AEG BP8316001M User manual

AEG BP8316001M User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
BP831600N
BP831600S
BP831600W
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. TRUMPASIS VADOVAS........................................................................................ 10
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................11
8. KEPIMO VADOVAS............................................................................................... 20
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 25
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 27
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 27
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................44
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 46
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 47
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
5
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.aeg.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
•
•
•
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilis / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
7
8
www.aeg.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Valdymo skydelis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių ke‐
pimo programų sąrašas.
Minučių skaitlys
Jei norite nustatyti funkciją Minučių skaitlys. Tie‐
sioginė prieiga prie laiko funkcijų.
Kepimo vadovas
Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
irSpartusis paleidimas, kai prietaisas įjungtas.
Jutikliniai laukai, skirti
mėgstamiausių, minučių
skaitiklio ir kepimo vadovo
funkcijoms, yra matomi tik
kai prietaisas yra aktyvus.
4.2 Valdymo skydelis
Įjungus prietaisą, jame rodomas
pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
LIETUVIŲ
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
A)
B)
C)
D)
E)
9
Grįžimas į meniu
Šiuo metu nustatyta kaitinimo funkcija
Šiuo metu nustatyta temperatūra
Laikrodis
Pradžia
start
E
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Mėsos termometras
Kaitinti+palaikyti
Užrakinimas
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencija
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima
peržiūrėti prietaiso TFT ekrane,
pasirinkus meniu elementus tokia eilės
tvarka: Pagrindiniai nustatymai /
Aptarnavimas / Licencija.
Gaminyje naudojamos nemokamos
programinės įrangos šaltinio kodą galima
atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio
gaminių puslapio hipersaitą.
5.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti:
• kalbą
• trukmė
• laikrodžio formatą
• datą
• spartųjį įkaitinimą
• kvapų sulaikymo filtras
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius
gali būti nustatytas dviem būdais:
slenkant slankiklį iki norimos pozicijos
arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite
10
www.aeg.com
pakeisti nuostatas meniu: Pagrindiniai
nustatymai.
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai prietaisas veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Kai paspaudžiate ir palaikote
meniu parinktį, rodomas
trumpas parinkties aprašas.
6.2 Trumpas meniu vadovas
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo funkcijos
Specialios funkcijos
Valymas
Mėgstamiausi
Laikmačiai
Nustatykite minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pradžios
laiką
Nustatyti pabaigos
laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Kaitinti+palaikyti
Set + Go
Vaikų saugos už‐
raktas
Ekrano užraktas
Menu
11:09
Kepimo vadovas
Spartusis paleidi‐
mas
150°
33min
start
Receptų knyga
20min
Paskutinės ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
Paskutinė naudota
Dažniausiai naudo‐
ta
LIETUVIŲ
11
Meniu
Pagrindiniai nusta‐
tymai
Greitasis įkaitinimas
Kvapų filtras
Priminimas apie va‐
lymą
Valdymo skydelis
Garsas
Kalbos nustatymas
Laikas ir data
Demonstracinis re‐
žimas
Aptarnavimas
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Kepimo
vadovas) – paruošti patiekalą, kai
neturite pakankamai žinių arba
patirties gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
2. Palieskite: Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
palieskite:
arba Menu.
6. Norėdami prietaisą išjungti,
palieskite:
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A) Grįžimas į meniu
B) Esamas meniu lygis
C) Funkcijų sąrašas
12
www.aeg.com
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funkcijų,
valymo ir mėgstamiausių programų sąrašas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo, Kai‐
tinti+palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Paskutinės ir dažniausiai naudojamos Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą naudo‐
ta ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniausiai.
Pagrindiniai nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A)
B)
C)
D)
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą,
kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto
gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
palieskitee: Menu.
Laikinajame lange galite
perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba
sukurti numatytąją funkciją.
Palieskite pirštu pasirinktą
kaitinimo funkciją ir
palaikykite ją ilgiau nei 2
sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip
numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus
rodoma kaip pirmoji funkcija.
LIETUVIŲ
A
B
13
A) Grįžimas į pagrindinį meniu
B) Laikinasis langas
C) Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Duona
Duonau su traškiu paviršiumi kepti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu pašildyti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas karštas or‐
as1)
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
troškinti taupant energiją ir vienoje lentynoje. Po 30 se‐
kundžių lemputė užgęsta. Įjungus ją naudojant meniu
arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užsidega.
Kepimas žemoje
temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traškiu
pagrindu, pavyzdžiui, picų ir kišlorano. Temperatūrą
nustatykite 20−40 °C žemesnę, nei kepant įjungus vir‐
šutinį ir apatinį kaitinimo elementus.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudinimui
viename orkaitės lygyje.
Karšto oro srautas
Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų
orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės temperatūrą nusta‐
tykite 20–40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją „Apa‐
tinis+viršutinis kaitinimas“.
Terminis kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gabalams
arba paukštienai su kaulais skrudinti viename lentynos
lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudinimui.
Spartus kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
čiams.
Kepimas ant grotelių
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyzdžiui,
jautienos kepsnį.
14
www.aeg.com
EKO kepimas
Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius. Pir‐
miausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant šiai
funkcijai lemputė nešviečia. Įjungus ją naudojant me‐
niu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užsidega.
Šaldytas maistas
Ruošti pusgaminius su auksiniu traškiu paviršiumi, pa‐
vyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, lazani‐
jai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka užke‐
pėlėms ir skrudinimui.
1) Ši funkcija naudojama energijos naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN50304.
7.7 Papildomas meniu: Specialios funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐
sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cukini‐
joms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
Šilumos palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepi‐
mą.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams sti‐
klainiuose su skysčiu, konservuoti.
7.8 Papildomas meniu: Valymas
Greita pirolizė
1 val. esant mažam nešvarumo laipsniui. Pirolizinis va‐
lymas pašalins sunkiai pašalinamus likučius, iš kurių
liks tik pelenai, ir juos bus galima po to paprasčiausiai
išvalyti iš orkaitės.
Normali pirolizė
1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laipsniui.
Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus liku‐
čius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to
paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
Intensyvi pirolizė
2 val. ir 30 min. esant dideliam nešvarumo laipsniui.
Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus liku‐
čius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to
paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
LIETUVIŲ
15
7.9 Papildomas meniu: Mėgstamiausi
A
A) Grįžimas į pagrindinį meniu
B) Mėgstamiausia programa
C) Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elementas
Aprašymas
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą progra‐
mą.
Trinti
Visam laikui pašalinti šią anksčiau išsaugotą mėg‐
stamiausią programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadinimą.
7.10 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: Naujas iš esamų
nustatymų.
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
16
www.aeg.com
7.11 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A)
B)
C)
D)
E)
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atstatytas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
End
11:33
E
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatykite minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐
diniame ekrane bus rodomas laikmatis ir girdėsis
įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs atgalinę at‐
skaitą. Šis laikmatis nepertrauks gaminimo ir jį ga‐
lima įjungti, kai orkaitė yra išjungta. Pasirinkus
nustatyti, laikmatis bus paleistas automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐
diniame ekrane bus rodomas laikmatis, orkaitė bus
sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signalas, kai laik‐
matis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamiems nustatymams.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamiems nustatymams.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį pas‐
paudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas rodomas
tik jei orkaitė yra įjungta.
7.12 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant mėsos
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu:
3. Palieskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.13 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
LIETUVIŲ
Meniu elementas
17
Aprašas
Lemputė Įjungti / Išjungti
Kaitinti+palaikyti
Funkcija „Kaitinti + Palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsijungs, o
palaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji galima ne vi‐
soms programoms. Jeigu aktyvi, ekrane rodoma
piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti ork‐
aitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus ekra‐
ną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia ekrano
užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta trukmė.
Vaikų saugos užraktas Įjungti / Iš‐
jungti
Įjungus ekranas, visi mygtukai ir durelės užrakina‐
mi. Jie būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO
padėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir
vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl už‐
rakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekraną
ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtuką.
Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir vadovau‐
kitės nurodymais.
7.14 Kaitinti+palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su
kepimo mažoje
temperatūroje,
automatinėmis svorio
programomis,
automatinėmis troškinimo
garuose programomis,
visomis funkcijomis iš meniu
Specialios funkcijos, garų
funkcijomis iš meniu
Kaitinimo funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
Jūs įjungiate funkciją Kaitinti+palaikyti
meniu Parinktys.
•
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate mėsos
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.15 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklinio lauko
paspaudimu arba pranešimo ekrane
palietimu.
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
mėsos termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Nustatykite funkciją: Nustatyti
trukmę.
4. Pasirinkti: Parinktys / Set + Go.
18
www.aeg.com
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija Vaikų saugos
užraktas įjungta, kai
veikia kaitinimo funkcija ir
kai prietaisas
išjungiamas. Laikykite
ekrane pateikiamų
nurodymų funkcijai
išjungti.
Meniu Parinktys suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
7.16 Vaikų saugos užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų saugos
užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso
naudojimo.
Funkcijos įjungimas: Vaikų
saugos užraktas
Jeigu veikia pirolizinio
valymo funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungti.
2. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos išjungimas: Vaikų
saugos užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.17 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.18 Papildomas meniu: Kepimo vadovas
A
B
Oven Dish
Cookbook
Quickstart
D
C
A)
B)
C)
D)
Grįžimas į pagrindinį meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir Spartusis paleidimas
Daugiau parinkčių
LIETUVIŲ
Valgių gaminimo knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir greito
paleidimo funkcija, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Greitojo paleidimo
funkcijų laiko ir temperatūros vertes
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
19
7.19 Papildomas meniu:
Paskutinės ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elementas
Aprašymas
Paskutinė naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
Dažniausiai naudota
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.20 Papildomas meniu:
Pagrindiniai nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungti / Iš‐
jungti
Kai ĮJUNGTA, naudojant tam tikras kaitinimo funk‐
cijas orkaitės kaitinimo laikas bus sutrumpintas.
Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Kvapų filtras Įjungti / Išjungti
Kvapų filtras, šalinantis kvapus iš ventiliuojamo
oro.
Priminimas apie valymą Įjungti / Iš‐ Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų apie
jungti
valymo ciklo naudojimą.
Valdymo skydelis
Pasirinkite valdymo skydelio nustaty‐
mus.
Ryškumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Garsas
Garso nustatymai.
Garsas
Kalbos nustatymas
Nustatykite savo norimą kalbą.
Nustatykite valdymo skydelio ry‐
škumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)
20
www.aeg.com
Meniu elementas
Aprašas
Laikas ir data
Laikas
Nustatykite laiką ir datą ir kitas par‐
Nustatyti ar koreguoti laiką.
inktis, susijusias su tuo, kaip rodomas
Data
laikas.
Nustatyti ar koreguoti datą.
Formatas
Pasirinkite norimą laiko formatą HH:MM ar
AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė bus
išjungta.
Demonstracinis režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jam
veikiant kaitinimo elementai yra at‐
jungti, o ekrane rodoma „DEMO“.
Aktyvinimo kodas
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija
ir sąranka.
Programinės įrangos versija
Rodoma orkaitės programinės įrangos versija.
Atkurti visus nustatymus
Atkuriami visi nustatymai į gamyklinius numatytuo‐
sius.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Kepimo vadovas
Menu / / Kepimo vadovas arba
palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba Spartusis paleidimas.
LIETUVIŲ
8.2 Funkcijos įjungimas
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
A
B C
11:09
Calzone
21
3. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A)
B)
C)
D)
E)
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Sustabdymas
temperatūra
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Šio prietaiso šios funkcijos receptus taip
pat rasite mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų knygą,
patikrinkite PNC numerį, esantį techninių
duomenų plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
Prietaisas naudoja automatines
nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.
Receptus galite rasti mūsų interneto
svetainėje. Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite PNC numerį,
esantį techninių duomenų plokštelėje,
ant prietaiso priekinio rėmo.
Maisto kategorija
Patiekalas
Orkaitėje gaminami patie‐
kalai
Cikorijos apkepas
Musaka
Prancūziškas virtinis
Makaronų plokštainis
Bulvių apkepas su ančiuviais Bulvių plokštainis
Lazanija
Pica, pyragas ir apkepas
su įdaru
Svogūnų pyragas
Koldūnai
Pica
Trapios tešlos apkepas su
įdaru
22
www.aeg.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Tortai, pyragai ir sausai‐
niai
Migdolų pyragas
Šokoladiniai sausainėliai
Morkų pyragas
Varškės pyragas
Apkepas su sūriu
Pyragaičiai su sūriu
Vaisinis pyragas
Prancūziškas vaisių tortas
Ožkos sūrio apkepas
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis citrinų pyragas
Keksiukai
Riestainis
Biskvitinis pyragas
Biskvitinis pyragas
Pyragas su trupiniais
Švediškas pyragas
Tortas
Duona/Bandelės
Kaimiška duona
Sviestinė pynutė
Balta duona
Mielinė pynutė
Žuvis
Džiovinta menkė
Žuvies filė
Žuvis druskos patale
Žuvis kepta garuose
Įdaryti kalmarai
Paukštiena
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Mėsa
Jautienos troškinys
Ėriuko koja
Marinuota jautiena
Mėsos ruletas
Triušiena garstyčių padaže
Ossobucco
Kiaulės koja
Kiaulės mentė
Triušiena
Įdaryta veršienos krūtinėlė
Šventinis švediškas kepsnys
Veršiuko koja
Šerniena
8.4 Papildomas meniu:
Spartusis paleidimas
Menu / Kepimo vadovas / Spartusis
nuostatos yra optimalios bet kokios
rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
paleidimas arba palieskite:
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
Funkcijos „Spartusis
paleidimas“ automatinių programų
•
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Žuvis
Patiekalas
Žuvis
• Kepta (1–1,5 kg)
• Visa kepta ant grotelių
•
•
Paukštiena
Visa kepta ant grotelių
(1–1,5 kg)
Filė, šaldyta
Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė
Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė
(1–1,5 kg)
Viščiukas
• Pusė (400–500 g porcija)
•
•
•
•
•
Mėsa
Lašiša
• Visa (iki 2 kg)
Antis
Žąsis
Kalakutiena
Visa
Sparneliai, švieži
Sparneliai, šaldyti
Blauzdelės, šviežios
Blauzdelės, šaldytos
Jautiena
Jautienos kepsnys
• Troškinta
Zuikis
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
Vidutiniška
Vidutiniška
•
•
Su krauju
Su krauju
•
•
Gerai iškeptas
Gerai iškeptas
• Nugarinė
• Nugarinė (iki 1 kg)
Aviena
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
•
•
Kepsniai
Troškinta
Skandinaviška jautiena
Nugarinė (1–1,5 kg)
Mentė, vidutiniškai iškep‐ • Vidutiniška
• Su krauju
ta
Mentė, vidutiniškai iškep‐
ta (iki 2 kg)
Mėsos ruletas (750–1 000 g)
Kiauliena
• Kumpis (1–1,5 kg)
• Koja, apvirta
•
•
•
Nugarinė
Nugarinė
Sprandinė (1–1,5 kg)
• Kepsniai
• Mentė (1–1,5 kg)
Rūkyta kiaulienos nugarinė
(iki 1,5 kg)
• Gerai iškeptas
Šonkauliukai (1,5–2 kg)
Veršiena
• Koja (1,5–2 kg)
• Nugarinė
• Kepsniai
Elniena
• Šlaunis (1,5–2 kg)
• Nugarinė (1,5–2 kg)
23
24
www.aeg.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Orkaitėje gaminami patie‐
kalai
Lazanija
Lazanija, šaldyta
Makaronų apkepas
Bulvių plokštainis
Saldūs patiekalai
Daržovių apkepas
Pica, pyragas ir apkepas
su įdaru
Prancūziškasis batonas su
Trapios tešlos apkepas su
lydytu sūriu
įdaru
Flammkuchen (ugninis pyra‐ Pikantiškas tortas
gas)
Pica
• Amerikietiškas, šaldytas
• Atvėsintas
• Papildomas garnyras
• Šaldytas
• Užkandžiai, šaldyti
• Plonas padas
Tortai, pyragai ir sausai‐
niai
Migdolų pyragas
Obuolių pyragas, uždengtas
Obuolių pyragas
Obuolių pyragas, šaldytas
Pyragas skardoje
• Raugas
• Mielinė tešla
Sviestinė bandelė
Pyragėliai, maži
Sūrio pyragas, skardoje
Sūrio pyragas, padėkle
Kalėdinis pyragas
Kreminiai sluoksniuotos te‐
šlos pyragaičiai
Trupininis pyragas
Eklerai
Apkepas su vaisiais / sūriu
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
Vaisių pyragas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
• Mielinė tešla
Migdoliniai sausainiai
Keksas su citrina ir madera
Juostiniai tešlainiai
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
Riestainis
Trapios tešlos sausainiai
Biskvitinis pyragas
Cukrinis pyragas
Biskvitinis apkepas
Biskvitinis vyniotinis
Apkepai
Mielinis pyragas
Duona/Bandelės
Nesmulkintų grūdų duona
Prancūziškasis batonas
Prancūziškieji batonai, šal‐
dyti
Prancūziškieji batonai, ap‐
kepti
Riestė
Čiabata
Juoda duona
Mielinė pynutė
Bandelės
Bandelės, apkeptos
Ruginė duona
Nerauginta duona
Balta duona
Garnyrai
Kroketai
Gruzdintos bulvytės, plonos
Gruzdintos bulvytės, storos
Paskrudintos bulvės
Kroketai
LIETUVIŲ
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
25
Automatinė svorio funkcija
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
Norėdami pakeisti kepimo
temperatūrą, palieskite ekrane
rodomą temperatūros nuostatą.
A
B
C
D
E
Menu
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A) Grįžimas į meniu
B) Kiek laiko veikia ši funkcija
C) Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D) Šiuo metu nustatyta temperatūra
E) Dabar orkaitėje esanti
temperatūra
F) Sustabdymas
G) Mėsos termometro nustatyta
esama temperatūra
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis
.
4. Nustatykite vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
26
www.aeg.com
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
LIETUVIŲ
27
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, Trukmė,
Pabaiga.
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
28
www.aeg.com
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.3 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
•
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.4 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
LIETUVIŲ
29
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę ork‐
tūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.5 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
50–70
1
Karšto oro srau‐ 140–160
tas
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro srau‐ 140–150
cake / Biskvitinis tas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu‐ 160
cake / Biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto oro srau‐ 170–1801)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto oro srau‐ 150–170
to tešla
tas
20–25
2
Apple pie / Ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
60–90
2
Karšto oro srau‐ 160
tas
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Apple pie / ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Apatinis + viršu‐ 180
tinis kaitinimas
Varškės pyragas Apatinis + viršu‐ 170–190
tinis kaitinimas
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
70–90
1
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė
Apatinis + viršu‐
duona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Apatinis + viršu‐
tinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
Karšto oro srau‐ 150
tas
35–55
3
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
35–55
3
190–2101)
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
170
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
31
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau‐ 160–170
trapios tešlos
tas
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis + viršu‐
su kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro srau‐ 140
tas
20–35
3
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto oro srau‐ 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
120–150
3
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro srau‐ 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro srau‐ 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau‐ 1601)
tas
10–25
3
Bandelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
10–25
3
1601)
190–2101)
32
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Small cakes /
Karšto oro srau‐ 1501)
Maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršu‐
Maži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis + viršu‐
pas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
pas1)
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.7 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
LIETUVIŲ
33
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas)
160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
20–40
2
11.8 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
34
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
Bandelės
180
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–50
1/4
-
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.9 Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.10 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apke‐
pas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Obuolių pyragas, už‐ 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elzaso
patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
35
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.11 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
36
www.aeg.com
11.12 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kai‐
tinimas
120–150
1
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
ta
Terminis ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškepta
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis ke‐
pintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
1.5–2
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1.5
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
1–1.5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugar‐ iki 1 kg
inė / kiškio
koja
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
37
38
www.aeg.com
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1.5
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
1
11.13 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐
inė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / Mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
LIETUVIŲ
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Toast / Skrebučiai1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai kaneloni,
švieži
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
39
40
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Gruzdintos bul‐
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
ar Terminis ke‐
pintuvas
200–220
vytės1) (300–
600 g)
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.15 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patieka‐
las
Kiekis
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐
štėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.16 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
•
41
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Žemuogės / mė‐
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.17 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
42
www.aeg.com
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.18 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bat‐
onas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
LIETUVIŲ
11.19 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
43
44
www.aeg.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizinis valymas
Menu / Kaitinimo funkcijos / Valymas
PERSPĖJIMAS!
Išimkite visus priedus.
PERSPĖJIMAS!
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų vienu metu
su pirolizinio valymo
funkcija. Prietaisas gali būti
pažeistas.
Pirolizinį valymą galite naudoti prietaisui
valyti.
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas labai įkaista. Kyla
pavojus nusideginti.
1. Norėdami nustatyti valymo režimą,
slinkite meniu: Valymas.
2. Norėdami įjungti valymo režimą,
palieskite tą, kurį norite pasirinkti.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Parinktis
Aprašas
Greita pirolizė
esant žemam
nešvarumo ly‐
giui (1 val.)
LIETUVIŲ
Normali piro‐
lizė
esant viduti‐
niam nešvar‐
umo lygiui (1
val. 30 min.)
Intensyvi piro‐
lizė
esant dide‐
liam nešvaru‐
mo lygiui (2
val. 30 min.)
Pradėjus pirolizinį ciklą,
lemputė nešviečia, o
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu.
Kaitinimo metu neatidarykite
durelių. Atidarius dureles,
pirolizinio valymo ciklas
nutraukiamas.
3. Norėdami sustabdyti pirolizinį valymo
ciklą, palieskite .
Nenaudokite prietaiso, kol užges durelių
užrakto simbolis.
45
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
46
www.aeg.com
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
LIETUVIŲ
47
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos pra‐ Elektronikos klaida.
nešimas „F...“
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nio aptarnavimo centrą.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio identifikatorius
BP831600NM
BP831600SM
BP831600WM
Energijos efektyvumo indeksas
92,9
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,79 kWh/ciklui
48
www.aeg.com
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
•
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, padedančių taupyti
energiją kasdien ruošiant maistą.
•
•
Bendri patarimai
– Patikrinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
•
•
•
•
BP831600NM
42.0 kg
BP831600SM
42.5 kg
BP831600WM
42.5 kg
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(„Trukmė“, „Pabaiga“) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir lemputė
ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite mažiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
Energijos taupymo funkcijos –
paleidus funkciją, lemputė išjungiama.
Lemputė vėl įsijungia, kai įjungiate
lemputę virš meniu arba kai atidarote
prietaiso dureles.
Drėgnas karštas oras, lemputė po
30 sekundžių užgęsta. Galite vėl ją
įjungti, kai pageidaujate.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
49
50
www.aeg.com
LIETUVIŲ
51
867314284-A-372014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement