AEG BY9314001M User manual

AEG BY9314001M User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
BY9314001
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 13
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 15
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 17
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 19
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................41
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 43
14. TECHNINĖ INFORMACIJA..................................................................................45
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 45
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
5
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.aeg.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
•
•
•
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
7
8
www.aeg.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
Funkcija
Pastabos
Rodmuo
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Rankenėlė
Meniu padėčiai pasirinkti.
Nieko daryti nerei‐ Patvirtinamas pasirinkimas arba nustatymas.
kia
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitini‐
mo funkcijai palieskite jutiklio lauką, kad pakeistu‐
mėte mėsos termometro nuostatas, nustatytumėte
laikmatį arba funkcijas Mygtukų užraktas, Mėgsta‐
miausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go.
Kepimas
Automatinių programų kategorija.
Kepsnių kepimas
Automatinių programų kategorija.
Pusfabrikačiai
Automatinių programų kategorija.
Orkaitėje gamina‐
mi patiekalai
Automatinių programų kategorija.
Pica
Automatinių programų kategorija.
LIETUVIŲ
9
4.2 Ekranas
A
B
C
10:30
00:34
17:46
180°C
E
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Funkcijos trukmė ir pabaiga
Temperatūra
Kaitinimo indikatorius
D
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės svorio progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima
pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
10
www.aeg.com
5.2 Pirmasis prijungimas
•
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
•
1. Nustatykite vertes rankenėle.
Kalibravimas:
2. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
5.3 Kalibravimas
Norėdami gauti geriausius rezultatus su
funkcija Automatinis kepimas, privalote
sukalibruoti prietaisą. Kalibravimo laikas
– 4 valandos.
Jeigu gaminate tik
neautomatiniu būdu, šią
procedūrą galite praleisti.
Sąlygos:
•
•
Temperatūra virtuvėje privalo būti
žemesnė nei 35 °C.
Pastatykite prietaisą į jam numatytą
vietą.
Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir
daugiau jo neišjunkite.
Jeigu prietaisą perstatysite į kitą vietą
arba nutrūks elektros tiekimas,
privalėsite vėl pakartoti šiuos
veiksmus.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Pagrindiniai
nustatymai ir spauskite „Gerai“.
3. Pasirinkite funkciją: Kalibravimas ir
spauskite „Gerai“.
Jeigu kalibravimą atliekate
pirmą kartą, norėdami
pradėti procedūrą, kategoriją
galite nustatyti iš valdymo
skydelio arba pasirinkti
funkciją iš pagrindinio meniu
Automatinis kepimas.
PERSPĖJIMAS!
Prieš naudodami prietaisą,
įsitikinkite, ar jis atvėso.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
sukite rankenėlę pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simb‐
olis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Automatinis kepimas
Pateikiamas automatinių kategorijų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Pirolizė
Pirolizinis valymas.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitoms nuostatoms nustatyti.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
LIETUVIŲ
11
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simb‐
olis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esa‐
mas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Kaitinti+palaikyti.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano parodymų kontrastiš‐
kumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
Kvapų filtras
Įjungiama arba išjungiama ši funkcija. Apsaugo
nuo kvapų ruošiant maistą. Jeigu išjungta, regu‐
liariai savaime išsivalo.
Kalibravimas
Pradedamas kalibravimas.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Karšto oro srautas
Naudojimo sritis
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir mais‐
tui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tem‐
peratūrą nei funkcijai: Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas.
12
www.aeg.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrin‐
do. Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą
nei funkcijai: Apatinis+viršutinis kaitinimas.
Kepimas žemoje temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis+viršutinis kaiti‐
nimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skar‐
dose ant 1-os lentynos. Ši funkcija buvo naudoja‐
ma energijos naudojimo efektyvumo klasei nusta‐
tyti pagal standartą EN50304.
Šilumos palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš
kepimą.
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunau‐
dojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę infor‐
maciją apie rekomenduojamas nuostatas rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
6.4 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
6.6 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
, kad patvirtintumėte.
7. Paspauskite
Jeigu norite pakeisti kaitinimo funkciją,
. Jeigu norite pakeisti
spauskite
temperatūrą, pasukite rankenėlę dešinėn
arba kairėn.
1. Norėdami įjungti funkciją, vėl ir vėl
lieskite , kol ekrane bus rodoma:
Greitasis įkaitinimas.
2. Spauskite
išjungti.
funkcijai įjungti arba
6.7 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
6.5 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
14
www.aeg.com
Laikrodžio funkcija
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
Naudojimo sritis
Prieš naudodami
funkcijas Trukmė,
Pabaiga, pirmiausiai
turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą.
Prietaisas automatiškai
išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo
pat metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Rankenėle nustatykite reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
LIETUVIŲ
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
Kai įjungta funkcija Laiko pratęsimas,
rodoma papildoma minutė.
, kad
įjungtumėte arba mygtuką
atšauktumėte.
15
, kad
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Automatinis kepimas
Norėdami naudoti automatines
programos, privalote sukalibruoti
prietaisą.
kategorijų ir pavyzdinių patiekalų
atitikimas pateiktas su šiuo prietaisu
pristatytoje maisto produktų rodyklėje.
Naudokite ją kaip maisto gaminimo
priemonę. Automatinės programos
naudoja iš anksto nustatytą temperatūrą,
kaitinimo funkciją ir maisto gaminimo
laiką.
Naudokite
rekomenduojamus priedus.
Žr. skyrių „Patarimai“.
Šiame prietaise yra automatinės kepimo
programos. Kategorijos pasirenkamos iš
valdymo skydelio. Maisto gaminimo
Automatinis kepimas: kategorijos
Simbolis
Kategorija
Kepimas
Kepsnių kepimas
Pusfabrikačiai
Orkaitėje gaminami patiekalai
Pica
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite patiekalą ir kategoriją iš
maisto produktų rodyklės.
3. Pasirinkite kategoriją valdymo
skydelyje.
4. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
16
www.aeg.com
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Rankenėle per mažiau nei 5
sekundes nustatykite kepimo
temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
17
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją meniu:
Automatinis kepimas.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
18
www.aeg.com
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Sukdami rankenėlę, pakeiskite raidę.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, naudokite rankenėlę ir
4. Paspauskite
,
, kad patvirtintumėte.
Jeigu prietaise yra pirolizės
funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko
simbolis rodomas ekrane.
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Paspauskite
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Apsaugos nuo vaikų užraktą
galite suaktyvinti tik kai
įjungta automatinio kepimo
funkcija.
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
automatiškai užrakinamos.
Jei paliečiate jutiklio lauką,
ekrane pasirodo
pranešimas.
1. Įjunkite prietaisą.
ir , kol
2. Vienu metu palieskite
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Mygtukų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
. Ekrane rodomas pranešimas.
, po tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
paleisti funkciją Set + Go. Nustatyta
kaitinimo funkcija pradeda veikti.
)
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
LIETUVIŲ
10.5 Automatinis
išsijungimas
•
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
•
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
19
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Automatinis kepimas - Kepimas
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Biskvitinis pyragas
Spyruoklinė forma
Vielinė lentynėlė
Naudokite neriebų
arba nedidelį kiekį
riebalų turintį sviestą.
Mielinė pynutė
-
Kepimo padėklas
1 vienetas
20
www.aeg.com
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Pyragas
-
Padėklas
Visiškai pripildykite
padėklą. Nenaudo‐
kite kepimo indo.
Keksas
Keksas
Lentyna
Įvairiems pyragams,
kuriuos kepate skar‐
dose.
Tortas
Pyrago kepimo skar‐
da
Spyruoklinė forma
Lentyna
Pyragai su nedideliu
papuošimu ant vir‐
šaus (pvz., uogiene).
Pyragaitis/Quiche
Apkepo su įdaru
skarda
Spyruoklinė forma
Pyrago kepimo skar‐
da
Lentyna
-
Štrudelis
-
Padėklas
1 vienetas
Vaisių pyragas
Kvadratinė skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Su džiovintais vai‐
siais.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Kepimo forma
Duonos skarda
Lentyna
1 skarda
- Padėklas
-
Padėklas
1 skarda
- Plokščia duona
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai
(pvz., ilgi batonai)
- Pietų bandelės
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai (pvz., saldžios
mielinės bandelės).
-
-
Angliški patiekalai
Tešla:
Duona:
Bandelės:
Ypatingas pyragas:
- Biskvitas
LIETUVIŲ
21
11.3 Automatinis kepimas–Kepsnių kepimas
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Patiekalas
Ugniai at‐
sparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Jautienos kepsnys
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą ga‐
minimo intensyvumą (su
krauju, vidutiniškai iškep‐
tas ar gerai iškeptas).
Skandinaviška jau‐
tiena
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą ga‐
minimo intensyvumą (su
krauju, vidutiniškai iškep‐
tas ar gerai iškeptas).
Troškinta mėsa
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Užden‐
kite patiekalą dangčiu.
Ėriuko koja, vidut. iš‐ Kepimo in‐
kepta
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
-
Kepta aviena
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį.
Žvėrienos nugarinė
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
-
Kepta žvėriena
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Užden‐
kite patiekalą dangčiu.
Paukštiena/Žuvis
Patiekalas
Ugniai atspa‐
rūs indai
Priedai
Pastabos
Viščiuko/Kalakuto
krūtinėlė
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Viščiukas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko sparneliai
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko šlaunelės
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Kalakutas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Antis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Žąsis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
22
www.aeg.com
Patiekalas
Ugniai atspa‐
rūs indai
Priedai
Pastabos
Visa žuvis
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Kiauliena/Veršiena
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Kiaulienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras
ir gilus kepimo indas
-
Kiaulienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Veršienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras
ir gilus kepimo indas
-
Kepta veršiena
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį. Už‐
denkite patiekalą
dangčiu.
11.4 Automatinis kepimas–Pusfabrikačiai
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Šaldytos bulvės
-
Padėklas
Bulvių pusfabrikačiai,
pavyzdžiui, traškučiai
ar kroketai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
Šaldyta tešla:
Šviežia tešla
Bandelės/Bagetai
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Šaldytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Nešaldytas
-
Padėklas
-
Šaldyta žuvis/Mėsa:
LIETUVIŲ
23
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
- Žuvies apkepas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Žuvis/Mėsa džiūvė‐ sėliuose
Padėklas
Keletas mažų gaba‐
lėlių, pvz., žuvies
piršteliai ar „cordon
bleu“.
Šaldytas pyragas
-
Padėklas
-
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Šaldytas štrudelis
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai.
Užkandis
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
Bulvių patiekalai:
Makaronų patiekalai:
Ryžių patiekalai:
Daržovių patiekalai:
11.5 Automatinis kepimas–Orkaitėje gaminami patiekalai
Patiekalas
Žuvies troškinys:
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
24
www.aeg.com
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
- Aukštas troškinys
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
- Plokščias troškinys
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
Bulvių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Makaronų patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite par‐
mezano sūriu.
Daržovių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Ryžių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Iš anksto paruošti ry‐
žiai.
Saldūs patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Viena didelė kepi‐
mo forma
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Mažos kepimo for‐
mos
Mažose kepimo for‐
mose
Lentyna
Kelios skardos.
Apkepas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite par‐
mezano sūriu.
Sufle:
11.6 Automatinis kepimas–Pica
Patiekalas
Priedai
Pastabos
- Storas
Padėklas
Storapadė, traški su daug
garnyro ar įdaro (amerikietiš‐
ka).
- Plonas
Padėklas
Plonapadė, traški su nedaug
garnyro (itališka).
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šaldyta pica:
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiškai
iškeptas ir be papildomo gar‐
nyro.
Šviežia pica:
LIETUVIŲ
25
Patiekalas
Priedai
Pastabos
- Apkepta
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiškai
iškeptas ir be papildomo gar‐
nyro.
- Neapkepta
Padėklas
Be papildomo garnyro.
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežia pica Apkepta
Padėklas
-
Picos užkandis
Padėklas
-
11.7 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.8 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
26
www.aeg.com
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę ork‐
tūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
50–70
1
Karšto oro srau‐ 140–160
tas
70–90
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
27
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Fatless sponge Karšto oro srau‐ 140–150
cake / Biskvitinis tas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Fatless sponge Apatinis+viršuti‐ 160
cake / Biskvitinis nis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto oro srau‐ 170–1801)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto oro srau‐ 150–170
to tešla
tas
20–25
2
Apple pie / Ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Karšto oro srau‐ 160
tas
60–90
2
Apple pie / ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Apatinis+viršuti‐ 180
nis kaitinimas
70–90
1
60–90
1
Varškės pyragas Apatinis+viršuti‐ 170–190
nis kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Duona (ruginė
Apatinis+viršuti‐
duona):
nis kaitinimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
28
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Apatinis+viršuti‐
tinis
nis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
Karšto oro srau‐ 150
tas
35–55
3
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
35–55
3
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau‐ 160–170
trapios tešlos
tas
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis+viršuti‐
su kremu (pvz., nis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
190–2101)
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
170
biskvito tešlos)2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro srau‐ 140
tas
20–35
3
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
20–30
3
1601)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
29
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto oro srau‐ 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
120–150
3
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro srau‐ 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro srau‐ 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau‐ 1601)
tas
10–25
3
Bandelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro srau‐ 1501)
Maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis+viršuti‐
Maži pyragaičiai nis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis+viršuti‐
pas
nis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
pas1)
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
190–2101)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas)
160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
20–40
2
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
LIETUVIŲ
31
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
32
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apke‐
pas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Obuolių pyragas, už‐ 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elzaso
patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.16 Kepsnių kepimas
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
•
•
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
•
•
33
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaiti‐
nimas
230
120–150
1
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
ta
Terminis ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškepta
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis ke‐
pintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
34
www.aeg.com
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1.5–2
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1.5
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
1–1.5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
Kiškio nugar‐ iki 1 kg
inė / kiškio
šlaunelė
Apatinis+vir‐ 2301)
šutinis kaitini‐
mas
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐ 210–220
šutinis kaitini‐
mas
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐ 180–200
šutinis kaitini‐
mas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
35
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Žuvis
1–1.5
Apatinis+vir‐ 210–220
šutinis kaitini‐
mas
11.18 Mažasis kepintuvas
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
•
Lentynos
padėtis
40–60
1
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐
inė
210–230
25–35
20–25
3
36
www.aeg.com
Patiekalas
Žuvis, 500–1
000 g
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210–230
15–30
15–30
Lentynos padė‐
tis
3/4
Didysis kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / Mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
Toast / Skrebučiai1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai kaneloni,
švieži
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
40–60
2
160–180
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
37
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
vytės1) (300–
Apatinis+viršuti‐ 200–220
nis kaitinimas ar
Terminis kepin‐
tuvas
Prancūziškieji
batonai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
600 g)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.20 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patieka‐
las
Kiekis
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐
štėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
38
www.aeg.com
Patieka‐
las
Kiekis
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.21 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Žemuogės / mė‐
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Kaulavaisiai
Daržovės
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
39
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.22 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.23 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
40
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bat‐
onas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.24 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
LIETUVIŲ
41
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
42
www.aeg.com
12.3 Pirolizė
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
•
jeigu neištraukėte mėsos termometro
kištuko iš lizdo;
• jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
funkcija: Pirolizė. Prietaisas
gali būti pažeistas.
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite prietaisą ir iš pagrindinio
meniu pasirinkite funkciją Pirolizė.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite valymo proceso trukmę:
Parinktis
Aprašas
Greita
1 val. esant
mažam neš‐
varumo laips‐
niui
Įprasta
Intensyvi
4. Palieskite
1 val. ir 30
min. esant
įprastam neš‐
varumo laips‐
niui
2 val. ir 30
min. esant di‐
deliam neš‐
varumo laips‐
niui
, kad patvirtintumėte.
Pradėjus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės
užrakinamos.
Išjunkite prietaisą, kad
sustabdytumėte pirolizinį
valymą jam nepasibaigus.
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol
prietaisas neatvėsta.
Aušinimo fazės metu kai
kurios prietaiso funkcijos
neveikia.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
LIETUVIŲ
43
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
12.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
44
www.aeg.com
13.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Aktyvuotas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos ter‐
mometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lente‐
lėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
LIETUVIŲ
45
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINĖ INFORMACIJA
14.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio identifikatorius
BY9314001M
Energijos efektyvumo indeksas
92,9
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,79 kWh/ciklui
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
41.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
46
www.aeg.com
•
•
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(Trukmė, Pabaiga) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
•
•
•
•
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir lemputė
ir toliau veikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
Kai naudojate funkciją: Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių užgęsta.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
47
867314188-B-432014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement