AEG BS931440NM User manual

AEG BS931440NM User manual
PRO COMBI
BS9314401
BS931440N
BS931440P
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................6
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 14
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 18
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 20
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................44
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 46
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
•
•
•
•
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
•
•
•
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
LIETUVIŲ
•
•
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
•
•
5
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose. Garai gali išeiti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.aeg.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
9
3.2 Priedai
Kepimo padėklas
Vielinė lentynėlė
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
LIETUVIŲ
Grotelės / kepimo indas
Skirti lentynoms ir padėklams.
Garinimo rinkinys
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Konditerinis padėklas
Bandelėms, riestainiams ir mažiems
kepiniams. Tinka garų funkcijoms.
Paviršiaus išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei).
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje (pvz., ryžiai,
polenta, makaronai).
Kempinė
Mėsos termometras
Skirta likusiam vandeniui iš garų
generatoriaus sugerti.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
7
8
www.aeg.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
JutiFunkcija
klio
laukas
1
Rodinys
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
2
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
3
Mygtukas „OK“ ir
rankenėlė
Patvirtinamas pasirinkimas arba nustatymas. Ieškokite sukdami rankenėlę.
Grįžties mygtukas
Atidaromas pagrindinis meniu.
4
-
Pastabos
5
Laiko ir papildomos Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijos
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laikmatį arba funkcijas Mygtukų užraktas, Mėgstamiausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go. Taip pat galite pakeisti mėsos termometro nuostatas.
6
Kaitinimo funkcijos Jeigu norite pasirinkti kaitinimo funkciją, vieną kartą
ar Kepimo vadovas palieskite jutiklio lauką. Norėdami pasirinkti meniu
Kepimo vadovas, palieskite jį du kartus. Jeigu norite
įjungti arba išjungti lemputę, lieskite lauką 3 sekundes.
7
8
9
Temperatūros nustatymas
Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekundes, kad
įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greitasis
įkaitinimas.
Minučių skaitlys
Jei norite nustatyti funkciją Minučių skaitlys.
Mėgstamiausi
Rodomos mėgstamiausios programos.
LIETUVIŲ
9
4.2 Rodinys
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Minučių skaitlys
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui būtinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gaminimo laikas.
Pradžios laikas
Ekrane rodoma, kada turi būti paleista
kaitinimo funkcija.
Orkaitės temperatūra
Ekrane rodoma orkaitės temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaitinimo funkcija.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indikatorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaitinimo laikas.
Automatinės svorio progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima
pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
10
www.aeg.com
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
5.2 Pirmasis prijungimas
1. Nustatykite vertes rankenėle.
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
2. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
sukite rankenėlę pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
paspausdami mygtuką
.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simbolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių kepimo programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Valymas garais
Valymui garais.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitiems nustatymams nustatyti.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simbolis
Papildomas meniu
Aprašymas
Paros laikas
Nustatomas esamas laikrodžio laikas.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esamas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją Kaitinti+palaikyti.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
LIETUVIŲ
Simbolis
11
Papildomas meniu
Aprašymas
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Valymo vadovas
Padedama atlikti valymo procedūra.
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nustatymais.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Kepimas garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams arba specialiems garnyrams gaminti.
Garai+karštas oras
(50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai
troškinti, kremui iš kiaušinių ir pieno bei troškiniams gaminti.
Garai+karštas oras
(25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsintiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
EKO garai
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustatymus rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skardose ant 1-os lentynos. Ši funkcija buvo naudojama energijos naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN50304
12
www.aeg.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3 lentynų padėtyse ir maistui
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Kepimas žemoje temperatūroje
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis + viršutinis kaiti- Maistui kepti ir skrudinti 1 lentynos padėtyje.
nimas
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1 lentynos padėtyje. Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Šilumos palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Atitirpinti
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš
kepimą.
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuoliams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Pašildymas garais
Jau pagamintam maistui lėkštėje šildyti.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustatymus rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
6.4 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite vieną ar du kartus, kad
tiesiogiai įjungtumėte meniu: Kaitinimo
funkcijos, Kepimo vadovas.
6.5 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nepilkite vandens tiesiai į
gariklį. Naudokite tik
vandenį. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
6. Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
7. Jeigu reikia, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Garso signalas pasigirsta tada,
kai prietaisas apytiksliai pasiekia
nustatytą temperatūrą.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalai.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
10. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
Prietaisas yra karštas. Galima
nusideginti. Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens stalčių.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu
reikia, išvalykite gariklio sistemą,
naudodami šiek tiek acto. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
14
www.aeg.com
6.6 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
6.7 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Mirksi įkaitinimo indikatorius.
•
6.8 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
•
•
6.9 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
•
Likutinė šiluma
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai
•
išjungiami, likus 10 % laiko iki
pabaigos (apšvietimas ir
ventiliatorius veikia toliau). Norint,
kad ši funkcija veiktų, kepimo
trukmė privalo būti ilgesnė nei 30
minučių arba privalote naudoti
laikrodžio funkcijas (Trukmė,
Pabaiga).
– Kai prietaisas išjungtas, šią
šilumą galite panaudoti maisto
šilumai išlaikyti. Ekrane rodoma
likusi temperatūra.
Kepimas išjungus lemputę –
palieskite ir tris sekundes palaikykite
mygtuką , kad kepant lemputę
išjungtumėte.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių lužgęsta. Lemputė vėl
įsijungia, kai liečiate
3 sekundes
arba kai atidarote prietaiso dureles.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Lemputė vėl
įsijungia, kai 3 sekundes liečiate
arba kai atidarote prietaiso dureles.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Minučių skaitlys
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietaisas yra išjungtas.
Paspauskite
ir įjunkite funkciją. Ranke-
nėle nustatykite minutes ir paspauskite
kad įjungtumėte.
,
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
LIETUVIŲ
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
Prieš naudodami
funkcijas Trukmė,
Pabaiga, pirmiausiai
turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą.
Prietaisas automatiškai
išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo
pat metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Rankenėle nustatykite reikiamą laiką.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
7.3 Kaitinti+palaikyti
įjungtumėte arba mygtuką
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
Funkcijos veikimo sąlygos:
4. Paspauskite
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
,
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
15
.
, kad
16
www.aeg.com
8.1 Kepimo vadovas su
Receptai
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
Kai naudojate funkciją
Rankinis, prietaisas naudoja
automatines nuostatas. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
8.2 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
4. Pasirinkite funkciją: Automatinės
svorio progr.. Paspauskite
, kad
patvirtintumėte.
5. Rankenėle nustatykite maisto svorį.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Rankenėle
pakeiskite svorį.
7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti garso
signalą, palieskite jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Rankenėle per mažiau nei 5
sekundes nustatykite kepimo
temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
17
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus kepimo
indo su funkcija Kepimas
garuose.
•
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
orkaitės priedų įdėjimas
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
18
www.aeg.com
Grotelės ir kepimo skarda ar gilus
kepimo indas vienu metu:
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Norėdami išsaugoti mėgstamiausią
programą taip pat galite paliesti ir
palaikyti , kol ekrane bus rodoma
IŠSAUGOTI.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, naudokite rankenėlę ir
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
funkciją Kepimo vadovas.
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Programos pervardijimas.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
Programos įjungimas
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Rankenėle pakeiskite raidę.
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Spauskite , kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausi. Ją taip pat galite
naudoti, kai prietaisas yra išjungtas.
•
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
•
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Įjunkite prietaisą.
ir , kol
2. Vienu metu palieskite
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
,
Temperatūra
Išjungimo laikas
30–115 °C
12,5 val.
120–195 °C
8,5 val.
200–230 °C
5,5 val.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Apšvietimas,
mėsos termometro,Pabaiga,
Trukmė.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, po tada patvirtinkite su
.
10.6 Ekrano šviesumas
10.4 Set + Go
Yra du ekrano šviesumo režimai:
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
•
•
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis
išsijungimas
10.3 Mygtukų užraktas
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
19
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
paleisti funkciją Set + Go. Nustatyta
kaitinimo funkcija pradeda veikti.
)
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Minučių
skaitlys. Kai funkcija baigia veikti,
ekranas grįžta prie naktinio
šviesumo.
20
www.aeg.com
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.8 Mechaninis durelių
užraktas
10.9 Mechaninio durelių
užrakto naudojimas
1. Norėdami įjungti durelių užraktą,
traukite durelių užraktą pirmyn, kol jis
užsifiksuos.
2. Norėdami išjungti durelių užraktą,
stumkite durelių užraktą atgal į
skydelį.
Parduodamo prietaiso durelių užraktas
yra išjungtas.
10.10 Durelių atidarymas, kai
įjungtas mechaninis durelių
užraktas
PERSPĖJIMAS!
Mechaninį durelių užrakto
įtaisą traukite tik
horizontaliai. Netraukite jo
vertikaliai.
Jūs galite atidaryti dureles, kai įjungtas
mechaninis durelių užraktas.
1. Šiek tiek paspauskite dureles.
2. Atidarykite dureles, traukdami jas už
rankenos.
1
2
PERSPĖJIMAS!
Nestumkite durelių užrakto,
kai uždarote prietaiso
dureles.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Jeigu spausite durelių užraktą tol, kol
pasigirs spragtelėjimas, durelių užraktą
išjungsite.
LIETUVIŲ
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Dėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis kildinimui, ir
uždenkite jį drėgnu rankšluostėliu arba
plastikine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.3 Maisto ruošimas
garuose
•
•
•
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
•
•
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
•
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
•
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
21
•
•
Tešlos kėlimas
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba
chromuoto plieno indus maistui (tik kai
kuriuose modeliuose).
Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos
lentynų padėtys. Lentynų padėtis
skaičiuokite nuo apačios į viršų.
Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30
minučių arba didelį maisto kiekį,
įpilkite vandens, jei reikia.
Įdėkite maistą į tinkamus indus ir
indus padėkite ant lentynų. Išlaikykite
atstumą tarp lentynų, kad garai galėtų
cirkuliuoti aplink visus indus.
Po kiekvieno naudojimo iš vandens
stalčiaus, jungiamųjų žarnų ir gariklio
pašalinkite vandenį. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
Šiose lentelėse pateikiami duomenys
apie įprastinius patiekalus.
Gaminti pradėkite šaltame prietaise,
jeigu lentelėse nepateikti kitokie
duomenys.
Jeigu savo receptui nuostatų rasti
negalite, vadovaukitės beveik tokio
paties recepto nuostatomis.
Kai gaminate ryžius, naudokite 1,5 : 1
– 2 : 1 vandens ir ryžių proporcijas,
nes ryžiai sugeria vandenį.
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
11.4 Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
22
www.aeg.com
11.5 Kepimas garuose / EKO
garai
ĮSPĖJIMAS!
Neatidarykite prietaiso
durelių, kai funkcija veikia.
Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Naudodami prietaisą,
pripilkite didžiausią vandens kiekį,
reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus
prikaistuvius, o paskui ant grotelių.
Pakoreguokite tarpus tarp prikaistuvių,
kad garai galėtų cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Artišokai
96
50–60
2
800
Baklažanai
96
15–25
2
450
Nepjaustyti
žiediniai kopūstai
96
35–45
2
600
Smulkinti žiedi- 96
niai kopūstai
25–30
2
500
Nesmulkinti
brokoliai
96
30–40
2
550
Smulkinti brokoliai
96
20–25
2
400
Grybų gabalėliai
96
15–20
2
400
Žirniai
96
20–25
2
450
Pankoliai
96
35–45
2
600
Morkos
96
35–45
2
600
Kaliaropės
juostelės
96
30–40
2
550
LIETUVIŲ
23
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Paprikos juostelės
96
20–25
2
400
Porų žiedai
96
25–35
2
500
Šparaginės
pupelės
96
35–45
2
550
Smulkintos
sultenės
96
20–25
2
450
Briuseliniai ko- 96
pūstai
30–40
2
550
Burokėliai
96
70–90
2
800 +
400
Valgomoji gelteklė
96
35–45
2
600
Salieras kubeliais
96
25–35
2
500
Žali šparagai
96
25–35
2
500
Balti šparagai
96
35–45
2
600
Špinatai
96
15
2
350
Pomidorai be
odelių
96
15
2
350
Baltos pupelės 96
30–40
2
500
Savojinis kopūstas
96
20–25
2
400
Griežinėliais
pjaustytos cukinijos
96
15–20
2
350
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Mieliniai kuku- 96
liai
30–40
2
600
Bulvių kukuliai 96
35–45
2
600
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
24
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
96
45–55
2
750
Ryžiai (vandens / ryžių
santykis
1,5:1)
96
35–40
2
600
Į keturias dalis pjaustytos
virtos bulvės
96
35–40
2
600
Duonos kuku- 96
liai
35–45
2
600
Švieži lakštiniai
96
20–25
2
450
Polenta (skysčio santykis
3:1)
96
45–50
2
750
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Upėtakis, apie 85
250 g
30–40
2
550
Šviežios krevetės
85
20–25
2
450
Šaldytos krevetės
85
30–40
2
550
Lašišos filė
85
25–35
2
500
Lašišinis upė- 85
takis, apie 1
000 g
40–45
2
600
Jūrų šukutės
(moliuskai)
20–30
2
500
15
2
350
Žuvis
Patiekalas
96
Plokščių žuvų 80
filė
LIETUVIŲ
25
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Virtas kumpis, 1
000 g
96
55–65
2
800 + 150
Virta vištienos krū- 90
tinėlė
25–35
2
500
Virta vištiena, 1
000–1 200 g
96
60–70
2
800 + 150
Veršienos / kiau90
lienos nugarinė be
kojos, 800–1 000
g
80–90
2
800 + 300
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė)
90
90–110
2
800 + 300
Tafelspitz (aukščiausios kokybės
virta jautiena)
96
110–120
2
800 + 700
Plonos dešrelės
80
15–20
2
400
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Kietai virti
kiaušiniai
96
18–21
2
500
Vidutinio kietumo virti
kiaušiniai
96
13–16
2
450
Minkštai virti
kiaušiniai
96
11–12
2
400
11.6 Terminis kepintuvas ir
Kepimas garuose naudojimas
paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Terminis kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
•
•
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Didžiausias vandens kiekis –
800 ml.
26
www.aeg.com
Patiekalas Terminis kepintuvas (pirmas etapas: iškepkite mėsą)
Temperatūra (°C)
Kepimas garuose (antras etapas:
pridėkite daržovių)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
180
kepsnys, 1
kg
Briuseliniai
kopūstai,
polenta
60–70
mėsa: 1
96
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta kiau- 180
liena, 1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
60–70
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver- 180
šiena, 1 kg
Ryžiai, daržovės
50–60
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.7 Garai+karštas oras
(50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / vaisių / sūrio apkepėlės1)
90
35–40
2
Kepti kiaušiniai1)
90
30–40
2
Plokštainis1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki 350
g
90
25–35
2
Visa žuvis iki 1 000 g 90
35–45
2
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kukuliai
85
25–35
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronai
85
20–25
2
Ryžiai
85
20–25
2
Vienos porcijos patiekalai
85
20–25
2
11.8 Garai+karštas oras
(25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys, 1 180–200
000 g
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
180
80–90
2
Mėsos ruletas, nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1 000
g (mirkyti 2 val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–200
50–60
2
Antis, 1 500–2 000 g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
190
40–50
2
Lazanija
180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–50
2
Bandelės, 40–60 g
180–210
30–40
2
Bandelių pusfabrikačiai
200
20–30
2
Prancūziškų (ilgų)
batonų pusgaminiai,
40–50 g
200
20–30
2
27
28
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Prancūziškų (ilgų)
batonų pusfabrikačiai, 40–50 g, šaldyti
200
25–35
2
11.9 Kepimas
•
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.10 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili- aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatykite šiek tiek žemesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustatydami aukštesnę temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že- Kitą kartą kepdami nustatyma.
kite aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite trumpesnį kepimo laiką.
LIETUVIŲ
29
Kepimo rezultatai
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Pyragas nevienodai paskrunda.
Per aukšta orkaitės tempera- Nustatykite žemesnę orktūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai paskrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nurodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že- Kitą kartą kepdami nustatyma.
kite šiek tiek aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.11 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Riestainis /
sviestinė bandelė
Trapus pyragas / vaisinis
tortas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Karšto oro srau- 150–160
tas
50–70
1
Karšto oro srau- 140–160
tas
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro srau- 140–150
cake / biskvitinis tas
pyragas be riebalų
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu- 160
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be riebalų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto oro srau- 170–180 1)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi- Karšto oro srau- 150–170
to tešla
tas
20–25
2
Apple pie / obuolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įdedamos įstrižai)
Karšto oro srau- 160
tas
60–90
2
Apple pie / obuolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įdedamos įstrižai)
Apatinis + viršu- 180
tinis kaitinimas
70–90
1
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Varškės pyragas Apatinis + viršu- 170–190
tinis kaitinimas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršutinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyragas
Apatinis + viršutinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis + viršuduona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas vy- Apatinis + viršuniotinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
Karšto oro srau- 150–160
tas
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito telšos)
Karšto oro srau- 150
tas
35–55
3
35–55
3
40–80
3
190–2101)
2)
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu(iš mielinės /
tinis kaitinimas
biskvito tešlos)2)
170
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau- 160–170
trapios tešlos
tas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Mieliniai pyragai Apatinis + viršusu kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grietinėlės, pieno /
kiaušinių)
31
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
160–1801)
40–80
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Trapūs sausainiai
Karšto oro srau- 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Karšto oro srau- 140
tas
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Apatinis + viršutinis kaitinimas
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
Karšto oro srau- 150–160
tas
15–20
3
Pyragai su kiau- Karšto oro srau- 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
120–150
3
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro srau- 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau- 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro srau- 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau- 1601)
tas
10–25
3
Bandelės
Apatinis + viršutinis kaitinimas
10–25
3
1601)
190–2101)
32
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Small cakes /
Karšto oro srau- 1501)
maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršumaži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apke- Apatinis + viršupas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apkepas1)
Terminis kepintuvas
160–170
15–30
1
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau- 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržovės
Karšto oro srau- 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
LIETUVIŲ
33
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas)
160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
20–40
2
11.14 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–180 1)
Trupininis pyragas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sausainiai
150–160
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
34
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
Bandelės
180
Small cakes /
1501)
maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–50
1/4
-
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.15 Kepimas žemoje
temperatūroje
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūroje ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Jautienos kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.16 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–230
15–20
2
Pica (su daug garnyro)
180–200
20–30
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apkepas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Obuolių pyragas, už- 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–180
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elzaso
patiekalas)
230
12–20
2
15–25
2
Piroggen (rusiška
180–200
perlenktos picos versija)
11.17 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaisee rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
35
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
36
www.aeg.com
11.18 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos kepsnys arba filė: su
krauju
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kaitinimas
120–150
1
storio cm
Terminis kepintuvas
190–200 1)
5–6
1
Jautienos keps- storio cm
nys arba filė: vidutiniškai iškepta
Terminis kepintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos kepsnys arba filė:
gerai iškepta
storio cm
Terminis kepintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / sprandinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau- 1–1,5 kg
lienos / jautienos šonkauliukai
Terminis kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie- 1
na
Terminis kepintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
Terminis kepintuvas
160–180
120–150
1
1,5–2
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis kepintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nugarinė
1–1,5
Terminis kepintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugar- iki 1 kg
inė / kiškio
koja
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
180–200
60–90
1
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis kepintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos puselės
400–500 g
porcija
Terminis kepintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis kepintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutas
2,5–3,5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutas
4–6 kg
Terminis kepintuvas
140–160
150–240
1
37
38
www.aeg.com
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
210–220
1
11.19 Kepimas ant grotelių
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams
surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugarinė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
6–8
4
Filė / veršienos keps- 7–10
niai
LIETUVIŲ
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Toast / Skrebučiai 1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.20 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma- 170–190
karonai kaneloni,
švieži
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sūris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bulvytės1) (300–
600 g)
Apatinis + viršutinis kaitinimas
ar Terminis kepintuvas
200–220
laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
39
40
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.21 Atitirpinti
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patiekalas
Kiekis
Atšildymo
Likusi atšillaikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkštėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirpdytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.22 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
LIETUVIŲ
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
41
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Žemuogės / mėlynės / avietės / prinokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Kriaušės / svarainiai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Morkos 1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.23 Džiovinimas
Groteles išklokite kepimo popieriumi.
Atidarykite prietaiso dureles ir palikite
prietaisą atvėsti. Po to tęskite džiovinimo
procesą.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad
gautumėte geriausius rezultatus.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
42
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Daržovės rauginimui
60–70
Grybai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
5–6
3
1/4
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au- 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.24 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Į vandens stalčių įpilkite 200 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis batonas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
160–180
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
180–200
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.25 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
43
44
www.aeg.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.3 Valymas garais
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Įpilkite 250 ml vandens su 3
šaukštais acto tiesiai į gariklį.
2. Įjunkite funkciją: Valymas garais.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė. Kai
programa baigta, pasigirsta garso
signalas.
3. Palieskite jutiklio lauką signalui
išjungti.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Išpilkite iš gariklio vandenį.
Palikite prietaiso dureles praviras
maždaug 1 valandą. Palaukite, kol
prietaisas išdžius. Džiūvimui paspartinti
galite įkaitinti prietaisą karštu oru 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
12.4 Garų ruošimo sistema
PERSPĖJIMAS!
Po kiekvieno naudojimo
nusausinkite garų
generatorių. Sugerkite
vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų,
pašalinkite jas vandeniu su
actu.
PERSPĖJIMAS!
Cheminės kalkių valymo
priemonės gali pažeisti
emalį. Laikykitės gamintojo
nurodymų.
1. Norėdami išvalyti vandens stalčių ir
gariklį, įpilkite vandens ir acto mišinio
(maždaug 250 ml) per vandens
stalčių į gariklį. Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml)
praplaukite garų ruošimo sistemą per
vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš
gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų,
palikite dureles praviras.
LIETUVIŲ
45
12.5 Orkaitės durelių
išėmimas ir įdėjimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte.
Skirtingiems modeliams stiklo plokščių
skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite
mažesnę plokštę, po to didesnę.
12.6 Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
46
www.aeg.com
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos durelės.
Iki galo uždarykite duris.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl perdegusio saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos kodas, kurio nėra šioje lentelėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodomas klaidos kodas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
LIETUVIŲ
47
Problema
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Ant maisto produktų ir orkaitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote patiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę
į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
*
892964708-A-532013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement