Aeg-Electrolux | BP9314001M | User manual | Aeg-Electrolux BP9314001M Uživatelský manuál

BP9314001
BP931400P
CS Návod k použití
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpoví‐
dá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací
či chybným používáním. Návod k použití vždy uchová‐
vejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trva‐
lých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo du‐
ševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zku‐
šeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem
osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedo‐
volte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte
se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjí‐
mání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyň‐
ské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré ko‐
vové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k roz‐
bití skla.
• Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit nadměr‐
né zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno příslušen‐
ství.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat
jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namonto‐
ván pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným elektri‐
kářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Pro vý‐
měnu napájecího kabelu se obraťte na
servisní středisko nebo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým pro‐
udem u živých či izolovaných částí
ČESKY
•
•
•
•
•
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné ze‐
mnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému od‐
pojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popále‐
ní, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domác‐
nosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte ná‐
silím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho
dvířka mějte vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
5
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné předmě‐
ty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte hli‐
níkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušen‐
ství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném po‐
vrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
Nejedná se o závadu z hlediska usta‐
novení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký pekáč / plech. Ovocné šťávy
mohou zanechat trvalé skvrny.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požá‐
ru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vy‐
chladl. Mohlo by dojít k prasknutí skle‐
něných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované se‐
rvisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho po‐
vrchu.
6
www.aeg.com
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mo‐
hou způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výba‐
vy) nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Pyrolytické čištění
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí popálení.
• Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
– Jakékoliv zbytky či nánosy jídla, ole‐
jů či tuků.
– Jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se spotřebi‐
čem), obzvláště pak hrnce, pánve a
jiné náčiní s nepřilnavým povrchem.
• Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
• Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění. Spotřebič
se zahřeje na velmi vysokou teplotu.
• Pyrolytické čištění je proces, při kte‐
rém se díky vysokým teplotám mohou
uvolňovat výpary ze zbytků potravin či
konstrukčních materiálů, a zákazní‐
kům se proto důrazně doporučuje ná‐
sledující:
– Během a po každém pyrolytickém
čištění zajistěte dobré větrání.
– Během používání a po prvním pou‐
žití při maximální teplotě zajistěte
dobré větrání.
– Během chodu pyrolytického čištění
odneste z blízkosti trouby všechna
domácí zvířata (obzvláště ptactvo) a
maximální teplotu čištění poprvé
použijte v dobře větraném prostoru.
• Na rozdíl od lidí, mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech pyrolytických
trub.
• Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během samočisticí‐
ho pyrolytického programu v blízkosti
všech pyrolytických trub.
• Při vysokoteplotním pyrolytickém či‐
štění může u všech pyrolytických trub
dojít k poškození nepřilnavého po‐
vrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě mé‐
ně škodlivých výparů.
• Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich po‐
pisu škodlivé pro člověka, malé děti
nebo osoby se zdravotními problémy.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte ji pro osvětlení domác‐
nosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič od‐
pojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Zásuvka pečicí sondy
4 Topné těleso
5 Žárovka
6 Ventilátor
7 Zadní topné těleso
8 Spodní ohřev
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
9
3.1 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčo‐
vé formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečení
masa.
8
www.aeg.com
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
4.2 První zapojení
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslu‐
šenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyči‐
stěte.
Když spotřebič připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického pro‐
udu, musíte nastavit jazyk, kontrast dis‐
pleje, jas displeje a aktuální čas. Nasta‐
vení proveďte pomocí kolečka Shuttle. K
potvrzení stiskněte OK.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka
Se‐
nzoro‐
Číslo
vé
tlačít‐
ko
1
2
-
Funkce
Poznámka
Displej
Zobrazí aktuální nastavení
spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí
spotřebiče.
9
ČESKY
Se‐
nzoro‐
Číslo
vé
tlačít‐
ko
Funkce
Poznámka
Tlačítko OK a Shuttle
Slouží k potvrzení výběru nebo
nastavení. Otočením kolečka
Shuttle procházíte nabídku.
Tlačítko Zpět
Slouží ke zobrazení hlavní na‐
bídky.
Časové a doplňkové funkce
Slouží k nastavení různých
funkcí. Když je spuštěna pečicí
funkce dotykem příslušného
senzorového tlačítka nastavíte
časovač, Dětskou pojistku, v
paměti uložené Oblíbené na‐
stavení, Ohřev a uchování te‐
ploty , funkci Nastavit a spustit
nebo změníte nastavení Pečicí
sondy.
Pečicí funkce nebo Podporo‐
vané vaření
Pro volbu pečicí funkce jednou
stiskněte senzorové tlačítko.
Pro volbu funkce Podporované
vaření se jej dotkněte dvakrát.
Osvětlení zapnete nebo vypne‐
te stisknutím tlačítka na tři se‐
kundy.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo
zobrazení aktuální teploty ve
spotřebiči. Funkci Rychlé
zahřátí zapnete nebo vypnete
stisknutím tlačítka na tři sekun‐
dy.
3
4
5
6
7
8
9
Minutka
K nastavení funkce Minutka .
Oblíbené
Slouží ke zobrazení vašich ob‐
líbených programů.
Displej
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Ukazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
9
10 www.aeg.com
Ostatní ukazatele na displeji
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je zapnutá.
Čas
Ukazuje aktuální čas.
Trvání
Ukazuje čas potřebný pro cyklus vaření.
Ukončení
Ukazuje čas, kdy se cyklus vaření ukončí.
Časové údaje
Ukazují, jak dlouho je pečicí funkce v provozu.
Ukazatel ohřevu
Ukazuje úroveň teploty v troubě. Na displeji se
zobrazuje i tehdy, když spotřebič vypnete a
trouba je stále teplá.
Kontrolka rychlého Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu rozehřátí.
ohřevu
Automatická váha
Systém automatické váhy je zapnutý nebo lze
změnit váhu.
Ohřev a uchování
teploty
Funkce je zapnutá.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigace nabídkami
Používání nabídek:
1. Zapněte spotřebič.
Otočením kolečka Shuttle po směru
a proti směru hodinových ručiček
zvolíte možnost nabídky.
3. Stisknutím OK se přesunete do pod‐
nabídky nebo potvrdíte nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se můžete kdy‐
.
koli vrátit pomocí
2.
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Sym‐
Položka nabídky
bol
Použití
Podporované vaření
Obsahuje seznam automatických
programů pro přípravu jídel.
Pečicí funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Pyrolýza
Pyrolytické čištění.
Základní nastavení
Lze použít ke změně dalších na‐
stavení.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených pro‐
gramů pro přípravu jídel vy‐
tvořených uživatelem.
ČESKY
11
Podnabídky pro: Základní nastavení
Sym‐
Podnabídka
bol
Popis
Nastavení denního času
Nastavení aktuálního času na ho‐
dinách.
Časové údaje
Pokud je tato funkce zapnuta, po
vypnutí spotřebiče se na displeji
zobrazuje aktuální čas.
NASTAVIT A SPUSTIT
Pokud je tato funkce zapnuta, mů‐
žete funkci NASTAVIT A SPUSTIT
zvolit v okně volby funkcí.
Ohřev a uchování teploty
Pokud je tato podnabídka zapnu‐
ta, můžete funkci Ohřev a uchová‐
ní teploty zvolit v okně volby funk‐
cí.
Prodloužení doby pečení
Zapne a vypne funkci Prodloužení
doby pečení.
Displej kontrast
Úprava kontrastu displeje po stup‐
ních.
Displej jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Nastavení jazyka
Nastavení jazyka na displeji.
Hlasitost zvuk. signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a
zvukové signalizace po stupních.
Tóny tlačítek
Zapne a vypne tóny dotykových
tlačítek. Není možné deaktivovat
tón dotykového tlačítka Zap / Vyp.
Alarm/Chybový tón
Aktivuje a deaktivuje bezpečnostní
tóny.
Průvodce čištěním
Provází vás procesem čištění.
Připomínka čištění
Upozorní vás na to, kdy spotřebič
vyčistit.
Pachový filtr
Pouze u vybraných modelů: Za‐
pne nebo vypne tuto funkci. Za‐
braňuje tvorbě zápachu během
pečení. Pokud je funkce vypnuta,
pravidelně se čistí.
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfi‐
guraci.
Tovární nastavení
Vrátí všechna nastavení na výcho‐
zí tovární nastavení.
12 www.aeg.com
6.3 Pečicí funkce
Podnabídka pro: Pečicí funkce
Pečicí funkce
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na maximálně 2 úrovních
současně a k sušení potravin. Nastavte te‐
plotu trouby o 20 – 40 °C nižší než při pou‐
žití funkce Konvenční ohřev .
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější
a křupavý spodek, na jedné úrovni. Na‐
stavte teplotu trouby o 20 – 40 °C nižší než
při použití funkce Konvenční ohřev .
Nízkoteplotní pečení
K přípravě velmi libových a křehkých peče‐
ní.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné
úrovni trouby.
Mražené potraviny
K přípravě polotovarů jako jsou hranolky,
americké brambory nebo křupavé jarní zá‐
vitky.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže
s kostmi na jedné úrovni trouby. Také k
zapékání a pečení dozlatova.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém
množství. K opékání chleba.
Gril
Grilování plochých pokrmů a toastů.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
K rozmrazování zmrazených jídel.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
Zkouška těsta
Ke kynutí těsta před pečením.
Pečení chleba
K pečení chleba.
Gratinované pokrmy
K přípravě pokrmů jako jsou lasagne či za‐
pečené brambory. Také k opékání dozlato‐
va.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin jako
např. nakládané zeleniny.
ČESKY
Pečicí funkce
Použití
Sušení
K sušení ovoce a zeleniny nakrájené na
plátky (např. jablka, švestky, broskve, raj‐
čata, cukety, houby, atd).
Ohřev talířů
K předehřátí talířů před jejich servírová‐
ním.
Eco pečení
Eco funkce vám umožňují optimalizovat
spotřebu energie během přípravy jídel. Je
nutné nejdříve nastavit dobu pečení. Více
informací o doporučených nastaveních viz
tabulky pečení a odpovídající obvyklé pe‐
čicí funkce.
6.4 Zapnutí pečicí funkce
1.
2.
3.
4.
13
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Pečicí funkce . Po‐
tvrďte stisknutím OK.
Nastavte pečicí funkci. Potvrďte stis‐
knutím OK.
Nastavte teplotu. Potvrďte stisknutím
OK.
Stisknutím
přejdete přímo do
nabídky Pečicí funkce . Lze pou‐
žít se zapnutým spotřebičem.
6.5 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento pro‐
užek zobrazuje zvyšující se teplotu.
Kontrolka rychlého ohřevu
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
Funkci zapnete podržením
na tři se‐
kundy. Ukazatel ohřevu se mění.
Zbytkové teplo
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo mů‐
žete využít k udržení teploty jídla.
6.6 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funk‐
cemi, které vám pomohou ušetřit
energii při každodenním vaření:
• Zbytkové teplo:
– Při spuštěné pečicí funkci nebo pro‐
gramu se topné články vypnou o 10
% dříve (osvětlení a ventilátor bu‐
dou dále pracovat). Aby tato funkce
fungovala, musí být doba přípravy jí‐
dla delší než 30 minut, jinak budete
muset použít funkce hodin ( Trvání ,
Ukončení ).
– Když je spotřebič vypnutý, můžete
zbytkové teplo použít k udržování
teplého jídla. Na displeji se zobrazí
zbývající teplota.
• Vaření s vypnutým osvětlením - stis‐
na tři sekundy
knutím a podržením
vypnete osvětlení vnitřku trouby bě‐
hem vaření.
• Eco funkce - viz část „Pečicí funkce“
(pouze u vybraných modelů).
14 www.aeg.com
7. FUNKCE HODIN
Symbol
Funkce
Popis
Minutka
Slouží k nastavení odpočtu (max. 2 hodiny 30 mi‐
nut). Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
spotřebiče. Lze ji použít i u vypnutého spotřebiče.
. K nastavení
K zapnutí této funkce stiskněte
minut použijte kolečko Shuttle a funkci spusťte
stisknutím tlačítka OK.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu (max. 23 hod 59
min).
Ukončení
Slouží k nastavení času vypnutí pečicí funkce
(max. 23 hodin 59 minut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti sekun‐
dách.
Pokud použijete funkce hodin
Trvání a Ukončení , spotřebič vy‐
pne topné články po uplynutí 90
% nastaveného času. Spotřebič
využije zbytkové teplo k dokon‐
čení přípravy jídla až do konce
nastaveného času. Zbytkové te‐
plo může ve spotřebiči působit
od 3 do 20 minut.
Nastavení funkcí hodin
Nastavte pečicí funkci.
1.
2.
3.
4.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
K nastavení požadovaného času
použijte kolečko Shuttle. K potvrzení
stiskněte OK. Po uplynutí času zazní
zvukový signál. Spotřebič se vypne.
Na displeji se zobrazí zpráva.
Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
Užitečné informace:
• U funkce Trvání a Ukončení musíte
nejprve nastavit pečicí funkci a teplo‐
tu. Poté můžete nastavit funkci hodin.
Spotřebič se automaticky vypne.
• Funkcí Trvání a Ukončení lze použít
současně, pokud chcete spotřebič po‐
zději ve stanovenou dobu automaticky
zapnout a vypnout.
• Při použití pečicí sondy (je-li součástí
výbavy) funkce Trvání a Ukončení ne‐
fungují.
7.1 Ohřev a uchování teploty
Funkce Ohřev a uchování teploty udržu‐
je připravené jídlo teplé při teplotě 80 °C
po dobu 30 minut. Aktivuje se po skon‐
čení pečení.
• Funkci můžete zapnout nebo vypnout
v nabídce Základní nastavení .
• Podmínky pro funkci:
– Nastavená teplota musí být vyšší
než 80 °C.
– Je nastavená funkce Trvání .
Aktivace funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí Ohřev a ucho‐
vání teploty . K potvrzení stiskněte
OK.
Po skončení funkce zazní zvukový sig‐
nál.
Pokud změníte pečicí funkce, funkce
Ohřev a uchování teploty zůstane za‐
pnutá.
7.2 Prodloužení doby pečení
Funkce Prodloužení doby pečení způso‐
bí, že pečicí funkce bude pokračovat i po
dokončení funkce Trvání .
• Lze použít u všech pečicích funkcí s
funkcí Trvání nebo Automatická váha .
ČESKY
• Nelze použít u pečicích funkcí s pečicí
sondou.
3.
Zapnutí funkce:
1. Po uplynutí času přípravy jídla zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolné
senzorové tlačítko.
2. Na displeji se bude pět minut zobra‐
zovat hlášení funkce Prodloužení
doby pečení .
4.
15
Stisknutím
funkci zapnete (nebo
vypnete stisknutím
).
Nastavte dobu pro funkci Prodlouže‐
ní doby pečení . Potvrďte stisknutím
OK.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Automatické programy
Tyto tři automatické programy nabízí
optimální nastavení pro jednotlivé typy
masa a další recepty:
• Programy pro pečení masa s funkcí
Automatická váha (nabídka Podporo‐
vané vaření ) — Tato funkce automa‐
ticky vypočítá dobu pečení. K použití
této funkce je zapotřebí zadat hmot‐
nost potravin.
• Programy pro pečení masa s funkcí
Automatická pečicí sonda (nabídka
Podporované vaření ) — Tato funkce
automaticky vypočítá dobu pečení. K
použití této funkce je zapotřebí zadat
teplotu sondy ve středu připravované‐
ho pokrmu. Po skončení programu za‐
zní zvukový signál.
• Automatický recept (nabídka Podporo‐
vané vaření ) — Tato funkce využívá
při přípravě pokrmů přednastavených
hodnot. S její pomocí připravíte pokrm
dle těchto receptů.
Pokrmy v rámci funkce Automatická
váha
Vepřová pečeně
Telecí pečeně
Dušené hovězí
Pečená zvěřina
Jehněčí pečeně
Celé kuře
Celá krůta
Pokrmy v rámci funkce Automatická
váha
Celá kachna
Celá husa
Pokrmy v rámci funkce Automatická
pečicí sonda
Vepřová kýta
Hovězí pečeně
Hovězí na skandinávský zp.
Zadní pečeně ze zvěřiny
Středně propečené jehněcí
Kostí drůbeže
Celá ryba nad 1 kg
Recepty pro automatické progra‐
my určené pro tento spotřebič
naleznete na našich webových
stránkách. Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního čí‐
sla PNC, které je uvedeno na ty‐
povém štítku na předním rámu
vnitřní části spotřebiče.
8.2 Podporované vaření s
funkcí Automatický recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Podporované
vaření . Potvrďte stisknutím OK.
16 www.aeg.com
3.
4.
Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte stis‐
knutím OK.
Zvolte nabídku Automatický recept .
Potvrďte stisknutím OK.
Když použijete nabídku Manuál‐
ní , spotřebič použije automatic‐
ké nastavení. Tato nastavení
můžete měnit jako u jiných funk‐
cí.
8.3 Podporované vaření s
funkcí Automatická váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu
pečení. Abyste funkci mohli použít, mu‐
síte zadat hmotnost jídla.
Zvolte Podporované vaření . K po‐
tvrzení stiskněte OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. K potvrzení
stiskněte OK.
4. Zvolte funkci Automatická váha . K
potvrzení stiskněte OK.
5. Pomocí kolečka Shuttle nastavte
hmotnost potravin. K potvrzení stis‐
kněte OK.
Automatický program se spustí. Hmot‐
nost můžete kdykoli změnit. Pomocí ko‐
lečka Shuttle změníte hmotnost potravin.
Po uplynutí času zazní zvukový signál.
Signál vypnete stisknutím některého se‐
nzorového tlačítka.
2.
U některých programů je nutné jí‐
dlo po 30 minutách otočit. Na
displeji se zobrazí upozornění.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne nastave‐
né teploty, spotřebiče se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplota trouby
• Teplotu středu masa
Používejte pouze dodávanou pe‐
čicí sondu nebo originální ná‐
hradní díly.
Použití pečicí sondy:
Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa.
2. Zapněte spotřebič.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do zá‐
suvky na přední straně spotřebiče.
1.
4.
5.
Na displeji se zobrazí pečicí sonda.
Pomocí kolečka Shuttle do pěti se‐
kund nastavte teplotu středu masa.
Nastavte funkci trouby a v případě
potřeby teplotu trouby.
Spotřebič vypočítá přibližný čas kon‐
ce pečení. Čas konce pečení se liší
v závislosti na množství jídla, nasta‐
vené teplotě trouby (minimálně 120
°C) a zvoleném provozním režimu.
Spotřebič vypočítá čas konce pečení
do přibližně 30 minut.
Pečicí sonda musí během pečení
zůstat v mase a v zásuvce.
ČESKY
6.
7.
Když teplota středu masa dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový
signál. Spotřebič se automaticky vy‐
pne. Zvukový signál vypnete stisknu‐
tím některého ze senzorových tlačí‐
tek.
Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte z trouby.
17
UPOZORNĚNÍ
Pečicí sonda je horká. Hrozí ne‐
bezpečí popálení. Při vytahování
špičky a zástrčky pečicí sondy
buďte opatrní.
Změnu teploty středu masa pro‐
vede stisknutím
.
9.2 Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt
mají po stranách přesahující okraje. Tyto
okraje a tvar vodicích lišt slouží jako spe‐
ciální zařízení bránící vyklouznutí nád‐
obí.
Společné vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pe‐
káč / plech. Zasuňte hluboký pekáč /
plech do drážek na jedné z úrovní trou‐
by.
9.3 Teleskopické výsuvy - vložení příslušenství trouby
Vložte plech na pečení nebo hluboký pe‐
káč / plech do teleskopických výsuv.
18 www.aeg.com
Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopic‐
kých výsuv tak, aby nožičky směřovaly
dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného roštu
funguje jako speciální zajištěním
proti sklouznutí nádobí.
9.4 Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče /
plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pe‐
káč / plech. Tvarovaný rošt a hluboký
pekáč / plech umístěte na teleskopické
výsuvy.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Nabídka Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako dobu peče‐
ní, teplotu nebo pečicí funkci si můžete
uložit. Jsou dostupná v nabídce Oblíbe‐
né . Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci nebo funkci Pod‐
porované vaření .
3.
4.
5.
6.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí „ ULOŽIT “. K
potvrzení stiskněte OK.
Na displeji se zobrazí první volná
pozice paměti. K potvrzení stiskněte
OK.
Zadejte název programu. První pís‐
meno bliká. Pomocí kolečka Shuttle
změníte písmeno. Stiskněte OK.
Pomocí kolečka Shuttle posuňte kur‐
zor doprava nebo doleva. Stiskněte
OK. Následující písmeno bliká. Pod‐
le potřeby proveďte kroky 5 a 6.
7.
Stisknutím a podržením tlačítka OK
název uložíte.
Užitečné informace:
• Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí
první volná pozice paměti, použijte ko‐
lečko Shuttle a přepište existující pro‐
gram stisknutím OK.
• Název programu můžete změnit v na‐
bídce Změnit název programu .
Spuštění programu
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Oblíbené . K potvrze‐
ní stiskněte OK.
3. Zvolte název svého oblíbeného pro‐
gramu. K potvrzení stiskněte OK.
1.
2.
Váš oblíbený program můžete ta‐
ké uložit stisknutím a podržením
, dokud se na displeji nezo‐
brazí ULOŽIT .
ČESKY
19
10.2 Blokování tlačítek
10.4 NASTAV A JDI
Funkce Blokování tlačítek brání náhodné
změně pečicí funkce. Funkci Blokování
tlačítek můžete zapnout pouze, když je
spotřebič v provozu.
Funkce NASTAV A JDI umožňuje nasta‐
vit pečicí funkci (nebo program) a pozdě‐
ji ji použít jediným stisknutím senzorové‐
ho tlačítka.
Zapnutí funkce Blokování tlačítek :
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci.
3.
4.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí Blokování tlačí‐
tek .
K potvrzení stiskněte OK.
Pokud je spotřebič vybaven funk‐
cí Pyrolytického čištění, jsou
dvířka zablokovaná.
Vypnutí funkce Blokování tlačítek :
1.
2.
Stiskněte
.
K potvrzení stiskněte OK.
10.3 Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky brání náhodné‐
mu použití spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské
pojistky:
1. Zapněte spotřebič.
2.
Současně stiskněte
a
, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva.
Pokud je spotřebič vybaven funk‐
cí Pyrolytického čištění, jsou
dvířka zablokovaná.
Když stiskněte jakékoliv senzoro‐
vé tlačítko, na displeji se zobrazí
hlášení.
3.
4.
5.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí Trvání .
Nastavte čas.
Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí NASTAV A
JDI .
6. Potvrďte stisknutím OK.
Funkci NASTAV A JDI spustíte stisknu‐
tím jakéhokoliv senzorového tlačítka
). Nastavená pečicí
(kromě tlačítka
funkce se spustí.
Po skončení pečicí funkce zazní zvuko‐
vý signál.
Užitečné informace:
• Když probíhá pečicí funkce, funkce
Blokování tlačítek je zapnutá.
• Funkci NASTAV A JDI můžete za‐
pnout v nabídce Základní nastavení .
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době sám vypne:
• Pokud pracuje pečicí funkce.
• Pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota
Čas vypnutí
30 °C - 115 °C
12,5 h
120 °C - 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250 °C – max. hodnota °C
3,0 h
Automatické vypnutí funguje se
všemi funkcemi s výjimkou funk‐
ce osvětlení , Trvání , Ukončení
a Pečicí sonda.
10.6 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ve‐
ntilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný. Jes‐
tliže spotřebič vypnete, bude chladicí ve‐
ntilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
20 www.aeg.com
11. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, dopo‐
ručené poloze roštů a teplotách pro ty‐
pická jídla.
Teploty a časy pečení v tabul‐
kách jsou pouze orientační. Závi‐
sí na receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.2 Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tuto funkci používejte, když chcete po‐
krmy uchovat teplé.
Teplota se automaticky udržuje na 80
°C.
Ohřev talířů
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
roštu trouby. Po polovině doby ohřívání
promíchejte stohy talířů (prohoďte spod‐
ní s horními).
Automatická teplota je nastavena na 70
°C.
Doporučená poloha roštu: 3.
Zkouška těsta
Tuto automatickou funkci můžete použít
s kterýmkoliv receptem na kynuté těsto.
Tato funkce zajišťuje dobré podmínky
pro vykynutí. Těsto vložte do nádoby, ve
které může dostatečně vykynout a
přikryjte jej mokrou utěrkou nebo plasto‐
vou fólií. Na úroveň 1 vložte tvarovaný
rošt a vložte na něj nádobu s těstem.
Zavřete dvířka a nastavte funkci kynutí
těsta. Nastavte potřebný čas.
11.3 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli pro‐
to upravit podle doporučení uvede‐
ných v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem pe‐
čení, abyste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat podob‐
né jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několi‐
ka úrovních roštů, můžete dobu peče‐
ní prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mo‐
hou nejprve nerovnoměrně zhněd‐
nout. V takovém případě ale hned ne‐
měňte teplotu. Rozdíly se během pe‐
čení vyrovnají.
11.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší
rošt.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš
vysoká.
Při příštím pečení na‐
stavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba peče‐
ní.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrá‐
tit zvýšením teploty.
Spodek koláče je příliš
světlý.
ČESKY
Výsledek pečení
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Možná příčina
21
Řešení
Použijte méně tekutiny.
Ve směsi je příliš mnoho Dodržujte dobu tření tě‐
tekutin.
sta, zejména používáte-li
kuchyňského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš
nízká.
Při příštím pečení na‐
stavte vyšší teplotu trou‐
by.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba peče‐
ní.
Při příštím pečení na‐
stavte kratší dobu peče‐
ní.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš
vysoká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu
pečení a prodlužte dobu
pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Směs je nerovnoměrně
rozložena.
Směs rovnoměrně roz‐
ložte na plech na pečení.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš
nízká.
Při příštím pečení na‐
stavte trochu vyšší teplo‐
tu trouby.
11.5 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký ko‐
láč / Ovocný
koláč
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake / Pi‐
škotový koláč
bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake / Pi‐
škotový koláč
bez tuku
Konvenční
ohřev
2
160
35 - 50
Dortový kor‐
pus – křehké
těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový kor‐
pus – piškoto‐
vé těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
22 www.aeg.com
Druh pečení
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Apple pie / Ja‐
blečný koláč
(2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč
(2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Konvenční
ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový ko‐
láč
Konvenční
ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Konvenční
ohřev
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční
ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu
pečení.
2. Druhá
část pro‐
cesu pe‐
čení.
Konvenční
ohřev
1
230 1)
2. 160 - 180
Zákusky z li‐
stového těsta
s krémem /
Banánky
Konvenční
ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční
ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Drobenkový
koláč (suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Mandlový ko‐
láč / Koláč s
cukrovou po‐
levou
Konvenční
ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 30
1.
1.
2.
20
30 - 60
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Ovocné kolá‐
če (kynuté tě‐
sto / piškotové
těsto)
Pravý horký
vzduch
3
150
35 - 55
Ovocné kolá‐
če (kynuté tě‐
sto / piškotové
těsto)
Konvenční
ohřev
3
170
35 - 55
Ovocné kolá‐
če z křehkého
těsta
Pravý horký
vzduch
3
160 - 170
40 - 80
Kynutý koláč
s jemnou ná‐
plní (např.
tvaroh, smeta‐
na, pudink)
Konvenční
ohřev
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z
křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
Konvenční
ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pu‐
sinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
2)
2)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Druh pečení
23
24 www.aeg.com
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Drobné peči‐
vo z listového
těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční
ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Konvenční
ohřev
3
1701)
20 - 30
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené tě‐
stoviny
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná ze‐
lenina1)
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zape‐
čené s rozta‐
veným sýrem
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké náky‐
py
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Plněná zeleni‐
na
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
11.6 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
Zákusky z li‐
stového těsta
s krémem /
Banánky
1/4
Koláč s dro‐
benkou, su‐
chý
1/4
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo
z vaječného
bílku / Sněho‐
vé pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z ky‐
nutého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné peči‐
vo z listového
těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
Sušenky z
křehkého tě‐
sta
1/4
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
25
26 www.aeg.com
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Teplota (°C)
Čas (min)
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu.
11.7 Nízkoteplotní pečení
Když používáte tuto funkce, vždy
připravujte jídla bez pokličky.
Pomocí této funkce připravíte libové a
křehké kusy masa a ryb, u kterých teplo‐
ta středu nepřesahuje 65 °C. Nízkote‐
plotní pečení se nehodí pro přípravu re‐
ceptů jako dušeného masa či tučné
vepřové pečeně. Použitím pečicí sondy
můžete zajistit správnou teplotu středu
masa (viz tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C. Vý‐
chozí teplota je 90 °C. Poté, co nastavíte
teplotu, trouba pokračuje v pečení při 80
°C. Automatickou funkci nízkoteplotního
pečení nepoužívejte pro přípravu drůbe‐
že.
1.
2.
3.
4.
Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
Maso vložte spolu s horkým hlubo‐
kým plechem do trouby na tvarovaný
rošt.
Zasuňte pečicí sondu do masa.
Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Jídlo k přípra‐
vě
Hmotnost (g)
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minu‐
tách
Hovězí peče‐
ně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovězí plátek
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Telecí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
11.8 Příprava pizzy
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
Druh pečení
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou
oblohou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský ko‐
láč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
ČESKY
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nekvašený chléb
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s ná‐
plní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche
(alsaské jídlo pod‐
obné pizze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské piro‐
hy s náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
27
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.9 Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdor‐
né nádoby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li sou‐
částí příslušenství) nebo na tvarova‐
ném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pe‐
káči s poklicí. Maso tak bude šťavna‐
tější.
• Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení kůr‐
čičku, můžete péct v pekáči bez po‐
kličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v
troubě až od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do hlu‐
bokého pekáče / plechu trochu tekuti‐
ny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže ně‐
kolikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a vy‐
užít zbytkového tepla.
11.10 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
nepropečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
středně pro‐
pečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
190 - 200
1)
180 - 190
1)
5-6
6-8
28 www.aeg.com
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
dobře prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
Teplota °C
170 - 180
Čas (min)
1)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovi‐
ce / Kýta v
celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Že‐
bírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
750 g–1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové kole‐
750 g–1 kg
no
(předvařené)
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Sekaná
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí
hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Telecí pe‐
čeně
Telecí kole‐
no
Jehněčí
Zvěřina
Druh masa
Zaječí
hřbet /
stehno
ČESKY
29
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Hřbet z vy‐
soké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vy‐
soké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drů‐
beže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka
kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, broj‐
ler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Celá ryba
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Druh masa
Ryby (dušené)
11.11 Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené te‐
plotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabul‐
ce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo
ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu
pěti minut pomocí grilovací funkce.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky
trouby.
Gril
Jídlo ke grilo‐
vání
Poloha roštu
Teplota
Hovězí peče‐
ně
2
Hovězí filety
Vepřové ko‐
tlety
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
30 www.aeg.com
Jídlo ke grilo‐
vání
Poloha roštu
Teplota
Telecí kotlety
2
Jehněčí kotle‐
ty
Celé ryby,
500–1000 g
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / stea‐
ky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
Burgers / Karba‐
nátky
1) Předehřejte troubu.
11.12 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny po‐
ložte na talíř.
Jídlo
Doba roz‐
mrazování
(min)
Nezakrývejte je mísou či talířem, poně‐
vadž by to mohlo prodloužit dobu roz‐
mrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Další čas rozmra‐
zování (min)
Poznámka
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrá‐
cený talířek ve velkém
talíři. V polovině doby
obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200
g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno
ušlehat, i když jsou v ní
ne zcela rozmražené
kousky.
ČESKY
Jídlo
Dort, 1400 g
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas rozmra‐
zování (min)
60
60
31
Poznámka
-
11.13 Polotovary
Pravý horký vzduch
Polotovary
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
2
200 - 220
15 - 25
Americká mraže‐
ná pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza
snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolky, silné
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory,
krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená brambo‐
rová kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne / cannel‐
loni, čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v trou‐
bě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípra‐
Funkce trouby
vě
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená piz‐
za
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Konvenční
ohřev nebo
Turbo gril
3
200 - 220
podle pokynů
výrobce
Bagety
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
Ovocné kolá‐
če
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
32 www.aeg.com
11.14 Sušení
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v
polovině doby sušení spotřebič vypnete.
Otevřete dvířka spotřebiče a nechte jej
vychladnout. Poté dokončete sušení.
Rošty trouby zakryjte papírem na peče‐
ní.
Zelenina
Sušené potra‐
viny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Zelenina do
polévky
Ovoce
Sušené potra‐
viny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
11.15 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze za‐
vařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích skle‐
nic.
• Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních skle‐
nicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Jahody / Borův‐
ky / Maliny / Zralý
angrešt
160 - 170
35 - 45
-
ČESKY
Peckoviny
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakláda‐
ná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrá‐
šek / Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
Zavařování
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.16 Pečení chleba
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Bílý chléb
Druh pečení
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Bagety
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
Briošky
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
Chléb
2
190 - 210
50 - 70
Tmavý chléb
Chléb
2
180 - 200
50 - 70
Celozrnný
chléb
Chléb
2
170 - 190
60 - 90
11.17 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak z nízkého roštěnce: ne‐
propečené
45 - 50
Filet / Steak z nízkého roštěnce:
středně propečené
60 - 65
Filet / Steak z nízkého roštěnce: dobře
propečené
70 - 75
33
34 www.aeg.com
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené
vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / Jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měk‐
kým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Nečistoty se pak snadněji od‐
straňují a nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
ČESKY
• Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, neči‐
stěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by do‐
jít k poškození nepřilnavého povrchu.
12.1 Pyrolytické čištění
1.
Ze spotřebiče odstraňte vyjímatelné
drážky roštů (jsou-li součástí výba‐
vy) a příslušenství.
Proces pyrolytického čištění ne‐
může začít:
2.
3.
– Pokud neodstraníte drážky roštů
nebo teleskopické výsuvy (jsou-li
součástí výbavy).
– Pokud neodpojíte zástrčku pečicí
sondu ze zásuvky.
– Pokud nezavřete správně dvířka
spotřebiče.
Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
4.
5.
6.
35
Zapněte spotřebič a v hlavní nabíd‐
ce nastavte funkci Pyrolýza . K po‐
tvrzení stiskněte OK.
Nastavte délku čištění:
– Rychlé – 1 hodina pro nízký stu‐
peň nečistot
– Obvyklý – 1 hodina 30 minut pro
obvyklý stupeň nečistot
– Intenzivní – 2 hodiny 30 minut pro
vysoký stupeň nečistot.
Potvrďte stisknutím OK.
Jakmile se pyrolytické čištění
spustí, dvířka spotřebiče se za‐
mknou. Po dokončení funkce zů‐
stanou dvířka zamčená po dobu
fáze chladnutí. Během fáze
chladnutí nelze použít některé
funkce spotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Po dokončení funkce je spotřebič
velmi horký. Nechte jej vychlad‐
nout. Hrozí nebezpečí popálení.
12.2 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky
roštů vyjmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od
stěny trouby.
36 www.aeg.com
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postu‐
pem v opačném pořadí.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsu‐
vách musí směřovat dopředu.
12.3 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektric‐
kým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou
být horké.
2.
3.
4.
Skleněný kryt vyčistěte.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárov‐
ku odolnou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky na levé straně vnitřku
trouby:
1. Odstraňte levé drážky roštů.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte skle‐
něný kryt. Skleněný kryt vyčistěte.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče polož‐
te měkkou látku. Zabráníte tak
poškození krytu žárovky a vnitřku
trouby.
Vždy použijte žárovku stejného
typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku
trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti smě‐
ru hodinových ručiček a sejměte jej.
3.
4.
5.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárov‐
ku odolnou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Namontujte levé drážky roštů.
ČESKY
37
12.4 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely
lze za účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší
dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče
buďte opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Dvířka položte vnější stranou dolů
na měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6.
Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách
a zatlačením směrem dovnitř uvol‐
něte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
2
7.
B
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polo‐
hy otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vy‐
táhněte je směrem šikmo vzhůru od
spotřebiče.
1
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a
skleněných panelů
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše uve‐
Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a vy‐
táhněte je z drážek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se sa‐
ponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
dené kroky v opačném pořadí. Nejprve
vraťte menší a potom větší panel.
38 www.aeg.com
13. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte nastavení.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá dětská bezpeč‐
nostní pojistka.
Viz „Zapnutí či vypnutí
funkce dětské pojistky“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Po‐
kud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Na displeji se zo‐
brazí F111.
Pečicí sonda nemá správně Zástrčku pečicí sondy za‐
zapojenou zástrčku do zá‐ suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
suvky.
Osvětlení nefungu‐
je.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo na
místní autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
ČESKY
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
39
892960281-A-462012
www.aeg.com/shop
Download PDF

advertising