Aeg-Electrolux BS9304401M Användarmanual | Manualzz
BS9304401
SV Bruksanvisning
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATISKA PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt
resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner som du inte
skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få
ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.aeg.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom
som orsakats av felaktig installation eller användning.
Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och
kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person
som är ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.aeg.com
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats under och bredvid stadiga skåpeller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta
service eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig
efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan kopp-
SVENSKA
la från produkten från nätet vid alla
poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm
bred.
2.2 Användning
VARNING
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller alkohol kan producera en blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på
diskmaskinen.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
5
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
- Var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Matlagning med ånga
VARNING
Det finns risk för brännskador
och skador på produkten.
• Öppna inte luckan till produkten under ångkokning. Ånga kan släppas ut.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
6
www.aeg.com
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa som används för den här produkten är endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej användas för belysning i
hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Kontrollpanelen
3
2 Elektronisk programmeringsenhet
3 Vattenlåda
5
4
5
6
4 Uttag för matlagningstermometern
7
8
9
7 Fläkt
4
11
3
2
1
10
5 Värmeelement
6 Ugnslampa
8 Bakre väggens värmeelement
9 Ånggenerator med skydd
10 Ugnsstege, löstagbar
11 Ugnsnivåer
3.1 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
SVENSKA
7
Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Proffsplåt
För bullar, kringlor och småkakor. Lämpar sig för ångfunktioner. Missfärgning
av ytan påverkar inte funktionen.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Ånginsats
En operforerad och en perforerad behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker, fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar sig
inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
Svamp
Suger upp resterande vatten från ånggeneratorn.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.1 Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
8
www.aeg.com
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Första anslutning
te du ställa in språk, displayens kontrast,
ljusstyrka samt klockan. Använd navigationshjulet för att ställa in värdena. Tryck
OK för att bekräfta.
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, mås-
5. KONTROLLPANEL
5.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
Nummer
Touc
hkontroll
1
-
2
3
4
Funktion
Kommentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ / AV
För att aktivera och avaktivera
produkten.
OK och navigeringshjul
För att bekräfta valet eller inställningen. Rotera navigeringshjulet för att välja inställning.
Hem-knapp
Tid och andra funktioner
5
För att visa huvudmenyn.
För att ställa in olika funktioner.
När en tillagningsfunktion är
igång, tryck på touch-kontrollen för att ställa in timern, Barnlås, Favorit Program -minne,
Heat+Hold , Set + Go , eller för
att ändra inställning för matlagningstermometern.
SVENSKA
Nummer
Touc
hkontroll
Funktion
9
Kommentar
Tillagningsfunktioner eller Till- För att välja en tillagningsfunkagningshjälp
tion, tryck på touch-kontrollen
en gång. För att välja funktionen Tillagningshjälp , tryck två
gånger. För att aktivera eller
stänga av ugnslampan, tryck på
touchkontrollen i 3 sekunder.
6
Temperaturval
För att ställa in temperaturen
eller visa produktens aktuella
temperatur. För att aktivera eller stänga av funktionen Snabbstart , tryck på touch-kontrollen
i 3 sekunder.
7
Signalur
8
För att ställa in Signalur .
Favorit Program
9
A)
B)
C)
D)
E)
Display
A
B
C
E
D
För att se dina favoritprogram.
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Andra indikatorer på displayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Tid
Visar aktuell tid.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
Kontrollampa för
uppvärmning
Anger temperaturnivån i ugnsutrymmet. Displayen visar även denna symbol när du har
stängt av ugnen och ugnsutrymmet fortfarande
är varmt.
Indikering för
snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
10 www.aeg.com
Symbol
Funktion
Vikt automatisk
Det automatiska viktsystemet är aktivt eller vikten kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
6.1 Navigera i menyerna
Använda menyerna:
1. Aktivera produkten.
2.
Vrid navigationshjulet med- eller
moturs för att välja i menyn.
3. Tryck OK för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvud.
menyn med
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska
tillagningsprogram.
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Ångrengöring
Rengör med ånga.
Normalinställning
Innehåller en lista över andra inställningar.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som sparats av användaren.
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Tillämpning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
SET + GO
När denna är PÅ, kan du aktivera
funktionen efter du aktiverar en värmefunktion.
Heat+Hold
När denna är PÅ, kan du aktivera
funktionen efter du aktiverar en värmefunktion.
Tillägg tid
Aktiverar och avaktiverar funktionen.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Tillämpning
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touch-kontrollsljudet. Det går inte att inaktivera
tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Hjälper dig med rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Undermenyer för: Värmefunktioner
tillagningsfunktion
Tillämpning
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller
speciella rätter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga plus
För att baka bröd, steka större köttstycken
eller för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
Med ECO-funktioner kan du optimera
energiförbrukningen under tillagningen.
Tillagningstiden måste ställas in först. För
att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna
med motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
Varmluft + ånga
För energibesparande bakning och tillagning av övervägande torra bakverk samt
bakning på en nivå i formar.
Varmluft
För ugnsbakning på 3 nivåer samtidigt och
för att torka mat. Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
12 www.aeg.com
tillagningsfunktion
Pizza/paj-läge
Tillämpning
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
Lågtemperaturstekning För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på 1 nivå
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir
knapriga.
Varmluftsgratinering
Steka större köttstycken eller fågel med
ben på 1 ugnsnivå. Även för att gratinera
och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder. För att rosta bröd.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller
skorpartade bottnar och för konservering
av livsmedel.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före
bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera t.ex. blandade inläggningar i burkar och vätska.
Torkning
För torkning av skivad frukt som äpple,
plommon, persika och grönsaker som tomater, zucchini eller svamp.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
SVENSKA
tillagningsfunktion
ECO stekning
Tillämpning
Med ECO-funktioner kan du optimera
energiförbrukningen under tillagningen.
Tillagningstiden måste ställas in först. För
att få mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna
med motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
6.4 Aktivera en
tillagningsfunktion
1.
2.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner .
Tryck OK för att bekräfta.
3. Ställ en tillagningsfunktion. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Ställ in temperaturen. Tryck OK för
att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till
menyn Tillagningsfunktioner . Du
kan använda den när produkten
är på.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i kontrollpanelen.
1. Tryck på locket för att öppna vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattenmängden räcker i ca 50 minuter.
3.
4.
5.
6.
Häll inte vatten direkt i ånggeneratorn.
Använd endast vatten som vätska. Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten.
Aktivera produkten.
Ställ in funktionen för tillagning med
ånga (se tabellen för "Tillagningsfunktioner") och temperaturen.
Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
. Den första
ångan syns efter ca 2 minuter. En
ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
Avaktivera produkten.
När ånggeneratorn är tom hörs
en ljudsignal.
13
När produkten har svalnat, samla upp
allt resterande vatten från ånggeneratorn med svampen. Rengör vid behov
ånggeneratorn med ättika. Låt produkten torka helt med luckan öppen.
6.6 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden. För att
aktivera funktionen, håll
intryckt i 3
sekunder. Kontrollampan för uppvärmning blinkar.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
6.7 Spara energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under vanlig matlagning:
• Restvärme:
– När tillagningsfunktionen eller programmet körs, stängs värmeelementen av när det återstår 10 % (lampan
och fläkten fortsätter dock att vara
påslagna). För att den här funktionen ska fungera måste tillagningstiden vara längre än 30 minuter eller
så måste du använda klockfunktionen ( Koktid , Sluttid ).
– När produkten är avstängd kan du
använda värmen för att hålla maten
14 www.aeg.com
varm. Återstående temperatur visas
på displayen.
• Tillagning med ugnslampan släckt i 3 sekunder för att stänga
håll inne
av ugnslampan under tillagning.
• Eco-funktioner - se avsnittet "Tillagningsfunktioner" (endast vissa modeller).
7. KLOCKFUNKTIONER
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och 30 min).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när proför att aktivera
dukten är avstängd. Tryck på
funktionen. Använd navigationshjulet för att ställa
in minuterna och tryck på OK för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max 23 tim
59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion (högst
23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen
efter 90 % av den inställda tiden.
Produkten använder restvärmen
för att fortsätta tillagningsprocessen tills tiden är avslutad. Restvärmen kan stanna kvar i ugnen
från 3-20 min.
Inställning av klockfunktioner
1. Ställ en tillagningsfunktion.
2.
Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen och den relaterade symbolen.
3. Använd navigationshjulet för att ställa in önskad tid. Tryck OK för att bekräfta. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Produkten avaktiveras. Displayen visar ett meddelande.
4. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
Praktisk information:
• Med Koktid och Sluttid måste du först
ställa in tillagningsfunktionen och tem-
peraturen. Du kan sedan ställa in
klockfunktionen. Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda Koktid och Sluttid
samtidigt, om du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
• När du använder matlagningstermometern (om sådan finns) fungerar inte
Koktid och Sluttid .
7.1 Heat+Hold
Funktionen Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
• Du kan aktivera och inaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
• Villkor för funktionen:
– Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
– Funktionen Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
SVENSKA
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat+Hold förblir på om tillagningsfunktionen ändras.
7.2 Tillägg tid
Funktionen Tillägg tid gör att tillagningsfunktionen fortsätter efter att Koktid är
slut.
• Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
15
• Gäller inte tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
3.
Tryck
för att aktivera (eller
avbryta).
4. Ställ in Tillägg tid -perioden. Tryck
OK för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Vikt automatisk -rätter
Hel kyckling
8.1 Automatiska program
Dessa 3 automatiska program ger optimala inställningar för alla slags kött eller
andra recept:
• Köttprogram med Vikt automatisk
(menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion beräknar automatiskt tillagningstiden. För att använda den måste matens vikt matas in.
• Köttprogram med Matlagningstermometer Auto (menyn Tillagningshjälp ) denna funktion beräknar automatiskt
tillagningstiden. För att använda den
måste kärntemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är
klart.
• Automatiska recept (menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion använder
fördefinierade värden för en maträtt.
Förbered maträtten enligt receptet i
denna bok.
Vikt automatisk -rätter
Grisstek
Kalvstek
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Matlagningstermometer Auto -rätter
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Stek av vilt
Lammstek, rosa
Benfri kyckling
Hel fisk
Du hittar recepten för de automatiska programmen för den här
produkten på vår webbplats. Du
hittar rätt receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på märkskylten på främre ramen i produktens utrymme.
16 www.aeg.com
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är förutbestämda och du kan inte ändra dem.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp . Tryck
OK för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK
för att bekräfta.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De kan
ändras precis som andra funktioner.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för
att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för
att bekräfta.
5. Använd navigationshjulet för att ställa in matens vikt. Tryck OK för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar. Du
kan ändra vikten när som helst. Använd
navigationshjulet för att ställa in matens
vikt. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
Vid vissa program behöver maten vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
3.
Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas. När
köttet har nått den inställda temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller
de rätta reservdelarna.
Användning av
matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
Displayen visar matlagningstermometern.
4. Använd navigationshjulet inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
SVENSKA
5.
Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig
sluttid. Sluttiden är olika för olika
mängder mat, ställ in ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen.
Produkten beräknar en sluttid om
ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i uttaget
under tillagningen.
6. En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Produkten stängs av automatiskt.
17
Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
VARNING
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när du
tar bort matlagningstermometerns spets och kontakt.
9.2 Sätta in ugnstillbehören
Den djupa formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att
förhindra att kokkärlen glider.
Placering av gallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Menyn Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagnings-
funktion. De finns i menyn Favorit Program . Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
18 www.aeg.com
2.
Välj tillagningsfunktionen eller funktionen Tillagningshjälp .
4.
3.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för
att bekräfta.
Displayen visar den första lediga
minnesläget. Tryck OK för att bekräfta.
Ange namnet på programmet. Den
första bokstaven blinkar. Använd navigationshjulet för att ändra bokstav.
Tryck på OK.
Vrid navigationshjulet för att flytta
markören åt höger eller vänster.
Tryck på OK. Nästa bokstav blinkar.
Utför punkt 5 och 6 igen enligt behov.
Håll OK intryckt för att spara.
1.
4.
5.
6.
7.
Praktisk information:
• Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga minnesläget trycker du på OK för att skriva över ett befintligt program.
• Du kan ändra namnet på ett program i
menyn Skriv programmets namn .
Aktivera programmet
Aktivera produkten.
Välj menyn Favorit Program . Tryck
OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram.
Tryck OK för att bekräfta.
1.
2.
För att spara ditt favoritprogram
kan du även hålla in
tills displayen visar SPARA .
10.2 Knapplås
Funktionen Knapplås förhindrar att tillagningsfunktionen oavsiktligt ändras. Du
kan aktivera Knapplås när produkten är
igång.
Aktivera Knapplås :
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Knapplås .
Tryck OK för att bekräfta.
Avaktivera Knapplås :
2.
Tryck på
.
Tryck OK för att bekräfta.
10.3 Barnlås
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Sätt på produkten.
2.
Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
10.4 SET + GO
Funktionen SET + GO gör att du kan
ställa in en tillagningsfunktion (eller ett
program) och använda det senare genom att trycka på touchkontrollen.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Koktid .
4. Ställ in tiden.
5.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO , tryck på en
touchkontroll (förutom
). Den inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Användbar information:
• När tillagningsfunktionen är igång är
funktionen Knapplås på.
• Du kan aktivera och inaktivera SET +
GO i menyn Normalinställning .
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av
sig själv efter en viss tid:
• Om en tillagningsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras
SVENSKA
temperatur
Avstängningstid
30 °C–115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 230 °C
19
5,5 timmar
Den automatiska avstängningen
fungerar med alla funktioner,
utom Belysning , Koktid , Sluttid
och Innertemperatursensor.
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.6 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor
10.7 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
Aktivera lucklåset: Dra luckan framåt
tills den låses på plats.
Avaktivera lucklåset: Tryck tillbaka luckan in i panelen.
1
2
Gör enligt följande för att använda
lucklåset:
Sätt luckan i aktiverat läge.
När luckan är ordentligt stängd (det mekaniska lucklåset är aktiverat):
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget
Om du trycker på lucklåset tills
det hörs ett klick avaktiverar du
lucklåset igen.
20 www.aeg.com
Flytta bara det mekaniska lucklåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
Tryck inte på lucklåset när du
stänger produktens lucka.
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• Ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till
80 °C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högarna efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre
och nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en fuktig handduk eller med plastfolie. Sätt in
ett ugnsgaller på nivå 1 och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
11.3 Ångtillagning
Ångtillagningskärl
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller ugnsformar av kromstål (endast för vissa modeller).
Ugnsnivåer
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
Allmänna anmärkningar
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan ugnsnivåerna så att ånga kan cirkulera runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
SVENSKA
Anmärkningar om tabellerna för
ångtillagning
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Temperaturen och tiden är endast riktvärden och beror på livsmedlens sammansättning, storlek och mängd samt
på kokkärlet.
• Använd ett recept som är nästan likadant om du inte kan hitta inställningarna för ditt recept.
21
• Påbörja matlagningen med kall produkt om inte uppgifterna i tabellerna
är annorlunda.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1.5:1 – 2:1 vatten till ris eftersom riset
absorberar vatten.
11.4 Tabell för ångvatten
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1) (min.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.5 Ånga/ECO Ånga
VARNING
Öppna inte produktens lucka när
funktionen är igång. Det finns
risk för att du bränna dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Tillagning av menyer: Du kan tillaga en
hel meny på en enda gång. För att tillaga varje rätt korrekt använder du dem
med tillagningstider som är ungefär
samma. Tillsätt den största mängden
vatten som behövs för någon av rätterna
i menyn. Lägg rätterna i rätt kokkärl och
sedan på ugnsgallren. Justera avståndet
mellan kokkärlen så att ångan kan cirkulera.
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
800
50 - 60
96
450
15 - 25
2
96
600
35 - 45
2
96
500
25 - 30
Broccoli, hel
2
96
550
30 - 40
Broccoli, buketter
2
96
400
20 - 25
Livsmedel
Ugnsnivå
Kronärtskockor
2
Aubergine
2
Blomkål, hel
Blomkål, buketter
Temperatur
(ºC)
96
22 www.aeg.com
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Svamp, skivor
2
96
400
15 - 20
Ärtor
2
96
450
20 - 25
Fänkål
2
96
600
35 - 45
Morötter
2
96
600
35 - 45
Kålrabbi,
strimlor
2
96
550
30 - 40
Paprika, strimlor
2
96
400
20 - 25
Purjolök, ringar
2
96
500
25 - 35
Gröna bönor
2
96
550
35 - 45
Småbladig
bukettsallad,
buketter
2
96
450
20 - 25
Brysselkål
2
96
550
30 - 40
Rödbeta
2
96
800 + 400
70 - 90
Svartrot
2
96
600
35 - 45
Selleri, tärnad
2
96
500
25 - 35
Sparris, grön
2
96
500
25 - 35
Sparris, vit
2
96
600
35 - 45
Spenat
2
96
350
15
Skalade tomater
2
96
350
15
Brytbönor
2
96
500
30 - 40
Savoykål
2
96
400
20 - 25
Zucchini, skivor
2
96
350
15 - 20
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Germknödel
2
96
600
30 - 40
Potatisdumplingar
2
96
600
35 - 45
Oskalade potatisar, medelstora
2
96
750
45 - 55
1) Tiderna är endast riktvärden.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
SVENSKA
23
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Ris (vatten/risförhållande
1,5:1)
2
96
600
35 - 40
Kokad potatis,
fjärdedelar
2
96
600
35 - 40
Bröddumpling
2
96
600
35 - 45
Tagliatelle,
färsk
2
96
450
20 - 25
Polenta (vätskeproportion
3:1)
2
96
750
45 - 50
1) Tiderna är endast riktvärden.
Fisk
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Forell, ca 250
g
2
85
550
30 - 40
Räkor, färska
2
85
450
20 - 25
Räkor, frusna
2
85
550
30 - 40
Laxkotletter
2
85
500
25 - 35
Laxöring, ca
1 000 g
2
85
600
40 - 45
Musslor
2
96
500
20 - 30
Plattfiskfilé
2
80
350
15
1) Tiderna är endast riktvärden.
Kött
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Kokt skinka 1 000 g
2
96
800 + 150
55 - 65
Kycklingbröst, pocherat
2
90
500
25 - 35
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
2
96
800 + 150
60 - 70
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
2
90
800 + 300
80 - 90
Kassler, pocherad
2
90
800 + 300
90 - 110
24 www.aeg.com
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Tafelspitz (oxkött
långkokt på riktigt
låg värme)
2
96
800 + 700
110 - 120
Chipolata
2
80
400
15 - 20
1) Tiderna är endast riktvärden.
Ägg
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Ägg, hårdkokt
2
96
500
18 - 21
Ägg, medelkokt
2
96
450
13 - 16
Ägg, löskokt
2
96
400
11 - 12
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.6 Varmluftsgrillning och
Ånga efter varandra
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör ett i taget när du kombinerar funktionerna. Alla rätter blir klara att serveras
samtidigt.
• Använd funktionen Varmluftsgrillning
för att börja steka maten.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt
Livsmedel
för ugnstillagning och sätt sedan in i
ugnen med steken.
• Låt ugnstemperaturen sänkas till ca 80
°C. För att sänka temperaturen snabbare kan du öppna ugnsluckan till första läget i ungefär 15 minuter.
• Starta funktionen Ånga och låt alla rätter tillagas tills de är färdiga.
• Den maximala vattenmängden är 800
ml.
Varmluftsgrillning
(första steget: kokt
kött)
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1 kg
Brysselkål, polenta
60 –
70
kött: 1
180
Grisstek 1 kg,
Potatis, grönsaker, sås
60 –
70
kött: 1
180
Kalvstek 1 kg,
Ris, grönsaker
50 –
60
kött: 1
180
Ånga
(steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
96
40 –
50
kött: 1
grönsaker: 3
96
30 –
40
kött: 1
grönsaker: 3
96
30 –
40
kött: 1
grönsaker: 3
SVENSKA
25
11.7 Intervallånga plus
Typ av mat
Intervallånga plus (vattenmängd: cirka 300 ml)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pudding/brylépudding i
portionsskålar1)
2
90
40 - 45
Äggstanning 1)
2
90
35 - 45
Terrin 1)
2
90
40 - 50
Tunn fiskfilé
2
85
15 - 25
Tjock fiskfilé
2
90
25 - 35
Liten fisk upp till 350 g
2
90
25 - 35
Hel fisk upp till 1 000 g
2
90
35 - 45
1) fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Typ av mat
Intervallånga plus (vattenmängd: cirka 300 ml)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Dumplingar
2
85
25 - 35
Pasta
2
85
20 - 25
Ris
2
85
20 - 25
Maträtter på en tallrik
2
85
20 - 25
11.8 Intervallånga
Typ av mat
Intervallånga 1)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Grisstek 1 000 g
2
160 - 180
90 - 100
Engelsk rostbiff 1 000 g
2
180 - 200
60 - 90
Kalvstek 1 000 g
2
180
80 - 90
Köttfärslimpa, rå 500 g
2
180
30 - 40
Kassler 600 - 1 000 g (blötlägg i 2 timmar)
2
160 - 180
60 - 70
Kyckling 1 000 g
2
180 - 200
50 - 60
Anka 1500 - 2 000 g
2
180
70 - 90
Gås 3 000 g
1
170
130 - 170
Potatisgratäng
2
160 - 170
50 - 60
Makaronipudding
2
190
40 - 50
Lasagne
2
180
45 - 55
26 www.aeg.com
Intervallånga 1)
Typ av mat
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Olika bröd 500 - 1 000 g
2
180 - 190
50 - 60
Bullar 40 - 60 g
2
180 - 210
30 - 40
Förgräddade bullar
2
200
10 - 20
Förgräddade baguetter 40 50 g
2
200
20 - 30
Förgräddade baguetter 40 50 g, djupfrysta
2
200
25 - 35
1) Mängden vatten som ska tillsättas beror på tillagningstidens längd.
11.9 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Tillverkaren rekommenderar att du använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
lägre ugnstemperatur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du kan inte minska
gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Det finns för mycket
vätska i degen.
Använd mindre vätska.
Var försiktig med blandningstiderna, framför allt
vid användning av en
köksmaskin.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
SVENSKA
Bakresultat
27
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en högre
ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnhög och gräddningsti- stemperatur och en längden är för kort.
re gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
högre ugnstemperatur.
11.11 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
1
150 - 160
50 - 70
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
1
140 - 160
70 - 90
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Varmluft
2
140 - 150
35 - 50
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Över/Undervärme
2
160
35 - 50
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
2
170 - 180 1)
10 - 25
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie /
äppelpaj (2
formar Ø 20
cm, diagonalt
placerade)
Varmluft
2
160
60 - 90
28 www.aeg.com
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Apple pie /
äppelpaj (2
formar Ø 20
cm, diagonalt
placerade)
Över/Undervärme
1
180
70 - 90
Cheesecake
Över/Undervärme
1
170 - 190
60 - 90
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Vetefläta/
krans
Över/Undervärme
3
170 - 190
30 - 40
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
2
160 - 180 1)
50 - 70
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av
gräddningen.
2. Andra delen av
gräddningen.
Över/Undervärme
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulltårta
Över/Undervärme
3
180 - 200 1)
10 - 20
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
20 - 30
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
Varmluft
3
150
35 - 55
Över/Undervärme
3
170
35 - 55
Varmluft
3
160 - 170
40 - 80
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Typ av bakverk
Vetelängd
med strössel
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
2)
Fruktkaka av
mördeg
SVENSKA
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Jästkaka med
känslig fyllning (t.ex.
kvarg, grädde, kräm)
Över/Undervärme
3
160 - 180 1)
40 - 80
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor
Varmluft
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
3
140
20 - 35
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
3
160 1)
20 - 30
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
3
150 - 160
15 - 20
Bakverk med
äggvita/maränger
Varmluft
3
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
3
100 - 120
30 - 50
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor
Varmluft
3
170 - 1801)
20 - 30
Bullar
Varmluft
3
1601)
10 - 25
Bullar
Över/Undervärme
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
3
1701)
20 - 30
1) Förvärm ugnen.
2) Använd långpannan.
Småkakor
Typ av bakverk
1) Förvärm ugnen.
29
30 www.aeg.com
Puddingar och gratänger
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Makaronipudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över/Undervärme
1
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Ostbaguetter
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Söta puddingar
Över/Undervärme
1
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
30 - 60
Maträtt
1) Förvärm ugnen
Varmluft + ånga
Typ av mat
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Makaronipudding
2
170 - 190
45 - 60
Lasagne
2
170 - 190
45 - 60
Potatisgratäng
2
180 - 200
50 - 60
Deserter
2
170 - 190
45 - 60
Kaka i ringform, mjuk kaka
1
150 - 160
50 - 70
Vetefläta/krans
2
160 - 180
40 - 50
Vetelängd med strössel
3
150 - 160
20 - 30
Smörkakor/sockerkringlor1)
3
180 - 200
20 - 30
Småkakor av jästdeg
2
150 - 160
20 - 40
1) Förvärm ugnen.
SVENSKA
31
11.12 Bakning på flera nivåer
Bakverk på plåtar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Petit-chouer/
bakelser
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Smuldegspaj
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Mördegskakor
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Småkakor av
sockerkaksdeg
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bakverk med
äggvita/maränger
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandelbiskvier
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Småkakor av
jästdeg
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Smördegskakor
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bullar
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Förvärm ugnen.
11.13 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
innertemperatur på högst 65 °C. Lågtemperaturstekning är inte avsedd för
recept som t.ex. skinkstek eller feta fläskstekar. Du kan använda matlagningstermometern för att säkerställa att köttet
har rätt innertemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
32 www.aeg.com
1.
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte automatisk lågtemperaturstekning för fågel.
Bryn köttet i het stekpanna i 1-2 minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i köttet.
4. Välj Lågtemperaturstekning och ställ
in rätt innertemperatur vid slutet.
När du använder den här funktionen ska maten alltid lagas utan
lock.
Typ av maträtt
Vikt (g)
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid i min.
Rostbiff
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Oxfilé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kalvstek
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Stekar
11.14 Pizza/Paj
Typ av bakverk
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pizza (tunn botten)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (med mycket
fyllning)
2
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Schweizisk ostpaj
1
170 - 190
45 - 55
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 60
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
2
2301)
10 - 20
Smördegskakor
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
2
2301)
12 - 20
Piroger (rysk version av calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Osyrat bröd
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.15 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
SVENSKA
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
33
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen. Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
11.16 Stekning med Varmluftsgrillning
Nötkött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
230
120 - 150
Engelsk rostbiff eller filé:
röd
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
rosa
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
välstekt
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Mängd
Ugnsfunktioner
Bog/hals/
skinkstek
1 - 1,5 kg
Kotlett/revbensspjäll
Typ av kött
Grytstek
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
90 - 120
1) Förvärm ugnen
Fläsk
Typ av kött
Kalv
Typ av
kött
Kalvstek
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
34 www.aeg.com
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
100 - 120
Lammsadel
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
40 - 60
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Harsadel/
harstek
med ben
upp till 1
kg
Över-/Undervärme
1
230 1)
30 - 40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
35 - 40
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
180 - 200
60 - 90
Kalvlägg
Lamm
Typ av
kött
Vilt
1) Förvärm ugnen
Fågel
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
1
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
35 - 50
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
50 - 70
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
1
140 - 160
150 - 240
SVENSKA
35
Fisk (ångkokning)
Typ av
kött
Hel fisk
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
40 - 60
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
11.17 Min grill
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
FÖRSIKTIGHET
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Min grill
Maträtt
Ugnsnivå
Temperatur
Engelsk rostbiff
2
Oxfilé
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Stek av gris
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av kalv
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av lamm
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Hel fisk (500 1 000 g)
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Max grill
Maträtt
Ugnsnivå
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
4
8 - 10
6-8
Fläskfilé
4
10 - 12
6 - 10
Korv
4
10 - 12
6-8
Oxfilé/kalvstek
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Varma smörgåsar
4
6-8
-
Toast /rostat bröd
1) Förvärm ugnen
36 www.aeg.com
11.18 Halvfabrikat
Varmluft
Halvfabrikat
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Fryst pizza
2
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
2
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
2
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
2
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites,
tunn
3
200 - 220
20 - 30
Pommes Frites,
tjock
3
200 - 220
25 - 35
Croquetter
3
220 - 230
20 - 35
Riven potatisgräng
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni, kyld
2
170 - 190
35 - 45
Fryst lasagne/cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Ugnsgratinerad
ost
3
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
2
190 - 210
20 - 30
Frysta färdigrätter
Typ av maträtt
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Pommes Frites1) (300 600 g)
Över/undervärme eller
varmluftsgrillning
3
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
SVENSKA
Täck inte över den med en skål eller tallrik eftersom det kan förlänga upptiningstiden.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
11.19 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Maträtt
Upptiningstid (min)
37
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde även om delar av
den är något frusen.
60
60
Tårta, 1 400 g
11.20 Konservering
Att observera:
• Använd enbart, på marknaden tillgängliga, konserveringsburkar av samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
-
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första burkarna börjar
sjuda (efter ca 35 - 60 minuter för enlitersburkar), stäng av ugnen eller sänk
temperaturen till 100 °C (se tabell).
Torkad frukt
Konservering
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Jordgubbar/blåbär/hallon/mogna
krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
Konservering
Päron/kvitten/
plommon
38 www.aeg.com
Grönsaker
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/
sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Konservering
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Stäng av apparaten efter halva tiden för
bästa resultat. Öppna produktens lucka
och låt produkten svalna. Avsluta sedan
torkprocessen.
11.21 Torkning
Använd bakplåtspapper som ett skydd
för ugnsgallren.
Grönsaker
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pepparfrukter
3
1/4
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Champingjoner
3
1/4
50 - 60
6-8
Örter
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
3
1/4
60 - 70
6-8
Päron
3
1/4
60 - 70
6-9
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid (min)
Franskbröd
Bröd
2
180 - 200
40 - 60
Baguette
Bröd
2
200 - 220
35 - 45
Frukt
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
11.22 Bröd
Typ av bakverk
SVENSKA
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid (min)
Mjuk kaka
Bröd
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Bröd
2
200 - 220
35 - 45
Rågbröd
Bröd
2
190 - 210
50 - 70
Mörkt bröd
Bröd
2
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd
Bröd
2
170 - 190
60 - 90
11.23 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläskkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalvkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur °C
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur °C
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
39
40 www.aeg.com
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur °C
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare få bort smuts och den bränner inte
fast.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1
3
2
Dra försiktigt upp ugnsstegen ur den
främre upphängningen.
2. Sväng ugnsstegen i den främre upphängningen lite inåt.
3. Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
1.
12.1 Ångrengöring
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avlägsna värsta smutsen manuellt.
Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
Aktivera funktionen Ångrengöring
på huvudmenyn. Displayen visar
funktionens koktid.
En ljudsignal hörs när programmet
är klart. Tryck på en touchkontroll för
att stänga av signalen.
Torka ur produkten med en mjuk trasa. Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1
timme. Vänta tills produkten är torr.
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET
Torka ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet med
svampen.
Eventuella kalkrester avlägsnas
bäst med ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET
Kemiska rengöringsmedel kan
skada emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
SVENSKA
Rengöring av vattenlådan och
ånggeneratorn:
1. Häll i vatten- och ättiksblandningen
(ca 250 ml) via vattenlådan i ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen torkar ordentligt.
12.4 Ugnslampa
VARNING
Det finns risk för stöt.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Innan du byter ut lampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
41
Byta lampan i utrymmet i taket:
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Byta lampan på vänster sida av
utrymmet:
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för
att ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
Använd alltid samma typ av
ugnslampa.
12.5 Rengöring av ugnsluckan
Borttagning av ugnslucka och glasrutor
Du kan ta bort ugnsluckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
1.
2.
A
A
Öppna luckan helt.
Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från ugnen.
42 www.aeg.com
2
5.
Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna av luckans övre kant och tryck
inåt för att frigöra klämlåset.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7.
B
1
8.
9.
Montering av ugnslucka och
glasrutor
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör glasrutan med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan
noga.
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset först och sedan det större.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen Utför stegen
13. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms
inte upp.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten värms
inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Produkten värms
inte upp.
Nödvändiga inställningar är Kontrollera inställningarna.
inte gjorda.
Produkten värms
inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Aktivera och inaktivera
Barnlåset".
Produkten värms
inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
SVENSKA
Problem
43
Möjlig orsak
Lösning
Displayen visar
F111.
Kontakten för Matlagningstermometer sitter inte rätt i
uttaget.
Sätt matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår
hälsa genom att återvinna avfall från
elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter
märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten
på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
892960811-A-042013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement