Suveikė namų saugiklių dėžėje
esantis saugiklis
Patikrinkite saugiklį.
Jeigu saugiklis atsijungia kelis kar‐
tu iš eilės, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką
Ekrane rodoma F11
Mėsos termometro kištukas netin‐
kamai įkištas į matuoklio lizdą
Kuo giliau įkiškite mėsos termo‐
metro kištuką
Neveikia orkaitės apšvie‐ Orkaitės lemputė perdegė
timas.
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keiti‐
mas“
Sukamasis iešmas nesi‐
suka
Sukamasis iešmas netinkamai įtai‐
sytas angoje sukamajam iešmui
Žr. skyrių „Sukamasis iešmas“
Ekrane rodomas klaidos
kodas, kurio nėra šiame
sąraše
Sutriko elektronikos darbas
• Išjunkite prietaisą name įrengtu
saugikliu arba apsauginiu jun‐
gikliu skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite
• Jeigu ekrane vėl rodomas klai‐
dos kodas, kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyti techninių duo‐
menų plokštelėje. Duomenų lentelę rasite orkaitės viduje, ant priekinio rėmo.
Aplinkosauga
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
37
.........................................
.........................................
.........................................
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo
medžiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kon‐
teinerius.
38
39
www.aeg-electrolux.com/shop
892945167-C-402010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising