AEG BP731460NM User manual

AEG BP731460NM User manual
SK
Návod na používanie
Rúra
BP731460HM
BP731460NM
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 13
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 15
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................17
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE................................................................................... 19
11. TIPY A RADY....................................................................................................21
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 36
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................39
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................41
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
6
www.aeg.com
•
•
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.5 Pyrolytické čistenie
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
•
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
SLOVENSKY
•
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
8
www.aeg.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtená polica
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Hlboký pekáč
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SLOVENSKY
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzoro‐ Funkcia
vé tlačid‐
lo
1
-
2
Popis
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
3
VOLITEĽNÉ FUNK‐ Ak chcete nastaviť funkciu rúry alebo automatic‐
CIE
ký program.
4
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Pomo‐
cou tejto funkcie sa môžete priamo dostať k ob‐
ľúbenému programu, aj keď je spotrebič vypnutý.
TEPLOTA / RÝCH‐
LE ZOHRIEVANIE
Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry ale‐
bo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozícii).
Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekundy, funk‐
cia rýchleho zohrievania sa ZAPNE alebo VY‐
PNE. Priamy prístup k nastaveniu teploty prvej
funkcie rúry pri vypnutom spotrebiči.
NAHOR, NADOL
Pohyb nahor alebo nadol v ponuke.
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
OSVETLENIE RÚ‐
RY
Zapínanie alebo vypínanie osvetlenia rúry.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Nastavenie funkcie kuchynského časomera.
5
6
7
8
9
10
4.2 Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkcie rúry
B. Displej teploty / denného času
C. Hodiny/Zobrazenie zvyškového tepla/
Kuchynský časomer
D. Ukazovateľ zvyškového tepla
E. Ukazovatele pre časové funkcie
F. Ukazovateľ ohrevu / Ukazovateľ
rýchleho ohrevu
G. Počet funkcií rúry/programov
10
www.aeg.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Funkcie
Môžete si vybrať funkciu rúry.
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so za‐
daním hmotnosti.
h / min
Je spustená časová funkcia.
Pachový filter
Pachový filter je zapnutý.
Teplota/Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Zobrazí sa aktuálna teplota.
Teplota
Túto teplotu môžete zmeniť.
Zámok dverí
Dvierka sú zablokované.
Osvetlenie rúry
Vypli ste osvetlenie.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia časomera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu rúry, čiarky
sa
zobrazujú na displeji. Tieto čiarky
ukazujú, ako sa teplota v spotrebiči
zvyšuje alebo znižuje.
Keď teplota v spotrebiči dosiahne
nastavenú hodnotu, čiarky na displeji
zhasnú.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
SLOVENSKY
11
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Obsluha spotrebiča
Na ovládanie spotrebiča môžete použiť:
•
•
manuálny režim,
automatické programy.
6.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Teplovzdušné
Pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplotu
ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom chcete
dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu te‐
plotu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pomalé Pečenie
Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
Horný/Dolný
Ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Mrazené Pokrmy
Na prípravu chrumkavých polotovarov, napríklad ze‐
miakových hranolčekov, amerických zemiakov alebo
jarných závitkov.
Turbo Gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťa‐
mi na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Vlhký Horúci
Vzduch
Na prípravu pečených pokrmov vo forme na jednej
úrovni. Na úsporu energie počas pečenia. Aby ste do‐
siahli požadované výsledky pečenia, musí sa táto funk‐
cia používať v súlade s tabuľkami pečenia. Viac infor‐
mácií o odporúčaných nastaveniach nájdete v tabuľ‐
kách pečenia. Táto funkcia sa použila na definovanie
energetickej triedy podľa normy EN 60350-1.
Uchovať Teplé
Na udržiavanie teploty pokrmov.
12
www.aeg.com
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie mra‐
zených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia. Čas roz‐
mrazovania závisí od množstva a veľkosti mrazených
potravín.
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na za‐
váranie.
EKO pečenie
mäsa
Použitím tejto funkcie počas pečenia môžete optimali‐
zovať spotrebu energie. Viac informácií o odporúča‐
ných nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia pre prí‐
slušnú funkciu (Turbo grilovanie).
Pyrolýza
Na zapnutie pyrolytického samočistenia rúry. Táto funk‐
cia vypáli zvyškové nečistoty v rúre.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.3 Nastavenie funkcie rúry
1. Spotrebič zapnite stlačením
alebo
.
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie rúry.
2. Dotykom tlačidla
alebo tlačidla
nastavte funkciu rúry.
3. Dotknite sa tlačidla
alebo sa
spotrebič spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli spotrebič a
nenastavili funkciu ani
program rúry, spotrebič sa
po 20 sekundách
automaticky vypne.
6.4 Zmena teploty
Dotykom
alebo
zmeníte teplotu v
krokoch po 5 °C.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie trikrát zvukový signál a
ukazovateľ zohrievania zhasne.
6.5 Kontrola teploty
Počas spusteného programu alebo
funkcie môžete skontrolovať teplotu v
spotrebiči.
1. Dotknite sa .
Na displeji teploty / času sa zobrazí
teplota v spotrebiči.
2. Dotykom
sa vrátite späť na
nastavenú teplotu alebo ju displej
zobrazí automaticky po piatich
sekundách.
6.6 Funkcia rýchleho
zohrievania
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania nie je k
dispozícii pri každej funkcii rúry. Ak
funkcia rýchleho zohrievania nie je
dostupná pre nastavenú funkciu a ak je
zvuk chyby aktivovaný v ponuke
nastavení, zaznie zvukový signál. Pozrite
si časť „Používanie ponuky nastavení“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu rúry.
Ak chcete zapnúť funkciu rýchleho
zohrievania, dotknite sa tlačidla
podržte ho viac ako 3 sekundy.
a
SLOVENSKY
Po zapnutí funkcie rýchleho zohrievania
prúžky na displeji
blikajú jeden po
13
druhom a rozsvieti sa
, čo
znamená, že funkcia pracuje.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete
zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ ŠTART Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
00:00
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Ak chcete spustiť spotrebič s potrebným nastavením iba
jediným dotykom senzorového poľa kedykoľvek neskôr.
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASOMER
môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vy‐
pnutý.
ČASOVAČ ODPO‐
ČÍTAVAJÚCI SME‐
ROM NAHOR
Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom na‐
hor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky spotrebiča. Táto
funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. Zapne sa
okamžite, keď rúra začne zohrievať. ČASOVAČ ODPO‐
ČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie je zapnutý, ak sú
nastavené funkcie TRVANIE a KONIEC.
Po prvom zapojení do elektrickej siete
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
7.2 Nastavenie a zmena času
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
2. Dotknite sa symbolu
symbolu
a nastavte
alebo
.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
a nastavte
alebo
symbolu .
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte
sa
, kým
nezačne blikať.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
alebo sa funkcia
4. Dotknite sa
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
. Funkcia TRVANIE
sa spustí automaticky po piatich
sekundách.
14
www.aeg.com
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Vypnite spotrebič.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať .
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
alebo .
Najprv nastavíte minúty a potom
hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
5. Vypnite spotrebič.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
Na displeji bliká symbol .
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
alebo .
Najprv nastavíte minúty a potom
hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
9. Vypnite spotrebič.
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
7.6 Nastavenie funkcie
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ je možné
použiť iba vtedy, ak je nastavená funkcia
TRVANIE.
1. Nastavte funkciu rúry (alebo
program) a teplotu.
2. Nastavte funkciu TRVANIE.
3. Opakovane sa dotýkajte
na displeji nezačne blikať
, až kým
.
nastavte funkciu
4. Dotknutím sa
NASTAVIŤ A ÍSŤ.
Na displeji sa zobrazí
a
s
ukazovateľom. Tento ukazovateľ
zobrazuje, ktorá časová funkcia je
zapnutá.
5. Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ spustíte
dotykom ľubovoľného senzorového
tlačidla (okrem ZAP/VYP).
7.7 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
1. Dotknite sa
.
Na displeji bliká
a "00".
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
SLOVENSKY
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
15
7.8 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
alebo sa
4. Dotknite sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
1. Ak chcete časovač odpočítavajúci
smerom nahor vynulovať, opakovane
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
, až kým sa na
2. Dotýkajte sa
displeji nezobrazí "00:00" a časovač
odpočítavajúci smerom nahor sa
spustí odznova.
sa dotýkajte tlačidla
displeji nezačne blikať
, kým na
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 20 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
DUSENÉ MÄSO
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
PEČENÉ TEĽACIE
4
PEČENÉ JAHŇACIE
5
PEČENÁ ZVERINA
6
CELÉ KURA
7
RYBIE FILÉ
8
PIZZA
9
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
10
CITRÓNOVÝ KOLÁČ
11
TVAROHOVÝ KOLÁČ
12
PEČIVO
13
FARMÁRSKY CHLIEB
14
KYSNUTIE CESTA
15
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
16
www.aeg.com
Číslo programu
Názov programu
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KOLÁČ Z POLOTOVARU
19
PIZZA - POLOTOVAR
20
ZEMIAKOVÉ POLOTOVARY
8.2 On-line recepty
Recepty pre automatické
programy pre tento spotrebič
nájdete na našej webovej
stránke. Pri hľadaní správnej
knihy receptov budete
potrebovať číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
vnútorného priestoru
spotrebiča.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
Displej zobrazuje , symbol a číslo
automatického programu.
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
7. Spotrebič vypnite.
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
tlačidiel
alebo
.
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania , predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
4. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
alebo
. Dotknite sa
.
s
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla
alebo otvorte dvierka rúry.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
1. Spotrebič zapnite.
2. Opakovane sa dotýkajte
, až kým
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
sa na displeji nezobrazí .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
alebo
nastavte
4. Dotykom
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa
.
symboly
a
.
SLOVENSKY
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál. Symbol
17
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
bliká.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky na bočnej strane spotrebiča.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
, inak sa
5. Dotknite sa tlačidla
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
strede pokrmu a symbol ohrevu .
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
18
www.aeg.com
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla
zobrazíte tri
ďalšie teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách nad ním a uistite sa, že
nôžky smerujú nadol.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a . Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Hlboký pekáč:
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
SLOVENSKY
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
a podržte na
2. Dotknite sa symbolu
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
• Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
19
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej
poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
20
www.aeg.com
1. Ak chcete funkciu zapnúť, spotrebič
vypnite prostredníctvom .
Nenastavujte funkciu rúry.
2. Dotknite sa súčasne
a
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti SAFE. Dvierka sú
zablokované.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok č. 2.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu Blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 3.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýzy, dvierka sú
zablokované. Po stlačení
senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Spotrebič je možné vypnúť,
aj keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Ak
spotrebič vypnete, funkcia
blokovania ovládania sa
vypne tiež.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Funkciu možno aktivovať, iba ak je
spotrebič v činnosti.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Ak chcete funkciu aktivovať, zapnite
spotrebič.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie
rúry.
3. Dotknite sa súčasne symbolov
a
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
a podržte ich 2 sekundy.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
NASTAVIŤ A ÍSŤ
ZAP / VYP
2
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEPLA
ZAP / VYP
3
PRIPOMIENKA ČISTENIA
ZAP / VYP
4
TÓN TLAČIDLA1)
KLIK / PÍPNUTIE / VYPNÚŤ
5
CHYBOVÝ TÓN
ZAP / VYP
6
PACHOVÝ FILTER
ZAP / VYP
7
PONUKA SERVIS
-
8
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO / NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP / VYP nie je možné vypnúť.
1. Keď je spotrebič zapnutý, stlačte
tlačidlo
a potom ho stlačte znovu
a podržte ho 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
2. Tlačidlom
nastavenie.
3. Dotknite sa
alebo
.
zvoľte
4. Pomocou
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Dotknite sa
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
dotknite sa
podržte
.
alebo sa dotknite a
SLOVENSKY
10.5 Automatické vypnutie
•
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
•
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
21
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Vnútorná strana dvierok
11.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
•
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
22
www.aeg.com
•
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrov‐
ne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Teplota rúry je príliš vysoká.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Príliš krátky čas pečenia.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyš‐
ších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ V ceste je príliš veľa tekuti‐
ný alebo sú na ňom vlhké
ny.
pásy.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miese‐
nia, predovšetkým pri použití
kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐ Zmes cesta rozotrite po ple‐
ložená.
chu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo vyššiu teplotu v rúre.
11.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškótový pečenie
koláč bez tuku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horný/dolný
cake / Piškótový ohrev
koláč bez tuku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Jabl‐ Teplovzdušné
kový koláč (2
pečenie
formy s prieme‐
rom 20 cm, roz‐
miestnené po
uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie / Jabl‐ Horný/dolný
kový koláč (2
ohrev
formy s prieme‐
rom 20 cm, roz‐
miestnené po
uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová torta/ Horný/dolný
koláč
ohrev
170 - 190
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Horný/dolný
ohrev
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
Horný/dolný
ohrev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
Horný/dolný
ohrev
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
23
24
www.aeg.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda Horný/dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐
lový koláč/
cukrové koláče
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového ce‐
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Horný/dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z kreh‐ Teplovzdušné
kého cesta
pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread / Li‐ Teplovzdušné
necké koláčiky/ pečenie
ploché pečivo
140
20 - 35
3
Short bread / Li‐ Horný/dolný
necké koláčiky/ ohrev
ploché pečivo
1601)
20 - 30
3
Sušienky z pi‐
Teplovzdušné
škótového cesta pečenie
150 - 160
15 - 20
3
sta)2)
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového ce‐
sta)2)
Horný/dolný
ohrev
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bielkové sušien‐ Teplovzdušné
ky / pusinky
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
11.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový ná‐ Horný/dolný
kyp
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zelenina
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
nina1)
1) Rúru predhrejte.
25
26
www.aeg.com
11.6 Vlhký Horúci Vzduch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového cesta
(okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
160 - 1801)
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
150 - 160
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread / Li‐ 140
necké koláčiky/
ploché pečivo
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z pi‐
160 - 170
škótového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové sušien‐ 80 - 100
ky, snehové pu‐
sinky
130 - 170
1/4
-
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
27
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
11.8 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐
né
1000 – 1 500 g
120
120 - 150
1
Hovädzie filé
1000 – 1 500 g
120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1000 – 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
120
20 - 40
3
28
www.aeg.com
11.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým ob‐ 180 - 200
ložením)
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.10 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
•
•
•
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
SLOVENSKY
29
11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný
ohrev
230
120 - 150
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: ne‐
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie peče‐ na cm hrúb‐
né alebo hovä‐ ky
dzie filety: stred‐
ne prepečené
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: pre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovič‐ 1 - 1.5
ka, stehno
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebierka 1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvarené)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pečená teľa‐
cina
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
30
www.aeg.com
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Jahňacie
stehno/peče‐
ná jahňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrb‐ 1 - 1.5
át
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zajačí chrbát/ do 1
zajačie steh‐
no
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Zverina
Pokrm
Množstvo
(kg)
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Časti hydiny
0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
SLOVENSKY
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐
né
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 – 210 - 230
1 000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
11.13 Mrazené pokrmy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
31
32
www.aeg.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiakové
pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
200 - 220
ohrev alebo Tur‐
bo grilovanie
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
11.14 Rozmraziť
•
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1
100 - 140
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
20 - 30
SLOVENSKY
33
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1.4
60
60
-
11.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Kôstkovice
34
www.aeg.com
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.16 Sušenie Teplovzdušné pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
SLOVENSKY
11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
35
36
www.aeg.com
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
1
2
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.3 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a zasúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
• ak ste nevytiahli konektor
teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí symbol
C2.
• ak ste nezavreli úplne
dvierka rúry. Pri
niektorých modeloch sa v
prípade tejto chyby na
displeji zobrazí symbol
C3.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
Počas pyrolytického čistenia sú dvierka
a pásiky
zablokované. Symbol
ukazovateľa ohrevu svietia, kým sa
dvierka neodistia. Dvierka sa odistia, keď
bude teplota vnútri rúry bezpečná a keď
sa ukončí pyrolytické čistenie.
SLOVENSKY
Počas pyrolytického čistenia je vypnuté
osvetlenie rúry.
1. Hrubé nečistoty očistite ručne.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte teplou
vodou, aby zvyšky neprihoreli
vplyvom horúceho vzduchu.
3. Spotrebič zapnite.
4. Nastavte funkciu Pyrolýza (pozrite si
časť „Funkcie rúry").
5. Dotknite sa
.
6. Dotknite sa
alebo
a nastavte
trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
1
1:00 h v prí‐
pade mierne‐
ho znečiste‐
nia,
2
1:30 h v prí‐
pade bežné‐
ho znečiste‐
nia,
3
2:30 h v prí‐
pade silného
znečistenia.
Funkciu Koniec môžete použiť na
posunutie štartu procesu čistenia.
7. Funkciu Pyrolýza zapnete dotykom
tlačidla
.
12.4 Pripomienka čistenia
Po každom vypnutí spotrebiča bude na
najbližších 10 sekúnd na displeji blikať
ako
symbol pripomienky čistenia
pripomenutie potreby pyrolytického
čistenia.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení funkcie
pyrolytického čistenia,
• keď ju vypnete v
základnom nastavení.
Pozrite si časť
„Používanie ponuky
nastavení“.
37
12.5 Pachový filter
Pachový filter znižuje množstvo pachov,
ku ktorým môže dôjsť pri pečení alebo
grilovaní. Začne fungovať, keď teplota v
spotrebiči dosiahne viac ako 50 °C.
Pachový filter sa nachádza na strope
rúry a sám sa regeneruje. Pachový filter
sa zapína pri všetkých funkciách rúry.
Pachový filter aktivujete v
ponuke Nastavenia.
Keď je pachový filter zapnutý, na displeji
sa zobrazuje symbol
.
Po skončení funkcie rúry bude zohriaty
pachový filter pracovať ešte
nasledujúcich 10 minút. Pachový filter
prestane pracovať, keď vypnete
spotrebič alebo keď otvoríte dvierka rúry.
Pri pyrolytickom čistení pachový filter
pracuje automaticky počas prvých 15
minút, keď je teplota rúry nižšia ako 400
°C.
12.6 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok zo
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
38
www.aeg.com
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
ABC
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
12.7 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
SLOVENSKY
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
39
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
40
www.aeg.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spotre‐
biči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐
ho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu Pyro‐
lýza alebo Rozmrazovanie,
ale nevybrali ste zo zásuvky
konektor teplotnej sondy.
Konektor teplotnej sondy od‐
pojte zo zásuvky.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐
pracuje. Nezavreli ste úplne
dvierka rúry alebo je ne‐
funkčné blokovanie dverí.
Úplne zatvorte dvierka.
Displej zobrazuje „F102“.
•
•
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Nezavreli ste úplne dvier‐ •
ka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie starostli‐
vosti o zákazníka.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
41
Riešenie
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
13.2 Servisné údaje
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Pozrite si časť „Používanie
ponuky nastavení“ v kapitole
„Doplnkové funkcie“.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BP731460HM
BP731460NM
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
42
www.aeg.com
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10
BP731460HM
39.5 kg
BP731460NM
39.5 kg
% skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Osvetlenie počas pečenia vypnite a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Vlhký horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota
vnútri dutiny rúry líšiť od teploty
zobrazenej na displeji počas pečenia a
čas pečenia sa môže líšiť od času
pečenia pri iných programoch.
Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, ale tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
Vypnutie displeja
V prípade potreby môžete úplne vypnúť
displej. Dotknite sa naraz
a
a
podržte ich, až kým displej nezhasne.
Týmto krokom sa spotrebič tiež zapína.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
SLOVENSKY
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
*
43
867314580-E-462016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement