Aeg BS9304401M Användarmanual

Aeg BS9304401M Användarmanual
BS9304401
SV INBYGGNADSUGN
BRUKSANVISNING
2
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska
kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet
enklare – funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att
ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av
produkten.
TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR
I AEG:s webbutik finner du allting som du behöver för att hålla dina AEGprodukter snygga och i perfekt skick. Du hittar ett brett sortiment av tillbehör
som utformats och tillverkats med de högsta kvalitetskrav man kan förvänta sig:
från köksredskap för specialister till bestickkorgar, från flaskställ till tvättpåsar för
ömtåliga plagg...
Besök webbshopen på
www.aeg.com/shop
Innehåll
INNEHÅLL
4
5
8
10
11
12
17
18
19
20
23
27
28
Säkerhetsinformation
Säkerhetsföreskrifter
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första
gången
Kontrollpanel
Daglig användning
Klockfunktioner
Automatiska program
Använda tillbehören
Tillvalsfunktioner
Underhåll och rengöring
Om maskinen inte fungerar
Miljöskydd
Följande symboler används i denna
bruksanvisning:
Viktig information för din personliga
säkerhet och information om hur skador
undviks på apparaten.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
3
4
Säkerhetsinformation
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning
av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten
för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års ålder och
personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång eller
när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar
det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
Allmän säkerhet
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut
eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas
för den här ugnen.
Säkerhetsföreskrifter
5
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre delen av
ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt
i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna all paketering.
Installera och använd inte produkten om den är skadad.
Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en
elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med produktens lucka, speciellt inte när luckan är
het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
6
Säkerhetsföreskrifter
• Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas
ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara
minst 3 mm bred.
Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
Produktens lucka ska alltid vara stängd när produkten är igång.
Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller alkohol
kan producera en blandning av luft och alkohol.
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- Lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar i produkten efter att tillagningen är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte produktens funktion. Det är ingen defekt enligt
garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara permanenta.
Säkerhetsföreskrifter
7
Matlagning med ånga
VARNING
Det finns risk för brännskador och skador på produkten.
• Öppna inte luckan till produkten under ångkokning. Ånga kan släppas ut.
Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador, brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns även risk för att glasen kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta service.
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i produkten kan orsaka brand.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.
8
Produktbeskrivning
PRODUKTBESKRIVNING
1
2
3
4
5
5
4
10
3
6
2
7
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanel
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Bakre väggvärmeelement
Ånggenerator med skydd
Ugnsstegar, löstagbara
Falsnivåer
Produktbeskrivning
Ugnstillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Proffsplåt
För småfranskor, kringlor och småkakor.
Lämpar sig för ångfunktioner. Missfärgning
av ytan påverkar inte funktionen.
• Svamp
Suger upp resterande vatten från ånggeneratorn.
9
10
Innan maskinen används första gången
• Ånginsats
En operforerad och en perforerad behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet bort
från maten under ångkokningen. Använd
den för att tillaga mat som inte ska kokas i
vatten (t.ex. grönsaker, fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar sig inte för mat som
behöver ligga i blöt (t.ex. ris, polenta, pasta).
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Första rengöring
• Tag bort alla delar från produkten.
• Rengör produkten före första användning.
FÖRSIKTIGHET
Använd inte slipande rengöringsmedel! Dessa kan skada ytan. Se avsnitt "Underhåll och
rengöring".
Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget, eller efter att strömmen har brutits, måste du ställa
in språk, displayens kontrast, ljusstyrka samt klockan. Använd navigationshjulet för att ställa
in värdet. Tryck OK för att bekräfta.
Kontrollpanel
11
KONTROLLPANEL
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Använd touchkontrollerna för att manövrera produkten
Antal
Touchkontroll
1
-
2
3
4
Funktion
Beskrivning
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
På/Av
För att aktivera och avaktivera produkten.
OK och ställ in
För att bekräfta valet eller inställningen. Rotera navigeringshjulet för
att välja inställning.
Hemknapp
Tid och andra funktioner
För att ställa in olika funktioner. När
en tillagningsfunktion är igång,
tryck på touch-kontrollen för att
ställa in timern, Barnlås, Favorit
Program -minne, Heat+Hold , Set +
Go , eller för att ändra inställning
för matlagningstermometern.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
För att välja en tillagningsfunktion,
tryck på touch-kontrollen en gång.
För att välja funktionen Tillagningshjälp , tryck två gånger. För att aktivera eller stänga av ugnslampan,
tryck på touchkontrollen i 3 sekunder.
5
6
Temperaturval
7
8
För att visa huvudmenyn.
Signalur
För att ställa in temperaturen eller
visa produktens aktuella temperatur. För att aktivera eller stänga av
funktionen Snabbstart , tryck på
touch-kontrollen i 3 sekunder.
För att ställa in Signalur .
12
Daglig användning
Antal
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
Favorit Program
9
För att se dina favoritprogram.
Display
1
2
5
3
4
1
2
3
4
5
Tillagningsfunktion
Visar aktuell tid
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Visar funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Tid
Visar aktuell tid.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
Kontrollampa för uppvärmning
Anger temperaturnivån i ugnsutrymmet. Displayen visar
även denna symbol när du har stängt av ugnen och ugnsutrymmet fortfarande är varmt.
Kontrollampa för
Snabbstart
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska viktsystemet är aktivt
eller att vikten kan ändras.
Heat + Hold
Funktionen är på.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över ugnsfunktioner.
Daglig användning
Symbol
Menyfunktion
13
Tillämpning
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Ångrengöring
Procedur för rengöring med ånga.
Normalinställning
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Undermenyer för: Normalinställningar
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när
du stänger av produkten.
SET + GO
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionerna när du
aktiverar ugnsfunktionen.
Heat + Hold
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen när du
aktiverar ugnsfunktionen.
Tillägg tid
Aktiverar och avaktiverar funktionen.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och avaktiverar touchkontrollstonen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och avaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
Ugnsfunktioner
Undermenyer för: Värmefunktioner
tillagningsfunktion
Tillämpning
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella
rätter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk,
brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller för att
värma upp kylda och frysta maträtter.
14
Daglig användning
tillagningsfunktion
Tillämpning
ECO Ånga
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden måste
ställas in först. För att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
Varmluft + ånga
För energisparande bakning och tillagning av övervägande torra bakverk samt bakning på en nivå i formar.
Varmluft
För ugnsbakning på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ
in ugnstemperaturen 20 - 40 °C lägre än vid Över/
Undervärme .
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver en
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Ställ in ugnstemperaturen 20 - 40 °C lägre än vid
Över/Undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en nivå
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar knapriga.
Varmluftsgrillning
För stekning på en nivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att gratinera och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För
att rosta bröd.
Min grill
För grillning av tunna livsmedel i mitten av grillen. För
att rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller skorpartade
bottnar och för konservering av livsmedel.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även
för att gratinera och bryna.
Daglig användning
tillagningsfunktion
15
Tillämpning
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i burkar
och vätska.
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple, plommon,
persika och grönsaker som tomater, zucchini eller
svamp.
Tallriksvärmare
För att värma maten direkt på tallriken.
Återuppvärmning med ånga
ECO-funktionerna gör att du kan optimera energiförbrukningen under matlagningen. Därför måste du
ställa in tillagningstiden först. Ytterligare information
om de rekommenderade inställningarna finns i matlagningstabellerna med den motsvarande vanliga
ugnsfunktionen.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden måste
ställas in först. För att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
Navigera i menyerna
Använda menyerna:
1. Aktivera produkten.
2. Vrid navigationshjulet med- eller moturs för att välja i menyn.
3. Tryck OK för att gå till undermenyn eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med .
Aktivera en tillagningsfunktion
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner . Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in tillagningsfunktionen. Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att bekräfta.
Tryck på för att gå direkt till menyn Tillagningsfunktioner . Du kan också använda den
när produkten är avstängd.
Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i kontrollpanelen.
1.
2.
Tryck på locket för att öppna vattenlådan.
Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattenmängden räcker i ca 50 minuter.
16
Daglig användning
Häll inte vatten direkt i ånggeneratorn.
Använd endast vatten som vätska. Använd inte filtrerat (avsaltat) eller destillerat vatten.
3. Aktivera produkten.
4. Ställ in funktionen för tillagning med ånga (se tabellen för "Tillagningsfunktioner") och
temperaturen.
eller Sluttid
.
5. Ställ vid behov in funktionen Koktid
Den första ångan syns efter ca 2 minuter. En ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
6. Avaktivera produkten.
När ånggeneratorn är tom hörs en ljudsignal.
När produkten har svalnat, samla upp allt resterande vatten från ånggeneratorn med svampen. Rengör vid behov ånggeneratorn med ättika. Låt produkten torka helt med luckan öppen.
Kontrollampa för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att temperaturen ökar.
Kontrollampa för Snabbstart
Den minskar uppvärmningstiden. För att aktivera funktionen, håll
Du kommer att se att uppvärmningsindikatorn växlar.
intryckt i 3 sekunder.
Kontrollampa för restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen restvärmen. Du kan använda värmen för att hålla
maten varm.
Spara energi
Denna produkt har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning:
• Restvärme:
– När tillagningsfunktionen eller programmet körs, stängs värmeelementen av när det
återstår 10 % (lampan och fläkten fortsätter dock att vara påslagna). För att den här
funktionen ska fungera måste tillagningstiden vara längre än 30 minuter eller så måste du använda klockfunktionen ( Koktid , Sluttid ).
– När produkten är avstängd kan du använda värmen för att hålla maten varm. Återstående temperatur visas på displayen.
och
• Inaktivera displayen - du kan vid behov inaktivera produkten helt. Tryck på
samtidigt tills displayen slocknar. Detta steg aktiverar också produkten.
• Tillagning med ugnslampan släckt - håll inne i 3 sekunder för att släcka ugnslampan
under tillagning.
• Eco-funktioner - se avsnittet " Tillagningsfunktioner ".
Klockfunktioner
17
KLOCKFUNKTIONER
Timer-funktioner
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 timmar och 30 minuter).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du
kan även aktivera den när produkten är frånslagen. Använd
för att aktivera funktionen: Använd navigationshjulet för att
ställa in minuterna och OK för att starta.
Koktid
Används för att ställa in hur länge produkten ska vara på (högst
23 timmar och 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion (högst 23 timmar
och 59 minuter).
Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt, om du vill att produkten ska aktiveras och
avaktiveras automatiskt på en bestämd tid senare.
Om du ställer in tiden för en klockfunktion börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen efter 90 % av den inställda tiden. Produkten använder restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3-20 minuter).
Inställning av Koktid och Sluttid
1. Ställ in ugnsfunktionen.
2. Tryck flera gånger tills displayen visar den nödvändiga klockfunktionen och den relaterade symbolen.
3. Använd navigationshjulet för att ställa in önskad tid. Tryck OK för att bekräfta.
När 90 % av den inställda temperaturen uppnåtts avges en ljudsignal. Produkten
stängs av. Displayen visar ett meddelande.
4. Tryck på en touchkontroll eller öppna luckan för att stoppa signalen.
Med Koktid och Sluttid stängs produkten av automatiskt.
Med Koktid och Sluttid måste du först ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen. Du
kan sedan ställa in klockfunktionen.
När du använder matlagningstermometern, fungerar inte Koktid och Sluttid .
Heat + Hold
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
Funktionen Heat+Hold håller tillagad mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras när
bakningen eller stekningen avslutas.
18
Automatiska program
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än 80 °C.
• Funktionen Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat+Hold arbetar i 30 minuter.
Funktionen Heat+Hold förblir på om tillagningsfunktionen ändras.
Tillägg tid
Funktionen Tillägg tid gör att tillagningsfunktionen fortsätter efter att Koktid är slut.
• Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
• Gäller inte tillagningsfunktioner med matlagningstermometer.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden uppnåtts. Tryck på någon touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
3. Tryck för att aktivera (eller avbryta).
4. Ställ in Tillägg tid -perioden. Tryck OK för att bekräfta.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Tillagningshjälp med Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som du kan använda. Recepten är förutbestämda och
du kan inte ändra dem.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK för att bekräfta.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De
kan ändras precis som andra funktioner.
Tillagningshjälp med Vikt automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt stekningstiden. För att använda den måste matens
vikt matas in.
Använda tillbehören
19
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för att bekräfta.
5. Använd navigationshjulet för att ställa in matens vikt. Tryck OK för att bekräfta.
Det automatiska programmet startar. Du kan ändra vikten när som helst. Använd navigationshjulet för att ställa in matens vikt. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck på
en touch-kontroll för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver maten vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När köttet
uppnår inställd temperatur stängs ugnen av automatiskt.
Du måste ställa in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten. Det garanterar bästa tillagningsresultat.
Använda matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Sätt kontakten på innertemperatursensorn i kontakten på övre högra sidan i
ugnsutrymmets framdel.
Displayen visar matlagningstermometern.
4. Använd navigationshjulet inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
5. Ställ in ugnsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid. Sluttiden är olika för olika mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen. Produkten beräknar en stopptid
om ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
6.
När köttet uppnår den inställda innertemperaturen uppnås avges en ljudsignal. Produkten stängs av automatiskt.
Tryck på valfri knapp för att stänga av signalen.
20
Tillvalsfunktioner
7.
Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
VARNING
Matlagningstermometern är varm! Det finns risk att bränna sig! Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns spets och kontakt.
Sätta in ugnstillbehör
Den djupa formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen på styrskenorna utgör tillbehörens tippskydd.
Placering av gallret och långpannan tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in långpannan
mellan styrskenorna på en av ugnens nivåer.
TILLVALSFUNKTIONER
Favorit Program
Du kan lagra dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagningsfunktion. De
finns i menyn Favorit Program . Du kan spara upp till 20 program.
Att lagra ett program
1. Aktivera produkten.
2. Välj ugnsfunktionen eller Tillagningshjälp .
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för att bekräfta.
4. Displayen visar den första lediga minnespositionen.
TryckOK för att bekräfta.
Tillvalsfunktioner
5.
6.
7.
Håll
21
Den första bokstaven blinkar.
Använd navigationshjulet för att ändra bokstav. Tryck på OK.
Vrid knappen för att flytta markören åt höger eller vänster. Tryck på OK.
Bokstaven blinkar.
Upprepa steg 5 och 6 igen för att skriva in programmets namn.
Håll OK intryckt för att spara.
intryckt i 3 sekunder för att spara nuvarande program i Favorit Program
En minnesposition kan skrivas över. (Se avsnittet "Lagra ett program". På steg 4 används
navigationshjulet för att skriva över existerande program.
Du kan ändra namnet på ett program i menyn ” Skriv programmets namn ”.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj Favorit Program . Tryck OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram. Tryck OK för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till Favorit Program . Även när den är frånslagen.
Knapplås
Funktionen Knapplås Knapplås förhindrar att tillagningsfunktionen oavsiktligt ändras. Du
kan bara aktivera när produkten är igång.
Aktivera Knapplås :
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Knapplås. .
4. Tryck OK för att bekräfta.
Om produkten har funktionen Pyrolysrengöring är luckan låst.
Inaktivera Knapplås :
1. Tryck på knappen .
2. Tryck OK för att bekräfta.
Barnlås
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på och samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
22
Tillvalsfunktioner
Om produkten har funktionen Pyrolysrengöring och den är igång är luckan låst.
Ett meddelande visas på displayen när du vrider navigationshjulet eller trycker på en touchkontroll.
SET + GO
Funktionen SET + GO gör att du kan ställa in en ugnsfunktion (eller program) och använda
det senare genom att trycka på touchkontrollen.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in tillagningsfunktionen.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar Koktid .
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO tryck på en touchkontroll (utom ). Den inställda ugnsfunktionen
startar.
En ljudsignal hörs när ugnsfunktionen är klar.
När ugnsfunktionen är igång, är funktionen Knapplås på.
Du kan aktivera och avaktivera SET + GO i menyn Normalinställning .
Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig själv efter en viss tid:
• Om en tillagningsfunktion är igång.
• Om du inte ändrar temperaturen.
Temperatur
Avstängningstid
30 °C -120 °C
12,5 timmar
120 °C - 200 °C
8,5 timmar
200 °C – 230 °C
5,5 timmar
Den automatiska avstängningen fungerar med alla funktioner, utom Belysning , Koktid ,
Sluttid och Matlagningstermometer.
Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Mekaniskt lucklås
Det elektroniska lucklåset är inte aktivt när du köper produkten.
Underhåll och rengöring
23
Aktivera det elektroniska lucklåset: Dra
luckan framåt tills den låses på plats.
Avaktivera det elektroniska lucklåset:
Tryck tillbaka luckan in i panelen.
Öppna produktluckan:
1. Tryck och håll ned det elektroniska
lucklåset.
2. Öppna luckan.
Tryck inte på det elektroniska lucklåset när du stänger ugnsluckan.
När du stänger av produkten avaktiveras inte det mekaniska lucklåset.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort
smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör (med en mjuk trasa, varmt vatten och rengöringsmedel) varje gång
de har använts och låt dem torka.
• Använd inte starka medel, föremål med skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om
du har tillbehör i Super Clean. Det kan skada ytan.
Ångrengöring
1.
2.
3.
Avlägsna den värsta smutsen manuellt.
Häll 250 ml vatten med 3 matskedar ättika direkt i ånggeneratorn.
Aktivera Ångrengöring på huvudmenyn. Displayen visar funktionens koktid.
24
Underhåll och rengöring
4.
5.
6.
En ljudsignal hörs när programmet är klart. Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av signalen.
Torka ur produkten med en mjuk trasa. Ta bort allt resterande vatten från ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme. Vänta tills produkten är torr.
Ugnsstege
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra försiktigt upp ugnsstegen ur den
främre upphängningen.
2.
Sväng ugnsstegen i den främre upphängningen lite inåt.
3.
Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
Sätta i ugnsstegar
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Underhåll och rengöring
25
Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET
Torka ånggeneratorn efter varje användning. Ta bort vattnet med svampen.
Eventuella kalkrester avlägsnas bäst med ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET
Kemiska rengöringsmedel kan skada emaljen. Följ tillverkarens instruktioner.
Rengöring av vattenlådan och ånggeneratorn:
1. Häll i vatten- och ättiksblandningen (ca 250 ml) via vattenlådan i ånggeneratorn.
Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen torkar ordentligt.
Ugnsbelysning
VARNING
Det finns risk för stöt.
Ugnslampan och lampglaset kan vara varma.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset
och ugnsutrymmet.
Byte av den översta lampan:
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör skyddsglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
Använd samma typ av ugnslampa.
4.
5.
Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
Sätt tillbaka lampglaset.
Byte av sidolampan:
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och packning.
4. Byt ut lampan mot en passande lampa som tål upp till 300 °C.
26
Underhåll och rengöring
Använd samma typ av ugnslampa.
5.
6.
Montera metallramen och tätningen. Dra åt skruvarna.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
Luckans och glasets kanter
Ta bort luckan när du ska rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
Att ta bort luckan
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
3. Stäng luckan till det första läget (cirka
70 °).
4. Håll i luckan med en hand på vardera sidan och dra ut den i en vinkel uppåt.
A
A
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i
omvänd ordning.
Antalet glaspaneler varierar beroende på modell.
FÖRSIKTIGHET
Lägg ner luckan med utsidan neråt på ett mjukt och plant underlag för att undvika repor.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1. Avlägsna luckan.
2. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
B
Om maskinen inte fungerar
4.
5.
27
Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna
Rengör luckglasen.
För att sätta tillbaka glasen utför du stegen i
omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se kapitlet "Säkerhetsinformation".
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms inte
upp.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten värms inte
upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Produkten värms inte
upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Produkten värms inte
upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Avaktivera Barnlåset".
Produkten värms inte
upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Kontakta behörig
elektriker om säkringen utlöses
upprepade gånger.
Displayen visar F111.
Kontakten för Matlagningstermometer sitter inte rätt i uttaget.
Sätt matlagningstermometerns
kontakt så långt in i uttaget det
går.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Se avsnittet "Byte av ugnslampan".
Kontakta försäljaren eller servicecentret om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (Mod.)
Produktnummer (PNC)
Serienummer (S.N.)
.........................................
.........................................
.........................................
28
Miljöskydd
MILJÖSKYDD
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet är miljövänligt och återanvändbart Plastdelar är märkta med internationella förkortningar som t.ex. PE, PS. Kassera materialet i lämplig container på en återvinningsstation.
29
30
31
www.aeg.com/shop
892949625-B-252012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement