Aeg BS7314421M Vartotojo vadovas | Manualzz
BS7314421M
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
PRIEDAI IR VARTOJIMO REIKMENYS
AEG interneto parduotuvėje rasite viską, ko jums reikia, kad visi jūsų AEG
prietaisai atrodytų nepriekaištingai ir puikiai veiktų. Taip pat siūlomas didelis
asortimentas priedų, sukonstruotų ir pagamintų atsižvelgiant į aukštos kokybės
standartus, kurių galite tikėtis: nuo porfesionalių virtuvės reikmenų iki krepšių
stalo įrankiams, nuo butelių laikiklių iki maišelių gležniems skalbiniams…
Apsilankykite interneto parduotuvėje adresu
www.aeg.com/shop
Turinys
3
TURINYS
4
5
8
10
11
13
16
19
20
23
26
29
30
31
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosauga
Tokie simboliai naudojami šioje instrukcijoje:
Svarbi informacija apie Jūsų asmeninį
saugumą ir informacija, kaip išvengti
prietaiso gedimų.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
4
Saugos informacija
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą
instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl ne‐
tinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei as‐
menys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais bei
stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba
asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vieto‐
je.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai
jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduo‐
jame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo ele‐
mentų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į
ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais me‐
taliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas
gali sudužti.
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termometrą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po
to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Saugos instrukcija
5
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ar įrenginių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų
galima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinki‐
te, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už kištu‐
ko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius,
saugiklius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungia‐
muosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
6
Saugos instrukcija
Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smūgio arba sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neužblokuotos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba
orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias piršti‐
nes.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada privalo būti uždarytos.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros lieps‐
nos.
Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– Nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nedėkite aliuminio folijos tiesiai ant prietaiso dugno.
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti arba sugadinti prietaisą.
• Neatidarykite prietaiso durelių troškindami garuose. Garai gali išeiti.
Saugos instrukcija
7
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenau‐
dokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
8
Gaminio aprašymas
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
11
3
7
2
8
1
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Valdymo skydelis
Elektroninė programinė įranga
Vandens stalčius
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Orkaitės lemputė
Ventiliatorius
Galinės sienelės kaitinimo elementas
Garų generatorius
Lentynų atramos, išimamos
Lentynų padėtys
Gaminio aprašymas
Orkaitės priedai
• Vielinė lentynėlė
Virtuvės reikmenims, pyragų formoms, pri‐
kaistuviams.
• Kepimo padėklas
Skirtas pyragams ir sausainiams kepti.
• Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams su‐
rinkti.
• Vidaus kepimo temperatūros jutiklis
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produk‐
tas.
9
10
Prieš naudojantis pirmąkart
• Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
• Garų rinkinys
Vienas indas maistui be skylučių ir vienas in‐
das maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina besikondensuojantį
vandenį iš maisto gaminant maistą garuose.
Naudokite jį maistui ruošti, kuris gaminimo
metu neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei). Rin‐
kinys netinka maistui, kuris turi būti mirko‐
mas vandenyje (pvz., ryžiai, polenta, maka‐
ronai).
• Kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš garų generato‐
riaus sugerti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Pirmasis prijungimas prie elektros
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą sekundžių ekrane matyti visi simboliai. Po to
keletą sekundžių ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Valdymo skydelis
11
Pirmasis paros laiko nustatymas
Kai programinės įrangos versija baigiama rodyti, ekrane pasirodo „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
arba
, kad nustatytumėte valandas.
1. Palieskite
arba .
2. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte minutes.
3. Palieskite
arba .
4. Palieskite
Temperatūra / paros laikas rodo naują laiką.
Paros laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Palieskite . Ekrane pradės mirksėti . Jeigu norite nustatyti naują paros laiką, atlikite
aukščiau nurodytus veiksmus.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninė programinė įranga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
1
Jutiklio laukas
Funkcija
-
EKRANAS
Apibūdinimas
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
2
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungia ir išjungia prietaisą.
3
PARINKTYS
4
MANO MĖGSTAMIAU‐
SI
Galite išsaugoti savo mėgstamiausią programą.
Galite naudoti tiesiogiai pasiekti mėgstamą pro‐
gramą, kai prietaisas yra išjungtas.
5
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINI‐
MAS
Nustatyti ir patikrinti orkaitės ir kepimo temperatū‐
ros jutiklio temperatūras. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite
greito įkaitinimo funkciją.
Tiesioginė prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos
temperatūros, kai prietaisas yra išjungtas.
Orkaitės funkcijoms ar programoms nustatyti.
Tiesioginė prieiga prie orkaitės funkcijos, kai prie‐
taisas yra išjungtas.
12
Valdymo skydelis
Jutiklio laukas
Funkcija
Apibūdinimas
6
AUKŠTYN, ŽEMYN
Orkaitės funkcijai, laikrodžio funkcijai pasirinkti ir
nustatyti laikmatį, temperatūrą ir paros laiką.
7
OK
8
ORKAITĖS APŠVIETI‐
MAS
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijai nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
Pasirinkimui ar nustatymui patvirtinti.
Nustatyti, kad orkaitės lemputė būtų įjungta arba
išjungta.
Ekrano rodmuo
1
2
7
1
2
3
4
5
6
7
3
6
5
Orkaitės funkcijos simbolis
Temperatūros / paros laiko rodmuo
Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip pat laikmatis ir paros laikas)
Likusio karščio indikatorius
Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
Įkaitinimo indikatorius
Orkaitės funkcijos / programos skaičius
Kiti ekraniniai indikatoriai
Ženklai
/
Pavadinimas
Aprašymas
Parinktys
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti orkaitės programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg /g
Veikia orkaitės programa su nurodoma mase.
4
Kasdienis naudojimas
Ženklai
/
Pavadinimas
13
Aprašymas
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkai‐
tinimas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.
Orkaitės lemputė
Apšvietimas išjungtas.
Laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu nustatysite orkaitės funkciją, ekrane po vieną pasirodys juostelės. Juostelės rodo,
kad temperatūra prietaiso viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, įkaitinimo indikatorius ekrane išsijungia.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• Rankinio valdymo režimas – orkaitės funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti
rankiniu būdu.
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Pritaikymas
1
Kepimas garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams arba
specialiems patiekalams.
2
Garai+karštas
oras (50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai troškinti, kre‐
mui iš kiaušinių ir pieno ir keptam paštetui gaminti.
3
Garai+karštas
oras (25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsintiems ir
užšaldytiems produktams atšildyti.
4
EKO garai
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvar‐
tojimą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gami‐
nimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus
nustatymus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinka‐
mos įprastos orkaitės funkcijos.
5
Drėgnas karštas
oras
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir troškinti
taupant energiją ir vienoje lentynoje.
14
Kasdienis naudojimas
Orkaitės funkcija
6
Pritaikymas
Karšto oro srautas Maistui vienu metu gaminti daugiausiai trijuose orkaitės len‐
tynų lygiuose. Sumažina orkaitės temperatūrą (20–40 °C), ly‐
ginant su funkcija „Apatinis+viršutinis kaitinimas“. Taip pat –
maisto produktams džiovinti.
7
Pica
Viename lentynos lygyje kepti patiekalus, kuriems reikia in‐
tensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Sumažina or‐
kaitės temperatūrą (20–40 °C), lyginant su funkcija „Apatinis
+viršutinis kaitinimas“.
8
Kepimas žemoje
temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
9
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą viename lentynos lygyje.
10
Šaldytas maistas
Skirta pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
11
Terminis kepintu‐
vas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
12
Didysis kepintuvas Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Duonos
skrebučiams kepti.
13
Mažasis kepintu‐
vas
Kepti grilyje plokščius patiekalus, padėtus grotelių viduryje.
Duonos skrebučiams kepti.
14
Šilumos palaiky‐
mas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
15
Atšildymas
16
Atšildyti šaldytą maistą.
Apatinis kaitinimas Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
17
EKO kepimas
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvar‐
tojimą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gami‐
nimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus
nustatymus rasite maisto gaminimo lentelėse prie atitinka‐
mos įprastos orkaitės funkcijos.
18
Valymas garais
Orkaitės vidui valyti garais.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1.
2.
3.
Paspauskite .
Ekrane rodoma iš anksto nustatyta temperatūra, simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
Ekrane mirksi .
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
Palieskite
arba prietaisas pradės pats po 5 sekundžių.
Palieskite
Kasdienis naudojimas
15
Jeigu prietaisą įjungiate naudodamiesi arba ir nenustatote jokios orkaitės funkcijos ar
programos, prietaisas išsijungs automatiškai po 20 sekundžių.
Orkaitės temperatūros keitimas
Palieskite
/
, kad temperatūrą keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta signalas ir išsijungia įkai‐
tinimo indikatorius.
Orkaitės temperatūros tikrinimas
Galite patikrinti temperatūrą prietaise, kai veikia ši funkcija ar programa.
.
1. Palieskite
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo rodo temperatūrą prietaiso viduje.
Jeigu norite keisti orkaitės temperatūrą, dar kartą palieskite
2.
ir naudokite
arba
.
, kad grįžtumėte prie nustatytos temperatūros arba ekranas ji pasirodys
Palieskite
automatiškai po 5 sekundžių.
Greito įkaitinimo funkcija
Greito įkaitinimo funkcija sumažina įkaitinimo trukmę.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greito įkaitinimo funkcija.
ilgiau negu tris sekundes.
Greito įkaitinimo funkcijos įjungimas Palieskite ir palaikykite
Įjungus greito įkaitinimo funkciją, ekrane po vieną užsižiebia brūkšneliai , kurie parodo,
kad funkcija veikia.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su visomis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai
funkcijai negalima naudoti greito įkaitinimo funkcijos, pasigirsta signalas.
Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo skydelyje.
1.
2.
Norėdami atidaryti vandens stalčių, paspauskite dangtelį.
Įpilkite į vandens stalčių 800 ml vandens.
Vandens pakaks maždaug 40 minučių.
ATSARGIAI
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį!
Kaip skystį naudokite tik vandenį. Nenaudokite filtruoto (demineralizuoto) arba distiliuoto
vandens.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Nustatykite garų funkciją (žr. lentelę „Orkaitės funkcijos“) ir temperatūrą.
5. Palieskite , kad nustatytumėte funkciją TRUKMĖ arba PABAIGA (žr. skyrių „Funkci‐
jos PABAIGA nustatymas“ arba „Funkcijos TRUKMĖ nustatymas“). Pirmieji garai pasi‐
16
Laikrodžio funkcijos
6.
rodys maždaug po 2 minučių. Kai temperatūra yra maždaug 96 °C, pasigirsta garso
signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Palieskite , kad išjungtumėte garso signalą ir prietaisą.
Kai gariklis tuščias, pasigirs garso signalas.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia, išvalyki‐
te gariklio sistemą, naudodami šiek tiek acto.
Palikite prietaisą visiškai išdžiūti atviromis durelėmis.
Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
• Likęs karštis:
– veikia orkaitės funkcija arba programa: kaitinimo elementai išjungiami, likus 10% laiko
iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius veikia toliau). Sąlyga: maisto ruošimo laikas
yra ilgesnis nei 30 minučių arba naudojate laikrodžio funkcijas („Trukmė“, „Pabaiga“,
„Atidėjimo laikas“);
– orkaitė yra išjungta – šią šilumą galite panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Rodmuo: laik‐
rodžio / likusio karščio ekrano rodmuo rodo likusią temperatūrą, brūkšneliai rodo kren‐
tančią temperatūrą.
• Orkaitės lemputė išjungta – palieskite , kad išjungtumėte orkaitės lemputę maisto ruo‐
šimo metu;
, kol ekranas išsi‐
• Ekranas išjungtas – jei reikia, išjunkite prietaisą. Kartu lieskite ir
jungia (arba įsijungia).
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės funkcija“.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBO‐
LIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Laiko skaičiavimui pradėti. Rodo, kaip ilgai veikia prietaisas. Ši
funkcija neturi poveikio orkaitės veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių „Paros
laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Galite kartu naudoti funkci‐
jas „Trukmė“ ir „Pabaiga“, jeigu prietaisas vėliau bus įjungia‐
mas ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutiklinio
laukelio palietimu bet kada vėliau.
Laikrodžio funkcijos
17
Laiko atskaita pirmyn
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus
šilti.
,
Laikmačio atstatymas: pakartotinai palieskite , kol ekrane ims mirksėti . Lieskite
kol ekrane rodomas užrašas „00:00“ ir laikmatis „Laiko atskaita pirmyn“ pradeda vėl skai‐
čiuoti.
Laikmačio „Laiko atskaita pirmyn“ naudoti negalima, kai nustatyta funkcija „Trukmė“ arba
„Pabaiga“.
Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pa‐
matysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytu‐
Naudojate
mėte minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
.
Patvirtinkite su
arba
, kad nustatytumėte valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
Naudokite
Jeigu paliesite arba
nustatydami valandas funkcijai „TRUKMĖ“, prietaisas pereis
funkcijos „PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės funkciją ir temperatūrą.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
Ekrane pradės mirksėti .
arba
, kad nustatytumėte funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia nustatykite
Naudokite
arba , kad patvirtintumėte.
minutes, po to valandas) ir
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas.
simbolis ir laiko nustatymas ims mirksėti ekrane. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Išjunkite prietaisą.
Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“, likus 2 minutėms prieš maisto ruošimo pa‐
baigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė. Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“
18
Laikrodžio funkcijos
arba „TRUKMĖ“ nustatymo. Per šias dvi minutes galite patikrinti ruošiamą maistą ir, jei rei‐
kia, pailginti funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
Funkcijos „SET+GO“ nustatymas
Prietaisui paleisti su reikalingais nustatymais tik vienu jutiklinio laukelio palietimu bet kada
vėliau.
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba programą) ir temperatūrą (žr. skyrių „Orkaitės funkci‐
jos nustatymas“ ir „Orkaitės temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
3. Pakartotinai palieskite , kol ekrane pradės mirksėti .
, kad nustatytumėte funkciją „SET+GO“.
4. Palieskite
Ekrane rodoma ir su tašku. Šis taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką (išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad paleistumėte
funkciją „SET+GO“.
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
Funkcijos „LAIKMATIS“ nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei atskaitai nustatyti (iki 23:59 minučių). Ši funkcija
neturi įtakos orkaitės veikimui. Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet kada, net jei prie‐
taisas yra išjungtas.
1. Paspauskite .
Ekrane pradės mirksėti ir „00“.
2. Funkcijai „LAIKMATIS“ nustatyti naudo‐
arba
. Pirmiausia nustatykite
kite
sekundes, po to minutes ir valandas.
arba funkcija „LAIKMA‐
3. Palieskite
TIS“ įsijungs automatiškai po 5 sekun‐
džių.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užra‐
šas „00:00“ ir .
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Atidėto paleidimo funkcijos nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“ ir „PABAIGA“ galima naudoti kartu, jeigu norite, kad vėliau or‐
kaitė automatiškai įsijungtų ir išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją „TRUKMĖ“
, po to „PABAIGA“ (žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos „PABAIGA“
nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane rodomas statiškas orkaitės funkcijos simbolis,
su tašku ir . Taškas rodo, kuri laikrodžio funkcija rodoma laikrodžio / likusio karščio ekra‐
no rodmenyje.
Automatinės programos
19
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Yra 25 automatinės programos ir receptai. Kai nežinote arba nemokate paruošti patiekalo,
naudokite automatinę programą. Automatinių programų receptus galite rasti receptų knygo‐
je.
Galimos trys automatinių programų rūšys:
• receptai;
• automatinės programos su nurodomu svoriu;
• automatinės programos su maisto jutikliu.
Automatinių programų receptai.
Automatinių programų receptų nustatymas
1. Dukart palieskite , kol ekrane pasirodo .
Ekrane rodomas simbolis ir automatinės programos numeris.
arba
, kad pasirinktumėte automatinių programų receptus.
2. Palieskite
arba automatinių programų receptas įsijungs automatiškai po penkių se‐
3. Palieskite
kundžių.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas. Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Automatinės programos su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja gaminimo trukmę.
1. Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
arba
, kad nustatytumėte svorio programą (žr. „Receptų knyga“).
2. Palieskite
Ekrane rodomas: maisto ruošimo laikas, trukmės simbolis , numatytasis svoris, ma‐
tavimo vienetas (kg, g).
arba nustatymai įsirašys automatiškai po 5 sekundžių.
3. Palieskite
4. Prietaisas pasileidžia. Svorio vieneto simbolis mirksi ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
arba
. Paspauskite
.
numatytąjį svorį naudodamiesi
5. Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
Automatinės programos su kepimo temperatūros jutikliu
Maisto kepimo temperatūra yra numatytoji ir nustatyta programose vidaus kepimo tempera‐
tūros jutikliu. Programa baigiama, kai prietaisas pasiekia nustatytą vidinę kepimo temperatū‐
rą.
20
Priedų naudojimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pakartotinai lieskite , kol ekrane pamatysite .
Prijunkite kepimo temperatūros jutiklį (žr. „Kepimo temperatūros jutiklis“).
arba
, kad nustatytumėte kepimo temperatūros jutiklio programą.
Palieskite
Kai kepimo temperatūros jutiklio programa yra nustatyta, ekrane rodomas maisto ruoši‐
.
mo laikas, ir
arba nustatymai įsirašys automatiškai po sekundžių.
Palieskite
Pasibaigus nustatytam laikui, minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte
garsinį signalą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja vidinę mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustatytos
temperatūros, prietaisas išsijungia.
Galima atlikti du temperatūros nustatymus:
• orkaitės temperatūra: žr. kepimo lentelę receptų knygoje;
• vidinė temperatūra: žr. mėsos termometro lentelę receptų knygoje.
Naudokite tik pateiktąjį mėsos termometrą arba originalias keičiamąsias dalis.
1.
2.
3.
4.
5.
Įjunkite prietaisą.
Įdėkite mėsos termometro galą (su sim‐
ant rankenos) į mėsos vidurį.
boliu
Įkiškite mėsos termometro kištuką į liz‐
dą, esantį prietaiso priekyje.
ir nustatyta
Ekrane mirksi simbolis
mėsos temperatūra. Pirmą kartą naudo‐
jant temperatūra yra 60 °C, o naudojant
kitus kartus – paskutinė nustatyta vertė.
arba
, kad nustatytu‐
Palieskite
mėte mėsos temperatūrą.
arba nustatymai bus iš‐
Palieskite
saugoti automatiškai po penkių sekun‐
džių.
Jūs galite nustatyti mėsos temperatūrą, tik kai mirksi simbolis
. Jeigu ekrane rodomas
nejudantis simbolis
, prieš nustatydami mėsos temperatūrą paspauskite
ir
arba
, kad galėtumėte nustatyti naują vertę.
Priedų naudojimas
6.
21
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama vidinė temperatūra ir (rodantis santykį tarp nustatytos ir esa‐
mos orkaitės temperatūros).
Gaminant maistą, mėsos termometras turi būti mėsoje ir lizde.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę, laikmačio / likutinės šilumos ekrane rodoma laik‐
mačio funkcijos vertė. Kai baigiamas pirmasis skaičiavimas, laikmačio / likutinės šilumos
ekrane rodoma - ir apytikrė gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais ekrane at‐
naujinama trukmės vertė.
7. Kai prietaisas pasiekia nustatytą vidinę temperatūrą, mirksi vidinė temperatūra ir
.
Dvi minutes skamba garsinis signalas.
Norėdami išjungti garso signalą, palieskite jutiklinį lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate mėsos termometrą. Jis yra karštas. Galima apsideginti.
9. Išjunkite prietaisą.
Dėdami mėsos termometrą į lizdą, jūs atšaukiate laikrodžio funkcijų nuostatas.
Kai gaminate su mėsos termometru, galite pakeisti temperatūrą, rodomą temperatūros / lai‐
ko ekrane. Įkišus mėsos termometrą į lizdą ir nustačius orkaitės funkciją ir temperatūrą,
ekrane rodoma esama vidinė temperatūra.
Kelis kartus palieskite
, kad pamatytumėte kitas tris temperatūras:
• esamą mėsos temperatūrą;
• orkaitės nustatytą temperatūrą;
• esamą orkaitės temperatūrą.
Nustatyta mėsos temperatūra pasikeičia į esamą vidinę temperatūrą ir esama orkaitės tem‐
peratūra – į nustatytą orkaitės temperatūrą.
Orkaitės priedų montavimas
Gili keptuvė ir vielinė lentynėlė turi dvigubus šoni‐
nius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių for‐
ma apsaugo orkaitės priedus nuo pasvirimo.
22
Priedų naudojimas
Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio montavi‐
mas kartu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus prikaistuvio.
Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną iš orkaitės krei‐
piamųjų laikiklių lygių.
Ištraukiami bėgeliai - Orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėkite
taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę yra papil‐
doma priemonė, apsauganti virtuvės reikmenis,
kad jie nenuslystų.
Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite gro‐
teles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.
Papildomos funkcijos
23
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją norėdami įrašyti savo mėgstamiausius orkaitės funkcijos ar progra‐
mos temperatūros ir laiko nustatymus.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite ilgiau negu tris sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
3. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas įjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite . Prietaisas išjungia jūsų mėgstamiausią pro‐
gramą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir temperatūrą.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą, naudodami . Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
2. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo SAFE.
Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas. Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas / išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite nuostatą.
2 sekundes. Pasigirsta garso signalai.
3. Kartu palieskite ir palaikykite ir
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“, prietaisą galima išjungti. Išjungus prietaisą, funkcija
„Mygtukų užraktas“ išjungiama.
Jei orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“, durelės užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo Loc.
24
Papildomos funkcijos
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu leidžia pridėti arba pašalinti funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite
įjungti ar išjungti likusio karščio indikatorių). Nustatymų meniu gali būti iki septynių nusta‐
tymų (nuo SET1 iki SET7). Skirtingiems modeliams nustatymų skaičius gali būti skirtingas.
Žr. žemiau pateiktą lentelę su galimomis kiekvieno nustatymo vertėmis.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET1
SET+GO
ON/OFF
SET2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKA‐
TORIUS
ON/OFF
SET3
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLIC/BEEP/OFF
SET4
KLAIDŲ SIGNALAI
ON/OFF
SET5
APTARNAVIMAS
ON/OFF
SET6
ATKURTI NUOSTATAS
YES/NO
SET71)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON/OFF
1) Tik kai kuriems modeliams
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu įjungimas
1. Jei reikia, išjunkite prietaisą .
2. Palieskite ir palaikykite tris sekundes.
Ekranas rodo „SET1“ ir mirksi „1“.
/
, kad nustatytumėte nustatymą.
3. Palieskite
.
4. Paspauskite
/
, kad pakeistumėte nustatymo reikšmę.
5. Palieskite
.
6. Paspauskite
Orkaitės automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio laiko automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Orkaitės temperatūra
Išjungimo laikas
30–120 °C
12,5 val.
120–200 °C
8,5 val.
200–230 °C
5,5 val.
Po automatinio išjungimo, prietaisui įjungti palieskite bet kurį jutiklinį lauką.
Automatinis išjungimas veikia su visomis orkaitės funkcijomis, išskyrus kepimo žemoje tem‐
peratūroje, mėsos termometro (MT), trukmės, pabaigos ir laiko atidėjimo.
Papildomos funkcijos
25
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjungtas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo
22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas.
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai veikia naktinio šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas persijungia į dieninio šviesumo režimą paskesnėms
10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte laikmatį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai iš‐
liktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietai‐
sas atvės.
Mechaninis durelių užraktas
Parduodamo prietaiso durelių užraktas nėra įjungtas.
Durelių užrakto įjungimas Patraukite durelių
užraktą į priekį, kol užsifiksuos.
Durelių užrakto išjungimas Paspauskite du‐
relių užraktą atgal į skydelį.
Prietaiso durelių atidarymas
1. Nuspauskite ir palaikykite durelių už‐
raktą.
2. Atidarykite dureles.
Nestumkite durelių užrakto, kai uždarote prietaiso dureles.
Kai išjungiate prietaisą, mechaninis durelių užraktas neišsijungia.
26
Valymas ir priežiūra
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Nuvalykite visus priedus (minkšta šluoste su šiltu vandeniu ir valymo priemone) po kiek‐
vieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
• Jeigu turite neprikepančių priedų, neplaukite jų intensyvaus poveikio priemonėmis, ašt‐
riais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.
Valymas garais
1.
2.
3.
4.
5.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
Įpilkite maždaug 250 ml vandens ir 3 šaukštus acto tiesiai į gariklį.
Nustatykite valymo garais funkciją. Žr. „Orkaitės funkcijos“.
Ekrane rodoma trukmė (15 minučių) ir numatytoji temperatūra. Palieskite „Gerai“, kad
būtų pradėtas valymas.
Kai baigiamas valymas garais, girdimas garsinis signalas. Norėdami išjungti signalą,
palieskite bet kurį jutiklio lauką.
Išvalykite prietaisą minkšta šluoste. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
Palikite dureles atviras maždaug 1 valandai, kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
Galite naudoti funkciją „Pabaiga“ valymo paleidimui atidėti. Žr. „PABAIGOS nustatymas“.
Lentynos atrama
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.
Lentynų atramų išėmimas
1.
Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
Valymas ir priežiūra
2.
Atramas priekiniuose laikikliuose truputį
palenkite į vidų.
3.
Išimkite atramas iš galinio laikiklio.
27
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Garų ruošimo sistema
ATSARGIAI
Po kiekvieno naudojimo išdžiovinkite gariklį. Sugerkite vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų, pašalinkite jas vandeniu su actu.
ATSARGIAI
Cheminės kalkių valymo priemonės gali pažeisti emalį. Laikykitės gamintojo nurodymų.
Vandens stalčiaus ir gariklio valymas:
1. Per vandens stalčių į gariklį įpilkite acto tirpalo (maždaug 250 ml). Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml) praplaukite garų ruošimo sistemą per vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų, palikite dureles praviras.
Orkaitės lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Orkaitės lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.
28
Valymas ir priežiūra
Prieš keisdami orkaitės lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vi‐
daus pažeidimų.
Orkaitės lemputės keitimas
1. Stiklinis lemputės gaubtelis yra ant orkaitės vidaus lubų.
Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Jeigu reikia, orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300 °C karščiui atsparia lempute.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Orkaitės lemputės ir gaubtelio (kairėje orkaitės pusėje) keitimas:
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Kryžminiu atsuktuvu nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Jeigu reikia, pakeiskite orkaitės lempu‐
tę.
Naudokite to paties tipo orkaitės lemputę.
5.
6.
Vėl uždėkite metalinį dangtelį ir tarpiklį
bei prisukite varžtus.
Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
Durelių ir stiklo plokštės
Jei norite valyti dureles, nuimkite jas.
ATSARGIAI
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
Durelių nuėmimas
1. Iki galo atidarykite dureles.
Ką daryti, jeigu...
2.
3.
4.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite dureles iki pirmos padėties
(maždaug 70° kampas).
Laikykite dureles viena ranka iš vienos
pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite kampu
aukštyn.
29
A
A
Norėdami sumontuoti dureles, atlikite veiks‐
mus atvirkščia tvarka.
Stiklo plokščių skaičius yra skirtingas skirtingiems modeliams.
ATSARGIAI
Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto, lygaus pagrindo, kad nesusibraižytų.
Durelių stiklo plokščių išėmimas ir valymas
1. Nuimkite dureles.
2. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspaus‐
kite į vidų ir atlaisvinkite fiksatorių.
3. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
B
4.
5.
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršu‐
tiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Nuvalykite durelių stiklo plokštes.
Norėdami sumontuoti plokštes, atlikite proce‐
dūrą atvirkščia tvarka. Pirmiausia įdėkite ma‐
žesnę plokštę, po to didesnę.
KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. skyrių „Saugos informacija“.
Gedimas
Prietaisas nekaista.
Galima priežastis
Prietaisas yra išjungtas.
Sprendimas
Įjunkite prietaisą.
30
Techniniai duomenys
Gedimas
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas paros laikas.
Nustatykite laikrodį. Žr. „Pirma‐
sis paros laiko nustatymas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos nuosta‐
tos.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Prietaisas nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjun‐
gimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungi‐
mas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl perdegusio saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai suveikia,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką
Nešviečia orkaitės lemputė.
Perdegė orkaitės lemputė.
Pakeiskite orkaitės lemputę.
Ekrane rodoma F102.
Sugedęs durelių užraktas.
• Tinkamai uždarykite dureles.
• Išjunkite prietaisą namų sau‐
gikliu arba apsauginiu jun‐
gikliu skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite prie‐
taisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
užrašas „F102“, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Ekrane rodomas klaidos kodas,
kurio nėra šiame sąraše.
Įvyko elektros gedimas.
• Išjunkite prietaisą namų sau‐
gikliu arba apsauginiu jun‐
gikliu skirstomojoje saugiklių
dėžutėje ir vėl įjunkite prie‐
taisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į
techninės priežiūros tarnybą.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techni‐
nės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
Gaminio numeris (PNC)
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
.........................................
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Aplinkosauga
Dažnis
31
50 Hz
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai išmesdami šį produktą, jūs
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali
sukelti netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo tarnybą
arba parduotuvę, kurioje pirkote šį produktą.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės dalys yra
pažymėtos tarptautinėmis santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir pan. Išmeskite pakavimo
medžiagas į atliekų tvarkymo punktuose specialiai šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo kon‐
teinerius.
www.aeg.com/shop
892938064-B-252012
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement