Aeg BP7314621M Vartotojo vadovas

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Aeg BP7314621M Vartotojo vadovas | Manualzz
BP7314601
BP7314621
BP731462P
LT Naudojimo instrukcija
2
www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐
niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties
ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐
mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikais‐
tuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karš‐
čiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitini‐
mą.
4
www.aeg.com
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subrai‐
žyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
• Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išim‐
kite visas dalis iš orkaitės.
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynė‐
lės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifi‐
kuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties
aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą arba elektriką, jeigu reikia pa‐
keisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai ne‐
liestų prietaiso durelių, ypač kai dure‐
lės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių ap‐
sauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be įran‐
kių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva pa‐
siekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejun‐
kite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐
sus: liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐
LIETUVIŲ
liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐
minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐
sus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐
vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐
lis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros
smūgio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti
neužblokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐
žiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą iš‐
junkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, ati‐
darydami prietaiso dureles. Gali išsi‐
veržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės vi‐
sada privalo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba ne‐
išbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
5
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patie‐
kalų ir maisto produktų po to, kai juos
pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdė‐
dami priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prie‐
taiso veikimui. Tai nelaikomas defektu
ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepa‐
vykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš‐
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐
saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, lai‐
kykitės ant pakuotės pateiktų saugu‐
mo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu tai‐
kytina) jokios rūšies plovikliu.
Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti.
6
www.aeg.com
• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba pirmo naudojimo funkci‐
ją, pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius, aliejaus
ar riebalų išsiliejimus / likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant lenty‐
nas, šoninius bėgelius ir pan., pa‐
teiktus su gaminiu), ypač nesvylan‐
čius puodus, keptuves, skardas, in‐
dus ir pan.
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas. Prietaisas
labai įkaista.
• Pirolizinis valymas yra aukštos tempe‐
ratūros procesas, kurio metu iš maisto
ruošimo likučių ir konstrukcinių me‐
džiagų gali išsiskirti dūmai, todėl varto‐
tojams primygtinai rekomenduojama:
– Pirolizinio valymo metu ir po jo pasi‐
rūpinkite geru vėdinimu.
– Pirmą kartą naudodami prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to, už‐
tikrinkite gerą vėdinimą.
– Patraukite visus naminius gyvūnus
(ypač paukščius) toliau nuo prietaiso
pirolizinio valymo metu ir po jo bei
pirmą kartą paleidę prietaisą veikti
didžiausia temperatūra į gerai vėdi‐
namą plotą.
• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs ga‐
rams, kylantiems visų pirolizinių orkai‐
čių valymo proceso metu.
• Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių orkai‐
čių, kai veikia pirolizinė savaiminio iš‐
sivalymo programa.
• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valy‐
mo metu aukšta temperatūra gali su‐
gadinti nesvylančią puodų, keptuvių,
skardų, virtuvės indų ir pan. dangą, o
taip pat gali būti nedidelio lygio kens‐
mingų garų šaltiniu.
• Garai, kylantys iš visų pirozilinių orkai‐
čių / nudeginant maisto gaminimo me‐
tu likusius nešvarumus, žmonėms,
įskaitant kūdinius ir sveikatos sutrikimų
turintiems asmenims, nėra kenksmin‐
gi.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvieti‐
mo arba halogeninė lemputė yra skirta
tik buitiniams prietaisams. Nenaudoki‐
te jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duo‐
menų lemputes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
LIETUVIŲ
7
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
1 Valdymo skydelis
2
2 Elektroninė programinė įranga
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
3 Mėsos termometro lizdas
4 Kaitinimo elementas
5 Lemputė
6 Ventiliatorius
7 Galinės sienelės kaitinimo elemen‐
tas
8 Apatinis kaitinimas
9 Išimama lentynos atrama
10 Lentynų padėtys
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto pro‐
duktas.
8
www.aeg.com
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Paros laiko nustatymas:
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išva‐
lykite.
1.
Palieskite
arba
tumėte valandas.
, kad nustaty‐
2.
Palieskite
.
3.
Palieskite
arba
tumėte minutes.
arba
, kad nustaty‐
4.
Palieskite
arba
.
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Paros laiko keitimas
4.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
.
prietaisas yra išjungtas. Palieskite
Ekrane pradės mirksėti
. Jeigu norite
nustatyti naują paros laiką, atlikite aukš‐
čiau nurodytus veiksmus.
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi sim‐
boliai.
Kai programinės įrangos versija baigia‐
ma rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
6
7
8
9
10
LIETUVIŲ
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
-
EKRANAS
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
2
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
3
PARINKTYS
Orkaitės funkcijai, automatinei progra‐
mai ar valymo funkcijai nustatyti (tik
tam tikruose modeliuose). Tiesioginė
prieiga prie orkaitės funkcijos, kai prie‐
taisas yra išjungtas.
4
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Nau‐
dokite mėgstamai programai įjungti tie‐
siogiai arba tada, kai prietaisas yra iš‐
jungtas.
1
5
Aprašymas
TEMPERATŪRA / Orkaitės arba mėsos termometro tem‐
GREITASIS ĮKAITI‐ peratūrai (jeigu yra) nustatyti ir patikrin‐
NIMAS
ti. Jeigu palaikysite nuspaustą tris se‐
kundes, ĮJUNGSITE arba IŠJUNGSITE
greitojo įkaitinimo funkciją. Tiesioginė
prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos
temperatūros, kai prietaisas yra išjung‐
tas.
6
AUKŠTYN, ŽE‐
MYN
Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
7
Gerai
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
Naršyti žemyn meniu.
8
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
9
10 www.aeg.com
5.2 Rodinys
A
B
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Temperatūros / paros laiko ekrano
C
rodmuo
C) Laikrodžio / likusio karščio rodmuo
(taip pat laikmatis ir paros laikas)
G
F
E
D
D) Likusio karščio indikatorius
E) Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
F) Įkaitinimo indikatorius
G) Orkaitės funkcijos / programos skai‐
čius
5.3 Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simboliai
/
/
Pavadinimas
Aprašymas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val. / min
Veikia laikrodžio funkcija.
Kvapų filtras
Veikia kvapų filtras.
Įkaitinimo / likusio
karščio indikatorius
Rodo temperatūros lygį prietaise.
Temperatūra / greita‐
sis įkaitinimas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Mėsos termometras
(MT)
Mėsos termometras yra mėsos termomet‐
ro lizde.
Elektroninis durelių
užraktas
Veikia elektroninio durelių užrakto funkcija.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
5.4 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos
.
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą tempe‐
ratūrą, juostos ekrane užgęsta.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudo‐
ti:
LIETUVIŲ
• mechaninio valdymo režimą – kaitini‐
mo funkcijai, temperatūrai ir gaminimo
laikui nustatyti mechaniniu būdu.
Orkaitės funkcija
11
• automatines programas – paruošti pa‐
tiekalą, kai neturite pakankamai žinių
arba patirties gaminti maistą.
Pritaikymas
1
Karšto oro
srautas
2
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pa‐
grindo. Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempera‐
tūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
3
Kepimas že‐
moje temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
4
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Maistui kepti ir skrudinti 1 lentynos padėtyje.
5
Šaldytas mais‐ Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
tas
bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
6
7
8
9
Terminis ke‐
pintuvas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 3 len‐
tynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nustatykite
20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant
tradiciniu būdu.
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai
su kaulais skrudinti 1 lentynos padėtyje. Taip
pat tinka apkepams ir skrudinti.
Didysis kepin‐ Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti
tuvas
grilyje. Duonos skrebučiams kepti.
Mažasis ke‐
pintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir skrebu‐
čiams kepti.
Šilumos palai‐ Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
kymas
10
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
11
Apatinis kaiti‐
nimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui
konservuoti.
12
EKO kepimas
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti
energijos suvartojimą ruošiant maistą. Todėl pir‐
miausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsa‐
mesnės informacijos apie rekomenduojamus
nustatymus rasite kepimo lentelėse prie atitinka‐
mos įprastos orkaitės funkcijos.
13
Pirolizinis va‐
lymas
Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui. Or‐
kaitės temperatūra yra maždaug 500 °C. Taip
sudeginami orkaitėje likę nešvarumai. Po to, or‐
kaitei atvėsus, juos galima nuvalyti šluoste.
12 www.aeg.com
6.1 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą, naudodami
ar‐
ba
. Ekrane rodoma nustatyta
temperatūra, simbolis ir orkaitės
funkcijos numeris.
2.
Palieskite
arba
, kad nustaty‐
tumėte orkaitės funkciją.
3.
Palieskite
arba prietaisas pradės
pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir nenus‐
tatote jokios orkaitės funkcijos ar
programos, prietaisas išsijungs
automatiškai po 20 sekundžių.
6.2 Temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūra
būtų keičiama po 5 °C.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą tempe‐
ratūrą, tris kartus pasigirsta garso signa‐
las ir išsijungia įkaitinimo indikatorius.
6.3 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1.
Palieskite
. Temperatūros / pa‐
ros laiko ekrano rodmuo rodo tem‐
peratūrą prietaiso viduje. Jeigu nori‐
te keisti orkaitės temperatūrą, dar
ir naudokite
kartą palieskite
arba
.
2.
Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba ekra‐
nas ji pasirodys automatiškai po 5
sekundžių.
6.4 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkai‐
tinimo laiką.
Funkcijos „Greitasis įkaitinimas“ įjungi‐
mas Palieskite ir palaikykite
ilgiau
nei tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekra‐
ir įsi‐
ne po vieną įsižiebia juostelės
, o tai rodo, kad funkcija
jungia
veikia.
Papildoma informacija:
• Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
• Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Jeigu
nustatytai funkcijai negalima naudoti
greitojo įkaitinimo funkcijos, pasigirsta
garso signalas.
6.5 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant įkaitinimo funkcijai
arba programai, kaitinimo
elementai išjungiami, likus
10 % laiko iki pabaigos (ap‐
švietimas ir ventiliatorius vei‐
kia toliau). Norint, kad ši
funkcija veiktų, kepimo truk‐
mė privalo būti ilgesnė nei
30 minučių arba privalote
naudoti laikrodžio funkcijas
(Trukmė, Pabaiga). Ši funk‐
cija neveikia naudojant grilio
funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią
šilumą galite panaudoti
maisto šilumai išlaikyti. Laik‐
rodžio / likusio karščio rod‐
muo rodo likusią temperatū‐
rą, o juostos rodo mažėjan‐
čią temperatūrą.
• Kepimas, kai lemputė išjungta
, kad kepimo
– palieskite
metu lemputę išjungtumėte.
• Ekrano išjungimas - Jeigu būti‐
na, galite visiškai išjungti prie‐
taisą. Vienu metu spauskite
ir
tol, kol ekranas užges.
Tokiu pat veiksmu prietaisas ir
įjungiamas.
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Or‐
kaitės funkcijos“.
LIETUVIŲ
13
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIM‐
BOLIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
LAIKO ATSKAI‐
TA PIRMYN
Laiko skaičiavimui pradėti. Rodo, kaip ilgai veikia
prietaisas. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr.
skyrių „Paros laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu
galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“
(„Laiko atidėjimas“), jeigu prietaisas vėliau bus
įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms
vos vienu jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
7.1 Atskaitos pirmyn laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko
veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietai‐
sui pradėjus šilti.
Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį:
. Lieskite
, kol ekrane
palieskite
rodomas užrašas „00:00“ ir atskaitos pir‐
myn laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
Negalite naudoti atskaitos pirmyn
laikmačio, kai nustatyta funkcija
„Trukmė“ arba „Pabaiga“.
7.2 Funkcijos „TRUKMĖ“
nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkai‐
tės funkciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane bus rodoma
. Ekrane žyb‐
.
čios
3.
Naudojate
arba
, kad nusta‐
tytumėte minutes funkcijai „TRUK‐
MĖ“.
4.
Palieskite
5.
Naudokite
arba
, kad nusta‐
tytumėte valandas funkcijai „TRUK‐
MĖ“.
6.
7.
ir laiko
Ekrane pradės mirksėti
nuostata. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
7.3 Funkcijos „PABAIGA“
nustatymas
1.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkai‐
tės funkciją ir temperatūrą.
2.
Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane bus rodoma
. Ekrane žyb‐
čios
.
3.
Naudokite
arba
, kad nusta‐
tytumėte funkciją „PABAIGA“ (pir‐
miausia nustatykite minutes, po to
arba
, kad patvir‐
valandas) ir
tintumėte.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas.
4.
, kad patvirtintumėte.
Jeigu nustatydami valandas
funkcijai „TRUKMĖ“ paliesite
arba
, prietaisas pereis prie
funkcijos „PABAIGA“ nustatymo.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas.
5.
6.
Ekrane pradės mirksėti simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijun‐
gia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
Išjunkite prietaisą.
14 www.aeg.com
7.4 Patikrinti rezultatą (tik kai
kuriuose modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba
„TRUKMĖ“, likus dviem minutėms prieš
maisto ruošimo pabaigą pasigirsta sig‐
nalas ir įsijungia lemputė. Prietaisas per‐
eina prie funkcijos „PABAIGA“ arba
„TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi mi‐
nutes galite patikrinti ruošiamą maistą ir,
jei reikia, pailginti funkcijos „PABAIGA“
arba „TRUKMĖ“ laiką.
7.5 Funkcijos „SET+GO“
nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą (žr. skyrių
„Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir
„Temperatūros keitimas“).
Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
Pakartotinai palieskite
ne pradės mirksėti
.
, kol ekra‐
Palieskite
, kad nustatytumėte
funkciją „SET+GO“.
ir
su indikato‐
Ekrane rodoma
riumi. Šis indikatorius rodo, kuri laik‐
rodžio funkcija yra įjungta.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką (iš‐
skyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
Galite naudoti funkciją „SET
+GO“, tik jeigu yra nustatyta
funkcija „TRUKMĖ“.
Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti
bet kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
1.
Palieskite
. Ekrane pradės mirk‐
sėti
ir „00“.
2.
Spauskite
arba
, kad nusta‐
tytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia nus‐
tatykite sekundes, po to minutes ir
valandas.
3.
Palieskite
arba funkcija „LAIK‐
MATIS“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas ir ekrane
mirksi užrašas „00:00“ ir
.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
4.
5.
7.7 Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Tuo pat metu galima naudoti funkcijas
ir „PABAIGA“
, jeigu
„TRUKMĖ“
orkaitė vėliau bus įjungiama ir išjungia‐
ma automatiškai. Tuomet pirmiausia
, o po
nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
to – funkciją „PABAIGA“
(žr. „Funkci‐
jos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekra‐
ne rodomas statiškas orkaitės funkcijos
su tašku ir
. Taškas ro‐
simbolis,
do, kuri laikrodžio funkcija rodoma laikro‐
džio / likusio karščio ekrane.
7.6 LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgali‐
nei atskaitai nustatyti (iki 2 val. 30 min.).
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
8.1 RECEPTŲ MENIU
Ekrane rodoma lentynos padėtis
ir visų automatinių receptų numa‐
tytosios gaminimo trukmės.
Yra 20 automatinės programos ir
receptai. Automatinę programą
arba receptą naudokite tada, kai
nežinote ar neturite patiekalo ga‐
minimo patirties. „Receptų kny‐
goje“ rasite automatinių pro‐
gramų receptų sąrašą.
LIETUVIŲ
Yra trijų rūšių automatinės programos:
• Automatinių programų receptai
• Automatinės programos su nurodomu
svoriu
15
• Automatinės programos naudojant
mėsos termometrą
8.2 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TROŠKINTA MĖSA
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
VISA ŽUVIS
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
Šiam prietaisui nurodytų automa‐
tinių programų receptus galima
rasti mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų
knygą, patikrinkite PNC numerį,
esantį techninių duomenų plokš‐
telėje, ant prietaiso priekinio rė‐
mo.
8.3 Automatinių programų
receptai
Automatinių programų receptų
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
. Ekrane rodomas
,
simbolis ir automatinės programos
numeris.
3.
Palieskite
arba
rinktumėte receptą.
4.
Palieskite
arba receptas įsijungs
automatiškai po penkių sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas. Žybčioja
.
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite prietaiso dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
5.
6.
, kad pasi‐
16 www.aeg.com
8.4 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas pa‐
skaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Palieskite
3.
Palieskite
arba
, kad nustaty‐
tumėte svorio programą (žr. „Re‐
ceptų knyga“).
Ekrane rodomi: maisto ruošimo lai‐
, numatyta‐
kas, trukmės simbolis
sis svoris, matavimo vienetas (kg,
g).
4.
5.
6.
7.
.
Palieskite
arba nuostatos įrašo‐
mos automatiškai po penkių sekun‐
džių.
Prietaisas įjungiamas. Svorio vieneto
simbolis mirksi ekrane. Šiuo metu
galite pakeisti numatytąjį svorį nau‐
arba
. Palieskite
dodamiesi
.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas. Žybčioja
. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite dureles, kad išjungtu‐
mėte garso signalą.
dojamas mėsos termometras. Programa
baigiama, kai prietaisas pasiekia nusta‐
tytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2.
3.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma
.
Prijunkite mėsos termometrą (žr.
„Mėsos termometras (MT)“).
4.
Palieskite
arba
, kad pama‐
tytumėte mėsos termometro progra‐
mas.
Kai mėsos termometro programa yra
nustatyta, ekrane rodomas maisto
ir
.
ruošimo laikas,
5.
Palieskite
arba nuostatos bus iš‐
saugotos automatiškai po penkių se‐
kundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi mi‐
nutes girdimas signalas. Žybčioja
.
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką ar‐
ba atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
6.
7.
8.5 Automatinės programos
naudojant mėsos termometrą
Maisto kepimo temperatūra yra numaty‐
toji ir nustatyta programose, kuriose nau‐
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja mėsos ke‐
pimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustaty‐
tos temperatūros, prietaisas išsijungia.
Galima pasirinkti dvi temperatūros
nuostatas:
• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lente‐
lę receptų knygoje;
• kepimo temperatūra: žr. mėsos termo‐
metro nuostatų lentelę receptų knygo‐
je.
Naudokite tik pateiktąjį mėsos
termometrą arba tinkamas keičia‐
mąsias dalis.
1.
2.
Įjunkite prietaisą.
Įkiškite mėsos termometro galą (su
ant rankenėlės) į mė‐
simboliu
sos vidurį.
LIETUVIŲ
7.
3.
Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje. Ekra‐
ir nustatyta kepimo
ne rodoma
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskiau rodoma paskutinį kartą nus‐
tatyta vertė.
4.
Palieskite
arba
, kad nustaty‐
tumėte mėsos temperatūrą.
5.
Palieskite
arba nuostatos bus iš‐
saugotos automatiškai po 5 sekun‐
džių.
Naudinga informacija
Jūs galite nustatyti mėsos tempera‐
. Jei‐
tūrą, tik kai mirksi simbolis
gu ekrane rodomas simbolis
,
bet jis nemirksi, prieš nustatydami
kepimo temperatūrą, paspauskite
ir
arba
, kad nustatytu‐
mėte naują vertę.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei
reikia, orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo tem‐
peratūra ir temperatūros juosta, kuri
rodo nustatytos orkaitės temperatū‐
ros ir esamos orkaitės temperatūros
santykį.
Naudinga informacija
Gaminant maistą, mėsos termomet‐
ras turi būti mėsoje ir lizde.
6.
8.
9.
17
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę
trukmę, laikmačio / likusio karščio
ekrane rodoma laikmačio funkcijos
vertė. Kai baigiamas pirmasis skai‐
čiavimas, laikmačio / likusio karščio
ekrane rodoma - ir apytikrė gamini‐
mo trukmė. Prietaisas ir gaminimo
metu skaičiuoja gaminimo trukmę.
Tam tikrais intervalais ekrane atnau‐
jinama trukmės vertė.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą ke‐
pimo temperatūrą, mirksi kepimo
. Dvi minutes
temperatūra ir
skamba garso signalas. Norėdami
išjungti garso signalą, palieskite ju‐
tiklio lauką.
Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate mė‐
sos termometrą. Jis yra karštas.
Galima nusideginti.
Išjunkite prietaisą.
Dėdami mėsos termometrą į liz‐
dą, jūs atšaukiate laikrodžio funk‐
cijų nuostatas.
Kai gaminate naudodami mėsos termo‐
metrą, galite pakeisti temperatūrą, rodo‐
mą temperatūros / laiko ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir nustačius or‐
kaitės funkciją ir temperatūrą, ekrane ro‐
doma esama kepimo temperatūra.
, kad
Kelis kartus palieskite
pamatytumėte kitas tris temperatūros
nuostatas:
• Nustatyta kepimo temperatūra
• Esama orkaitės temperatūra
• Esama kepimo temperatūra.
Nustatyta mėsos temperatūra pasikeičia
į esamą vidinę temperatūrą ir esama or‐
kaitės temperatūra – į nustatytą orkaitės
temperatūrą.
18 www.aeg.com
9.2 Orkaitės priedų įdėjimas
Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi
šoninius kraštus. Šie kraštai ir krei‐
piamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad
prikaistuviai nenuslystų.
Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio
montavimas kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus pri‐
kaistuvio. Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną
iš orkaitės kreipiamųjų laikiklių lygių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų nukreip‐
tos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę
lentynėlę yra speciali priemonė,
apsauganti prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
LIETUVIŲ
19
9.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcija „Mano
mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką or‐
kaitės funkcijai arba programai.
2.
3.
Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso sig‐
nalai.
Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
. Prietaisas įjungia jūsų mėgsta‐
miausią programą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieski‐
. Prietaisas išjungia jūsų mėgs‐
te
tamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite keisti
laiką ir temperatūrą.
10.2 Apsaugos nuo vaikų
užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo
nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos
įjungimas / išjungimas:
1.
Išjunkite prietaisą, naudodami
.
Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Piro‐
lizinis valymas“ ir ši funkcija vei‐
kia, durelės užrakinamos. Jei pa‐
liečiate jutiklio lauką, ekrane pa‐
sirodo pranešimas.
10.3 Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas. Funkcija „Mygtukų užraktas“
apsaugo nuo atsitiktinio orkaitės funkci‐
jos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasi‐
rinkite nuostatą.
3.
Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Naudinga informacija:
Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“,
prietaisą galima išjungti. Išjungus prietai‐
są, funkcija „Mygtukų užraktas“ išjungia‐
ma.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis
valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės už‐
rakinamos. Jei paliečiate jutiklio lauką,
ekrane pasirodo pranešimas.
20 www.aeg.com
10.4 Nustatymų meniu
Nustatymų meniu leidžia pridėti arba pa‐
šalinti funkcijas iš pagrindinio meniu
(pvz., galite įjungti ar išjungti likusio karš‐
čio indikatorių). Nustatymų meniu gali
būti ne daugiau kaip devyni nustatymai
(nuo SET1 iki SET9). Skirtingiems mo‐
deliams nustatymų skaičius gali būti skir‐
tingas. Žr. toliau pateiktą lentelę su gali‐
momis kiekvieno nustatymo vertėmis.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indika‐
torius
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET1
SET+GO
ON / OFF
SET2
LIKUSIO KARŠČIO IN‐
DIKATORIUS
ON / OFF
SET3
PRIMINIMAS APIE VA‐
LYMĄ
ON / OFF
SET41)
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLICK / BEEP / OFF
SET5
KLAIDŲ SIGNALAI
ON / OFF
SET6
KVAPŲ FILTRAS
ON / OFF
SET7
APTARNAVIMAS
---
SET8
ATKURTI NUSTATY‐
MUS
YES / NO
SET92)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON / OFF
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
2) Tik kai kuriems modeliams
Nustatymų meniu galite nustatyti
tik tada, kai prietaisas yra išjung‐
tas.
Nustatymų meniu įjungimas
1.
Jei reikia, išjunkite prietaisą
2.
Palieskite ir palaikykite
tris se‐
kundes.
Ekrane rodoma „SET1“ ir mirksi „1“.
3.
Palieskite
/
mėte nustatymą.
4.
Palieskite
.
, kad pasirinktu‐
5.
Palieskite
/
, kad pakeistu‐
mėte nustatymo vertę.
6.
Palieskite
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio
laiko automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatū‐
ros.
.
Temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C–115 °C
12,5 val.
120 °C–195 °C
8,5 val.
200 °C–245 °C
5,5 val.
250 °C – maks. °C
3,0 val.
Po automatinio išjungimo, palieskite ju‐
tiklio lauką, kad vėl valdytumėte prietai‐
są.
LIETUVIŲ
Automatinis išjungimas veikia su
visomis orkaitės funkcijomis, iš‐
skyrus orkaitės apšvietimo, kepi‐
mo žemoje temperatūroje, mėsos
termometro (MT), trukmės, pa‐
baigos ir laiko atidėjimo.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna ma‐
žesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas.
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo funkcija
21
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio švie‐
sumo režimą paskesnėms 10 se‐
kundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatė‐
te laikmatį. Kai funkcija „Laikmatis“
baigia veikti, ekranas grįžta prie
naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliato‐
rius įsijungia automatiškai, kad prietaiso
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje
pusėje rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams rekomenduoja‐
mas lentynų padėtis ir temperatūros
nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra
ir kepimo laikas yra tik orientaci‐
nio pobūdžio. Jie priklauso nuo
receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.2 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skru‐
dinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai
naudojamas nuostatas (temperatūrą,
gaminimo trukmę) ir lentynų padėtis
keiskite atsižvelgdami į lentelėse pa‐
teiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo truk‐
mei, orkaitę galima išjungti likus 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos. Tokiu būdu
bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu kepa‐
mosios skardos gali išsilenkti. Kepamo‐
sioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus pa‐
tiekalo gaminimo nuostatų, naudokite
nuostatas, skirtas gaminti patiekalą,
kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite
gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukš‐
čiuose pradžioje gali skrusti nevieno‐
dai. Jei taip nutinka, nustatytos tempe‐
ratūros nekeiskite. Kepimo metu ap‐
skrudimo lygiai suvienodės.
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakan‐
kamai iškepusi.
Netinkama lentynos pa‐
dėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
22 www.aeg.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyragas sukrenta ir pasi‐
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
daro tąsus, vandeningas,
tatykite šiek tiek žemes‐
aukšta.
suskilinėja.
nę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo lai‐
kas.
Nustatykite ilgesnę kepi‐
mo trukmę. Negalite ma‐
žinti kepimo trukmės,
nustatydami aukštesnę
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skys‐
čio.
Naudokite mažiau skys‐
čio. Atkreipkite dėmesį,
kiek laiko maišyti, ypač
jeigu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite trumpesnį kepi‐
mo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
peratūra ir per trumpas
kepimo laikas.
Nustatykite žemesnę or‐
kaitės temperatūrą ir il‐
gesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirs‐
tyta.
Vienodai paskirstykite
tešlą ant kepimo skar‐
dos.
Pyragas neiškepa per
nurodytą kepimo laiką.
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
tatykite šiek tiek aukštes‐
žema.
nę orkaitės temperatūrą.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Karšto oro
srautas
2
140 - 150
35 - 50
LIETUVIŲ
23
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160
35 - 50
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas,
biskvito tešla
Karšto oro
srautas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
2
160
60 - 90
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180
70 - 90
Varškės pyra‐
gas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
170 - 190
60 - 90
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis py‐
ragas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
Kepimo tipas
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji
kepimo
proceso
dalis.
2. Antroji ke‐
pimo pro‐
ceso da‐
lis.
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
24 www.aeg.com
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis py‐
ragas (sau‐
sas)
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sviestinis
migdolų pyra‐
gas / saldūs
pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Karšto oro
srautas
3
150
35 - 55
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170
35 - 55
Vaisių pyragai
iš trapios teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
160 - 170
40 - 80
Mieliniai pyra‐
gai su kremu
(pvz., varš‐
kės, grietinė‐
lės, pieno /
kiaušinių)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 - 180 1)
40 - 80
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
10 - 20
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Kepimo tipas
Trapūs sau‐
sainiai
LIETUVIŲ
25
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Karšto oro
srautas
3
140
20 - 35
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš
skystos tešlos
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
15 - 20
Pyragai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
Karšto oro
srautas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai
sausainiai
Karšto oro
srautas
3
100 - 120
30 - 50
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
Karšto oro
srautas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro
srautas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto oro
srautas
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
1701)
20 - 30
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
45 - 60
26 www.aeg.com
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lazanija
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių ap‐
kepas1)
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
Saldūs kepi‐
niai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos dar‐
žovės
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
30 - 60
Patiekalas
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Trupininis py‐
ragas
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
27
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sau‐
sainiai
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš
skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Sausainiai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Migdoliniai
sausainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją minkštiems liesos
mėsos gabalėliams ir žuviai kepti, nau‐
dodami ne aukštesnę nei 65 °C kepimo
temperatūrą. Funkcija „Kepimas žemoje
temp.“ nenaudotina tokiems patiekalams
kaip kepsniai su padažais arba riebūs
kiaulienos kepsniai gaminti. Galite nau‐
doti mėsos termometrą, kad užtikrintu‐
mėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iš‐
kepta (žr. mėsos termometro nuostatų
lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minu‐
čių orkaitėje būtų kepama 80 °C–150 °C
temperatūroje. Numatytoji nuostata yra
90 °C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje
patiekalas toliau kepamas 80 °C tempe‐
ratūroje. Nenaudokite automatinės funk‐
cijos „Kepimas žemoje temp.“ paukštie‐
nai kepti.
Naudodami šią funkciją, patie‐
kalų niekada neuždenkite.
1.
2.
3.
Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
28 www.aeg.com
4.
Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje
temp.“ ir nustatykite tinkamą galutinę
kepimo temperatūrą.
Gaminamas
maistas
Svoris (g)
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Laikas, min.
Jautienos
kepsnys
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Jautienos filė
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kepta veršie‐
na
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Kepsniai
11.7 Pica
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Pica (plonapadė)
Kepimo tipas
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su daug gar‐
nyro)
2
180 - 200
20 - 30
Apkepai
1
180 - 200
40 - 55
Špinatų apkepas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apke‐
pas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių tortas, už‐
dengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
230 - 2501)
10 - 20
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į
picą panašus El‐
zaso patiekalas)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.8 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius
orkaičių indus (žr. gamintojo instrukci‐
ją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu yra) arba ant grote‐
lių virš gilaus kepimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Taip mėsa išliks sultinges‐
nė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje
kepimo skardoje.
LIETUVIŲ
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žu‐
vies ir mėsos produktus, sveriančius 1
kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys
arba riebalai nepridegtų, patariame į
gilų kepimo indą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą ap‐
verskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo lai‐
ko).
29
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų sulti‐
mis. Taip pasieksite geresnių kepimo
rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.9 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mė‐
sa
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230
120 - 150
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Mentė /
sprandinė /
kumpis
1–1,5 kg
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Terminis
kepintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
Terminis
750 g–1 kg
kepsnys
kepintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja
(apvirta)
1
150 - 170
90 - 120
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Mėsos rūšis
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
30 www.aeg.com
Veršiena
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kepta ver‐
šiena
1 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos
kulninė
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Ėriuko ko‐
ja / kepta
aviena
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos
nugarinė
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos
nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
60 - 90
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Paukštie‐
na, su‐
pjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Aviena
Mėsos rū‐
šis
Žvėriena
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Mėsos rū‐
šis
LIETUVIŲ
Mėsos rū‐
šis
31
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
3,5–5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutie‐
na
2,5–3,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutie‐
na
4–6 kg
Terminis
kepintuvas
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
40 - 60
Žąsis
Žuvis (troškinta)
Mėsos rū‐
šis
Visa žuvis
11.10 Mažasis kepintuvas
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkai‐
tę su kepimo grilyje funkcijomis.
Kepdami griliu, visada nustatykite di‐
džiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada padė‐
kite indą nuvarvėjusiems riebalams su‐
rinkti.
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę or‐
kaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
Jautienos
kepsnys
2
Jautienos filė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Kiaulienos nu‐
garinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veršienos nu‐
garinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Avienos nuga‐
rinė
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Visa žuvis,
500–1000 g
Didysis kepintuvas
Gaminamas mais‐
tas
Burgers / mėsai‐
niai
Lentynos padėtis
4
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
8 - 10
6-8
32 www.aeg.com
Gaminamas mais‐
tas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos
kepsniai
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su gar‐
nyru
4
6-8
-
Toast / skrebučiai
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
Pusfabrikačiai
2
200 - 220
15 - 25
Amerikietiška pi‐
ca, šaldyta
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai,
šaldyti
2
180 - 200
15 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonos
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bul‐
vės
3
210 - 230
20 - 30
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, švieži
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, šaldyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas
sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparne‐
liai
2
190 - 210
20 - 30
LIETUVIŲ
33
Užšaldyti pusgaminiai
Gaminamas
maistas
Orkaitės funk‐
cijos
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Laikas (min.)
Šaldyta pica
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Gruzdintos
bulvytės1)
(300–600 g)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas arba ter‐
minis kepintu‐
vas
3
200 - 220
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Ilgi batonai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Vaisių pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
11.12 Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite mais‐
tą į lėkštę.
Patiekalas
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes
gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį
nuo apačios.
Likusiojo atitirpi‐
nimo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant
didelėje lėkštėje ap‐
verstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gamini‐
mo laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200
g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai
išplakti ir ne visiškai
atitirpdytą.
60
60
Didelis, puošnus
tortas, 1400 g
-
34 www.aeg.com
11.13 Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklai‐
nius.
• Vienodai pripildykite stiklainius ir užda‐
rykite su veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek
tiek burbuliuoti (maždaug po 35–60
min., kai naudojami vieno litro stiklai‐
niai), orkaitę išjunkite arba temperatū‐
rą sumažinkite iki 100 °C (žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160 - 170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35 - 45
-
Kaulavaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160 - 170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35 - 45
10 - 15
Daržovės
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
Morkos 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurkai
160 - 170
50 - 60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaliaropės / žir‐
niai / šparagai
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.14 Džiovinimas, karšto oro
srautas
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popie‐
riumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gau‐
tumėte geriausius rezultatus. Atidarykite
prietaiso dureles ir palikite prietaisą at‐
vėsti. Po to tęskite džiovinimo procesą.
LIETUVIŲ
35
Daržovės
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Pupos
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pipirai
3
1/4
60 - 70
5-6
Daržovės rau‐
ginimui
3
1/4
60 - 70
5-6
Grybai
3
1/4
50 - 60
6-8
Prieskoniniai
augalai
3
1/4
40 - 50
2-3
Laikas (val.)
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Laikas (val.)
Slyvos
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikosai
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Pjaustyti
obuoliai
3
1/4
60 - 70
6-8
Kriaušės
3
1/4
60 - 70
6-9
11.15 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45 - 50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai
iškeptas
60 - 65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iš‐
keptas
70 - 75
Kiauliena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80 - 82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė
75 - 80
Maltos mėsos kepsnys
75 - 80
Veršiena
Maisto produktas
Kepta veršiena
Maisto kepimo temperatūra, °C
75 - 80
36 www.aeg.com
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Veršienos kulninė
85 - 90
Aviena / ėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Avies koja
80 - 85
Avienos nugarinė
80 - 85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70 - 75
Žvėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kiškio nugarinė
70 - 75
Kiškio koja
70 - 75
Nepjaustytas kiškis
70 - 75
Elnienos nugarinė
70 - 75
Elnio koja
70 - 75
Žuvis
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Lašiša
65 - 70
Upėtakiai
65 - 70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audi‐
niu ir šiltu vandeniu su valymo priemo‐
ne.
• Metaliniams paviršiams valyti naudoki‐
te įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Taip lengviau nuvalysite
nešvarumus ir jie nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Nau‐
dokite minkštą šluostę, šiltą vandenį ir
valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, ne‐
plaukite jų stipraus poveikio priemonė‐
mis, aštriais daiktais arba indaplovėje.
Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
12.1 Pirolizinis valymas
1.
Išimkite visus priedus ir išimamas
lentynų atramas.
LIETUVIŲ
2.
3.
Nepradėkite pirolizinio valymo,
jeigu:
– Neišėmėte lentynos atramos
arba ištraukiamų grotelių (jeigu
jos yra). Kai kuriuose mode‐
liuose įvykus šiai klaidai ekra‐
ne rodomas pranešimas „C1“.
– Neištraukite mėsos termomet‐
ro kištuko iš lizdo. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai klaidai
ekrane rodomas pranešimas
„C2“.
– Ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles. Kai kuriuose mode‐
liuose įvykus šiai klaidai ekra‐
ne rodomas pranešimas „C3“.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
Nustatykite pirolizinio valymo funkci‐
ją (žr. skyrių „Orkaitės funkcijos“).
4.
Palieskite
arba
, kad nustaty‐
tumėte valymo procedūros trukmę:
– 1 – 1:00, kai nešvarumai nedideli
– 2 – 1:30, kai nešvarumai įprasti
– 3 – 2:30, kai nešvarumai dideli.
Palieskite
, kad suaktyvintumėte
pirolizinį valymą.
Naudinga informacija:
Galite naudoti pabaigos funkciją valymo
proceso pradžiai atidėti.
Pirolizinio valymo metu durelės yra užra‐
kintos. Kol durelės neatrakinamos, švie‐
ir kaitinimo indikatoriaus
čia simbolis
juostos.
37
Durelės atrakinamos, kai temperatūroje
orkaitėje yra saugi ir pirolizinis valymas
baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neakty‐
vi.
Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
.
apie valymą simbolis
Priminimas apie valymą užgęsta:
• pirolizinio valymo pabaigoje;
• kai išjungiate ją pagrindiniuose
nustatymuose (žr. „Pagrindiniai
nustatymai“)
12.2 Kvapų sulaikymo filtras
Kvapų filtro funkcija veikia:
• Su visomis orkaitės funkcijomis.
• Jeigu prietaiso temperatūra viršija 50
°C.
Veikiant kvapų filtro funkcijai, ekrane ro‐
domas kvapų filtro simbolis
.
Orkaitės funkcijai išsijungus, įkaitęs
kvapų filtras veikia dar 10 minučių.
Kvapų filtras išjungiamas išjungus prie‐
taisą arba atidarius orkaitės dureles.
Naudojant pirolizinio valymo funkciją (jei‐
gu taikytina), kvapų filtras automatiškai
veikia pirmąsias 15 minučių, kai orkaitės
temperatūra yra žemesnė nei 400 °C.
12.3 Lentynų atramos
Lentynų atramų išėmimas
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti
šonines sieneles.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
38 www.aeg.com
2.
Atitraukite lentynos atramos galą
nuo sienelės ir išimkite.
2
1
Lentynų atramų įdėjimas
3.
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
4.
Galima naudoti su ištraukiamo‐
mis grotelėmis:
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
12.4 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C
atsparia karščiui lempute.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės, esančios kairėje orkaitės
vidaus pusėje, keitimas.
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą
(pvz., arbatinį šaukštelį), nuimkite
stiklinį gaubtelį. Nuvalykite stiklinį
gaubtelį.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite jung‐
tuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje.
Tai apsaugo nuo lemputės stikli‐
nio gaubtelio ir orkaitės vidaus
pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo
lemputę.
Orkaitės viršaus lemputės keitimas:
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
1.
3.
4.
5.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
39
12.5 Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skir‐
tingiems modeliams stiklo plokščių skai‐
čius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate prie‐
taiso dureles. Durelės yra su‐
nkios.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Padėkite dureles išorine puse že‐
myn ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6.
Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių
kampų, paspauskite į vidų ir atleiski‐
te fiksavimo tarpiklį.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
2
7.
B
Visiškai atidarykite dureles.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite orkaitės dureles iki pir‐
mos atidarymo padėties (maždaug
70° kampu).
Laikykite dureles viena ranka iš vie‐
nos pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite
iš prietaiso kampu aukštyn.
1
8.
9.
Durelių ir stiklo plokščių
įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešin‐
Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreip‐
tuvo.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
ga eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
40 www.aeg.com
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimo bū‐
das
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas paros lai‐
kas.
Nustatykite laikrodį. Žr.
„Paros laiko nustatymas
ir keitimas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Prietaisas nekaista.
Suaktyvintas automatinis Žr. skyrių „Automatinis
išjungimas.
išjungimas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio
saugiklio. Jeigu saugiklis
pakartotinai suveikia,
kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma C1.
Norite pradėti pirolizinį
valymą, bet neišėmėte
lentynos atramos / išt‐
raukiamų grotelių.
Išimkite lentynos atra‐
mą / ištraukiamas grote‐
les.
Ekrane rodoma C2.
Norite paleisti pirolizinį
Ištraukite mėsos termo‐
valymą, šilumos palaiky‐ metro kištuką iš lizdo.
mo ar atšildymo funkciją,
bet neištraukėte mėsos
termometro kištuko iš liz‐
do.
Ekrane rodoma C3.
Norite pradėti pirolizinį
valymą, bet nevisiškai
uždarėte dureles.
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Ekrane rodoma F102.
Sugedęs durelių užrak‐
tas.
• Iki galo uždarykite du‐
reles.
• Išjunkite prietaisą
namų saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite
prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas užrašas „F102“,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
LIETUVIŲ
Problema
Ekrane rodomas klaidos
kodas, kurio nėra šiame
sąraše.
Galima priežastis
Įvyko elektros gedimas.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti tech‐
ninės priežiūros centrui, nurodyti techni‐
Galimas sprendimo bū‐
das
• Išjunkite prietaisą
namų saugikliu arba
apsauginiu jungikliu
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite
prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
nių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę
rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų
41
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
42 www.aeg.com
LIETUVIŲ
43
892960696-A-022013
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement