AEG BP9314001M User manual

AEG BP9314001M User manual
BG
Ръководство за употреба
Фурна
BP9314001
BP931400N
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ............................................................................ 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................... 8
4. КОМАНДНО ТАБЛО................................................................................................9
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА................................................................................ 11
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА.................................................................................15
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ...............................................................................16
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ....................................................... 17
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ............................................................................ 19
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................... 21
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ...................................................................................38
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.........................................................41
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ........................................................................... 43
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате
под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
Разлетите храни трябва да се отстранят преди
пиролитичното почистване. Свалете всички части
от фурната.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за температура в
сърцевината за този уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
•
•
•
•
•
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
БЪЛГАРСКИ
други уреди или шкафове със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
•
5
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
6
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
•
•
•
•
•
•
2.5 Пиролитично
почистване
Риск от нараняване /
пожар / химически емисии
(пушек) в пиролитичен
режим.
•
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
•
•
•
Преди извършване на функцията за
пиролитично самопочистване или
функцията за първа употреба, моля
отстранете от вътрешността на
фурната:
– всички излишни хранителни
остатъци, масло или разлети
мазнини / отлагания.
– всички подвижни предмети
(включително скари, странични
шини и т.н., доставени с
продукта) и по-специални
всички незалепващи тенджери,
тигани, тави, посуда и др.
Прочетете внимателно всички
инструкции за пиролитичното
почистване.
Дръжте децата далеч от уреда,
докато пиролитичното почистване
работи.
Уредът става много горещ и от
предните отвори за охлаждане се
изпуска горещ въздух.
Пиролитичното почистване е
операция с висока температура,
която може да предизвика
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
освобождаването на изпарения от
остатъци от готвене и строителни
материали, препоръчително е
потребителите да:
– осигурят добра вентилация по
време и след всяко
пиролитичното почистване.
– осигурят добра вентилация по
време и след първата употреба
при работа на максимална
температура.
За разлика от хората, някои птици
или влечуги са изключително
чувствителни към потенциални
изпарения, които се отделят по
време на процеса на почистване на
всички фурни с пиролиза.
– Премахнат всички домашни
животни (особено птици), които
са в близост до уреда по време
на и след пиролитичното
почистване и първо да
използват максимална
температура на добре
проветрено място.
Малките домашни любимци също
са много чувствителни към
локалните промени в
температурата около всички фурни
с пиролиза, когато програмата за
пиролитично самопочистване
работи.
Незалепващите покрития върху
тенджери, тигани, тави, прибори и
т.н., могат да бъдат повредени по
време на пиролитично почистване
при висока температура на всички
фурни с пиролиза и също така
•
7
могат да бъдат източник на ниски
нива на вредни изпарения.
Изпарения, излъчени от фурни с
пиролиза / остатъци от храна, както
е описано, не са вредни за хора, в
това число бебета и хора със
здравословни проблеми.
2.6 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
8
www.aeg.com
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1 Kомандно табло
2 Електронен програматор
3 Гнездо за сензора за температура
в сърцевината
4 Нагревател
5 Лампичка
6 Вентилатор
7 Опора на скарата, демонтируема
8 Позиции на скара
7
3.2 Принадлежности
Скара
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Сензор за температурата в
сърцевината
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Тава за печене
За измерване колко е изпечена
храната.
Телескопични водачи
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
БЪЛГАРСКИ
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреда.
Сензо Функция
рно
поле
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
Бутон ОК и
совалка
Потвърждава избора или настройката.
Завъртете совалката, за да я управлявате.
Начален бутон
За извеждане на главното меню.
Време и
допълнителни
функции
За задаване на различни функции. Когато
работи функция за нагряване, докоснете
сензорното поле, за да настроите таймера или
функциите: Заключване, Любима програма,
Загряваване+Задържане, Настрой + Продължи.
Можете също да променяте настройките на
сензора за температура в сърцевината.
Функции
нагряване или
Помощ при
готвене
Докоснете сензорното поле веднъж, за да
изберете функция за нагряване или менюто:
Помощ при готвене. Докоснете сензорното поле
отново, за да превключите между менютата:
Функции нагряване, Помощ при готвене. За да
активирате или деактивирате лампичката,
докоснете полето за 3 секунди.
Избор на
температура
За да зададете температурата или да се покаже
текущата температура в уреда. Докоснете
полето за 3 секунди, за да активирате или
деактивирате функцията: Бързо нагряване.
Таймер
За да настроите функцията: Таймер.
9
10
www.aeg.com
Сензо Функция
рно
поле
Бележка
Любима програма За преглед на Вашите любими програми.
9
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температура
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температура
Дисплеят показва температурата.
Посочване на времето
Дисплеят показва колко време
действа функция нагряване.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за
готвене.
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата в
уреда.
Индикатор за бързо
нагряване
Функцията е активирана. Тази
функция намалява времето за
загряване.
Автоматично тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване
+Задържане
Функцията е активирана.
БЪЛГАРСКИ
11
5. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
5.2 Първо свързване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
5.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
1. Използвайте совалката за
задаване на стойностите.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
2. Натиснете
, за да потвърдите.
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Навигация в менютата
1. Активирайте уреда.
2. Завъртете совалката по или
обратно на часовниковата стрелка,
за да изберете опция от менюто.
По всяко време можете да
се върнете в главното
меню с
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Симв
ол
Елемент от менюто
Приложение
Помощ при готвене
Съдържа списък с автоматични програми.
Функции нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Пиролиза
Пиролитично почистване.
Основни настройки
Можете да ги използвате, за да задавате други
настройки.
Любима програма
Съдържа списък с любими програми за
готвене, създаден от потребителя.
12
www.aeg.com
Подменю за: Основни настройки
Симв
ол
Подменю
Описание
Настройка часовото време
Настройва текущото време на часовника.
Посочване на времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва
текущото време, когато деактивирате уреда.
Настрой + Продължи
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Настрой + Продължи.
Загряваване+Задържане
Когато е ВКЛЮЧЕНА, можете да изберете
функцията от екрана "Избор на опции":
Загряваване+Задържане.
Удължаване на времето
Активира и деактивира функцията Удължаване
на времето.
Контраст на екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост на екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
Усилване на звънеца
Настройва на степени силата на звука при
натискане на бутоните и на сигналите.
Звук. сигнал на бутоните
Активира и деактивира звука при натискане на
сензорните полета. Не е възможно да
деактивирате тона на сензорното поле с ВКЛ./
ИЗКЛ.
Звуци на аларм./греш.
Активира и деактивира звуците на алармата.
Напомняне за почистване
Напомня ви кога да почистите уреда.
Филтър за миризми
Активира или деактивира функцията.
Предпазва от миризми по време на готвене.
Когато е изкл., се самопочиства периодично.
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на
софтуера.
Фабрични настройки
Връща всички настройки към фабричните им
стойности.
БЪЛГАРСКИ
13
6.3 Функции нагряване
Функция нагряване
Приложение
Топъл въздух
За печене на 3 позиции на скарата
едновременно и за сушене на храна.Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за
функцията: Горно + долно нагряване.
Пица нагряване
За готвене на 1 ниво на храна до поинтензивно запичане и хрупкава основа.
Задайте температурата 20 - 40 °C по-ниско
отколкото за функцията: Горно + долно
нагряване.
Вентил. на ниска
темпер.
За приготвяне на особено крехки, сочни
печени меса.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Дълбоко замразени
храни
За да станат хрупкави полуготовите храни като
пържени картофки, картофени резенчета и
пролетни рулца.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или
птици с кости на 1-ва позиция на рафта. Също
и за запичане и запеканки.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Вентил.ниска т.
влажност
За пестене на енергия при печене и
приготвяне на сушено печени продукти. За
печене на приготвени в консервени кутии
продукти на 1 ниво. Тази функция се използва
за дефиниране класа на енергийна
ефективност, съгласно EN50304.
Поддържане на
топлина
За поддържане на храната топла.
Размразяване
За размразяване на замразени храни.
Долно нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Втасване на тесто1
За регулирано надигане на тесто с мая преди
печене.
14
www.aeg.com
Функция нагряване
Приложение
Печене на хляб
За изпичане на хляб.
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също и за запичане.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например
кисели краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр. ябълки,
сливи, праскови) и зеленчуци (напр. домати,
тиквички, гъби).
Затопляне на чиния
За затопляне на чинии преди сервиране.
ECO печене1
Функциите тип ЕКО ви позволяват да
оптимизирате потреблението на
електроенергия по време на готвене. За целта
първо трябва да зададете времето за готвене.
Повече информация за препоръчителните
настройки може да намерите в таблиците за
готвене, където е обяснена съответната
функция.
6.4 Активиране на функция
нагряване
6.6 Индикатор за бързо
нагряване
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Функции
нагряване.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Задайте функция за нагряване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
6.5 Индикатор за нагряване
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва.
За да активирате функцията,
за 3 секунди.
задръжте
Индикаторът за загряване се сменя.
6.7 Остатъчна топлина
Когато деактивирате уреда, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
БЪЛГАРСКИ
15
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази функция не влияе
върху работата на уреда. Можете също да
я активирате, когато уредът е
деактивиран.
Натиснете , за да активирате
функцията. Използвайте совалката, за да
зададете минутите и
да стартирате.
Времетр.
За задаване на продължителност на
операцията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на
функция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
7.2 Настройка на функциите
за време
•
•
•
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва
първо да зададете
функция за нагряване и
температура. Уредът се
деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв.
едновременно, ако
желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате
сензора за температура
в сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
16
www.aeg.com
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
3. Използвайте совалката, за да
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване на времето
Функцията: Удължаване на времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Приложима е при всички
функции за нагряване с
Времетр. или Автоматично
тегло.
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
Условия за работа на функцията:
•
•
Зададената температура е над 80
°C.
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
необходимия брой
4. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
някое сензорно поле.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
или
за отказ.
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
.
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
8.2 Помощ при готвене с
Автоматична рецепта
Този уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ при
, за да
готвене. Натиснете
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
БЪЛГАРСКИ
Когато използвате
функцията: Ръчно, уредът
използва автоматичните
настройки. Можете да ги
промените както и другите
функции.
8.3 Помощ при готвене с
Автоматично тегло
Тази функция автоматично изчислява
времето за печене. За да я
използвате, трябва да въведете
теглото на храната.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Помощ при
, за да
готвене. Натиснете
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
17
4. Изберете функцията: Автоматично
тегло. Натиснете
, за да
потвърдите.
5. Използвайте совалката, за да
настроите теглото на храната.
Натиснете
, за да потвърдите.
Автоматичната програма стартира.
6. Можете по всяко време да
промените теглото. Използвайте
совалката, за да промените
теглото.
7. Когато времето изтече, се чува
звуков сигнал. Натиснете някое
сензорно поле, за да деактивирате
сигнала.
При някои програми,
обърнете храната след 30
минути. Екранът показва
напомняне.
, за да потвърдите.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за
температурата
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
2. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
подходящи резервни
части.
Сензорът за температура в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
1. Активирайте уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
4. Използвайте совалката след помалко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
18
www.aeg.com
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
зададените на фурната температури
(минимум 120 °C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Уредът се деактивира
автоматично.
7. Докоснете някое сензорно поле, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
Скара и дълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
•
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
•
Дълбока тава:
Всички принадлежности
имат малки
вдлъбнатини в горната
част на десните и
левите си страни, за да
увеличат
безопасността.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане.
Високият ръб около
скарата е средство за
предотвратяване на
изплъзване на
готварски съдове.
БЪЛГАРСКИ
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани в уреда,
преди да затворите
вратичката на фурната.
19
Тавичка за печене или дълбока тава:
Поставете тавата за печене или
дълбоката тава върху телескопичните
водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата върху дълбоката
тава за печене. Сложете скарата и
тавата върху телескопичните водачи.
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любима програма
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любима програма. Могат да се
запаметят до 20 програми.
Запаметяване на програма
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Използвайте совалката, за да я
промените.
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
За да запаметите любимата си
програма можете също така да
натиснете и задържите , докато
дисплеят покаже: ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
20
www.aeg.com
покаже първата свободна позиция в
паметта, използвайте совалката и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна името
на прогр..
Активиране на програмата
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любима
програма.
, за да потвърдите.
3. Натиснете
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете , за да отидете директно
в менюто: Любима програма. Можете
също да я използвате, когато уредът е
деактивиран.
10.2 Използване на Защита
за деца
Функцията Защита за деца
предотвратява неумишлената работа
с уреда.
Ако функцията за пиролиза
работи, вратичката се
заключва автоматично.
При натискане на сензорно
поле на екрана се показва
съобщение.
1. Активирайте уреда.
2. Докоснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
4. Натиснете
Ако работи функцията
Пиролиза, вратичката е
заключена и на дисплея се
показва символ на ключ.
За да деактивирате функцията,
натиснете
. На дисплея се показва
съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция за нагряване (или програма),
която да използвате по-късно с едно
докосване на сензорното поле.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Времетр..
4. Задайте времето.
необходимия брой
5. Натиснете
пъти, докато екранът покаже:
Настрой + Продължи.
6. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете сензорно поле (освен ),
за да стартирате функцията: Настрой
+ Продължи. Зададената функция за
нагряване стартира.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
10.3 Заключване
•
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
•
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
, за да потвърдите.
Заключване се включва
докато функцията за
нагряване работи.
Менюто: Основни
настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
БЪЛГАРСКИ
10.5 Автоматично
изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
деактивира автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура (°C)
Време за
изключване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - максимум
1.5
Автоматичното
изключване не работи с
функциите: Осветление,
сензор за
температурата,Приключв.,
Времетр..
10.6 Яркост на екрана
•
•
21
Нощна яркост - когато уредът е
изключен, яркостта на екрана е помалка между 22:00:00 и 06:00:00
часа;
Дневна яркост:
– Когато уредът е активиран.
– Ако докоснете някое сензорно
поле по време на нощна яркост
(освен полето ВКЛ./ИЗКЛ.),
дисплеят се връща към дневна
яркост за следващите 10
секунди.
– Ако уредът е деактивиран и
настроите функцията:. Таймер.
Когато функцията приключи,
екранът се връща към нощна
яркост.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
Има два режима за яркост на екрана:
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане на топлина
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне на чиния
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
Автоматичната температура е 70 °C.
22
www.aeg.com
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване на тесто1
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото, и го покрийте с
мокра кърпа или найлоново фолио.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване на тесто1.
Задайте необходимото време.
11.3 Печене
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви уред.
Приспособете обичайните си
настройки (температура, време за
готвене) и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
•
Производителят препоръчва да
използвате по-ниска температура
първия път.
• Ако не можете да откриете
настройките за определена
рецепта, се ориентирайте по друга
подобна.
• Можете да удължите времето за
печене 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
• Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
• При по-дългото време за печене,
можете да изключите фурната
приблизително 10 минути преди
края на времето за печене и да
използвате остатъчната топлина.
Когато готвите замразена храна,
тавите във фурната могат да се
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
11.4 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се е
зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е
неправилна.
Поставете сладкиша на пониска скара.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде висока.
задайте малко по-ниска
температура на фурната.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Времето за печене е
прекалено кратко.
Задайте по-дълго време за
печене. Не можете да
намалите времето за
печене като зададете повисоки температури.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Има прекалено много
течност в сместа.
Използвайте по-малко
течност. Внимавайте с
времената за бъркане,
особено ако използвате
универсални миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде ниска.
задайте по-висока
температура на фурната.
БЪЛГАРСКИ
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е
прекалено дълго.
При следващото печене
задайте по-кратко време
на печене.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Температурата на фурната Задайте по-ниска
е прекалено висока и
температура и по-дълго
времето за печене
време за печене.
прекалено кратко.
Сладкишът се запича
неравномерно.
Сместа е разстлана
неравномерно.
Сладкишът не е готов за
посоченото време за
печене.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде ниска.
задайте малко по-висока
температура на фурната.
23
Разстелете сместа
равномерно в тавата за
печене.
11.5 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен
сладкиш/
плодови
сладкиши
Топъл въздух
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Топъл въздух
cake /
Пандишпан без
мазнини
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Горно + долно
cake /
нагряване
Пандишпан без
мазнини
160
35 - 50
2
Блат - леко
тесто
Топъл въздух
170 - 1801)
10 - 25
2
Блат пандишпан
Топъл въздух
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie /
Топъл въздух
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
24
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Apple pie /
Горно + долно
Ябълков пай (2 нагряване
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
180
70 - 90
1
Чийзкейк
170 - 190
60 - 90
1
Горно + долно
нагряване
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Козунак
плетен / във
форма на
венец
Горно + долно
нагряване
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Горно + долно
нагряване
160 - 1801)
50 - 70
2
Хляб (ръжен
хляб):
1. Първа част
на процеса
за печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
Горно + долно
нагряване
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Кремки/еклери
Горно + долно
нагряване
190 - 2101)
20 - 35
3
Плодово руло
Горно + долно
нагряване
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от
маслено тесто
с поръсени
капки от
тестото (сух)
Топъл въздух
150 - 160
20 - 40
3
Маслен
бадемов кекс /
сладки кексове
Горно + долно
нагряване
190 - 2101)
20 - 30
3
БЪЛГАРСКИ
25
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Плодови
сладкиши (от
тесто с мая/
смес за
Топъл въздух
150
35 - 55
3
Горно + долно
нагряване
170
35 - 55
3
Плодов
сладкиш върху
леко тесто
Топъл въздух
160 - 170
40 - 80
3
Кейк с мая и
фина заливка
(напр. извара,
сметана, крем)
Горно + долно
нагряване
160 - 1801)
40 - 80
3
пандишпан)2)
Плодови
сладкиши (от
тесто с мая/
смес за
пандишпан)2)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл въздух
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Топъл въздух
Сладкиши от
маслено тесто /
тестени ивици
140
20 - 35
3
Short bread /
Горно + долно
Сладкиши от
нагряване
маслено тесто /
тестени ивици
1601)
20 - 30
3
Сладки от
пандишпанена
смес
Топъл въздух
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци /
целувки
Топъл въздух
80 - 100
120 - 150
3
26
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Сладки с
бадемови ядки
или кокосово
брашно
Топъл въздух
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
тесто с мая
Топъл въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл въздух
от многолистно
тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Горно + долно
нагряване
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Топъл въздух
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Горно + долно
Малки кексчета нагряване
(20 броя/тава)
1701)
20 - 30
3
1) Предварително загрейте фурната.
11.6 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Макарони на
фурна
Горно + долно
нагряване
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Горно + долно
нагряване
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
Турбо грил
160 - 170
15 - 30
1
Багети със
заливка от
топено сирене
Топъл въздух
160 - 170
15 - 30
1
Сладки
суфлета
Горно + долно
нагряване
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфлета Горно + долно
нагряване
180 - 200
30 - 60
1
огретен1)
БЪЛГАРСКИ
27
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пълнени
зеленчуци
Топъл въздух
160 - 170
30 - 60
1
1) Предварително загрейте фурната.
11.7 Вентил.ниска т. влажност
Храна
Видове храни
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
180 - 200
45 - 60
2
Лазаня
180 - 200
45 - 60
2
Запечени картофи
190 - 210
55 - 80
2
Сладки ястия
180 - 200
45 - 60
2
Кръгъл кекс или бриош
160 - 170
50 - 70
1
Козунак плетен / във форма 170 - 190
на венец
40 - 50
2
Кейк от маслено тесто с
поръсени капки от тестото
(сух)
160 - 170
20 - 40
3
Курабийки от тесто с мая
160 - 170
20 - 40
2
11.8 Печене на няколко
нива
Използвайте функцията: Топъл
въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Кремки/еклери
160 - 1801)
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
150 - 160
1) Предварително загрейте фурната.
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
28
www.aeg.com
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
Short bread /
Сладкиши от
маслено тесто/
тестени ивици
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Сладки от
пандишпанена
смес
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Сладки от
белтъци,
целувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многолистно
тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
180
Small cakes /
1501)
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1) Предварително загрейте фурната.
11.9 Вентил. на ниска
темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 - 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. на
ниска темпер. и задайте
БЪЛГАРСКИ
29
правилната температура и тази
във вътрешността.
Храна
Количества
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Говеждо
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Говеждо филе
1000 - 1500 г
120
90 - 150
3
Телешко
печено
1000 - 1500 г
120
120 - 150
1
Стекове
200 - 300 г
120
20 - 40
3
11.10 Пица нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица (тънка)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Пица (обилно
гарнирана)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Киш "Лорен"
170 - 190
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без
набухватели
230 - 2501)
10 - 20
2
Флан от
многолистно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елзаски 230 - 2501)
специалитет,
подобен на пица)
12 - 20
2
Пироги (руски
вариант на
калцоне)
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
30
www.aeg.com
11.11 Печене (на месо)
•
•
•
•
•
Използвайте съдове за печене,
които са термоустойчиви
(прочетете указанията на
производителя).
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене (ако е налична) или на
скарата над дълбоката тава за
печене (на месо).
За печене на чисто месо (без
сланина и лой) използвайте тава за
печене (на месо) с похлупак. Така
месото ще се запази по-сочно.
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава за печене (на месо)
без похлупак.
Препоръчваме в уреда да печете
месо и риба с минимално тегло 1
кг.
•
•
•
•
За да не загарят сосовете и
мазнините, които изпуска месото,
наливайте малко течност в
дълбоката тава за печене.
При необходимост обърнете
месото (след 1/2 - 2/3 от времето за
печене).
Докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове. Така ще
се изпекат още по-добре.
Може да деактивирате уреда
приблизително 10 минути преди
изтичане на времето за печене (на
месо) и да използвате остатъчната
топлина.
11.12 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количеств
а
Функция
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Задушено месо 1 - 1,5 кг
Горно +
долно
нагряване
230
120 - 150
1
Говеждо
печено или
филе: алангле
на см
дебелина
Турбо грил
190 - 2001)
5-6
1
Говеждо
печено или
филе: средно
изпечено
на см
дебелина
Турбо грил
180 - 1901)
6-8
1
Говеждо
печено или
филе: добре
изпечено
на см
дебелина
Турбо грил
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количества Функция
Плешка / врат / 1 - 1,5 кг
бут
Турбо грил
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
160 - 180
1
90 - 120
БЪЛГАРСКИ
31
Храна
Количества Функция
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Котлет / гърди
1 - 1,5 кг
Турбо грил
170 - 180
60 - 90
1
Руло
"Стефани"
750 г - 1 кг
Турбо грил
160 - 170
50 - 60
1
Свински
джолан
(предварителн
о сварен)
750 г - 1 кг
Турбо грил
150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
Турбо грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
1.5 - 2
Турбо грил
160 - 180
120 - 150
1
Агнешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Положение
на скарата
Агнешки
бут /
агнешко
печено
1 - 1.5
Турбо грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко
филе
1 - 1.5
Турбо грил
160 - 180
40 - 60
1
Дивеч
Храна
Количества Функция
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Еленско
месо /
заешко
бутче
до 1 кг
Горно +
долно
нагряване
2301)
30 - 40
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Горно +
долно
нагряване
210 - 220
35 - 40
1
32
www.aeg.com
Храна
Количества Функция
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Еленски бут
1,5 - 2 кг
180 - 200
1
Горно +
долно
нагряване
60 - 90
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче месо
Храна
Количества Функция
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Порции
птиче месо
200 - 250 г
всяка част
Турбо грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин
пиле
400 - 500 г
всяка част
Турбо грил
190 - 210
35 - 50
1
Пиле, млада 1 - 1,5 кг
кокошка
Турбо грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо грил
140 - 160
150 - 240
1
Риба (задушена)
Храна
Количество Функция
(кг)
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
1
Горно +
долно
нагряване
11.13 Единичен грил
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
•
40 - 60
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ВНИМАНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
БЪЛГАРСКИ
33
Единичен грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Говеждо
печено
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка
плешка
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла, 500 210 - 230
- 1000 г
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен грил
Храна
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки стек 7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
1-3
1-3
5
6-8
-
4
филийки1)
Принцеси
1) Предварително загрейте фурната.
11.14 Дълбоко замразени храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пица, замразена
200 - 220
15 - 25
2
Америк. пица,
замразена
190 - 210
20 - 25
2
Пица, охладена
210 - 230
13 - 25
2
Снакс пица,
замразена
180 - 200
15 - 30
2
Пържени картофи,
тънки
200 - 220
20 - 30
3
34
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пържени картофи,
дебели
200 - 220
25 - 35
3
Картоф с корич./
Крокети
220 - 230
20 - 35
3
Картофи на фурна
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / канелони,
пресни
170 - 190
35 - 45
2
Лазаня / канелони,
замразени
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки крилца
190 - 210
20 - 30
2
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Температура
(°C)
Пица,
замразена
Горно + долно
нагряване
според
указанията на
производителя
според
указанията на
производителя
3
Пържени
Горно + долно
200 - 220
3
- 600 г)
Турбо грил
според
указанията на
производителя
Багети
Горно + долно
нагряване
според
указанията на
производителя
според
указанията на
производителя
3
Плодови
сладкиши
Горно + долно
нагряване
според
указанията на
производителя
според
указанията на
производителя
3
картофки1) (300 нагряване или
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.15 Размразяване
•
•
Отстранете опаковката на храната
и поставете храната в чиния.
Използвайте първата позиция за
рафт отдолу нагоре.
•
Не я покривайте ястието с купа или
чиния, тъй като това може да
увеличи времето за размразяване.
БЪЛГАРСКИ
35
Храна
Количеств Време за
Време за
Забележки
а
размразява доразмразя
не (мин)
ване (мин)
Пиле
1 кг
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето върху
обърната дълбока чиния върху
по-голяма чиния. Обърнете по
средата на готвенето.
Месо
1 кг
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата на
готвенето.
Месо
500 г
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата на
готвенето.
Пъстърв
а
150 г
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300 г
30 - 40
10 - 20
-
Чисто
масло
250 г
30 - 40
10 - 15
-
Сметана 2 x 200 гр
80 - 100
10 - 15
Разбийте сметаната, докато още
е леко замразена на места.
Гато
60
60
-
1,4 кг
11.16 Консервиране
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
•
•
•
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бураните
започне да ври (приблизително
след 35 - 60 минути при
еднолитрови буркани), спрете
фурната или намалете
температурата на 100 °C (вж.
таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да
началото на поява готвите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
Ягоди / боровинки /
малини / зряло
цариградско грозде
160 - 170
35 - 45
-
36
www.aeg.com
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Круши / дюли / сини 160 - 170
сливи
Консервиране до
Продължете да
началото на поява готвите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
35 - 45
10 - 15
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да
началото на поява готвите на 100 °C
на мехурчета
(мин)
(мин)
Моркови 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах /
аспержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.17 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
БЪЛГАРСКИ
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
11.18 Печене на хляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бял хляб
180 - 200
40 - 60
2
Багета
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен хляб
190 - 210
50 - 70
2
Черен хляб
180 - 200
50 - 70
2
Пълнозърнест хляб
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Таблица за сензор за температура
Говеждо
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Ребърце / Стек от филе: алангле
45 - 50
Ребърце / Стек от филе: средно изпечено 60 - 65
Ребърце / Стек от филе: добре изпечено
70 - 75
Свинско
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Плешка / шунка / свински врат
80 - 82
Котлет (плешка) / пушено свинско филе
75 - 80
37
38
www.aeg.com
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Руло "Стефани"
75 - 80
Телешко
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Телешко печено
75 - 80
Телешки джолан
85 - 90
Овнешко / агнешко месо
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Овнешки бут
80 - 85
Овнешко филе
80 - 85
Агнешко печено / агнешки бут
70 - 75
Дивеч
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Филе от заек
70 - 75
Заешко бутче
70 - 75
Цял заек
70 - 75
Филе от елен
70 - 75
Еленски бут
70 - 75
Риба
Храна
Температура в сърцевината на
храната (°C)
Сьомга
65 - 70
Пъстърви
65 - 70
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
2
1
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
Задържащите щифтове на
телескопичните водачи
трябва да са обърнати
напред.
12.3 Пиролиза
ВНИМАНИЕ!
Отстранете всички
приставки и подвижни
държачи за полици.
12.2 Демонтиране на
носачите на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
39
Пиролитичното
почистване не може да
започне:
•
ако не сте премахнали накрайника
на сензора за температура в
сърцевината от гнездото.
• ако не сте затворили напълно
вратичката на фурната.
Отстранете най-силното замърсяване
ръчно.
ВНИМАНИЕ!
Ако в същия шкаф има
монтирани други уреди, не
ги използвайте
едновременно с
функцията: Пиролиза.
Това може да причини
повреда на уреда.
1. Почистете вътрешната страна на
вратичката с гореща вода, така че
остатъците да не изгорят от
горещия въздух.
2. Активирайте уреда и изберете от
основното меню функцията:
40
www.aeg.com
Пиролиза. Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Настройте времетраенето на
почистването:
Опция
Описание
Леко замр
1 ч за леко
замърсяване
Нормалнo
1 ч и 30 мин
за обичайна
степен на
замърсяване
Интензив.
4. Докоснете
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
A
2 ч и 30 мин
за силно
замърсяване
, за да потвърдите.
Когато пиролитичното
почистване започне,
вратата на уреда се
заключва.
За да спрете
пиролитичното почистване
преди то да приключи,
деактивирайте уредът.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
След завършване на
функцията, уредът е много
горещ. Оставете го да се
охлади. Съществува
опасност от изгаряния.
Когато функцията
завърши, вратата остава
заключена за фазата на
охлаждане. Някои от
функциите на уреда не са
достъпни по време на
фазата на охлаждане.
12.4 Изваждане и
монтиране на вратичката
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
2
B
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
БЪЛГАРСКИ
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
След почистване, поставете на място
стъклените панели и вратичката.
Направете гореизброените стъпки в
обратен ред. Поставете първо помалкия панел, после по-големия.
12.5 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
41
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте тесен, тъп предмет
(например чаена лъжичка), за да
свалите стъкления капак.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Горната лампичка
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
3. Почистете стъкления капак.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
5. Монтирайте стъкления капак.
6. Поставете левия носач на скарата.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
42
www.aeg.com
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилно зададени.
Фурната не нагрява.
Активирано е
автоматичното
изключване.
Вижте "Автоматично
изключване".
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за
деца" е включена.
Виж "Използване на
Защитата за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно
затворена.
Затворете напълно
вратичката.
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за
температура в
сърцевината не е
правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в
сърцевината възможно понавътре в гнездото.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е
упоменат в тази таблица.
Има електрическа
повреда.
•
•
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на фурната.
Във фурната са оставяни
ястия за твърде дълго
време.
Изключете уреда
посредством
предпазителя на
жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново
показва същото
съобщение за грешка,
свържете се с отдела за
обслужване на клиенти.
Не оставяйте ястията във
фурната за повече от 15 20 минути след края на
готвенето.
БЪЛГАРСКИ
13.2 Данни за обслужване
43
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BP9314001M
BP931400NM
Индекс на енергийна ефективност
94.0
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.99 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.79 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
70 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове Методи за измерване на
производителността.
BP9314001M
42.0 кг
BP931400NM
42.0 кг
14.2 Икономия на енергия
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я
44
www.aeg.com
•
•
дръжте така, колкото може подълго по време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите
с вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
Остатъчна топлина
– При някой функции на фурната,
ако програма с времево
избиране (Времетр., Приключв.)
е активирана и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагревателните елементи се
•
•
•
•
•
изкл. автоматично 10% по-рано.
Вентилаторът и лампата
продължават да работят.
Готвене на изкл. лампа - изкл.
лампата по време на готвене и я
пускайте само когато имате нужда
от нея.
Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие
топло, изберете най-ниската
възможна настройка на
температурата. Дисплеят показва
температурата на остатъчната
топлина.
Еко функции - вижте "Функции
нагряване".
Когато използвате функцията:
Вентил.ниска т. влажност,
лампичката се деактивира след 30
секунди. Можете да го активирате
отново, в зависимост от вашите
предпочитания.
Когато използвате функцията Eco,
лампата се деактивира. Можете да
го активирате отново, в зависимост
от вашите предпочитания.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
45
46
www.aeg.com
БЪЛГАРСКИ
47
867309891-A-372014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement