AEG BE731442NM, BE731410NM User manual

AEG BE731442NM, BE731410NM User manual
CS
Návod k použití
Trouba
BE731410HM
BE731410NM
BE731442HM
BE731442NM
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 10
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 14
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................16
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 18
11. TIPY A RADY....................................................................................................20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................34
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 37
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
•
•
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Spotřebič je vybaven elektrickým
chladícím systémem. Musí být
zapojen do napájecí sítě.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
•
•
•
•
•
•
•
5
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
6
www.aeg.com
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.5 Vnitřní osvětlení
•
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.7 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečící sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
-
Popis
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby nebo automa‐
tického programu.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnutého spotřebiče.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trou‐
by nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výba‐
vy). Při stisknutí a podržení na tři sekundy, vy‐
pne či zapne funkci Rychlé zahřátí. K přímému
přístupu k nastavení teploty první funkce trouby
u vypnutého spotřebiče.
NAHORU, DOLŮ
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Vypnutí a zapnutí osvětlení.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
5
6
7
8
9
ČESKY
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
Popis
MINUTKA
10
9
Slouží k nastavení funkce Minutka.
4.2 Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla
E. Ukazatele funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
ohřevu
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
4.3 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
se rozsvítí. Tyto
čárky na displeji
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
10
www.aeg.com
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
•
manuální režim
automatické programy
6.1 Použití spotřebiče
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
6.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Pravý Horký
Vzduch
K pečení jídel na třech úrovních současně a k sušení
potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 - 40 °C nižší než
při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Príprava Pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 40 °C nižší než při použití funkce Horní/spodní ohřev.
Nízkoteplotní Pe‐ K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
cení
Horní/Spodní
Ohrev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Mražené Potravi‐ K přípravě polotovarů do křupava, jako např. hranolek,
ny
amerických brambor nebo jarních závitků.
Turbo Gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Velkoplošný Gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opé‐
kání chleba.
ČESKY
Funkce trouby
Použití
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Horký Vzduch S
Párou
K přípravě pečených potravin ve formě na jedné úrovni.
K úspoře energie při pečení. Aby bylo dosaženo poža‐
dovaných výsledků pečení , tuto funkci je nutné použí‐
vat v souladu s tabulkami pečení. Více informací o do‐
poručených nastaveních viz tabulky pečení. Tato funk‐
ce byla použita k definici účinnosti energetické třídy dle
normy EN 60350-1.
Uchovat Teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených po‐
travin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazování zá‐
visí na množství a velikosti zmražených potravin.
Spodní Ohrev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Eco pečení
Používáte-li při pečení tuto funkci, můžete tak optimali‐
zovat spotřebu energie. Více informací o doporučených
nastaveních viz tabulky pečení a odpovídající obvyklé
funkce (Turbo gril).
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Nastavení funkce trouby
1. Pomocí
nebo
zapněte
spotřebič.
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo funkce trouby.
2. Pomocí
trouby.
11
nebo
nastavte funkci
nebo se po pěti
3. Stiskněte
sekundách spotřebič spustí
automaticky.
Pokud spotřebič spustíte a
nenastavíte žádnou funkci
nebo program trouby,
spotřebič se po 20
sekundách automaticky
vypne.
6.4 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
6.5 Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
1. Stiskněte .
Displej teploty / času zobrazí teplotu
uvnitř spotřebiče.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
12
www.aeg.com
6.6 Funkce rychlého zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí nelze s
některými funkcemi trouby použít. Pokud
nelze funkci rychlého zahřátí s danou
funkcí použít, zazní zvuková signalizace,
pokud je zapnuta v nabídce nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
stisknutím a podržením
na déle než
tři sekundy.
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí,
stavové čárky na displeji
začnou
,
jedna po druhé blikat a rozsvítí se
čímž je signalizováno, že je funkce
zapnutá.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Denní
čas lze změnit, pouze když je spotřebič zapnutý.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ START Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
00:00
NASTAVIT A SPU‐
STIT
Slouží k pozdějšímu spuštění spotřebiče s potřebnými
nastaveními jediným stisknutím senzorového tlačítka.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete
zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku
chodu spotřebiče. Tato funkce nemá žádný vliv na pro‐
voz spotřebiče. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
4. Stiskněte
nebo
nebo
nebo
nebo
Na displeji se zobrazí nový čas.
Chcete-li změnit denní čas, opakovaně
stiskněte
, dokud nezačne blikat
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
nastavte
.
nastavte
.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
, dokud
.
nastavte minuty
ČESKY
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ spustí po pěti sekundách
automaticky.
5. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
nastavte hodiny
6. Stiskněte
. Funkce TRVÁNÍ se po
pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
3. Použijte
, dokud
.
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k
potvrzení. Nejprve nastavte minuty a
poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
.
nezačne blikat
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
nastavte minuty
.
nebo
5. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
nastavte hodiny
6. Stisknutím
spotřebič přejde na
nastavení funkce UKONČENÍ.
Na displeji bliká
.
7. Použijte
nebo
13
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k
potvrzení. Nejprve nastavte minuty a
poté hodiny.
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
9. Vypněte spotřebič.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
7.6 Nastavení funkce
NASTAVIT A SPUSTIT
Funkci NASTAVIT A SPUSTIT můžete
použít, pouze pokud je nastavena funkce
TRVÁNÍ.
1. Zvolte funkci trouby (nebo program)
a teplotu.
2. Nastavte funkci TRVÁNÍ.
3. Opakovaně stiskněte
, dokud na
displeji nezačne blikat
.
nastavíte funkci
4. Stisknutím
NASTAVIT A SPUSTIT.
Na displeji se objeví
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP)
spustíte funkci NASTAVIT A
SPUSTIT.
7.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Stiskněte
Na displeji bliká
.
a „00“.
14
www.aeg.com
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
3. Použijte
7.8 MĚŘIČ ČASU
nebo
k nastavení
k potvrzení.
MINUTKY a
nebo se funkce
4. Stiskněte
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a
.
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím
, dokud se na displeji
nerozbliká
.
, dokud se na displeji
2. Stiskněte
nezobrazí „00:00“ a měřič času
nezačne znovu počítat.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 20 automatických
programů. Automatický program použijte,
když neznáte recept nebo nemáte
zkušenosti s přípravou daného pokrmu.
Na displeji se zobrazí výchozí doba
přípravy u všech automatických
programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
DUŠENÉ HOVĚZÍ
2
VEPŘOVÁ PEČENĚ
3
TELECÍ PEČENĚ
4
JEHNĚČÍ PEČENĚ
5
PEČENÁ ZVĚŘINA
6
CELÉ KUŘE
7
RYBÍ FILÉ
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
14
KYNUTÍ TĚSTA
15
ZAPEČENÉ BRAMBORY
16
LASAGNE
ČESKY
Číslo programu
Název programu
17
ZAPEČENÉ CANNELLONI
18
KOLÁČ - POLOTOVAR
19
PIZZA - POLOTOVAR
20
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
8.2 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.3 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
7. Vypněte spotřebič.
8.4 Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
nebo
nastavte
3. Pomocí
program se zadáním váhy.
15
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
symbol trvání
a přednastavená
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
8. Vypněte spotřebič.
8.5 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
4. Pomocí
nebo
nastavte
program s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
a
.
nebo se nastavení
5. Stiskněte
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
dvě minuty zvukový signál.
bliká.
16
www.aeg.com
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na boční stěně trouby.
4. Použijte
nebo
k nastavení
teploty středu masa.
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Teplotu sondy můžete
nastavit pouze, když
bliká symbol . Pokud
se na displeji zobrazuje
, ale nebliká, před tím,
než nastavíte teplotu
sondu, nastavte novou
hodnotu stisknutím
a
nebo
.
6. Nastavte funkci trouby a teplotu.
Na displeji se zobrazuje aktuální teplota
sondy ve středu pokrmu a symbol ohřevu
.
Zatímco spotřebič vypočítává přibližnou
délku, na displeji se zobrazuje odpočet
času. Po prvním výpočtu se na displeji
zobrazí přibližná doba přípravy.
Spotřebič během pečení pokračuje ve
výpočtu jeho doby. Displej pravidelně
aktualizuje novou hodnotu doby pečení.
Když pečete s pečicí
sondou, můžete změnit
teplotu zobrazenou na
displeji. Po zasunutí pečicí
sondy do zásuvky a
nastavení funkce trouby a
teploty se na displeji zobrazí
aktuální teplota středu masa.
Na displeji se zobrazí blikající
a
přednastavená teplota sondy. Při prvním
použití je použita teplota 60 °C a při
dalším použití je použita poslední
nastavená hodnota.
Když zasunete pečicí sondu
do zásuvky, zrušíte
nastavení funkce hodin.
Opětovným stisknutím
zobrazíte další tři teploty:
• nastavenou teplotu
středu masa
• aktuální teplotu
trouby
• aktuální teplotu
středu masa.
Když teplota sondy ve středu pokrmu
dosáhne nastavené hodnoty, zazní
ČESKY
17
dvouminutový zvukový signál a zabliká
teplota středu a . Spotřebič se vypne.
7. Signál vypnete zmáčknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka.
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte ze
spotřebiče.
VAROVÁNÍ!
Při vytahování pečicí sondy
buďte opatrní. Je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
Hluboký pekáč / plech:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
vodicí lišty drážek roštů.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuv tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Hluboký pekáč / plech zasuňte mezi
drážky zvolené úrovně roštu a tvarovaný
rošt v drážkách nad nimi a ujistěte se, že
nožičky směřují dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
18
www.aeg.com
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických výsuv.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuv.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
2. Na dvě sekundy současně stiskněte
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
.
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
ČESKY
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy se současně
dotkněte a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
10.4 Použití nabídky
nastavení
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce blokování
tlačítek.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
SERVISNÍ NABÍDKA
-
6
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
1. Když je spotřebič zapnutý, stiskněte
a na tři sekundy podržte .
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
2. Pomocí
nebo
nastavení.
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
1,5
3. Stiskněte
zvolte
.
nebo
4. Pomocí
hodnotu nastavení.
změňte
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení,
Nízkoteplotní pečení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
19
20
www.aeg.com
•
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
10.7 Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
11.2 Pečení moučných jídel
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
• Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat
podobné jídlo.
• Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
• Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem
pečení, abyste využili zbytkového
tepla.
Při pečení zmraženého jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
11.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš svě‐
tlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Teplota trouby je příliš vyso‐
propečený či nerovnoměrný. ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Příliš krátká doba pečení.
propečený či nerovnoměrný.
Prodlužte dobu pečení. Do‐
bu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
ČESKY
Výsledek pečení
Možná příčina
21
Řešení
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Ve směsi je příliš mnoho te‐
propečený či nerovnoměrný. kutin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
11.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý horký
vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý horký
cake / Piškotový vzduch
koláč bez tuku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horní/Dolní
cake / Piškotový ohřev
koláč bez tuku
160
35 - 50
2
Dortový korpus - Pravý horký
křehké těsto
vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus - Pravý horký
piškotové těsto vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
160
60 - 90
2
Pravý horký
vzduch
22
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horní/Dolní
ohřev
180
70 - 90
1
Tvarohový dort
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/Dolní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Dolní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Horní/Dolní
ohřev
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Horní/Dolní
vého těsta s kré‐ ohřev
mem / banánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/Dolní
ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Pravý horký
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový man‐
Horní/Dolní
dlový koláč / cu‐ ohřev
krové koláčky
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
Pravý horký
vzduch
150
35 - 55
3
Horní/Dolní
ohřev
170
35 - 55
3
sto)2)
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Ovocné koláče z Pravý horký
křehkého těsta
vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
160 - 1801)
40 - 80
3
Horní/Dolní
ohřev
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
140
20 - 35
3
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Horní/Dolní
ohřev
1601)
20 - 30
3
Sušenky z pi‐
škotového těsta
Pravý horký
vzduch
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐
ky
Pravý horký
vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý horký
vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý horký
tého těsta
vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
Pravý horký
vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý horký
vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Dolní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
1501)
20 - 35
3
23
24
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Horní/Dolní
ohřev
1701)
20 - 30
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/Dolní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztaveným vzduch
sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
11.5 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
nina1)
1) Předehřejte troubu.
11.6 Horký Vzduch S Párou
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapecené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového těsta
(kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
ČESKY
25
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Pečení na více úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo z 80 - 100
vaječného bílku,
sněhové pusin‐
ky
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo z 170 - 1801)
listového těsta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
180
26
www.aeg.com
Jídlo
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Teplota (°C)
1501)
Čas (min)
Poloha roštu
23 - 40
Dvě polohy
Tři polohy
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
11.8 Nízkoteplotní pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hovězí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Príprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
lác
170 - 190
45 - 55
1
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohový koláč
140 - 160
60 - 90
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
27
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.10 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby (viz pokyny
výrobce).
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li
součástí příslušenství) nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Libové maso doporučujeme péct v
pekáči s poklicí. Maso tak bude
šťavnatější.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
•
•
•
Maso a ryby doporučujeme péct ve
spotřebiči až od hmotnosti 1 kg.
Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do
hlubokého pekáče / plechu trochu
tekutiny.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
Velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a
využít zbytkového tepla.
11.11 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/Spod‐
ní ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
28
www.aeg.com
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: dobře tloušťky
propečené
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovice / 1 - 1,5
Kýta v celku
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Telecí koleno 1,5 - 2
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí hřbet 1 - 1,5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
30 - 40
1
Zvěřina
Jídlo
Množství
(kg)
Zaječí hřbet / až 1
kýta
Horní/Spodní 2301)
ohřev
ČESKY
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Telecí hřbet
1,5 - 2
Kýta z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Horní/Spodní 210 - 220
ohřev
35 - 40
1
Horní/Spodní 180 - 200
ohřev
60 - 90
1
29
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spodní 210 - 220
ohřev
40 - 60
1
Ryby (dušené)
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Hovězí pečeně
Teplota (°C)
210 - 230
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
30 - 40
30 - 40
2
30
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanátky 8 - 10
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
11.13 Mražené potraviny
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. brambory, kro‐ 220 - 230
kety
20 - 35
3
Opečená bramboro‐
vá kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí křídla
190 - 210
20 - 30
2
31
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Hranolky1) (300
- 600 g)
Horní/Dolní
ohřev nebo Tur‐
bo gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/Dolní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.14 Rozmrazování
•
•
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
(kg)
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
Poznámky
rozmrazová‐
ní (min)
Kuře
1
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
0,5
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
0,15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0,3
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
0,25
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobený
dort
1,4
60
60
-
32
www.aeg.com
11.15 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.16 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
•
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
ČESKY
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
11.17 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové ma‐
so
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
33
34
www.aeg.com
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.1 Poznámky k čištění
12.2 Vyjmutí drážek na rošty
•
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
ČESKY
1
2
35
2. Nastavte funkci .
3. Nastavte teplotu trouby na 250 °C a
nechte troubu jednu hodinu pracovat.
4. Jakmile spotřebič vychladne,
vyčistěte jej pomocí měkké a vlhké
houbičky.
12.4 Strop trouby
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
12.3 Katalytický kryt
ventilátoru
POZOR!
Nečistěte katalytickou vrstvu
spreji do trouby, abrazivními
čisticími prostředky, mýdly či
jinými čisticími prostředky.
Došlo by k poškození
katalytické vrstvy.
VAROVÁNÍ!
Před odklopením topného
tělesa spotřebič vypněte.
Přesvědčte se, že spotřebič
už vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.
Odstraňte drážky na rošty.
Topné těleso na stropě trouby můžete
sklopit a strop pak snadno umýt.
1. Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
2. Vytáhněte jej dopředu přes odpor
pružiny a podél držáků na obou
stranách.
Skvrny nebo změna
zbarvení katalytické vrstvy
nemá vliv na její vlastnosti.
VAROVÁNÍ!
Když troubu čistíte při
vysoké teplotě, nedovolte
dětem, aby se k ní
přibližovaly. Povrch trouby je
velmi horký a hrozí
nebezpečí popálenin.
Před spuštěním
katalytického čištění vyjměte
z trouby veškeré
příslušenství.
Zapněte osvětlení trouby.
Kryt ventilátoru s katalytickým povlakem
má samočisticí schopnost. Absorbuje
tuk, který se na stěnách usazuje při
provozu spotřebiče.
Abyste proces samočištění podpořili,
pravidelně prázdnou troubu zahřívejte.
1. Vyčistěte dno trouby pomocí vlažné
vody a mycího prostředku a poté jej
vysušte.
Topné těleso se sklopí dolů.
3. Vyčistěte strop trouby.
4. Topný článek instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Topný článek správně
nainstalujte nad držáky na
vnitřních stěnách spotřebiče.
5. Instalujte drážky na rošty.
12.5 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
36
www.aeg.com
VAROVÁNÍ!
Při snímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup ale v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.6 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2
B
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
ČESKY
37
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý, Displej je vypnutý.
na displeji se nezobrazuje
čas.
Současným stisknutím
displej znovu zapnete.
a
38
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečící sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečící sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
Odpojte zástrčku pečící son‐
mrazování, ale neodpojili
dy ze zásuvky.
jste zástrčku pečící sondy ze
zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
•
•
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
13.2 Servisní údaje
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
ČESKY
39
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BE731410HM
BE731410NM
BE731442HM
BE731442NM
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
0.99 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
BE731410HM
39.0 kg
BE731410NM
35.0 kg
BE731442HM
39.5 kg
BE731442NM
35.0 kg
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, topné články se
40
www.aeg.com
automaticky vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
trouby v průběhu pečení může lišit od
teploty udávané na displeji a doba
pečení se může lišit od doby pečení u
jiných programů.
Pokud používáte funkci Horký vzduch s
párou, osvětlení se automaticky vypne
po 30 sekundách. Osvětlení můžete
znovu zapnout, ale tím omezíte
předpokládanou úsporu energie.
Vypnutí displeje
V případě potřeby lze displej zcela
vypnout. Současně stiskněte
a
dokud displej nezhasne. Tento krok
zároveň vypne spotřebič.
Horký vzduch s párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Při této funkci se teplota uvnitř
,
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
41
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867314614-C-522016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement