AEG BS9314401M User manual

AEG BS9314401M User manual
BS9314401
BS931440P
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG
prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis
asortimentas priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės
standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės reikmenų iki krepšių
stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
5
8
10
11
12
17
18
19
22
24
28
29
29
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techninė informacija
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą
instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl ne‐
tinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei as‐
menys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais bei
stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba
asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vieto‐
je.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai
jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduo‐
jame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo ele‐
mentų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į
ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais me‐
taliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas
gali sudužti.
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termometrą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po
to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Saugos instrukcija
5
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų
galima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinki‐
te, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už kištu‐
ko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungia‐
muosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
6
Saugos instrukcija
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smūgio arba sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neužblokuotos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias piršti‐
nes.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada privalo būti uždarytos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros lieps‐
nos.
Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– Nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti arba sugadinti prietaisą.
• Neatidarykite prietaiso durelių troškindami garuose. Garai gali išeiti.
Saugos instrukcija
7
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenau‐
dokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
8
Gaminio aprašymas
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
5
4
10
3
6
2
7
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Vandens stalčius
Lizdas kepimo temperatūros jutikliui
Kaitinimo elementas
Orkaitės lemputė
Ventiliatorius
Galinės sienelės kaitinimo elementas
Garų generatorius su dangčiu
Lentynos atrama, išimama
Lentynų padėtys
Gaminio aprašymas
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, pri‐
kaistuviams.
• Kepimo padėklas
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams su‐
rinkti.
• Skarda konditerijos gaminiams kepti
Bandelėms, riestainiams ir mažiems kepi‐
niams.
Tinka garų funkcijoms. Paviršiaus išblukimas
neturi poveikio prietaiso veikimui.
• Kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš gariklio sugerti.
9
10
Prieš naudojantis pirmąkart
• Garų rinkinys
Vienas indas maistui be skylučių ir vienas in‐
das maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina besikondensuojantį
vandenį iš maisto gaminant maistą garuose.
Naudokite jį maistui ruošti, kuris gaminimo
metu neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei). Rin‐
kinys netinka maistui, kuris turi būti mirko‐
mas vandenyje (pvz., ryžiai, polenta, maka‐
ronai).
• Vidaus kepimo temperatūros jutiklis
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produk‐
tas.
• Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas dalis iš prietaiso.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
ATSARGIAI
Nenaudokite abrazyvinių valiklių! Taip galima sugadinti paviršių. Žiūrėkite skyrių "Valymas ir
priežiūra".
Valdymo skydelis
11
Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti ekrano kal‐
bą, kontrastą, ryškumą ir paros laiką. Nustatykite reikšmę rankenėle. Patvirtinkite su OK.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus
Numeris
Jutiklio lau‐
kas
Funkcija
1
-
Rodmuo
2
3
4
Įjungti / išjungti
Mygtukas „OK“ (gerai) ir rankenėlė
Pradžios mygtukas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Prietaisui įjungti ir išjungti.
Pasirinkimui arba nuostatai patvir‐
tinti. Ieškokite sukdami rankenėlę.
Atidaro pagrindinį meniu.
Laiko ir papildomos funkcijos
Skirtingoms funkcijoms nustatyti.
Kai veikia kaitinimo funkcija, palies‐
kite jutiklio lauką laikmačiui, vaikų
apsaugos funkcijai, atminčiai Mėgs‐
tamiausi , funkcijai Kaitinti + palaiky‐
ti , Set + Go nustatyti arba mėsos
termometro nuostatoms keisti.
Kaitinimo funkcijos arba Kepimo
vadovas
Jeigu norite pasirinkti kaitinimo
funkciją, vieną kartą palieskite jutik‐
lio lauką. Jeigu norite pasirinkti
funkciją Kepimo vadovas , palieskite
jį du kartus. Jeigu norite suaktyvinti
arba supasyvinti lemputę, lieskite
lauką 3 sekundes.
Temperatūros nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra ar‐
ba rodoma esama temperatūra. Jei‐
gu norite suaktyvinti arba supasy‐
vinti funkciją greitasis įkaitinimas ,
lieskite lauką 3 sekundes.
5
6
7
Pastabos
12
Kasdienis naudojimas
Numeris
Jutiklio lau‐
kas
8
Funkcija
Pastabos
Laikmatis
Nustatomas Laikmatis.
Mėgstamiausi
9
Peržiūrimos mėgstamiausios pro‐
gramos.
Rodmuo
1
2
3
5
4
1
2
3
4
5
Kaitinimo funkcija
Rodo esamą laiką
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Rodo funkcijos trukmę arba pabaigos
laiką
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Rodo maisto ruošimo ciklui reikiamą laiką.
Pabaiga
Rodo, kada pasibaigs maisto gaminimo ciklas.
Laiko parodymai
Rodo, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Rodo temperatūros lygį orkaitėje. Ekrane jis rodoma ir iš‐
jungus prietaisą, kai orkaitė vis dar yra įkaitusi.
Greitojo įkaitinimo indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio
progr.
Ekrane rodoma, kad veikia automatinė svėrimo sistema ar‐
ba svorį galima pakeisti.
Kaitinti + palaikyti
Ekranas rodo, kad funkcija veikia.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis
Meniu elementas
Kaitinimo funkcijos
Pritaikymas
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kasdienis naudojimas
Simbolis
Meniu elementas
13
Pritaikymas
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Valymas garais
Valymo garais procedūra.
Pagrindiniai nustatymai
Pateikiamas kitų nustatymų sąrašas.
Mėgstamiausi
Galima naudoti kitiems orkaitės nustatymams nusta‐
tyti.
Papildomi meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simbolis
Papildomas meniu
Aprašymas
Nustatyti paros laiką
Nustatomas esamas laikas laikrodyje.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esamas
laikas.
SET + GO
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti funkcijas, įjungdami
kaitinimo funkciją.
Kaitinti + palaikyti
Kai ĮJUNGTA, galite suaktyvinti šią funkciją, įjungda‐
mi kaitinimo funkciją.
Laiko pratęsimas
Įjungia arba išjungia šią funkciją.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustato ekrano kontrastiškumą.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustato ekrano ryškumą.
Kalba
Nustato ekrano kalbą.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungia ir išjungia jutiklių laukų paspaudimo garso sig‐
nalus.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungia ir išjungia įspėjamuosius signalus.
Valymo vadovas
Padeda atlikti valymo procedūrą.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nustatymai
Pakeičia visus nustatytus parametrus gamyklos nuo‐
statomis.
Kaitinimo funkcijos
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Kepimas garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams
arba specialiems patiekalams.
Garai+karštas oras (50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės bei žuviai troš‐
kinti, kremui iš kiaušinių ar keptam paštetui gaminti.
14
Kasdienis naudojimas
kaitinimo funkcija
Pritaikymas
Garai+karštas oras (25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvė‐
sintiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
EKO garai
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudoji‐
mą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia
nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie
rekomenduojamus nustatymus rasite maisto gamini‐
mo lentelėse prie atitinkamos įprastos kaitinimo funk‐
cijos.
Drėgnas karštas oras
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
troškinti taupant energiją bei kepant viename lygyje.
Karšto oro srautas
Kepimui iki trijų lygių vienu metu. Temperatūrą nusta‐
tykite 20–40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją
„Apatinis+viršutinis kaitinimas“ .
Pica
Kepimas viename lygmenyje yra skirtas patiekalams,
kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus
pagrindo. Temperatūrą nustatykite 20–40 °C žemes‐
nę, nei naudojant funkciją „Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas“.
Kepimas žemoje temp.
Ypač minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis+viršutinis kaitinimas
Kepimui ir skrudinimui viename lygmenyje
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams, pvz., gruzdintoms bulvytėms, stam‐
biai pjaustytoms bulvėms, traškioms bandelėms.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat tin‐
ka apkepams ir skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje.
Duonos skrebučiams kepti.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams grotelių viduryje kepti. Duo‐
nos skrebučiams kepti.
Šilumos palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu ir paskrudusiu pagrindu kepti ir
maistui pasterizuoti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepi‐
mą.
Kasdienis naudojimas
kaitinimo funkcija
15
Pritaikymas
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių plokš‐
tainiui kepti. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudinimui.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams
stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐
sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cukini‐
joms arba grybams, džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Pašildymas garais
Jau pagamintam maistui lėkštėje šildyti.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudoji‐
mą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia
nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie
rekomenduojamus nustatymus rasite maisto gamini‐
mo lentelėse prie atitinkamos įprastos kaitinimo funk‐
cijos.
Įvairių meniu peržiūra
Įvairių meniu naudojimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį, sukite rankenėlę pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.
3. Spauskite OK, kad atidarytumėte papildomą meniu arba patvirtintumėte nustatymą.
Bet kuriuo metu galite grįžti į pagrindinį meniu mygtuku .
Įkaitinimo funkcijos įjungimas
1.
2.
3.
4.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos . Patvirtinkite su OK.
Nustatykite kaitinimo funkciją. Patvirtinkite su OK.
Nustatykite temperatūrą. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Spauskite mygtuką , kad tiesiogiai pereitumėte į meniu Kaitinimo funkcijos . Ją taip pat
galite naudoti, kai prietaisas yra išjungtas.
Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo skydelyje.
1.
2.
Norėdami atidaryti vandens stalčių, paspauskite dangtelį.
Įpilkite į vandens stalčių 800 ml vandens.
16
Kasdienis naudojimas
Vandens pakaks maždaug 50 minučių.
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį.
Kaip skystį naudokite tik vandenį. Nenaudokite filtruoto (demineralizuoto) arba distiliuoto
vandens.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Nustatykite pašildymo garais funkciją (žr. lentelę „Kaitinimo funkcijos“) ir temperatūrą.
arba Pabaiga
.
5. Jeigu reikia, nustatykite funkcijas Trukmė
Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2 minučių. Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą temperatūrą. Pasibaigus maisto gaminimo lai‐
kui, vėl pasigirsta signalas.
6. Išjunkite prietaisą.
Kai gariklis tuščias, pasigirs garso signalas.
Kai prietaisas vėsus, kempine sugerkite visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia, išvalykite
gariklį su actu. Palikite prietaisą visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Įkaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad temperatūra kyla.
Greitojo įkaitinimo indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką. Jeigu norite įjungti šią funkciją, tris sekundes palaiky‐
kite nuspaudę mygtuką . Matysite, kaip keičiasi įkaitinimo indikatorius.
Likutinės šilumos indikatorius
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma likutinė šiluma. Šią šilumą galite panaudoti, kad maistas
neatvėstų.
Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą:
• Likęs karštis:
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba programai, kaitinimo elementai išjungiami, likus 10 %
laiko iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius veikia toliau). Norint, kad ši funkcija
veiktų, kepimo trukmė privalo būti ilgesnė nei 30 minučių arba privalote naudoti laikro‐
džio funkcijas ( „Trukmė“ , „Pabaiga“ ).).
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą galite panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Ekrane ro‐
doma likusi temperatūra.
• Išjungti lemputę – palieskite ir 3 sekundes palaikykite mygtuką , kad kepant lemputę
išjungtumėte.
• „Eko“ funkcijos – žr. skyrių „ Kaitinimo funkcijos “.
Laikrodžio funkcijos
17
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikmačio funkcijos
Simbolis
Funkcija
Apibūdinimas
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (daugiausiai 2 val. ir 30 min.). Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui. Ją taip pat galite įjung‐
ti, kai prietaisas išjungtas. Mygtuku įjunkite funkciją. Ranke‐
nėle nustatykite minutes ir paspauskite OK, kad įjungtumėte.
Trukmė
Nustatyti, kiek laiko turi veikti prietaisas (daugiausiai 23 val. ir
59 min).
Pabaiga
Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti (maks. 23 val. ir 59
min).
Galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ tuo pat metu, jeigu norite automatiškai įjungti
ir išjungti prietaisą vėliau.
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės atskaitos laikmatis pradeda veikti po penkių sekun‐
džių.
Jeigu naudojate laikrodžio funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ , prietaisas išjungia kaitinimo ele‐
mentus praėjus 90 proc. nustatyto laiko. Prietaisas naudoja likutinę šilumą gaminimo proce‐
sui tęsti, kol baigsis nustatytas laikas (3–20 min.).
Funkcijų „Trukmė“ ir „Pabaiga“ nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol ekrane pasirodys reikiama laikrodžio funkcija ir atitin‐
kamas simbolis.
3. Rankenėle nustatykite reikiamą laiką. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Praėjus 90 proc. nustatyto laiko, pasigirs garso signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
4. Norėdami išjungti garso signalus, paspauskite bet kurį jutiklio lauką arba atidarykite du‐
reles.
Naudojant funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ , prietaisas išjungiamas automatiškai.
Naudojant funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ , pirmiausiai turite nustatyti kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Tada galite nustatyti laiko funkciją.
Naudojant mėsos termometrą, funkcijos „Trukmė“ ir „Pabaiga“ neveikia.
Kaitinti + palaikyti
Galite įjungti arba išjungti šią funkciją meniu Pagrindiniai nustatymai .
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių išlaiko paruoštą maistą šiltą esant 80°C temperatūrai.
Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo procedūrai.
18
Automatinės programos
Funkcijos veikimo sąlygos:
• Nustatyta temperatūra turi būti didesnė nei 80 °C.
• Nustatyta funkcija Trukmė .
Funkcijos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma funkcija Kaitinti+palaiky‐
ti . Patvirtinkite su OK.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Funkcija Kaitinti+palaikyti veikia 30 minučių.
Funkcija Kaitinti+palaikyti lieka įjungta, jeigu keičiate kaitinimo funkcijas.
Laiko rodmenys
Naudojant funkciją Laiko pratęsimas , galima pratęsti kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
funkcijai Trukmė .
• Taikytina visoms kaitinimo funkcijoms, naudojant funkcijas Trukmė arba Automatinės
svorio progr.
• Netaikytina kaitinimo funkcijoms su mėsos termometru.
Funkcijos įjungimas:
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Paspauskite bet kurį jutiklio lauką.
2. Ekrane penkias minutes rodomas pranešimas „Laiko rodmenys“ .
3. Paspauskite mygtuką , kad įjungtumėte (arba mygtuką , kad atšauktumėte).
4. Nustatykite funkcijos Laiko pratęsimas trukmę. Patvirtinkite su OK.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Funkcija „Kepimo vadovas“ su funkcija „Receptai“
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir jūs nega‐
lite jų pakeisti.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas . Patvirtinkite su OK.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją Receptai . Patvirtinkite su OK.
Kai naudojate funkciją Nustatyti rankiniu būdu , prietaisas naudoja automatines nuostatas.
Jas galite pakeisti jas, kaip ir kitose funkcijose.
Priedų naudojimas
19
Funkcija „Kepimo vadovas“ su funkcija „Automatinės svorio progr.“
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja kepimo laiką. Jeigu norite ją naudoti, įveskite maisto
svorį.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite „Kepimo vadovas“ . Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite Automatinės svorio progr. Patvirtinkite su OK.
5. Maisto svorį nustatykite rankenėle. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti svorio nustatymą.
Svorį pakeiskite rankenėle. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso signalai. Norėdami išjungti
garso signalą, palieskite jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias programas, patiekalą apverskite po 30 minučių. Ekrane rodomas pri‐
minimas.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa pasiekia nustaty‐
tą temperatūrą, orkaitė automatiškai išsijungia.
Turite nustatyti:
• orkaitės temperatūrą;
• kepimo temperatūrą.
Naudokite tik originalias dalis. Taip užtikrinami geriausi kepimo rezultatai.
Mėsos termometro naudojimas:
1. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos vidurį.
2. Įjunkite prietaisą.
20
Priedų naudojimas
3.
4.
5.
Mėsos termometrą įkiškite į lizdą, esantį
orkaitės priekyje, dešinėje viršutinėje
pusėje.
Ekrane rodomas mėsos termometras.
Pasukite rankenėlę per mažiau nei pen‐
kias sekundes, kad nustatytumėte vidinę
temperatūrą.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia,
orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo ga‐
minamo maisto kiekio, nustatytos orkai‐
tės temperatūros (mažiausiai 120 °C) ir
naudojimo režimų. Prietaisas apskai‐
čiuoja pabaigos laiką maždaug per 30 minučių.
Gaminant maistą, mėsos termometras turi būti mėsoje ir lizde.
6.
7.
Kai mėsoje pasiekiama nustatyta kepimo temperatūra, pasigirs garso signalai. Prietai‐
sas automatiškai išsijungia.
Norėdami išjungti signalą, paspauskite bet kurį mygtuką.
Ištraukite mėsos termometro kištuką iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Paspauskite
kepimo temperatūrai pakeisti.
ĮSPĖJIMAS
Mėsos termometras yra karštas! Galite nusideginti! Būkite atsargūs, kai traukiate mėsos ter‐
mometro galą ir kištuką.
Orkaitės priedų įstatymas
Gili keptuvė ir vielinė lentynėlė turi dvigubus šoni‐
nius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių for‐
ma apsaugo orkaitės priedus nuo pasvirimo.
Priedų naudojimas
Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus prikaistuvio.
Įstumkite gilią keptuvę į vieną iš lentynėlės krei‐
piamųjų laikiklių padėčių.
Ištraukiami bėgeliai - Orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėkite
taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę yra papil‐
doma priemonė, apsauganti virtuvės reikmenis,
kad jie nenuslystų.
Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite gro‐
teles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.
21
22
Papildomos funkcijos
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamus nustatymus, pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba kaitinimo
funkciją. Juos galima rasti meniu Mėgstamiausi . Galite išsaugoti iki 20 programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite orkaitės funkciją arba funkciją „Kepimo vadovas“ .
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma „IŠSAUGOTI“ . Spauski‐
te mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties pozicija.
Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
5. Žybčioja pirmoji raidė.
Raidę pakeiskite rankenėle. Paspauskite OK.
6. Pasukite rankenėlę, kad perkeltumėte žymeklį į dešinę arba kairę. Paspauskite OK.
Raidė žybčioja.
7. Norėdami įrašyti programos pavadinimą, kartokite 5 ir 6 veiksmus.
Paspauskite ir palaikykite OK, kad išsaugotumėte.
Paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką
meniu „Mėgstamiausi“ .
, kad išsaugotumėte esamą programą
Galite pakeisti atminties poziciją. (Žr. skyrių „Programos išsaugojimas“. Ketvirtame veiksme
rankenėle pakeiskite esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą, esantį meniu „ Pervadinti programą “.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu „Mėgstamiausi“ . Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite mėgstamos programos pavadinimą. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintu‐
mėte.
Spauskite mygtuką ir pereikite tiesiogiai prie „Mėgstamiausi“ . Tą padaryti taip pat galite
ir išjungimo būsenoje.
Mygtukų užraktas
Funkcija Mygtukų užraktas apsaugo nuo atsitiktinio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
Mygtukų užraktas galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos Mygtukų užraktas įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba nustatymą.
Papildomos funkcijos
3.
4.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
tas .
Patvirtinkite su OK.
23
, kol ekrane bus rodoma funkcija Mygtukų užrak‐
Jei prietaise yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Funkcijos Mygtukų užraktas išjungimas:
1. Paspauskite .
2. Patvirtinkite su OK.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Vienu metu palieskite ir , kol ekrane pasirodys pranešimas.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės užrakinamos.
Ekrane rodomas pranešimas, kai pasukate rankenėlę arba paliečiate jutiklio lauką.
SET + GO
Funkcija SET+GO leidžia nustatyti bet kurią orkaitės funkciją (arba programą) ir panaudoti
ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu.
Funkcijos įjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma funkcija „Trukmė“ .
4. Nustatykite laiką.
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką , kol ekrane bus rodoma funkcija SET + GO .
6. Spauskite mygtuką OK, kad patvirtintumėte.
Jeigu norite paleisti SET + GO , spauskite bet kokį jutiklinį lauką (išskyrus ). Nustatyta
orkaitės funkcija pradeda veikti.
Orkaitės funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.
Kai veikia kaitinimo funkcija, funkcija Mygtukų užraktas veikia.
Galite įjungti ir išjungti funkciją SET + GO meniu „Pagrindiniai nustatymai“ .
Orkaitės automatinis išjungimas
Siekiant pagerinti saugumą prietaisas automatiškai išsijungia:
• Jeigu kaitinimo funkcija veikia.
• Jeigu nepakeičiate temperatūros.
24
Valymas ir priežiūra
Temperatūra
Išjungimo laikas
30–120 °C
12,5 val.
120–200 °C
8,5 val.
200–230 °C
5,5 val.
Automatinis išjungimas veikia su visomis orkaitės funkcijos, išskyrus Orkaitės apšvietimas ,
Trukmė , Pabaiga ir mėsos termometras (MT).
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai iš‐
liktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietai‐
sas atvės.
Mechaninis durelių užraktas
Parduodamo prietaiso durelių užraktas nėra įjungtas.
Durelių užrakto įjungimas Patraukite durelių
užraktą į priekį, kol užsifiksuos.
Durelių užrakto išjungimas Paspauskite du‐
relių užraktą atgal į skydelį.
Prietaiso durelių atidarymas
1. Nuspauskite ir palaikykite durelių už‐
raktą.
2. Atidarykite dureles.
Nestumkite durelių užrakto, kai uždarote prietaiso dureles.
Kai išjungiate prietaisą, mechaninis durelių užraktas neišsijungia.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Valymas ir priežiūra
25
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone) po kiek‐
vieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprikepančių priedų, neplaukite jų intensyvaus poveikio priemonėmis, ašt‐
riais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
Garų ruošimo sistema
ATSARGIAI
Po kiekvieno naudojimo išdžiovinkite gariklį. Sugerkite vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų, pašalinkite jas vandeniu su actu.
ATSARGIAI
Cheminės kalkių valymo priemonės gali pažeisti emalį. Laikykitės gamintojo nurodymų.
Vandens stalčiaus ir gariklio valymas:
1. Per vandens stalčių į gariklį įpilkite acto tirpalo (maždaug 250 ml). Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml) praplaukite garų ruošimo sistemą per vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų, palikite dureles praviras.
Valymas garais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
Įpilkite 250 ml vandens su 3 šaukštais acto tiesiai į gariklį.
Pagrindiniame meniu įjunkite funkciją „Valymas garais“ . Ekrane rodoma funkcijos truk‐
mė.
Pasibaigus programai, pasigirs signalas. Norėdami išjungti garso signalus, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
Išvalykite prietaisą minkšta šluoste. Išpilkite iš gariklio visą likusį vandenį.
Palikite prietaiso dureles atviras maždaug 1 valandai. Palaukite, kol prietaisas išdžius.
Lentynos atrama
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.
26
Valymas ir priežiūra
Lentynų atramų išėmimas
1.
Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
2.
Atramas priekiniuose laikikliuose truputį
palenkite į vidų.
3.
Išimkite atramas iš galinio laikiklio.
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Orkaitės lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Valymas ir priežiūra
27
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vi‐
daus pažeidimų.
Viršutinės lemputės keitimas
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninės lemputės keitimas
1. Išimkite kairiąją lentynos atramą.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx 20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
5.
6.
Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį. Priveržkite varžtus.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
Durelių ir stiklo plokštės
Jei norite valyti dureles, nuimkite jas.
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Durelių nuėmimas
1. Iki galo atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
3. Uždarykite dureles iki pirmos padėties
(maždaug 70° kampas).
4. Laikykite dureles viena ranka iš vienos
pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite kampu
aukštyn.
A
A
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiks‐
mus atvirkščia tvarka.
Stiklo plokščių skaičius yra skirtingas skirtingiems modeliams.
ATSARGIAI
Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesusibraižytų.
28
Ką daryti, jeigu...
Durelių stiklo plokščių išėmimas ir valymas
1. Nuimkite dureles.
2. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspaus‐
kite į vidų ir atlaisvinkite fiksatorių.
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
B
4.
5.
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršu‐
tiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti plokštes, atlikite proce‐
dūrą atvirkščia tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Problema
Galima priežastis
Atitaisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Patikrinkite nuostatas.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų užrak‐
to funkcija.
Žr. skyrių „Užrakto nuo vaikų išjun‐
gimas".
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimo triktį sukėlė
saugiklis. Jeigu saugiklis pakartoti‐
nai išsijungia, kreipkitės į įgaliotąjį
elektriką.
Ekrane rodoma F111.
Mėsos termometras (MT) kištukas
netinkamai įkištas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos termo‐
metro kištuką į lizdą.
Neveikia orkaitės lempu‐
tė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Žr. skyrių „Orkaitės lemputės keiti‐
mas“.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Techninė informacija
29
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNINĖ INFORMACIJA
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo
medžiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kon‐
teinerius.
30
31
www.aeg.com/shop
892949630-B-252012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement