Aeg-Electrolux BP9314001M Vartotojo vadovas | Manualzz
BP9314001
BP931400P
LT Naudojimo instrukcija
2
www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATINĖS PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir
vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutimi‐
niais ar protiniais gebėjimais bei stokojantys patirties
ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba as‐
mens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikais‐
tuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karš‐
čiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitini‐
mą.
4
www.aeg.com
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subrai‐
žyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
• Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išim‐
kite visas dalis iš orkaitės.
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynė‐
lės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifi‐
kuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties
aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą,
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą arba elektriką, jeigu reikia pa‐
keisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai ne‐
liestų prietaiso durelių, ypač kai dure‐
lės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių ap‐
sauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be įran‐
kių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką būtų lengva pa‐
siekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejun‐
kite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtai‐
sus: liniją apsaugančius automatinius
jungiklius, saugiklius (įsukami saugik‐
LIETUVIŲ
liai turi būti išimami iš jų laikiklio), įže‐
minimo nuotėkio atjungiamuosius įtai‐
sus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izolia‐
vimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpe‐
lis.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros
smūgio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti
neužblokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be prie‐
žiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą iš‐
junkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, ati‐
darydami prietaiso dureles. Gali išsi‐
veržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės vi‐
sada privalo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba ne‐
išbluktų:
– Nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
5
– Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant
prietaiso dugno.
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patie‐
kalų ir maisto produktų po to, kai juos
pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdė‐
dami priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prie‐
taiso veikimui. Tai nelaikomas defektu
ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepa‐
vykti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš‐
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipki‐
tės į techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad ap‐
saugotumėte paviršiaus medžiagą nuo
nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, lai‐
kykitės ant pakuotės pateiktų saugu‐
mo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu tai‐
kytina) jokios rūšies plovikliu.
Pirolizinis valymas
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti.
6
www.aeg.com
• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba pirmo naudojimo funkci‐
ją, pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius, aliejaus
ar riebalų išsiliejimus / likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant lenty‐
nas, šoninius bėgelius ir pan., pa‐
teiktus su gaminiu), ypač nesvylan‐
čius puodus, keptuves, skardas, in‐
dus ir pan.
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas. Prietaisas
labai įkaista.
• Pirolizinis valymas yra aukštos tempe‐
ratūros procesas, kurio metu iš maisto
ruošimo likučių ir konstrukcinių me‐
džiagų gali išsiskirti dūmai, todėl varto‐
tojams primygtinai rekomenduojama:
– Pirolizinio valymo metu ir po jo pasi‐
rūpinkite geru vėdinimu.
– Pirmą kartą naudodami prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to, už‐
tikrinkite gerą vėdinimą.
– Patraukite visus naminius gyvūnus
(ypač paukščius) toliau nuo prietaiso
pirolizinio valymo metu ir po jo bei
pirmą kartą paleidę prietaisą veikti
didžiausia temperatūra į gerai vėdi‐
namą plotą.
• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs ga‐
rams, kylantiems visų pirolizinių orkai‐
čių valymo proceso metu.
• Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių orkai‐
čių, kai veikia pirolizinė savaiminio iš‐
sivalymo programa.
• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valy‐
mo metu aukšta temperatūra gali su‐
gadinti nesvylančią puodų, keptuvių,
skardų, virtuvės indų ir pan. dangą, o
taip pat gali būti nedidelio lygio kens‐
mingų garų šaltiniu.
• Garai, kylantys iš visų pirozilinių orkai‐
čių / nudeginant maisto gaminimo me‐
tu likusius nešvarumus, žmonėms,
įskaitant kūdinius ir sveikatos sutrikimų
turintiems asmenims, nėra kenksmin‐
gi.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvieti‐
mo arba halogeninė lemputė yra skirta
tik buitiniams prietaisams. Nenaudoki‐
te jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prie‐
taisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duo‐
menų lemputes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
LIETUVIŲ
7
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
1 Valdymo skydelis
2
2 Elektroninė programinė įranga
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
3 Mėsos termometro lizdas
4 Kaitinimo elementas
5 Lemputė
6 Ventiliatorius
7 Galinės sienelės kaitinimo elemen‐
tas
8 Apatinis kaitinimas
9 Išimama lentynos atrama
10 Lentynų padėtys
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto pro‐
duktas.
8
www.aeg.com
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
4.2 Pirmasis prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išva‐
lykite.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustaty‐
ti kalbą, ekrano kontrastą, ryškumą ir pa‐
ros laiką. Nustatykite vertes rankenėle.
Patvirtinkite su OK.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus
Eil.
Nr.
Jutik‐
lio
lau‐
kas
1
-
2
Funkcija
Pastabos
Ekranas
Rodomi esami prietaiso nusta‐
tymai.
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prie‐
taisas.
LIETUVIŲ
Eil.
Nr.
Jutik‐
lio
lau‐
kas
3
Funkcija
Pastabos
Mygtukas „OK“ ir rankenėlė
Patvirtinami pasirinkimai arba
nustatymai. Ieškokite sukdami
rankenėlę.
Grįžties mygtukas
Atidaromas pagrindinis meniu.
Laiko ir papildomos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkci‐
jos. Kai veikia kaitinimo funkci‐
ja, palieskite jutiklio lauką laik‐
mačiui, vaikų apsaugos užrak‐
tui, atminčiai Mėgstamiausi ,
funkcijoms Kaitinti + palaikyti ,
Set + Go nustatyti arba mėsos
termometro nuostatoms keisti.
4
9
5
Kaitinimo funkcijos arba Kepi‐ Jeigu norite pasirinkti kaitinimo
mo vadovas
funkciją, vieną kartą palieskite
jutiklio lauką. Jeigu norite pasi‐
rinkti funkciją Kepimo vadovas ,
palieskite jį du kartus. Jeigu no‐
rite suaktyvinti arba supasyvinti
lemputę, lieskite lauką 3 sekun‐
des.
6
Temperatūros nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatū‐
ra arba rodoma esama tempe‐
ratūra. Jeigu norite suaktyvinti
arba supasyvinti funkciją Grei‐
tasis įkaitinimas , lieskite lauką
3 sekundes.
Laikmatis
Nustatoma funkcija Laikmatis .
Mėgstamiausi
Rodomos mėgstamiausios pro‐
gramos.
7
8
9
Rodinys
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
10 www.aeg.com
Simbolis
Funkcija
Laiko programa
Rodo esamą laiką.
Trukmė
Rodo maisto ruošimo ciklui reikiamą laiką.
Pabaiga
Rodo, kada pasibaigs maisto gaminimo ciklas.
Laiko parodymai
Rodo, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija.
Kaitinimo indikato‐ Rodo temperatūros lygį orkaitėje. Ekrane jis ro‐
rius
domas ir išjungus prietaisą, kai orkaitė vis dar
yra įkaitusi.
Greito įkaitinimo
indikatorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaitinimo lai‐
kas.
Automatinės svo‐
rio progr.
Veikia automatinė svėrimo sistema arba svorį
galima pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
sukite rankenėlę pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
Patvirtinkite su OK, kad atidarytumė‐
te papildomą meniu arba patvirtintu‐
mėte nuostatą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį
.
meniu mygtuku
3.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Pritaikymas
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių kepimo
programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų są‐
rašas.
Pirolizė
Pirolizinis valymas.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitiems nustaty‐
mams nustatyti.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas
mėgstamiausių kepimo programų
sąrašas.
LIETUVIŲ
11
Papildomi meniu: Pagrindiniai nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Nustatyti paros laiką
Nustatomas esamas laikrodžio lai‐
kas.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą,
rodomas esamas laikas.
SET + GO
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti pa‐
rinktį“ galite pasirinkti funkciją SET
+ GO .
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti pa‐
rinktį“ galite pasirinkti funkciją Kai‐
tinti + palaikyti .
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama funkcija
„Laiko pratęsimas“.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano
kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano
ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo
ir garso signalų garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų
paspaudimo garso signalai. Nega‐
lima išjungti jutiklių lauko ĮJUNG‐
TA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji
signalai.
Valymo vadovas
Padedama atlikti valymo procedū‐
ra.
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prie‐
taisą.
Kvapų filtras
Tik rinktiniuose modeliuose: įjun‐
giama arba išjungiama ši funkcija.
Apsaugo nuo kvapų ruošiant mais‐
tą. Jeigu išjungtas, reguliariai sa‐
vaime išsivalo.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos ver‐
sija ir sąranka.
Gamyklos nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičia‐
mi gamyklos nustatymais.
12 www.aeg.com
6.3 Kaitinimo funkcijos
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Karšto oro srautas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 2
lentynų padėtyse ir maistui džiovinti. Nus‐
tatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą,
nei naudojant funkciją Apatinis+viršutinis
kaitinimas .
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir
traškaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C
mažesnę temperatūrą, nei naudojant funk‐
ciją Apatinis+viršutinis kaitinimas .
Kepimas žemoje temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui
ruošti.
Apatinis+viršutinis kai‐
tinimas
Kepti ir skrudinti 1 orkaitės lygmenyje.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruz‐
dintoms bulvytėms, kroketams arba blyne‐
liams su įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukš‐
tienai su kaulais skrudinti 1-ame lentynos
lygyje. Taip pat tinka apkepams ir skrudin‐
ti.
Didysis kepintuvas
Dideliam kiekiui plokščių patiekalų kepti
grilyje. Duonos skrebučiams kepti.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir skre‐
bučiams kepti.
Šilumos palaikymas
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti.
Tešlos kėlimas
Mielinei tešlai kildinti prieš kepimą.
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanija arba
bulvių plokštainis kepti. Taip pat skrudinti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams,
slyvoms, persikams ir daržovėms, pavyz‐
džiui, pomidorams, cukinijoms arba gry‐
bams, džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos
sunaudojimą maisto gaminimo metu. To‐
dėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo
laiką. Išsamesnę informaciją apie reko‐
menduojamus nustatymus rasite kepimo
lentelėse prie atitinkamos kaitinimo funkci‐
jos.
6.4 Įkaitinimo funkcijos
įjungimas
1.
2.
3.
4.
13
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite meniu Kaitinimo funkci‐
jos . Patvirtinkite su OK.
Nustatykite kaitinimo funkciją. Patvir‐
tinkite su OK.
Nustatykite temperatūrą. Patvirtinkite
su OK.
Spauskite mygtuką
, kad tie‐
siogiai pereitumėte į meniu Kaiti‐
nimo funkcijos . Ją taip pat galite
naudoti, kai prietaisas yra įjung‐
tas.
6.5 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsi‐
žiebia juostelė. Juostelė rodo, kad tem‐
peratūra kyla.
Sparčiojo įkaitinimo indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, tris se‐
kundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Likęs karštis
Išjungus prietaisą, ekrane rodomas likęs
karštis. Šią šilumą galite panaudoti, kad
maistas neatvėstų.
6.6 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba pro‐
gramai, kaitinimo elementai išjungia‐
mi, likus 10 % laiko iki pabaigos (ap‐
švietimas ir ventiliatorius veikia to‐
liau). Norint, kad ši funkcija veiktų,
kepimo trukmė privalo būti ilgesnė
nei 30 minučių arba privalote nau‐
doti laikrodžio funkcijas ( „Trukmė“ ,
„Pabaiga“ ).
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą
galite panaudoti maisto šilumai išlai‐
kyti. Ekrane rodoma likusi tempera‐
tūra.
• Kepimas, kai lemputė išjungta – pa‐
3 sekundes,
lieskite ir palaikykite
kad kepimo metu lemputę išjungtumė‐
te.
• Eko funkcijos – žr. skyrių „Kaitinimo
funkcijos“ (tik rinktiniams modeliams).
14 www.aeg.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Simbo‐
lis
Funkcija
Aprašymas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val. 30
min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
Ją taip pat galite įjungti, kai prietaisas yra išjung‐
ir įjunkite funkciją. Rankenėle
tas. Paspauskite
nustatykite minutes ir paspauskite OK, kad įjungtu‐
mėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip 23 val.
59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti (ne
daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkci‐
jas Trukmė ir Pabaiga , prietaisas
išjungia kaitinimo elementus
praėjus 90 % nustatyto laiko.
Prietaisas naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol baig‐
sis nustatytas laikas. Likusį karštį
galima naudoti prietaise 3–20 mi‐
nučių.
Laikrodžio funkcijų nustatymas
Nustatykite kaitinimo funkciją.
1.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite
, kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
Rankenėle nustatykite reikiamą lai‐
ką. Patvirtinkite su OK. Laikui pasi‐
baigus, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas išsijungia. Ekrane rodo‐
mas pranešimas.
Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
Naudinga informacija:
• Naudojant funkcijas Trukmė ir Pabai‐
ga , pirmiausia turite nustatyti kaitini‐
mo funkciją ir temperatūrą. Tada galite
nustatyti laikrodžio funkciją. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
• Galite naudoti funkcijas Trukmė ir Pa‐
baiga tuo pat metu, jeigu norite auto‐
matiškai įjungti ir išjungti prietaisą vė‐
liau.
• Naudojant mėsos termometrą (jeigu
taikytina), funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia.
7.1 Kaitinti + palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ 30 minučių
išlaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus ke‐
pimo arba kepinimo procedūrai.
• Galite įjungti arba išjungti šią funkciją
meniu „Pagrindiniai nustatymai“ .
• Funkcijos veikimo sąlygos:
– Nustatyta temperatūra yra didesnė
nei 80 °C.
– Nustatyta funkcija „Trukmė“ .
Funkcijos įjungimas
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo funkciją.
Nustatykite didesnę nei 80 °C tem‐
peratūrą.
1.
2.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma funkcija
„Kaitinti+palaikyti“ . Patvirtinkite su
OK.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija „Kaitinti+palaikyti“ lieka įjungta,
jeigu keičiate kaitinimo funkcijas.
7.2 Laiko pratęsimas
Naudojant funkciją Laiko pratęsimas ,
galima pratęsti kaitinimo funkcijos veiki‐
mą pasibaigus funkcijai Trukmė .
LIETUVIŲ
15
• Taikytina visoms kaitinimo funkcijoms,
naudojant funkcijas Trukmė arba Au‐
tomatinės svorio progr. .
• Netaikytina kaitinimo funkcijoms su
mėsos termometru.
2.
Ekrane penkias minutes rodomas
pranešimas Laiko pratęsimas .
3.
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
4.
Paspauskite mygtuką
, kad įjung‐
tumėte (arba mygtuką
, kad at‐
šauktumėte).
Nustatykite funkcijos Laiko pratęsi‐
mas trukmę. Patvirtinkite su OK.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
8.1 Automatinės programos
Trys automatinės programos numato op‐
timalius nustatymus kiekvienos rūšies
mėsai arba kitiems patiekalams gaminti:
• Mėsos programos su parinktimi „Auto‐
matinės svorio progr.“ (meniu „Kepimo
vadovas“ ). Šia funkcija automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį.
• Mėsos programos su parinktimi Auto‐
matinės MT programos (meniu „Kepi‐
mo vadovas“ ). Šia funkcija automatiš‐
kai apskaičiuojamas kepimo laikas.
Jeigu norite ją naudoti, įveskite kepi‐
mo temperatūrą. Programai pasibai‐
gus, pasigirsta signalas.
• „Receptai“ (meniu „Kepimo vadovas“ ).
Taikant šią funkciją patiekalui naudo‐
jamos iš anksto nustatytos vertės. Pa‐
ruoškite patiekalą pagal receptą iš
šios knygos.
Automatinės svorio progr. patiekalai
Kepta kiauliena
Kepta veršiena
Troškinta mėsa
Kepta žvėriena
Kepta aviena
Viščiukas
Kalakutas
Antis
Žąsis
Automatinės MT programos patieka‐
lai
Kiaulienos nugarinė
Jautienos kepsnys
Skandinaviška jautiena
Žvėrienos nugarinė
Ėriuko koja, vidut. iškepta
Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė
Visa žuvis
Šiam prietaisui nurodytų automa‐
tinių programų receptus galima
rasti mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų
knygą, patikrinkite PNC numerį,
esantį techninių duomenų plokš‐
telėje, ant prietaiso priekinio rė‐
mo.
8.2 Funkcija Kepimo vadovas
su funkcija Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas .
Patvirtinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Patvirtinkite su OK.
4. Pasirinkite funkciją Receptai . Patvir‐
tinkite su OK.
16 www.aeg.com
Kai naudojate funkciją Nustatyti
rankiniu būdu , prietaisas naudo‐
ja automatines nuostatas. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir kitose
funkcijose.
8.3 Kepimo vadovas su
funkcija Automatinės svorio
progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja ke‐
pimo laiką. Norint ją naudoti, būtina įves‐
ti maisto svorį.
Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Patvirtinkite su OK.
4. Pasirinkite Automatinės svorio
progr. . Patvirtinkite su OK.
5. Maisto svorį nustatykite rankenėle.
Patvirtinkite su OK.
Automatinė programa paleidžiama. Jūs
bet kuriuo metu galite pakeisti svorio
nuostatą. Svorį pakeiskite rankenėle.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso sig‐
nalai. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
3.
Naudodami kai kurias progra‐
mas, patiekalą apverskite po 30
minučių. Ekrane rodomas primi‐
nimas.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite funkciją Kepimo vado‐
vas . Patvirtinkite su OK.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras matuoja mėsos ke‐
pimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustaty‐
tos temperatūros, prietaisas išsijungia.
Galima atlikti du temperatūros
nustatymus:
• Orkaitės temperatūra
• Kepimo temperatūra
Naudokite tik pateiktąjį mėsos
termometrą arba tinkamas keičia‐
mąsias dalis.
Mėsos termometro naudojimas:
1. Mėsos termometro galą dėkite į mė‐
sos vidurį.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
4.
5.
Ekrane rodomas mėsos termomet‐
ras.
Pasukite rankenėlę per mažiau nei 5
sekundes, kad nustatytumėte kepi‐
mo temperatūrą.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pa‐
baigos laiką. Pabaigos laikas pri‐
klauso nuo gaminamo maisto kiekio,
nustatytos orkaitės temperatūros
(mažiausiai 120 °C) ir naudojimo re‐
žimų. Prietaisas apskaičiuoja pabai‐
gos laiką maždaug per 30 minučių.
Gaminant maistą, mėsos termo‐
metras turi būti mėsoje ir lizde.
LIETUVIŲ
6.
7.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą ke‐
pimo temperatūrą, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas automatiškai išsi‐
jungia. Norėdami išjungti signalą,
palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Paspauskite
tūrai pakeisti.
17
ĮSPĖJIMAS
Mėsos termometras yra karštas.
Galima nusideginti. Būkite atsar‐
gūs, kai traukiate mėsos termo‐
metro galą ir kištuką.
kepimo tempera‐
9.2 Orkaitės priedų įdėjimas
Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi
šoninius kraštus. Šie kraštai ir krei‐
piamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad
prikaistuviai nenuslystų.
Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio
montavimas kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus pri‐
kaistuvio. Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną
iš orkaitės kreipiamųjų laikiklių lygių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
18 www.aeg.com
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų nukreip‐
tos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę
lentynėlę yra speciali priemonė,
apsauganti prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
9.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo.
Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Meniu Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Juos galima rasti me‐
niu Mėgstamiausi . Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kaitinimo funkcijai arba funkcijai Ke‐
pimo vadovas nustatyti.
3.
4.
5.
6.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma „ IŠSAU‐
GOTI “. Patvirtinkite su OK.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atmin‐
ties pozicija. Patvirtinkite su OK.
Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė. Raidę pakeis‐
kite rankenėle. Paspauskite OK.
Pasukite rankenėlę, kad perkeltumė‐
te žymeklį į dešinę arba kairę. Pa‐
spauskite OK. Tuomet raidė žybčio‐
ja. Atitinkamai kartokite 5 ir 6 veiks‐
mus.
7.
Paspauskite ir palaikykite OK, kad
išsaugotumėte.
Naudinga informacija:
• Galite perrašyti atminties poziciją. No‐
rėdami perrašyti esamą programą, kai
ekrane rodoma pirma esama atminties
padėtis, naudokite rankenėlę ir pa‐
spauskite OK.
• Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą .
Programos įjungimas
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite meniu Mėgstamiausi .
Patvirtinkite su OK.
3. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą. Patvirtinkite su OK.
1.
2.
Norėdami išsaugoti mėgstamiau‐
sią programą taip pat galite pa‐
liesti ir palaikyti
, kol ekrane
bus rodoma IŠSAUGOTI .
LIETUVIŲ
10.2 Mygtukų užraktas
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio kaitinimo funkcijos pakei‐
timo. Funkciją „Mygtukų užraktas“ galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos „Mygtukų užraktas“ įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma funkcija
„Mygtukų užraktas“ .
Patvirtinkite su OK.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Piro‐
lizinis valymas“ ir ši funkcija vei‐
kia, durelės užrakinamos.
Funkcijos „Mygtukų
užraktas“ išjungimas:
1.
2.
Paspauskite
.
Patvirtinkite su OK.
10.3 Apsaugos nuo vaikų
užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo
nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos
įjungimas / išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2.
Vienu metu palieskite
ir
, kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Piro‐
lizinis valymas“ ir ši funkcija vei‐
kia, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekra‐
ne pasirodo pranešimas.
19
ir panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3.
4.
5.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma funkcija
Trukmė .
Nustatykite laiką.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
, kol ekrane bus rodoma funkcija
SET + GO .
6. Patvirtinkite su OK.
Jeigu norite paleisti SET + GO , spauski‐
te bet kokį jutiklio lauką (išskyrus
).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Naudinga informacija
• Kai veikia kaitinimo funkcija, funkcija
„Mygtukų užraktas“ veikia.
• Galite įjungti ir išjungti funkciją SET +
GO meniu Pagrindiniai nustatymai .
10.5 Orkaitės automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po tam
tikro laiko išjungiamas:
• jeigu kaitinimo funkcija veikia;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatū‐
ros.
10.4 SET + GO
Funkcija SET + GO leidžia nustatyti bet
kurią kaitinimo funkciją (arba programą)
Temperatūra
Išjungimo laikas
30–115 °C
12,5 val.
120–195 °C
8,5 val.
200–245 °C
5,5 val.
250 °C – maks. °C
3,0 val.
20 www.aeg.com
Automatinis išjungimas veikia su
visomis orkaitės funkcijos, išsky‐
rus Orkaitės apšvietimas , Truk‐
mė , Pabaiga ir mėsos termomet‐
ras (MT).
paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą,
orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau
veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.6 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliato‐
rius įsijungia automatiškai, kad prietaiso
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje
pusėje rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams rekomenduoja‐
mas lentynų padėtis ir temperatūros
nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra
ir kepimo laikas yra tik orientaci‐
nio pobūdžio. Jie priklauso nuo
receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
orkaitės lentynos. Praėjus pusei šildymo
laiko, pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti
bet kokios receptūros mielinei tešlai
ruošti. Ji sudaro tinkamas sąlygas tešlai
kildinti. Dėkite tešlą į indą, kuris būtų pa‐
kankamai didelis kildinimui, ir uždenkite jį
drėgnu rankšluostėliu arba plastikine
plėvele. Įkiškite groteles pirmame lygyje
ir padėkite ant jų indą. Uždarykite dure‐
les ir nustatykite funkciją tešlai kildinti.
Nustatykite reikiamą laiką.
11.3 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skru‐
dinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai
naudojamas nuostatas (temperatūrą,
gaminimo trukmę) ir lentynų padėtis
keiskite atsižvelgdami į lentelėse pa‐
teiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo truk‐
mei, orkaitę galima išjungti likus 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos. Tokiu būdu
bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu kepa‐
mosios skardos gali išsilenkti. Kepamo‐
sioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus pa‐
tiekalo gaminimo nuostatų, naudokite
nuostatas, skirtas gaminti patiekalą,
kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite
gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukš‐
čiuose pradžioje gali skrusti nevieno‐
dai. Jei taip nutinka, nustatytos tempe‐
ratūros nekeiskite. Kepimo metu ap‐
skrudimo lygiai suvienodės.
LIETUVIŲ
21
11.4 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakan‐
kamai iškepusi.
Netinkama lentynos pa‐
dėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
daro tąsus, vandeningas,
tatykite šiek tiek žemes‐
aukšta.
suskilinėja.
nę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo lai‐
kas.
Nustatykite ilgesnę kepi‐
mo trukmę. Negalite ma‐
žinti kepimo trukmės,
nustatydami aukštesnę
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skys‐
čio.
Naudokite mažiau skys‐
čio. Atkreipkite dėmesį,
kiek laiko maišyti, ypač
jeigu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sau‐
sas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nus‐
tatykite trumpesnį kepi‐
mo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
peratūra ir per trumpas
kepimo laikas.
Nustatykite žemesnę or‐
kaitės temperatūrą ir il‐
gesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirs‐
tyta.
Vienodai paskirstykite
tešlą ant kepimo skar‐
dos.
Pyragas neiškepa per
nurodytą kepimo laiką.
Kitą kartą kepdami nus‐
Orkaitės temperatūra per
tatykite šiek tiek aukštes‐
žema.
nę orkaitės temperatūrą.
11.5 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
1
140 - 160
70 - 90
22 www.aeg.com
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Karšto oro
srautas
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake /
biskvitinis py‐
ragas be rie‐
balų
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160
35 - 50
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas,
biskvito tešla
Karšto oro
srautas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
2
160
60 - 90
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180
70 - 90
Varškės pyra‐
gas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
170 - 190
60 - 90
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis py‐
ragas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kepimo tipas
LIETUVIŲ
Kepimo tipas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji
kepimo
proceso
dalis.
2. Antroji ke‐
pimo pro‐
ceso da‐
lis.
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis py‐
ragas (sau‐
sas)
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sviestinis
migdolų pyra‐
gas / saldūs
pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Karšto oro
srautas
3
150
35 - 55
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
170
35 - 55
Vaisių pyragai
iš trapios teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
160 - 170
40 - 80
Mieliniai pyra‐
gai su kremu
(pvz., varš‐
kės, grietinė‐
lės, pieno /
kiaušinių)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 - 180 1)
40 - 80
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1.
1.
230 1)
2. 160 - 180
2.
20
30 - 60
2)
Apkepai su
vaisiais ir mie‐
linės arba
biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
23
2)
24 www.aeg.com
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sau‐
sainiai
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Karšto oro
srautas
3
140
20 - 35
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš
skystos tešlos
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
15 - 20
Pyragai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
Karšto oro
srautas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai
sausainiai
Karšto oro
srautas
3
100 - 120
30 - 50
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
Karšto oro
srautas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro
srautas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto oro
srautas
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
1701)
20 - 30
Kepimo tipas
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
25
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
45 - 60
Lazanija
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių ap‐
kepas1)
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
15 - 30
Saldūs kepi‐
niai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos dar‐
žovės
Terminis ke‐
pintuvas arba
karšto oro
srautas
1
160 - 170
30 - 60
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / ekle‐
rai
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Trupininis py‐
ragas
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Įkaitinkite orkaitę.
26 www.aeg.com
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos pa‐ 3 lentynos pa‐
dėtys
dėtys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sau‐
sainiai
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juoste‐
lės
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš
skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Sausainiai su
kiaušinio bal‐
tymu / meren‐
gos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Migdoliniai
sausainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš
mielinės teš‐
los
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyra‐
gaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vie‐
netų skardoje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.7 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją minkštiems liesos
mėsos gabalėliams ir žuviai kepti, nau‐
dodami ne aukštesnę nei 65 °C kepimo
temperatūrą. Funkcija „Kepimas žemoje
temp.“ nenaudotina tokiems patiekalams
kaip kepsniai su padažais arba riebūs
kiaulienos kepsniai gaminti. Galite nau‐
doti mėsos termometrą, kad užtikrintu‐
mėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iš‐
kepta (žr. mėsos termometro nuostatų
lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minu‐
čių orkaitėje būtų kepama 80 °C–150 °C
temperatūroje. Numatytoji nuostata yra
90 °C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje
patiekalas toliau kepamas 80 °C tempe‐
ratūroje. Nenaudokite automatinės funk‐
cijos „Kepimas žemoje temp.“ paukštie‐
nai kepti.
Naudodami šią funkciją, patie‐
kalų niekada neuždenkite.
1.
2.
3.
Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
LIETUVIŲ
4.
27
Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje
temp.“ ir nustatykite tinkamą galutinę
kepimo temperatūrą.
Gaminamas
maistas
Svoris (g)
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Laikas, min.
Jautienos
kepsnys
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Jautienos filė
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kepta veršie‐
na
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Kepsniai
11.8 Pica
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Pica (plonapadė)
Kepimo tipas
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su daug gar‐
nyro)
2
180 - 200
20 - 30
Apkepai
1
180 - 200
40 - 55
Špinatų apkepas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apke‐
pas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių tortas, už‐
dengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
230 - 2501)
10 - 20
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į
picą panašus El‐
zaso patiekalas)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.9 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius
orkaičių indus (žr. gamintojo instrukci‐
ją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu yra) arba ant grote‐
lių virš gilaus kepimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Taip mėsa išliks sultinges‐
nė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje
kepimo skardoje.
28 www.aeg.com
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žu‐
vies ir mėsos produktus, sveriančius 1
kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys
arba riebalai nepridegtų, patariame į
gilų kepimo indą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą ap‐
verskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo lai‐
ko).
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų sulti‐
mis. Taip pasieksite geresnių kepimo
rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.10 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mė‐
sa
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230
120 - 150
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: vidutiniš‐
kai iškeptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
storio cm
Terminis
kepintuvas
1
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Mentė /
sprandinė /
kumpis
1–1,5 kg
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra, °C
Trukmė
(min.)
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Terminis
kepintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
Terminis
750 g–1 kg
kepsnys
kepintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja
(apvirta)
1
150 - 170
90 - 120
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Mėsos rūšis
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
LIETUVIŲ
29
Veršiena
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kepta ver‐
šiena
1 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos
kulninė
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Ėriuko ko‐
ja / kepta
aviena
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos
nugarinė
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos
nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
60 - 90
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Paukštie‐
na, su‐
pjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Aviena
Mėsos rū‐
šis
Žvėriena
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Mėsos rū‐
šis
30 www.aeg.com
Mėsos rū‐
šis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
3,5–5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutie‐
na
2,5–3,5 kg
Terminis
kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutie‐
na
4–6 kg
Terminis
kepintuvas
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
1
210 - 220
40 - 60
Žąsis
Žuvis (troškinta)
Mėsos rū‐
šis
Visa žuvis
11.11 Mažasis kepintuvas
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkai‐
tę su kepimo grilyje funkcijomis.
Kepdami griliu, visada nustatykite di‐
džiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada padė‐
kite indą nuvarvėjusiems riebalams su‐
rinkti.
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę or‐
kaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra
Jautienos
kepsnys
2
Jautienos filė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Kiaulienos nu‐
garinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veršienos nu‐
garinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Avienos nuga‐
rinė
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Visa žuvis,
500–1000 g
Didysis kepintuvas
Gaminamas mais‐
tas
Burgers / mėsai‐
niai
Lentynos padėtis
4
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
8 - 10
6-8
LIETUVIŲ
Gaminamas mais‐
tas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos
kepsniai
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su gar‐
nyru
4
6-8
-
Toast / skrebučiai
31
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite mais‐
tą į lėkštę.
Patiekalas
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes
gali pailgėti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį
nuo apačios.
Likusiojo atitirpi‐
nimo trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant
didelėje lėkštėje ap‐
verstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gamini‐
mo laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo lai‐
kui įpusėjus, apverski‐
te.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200
g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai
išplakti ir ne visiškai
atitirpdytą.
60
60
Didelis, puošnus
tortas, 1400 g
-
11.13 Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Pusfabrikačiai
Pica, šaldyta
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
2
200 - 220
15 - 25
32 www.aeg.com
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Amerikietiška pi‐
ca, šaldyta
Pusfabrikačiai
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai,
šaldyti
2
180 - 200
15 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonos
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvy‐
tės, storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bul‐
vės
3
210 - 230
20 - 30
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, švieži
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti
makaronai kane‐
loni, šaldyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas
sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparne‐
liai
2
190 - 210
20 - 30
Užšaldyti pusgaminiai
Gaminamas
maistas
Orkaitės funk‐
cijos
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Laikas (min.)
Šaldyta pica
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Gruzdintos
bulvytės1)
(300–600 g)
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas arba ter‐
minis kepintu‐
vas
3
200 - 220
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Ilgi batonai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
Vaisių pyragai
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
3
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
pagal gamin‐
tojo nurody‐
mus
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
11.14 Džiovinimas
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popie‐
riumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gau‐
tumėte geriausius rezultatus. Atidarykite
prietaiso dureles ir palikite prietaisą at‐
vėsti. Po to tęskite džiovinimo procesą.
LIETUVIŲ
33
Daržovės
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
3
1/4
60–70
6–8
Pipirai
3
1/4
60–70
5–6
Daržovės rau‐
ginimui
3
1/4
60–70
5–6
Grybai
3
1/4
50–60
6–8
Prieskoniniai
augalai
3
1/4
40–50
2–3
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Slyvos
3
1/4
60–70
8–10
Abrikosai
3
1/4
60–70
8–10
Pjaustyti
obuoliai
3
1/4
60–70
6–8
Kriaušės
3
1/4
60–70
6–9
11.15 Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklai‐
nius.
• Vienodai pripildykite stiklainius ir užda‐
rykite su veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo skardą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek
tiek burbuliuoti (maždaug po 35–60
min., kai naudojami vieno litro stiklai‐
niai), orkaitę išjunkite arba temperatū‐
rą sumažinkite iki 100 °C (žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35–45
–
34 www.aeg.com
Kaulavaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
35–45
10–15
Daržovės
Pasterizavimas
Virimo trukmė
Gaminkite toliau
(min.), kol susida‐ 100 °C temperatū‐
ro burbuliukai
roje, min.
Temperatūra, ˚C
Morkos 1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
–
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žir‐
niai / šparagai
160–170
50–60
15–20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Duona
Orkaitės funk‐
cija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra,
°C
Trukmė (min.)
Balta duona
Duona
2
180 - 200
40 - 60
Ilgas batonas
Duona
2
200 - 220
35 - 45
Sviestinė ban‐
delė
Duona
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta (ita‐
liška duona)
Duona
2
200 - 220
35 - 45
Ruginė duona
Duona
2
190 - 210
50 - 70
Juoda duona
Duona
2
180 - 200
50 - 70
Visų grūdų
duona
Duona
2
170 - 190
60 - 90
Kepimo tipas
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45 - 50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai
iškeptas
60 - 65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iš‐
keptas
70 - 75
LIETUVIŲ
35
Kiauliena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80 - 82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė
75 - 80
Maltos mėsos kepsnys
75 - 80
Veršiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kepta veršiena
75 - 80
Veršienos kulninė
85 - 90
Aviena / ėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Avies koja
80 - 85
Avienos nugarinė
80 - 85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70 - 75
Žvėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kiškio nugarinė
70 - 75
Kiškio koja
70 - 75
Nepjaustytas kiškis
70 - 75
Elnienos nugarinė
70 - 75
Elnio koja
70 - 75
Žuvis
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Lašiša
65 - 70
Upėtakiai
65 - 70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audi‐
niu ir šiltu vandeniu su valymo priemo‐
ne.
• Metaliniams paviršiams valyti naudoki‐
te įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Taip lengviau nuvalysite
nešvarumus ir jie nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
36 www.aeg.com
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Nau‐
dokite minkštą šluostę, šiltą vandenį ir
valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, ne‐
plaukite jų stipraus poveikio priemonė‐
mis, aštriais daiktais arba indaplovėje.
Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
4.
5.
12.1 Pirolizinis valymas
1.
Išimkite iš prietaiso išimamas len‐
tynų atramas (jeigu yra) ir priedus.
Pirolizinio valymo nepavyks pa‐
leisti:
2.
3.
– Jeigu neišimsite lentynų atramų
arba teleskopinių bėgelių (jeigu jie
yra).
– Jeigu neištrauksite mėsos termo‐
metro (MT) kištuko iš lizdo.
– Jeigu tinkamai neuždarysite prie‐
taiso durelių.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
Nuvalykite vidinę durelių pusę karštu
vandeniu, kad ant jo dėl karšto oro
nepridegtų jokių maisto likučių.
6.
Įjunkite prietaisą ir pagrindiniame
meniu įjunkite funkciją Pirolizė . Pa‐
tvirtinkite su OK.
Nustatykite valymo procedūros truk‐
mę:
– Greita – 1 val. esant mažam ne‐
švarumo laipsniui;
– Įprasta - 1 val. ir 30 min. esant
įprastam nešvarumo laipsniui;
– Intensyvi - 2 val. ir 30 min. esant
dideliam nešvarumo laipsniui.
Nodėdami patvirtinti, palieskite OK.
Pradėjus pirolizinį valymą, prie‐
taiso durelės užrakinamos. Funk‐
cijai pasibaigus, durelės lieka už‐
rakintos, kol prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai kurios
prietaiso funkcijos neveikia.
ĮSPĖJIMAS
Pabaigus pirolizinį valymą, prie‐
taiso durelės būna labai įkaitu‐
sios. Palaukite, kol jos atvės. Ga‐
lima nusideginti.
12.2 Lentynų atramos
Lentynų atramų išėmimas
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti
šonines sieneles.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
LIETUVIŲ
2.
37
Atitraukite lentynos atramos galą
nuo sienelės ir išimkite.
2
1
Lentynų atramų įdėjimas
3.
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
4.
Galima naudoti su ištraukiamo‐
mis grotelėmis:
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
12.3 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C
atsparia karščiui lempute.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės, esančios kairėje orkaitės
vidaus pusėje, keitimas.
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą
(pvz., arbatinį šaukštelį), nuimkite
stiklinį gaubtelį. Nuvalykite stiklinį
gaubtelį.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite jung‐
tuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje.
Tai apsaugo nuo lemputės stikli‐
nio gaubtelio ir orkaitės vidaus
pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo
lemputę.
Orkaitės viršaus lemputės keitimas:
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
1.
3.
4.
5.
Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
38 www.aeg.com
12.4 Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skir‐
tingiems modeliams stiklo plokščių skai‐
čius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate prie‐
taiso dureles. Durelės yra su‐
nkios.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Padėkite dureles išorine puse že‐
myn ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6.
Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių
kampų, paspauskite į vidų ir atleiski‐
te fiksavimo tarpiklį.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
2
7.
B
Visiškai atidarykite dureles.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite orkaitės dureles iki pir‐
mos atidarymo padėties (maždaug
70° kampu).
Laikykite dureles viena ranka iš vie‐
nos pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite
iš prietaiso kampu aukštyn.
1
8.
9.
Durelių ir stiklo plokščių
įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešin‐
Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreip‐
tuvo.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
ga eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
LIETUVIŲ
39
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Atitaisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustaty‐
mai.
Patikrinkite nustatymus.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų Žr. „Apsaugos nuo vaikų
užrakto funkcija.
funkcijos įjungimas ir išjun‐
gimas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Ekrane rodoma
F111.
Mėsos termometras (MT)
Kuo giliau įkiškite mėsos
kištukas netinkamai įkištas į termometro kištuką į lizdą.
lizdą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti tech‐
ninės priežiūros centrui, nurodyti techni‐
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugik‐
lio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Pakeiskite lemputę.
nių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę
rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
40 www.aeg.com
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
41
42 www.aeg.com
LIETUVIŲ
43
892960280-A-462012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement