Aeg-Electrolux BE3013421M User manual

Aeg-Electrolux BE3013421M User manual
BE3013421
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky
AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý
výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných
technológií, ktoré uľahčujú život - vlastností, ktoré u
bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím,
niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj
spotrebič využili čo najlepšie.
PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL
V internetovom obchode AEG nájdete všetko, čo
potrebujete, aby vaše spotrebiče AEG skvelo vyzerali a
bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou
príslušenstva navrhnutého a vytvoreného podľa
najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste očakávali od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na fľaše až po
vrecká na jemnú bielizeň…
Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop
Obsah
3
OBSAH
4
7
8
9
10
11
13
13
23
26
26
27
Bezpečnostné pokyny
Popis výrobku
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Používanie príslušenstva
Doplnkové funkcie
Užitočné rady a tipy
Ošetrovanie a čistenie
Technické údaje
Čo robiť, keď...
Ochrana životného prostredia
V tejto príručke používatel’a sa používajú
nasledujúce symboly:
Dôležité informácia týkajúce sa váš osobnej
bezpečnosti a informácie o tom, ako predíst'
poškodeniu spotrebiča.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
4
Bezpečnostné pokyny
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred inštaláciou a použitím si pozorne prečítajte túto príručku:
• Pre vašu osobnú bezpečnosť a ochranu vášho majetku
• Pre ohľaduplnosť k životnému prostrediu
• Pre správnu prevádzku spotrebiča.
Túto príručku nechávajte vždy so spotrebičom, aj keď sa presťahujete alebo ho predáte.
Výrobca nie je zodpovedný za nesprávnu inštaláciu alebo používanie, ktoré spôsobia poškodenie.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí
iba ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Obaly ukladajte mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia alebo fyzického zranenia.
• Keď sú dvierka otvorené alebo je spotrebič v činnosti, nedovoľte deťom ani domácim
zvieratám, aby sa k spotrebiču priblížili, pretože je horúci. Hrozí riziko zranenia alebo iného trvalého poškodenia zdravia.
• Ak má spotrebič funkciu detskej poistky alebo zablokovania tlačidiel (ovládania), použite
ju. Zabráni deťom a zvieratám v náhodnom použití spotrebiča.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nemeňte technické vlastnosti spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
Inštalácia
• Spotrebič môže nainštalovať a pripojiť iba autorizovaný elektrikár. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Predchádza sa tak riziku konštrukčného poškodenia alebo fyzického zranenia.
• Uistite sa, že spotrebič nebol pri preprave poškodený. Poškodený spotrebič nezapájajte.
V prípade potreby sa obráťte na dodávateľa.
• Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly, nálepky a fólie. Neodstraňujte
typový štítok. Môže tým zaniknúť záruka.
• Skontrolujte, či je spotrebič počas inštalácie odpojený od elektrickej siete.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte opatrní. Spotrebič je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice. Spotrebič nenadvihujte za rukoväť.
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolačné zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
• Musia sa používať správne izolačné zariadenia: ochranné ističe, poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
Bezpečnostné pokyny
5
• Pred samotnou inštaláciou skontrolujte, či sú rozmery výklenku v kuchynskej linke vhodné.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
• Dodržiavajte minimálne vzdialenosti od iných spotrebičov a nábytku.
• Spotrebič nesmie byť umiestnený na podložke/podstavci.
• Zabudované rúry a zabudované varné panely sú prepojené pomocou špeciálnych konektorov. Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič kombinujte len so spotrebičmi od
toho istého výrobcu.
Elektrické zapojenie
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Skontrolujte, či elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.
• Informácie o napätí nájdete na typovom štítku.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku elektrickej siete.
• Nepoužívajte rozdvojky, konektory ani predlžovacie prívodné káble. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Nevymieňajte napájací elektrický kábel. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri zapájaní spotrebiča postupujte opatrne, aby ste nestlačili alebo nepoškodili napájaciu
zástrčku (ak je k dispozícii) ani kábel za spotrebičom.
• Pri odpojení spotrebiča neťahajte za prívodný kábel. Vždy ťahajte zástrčku – ak je použitá.
Použitie
• Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič nepoužívajte na komerčné ani priemyselné účely.
• Spotrebič používajte len na varenie v domácnosti. Predídete tak fyzickému poraneniu
osôb alebo poškodeniu na majetku.
• Spotrebič nepoužívajte ako pracovný ani odkladací povrch.
• Vnútro spotrebiča sa počas používania zohrieva. Hrozí riziko popálenín. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov spotrebiča. Keď vkladáte alebo vyberáte príslušenstvo alebo nádoby,
používajte rukavice.
• Pri vyberaní alebo inštalácii príslušenstva postupujte opatrne, aby sa nepoškodil smaltovaný povrch rúry.
• Vždy, keď je spotrebič v činnosti, držte si od neho pri otváraní dvierok bezpečnostný odstup. Môže dôjsť k úniku horúcej pary. Hrozí riziko popálenia pokožky.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
– neklaďte žiadne predmety priamo na dno rúry a neprikrývajte ho hliníkovou fóliou,
– nedávajte horúcu vodu priamo do spotrebiča,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani potraviny po ukončení prípravy jedla.
• Zmena farby smaltu nemá vplyv na výkon spotrebiča, preto sa nejedná o nedostatok v
zmysle zákona o záruke.
6
Bezpečnostné pokyny
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Pri pečení musia byť dvierka spotrebiča vždy zatvorené, aj počas grilovania.
Údržba a čistenie
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.
• Pred údržbou skontrolujte, či je spotrebič studený. Hrozí riziko popálenín. Existuje riziko,
že sklené panely môžu prasknúť.
• Spotrebič vždy udržiavajte čistý. Priškvarený tuk a ostatné zvyšky jedál môžu spôsobiť
požiar.
• Pravidelným čistením sa predchádza poškodeniu povrchových materiálov
• Pri pečení koláčov s vysokým obsahom vlhkosti použite hlboký pekáč, aby ste predišli
riziku vytvorenia trvalých škvŕn vnútri spotrebiča.
• Kvôli osobnej bezpečnosti a bezpečnosti vášho majetku spotrebič čistite iba vodou a
mydlom. Nepoužívajte horľavé produkty ani produkty, ktoré spôsobujú koróziu.
• Spotrebič nečistite pomocou parných čističov, tlakových čistiacich zariadení, ostrých
predmetov, abrazívnych čistiacich prostriedkov, abrazívnych špongií ani odstraňovačov
škvŕn
• Ak používate sprej na čistenie rúr, postupujte podľa pokynov výrobcu.
• Sklenené dvierka nikdy nečistite pomocou abrazívnych čistiacich prostriedkov ani kovovou škrabkou. Teplovzdorný povrch vnútorného skla sa môže rozbiť a rozsypať.
• Keď sú sklené panely dvierok poškodené, zoslabnú a môžu sa rozbiť. Je nutné ich vymeniť. Obráťte sa na servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Nečistite katalytický smalt (ak je k dispozícii).
Nebezpečenstvo požiaru!
• Dvierka otvárajte opatrne. Použitie prísad s alkoholom môže mať za následok zmiešanie
alkoholu so vzduchom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
• Pri otváraní dvierok sa nesmú v blízkosti spotrebiča vyskytovať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé produkty alebo veci, ktoré obsahujú horľavé látky, alebo predmety, ktoré by sa
mohli roztaviť (zhotovené z plastu alebo hliníka), nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
Osvetlenie rúry
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
• Ak je potrebné žiarovku vymeniť, použite žiarovku s rovnakým príkonom špeciálne určenú na použitie v domácich spotrebičoch.
• Pred výmenou osvetlenia rúry odpojte spotrebič od napájacieho zdroja. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Autorizované servisné stredisko
• Spotrebič smie opravovať iba autorizovaný technik. Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Popis výrobku
7
• Používajte iba originálne náhradné diely.
Likvidácia spotrebiča
• Aby ste predišli riziku fyzického zranenia alebo poškodenia
– Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
– Odrežte napájací elektrický kábel a zlikvidujte ho.
– Zlikvidujte západku dvierok. Týmto zabránite, aby sa deti alebo malé domáce zvieratá
zatvorili vo vnútri spotrebiča. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
2
3
4
5
6
1
7
8
5
4
13
3
9
2
1
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ovládací panel
Otočný ovládač funkcií rúry
Ukazovateľ/symbol prevádzky
Elektronický programátor
Otočný ovládač teploty
Indikátor/ukazovateľ/symbol teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie rúry
Ventilátor
Zadný ohrevný článok
8
Pred prvým použitím
11 Dolný ohrev
12 Zasúvacie lišty, vyberateľné
13 Úrovne v rúre
Príslušenstvo rúry
• Drôtený rošt
Na riad, formy na koláče, pečené pokrmy.
• Kombinovaný pekáč
Na koláče a sušienky. Na pečenie mäsa a
múčnych pokrmov alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
• Teleskopické vodiace lišty
Pre rošty a plechy.
PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky súčasti.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Každodenné používanie
9
Nastavenie presného času
Rúru možno používať až po nastavení času.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému napájaniu,
alebo po obnovení napájania v prípade jeho výpadku, začne príslušný indikátor časovej funkcie
automaticky blikať.
Na nastavenie presného času použite tlačidlo „+“
alebo „-“.
Po približne 5 sekundách časový displej prestane
blikať a hodiny budú zobrazovať nastavený denný
čas.
Čas môžete zmeniť, iba ak nie je nastavená auto).
matická funkcia (Trvanie alebo Koniec
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otočný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
2.
3.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry a vyberte príslušnú funkciu.
Otočte otočný ovládač teploty a vyberte teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné ovládače teploty a funkcií rúry do polohy vypnutia.
Symbol, indikátor alebo ukazovateľ ovládača (v závislosti od modelu – pozrite si
prehľad spotrebiča) reaguje nasledovne:
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa rúra zahrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný ovládač ovláda jednu z varných zón, funkcií rúry alebo teplotu.
Funkcie rúry
Funkcia rúry
Osvetlenie rúry
Teplovzdušné pečenie
Použitie
Táto funkcia sa používa na osvetlenie vnútra rúry.
Pečenie maximálne na troch úrovniach rúry súčasne. Znížte
teplotu rúry (o 20 – 40 °C) v porovnaní s tradičným pečením. A na sušenie potravín.
10
Časové funkcie
Funkcia rúry
Pizza
Tradičné pečenie
Dolný ohrev
Rozmrazovanie
Použitie
Na pečenie jedál na jednej úrovni, pri ktorých chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú kôrku
na spodnej časti. Znížte teplotu rúry (20 – 40 °C) v porovnaní s tradičným pečením
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavým alebo prepečeným korpusom v spodnej časti a na zaváranie potravín
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál uprostred grilu a prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni.
Tiež na zapekanie pokrmov a gratinovanie.
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
Ukazovatele funkcií
Časový displej
Ukazovatele funkcií
Tlačidlo „+“
Tlačidlo voliča
Tlačidlo „-“
1
2
6
5
3
4
ČASOVÉ FUNKCIE
Nastavenie časových funkcií
1.
Nastavte funkciu rúry a teplotu (toto je potrebné iba pre časové funkcie Trvanie a Koniec).
Používanie príslušenstva
2.
3.
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu,
kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.
Na nastavenie času pre časové funkcie
Časomer , Trvanie alebo Koniec
, použite tlačidlo „+“ alebo „-“.
Zobrazí sa ukazovateľ príslušnej funkcie.
Po uplynutí nastaveného času začne blikať ukazovateľ príslušnej funkcie a asi
na 2 minúty zaznie zvukový signál.
Pri časových funkciách Trvanie
4.
5.
11
a Koniec
sa rúra vypne automaticky.
Signál vypnete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.
Otočný ovládač funkcií rúry a teploty otočte do polohy vypnutia.
Časová funkcia
Presný čas
Použitie
Zobrazuje čas. Slúži na nastavenie, zmenu alebo zistenie denného
času.
Kuchynský časomer Slúži na nastavenie odpočítavania času.
Po uplynutí nastaveného času zaznie signál.
Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.
Trvanie
Na nastavenie času prevádzky rúry.
Koniec
Na nastavenie času vypnutia pre funkciu rúry.
Funkcie Trvanie a Koniec je možné použiť naraz, ak chcete, aby sa rúra automaticky
zapla aj vypla v neskoršom čase. V takom prípade najprv nastavte funkciu Trvanie a potom Koniec .
Zrušenie časových funkcií
1.
2.
Opakovane stláčajte tlačidlo výberu, kým nezačne blikať ukazovateľ požadovanej funkcie.
Stlačte a podržte tlačidlo „-“.
Po niekoľkých sekundách sa časová funkcia vypne.
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
12
Používanie príslušenstva
Inštalovanie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné hrany.
Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí zabezpečujú
ochranu proti prevrhnutiu príslušenstva rúry.
Inštalovanie drôteného roštu spolu s hlbokým
pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Zatlačte
hlboký pekáč medzi vodiace tyče jednej z úrovní
rúry.
Teleskopické lišty - vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby nožičky smerovali dole.
Vysoký rám okolo roštu rúry je doplnkovým opatrením proti prevrhnutiu riadu.
Doplnkové funkcie
13
Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Drôtený
rošt a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič neochladí.
Mechanické blokovanie dvierok
Blokovanie dvierok nie je pri kúpe spotrebiča zapnuté.
Zapnutie blokovania dvierok: Potiahnite poistku dvierok dopredu, až kým nezapadne na
svoje miesto.
Vypnutie blokovania dvierok: Zatlačte poistku dvierok späť do panela.
Otvorenie dvierok spotrebiča:
1. Potlačte a podržte poistku dvierok.
1
2. Otvorte dvierka.
2
Netlačte na poistku dvierok pri zatváraní dvierok spotrebiča!
Pri vypnutí spotrebiča sa nevypne mechanické blokovanie dvierok.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej strane dvierok rúry nájsť:
• čísla jednotlivých úrovní (pri vybraných modeloch)
• informácie o funkciách rúry, odporúčané úrovne a teploty pre typické jedlá (pri vybraných
modeloch).
14
Užitočné rady a tipy
Teplota a časy pečenia uvedené v tabuľke sú iba orientačné. Závisia od konkrétneho receptu, množstva a kvality použitých prísad.
Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie sa môže pri pečení chovať inak ako spotrebič, ktorý ste používali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné nastavenia (teplota, doby prípravy jedla) a zásuvné úrovne hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete rúru vypnúť približne 10 minút pre koncom pečenia,
aby ste využili zvyškové teplo.
Keď používate zmrazené jedlo, plechy v rúre sa môžu počas pečenia zdeformovať.
Keď plechy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Pri prvom pečení odporúčame použiť nižšiu teplotu.
• Ak nedokážete nájsť nastavenia pre konkrétny recept, vyhľadajte čo najbližšie nastavenia.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych výškach spočiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely sa vyrovnajú počas pečenia.
Pečenie múčnych pokrmov na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas Hod.: Min.
Bábovka alebo
brioška
Druh pečenia
Teplovzdušné pečenie
1
150-160
0:50-1:10
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné pečenie
1
140-160
1:10-1:30
Piškótový koláč
Teplovzdušné pečenie
2
140
0:35-0:50
Piškótový koláč
Tradičné pečenie
2
160
0:35-0:50
Korpus z krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
2
170-180 1)
0:10-0:25
Korpus z piškótového cesta
Teplovzdušné pečenie
2
150-170
0:20-0:25
Apple pie (2 formy Ø20cm
umiestnené v
uhlopriečke)
Teplovzdušné pečenie
2
160
1:10-1:30
Apple pie (2 formy Ø20cm
umiestnené v
uhlopriečke)
Tradičné pečenie
1
180
1:10-1:30
Užitočné rady a tipy
15
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas Hod.: Min.
Tvarohový/syrový
koláč
Tradičné pečenie
1
170-190
1:00-1:30
1) Rúru vopred predhriať
Sušienky/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas Hod.: Min.
Pletenec/veniec z
kysnutého cesta
Tradičné pečenie
3
170-190
0:30-0:40
Vianočka
Tradičné pečenie
2
160-180 1)
0:50-1:10
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pečenia.
2. Druhá časť
procesu pečenia.
Tradičné pečenie
1
Veterníky/odpaľované cesto
Tradičné pečenie
3
190-210 1)
0:20-0:35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180-200 1)
0:10-0:20
Suché koláče posypané mrveničkou (suché)
Teplovzdušné pečenie
3
150-160
0:20-0:40
Mandľový maslový koláč/cukrové
koláče
Tradičné pečenie
3
190-210 1)
0:20-0:30
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškótového cesta)2)
Teplovzdušné pečenie
3
150
0:35-0:50
Ovocné koláče (z
kysnutého/piškótového cesta)2)
Tradičné pečenie
3
170
0:35-0:50
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
3
160-170
0:40-1:20
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
(napr. tvarohovou, smotanovou,
pudingovou)
Tradičné pečenie
3
160-180 1)
0:40-1:20
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
1.
2.
2301)
160-180
1.
2.
0:20
0:30-1:00
16
Užitočné rady a tipy
Sušienky
Druh pečenia
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas Hod.: Min.
Sušienky z krehkého cesta
Teplovzdušné pečenie
3
150-160
0:10-0:20
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné pečenie
3
140
0:20-0:30
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
0:20-0:30
Sušienky z piškótového cesta
Teplovzdušné pečenie
3
150-160
0:15-0:20
Bielkové sušienky, pusinky
Teplovzdušné pečenie
3
80-100
2:00-2:30
Mandľové sušienky
Teplovzdušné pečenie
3
100-120
0:30-0:50
Sušienky z kysnu- Teplovzdušné petého cesta
čenie
3
150-160
0:20-0:40
Pečivo z lístkového cesta
Teplovzdušné pečenie
3
170-1801)
0:20-0:30
Pečivo
Teplovzdušné pečenie
3
1601)
0:10-0:25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190-2101)
0:10-0:25
Small cakes (20
na plech)
Teplovzdušné pečenie
3
1401)
0:20-0:30
Small cakes (20
na plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
0:20-0:30
Teplota v °C
Čas
Hodiny:minúty.
1) Rúru vopred predhriať
Viacúrovňové pečenie
Sušienky/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečenia
Teplovzdušné
pečenie
Teplovzdušné
pečenie
Polohy zdola
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/Odpaľované cesto
1/4
-
160-180 1)
0:25-0:45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150-160
0:30-0:45
1) Rúru vopred predhriať
Užitočné rady a tipy
17
Sušienky/small cakes/pečivo/žemličky
Druh pečenia
Teplovzdušné
pečenie
Teplovzdušné
pečenie
Polohy zdola
Teplota v °C
Čas
Hodiny:minúty.
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z krehkého cesta
1/4
1/3/5
150-160
0:20-0:40
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
0:25-0:50
Sušienky z piškótového cesta
1/4
-
160-170
0:25-0:40
Bielkové sušienky, pusinky
1/4
-
80-100
2:10-2:50
Mandľové sušienky
1/4
-
100-120
0:40-1:20
Sušienky z kysnutého cesta
1/4
-
160-170
0:30-0:60
Pečivo z lístkového cesta
1/4
-
170-180 1)
0:30-0:50
Pečivo
1/4
-
180
0:30-0:55
Small cakes (20
na plech)
1/4
-
1501)
0:25-0:40
1) Rúru vopred predhriať
Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč nie je v spodnej časti dostatočne prepečený
Nevhodná úroveň rúry
Umiestnite koláč nižšie
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody)
Príliš vysoká teplota
Použite o niečo nižšiu teplotu
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody)
Príliš krátky čas pečenia
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť zvýšením teploty pečenia
Koláč je nízky (vlhký, mazľavý,
pásy vody)
Príliš vlhké cesto
Použite menej tekutiny. Dodržiavajte časy miesenia, predovšetkým pri použití kuchynských
spotrebičov
Koláč je príliš suchý
Teplota rúry je príliš nízka
Nastavte vyššiu teplotu rúry
Koláč je príliš suchý
Príliš dlhý čas pečenia
Skráťte čas pečenia
Príliš vysoká teplota a príliš
krátky čas pečenia
Nastavte o niečo nižšiu teplotu
pečenia a predĺžte čas pečenia
Koláč je nerovnomerne hnedý
18
Užitočné rady a tipy
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč je nerovnomerne hnedý
Zmes nie je rovnomerne rozložená
Cesto rovnomerne rozotrite po
plechu
Koláč sa v danom čase nedopečie
Príliš nízka teplota pečenia
Použite o niečo vyššiu teplotu
rúry
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas Hod.: Min.
Cestovinový nákyp
Tradičné pečenie
1
180-200
0:45-1:00
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180-200
0:25-0:40
Gratinovaná zelenina 1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160-170
0:15-0:30
Bagety obložené
roztopeným syrom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160-170
0:15-0:30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180-200
0:40-0:60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180-200
0:30-1:00
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné pečenie
1
160-170
0:30-1:00
1) Rúru vopred predhriať
Pečenie mäsa
Riad na pečenie – pekáče
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad určený do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbokom pekáči alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispozícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré sa môžu opiecť alebo majú získať kôrku, možno piecť v pekáči
bez pokrievky.
Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Dusené mäso v
pekáči
Pečené hovädzie
alebo hovädzie filé: neprepečené
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 -1,5 kg
Tradičné pečenie
1
230
120-150
na cm hrúbky
Turbo gril
1
190-200 1)
5-6
Užitočné rady a tipy
19
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené hovädzie
alebo hovädzie filé: stredne prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
180-190 1)
6-8
Pečené hovädzie
alebo hovädzie filé: prepečené
na cm hrúbky
Turbo gril
1
170-180 1)
8-10
1) Rúru vopred predhriať
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pliecko, krkovička, stehno
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
Kotleta, rebierka
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
170-180
60-90
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
160-170
50-60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g - 1 kg
Turbo gril
1
150-170
90-120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 kg
Turbo gril
1
160-180
90-120
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie stehno, jahňacie
pečené
1 -1,5 kg
Turbo gril
1
150-170
100-120
Jahňací chrbát
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
160-180
40-60
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát,
zajačie stehno
až do 1 kg
Tradičné pečenie
1
230 1)
30-40
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 - 2 kg
Tradičné pečenie
1
210-220
35-40
Pečené teľacie
Teľacie koleno
Jahňacie mäso
Zverina
20
Užitočné rady a tipy
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Srnčie/jelenie
stehno
1,5 - 2 kg
Tradičné pečenie
1
180-200
60-90
1) Rúru vopred predhriať
Hydina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Kúsky hydiny
Každý 200 250 g
Turbo gril
1
200-220
30-50
Polovica kurčaťa
Každá 400 500 g
Turbo gril
1
190-210
35-50
Kurča, vykŕmené
1 - 1,5 kg
Turbo gril
1
190-210
50-70
Kačka
1,5 - 2 kg
Turbo gril
1
180-200
80-100
Hus
3,5 - 5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-180
Morka
2,5 - 3,5 kg
Turbo gril
1
160-180
120-150
Morka
4 - 6 kg
Turbo gril
1
140-160
150-240
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Celá ryba do 1
kg
1 -1,5 kg
Tradičné pečenie
1
210-220
40-60
Ryby (v pare)
Gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach rúry.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií grilu 5 minút.
• Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke grilovania.
• Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby zachytával tuk.
• Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Gril
Doba grilovania (min.)
Grilovaný pokrm
Teplota
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovädzie
210-230
2
30-40
30-40
Hovädzie filety
230
3
20-30
20-30
Bravčový chrbát
210-230
2
30-40
30-40
Užitočné rady a tipy
Grilovaný pokrm
Teplota
Úroveň v rúre
Teľacie zadné
210-230
Jahňací chrbát
210-230
Ryby vcelku 500 1000 g
210-230
Doba grilovania (min.)
1. strana
2. strana
2
30-40
30-40
3
25-35
20-25
3/4
15-30
15-30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Doba grilovania (min.)
1. strana
2. strana
Fašírky
4
8-10
6-8
Bravčové filé
4
10-12
6-10
Klobásy
4
10-12
6-8
Hovädzie a teľacie
steaky
4
7-10
6-8
Hrianky1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
1) Rúru vopred predhriať
Pizza
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Pizza (tenká)
Druh pečenia
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým obložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, obložený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového cesta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Alsaska)
2
230 - 2501)
12 - 20
21
22
Užitočné rady a tipy
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
2
180 - 200 1)
15 - 25
Pirohy (ruská verzia
calzone)
1) Rúru vopred predhriať
2) Použite hlboký pekáč
Odmrazovanie
Odstráňte obal pokrmu. Uložte pokrm na tanier.
Nezakrývajte ho taniermi ani miskami. Mohlo by dôjsť k predĺženiu času rozmrazovania.
Použite prvú úroveň v rúre. Tú úplne dole.
Pokrm
Čas rozmrazovania (min.)
Dodatočný čas rozmrazovania
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100-140
20-30
Kurča položte na obrátenej
podšálke do veľkého taniera
a v polovici času rozmrazovania otočte
Mäso, 1 000 g
100-140
20-30
Po uplynutí polovice času obráťte
Mäso, 500 g
90-120
20-30
Po uplynutí polovice času obráťte
Pstruh, 150 g
25-35
10-15
-
Jahody, 300 g
30-40
10-20
-
Maslo, 250 g
30-40
10-15
-
Smotana, 2 x 200 g
80-100
10-15
Smotana sa dá výborne vyšľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá
60
60
Torta, 1 400 g
-
Sušenie - Teplovzdušné pečenie
Rošty rúry prikryte papierom na pečenie.
Pre čo najlepšie výsledky: vypnite spotrebič po uplynutí polovice požadovanej doby. Otvorte
dvierka spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Potom dokončite proces sušenia.
Zelenina
Sušené potraviny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Čas v hodinách
(pravidlo)
Strukoviny
60-70
3
1/4
6-8
Korenie
60-70
3
1/4
5-6
Zelenina na kvasenie
60-70
3
1/4
5-6
Huby
50-60
3
1/4
6-8
Bylinky
40-50
3
1/4
2-3
Teplota v °C
Ošetrovanie a čistenie
23
Ovocie
Sušené potraviny
Teplota v °C
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Čas v hodinách
(pravidlo)
Slivky
60-70
3
1/4
8-10
Marhule
60-70
3
1/4
8-10
Jablkové plátky
60-70
3
1/4
6-8
Hrušky
60-70
3
1/4
6-9
Informácie o akrylamidoch
Dôležité upozornenie Podľa najnovších vedeckých poznatkov môžu akrylamidy vznikajúce
pri zapekaní jedla (predovšetkým u jedál s obsahom škrobu) predstavovať nebezpečenstvo
pre zdravie. Preto vám odporúčame pripravovať jedlá pri čo najnižších teplotách a príliš
jedlá nezapekať.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou utierkou namočenou v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro rúry na pečenie očistite po každom použití. Jednoduchšie tak odstránite nečistoty,
ktoré sa nepripália.
• Odolnú nečistotu odstráňte špeciálnym čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite kompletné príslušenstvo rúry na pečenie (mäkkou tkaninou
namočenou v teplej vode s prídavkom saponátu) a nechajte ho uschnúť.
• Ak máte nepriľnavé príslušenstvo, nečistite ho agresívnymi prostriedkami, predmetmi s
ostrými hranami ani v umývačke riadu. Môže to spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
Zasúvacia lišta
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať zásuvné lišty.
24
Ošetrovanie a čistenie
Vyberanie zasúvacích líšt
1. Potiahnite prednú časť zasúvacích líšt
od bočnej steny.
2.
Potiahnite zasúvacie lišty zo zadnej strany bočnej steny a vyberte zasúvacie lišty.
Zasúvacie lišty znova nasaďte rovnakým postupom, len v opačnom poradí.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických lištách
musia smerovať dopredu!
2
1
Osvetlenie rúry
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v rúre:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte handričku. Zabránite tak poškodeniu skla žiarovky a
vnútra rúry.
Výmena žiarovky osvetlenia rúry:
1. Sklenený kryt žiarovky sa nachádza v hornej časti vnútra rúry.
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. V prípade potreby vymeňte žiarovku osvetlenia rúry za vhodnú žiarovku s tepelnou
odolnosťou do 300 °C.
Použite ten istý druh žiarovky.
4.
Nainštalujte sklenený kryt.
Ošetrovanie a čistenie
25
Strop rúry
Horné ohrevné telesá je možné sklopiť, aby ste si uľahčili čistenie stropu rúry.
VAROVANIE
Pred sklopením ohrevného telesa vypnite spotrebič. Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko popálenín!
Sklopenie ohrevného telesa
1. Vyberte zasúvacie lišty.
2. Držte ohrevné teleso oboma rukami za
prednú časť.
3. Vytiahnite ho dopredu proti tlaku pružiny
a pozdĺž podpery na obidvoch stranách.
4. Ohrevné teleso sa sklopí.
Strop rúry je pripravený na čistenie.
Inštalácia ohrevného telesa
1. Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
Nainštalujte správne ohrevné teleso na obidvoch stranách nad podperou na vnútornej stene spotrebiča.
2. Nainštalujte zasúvacie lišty.
Dvierka rúry a sklené panely
Keď chcete očistiť dvierka rúry, vyberte ich.
POZOR
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Vybratie dvierok rúry
1. Úplne otvorte dvierka rúry.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
3. Zavrite dvierka rúry tak, aby dosiahli prvú polohu (uhol približne 70°).
4. Chyťte dvierka rúry jednou rukou na
každej strane a vytiahnite ich od rúry v
danom uhle nahor.
A
A
Dvierka znova nasaďte rovnakým postupom,
len v opačnom poradí.
Počet sklenených panelov sa líši v závislosti od modelu.
POZOR
Dvierka rúry položte vonkajšou stranou nadol na mäkký a rovný povrch tak, aby sa nepoškriabali.
26
Technické údaje
Odstránenie a čistenie sklenených panelov
1. Vyberte dvierka rúry.
2. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
3. Rám dvierok potiahnutím dopredu vyberiete.
4.
5.
B
Sklené panely dvierok uchopte na ich
hornej hrane po jednom a potiahnite ich
smerom nahor z úchytiek
Očistite sklené panely dvierok.
Panely znova nasaďte rovnakým postupom,
len v opačnom poradí. Najprv namontujte
malý panel, potom väčší.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220-240 V
Frekvencia
50 Hz
ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si časť „Informácie o bezpečnosti“.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra nehreje
Rúra nie je zapnutá
Zapnite rúru
Rúra nehreje
Nie je nastavený časomer
Nastavte časomer
Rúra nehreje
Nie sú nastavené potrebné nastavenia
Skontrolujte nastavenia
Rúra nehreje
Vyhodená poistka v poistkovej
skrinke
Skontrolujte poistku. Ak sa poistka vyhodí viackrát, opravu
zverte kvalifikovanému elektrikárovi.
Nesvieti osvetlenie rúry
Žiarovka je vypálená
Vymeňte žiarovku osvetlenia
rúry
Ochrana životného prostredia
Problém
Vo vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skondenzovaná voda
Možná príčina
27
Riešenie
Jedlá ste nechali v rúre príliš
dlho
Na displeji sa zobrazuje „12.00“ Výpadok elektrického prúdu
Po ukončení pečenia nenechávajte jedlá v rúre dlhšie ako 15
– 20 minút
Znova nastavte presný čas
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok je na prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
Číslo výrobku (PNC)
Výrobné číslo (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale, návode na použitie a záručnom liste znamená,
že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho je
potrebné ho odovzdať do najbližšieho zmluvného zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad zhodnotený a zneškodnený environmentálne
vhodným spôsobom tak, aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.envidom.sk.
Obalový materiál
Obalový materiál je šetrný k životnému prostrediu a recyklovateľný. Plastové časti sú označené medzinárodnými skratkami, napríklad PE, PS atď. Obalový materiál odovzdajte v kontajneroch určených na tento účel v lokálnych priestoroch na likvidáciu odpadu.
www.aeg.com/shop
892945128-E-082011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement