Aeg BS8314401M Användarmanual

Aeg BS8314401M Användarmanual
PROCOMBI ® PLUS
BS8314401
BS8314421
BRUKSANVISNING
SV
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...........................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................6
4. KONTROLLPANELEN..................................................................................................... 8
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN..................................................10
6. DAGLIG ANVÄNDNING...............................................................................................10
7. KLOCKFUNKTIONER....................................................................................................14
8. AUTOMATISKA PROGRAM......................................................................................... 16
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR................................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER.............................................................................................. 18
11. TRICKS OCH TIPS....................................................................................................... 21
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.................................................................................... 41
13. FELSÖKNING.............................................................................................................. 43
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................................45
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här ugnen.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
2.4 Matlagning med ånga
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
• Öppna inte luckan till produkten
under ångkokning. Ånga kan släppas
ut.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
6
www.aeg.com
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kontrollpanelen
Temperatur-/tidsdisplay
Vattenlåda
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ånggenerator med skydd
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
SVENSKA
3.2 Tillbehör
Utdragbara bakplåtsskenor
Trådhylla
För hyllor och plåtar.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Ånginsats
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
En operforerad och en perforerad
behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen.
Använd den för att tillaga mat som inte
ska kokas i vatten (t.ex. grönsaker,
fiskbitar, kycklingbröst). Insatsen lämpar
sig inte för mat som behöver ligga i blöt
(t.ex. ris, polenta, pasta).
Svamp
Matlagningstermometer
Suger upp resterande vatten från
ånggeneratorn.
För att mäta hur väl maten är tillagad.
7
8
www.aeg.com
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Komentar
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
För att välja en tillagningsfunktion eller en meny:
Tillagningshjälp. För att komma till önskad funktion, tryck på fältet en eller två gånger. För att aktivera eller stänga av ugnslampan, tryck på touchkontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens
aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder
för att aktivera eller inaktivera funktionen: Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbakaknapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
5
6
7
8
9
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Komentar
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för
att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås,
Favorit Program, Heat+Hold, Set + Go. Du kan
också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Displej
A
9
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Tillagningsfunktioner
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga kontrollampor på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas den nuvarande
tiden.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Starttid
Displayen visar när tillagningsfunktionen måste starta.
Ugnstemperatur
Ugnstemperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
och
samtidigt för att nollställa klockan.
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
10
www.aeg.com
Symbol
Funktion
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
5.2 Första anslutning
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits,
måste du välja språk, kontrast i display,
ljusstyrka i display samt klockan.
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegarna ur produkten.
Se kapitel "Underhåll och
rengöring".
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
eller
2. Tryck på
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Ångrengöring
Rengöra med ånga.
SVENSKA
Symbol
11
Menyfunktion
Tillämpning
Normalinställning
Du kan använda dessa för att ställa in andra ugnsinställningar.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Set + Go.
Heat+Hold
När den är PÅ kan du välja funktionen i fönstret
Tillvalsfunktioner: Heat+Hold.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touch-kontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera ljudet för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
12
www.aeg.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktioner
Tillämpning
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller speciella rätter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av
fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken eller
för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden
måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Varmluft + ånga
För att spara energi när du bakar och tillagar torrare bakverk. Även för att tillaga kaka i form på en
nivå i ugnen. Denna funktion användes för att
definiera energieffektivitetsklass enligt EN50304.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än
för funktionen: Över/Undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
SVENSKA
Tillagningsfunktioner
Tillämpning
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden
måste ställas in först. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
6.4 Aktivera en
tillagningsfunktion
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Ställ en tillagningsfunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
13
för att bekräfta.
Tryck på
en eller två gånger för att gå
direkt till menyerna:
Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i
kontrollpanelen.
14
www.aeg.com
VARNING!
Häll inte vatten direkt i
ånggeneratorn.
Använd endast vatten.
Använd inte filtrerat
(avsaltat) eller destillerat
vatten. Använd inte andra
vätskor. Häll inte
lättantändlig vätska eller
alkohol i vattenlådan.
1. Tryck på locket för att öppna
vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattentillförseln räcker i ca 50
minuter.
3. Tryck in vattenlådan i sitt
ursprungliga läge.
4. Aktivera produkten.
5. Laga maten i rätt kokkärl.
6. Välj en ångfunktion och ställ in
temperaturen.
7. Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca
2 minuter. En ljudsignal hörs när
produkten nästan uppnått inställd
temperatur.
Signalen hörs i slutet av tillagningstiden.
8. Avaktivera produkten.
9. Låt produkten torka helt med luckan
öppen.
10. Töm vattenlådan när tillagningen
med ångfunktion är klar.
Produkten är het. Det finns risk för att
du bränna dig. Var försiktig när du
tömmer vattenlådan.
När ånggeneratorn är tom
hörs en ljudsignal.
Samla upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen när
produkten svalnat. Rengör vid behov
ånggeneratorn med lite ättika. Låt
produkten torka helt med luckan öppen.
6.6 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar.
6.7 Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden.
För att aktivera funktionen, håll
intryckt i 3 sekunder.
Uppvärmningsindikeringen växlar.
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna och
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
SVENSKA
Klockfunktion
15
Tillämpning
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en
klockfunktion börjar tiden räknas ned
efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills
tiden är avslutad (3 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
• Innan du använder
funktionerna: Koktid,
Sluttid, måste du först
ställa in värmefunktionen
och temperaturen.
Produkten stängs av
automatiskt.
• Du kan använda
funktionerna: Koktid och
Sluttid samtidigt, om du
vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en
bestämd tid senare.
• Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när
du använder
matlagningstermometern.
1. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
2. Tryck
visar den nödvändiga
klockfunktionen och den relaterade
symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
för att bekräfta.
4. Tryck på
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad
mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den
aktiveras när bakningen eller stekningen
avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen
i menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills
4. Tryck på
displayen visar: Heat+Hold.
5. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter
slutet av Koktid.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon
touchkontroll.
Displayen visar meddelandet.
för att aktivera eller
2. Tryck
att avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
.
för
16
www.aeg.com
8. AUTOMATISKA PROGRAM
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
8.1 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept
som du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk.
Tryck på
5. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
Tryck på
eller
för att ändra
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en touch-kontroll
för att stänga av signalen.
När du använder funktionen
Manuellt använder
produkten automatiska
inställningar. De kan ändras
precis som andra funktioner.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
8.2 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste man mata in matens vikt.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer måste ställas in:
ugnstemperaturen och
kärntemperaturen.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på
produkten.
SVENSKA
17
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
kärntemperaturen.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
8. Dra ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur
ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
9.2 Sätta in tillbehör
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte långpannan
eller den djupa pannan med
funktionen: Ånga.
Galler:
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
18
www.aeg.com
Långpanna eller djup form:
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
9.3 Teleskopskenor – isättning
av ugnstillbehör
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
Galler:
Galler och långpanna eller djup form
tillsammans:
Placera gallret på de utdragbara
bakplåtsskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Sätt gallret på den djupa formen. Ställ
gallret och den djupa formen på
teleskopskenorna.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en
specialanordning som
hindrar kokkärl från att glida
av.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
4. Tryck på
för att bekräfta.
Displayen visar den första lediga
minnesläget.
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
Spara ett program
7. Tryck på
bokstav.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktionen eller
funktionen: Tillagningshjälp.
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen enligt behov.
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: SPARA.
10. Håll
eller
för att ändra
intryckt för att spara.
SVENSKA
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
och använda det senare genom att
trycka på en touchkontroll.
minnesläget trycker du på
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
för att gå direkt till menyn:
Tryck på
Favorit Program. Du kan också använda
den när produkten är avstängd.
10.2 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
och
samtidigt tills
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt.
Du kan bara aktivera den när produkten
är igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller
inställning.
flera gånger tills
3. Tryck på
displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka
på
. Displayen visar ett meddelande.
Tryck på
bekräfta.
igen och sedan på
3. Tryck på
flera gånger tills
displayen visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills
5. Tryck på
displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Favorit Program.
för att
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program)
19
för att bekräfta.
Tryck på en touchkontroll (utom för )
för att starta funktionen: Set + Go. Den
inställda tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan
man aktivera och
inaktivera funktionen: Set
+ Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur
Avstängningstid
30 °C - 115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 230 °C
5,5 timmar
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Belysning,
Matlagningstermometer,Sluttid,
Koktid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan
kl. 22.00 och 06.00.
20
www.aeg.com
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touchkontroll när nattläget är på
(förutom PÅ/AV) återgår displayen
till dagsljusstyrkan de kommande
10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
FÖRSIKTIGHET!
Tryck inte på det
elektroniska lucklåset när du
stänger produktens lucka.
10.9 Använda det mekaniska
lucklåset
1. Aktivera lucklåset genom att dra
lucklåset framåt tills det låses på
plats.
2. Avaktivera lucklåset genom att trycka
tillbaka lucklåset i panelen.
10.8 Mekaniskt lucklås
Lucklåset är avaktiverat när du köper
produkten.
10.10 Öppna luckan med det
aktiverade mekaniska lucklåset
Du kan öppna luckan när det mekaniska
lucklåset är aktiverat.
1. Tryck en aning på lucklåset.
2. Öppna luckan genom att dra i den
med handtaget.
FÖRSIKTIGHET!
Flytta bara det mekaniska
låslåset horisontellt.
Flytta det inte vertikalt.
1
2
Om du trycker på lucklåset tills det
hörs ett klick avaktiverar du lucklåset.
SVENSKA
21
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre
och nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en
fuktig handduk eller med plastfolie. Sätt
in ett ugnsgaller på första nivån och ställ
skålen där. Stäng luckan och ställ in
funktionen: Jäsning av deg. Ställ in
nödvändig tid.
11.3 Ångtillagning
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller
ugnsformar av kromstål (endast för
vissa modeller).
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du
tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att
det är lite mellanrum mellan
ugnsnivåerna så att ånga kan cirkulera
runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter
varje användningstillfälle genom att
ansluta slangar och ånggenerator. Se
kapitlet "Underhåll och rengöring".
• Tabellerna innehåller uppgifter om
vanliga maträtter.
• Påbörja matlagningen med kall
produkt om inte uppgifterna i
tabellerna är annorlunda.
• Använd ett recept som är nästan
likadant om du inte kan hitta
inställningarna för ditt recept.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1,5 : 1 – 2 : 1 vatten till ris eftersom ris
absorberar vatten.
22
www.aeg.com
11.4 Tabell för ångvatten
Tid (min)
Vatten i vattenlådan i (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
11.5 Ånga / ECO Ånga
som är ungefär samma. Tillsätt den
största mängden vatten som behövs för
någon av rätterna i menyn. Lägg rätterna
i rätt kokkärl och sedan på ugnsgallren.
Justera avståndet mellan kokkärlen så att
ångan kan cirkulera.
VARNING!
Öppna inte produktens
lucka när funktionen är
igång. Det finns risk för att
du bränner dig.
Sterilisering
Funktionen är lämplig för alla typer av
mat, färsk såväl som fryst. Den kan
användas för att tillaga, värma, upptina,
pochera eller förvälla grönsaker, kött,
fisk, pasta, ris, majs, gryn och ägg.
Du kan tillaga en hel meny på en enda
gång. För att tillaga varje rätt korrekt
använder du dem med tillagningstider
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i
vattenlådan i
(ml)
Kronärtskockor 96
50 - 60
2
800
Aubergine
96
15 - 25
2
450
Blomkål, hel
96
35 - 45
2
600
Blomkål, buketter
96
25 - 30
2
500
Broccoli, hel
96
30 - 40
2
550
Broccoli, buketter
96
20 - 25
2
400
Svamp, skivor
96
15 - 20
2
400
Ärtor
96
20 - 25
2
450
Fänkål
96
35 - 45
2
600
Morötter
96
35 - 45
2
600
Kålrabbi, strim- 96
lor
30 - 40
2
550
SVENSKA
23
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i
vattenlådan i
(ml)
Paprika, strimlor
96
20 - 25
2
400
Purjolök, ringar 96
25 - 35
2
500
Gröna bönor
96
35 - 45
2
550
Småbladig bu- 96
kettsallad, buketter
20 - 25
2
450
Brysselkål
96
30 - 40
2
550
Rödbeta
96
70 - 90
2
800 + 400
Svartrot
96
35 - 45
2
600
Selleri, tärnad
96
25 - 35
2
500
Sparris, grön
96
25 - 35
2
500
Sparris, vit
96
35 - 45
2
600
Spenat
96
15
2
350
Skalade tomater
96
15
2
350
Brytbönor
96
30 - 40
2
500
Savoykål
96
20 - 25
2
400
Zucchini, skivor 96
15 - 20
2
350
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Jästdumplingar, Germknödel
96
30 - 40
2
600
Potatisdumplingar
96
35 - 45
2
600
Oskalade potatisar, medelstora
96
45 - 55
2
750
Ris (vatten/ris- 96
förhållande
1,5:1)
35 - 40
2
600
24
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kokad pota96
tis, fjärdedelar
35 - 40
2
600
Bröddumpling
96
35 - 45
2
600
Tagliatelle,
färsk
96
20 - 25
2
450
Polenta (vät96
skeproportion
3:1)
45 - 50
2
750
Fisk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Forell, ca 250
g
85
30 - 40
2
550
Räkor, färska
85
20 - 25
2
450
Räkor, frusna
85
30 - 40
2
550
Laxkotletter
85
25 - 35
2
500
Laxöring, ca
1 000 g
85
40 - 45
2
600
Musslor
96
20 - 30
2
500
Plattfiskfilé
80
15
2
350
Kött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Kokt skinka 1 000
g
96
55 - 65
2
800 + 150
Kycklingbröst, po- 90
cherat
25 - 35
2
500
Kyckling, pocherad 1 000 - 1 200 g
96
60 - 70
2
800 + 150
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
90
80 - 90
2
800 + 300
Kassler, pocherad
90
90 - 110
2
800 + 300
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
25
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tafelspitz (oxkött 96
långkokt på riktigt
låg värme)
110 - 120
2
800 + 700
Chipolata
15 - 20
2
400
Tid (min)
Ugnsnivå
Vatten i vattenlådan i (ml)
Ägg, hårdkokt 96
18 - 21
2
500
Ägg, medelkokt
96
13 - 16
2
450
Ägg, löskokt
96
11 - 12
2
400
80
Ägg
Livsmedel
Temperatur (°C)
11.6 Varmluftsgrillning och
Ånga i följd
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt
80 °C. Du kan kyla ner produkten
snabbare genom att öppna
ugnsluckan till första läget i ungefär
15 minuter.
• Start av funktionen: Ånga. Tillaga allt
tillsammans tills det är klart.
Du kan tillaga kött, grönsaker och
tillbehör ett i taget när du kombinerar
funktionerna. Alla rätter blir klara att
serveras samtidigt.
• Använd den här funktionen för att
först steka maten: Varmluftsgrillning.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt
för ugnstillagning och sätt sedan in i
ugnen med steken.
Livsmedel
Maximal vattenmängd är 800
ml.
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Engelsk
rostbiff 1
kg
Brysselkål,
polenta
180
60 - 70
kött: 1
96
40 - 50
kött: 1
grönsaker:
3
Grisstek 1
kg,
Potatis,
grönsaker,
sås
180
60 - 70
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
26
www.aeg.com
Livsmedel
Kalvstek 1
kg,
Ris, grönsaker
Varmluftsgrillning (första steget:
kokt kött)
Ånga (steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
180
50 - 60
kött: 1
96
30 - 40
kött: 1
grönsaker:
3
11.7 Intervallånga plus
Tillsätt ca 300 ml vatten.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pudding/brylépudding i portionsskå-
90
35 - 40
2
Äggstanning 1)
90
30 - 40
2
Terrin 1)
90
40 - 50
2
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
2
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
2
Liten fisk upp till 350
g
90
25 - 35
2
Hel fisk upp till 1 000
g
90
35 - 45
2
lar1)
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Dumplingar
85
25 - 35
2
Pasta
85
20 - 25
2
Ris
85
20 - 25
2
Maträtter på en tallrik
85
20 - 25
2
11.8 Intervallånga
Tillsätt ca 300 ml vatten.
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Grisstek 1 000 g
160 - 180
90 - 100
2
Engelsk rostbiff 1 000 180 - 200
g
60 - 90
2
Kalvstek 1 000 g
180
80 - 90
2
Köttfärslimpa, rå 500
g
180
30 - 40
2
Kassler 600 - 1 000 g
(blötlägg i 2 timmar)
160 - 180
60 - 70
2
Kyckling 1 000 g
180 - 200
50 - 60
2
Anka 1500 - 2 000 g
180
70 - 90
2
Gås 3 000 g
170
130 - 170
1
Potatisgratäng
160 - 170
50 - 60
2
Makaronipudding
190
40 - 50
2
Lasagne
180
45 - 55
2
Olika bröd 500 1 000 g
180 - 190
45 - 50
2
Bullar 40 - 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade bullar
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g
200
20 - 30
2
Förgräddade baguetter 40 - 50 g,
djupfrysta
200
25 - 35
2
11.9 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och
placeringen av plåtar och galler till
värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
27
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan
baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
28
www.aeg.com
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vathög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatdegen.
tenränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.11 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sockerkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Fatless sponge Över/Undercake/lätt socker- värme
kaka utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 180 1)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
1.
2.
1
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Bröd (rågbröd): Över/Under1. Första delen värme
av gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1.
2.
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
190 - 2101)
20 - 30
3
Smörkakor/sock- Över/Undererkringlor
värme
2301)
160 - 180
20
30 - 60
29
30
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
Varmluft
150
35 - 55
3
Över/Undervärme
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
Varmluft
äggvita/maränger
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
11.12 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
11.13 Varmluft + ånga
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
2
Desserter
180 - 200
45 - 60
2
Kaka i ringform, mjuk kaka
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
2
Vetelängd med strössel
160 - 170
20 - 40
3
31
32
www.aeg.com
Livsmedel
Typ av mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
11.14 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 180 1)
Smuldegspaj
150 - 160
Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor
150 - 160
Short bread /
mördegskaka /
mördegsremsor
Ugnsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.15 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med
kärntemperaturer på högst 65 °C. Den
här funktionen kan inte användas för
recept som grytstek eller fet fläskstek. Du
SVENSKA
kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt
kärntemperatur (se tabellen för
matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du
ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C
och 150 °C. Normaltemperatur är 90 °C.
När temperaturen ställts in fortsätter
ugnen att tillaga på 80 °C. Använd inte
den här funktionen för fågel.
33
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Sätt matlagningstermometern i
köttet.
4. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in
rätt slutkärntemperatur.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här
funktionen.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.16 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (med många in- 180 - 200
gredienser)
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
230
12 - 20
2
Piroger (rysk version
av calzone)
180 - 200
15 - 25
2
34
www.aeg.com
11.17 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
11.18 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Grytstek
1 - 1,5 kg
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Över/Under- 230
värme
120 - 150
1
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 200 1)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/
revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad 750 g - 1 kg
i förväg)
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
SVENSKA
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Ugnsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, 1,5 - 2 kg
hjortsadel
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1,5 - 2 kg
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bitar av fågel
200 – 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
400 – 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling, unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
35
36
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
40 - 60
1
11.19 Min grill
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk (500 1 000 g)
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
1:a sidan
Ugnsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburgare 8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
6 - 10
4
10 - 12
SVENSKA
Livsmedel
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd 1) 1 - 3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock 200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
1) Förvärm ugnen.
11.20 Fryst mat
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes Frites1) Över/Undervärme eller Var(300 – 600 g)
mluftsgrillning
200 - 220
Baguetter
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Över/Undervärme
enligt tillverka3
rens anvisningar
37
38
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.21 Upptining
Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.22 Konservering
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
SVENSKA
39
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillaga på
100 °C (i min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillaga på
100 °C (i min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillaga på
100 °C (i min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.23 Torkning
Använd bakplåtspapper som ett skydd
för ugnsgallren.
och låt produkten svalna. Avsluta sedan
torkprocessen.
Stäng av apparaten efter halva tiden för
bästa resultat. Öppna produktens lucka
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
40
www.aeg.com
Frukt
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Ugnsnivå
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.24 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
Häll 200 ml vatten i vattenlådan.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk kaka
160 - 180
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
180 - 200
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.25 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
SVENSKA
41
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
12.2 Borttagning av
ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk
för att du bränna dig.
42
www.aeg.com
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur
den främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
12.3 Ångrengöring
Ta bort de värsta matresterna manuellt.
1. Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
2. Aktivera funktionen: Ångrengöring.
Displayen visar funktionens koktid. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
3. Tryck på touchkontroll för att stänga
av signalen.
4. Torka ur produkten med en mjuk
trasa. Ta bort vattnet från
ånggeneratorn.
Lämna produktluckan öppen ca 1 timme.
Vänta tills produkten är torr. För att
snabba på torlningen kan du hetta upp
produkten med varmluft vid
temperaturen 150 °C i ca 15 minuter.
12.4 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET!
Torka ånggeneratorn efter
varje användning. Ta bort
vattnet med svampen.
Eventuella kalkrester
avlägsnas bäst med
ättiksvatten.
FÖRSIKTIGHET!
Kemiska rengöringsmedel
kan skada emaljen. Följ
tillverkarens instruktioner.
1. Rengör vattenlådan och
ånggeneratorn genom att hälla
vatten och ättiksblandningen (ca 250
ml) genom vattenlådan in i
ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i
vattenlådan för att skölja
ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att
ugnen torkar ordentligt.
12.5 Demontering och
montering av ugnsluckan
Du kan ta bort ugnsluckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
SVENSKA
43
1. Inaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
2
Övre lampan
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt dit metallringen på
skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
12.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetskapitel.
13.1 Om produkten inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
44
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Luckan är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
SVENSKA
45
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
BS8314401M
BS8314421M
Energiindex
98.8
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
1.09 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.83 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
70 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
Massa
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
14.2 Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten
är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
BS8314401M
44.5 kg
BS8314421M
44.5 kg
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs i
vissa uppvärmningsfunktioner
aktiveras (Koktid, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
46
www.aeg.com
• Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd
den bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
• Eco-funktioner - se avsnittet
"Tillagningsfunktioner".
• När du använder funktionen: Varmluft
+ ånga släcks lampan efter 30
sekunder. Du kan tända den igen när
det behövs.
• När du använder Eco-funktionerna
släcks lampan. Du kan tända den igen
när det behövs.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
47
867309763-A-332014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement