AEG BP9314001M User manual

AEG BP9314001M User manual
BP9314001
BP931400C
BP931400N
BP931400P
BP9314151
HR Upute za uporabu
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRIJE PRVE UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
FUNKCIJE SATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATSKI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KORIŠTENJE PRIBORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KORISNI SAVJETI I PREPORUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam pružio
godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine jednostavnijim svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta
na čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.aeg.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
3
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako ne‐
pravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede
i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za buduće
potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposob‐
nosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na vi‐
še i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom odrasle osoba odgo‐
vorne za njihovu sigurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Djeca
mlađa od 3 godine ne smiju se ostaviti bez nadzora u
blizini uređaja.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približa‐
vanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni
dijelovi su vrući.
• Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
1.2 Opća sigurnost
• Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
• Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili
stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavi‐
ce.
4
www.aeg.com
• Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za par‐
no čišćenje.
• Prije obavljanja zahvata održavanja isključite na‐
pajanje.
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čiš‐
ćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na
vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može
dovesti do loma stakla.
• Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pi‐
rolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
• Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa
koja je preporučena za ovaj uređaj.
• Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji
dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih
stijenki. Vodilice plitica vratite na mjesto obrnutim re‐
doslijedom.
• Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servis ili osoba sličnih kvalifikacija mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
• Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
2.
SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE
Ovaj uređaj mora postaviti kvalifi‐
cirana osoba.
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
• Pridržavajte se uputa za postavljanje
isporučenih s uređajem.
• Uvijek budite pažljivi kad pomičete
uređaj jer je težak. Uvijek nosite zaštit‐
ne rukavice.
• Uređaj ne povlačite za ručku.
• Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
• Provjerite je li uređaj postavljen ispod i
u blizini sigurnih struktura.
• Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
Spajanje na električnu mrežu
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog
udara.
• Sva spajanja na električnu mrežu tre‐
ba izvršiti kvalificirani električar.
• Uređaj mora biti uzemljen.
HRVATSKI
• Provjerite podudaraju li se električni
podaci na natpisnoj pločici s električ‐
nim napajanjem. Ako to nije slučaj,
kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utič‐
nicu sa zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel na‐
pajanja. Za zamjenu oštećenog kabela
napajanja kontaktirajte ovlašteni ser‐
vis.
• Ne dopustite da kabel napajanje dodi‐
ruje vrata uređaja, posebice kada su
vrata vruća.
• Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
• Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Pobrinite se da nakon postavljanja po‐
stoji pristup utikaču.
• Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
• Ne povlačite kabel napajanja kako bi‐
ste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
• Koristite samo odgovarajuće uređaje
za izolaciju: automatske sklopke, osi‐
gurače (osigurače na uvrtanje izvaditi
iz ležišta), prekidače i sklopnike struje
zemnog spoja.
• Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
2.2 Upotreba
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede, opeklina,
strujnog udara ili eksplozije.
• Ovaj uređaj koristite u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog ure‐
đaja.
• Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
• Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
5
• Isključite uređaj nakon svake upotre‐
be.
• Budite oprezni prilikom otvaranja vrata
dok je uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
• Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
• Ne pritišćite otvorena vrata.
• Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
• Vrata uređaja uvijek držite zatvore‐
nima kad je uređaj u radu.
• Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sa‐
stojaka koji sadrže alkohol može izaz‐
vati miješanje alkohola i zraka.
• Iskre ili otvoreni plamen ne smiju
dospjeti u blizinu uređaja kada otvara‐
te vrata.
• Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim sredst‐
vima u, pored ili na uređaj.
UPOZORENJE
Postoji opasnost od oštećenja
uređaja.
• Kako biste spriječili oštećenje ili gubi‐
tak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno uređaja
posuđe ili druge predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju izravno
na dno uređaja.
- ne stavljajte vodu izravno u vrući ure‐
đaj.
- ne držite vlažnu hranu i posuđe u
uređaju nakon završetka kuhanja.
- budite oprezni prilikom vađenja ili po‐
stavljanja pribora.
• Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije neisprav‐
nost u smislu prava na jamstvo.
• Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
2.3 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Postoji opasnost od ozljede, va‐
tre ili oštećenja uređaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog na‐
pajanja.
6
www.aeg.com
• Uvjerite se da je uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
• Staklene ploče vrata odmah zamijeni‐
te kada su oštećene. Obratite se
ovlaštenom servisu.
• Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
• Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala površi‐
ne.
• Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
• Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite samo neutralna sred‐
stva za čišćenje. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za ri‐
banje, otapala ili metalne predmete.
• Ako koristite sprej za pećnicu, poštujte
sigurnosne upute na ambalaži.
• Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom deter‐
dženta.
Pirolitičko čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda/ požara/
kemijskog isparavanja (dim) u pi‐
rolitičkom načinu rada.
• Prije uključenja funkcije Pirolitičko
samočišćenje ili funkcije Prva Uporaba
iz unutrašnjosti pećnice izvadite:
– Sve prekomjerne ostatke hrane,
ostatke/naslage ulja ili masti.
– Sve uklonjive predmete (uključujući
police, bočne vodilice itd. isporuče‐
ne s uređajem) te posebno sve ne‐
prianjajuće posude, plitice,
pladnjeve, pribor itd.
• Pažljivo pročitajte sve upute za pi‐
rolitičko čišćenje.
• Držite djecu dalje od uređaja dok je
uključeno pirolitičko čišćenje. Uređaj
postane vruć a kroz prednje ven‐
tilacijske otvore izlazi vrući zrak.
• Pirolitičko čišćenje je operacija s vi‐
sokom temperaturom koja može uz‐
rokovati otpuštanje dima od ostataka
jela i konstrukcijskih materijala, te sto‐
ga korisnici moraju:
– Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon prve upotrebe na
maksimalnoj temperaturi.
•
•
•
•
– Omogućiti dobru ventilaciju tijekom i
nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazo‐
vi mogu biti iznimno osjetljivi na mogu‐
će dimove koji se javljaju tijekom po‐
stupka čišćenja svih pirolitičkih pećni‐
ca.
– Kućni ljubimci (osobito ptice) ne
smiju biti u blizini pećnice tijekom i
nakon pirolitičkog čišćenje i prvog
korištenja na maksimalnoj tempera‐
turi u dobro prozračenom području.
Mali kućni ljubimci, također, mogu biti
visoko osjetljivi na lokalne promjene
temperature u blizini svih pirolitičkih
pećnica.
Neprianjajuće površine na posudama,
tavama. pliticama, priboru, itd., može
oštetiti visoka temperatura pirolitičkog
čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a
može biti i izvor štetnih kemijskih
plinova niske razine.
Opisani dimovi koji se ispuštaju iz pi‐
rolitičkih pećnica / od ostataka kuhanja
nisu štetni za ljude, uključujući i djecu
ili osobe s kroničnim oboljenjima.
2.4 Osvijetljenje unutrašnjosti
• Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne kori‐
stite je za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE
Opasnost od strujnog udara.
• Prije zamjene žarulje, uređaj iskop‐
čajte iz električne mreže.
• Koristite samo žarulje istih karakteri‐
stika.
2.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
HRVATSKI
3. OPIS PROIZVODA
1
1 Upravljačka ploča
2
2 Elektronički programator
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Utičnica sonde za pečenje mesa
4 Grijač
5 Žaruljica
6 Ventilator
7 Grijač na stražnjoj stjenci
8 Donji grijač
9 Vodilice za police, mogu se ukloniti
10 Položaji police
9
3.1 Dodatna oprema
Mreža za pečenje
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
Pekač za pecivo
Za torte i biskvite.
Plitica za roštiljanje/pečenje
Za pečenje kolača i mesa ili kao plitica
za sakupljanje masnoće.
Sonda za pečenje mesa
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
7
8
www.aeg.com
Teleskopske vodilice
Za police i pekače.
4. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
4.1 Početno čišćenje
• Sve dijelove izvadite iz uređaja.
• Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pogledajte poglavlje „Čišćenje i
održavanje“.
4.2 Prvo spajanje
Kada uređaj priključujete na električnu
mrežu ili nakon nestanka napajanja,
morate postaviti jezik, kontrast ekrana,
osvjetljenje zaslona i vrijeme. Za po‐
stavljanje vrijednosti koristite kotačić. Pri‐
tisnite OK za potvrdu.
5. UPRAVLJAČKA PLOČA
5.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora
Broj
Polje
se‐
nzora
1
-
2
3
Funkcija
Zaslon
UKLJUČENO/ISKLJUČENO
OK i kotačić
Napomena
Prikazuje trenutačne postavke
uređaja.
Za uključivanje i isključivanje
uređaja.
Za potvrdu odabira ili postavke.
Za pregledavanje zakrenite
kotačić.
HRVATSKI
Broj
Polje
se‐
nzora
Funkcija
Napomena
Tipka Home
4
9
Za prikaz glavnog izbornika.
Vrijeme i dodatne funkcije
5
Za postavljanje raznih funkcija.
Kada radi funkcija pećnice, do‐
dirnite polje senzora za po‐
stavljanje tajmera, sigurnosne
blokade za djecu, memorije Fa‐
voriti programi , Zagrij + Zadr‐
ži , Odaberi + Započni ili za
promjenu postavki sonde za
pečenje mesa.
6
Funkcije pećnice ili Pomoć pri Za odabir funkcije pećnice, jed‐
kuhanju
nom dodirnite polje senzora. Za
odabir funkcije Pomoć pri
kuhanju , dodirnite ga dvaput.
Za uključivanje ili isključivanje
osvjetljenja unutrašnjosti, polje
dodirnite na 3 sekunde.
Odabir temperature
Za postavljanje temperature ili
prikaz trenutačne temperature
u uređaju. Za uključivanje ili
isključivanje funkcije Brzo za‐
grijavanje pećnice , na 3 sekun‐
de dodirnite polje.
7
8
9
Zvučni alarm
Za postavljanje Zvučni alarm .
Favoriti programi
Za pregled vaših favorita pro‐
grama.
Prikaz
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcija pećnice
Vrijeme
Indikator zagrijavanja
Temperatura
Vrijeme trajanja ili završetka funkcije
Ostali indikatori na zaslonu
Simbol
Opis
Zvučni alarm
Funkcija je uključena.
Vremensko su‐
šenje
Prikazuje trenutno vrijeme.
Trajanje
Prikazuje potrebno vrijeme za ciklus pečenja.
10 www.aeg.com
Simbol
Opis
Završetak
Prikazuje kada ciklus pečenja završava.
Prikaz vremena
Prikazuje koliko dugo funkcija pećnice radi.
Indikator za‐
grijavanja
Daje naznaku razine temperature u unu‐
trašnjosti. Ekran je također prikazuje i kada
isključite uređaj, a unutrašnjost je još topla.
Indikator brzog za‐ Funkcija je uključena. Skraćuje vrijeme za‐
grijavanja pećnice grijavanja.
Masa jela-Au‐
tomatika
Sustav automatske mase je uključen ili se
masa može promijeniti.
Zagrij + zadrži
Funkcija je uključena.
6. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
6.1 Kretanje kroz izbornike
Rad sa izbornicima:
1. Uključite uređaj.
Za odabir opcija izbornika kotačić
zakrenite u smjeru kazaljki na satu ili
suprotnom.
3. Za pomicanje u podizbornik ili pri‐
hvaćanje postavke pritisnite OK.
U svakom trenutku možete se vratiti na
.
glavni izbornik pomoću
2.
6.2 Pregled izbornika
Glavni izbornik
Simbol
Stavka izbornika
funkcije
Funkcije pećnice
Sadrži popis funkcija pećnice.
Pomoć pri kuhanju
Sadrži popis automatskih programa
kuhanja.
Favoriti programi
Sadrži popis korisnikovih omiljenih
programa kuhanja.
Pirolitičko
Pirolitičko čišćenje.
Osnovne postavke
Sadrži popis ostalih postavki.
Posebnosti
Sadrži popis dodatnih funkcija pećni‐
ce.
Podizbornik za: Osnovne postavke
Simbol
Podizbornik
Uporaba
Namještanje vremena
Postavlja točno vrijeme na satu.
HRVATSKI
Simbol
11
Podizbornik
Uporaba
Prikaz vremena
Kada je UKLJUČEN, na zaslonu se
prikazuje trenutačno vrijeme kada
isključite uređaj.
ODABERI + ZAPOČNI
Ako je UKLJUČENO, možete aktivira‐
ti ovu funkciju kada uključite funkciju
pećnice.
Zagrij + zadrži
Ako je UKLJUČENO, možete aktivira‐
ti ovu funkciju kada uključite funkciju
pećnice.
Produljenje vremena
Uključuje i isključuje funkciju.
Kontrast ekrana
Postupno podešava kontrast ekrana.
Osvjetljenje zaslon
Postupno podešava osvjetljenje
zaslona.
Odabir jezika
Postavlja jezik za zaslon.
Izbor glasnoće
Postupno podešava glasnoću tipki i
signala.
Ton tipke
Uključuje i isključuje ton polja
osjetljivih na dodir. Nije moguće
deaktivirati zvuk dodirnog polja
UKLJ./ISKLJ.
Izbor tonova upozorenja
Uključuje i isključuje tonove upozo‐
renja.
Podsjetnik za čišćenje
Podsjeća vas kada treba očistiti ure‐
đaj.
Pomoć prilikom čišćenja
Vodi vas kroz postupak čišćenja.
Filter za mirise
Uključuje ili isključuje funkciju.
Sprječava miris tijekom kuhanja. Ako
je isključen, povremeno se
samostalno čisti.
Servis
Prikazuje verziju softvera i konfigura‐
ciju.
Tvorničke postavke
Ponovno vraća sve postavke na tvor‐
ničke postavke.
6.3 Funkcije pećnice
Podizbornik za: Funkcije pećnice
Funkcija pećnice
Vrući zrak
Uporaba
Za istovremeno pečenje hrane na 3
položaja police i za sušenje namirnica. Po‐
stavite temperaturu pećnice za 20 - 40 °C
niže nego kod rada s opcijom Gornji i donji
grijač .
12 www.aeg.com
Funkcija pećnice
Uporaba
Pizza program
Za pečenje namirnica koje se trebaju inte‐
nzivnije zapeći ili dobiti koricu na jednoj ra‐
zini. Postavite temperaturu za 20 - 40 °C
niže nego kod rada s opcijom Gornji i donji
grijač .
Nisko temp. pečenje
Priprema vrlo mekih namirnica sa
sokovima.
Gornji i donji grijač
Za pečenje i prženje na jednoj razini
police.
Odmrzavanje hrane
Za pripremu gotovih jela kao što su prženi
krumpirići, kroketi ili hrskave proljetne
rolade.
Turbo roštilj
Pečenje većih komada mesa ili peradi s
kostima na jednoj razini police. Također i
za zapeći hranu i završno pečenje jela.
Veliki roštilj
Za roštiljanje velikih količina hrane. Za to‐
stiranje kruha.
Mali roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pri‐
premu tosta.
Vlažni vrući zrak
Za uštedu energije kada pečete i kuhate
peciva. Također i za pečenje peciva u
kalupima na jednoj razini polici.
Održavanje Topline
Održavanje skuhane hrane toplom.
Odmrzavanje
Za otapanje zamrznutih namirnica.
Donji grijač
Za pečenje kolača s hrskavom osnovom.
Dizanje tijesta
Za dizanje tijesta s kvascem prije pečenja.
Kruh
Za pečenje kruha.
Zapečena jela
Za pripremu jela kao što su lazanje ili za‐
pečeni krumpir. Također i za zapeći hranu.
Konzerviranje
Za konzerviranje povrća kao što je npr.
ukiseljeno povrće.
Sušenje
Za sušenje voća narezanog na ploške kao
što su jabuke, šljive ili breskve i povrća
kao što su rajčice, tikvice ili gljive.
HRVATSKI
Funkcija pećnice
Uporaba
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
ECO pečenje
ECO funkcije omogućuju vam da optimizi‐
rate potrošnju energije tijekom pečenja.
Najprije je potrebno postaviti vrijeme pe‐
čenja. Više informacija o preporučenim po‐
stavkama potražite u tablicama pečenja s
istovjetnom funkcijom pećnice.
6.4 Aktiviranje funkcije pećnice
1.
2.
3.
4.
13
Uključite uređaj.
Odaberite izbornik Funkcije pećni‐
ce . Pritisnite OK za potvrdu.
Postavite funkciju pećnice. Pritisnite
OK za potvrdu.
Postavite temperaturu. Pritisnite OK
za potvrdu.
Pritisnite
za izravan odlazak u
izbornik Funkcije pećnice . Može‐
te ga koristiti i kada je uređaj
isključen.
6.5 Indikator zagrijavanja
Kada uključite neku funkciju pećnice,
uključuje se crtica na zaslonu. Crtica
prikazuje povećanje temperature.
Indikator brzog zagrijavanja
pećnice
Ova funkcija skraćuje vrijeme za‐
grijavanja. Za uključivanje funkcije držite
pritisnuto 3 sekunde. Indikator za‐
grijavanja se mijenja.
Preostala toplina
Kada isključite uređaj, na zaslonu se
prikazuje preostala toplina. Toplinu
možete koristiti da hranu održite toplom.
6.6 Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam
pomažu štedjeti energiju tijekom
svakodnevnog kuhanja:
• Preostala toplina:
– Kada je funkcija zagrijevanja ili pro‐
gram u radu, grijači se isključuju
10% vremena ranije (žaruljica pećni‐
ce i ventilator nastavljaju raditi). Za
rad ove značajke vrijeme kuhanja
mora biti dulje od 30 minuta ili kori‐
stite funkcije sata ( Trajanje ,
Završetak ).
– Kada je uređaj isključen, toplinu
možete koristiti za održavanje hrane
toplom. Na zaslonu se prikazuje
preostala temperatura.
• Pečenje s isključenim svjetlom - do‐
3 sekunde za
taknite i držite
isključivanje svjetla tijekom pečenja.
• Kada upotrebljavate funkciju Vlažni
vrući zrak, svjetlo se isključuje nakon
30 sekundi. Svjetlo se uključuje kada
na 3 sekunde ili kada ot‐
dodirnete
vorite vrata uređaja.
• Eko funkcije - pogledajte poglavlje
"Funkcije pećnice" (samo za odabrane
modele).
14 www.aeg.com
7. FUNKCIJE SATA
Simbol
Opis
funkcije
Nadglednik
minuta
Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30 minu‐
ta). Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja.
Možete je koristiti i kada je uređaj isključen. Za
. Za postavljanje
uključivanje funkcije pritisnite
minuta koristite kotačić i za početak pritisnite OK.
Trajanje
Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h 59 min).
Završetak
Za postavljanje vremena isključivanja za funkciju
pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).
Ako postavite vrijeme za funkciju sata,
odbrojavanje započinje nakon 5 sekundi.
Ako koristite funkcije sata
Trajanje i Završetak , uređaj
isključuje grijače nakon 90% po‐
stavljenog vremena. Uređaj kori‐
sti preostalu toplinu za nastavak
pečenja do završetka. Preostala
toplina može se zadržati u ure‐
đaju od 3 do 20 minuta.
Postavljanje funkcija sata
Postavite funkciju pećnice.
1.
2.
3.
4.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže potrebna funkcija sata i
odgovarajući simbol.
Za postavljanje potrebnog vremena
koristite kotačić. Pritisnite OK za po‐
tvrdu. Po isteku vremena oglašava
se zvučni signal. Uređaj se
isključuje. Na zaslonu se prikazuje
poruka.
Za isključivanje signala dodirnite
polje senzora.
Korisne informacije:
• Ako koristite Trajanje i Završetak ,
najprije morate postaviti funkciju peć‐
nice i temperaturu. Nakon toga može‐
te postaviti funkciju sata. Uređaj se au‐
tomatski isključuje.
• Ako želite automatski uključiti i isključi‐
ti uređaj u kasnije zadano vrijeme isto‐
vremeno možete koristiti funkcije
Trajanje i Završetak .
• Kada koristite sondu za pečenje mesa
(ako je uređaj opremljen), Trajanje i
Završetak ne rade.
7.1 Zagrij + zadrži
Funkcija Zagrij + zadrži održava pri‐
premljenu hranu na temperaturi od 80°C
tijekom 30 minuta. Uključuje se nakon
što su završeni postupci pečenja ili pr‐
ženja.
• Funkciju možete aktivirati ili deaktivira‐
ti u izborniku Osnovne postavke .
• Uvjeti za funkciju:
– Postavljena temperatura je viša od
80 °C .
– Postavljena je funkcija Trajanje .
Uključivanje funkcije
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4.
Pritišćite
dok se na ekranu ne
prikaže Zagrij + Zadrži . Pritisnite OK
za potvrdu.
Po završetku funkcije oglašava se zvuč‐
ni signal.
Funkcija Zagrij + Zadrži ostaje uključena
ako promijenite funkciju pećnice.
7.2 Produljenje vremena
Produljenje vremena produljuje funkciju
pećnice nakon isteka vremena Trajanje .
• Koristi se za sve funkcije pećnice s
funkcijom Trajanje ili Masa jela-Au‐
tomatika .
• Ne koristi se za funkcije pećnice sa
sondom za pečenje mesa.
Uključivanje funkcije:
1. Po isteku vremena pečenja oglašava
se zvučni signal. Pritisnite polje se‐
nzora.
HRVATSKI
2.
Zaslon prikazuje poruku za Pro‐
duljenje vremena za pet minuta.
3.
Pritisnite
za uključenje (ili
poništavanje).
4.
15
Postavite razdoblje za Produljenje
vremena . Pritisnite OK za potvrdu.
za
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
8.1 Automatski programi
Ova 3 automatska programa nude op‐
timalne postavke za svaku vrstu mesa ili
druge recepte:
• Programi za meso s funkcijom Masa
jela-Automatika (izbornik Pomoć pri
kuhanju ) — Ova funkcija automatski
izračunava vrijeme pečenja. Za kori‐
štenje trebate unijeti masu jela.
• Programi za meso s funkcijom Sonda
za pečenje - Automatika (izbornik
Pomoć pri kuhanju ) — Ova funkcija
automatski izračunava vrijeme pe‐
čenja. Za korištenje trebate unijeti
temperaturu jezgre. Zvučni signal se
oglašava po isteku programa.
• Automatski recepti (izbornik Pomoć pri
kuhanju ) — Ova funkcija koristi una‐
prijed definirane vrijednosti za svako
jelo. Jelo pripremite prema receptu u
ovoj knjižici.
Jela s funkcijom Masa jela-Au‐
tomatika
Svinjsko pečenje
Teleće pečenje
Pirjano meso
Pečena divljač
Janjeće pečenje
Pile, cijelo
Puretina
Patka
Guska
Jela s funkcijom Sonda za pečenje Automatika
Svinjska rebra
Jela s funkcijom Sonda za pečenje Automatika
Goveđe pečenje
Skandinavska govedina
Rebra divljači
Janjeći but, srednje pečen
Perad
Riba
8.2 Pomoć pri kuhanju s
Automatskim receptima
Uređaj ima komplet recepata koje može‐
te koristiti. Recepti su zadane postavke i
ne možete ih mijenjati.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik Pomoć pri
kuhanju . Pritisnite OK za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Pritisnite
OK za potvrdu.
4. Odaberite Automatski recepti . Pritis‐
nite OK za potvrdu.
Kada koristite funkciju Ručno
upravljanje , uređaj koristi au‐
tomatske postavke. Možete ih
promijeniti kao i druge funkcije.
8.3 Pomoć pri kuhanju s
funkcijom Masa jelaAutomatika
Ova funkcija automatski izračunava
vrijeme pečenja. Za korištenje ove
funkcije potrebno je unijeti težinu namir‐
nica.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
16 www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
Odaberite Pomoć pri kuhanju . Pritis‐
nite OK za potvrdu.
Odaberite kategoriju i jelo. Pritisnite
OK za potvrdu.
Odaberite Masa jela-Automatika .
Pritisnite OK za potvrdu.
Koristite kotačić za kretanje za po‐
stavljanje mase jela. Pritisnite OK za
potvrdu.
Započinje automatski program. Masu
možete promijeniti u bilo kojem trenutku.
Za promjenu mase koristite kotačić. Po
isteku vremena oglašava se zvučni sig‐
nal. Za isključivanje zvučnog signala pri‐
tisnite polje senzora.
U nekim programima, hranu
okrenite nakon 30 minuta. Na
zaslonu se prikazuje podsjetnik.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Sonda za pečenje mjeri temperaturu jez‐
gre mesa. Kada meso postigne po‐
stavljenu temperaturu, uređaj se
isključuje.
4.
5.
Mogu se postaviti dvije temperature:
• Temperatura pećnice
• Temperatura jezgre
Koristite samo isporučenu sondu
za pečenje mesa ili odgovarajuće
zamjenske dijelove.
Upotreba sonde za pečenje mesa:
Postavite vrh sonde za pečenje
mesa u središte mesa.
2. Uključite uređaj.
3. Postavite utikač senzora za tempe‐
raturu jezgre u utičnicu na prednjoj
strani uređaja.
1.
6.
7.
Zaslon prikazuje sondu za pečenje.
Za postavljanje temperature jezgre,
kotačić koristite unutar sljedećih 5
sekundi.
Postavite funkciju pećnice i po potre‐
bi temperaturu pećnice.
Uređaj će izračunati približno vrijeme
završetka. Vrijeme završetka
razlikuje se za različite količine
namirnica, postavljene temperature
pećnice (minimalno 120°C) i načine
rada. Uređaj izračunava vrijeme za‐
vršetka u približno 30 minuta.
Tijekom pečenja sonda za pe‐
čenje mesa mora biti u mesu i u
utikaču.
Kad meso dosegne postavljenu
temperaturu sonde, oglašava se
zvučni signal. Uređaj se automatski
isključuje. Za isključivanje signala
dodirnite polje senzora.
Izvadite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
pećnice.
Za promjenu temperature jezgre
.
pritisnite
UPOZORENJE
Sonda za pečenje mesa je vruća.
Postoji opasnost od opeklina.
Budite pažljivi kada vadite vrh i
utikač sonde za pečenje.
HRVATSKI
17
9.2 Umetanje pribora
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke posude:
Duboka posuda i mreža za pečenje
imaju bočne rubove. Ovi rubovi i oblik
vodilica predstavljaju posebnu mjeru za
sprječavanje proklizavanje posuđa.
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
• Sav pribor pećnice na donjem desnom
i lijevom rubu ima malu izbočinu za
povećanje sigurnosti. Te izbočine
ujedno su i dodatna mjera protiv pre‐
vrtanja.
• Visoki rub oko police je dodatna mjera
kojom se sprječava klizanje posuđa.
9.3 Teleskopske vodilice - umetanje dodatne opreme pećnice
Pekač za pecivo ili duboku pliticu posta‐
vite na teleskopske vodilice.
18 www.aeg.com
Mrežu za pečenje postavite na
teleskopske vodilice tako da šipke budu
s donje strane.
Visoki rub oko mreže za pečenje
je dodatna mjera kojom se
sprječava da posuđe sklizne.
9.4 Istovremeno umetanje mreže za pečenje i duboke plitice
Mrežu za pečenje postavite na duboku
pliticu. Mrežu za pečenje i duboku pliticu
postavite na teleskopske vodilice.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Izbornik Favoriti programi
Svoje omiljene postavke kao što su
trajanje, temperatura ili funkcija pećnice
možete spremiti. Dostupne su u izbor‐
niku Favoriti programi . Možete spremiti
do 20 programa.
Spremanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili funkciju
Pomoć pri kuhanju .
3.
4.
5.
6.
Dodirujte
sve dok se na zaslonu
ne prikaže " SPREMI ". Pritisnite OK
za potvrdu.
Na zaslonu se prikazuju prva tri
položaja memorije. Pritisnite OK za
potvrdu.
Unesite naziv programa. Prvo slovo
treperi. Koristite kotačić za kretanje
za promjenu slova. Pritisnite OK.
Upotrijebite kotačić za kretanje za
pomicanje pokazivača u desno ili u
lijevo. Pritisnite OK. Sljedeće slovo
7.
treperi. Po potrebi ponovite korake 5
i 6.
Za spremanje pritisnite i držite OK.
Korisne informacije:
• Popunjeni položaj memorije možete
zamijeniti novim unosom. Kada se na
zaslonu prikaže prvi slobodni položaj
memorije, upotrijebite kotačić i pritisni‐
te OK za prepisivanje postojećeg pro‐
grama.
• Naziv programa možete primijeniti u
izborniku Upišite naziv programa .
Uključivanje programa
1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik Favoriti pro‐
grami . Pritisnite OK za potvrdu.
3. Odaberite naziv omiljenog pro‐
grama. Pritisnite OK za potvrdu.
HRVATSKI
Za spremanje favorita programa
možete dodirnuti i držati pritisnu‐
to
sve dok se na zaslonu ne
prikaže SPREMI .
10.2 Sigurnosna blokada za
djecu
Sigurnosna blokada za djecu sprječava
nehotično uključivanje uređaja.
Uključivanje i isključivanje funkcije
sigurnosne blokade za djecu:
1. Uključite uređaj.
2.
Istovremeno dodirnite
i
sve
dok se na zaslonu ne pojavi poruka.
Ako uređaj ima funkciju Pi‐
rolitičko čišćenje i funkcija je u ra‐
du, vrata su blokirana.
Poruka se uključuje na zaslonu
kada dodirnete polje senzora.
10.3 Blokiranje tipki
Funkcija Blokiranje tipki sprječava neho‐
tičnu promjenu funkcije pećnice.
Funkciju Blokiranje tipki možete uključiti
samo kada uređaj radi.
Uključivanje funkcije Blokiranje tipki :
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili po‐
stavku.
3.
4.
Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže Blokiranje tipki .
Pritisnite OK za potvrdu.
Ako uređaj ima funkciju Pi‐
rolitičko čišćenje i funkcija je u ra‐
du, vrata su blokirana.
Isključivanje funkcije Blokiranje tipki :
1.
Pritisnite
.
2.
19
Pritisnite OK za potvrdu.
10.4 ODABERI + ZAPOČNI
Funkcija ODABERI + ZAPOČNI omogu‐
ćuje vam da postavite funkciju pećnice
(ili program) i kasnije je koristite jednim
pritiskom na polje senzora.
Uključivanje funkcije:
1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
3.
4.
5.
Pritišćite
sve dok se na zaslonu
ne prikaže Trajanje .
Postavite vrijeme.
Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže ODABERI + ZAPOČNI .
6. Pritisnite OK za potvrdu.
Za pokretanje funkcije ODABERI +
ZAPOČNI pritisnite bilo koje polje senzo‐
). Započinje postavljena
ra (osim za
funkcija pećnice.
Po završetku funkcije pećnice oglašava
se zvučni signal.
Korisne informacije:
• Kada funkcija pećnice radi, uključena
je funkcija Blokiranje tipki .
• Funkciju ODABERI + ZAPOČNI može‐
te uključiti i isključiti u izborniku Os‐
novne postavke .
10.5 Automatsko isključivanje
Iz sigurnosnih razloga, uređaj se au‐
tomatski isključuje nakon nekog
vremena:
• Ako je funkcija pećnice u radu.
• Ako ne promijenite temperaturu pećni‐
ce.
Temperatura
Vrijeme isključivanja
30 °C - 115 °C
12,5 h
120°C – 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250°C - maksimum °C
3,0 h
20 www.aeg.com
Automatsko isključivanje radi sa
svim funkcijama, osim
Osvjetljenje unutrašnjosti ,
Trajanje , Završetak i Sonda za
pečenje mesa.
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
10.6 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
11. KORISNI SAVJETI I PREPORUKE
11.1 Unutarnja strana vrata
Kod nekih modela, na unutarnjoj strani
vrata nalaze se:
• Brojevi položaja polica.
• Informacije o funkcijama pećnice, pre‐
poručeni položaji polica i temperature
za pripremu uobičajenih jela.
Temperature i vremena pečenja
u tablicama služe samo kao
smjernice. Oni ovise o receptima,
kvaliteti i količini korištenih sa‐
stojaka.
11.2 Savjet za posebne
funkcije pećnice
Održavanje topline
Koristite ovu funkciju ako želite hranu
održati toplom.
Temperatura će se automatski postaviti
na 80°C.
Zagrijavanje tanjura
Za zagrijavanje tanjura i posuđa.
Ravnomjerno rasporedite tanjure i posu‐
de na rešetki u pećnici. Razmjestite ih
nakon što prođe pola vremena za‐
grijavanja (zamijenite gornje i donje po‐
sude).
Automatski postavljena temperatura je
70°C.
Preporučeni položaj rešetke: 3.
Dizanje tijesta
Ovu automatsku funkciju možete koristiti
za bilo koji recept s dizanim tijestom.
Ona omogućuje pogodnu temperaturu
za dizanje. Tijesto stavite u posudu koja
je dovoljno velika za dizanje i prekrijte je
vlažnom krpom ili plastičnom folijom.
Umetnite mrežu za pečenje na prvu razi‐
nu i na nju stavite posudu. Zatvorite vra‐
ta i namjestite funkciju dizanja tijesta.
Podesite potrebno vrijeme.
11.3 Pečenje tijesta i peciva
Opće upute
• Vaša nova pećnica može peći druga‐
čije nego uređaj koji ste imali ranije.
Uobičajene postavke (temperatura,
vrijeme pečenja) i položaje police
prilagodite prema vrijednostima u
tablicama.
• Kod duljih vremena pečenja, pećnicu
možete isključiti oko 10 minuta prije
završetka pečenja i tako iskoristiti
preostalu toplinu.
Kad kuhate zamrznutu hranu, rešetke u
pećnici mogu se iskriviti tijekom pečenja.
Kad se rešetke ohlade, vratit će se u pr‐
votni oblik.
Korištenje tablica za pečenje
• Proizvođač preporuča da prvi put kori‐
stite nižu temperaturu.
• Ako ne možete pronaći postavke za
određeni recept, potražite neki koji je
vrlo sličan.
• Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
nivoa.
• Torte i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim nivoima. Ako se to dogodi,
nemojte mijenjati postavku temperatu‐
re. Razlika će se izjednačiti tijekom
pečenja.
HRVATSKI
21
11.4 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno
pečeno.
Pogrešan položaj police.
Tortu stavite na nižu
policu.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili
trakasta.
Temperatura pećnice je
previsoka.
Pri sljedećem pečenju
malo snizite temperaturu
pećnice.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili
trakasta.
Vrijeme pečenja je
prekratko.
Produljite vrijeme pe‐
čenja. Vremena pečenja
ne možete skratiti po‐
stavljanjem viših tempe‐
ratura.
Torta je upala i postaje
skliska, kvrgava ili
trakasta.
Previše tekućine u
mješavini.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena
miješanja, osobito ako
za to koristite automatski
mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je
preniska.
Pri sljedećem pečenju
malo povisite temperatu‐
ru pećnice.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je pred‐
ugo.
Pri sljedećem pečenju
postavite kraće vrijeme
pečenja.
Kolač neravnomjerno
tamni.
Temperatura pećnice je
previsoka, a vrijeme pe‐
čenja je prekratko.
Postavite nižu tempera‐
turu pećnice i produžite
vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno
tamni.
Smjesa je neravnomjer‐
no raspoređena.
Ravnomjerno rasporedi‐
te smjesu po pekaču za
pecivo.
Kolač nije gotov za odre‐
đeno vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je
preniska.
Pri sljedećem pečenju
postavite malo višu
temperaturu pećnice.
11.5 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
1
150 - 160
50 - 70
Madeira tor‐
ta / Voćni
kolači
Vrući zrak
1
140 - 160
70 - 90
22 www.aeg.com
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Fatless spon‐
ge cake /
Kolač od diza‐
nog tijesta
bez masnoće
Vrući zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake /
Kolač od diza‐
nog tijesta
bez masnoće
Gornji i donji
grijač
2
160
35 - 50
Pite i kolači
od prhkog
tijesta
Vrući zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Mješavina
podloga za pi‐
te - biskvit
Vrući zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Pi‐
ta od jabuka
(2 kalupa Ø20
cm, dijago‐
nalno po‐
stavljeni)
Vrući zrak
2
160
60 - 90
Apple pie / Pi‐
ta od jabuka
(2 kalupa Ø20
cm, dijago‐
nalno po‐
stavljeni)
Gornji i donji
grijač
1
180
70 - 90
Kolač od sira
Gornji i donji
grijač
1
170 - 190
60 - 90
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Pletenica /
Vijenac od
kruha
Gornji i donji
grijač
3
170 - 190
30 - 40
Gornji i donji
grijač
2
160 - 180 1)
50 - 70
Božićni kruh
HRVATSKI
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Kruh (raženi):
1. Prvi dio
postupka
pečenja.
2. Drugi dio
postupka
pečenja.
Gornji i donji
grijač
1
Princes kraf‐
ne / Ekleri
Gornji i donji
grijač
3
190 - 210 1)
20 - 35
Biskvitna
rolada
Gornji i donji
grijač
3
180 - 200 1)
10 - 20
Kolači posuti
mrvicama od
tijesta (suhi)
Vrući zrak
3
150 - 160
20 - 40
Torta od ba‐
dema / Slatki
kolači
Gornji i donji
grijač
3
190 - 210 1)
20 - 30
Vrući zrak
3
150
35 - 55
Gornji i donji
grijač
3
170
35 - 55
Voćne torte s
prhkim
tijestom
Vrući zrak
3
160 - 170
40 - 80
Kolači od di‐
zanog tijesta s
premazom
(npr. kravlji
sir, krema,
glazura)
Gornji i donji
grijač
3
160 - 180 1)
40 - 80
Voćne torte
(od dizanog
tijesta /
mješavina)
23
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
1.
1.
230 1)
2. 160 - 180
2.
20
30 - 60
2)
Voćne torte
(od dizanog
tijesta /
mješavina)
2)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu za pečenje.
Biskviti
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
10 - 20
24 www.aeg.com
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Vrući zrak
3
140
20 - 35
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Gornji i donji
grijač
3
160 1)
20 - 30
Biskviti od di‐
zanog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
15 - 20
Slastice od
bjelanjka /
Poljupci
Vrući zrak
3
80 - 100
120 - 150
Kolačići s ba‐
demima
Vrući zrak
3
100 - 120
30 - 50
Biskviti od di‐
zanog tijesta
Vrući zrak
3
150 - 160
20 - 40
Peciva od lis‐
natog tijesta
Vrući zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Pecivo-kiflice
Vrući zrak
3
1601)
10 - 25
Pecivo-kiflice
Gornji i donji
grijač
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Sitni kolači
(po 20 na pliti‐
ci)
Vrući zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Sitni kolači
(po 20 na pliti‐
ci)
Gornji i donji
grijač
3
1701)
20 - 30
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Zapečena
tjestenina
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
25 - 40
Zapečeno po‐
vrće1)
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
15 - 30
Baguette s
topljenim si‐
rom
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
15 - 30
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Pečena i zapečena jela
Jelo
HRVATSKI
25
Jelo
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Slatki nabujci
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
40 - 60
Riblji nabujci
Gornji i donji
grijač
1
180 - 200
30 - 60
Turbo roštilj ili
Vrući zrak
1
160 - 170
30 - 60
Punjeno povr‐
će
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Vlažni vrući zrak
Vrsta namirnica
Položaj re‐
šetke
Temperatura (°C)
Vrijeme
(min)
Zapečena tjestenina
2
180 - 200
45 - 60
Lasagne
2
180 - 200
45 - 60
Zapečeni krumpir
2
190 - 210
55 - 80
Slatka jela
2
180 - 200
45 - 60
Kuglof ili brioš
1
160 - 170
50 - 70
Pletenica/vijenac od kru‐
ha
2
170 - 190
40 - 50
Kolači posuti mrvicama
od tijesta (suhi)
3
160 - 170
20 - 40
Biskviti od dizanog tijesta
2
160 - 170
20 - 40
11.6 Pečenje na više nivoa
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Vrući zrak
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 položaja re‐
šetke
3 položaja re‐
šetke
Princes kraf‐
ne / Ekleri
1/4
Suhi
drobljenac
1/4
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
26 www.aeg.com
Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tijesta / peciva-kiflice
Vrući zrak
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Položaj rešetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
2 položaja re‐
šetke
3 položaja re‐
šetke
Biskviti od
prhkog tijesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Prhko tijesto /
prutići
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Biskviti od di‐
zanog tijesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Slastice od
bjelanjaka /
poljupci
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Kolačići s ba‐
demima
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Biskviti od di‐
zanog tijesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Peciva od lis‐
natog tijesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pecivo-kiflice
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Sitni kolači
(po 20 na pliti‐
ci)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.7 Nisko temp. pečenje
Ovu funkciju upotrebljavajte za pripremu
tankih, mekih komada mesa ili ribe
kojima temperatura jezgre nije viša od
65 °C. Nisko temp. pečenje ne
primjenjuje se za pripremu pečenje u
loncu ili masno svinjsko pečenje. Ova
sonda za pečenje mesa jamči vam da
meso ima ispravnu temperaturu jezgre
(vidi tablicu Sonde za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10 minu‐
ta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica na‐
stavlja s kuhanjem na 80 °C. Funkciju
automatske niske temp. pečenja ne upo‐
trebljavajte za pripremu peradi.
Kada upotrebljavate ovu funkciju,
obroke kuhajte bez pokrova.
1.
2.
3.
4.
Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
Sondu za pečenje mesa ubodite u
meso.
Odaberite funkciju niske temp. pe‐
čenja i postavite ispravnu temperatu‐
ru jezgre na kraju pečenja.
HRVATSKI
Hrana koju
treba ispeći
27
Masa (g)
Položaj re‐
šetke
Temperatura
u °C
Vrijeme u min.
Goveđe pe‐
čenje
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Goveđi file
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Teleće pe‐
čenje
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Odresci
11.8 Pizza program
Vrsta pečenja
tijesta i peciva
Položaj police
Temperatura u °C
Vrijeme (min.)
Pizza (tanka kora)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s mnogo
nadjeva)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Pita od špinata
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Pita od sira
1
170 - 190
45 - 55
Pita od jabuka,
pokrivena
1
150 - 170
50 - 60
Pita od povrća
1
160 - 180
50 - 60
Beskvasni kruh
2
230 - 2501)
10 - 20
Pita od lisnatog
tijesta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(jelo slično pizzi iz
Alsacea)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroške (ruska ve‐
rzija pizze calzo‐
ne)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
11.9 Pečenje
• Za pečenje koristite vatrootporno po‐
suđe (pročitajte upute proizvođača).
• Veliki komadi mesa mogu se peći u
dubokoj plitici (ako postoji) ili na mreži
za pečenje iznad duboke plitice.
• Tanke komade mesa pecite u posudi s
poklopcem. Tako će meso ostati soč‐
nije.
• Sve vrste mesa koje se mogu zapeći
ili dobiti koricu mogu se peći u posudi
bez poklopca.
• Preporučujemo da meso i ribu pečete
u pećnici samo kada su teži od 1 kg.
• Kako bi se spriječilo da sokovi iz mesa
ili masnoće zagore na plitici, u duboku
pliticu dodajte malo tekućine.
• Po potrebi, okrenite pečenje (nakon
isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja).
28 www.aeg.com
• Velike pečenke i perad prelijte njiho‐
vim sokovima nekoliko puta tijekom
pečenja. Tako ćete poboljšati rezultate
pečenja.
• Uređaj možete isključiti otprilike 10
minuta prije isteka vremena pečenja i
iskoristiti preostalu toplinu.
11.10 Pečenje s funkcijom Turbo roštilj
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Tempera‐
tura u °C
Vrijeme
(min.)
Pečenje u po‐
sudi
1 - 1,5 kg
Gornji i
donji grijač
1
230
120 - 150
Goveđe pe‐
čenje ili file:
slabo pečeno
po cm
debljine
Turbo ro‐
štilj
1
Goveđe pe‐
čenje ili file:
srednje peče‐
no
po cm
debljine
Turbo ro‐
štilj
1
Goveđe pe‐
čenje ili file:
dobro pečeno
po cm
debljine
Turbo ro‐
štilj
1
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Tempera‐
tura u °C
Vrijeme
(min.)
Plećka / Vrat /
But
1 - 1,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet / Rebra
1 - 1,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
170 - 180
60 - 90
Mesna pita
750 g - 1
kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 170
50 - 60
Buncek (pret‐
hodno kuhan)
750 g - 1
kg
Turbo ro‐
štilj
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatu‐
ra u °C
Vrijeme
(min.)
Teleće pe‐
čenje
1 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
120 - 150
Teleća
koljenica
HRVATSKI
29
Janjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatu‐
ra u °C
Vrijeme
(min.)
Janeći but /
Janeće pe‐
čenje
1 - 1,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
150 - 170
100 - 120
Janeći
hrbat
1 - 1,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
40 - 60
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatu‐
ra u °C
Vrijeme
(min.)
Zečji
hrbat / no‐
ga
do 1 kg
Gornji i
donji grijač
1
230 1)
30 - 40
Srneći
hrbat
1,5 - 2 kg
Gornji i
donji grijač
1
210 - 220
35 - 40
Srneći but
1,5 - 2 kg
Gornji i
donji grijač
1
180 - 200
60 - 90
Divljač
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatu‐
ra u °C
Vrijeme
(min.)
Perad u
komadima
po 200 250 g
Turbo ro‐
štilj
1
200 - 220
30 - 50
Pola pileta
po 400 500 g
Turbo ro‐
štilj
1
190 - 210
35 - 50
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
190 - 210
50 - 70
Patka
1,5 - 2 kg
Turbo ro‐
štilj
1
180 - 200
80 - 100
Guska
3,5 - 5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Turbo ro‐
štilj
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Turbo ro‐
štilj
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Funkcija
pećnice
Položaj
police
Temperatu‐
ra u °C
Vrijeme
(min.)
1 - 1,5 kg
Gornji i
donji grijač
1
210 - 220
40 - 60
Riba (na pari)
Vrsta mesa
Cijela riba
30 www.aeg.com
11.11 Mali roštilj
Uvijek prethodno zagrijte praznu pećnicu
s uključenom funkcijom roštilja najmanje
5 minuta.
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Policu postavite na položaj koji je prepo‐
ručen u tablici za mali roštilj.
Posudu uvijek postavite na prvi položaj
police kako biste sakupili masnoću.
Na roštilju pecite samo tanje komade
mesa ili ribe.
POZOR
Uvijek roštiljajte sa zatvorenim
vratima pećnice.
Mali roštilj
Hrana za ro‐
štiljanje
Položaj police
Temperatura
Goveđe pe‐
čenje
2
Goveđi file
Svinjska leđa
Vrijeme (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teleća rebra
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Janjeća leđa
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Riba, 500 - 1
000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Veliki roštilj
Hrana za ro‐
štiljanje
Položaj police
Vrijeme (min.)
1. strana
2. strana
Burgers /
Hamburgeri
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Kobasice
4
10 - 12
6-8
Teleći file / odre‐
sci
4
7 - 10
6-8
Toast / Toast 1)
5
1-3
1-3
Tost s nadjevom
4
6-8
-
Položaj rešetke
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Pizza, smrznuta
2
200 - 220
15 - 25
American pizza,
smrznuta
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, hladna
2
210 - 230
13 - 25
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.12 Gotova jela
Vrući zrak
Gotova jela
HRVATSKI
Položaj rešetke
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Pizza snack,
smrznuta
Gotova jela
2
180 - 200
15 - 30
Pomfrit, tanko na‐
rezan
3
200 - 220
20 - 30
Pomfrit, debelo
narezan
3
200 - 220
25 - 35
Kroketi
3
220 - 230
20 - 35
Pirjani krumpir
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Ca‐
neloni, svježi
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Ca‐
neloni, smrznuti
2
160 - 180
40 - 60
Sir otopljen u peć‐
nici
3
170 - 190
20 - 30
Pileća krilca
2
190 - 210
20 - 30
31
Smrznuta gotova jela
Hrana koju
treba ispeći
Funkcija peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Smrznuta piz‐
za
Gornji i donji
grijač
3
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
Pomfrit 1)
(300 - 600 g)
Gornji i donji
grijač ili Turbo
roštilj
3
200 - 220
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
Bageti
Gornji i donji
grijač
3
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
Voćni kolači
Gornji i donji
grijač
3
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
prema navo‐
dima proizvo‐
đača
1) Pomfrit okrenite 2 do 3 puta tijekom pečenja
11.13 Odmrzavanje
Uklonite ambalažu s hrane i zatim hranu
stavite na tanjur.
Jelo
Pile, 1 000 g
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
100 - 140
Ne pokrivajte je zdjelom ili tanjurom jer
to može produljiti vrijeme odmrzavanja.
Koristite prvi položaj police pećnice
odozdo.
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja
(min.)
Napomena
20 - 30
Pile stavite na okrenuti
tanjurić postavljen u
veliki tanjur. Preokre‐
nuti kad prođe pola
vremena.
32 www.aeg.com
Vrijeme
odmrzavanja
(min.)
Vrijeme daljnjeg
odmrzavanja
(min.)
Meso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kad prođe
pola vremena.
Pastrva, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslac, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Vrhnje, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vrhnje se može tući i
kada je mjestimično još
zamrznuto.
60
60
Jelo
Kolač, 1 400 g
11.14 Konzerviranje
Zapamtite:
• Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
• Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
• Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
• Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
Napomena
-
• Staklenke napunite jednoliko i zatvori‐
te ih obujmicom.
• Staklenke se ne smiju međusobno do‐
dirivati.
• U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
• Kad tekućina u staklenkama počne
ključati (kod staklenki od 1 litre nakon
otprilike 35 - 60 minuta), isključite peć‐
nicu ili smanjite temperaturu na 100
°C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Konzerviranje
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min.)
Nastavak kuhanja
pri 100°C (min.)
Jagode / Borovni‐
ce / Maline / Zreli
ogrozdi
160 - 170
35 - 45
-
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min.)
Nastavak kuhanja
pri 100°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Koštunjavo voće
Konzerviranje
Kruške / Dunje /
Šljive
HRVATSKI
33
Povrće
Temperatura u °C
Vrijeme kuhanja
do početka
ključanja (min.)
Nastavak kuhanja
pri 100°C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće
za kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Gra‐
šak / Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Konzerviranje
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.15 Sušenje
Za najbolje rezultate, uređaj isključite na
polovici rada. Otvorite vrata uređaja i pu‐
stite da se uređaj ohladi. Nakon toga za‐
vršite postupak sušenja.
Kao prekrivač za police pećnice koristite
papir za pečenje.
Povrće
Hrana za su‐
šenje
Položaj rešetke
1 razina
2 razine
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprike
3
1/4
60 - 70
5-6
Povrće za
kiseljenje
3
1/4
60 - 70
5-6
Gljive
3
1/4
50 - 60
6-8
Začinsko bilje
3
1/4
40 - 50
2-3
Voće
Hrana za su‐
šenje
Položaj rešetke
1 razina
2 razine
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Šljive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabuke izre‐
zane na
ploške
3
1/4
60 - 70
6-8
Kruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
Bijeli kruh
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Baget
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
11.16 Kruh
Vrsta tijesta i
peciva
34 www.aeg.com
Vrsta tijesta i
peciva
Funkcije peć‐
nice
Položaj re‐
šetke
Temperatura
u °C
Vrijeme (min.)
Brioš
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
Raženi kruh
Kruh
2
190 - 210
50 - 70
Crni kruh
Kruh
2
180 - 200
50 - 70
Kruh od
cjelovitog zrna
Kruh
2
170 - 190
60 - 90
11.17 Tablica sonde za pečenje mesa
Govedina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Rebra / Komad od filea: slabo pečeno
45 - 50
Rebra / Komad od filea: srednje peče‐
no
60 - 65
Rebra / Komad od filea: dobro pečeno
70 - 75
Svinjetina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Plećka / But / Vrat svinje
80 - 82
Kotlet (leđa) / Dimljeni svinjski but
75 - 80
Mesna pita
75 - 80
Teletina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Ovčetina / janjetina
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Ovčji but
80 - 85
Ovčja leđa
80 - 85
Janjeće pečenje / Janjeći but
70 - 75
Divljač
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Zečji hrbat
70 - 75
Zečji but
70 - 75
Cijeli zec
70 - 75
HRVATSKI
Jelo
35
Temperatura u °C u središtu hrane
Srneći hrbat
70 - 75
Srneći but
70 - 75
Riba
Jelo
Temperatura u °C u središtu hrane
Losos
65 - 70
Pastrve
65 - 70
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Napomene o čišćenju:
• Prednju stranu pećnice očistite mekom
krpom namočenom u mlaku vodu sa
sredstvom za čišćenje.
• Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
• Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Tada prljavštinu
možete lakše ukloniti i ona se neće
zapeći.
• Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
• Nakon svake upotrebe očistite svu do‐
datnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
• Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u pe‐
rilici posuđa. To može uzrokovati ošte‐
ćenja na neljepljivom sloju.
12.1 Pirolitičko čišćenje
1.
Izvadite sve pomične vodilice plitica
(ako postoje) i pribor iz uređaja.
Postupak pirolitičkog čišćenja ne
može početi:
– Ako ne isključite utikač sonde za
pečenje mesa iz utičnice.
2.
3.
4.
5.
6.
– Ako pravilno ne zatvorite vrata
uređaja.
Rukom uklonite najgoru nečistoću.
Unutrašnju stranu vrata očistite
toplom vodom kako biste izbjegli da
ostaci zagore uslijed vrućeg zraka.
Uključite uređaj i u glavnom izbor‐
niku odaberite funkciju Pirolitičko .
Pritisnite OK za potvrdu.
Postavite trajanje postupka čišćenja:
– Svijetlo – 1 h za nisku razinu
zaprljanja
– Normalno – 1 h 30 min za uobi‐
čajenu razinu zaprljanja
– Intenzivno – 2 h 30 min za visoku
razinu zaprljanja.
Za potvrdu dodirnite OK.
Kada počne pirolitičko čišćenje
vrata pećnice su zaključana.
Nakon što funkcija završi, vrata
ostaju zaključana tijekom faze
hlađenja. Neke od funkcija ure‐
đaja nisu dostupne tijekom faze
hlađenja.
UPOZORENJE
Kada je funkcija završena uređaj
je vrlo vruć. Pustite da se ohladi.
Postoji opasnost od opeklina.
36 www.aeg.com
12.2 Nosači polica
Uklanjanje nosača police
Nosače police možete ukloniti kako biste
očistili bočne stranice.
1. Prednji dio nosača police povucite
dalje od bočne stijenke.
2.
Stražnji dio nosača police povucite s
bočne stijenke i uklonite ga.
2
1
Postavljanje nosača police
POZOR
Na dno unutrašnjosti uređaja po‐
stavite krpu. To će spriječiti ošte‐
ćenje na staklenom poklopcu ža‐
ruljie i unutrašnjosti.
Uvijek koristite istu vrstu žarulje.
Nosače police vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Napomena za teleskopske vo‐
dilice:
Zatike za držanje na
teleskopskim vodilicama morate
usmjeriti prema naprijed.
12.3 Žarulja
UPOZORENJE
Postoji opasnost od strujnog
udara.
Žarulja i stakleni poklopac žarulje
mogu biti vrući.
Prije zamjene žarulje:
• Isključite uređaj.
• Izvadite osigurače iz kutije s osigura‐
čima ili isključite sklopku.
Zamjena žarulje na stropu unutrašnjosti:
Stakleni poklopac žarulje okrenite
suprotno od kazaljke na satu i
uklonite ga.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Žarulju zamijenite odgovarajućom
žaruljom otpornom na toplinu do 300
°C.
4. Postavite stakleni poklopac.
1.
Zamjena žarulje na lijevoj strani
unutrašnjosti.
1. Uklonite lijevu vodilicu za plitice.
2. Koristite mali, tupi predmet (npr.
čajnu žličicu) za skidanje staklenog
poklopca. Očistite stakleni poklopac.
HRVATSKI
3.
4.
5.
37
Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otpora na toplinu od
300 °C.
Postavite stakleni poklopac.
Vratite lijevu vodilicu za plitice.
12.4 Čišćenje vrata pećnice
Uklanjanje vrata i staklenih ploča
Vrata pećnice i unutarnje staklene ploče
možete ukloniti kako biste ih očistili. Broj
staklenih ploča je različit za različite
modele.
UPOZORENJE
Pazite pri uklanjanju vrata s ure‐
đaja. Vrata su teška.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Stavite vrata vanjskom stranom
prema dolje na meku krpu na sta‐
bilnoj površini. Na taj način će se
spriječiti ogrebotine.
6.
Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
kopču.
Prirubnicu vrata povucite prema na‐
prijed za uklanjanje.
2
7.
B
1
Vrata otvorite do kraja.
Do kraja pritisnite stezne poluge (A)
na dvjema šarkama vrata.
Vrata pećnice zatvorite do prvog ot‐
vorenog položaja (približno kut od
70°).
Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od uređaja i pod
kutom prema gore.
38 www.aeg.com
8.
9.
Umetanje vrata i staklenih
ploča
Nakon dovršetka čišćenja umetnite
staklene ploče i postavite vrata. Gore
Staklene ploče vrata držite za gornji
rub, jednu po jednu i povucite ih
prema gore iz vodilice.
Staklenu ploču očistite vodom i sa‐
punicom. Pažljivo osušite staklenu
ploču.
opisane korake obavite obrnutim re‐
doslijedom. Najprije umetnite manju
ploču, zatim veću.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE
Pogledajte poglavlja Sigurnost.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne za‐
grijava.
Uređaj je isključen.
Uključite uređaj.
Uređaj se ne za‐
grijava.
Sat nije namješten.
Namjestite sat.
Uređaj se ne za‐
grijava.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite postavke.
Uređaj se ne za‐
grijava.
Uključena je sigurnosna
blokada za djecu.
Pogledajte "Uključivanje i
isključivanje funkcije sigur‐
nosne blokade za djecu".
Uređaj se ne za‐
grijava.
Osigurač je pregorio.
Provjerite je li osigurač uz‐
rok kvara. Ako osigurač ne‐
prestano pregara, zatražite
pomoć kvalificiranog
električara.
Na zaslonu se
prikazuje F111.
Utikač Sonda za pečenje
mesa nije pravilno utaknut
u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Žarulja ne radi.
Žarulja nije ispravna.
Zamijenite žaruljicu.
Ako ne možete samostalno pronaći
rješenje, obratite se dobavljaču ili servi‐
su.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
HRVATSKI
14. TEHNIČKI PODACI
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
15. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
. Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada
od električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje
nadležnu službu.
39
892961849-A-372013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement