AEG BP831660NM User manual

AEG BP831660NM User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
BP831660NM
BP831660WM
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART................................................................... 9
6. TRUMPASIS VADOVAS.....................................................................................10
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 11
8. KEPIMO VADOVAS............................................................................................20
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 25
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 27
11. PATARIMAI.......................................................................................................27
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 44
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................46
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................48
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą kepimo
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
•
•
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
5
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno.
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos.
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą.
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite.
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
6
www.aeg.com
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
•
•
•
•
•
•
•
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ar
sveikatos sutrikimų turinčius asmenis,
nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
LIETUVIŲ
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
2.7 Šalinimas
2.8 Techninė priežiūra
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Grilio / kepimo prikaistuvis
7
8
www.aeg.com
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Ištraukiami bėgeliai
Kepimo termometras
Skirti lentynoms ir skardoms.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Pastaba
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Valdymo skydelis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių ke‐
pimo programų sąrašas.
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis. Tiesioginė prieiga prie
laiko funkcijų.
Receptai
Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga
irSpartusis paleidimas, kai prietaisas įjungtas.
LIETUVIŲ
Jutikliniai laukai, skirti
Mėgstamiausios, Laikmatis ir
Receptai matomi, kai
prietaisas įjungtas.
4.2 Valdymo Skydelis
A. Grįžti į meniu
B. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
C. Šiuo metu nustatyta temperatūra
D. Laikrodis
E. Pradžia
Įjungus prietaisą, jame rodomas
pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
A
B
C
Menu
D
11:09
150°
start
E
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Teksto dydžio keitimas
Daugiau parinkčių
Kepimo termometras
Kaitinti + Palaikyti
Užraktas
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Programinės įrangos
licencija
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra
programinės įrangos, kuri yra saugoma
autorių teisių ir naudojama pagal BSD,
fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,
LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,
OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima
peržiūrėti prietaiso TFT ekrane,
pasirinkus meniu elementus tokia eilės
tvarka: Pagrindiniai Nustatymai /
Aptarnavimas / Licencija.
9
10
www.aeg.com
Gaminyje naudojamos nemokamos
programinės įrangos šaltinio kodą galima
atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio
gaminių puslapio hipersaitą.
5.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti:
•
•
kalbą
trukmė
• laikrodžio formatą
• datą
• spartųjį įkaitinimą
• kvapų sulaikymo filtras
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius
gali būti nustatytas dviem būdais:
slenkant slankiklį iki norimos pozicijos
arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite
pakeisti nuostatas meniu: Pagrindiniai
Nustatymai.
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.1 Jutiklinio ekrano
naudojimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Norėdami slinkti meniu, tai darykite
greitu judesiu arba braukite pirštu per
ekraną.
Judesio stiprumas apsprendžia
ekrano judėjimo greitį.
Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį
galite sustabdyti patys, palietę ekraną.
Patraukus pirštą nuo ekrano,
pasirinkta funkcija įjungiama.
Norėdami įjungti meniu funkciją,
pasirinkite funkciją ir palieskite
ekraną.
Palietę bet kurį ekrane rodomą
parametrą, jį galite pakeisti.
Norėdami nustatyti reikiamą funkciją,
laiką arba temperatūrą, tai galite
padaryti slinkdami sąrašą arba
paliesdami norimą pasirinkti parinktį.
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
nerodoma Menu. Palieskite bet kurią
ekrano vietą ir vėl bus rodomas
Menu.
Kai prietaisas veikia ir tam tikri
simboliai iš ekrano dingsta, palieskite
bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi
visi simboliai.
Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane
rodomas iškylantysis langas su
papildoma informacija.
Temperatūra ekrane gali būti rodoma
vietoj kitų funkcijų, esančių
apatiniame dešiniajame ir kairiajame
kampuose.
Menu
11:09
150°
33min
start
20min
Kai paspaudžiate ir palaikote
meniu parinktį, rodomas
trumpas parinkties aprašas.
6.2 Trumpas meniu vadovas
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo Funkcijos
Specialios Funkci‐
jos
Valymas
Mėgstamiausios
Laikmačiai
Nustatyti minučių
skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pradžios
laiką
Nustatyti pabaigos
laiką
Praėjęs laikas
LIETUVIŲ
Meniu
11
Meniu
Parinktys
Lemputė
Kaitinti + Palaikyti
Pagrindiniai Nusta‐
tymai
Set + Go
Vėliausiai ir daž‐
niausiai naudoja‐
mos
Kvapų Filtras
Priminimas Apie
Valymą
Vaikų Saugos Už‐
raktas
Receptai
Greitasis įkaitinimas
Valdymo Skydelis
Ekrano užraktas
Garsas
Receptų knyga
Kalba
Spartusis paleidi‐
mas
Laikas ir data
DEMO režimas
Vėliausiai naudota
Aptarnavimas
Dažniausiai naudo‐
jama
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinį režimą – kaitinimo funkcijai,
temperatūrai ir gaminimo laikui
nustatyti rankiniu būdu.
automatines programas (Receptai)
– paruošti patiekalą, kai neturite
pakankamai žinių arba patirties
gaminti maistą.
7.2 Meniu naudojimas
1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
2. Palieskite: Menu.
3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite ją ekrane.
5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu,
palieskite:
arba Menu.
6. Norėdami prietaisą išjungti,
palieskite:
.
7.3 Meniu apžvalga
A
B
Menu
Functions
Timers
Options
C
A. Grįžimas į meniu
B. Esamas meniu lygis
C. Funkcijų sąrašas
12
www.aeg.com
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funkcijų,
valymo ir mėgstamiausių programų sąrašas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo, Kai‐
tinti + Palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.
Receptai
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Vėliausiai ir dažniausiai naudojamos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą naudo‐
ta ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniausiai.
Pagrindiniai Nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.
7.4 Papildomas meniu: Funkcijos
A
B
True Fan Cooking
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Kaitinimo funkcijų sąrašas
Galimų parinkčių sąrašas
Daugiau parinkčių
Heating Functions
Special
Cleaning
Favourites
D
C
7.5 Kaitinimo funkcijos
nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją,
kurią norite įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą
temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol
rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą,
kad ją patvirtintumėte.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Garso signalas pasigirsta tada, kai
prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą
temperatūrą. Pasibaigus maisto
gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu,
palieskitee: Menu.
Laikinajame lange galite
perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba
sukurti numatytąją funkciją.
Palieskite pirštu pasirinktą
kaitinimo funkciją ir
palaikykite ją ilgiau nei 2
sekundes. Nustačius
kaitinimo funkciją kaip
numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus
rodoma kaip pirmoji funkcija.
LIETUVIŲ
A
B
13
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Laikinasis langas
C. Daugiau parinkčių
Au Gratin
Show description
Make shortcut in menu
C
7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo Funkcijos
Duona
Duonai traškiu paviršiumi kepti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams traškiu pagrindu pašildyti ir maistui konser‐
vuoti.
Drėgnas Karštas Oras Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti ener‐
giją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti naudo‐
jama pagal maisto gaminimo lenteles, kad būtų pasiek‐
tas norimas maisto gaminimo rezultatas. Norėdami
gauti daugiau informacijos apie rekomenduojamas
nuostatas, žr. maisto gaminimo lenteles.Ši funkcija bu‐
vo naudojama nustatant energijos vartojimo efektyvu‐
mo klasę pagal EN 60350-1 standartą.
Kepimas Žemoje
Temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traškiu
pagrindu, pavyzdžiui, picų ir lotaringiško apkepo. Tem‐
peratūrą nustatykite 20–40 °C žemesnę, nei naudojant
funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“.
Apatinis + viršutinis
kaitinimas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudinimui
viename orkaitės lygyje.
Karšto Oro Srautas
Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų or‐
kaitės lygių vienu metu. Temperatūrą nustatykite 20–
40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją „Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas“.
Terminis Kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gabalams
arba paukštienai su kaulais skrudinti viename lentynos
lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudinimui.
Didysis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
čiams.
14
www.aeg.com
Mažasis Kepintuvas
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyzdžiui,
jautienos kepsnį.
EKO kepimas
Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius. Pir‐
miausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant šiai
funkcijai lemputė nešviečia. Įjungus ją, naudojant me‐
niu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užsidega.
Šaldytas Maistas
Ruošti pusgaminius auksiniu traškiu paviršiumi, pavyz‐
džiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, lazani‐
jai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka užke‐
pėlėms ir skrudinimui.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
7.7 Papildomas meniu: Specialios Funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐
sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cukini‐
joms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Tešlos Kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepi‐
mą.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams
stiklainiuose su skysčiu, konservuoti.
7.8 Papildomas meniu: Valymas
Greita pirolizė
1 val. esant mažam nešvarumo laipsniui. Pirolizinis va‐
lymas pašalins sunkiai pašalinamus likučius, iš kurių
liks tik pelenai, ir juos bus galima po to paprasčiausiai
išvalyti iš orkaitės.
LIETUVIŲ
15
Normali pirolizė
1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laipsniui.
Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus liku‐
čius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to
paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.
Intensyvi pirolizė
2 val. ir 30 min. esant dideliam nešvarumo laipsniui Pi‐
rolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus likučius,
iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to papras‐
čiausiai išvalyti iš orkaitės.
7.9 Papildomas meniu: Mėgstamiausios
A
A. Grįžimas į pagrindinį meniu
B. Mėgstamiausia programa
C. Funkcijų sąrašas
B
Gran’s apple crumble
Run
Delete
Rename
C
Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.
Taip pat galite išsaugoti šias esamas
nuostatas: trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20
programų, kurios sąraše bus rodomos
abėcėlės tvarka.
Meniu elementas
Aprašymas
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą progra‐
mą.
Šalinti
Visam laikui pašalinkite šią anksčiau išsaugotą
mėgstamą programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadinimą.
7.10 Mėgstamos programos
išsaugojimas
1. Norėdami išsaugoti kaitinimo
funkcijos esamas nuostatas,
.
palieskite
2. Pasirinkti: „Naujas“ iš esamų
nuostatų.
3. Įveskite mėgstamos programos
pavadinimą ir palieskite OK.
True Fan Cooking
Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M 123
åäà
space
OK
16
www.aeg.com
7.11 Papildomas meniu: Laikmačiai
A
B
A.
B.
C.
D.
E.
C
4 32
3 31
Duration
2h 30min
1 29
Start
09:03
Grįžimas į meniu
Nustatyta esama trukmė
Atstatytas trukmės laikas
Pabaigos laikas
Pradžios laikas
0 28
End
11:33
E
D
Meniu elementas
Aprašas
Nustatyti minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐
diniame ekrane bus rodomas laikmatis ir girdėsis
įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs atgalinę ats‐
kaitą. Šis laikmatis nepertrauks gaminimo ir jį gali‐
ma įjungti, kai orkaitė yra išjungta. Pasirinkus nus‐
tatyti, laikmatis bus paleistas automatiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐
diniame ekrane bus rodomas laikmatis, orkaitė bus
sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signalas, kai laik‐
matis baigs atgalinę atskaitą.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamoms nuostatoms.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį pa‐
spaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas rodo‐
mas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.12 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Naudojant mėsos
termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir
„Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo
Funkcijos.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir
temperatūrą.
arba įjunkite meniu:
3. Palieskite
Laikmačiai.
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte
reikiamą laiką. Palaukite kelias
sekundes, kad laikas būtų
automatiškai nustatytas, arba
palieskite, kad patvirtintumėte: h arba
min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu
paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus,
pasigirsta garso signalai ir ekrane
rodomas pranešimas. Galite sustabdyti
arba pratęsti maisto gaminimo procesą.
7.13 Papildomas meniu:
Parinktys
Papildomos atskiros nuostatos, susiję su
sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.
LIETUVIŲ
Meniu elementas
17
Aprašas
Lemputė Įjungta / Išjungta
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ veikia tik nustačius
trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsijungs, o
išlaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji galima ne vis‐
oms programoms. Jeigu aktyvi, ekrane rodoma
piktograma.
Set + Go
Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti orkai‐
tės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus ekra‐
ną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia ekrano
užrakto funkcija.
Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta trukmė.
Vaikų Saugos Užraktas Įjungta / Iš‐
jungta
Įjungus ekranas, visi mygtukai ir durelės užrakina‐
mi. Jie būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO
padėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir
vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl už‐
rakinkite, naudodami meniu.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekraną
ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtuką.
Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir vadovauki‐
tės nurodymais.
7.14 Kaitinti + Palaikyti
Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą
maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji
įsijungia pasibaigus kepimo arba
kepinimo procedūrai.
Ši funkcija neveikia su
kepimo mažoje
temperatūroje,
automatinėmis svorio
programomis,
automatinėmis troškinimo
garuose programomis,
visomis funkcijomis iš meniu
Specialios Funkcijos, garų
funkcijomis iš meniu
Kaitinimo Funkcijos.
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
•
•
Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar
automatinę programą.
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Jūs nustatote funkciją Nustatyti
trukmę.
Jūs įjungiate funkciją Kaitinti +
Palaikyti meniu Parinktys.
•
Ekrane rodomi:
.
Jeigu naudojate mėsos
termometrą, simbolis
ekrane nematomas.
Jeigu paspausite
išjungta.
, funkcija bus
7.15 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vieną kartą
paspaudus jutiklio lauką arba palietus
ekrane pranešimą.
Ši funkcija veikia su
funkcijomis Nustatyti trukmę,
mėsos termometras.
Ši funkcija neveikia su
valymo funkcija.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Nustatykite funkciją: Nustatyti
trukmę.
4. Pasirinkite: Parinktys / Set + Go.
18
www.aeg.com
Palieskite ekrano pranešimą arba
paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
Jeigu paspausite
prieš
pradedant veikti funkcijai,
funkcija išsijungs.
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Funkcija Vaikų Saugos
Užraktas yra įjungta, kai
veikia kaitinimo funkcija ir
kai prietaisas
išjungiamas. Laikykitės
ekrane pateikiamų
nurodymų funkcijai
išjungti.
Meniu Parinktys suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
7.16 Vaikų Saugos Užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų Saugos
Užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso
naudojimo.
Funkcijos įjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
Jeigu veikia pirolizinio
valymo funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungta.
2. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos išjungimas: Vaikų
Saugos Užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite ekraną.
3. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.17 Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją
galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
Funkcijos įjungimas: Ekrano
užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
3. Eiti į: Ekrano užraktas.
4. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Ekrano užraktas.
Prietaisas yra užrakintas.
Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija
išsijungia automatiškai.
Funkcijos išjungimas: Ekrano
užraktas
1. Bakstelėkite ekraną.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
7.18 Papildomas meniu: Receptai
A
B
Oven Dish
Cookbook
Quickstart
D
C
A.
B.
C.
D.
Grįžimas į pagrindinį meniu
Maisto kategorija
Receptų knyga ir Spartusis paleidimas
Daugiau parinkčių
LIETUVIŲ
Receptų knyga su įkvepiančiais
automatinių programų receptais ir
funkcija „VarioGuide“, suteikianti mūsų
rekomenduojamas orkaitės nuostatas
jūsų patiekalams. Funkcijos
„VarioGuide“ laiko ir temperatūros vertes
galima reguliuoti pagal savo poreikius.
Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės
šefo kepurę, rodomos mūsų
rekomenduojamos nuostatos.
19
7.19 Papildomas meniu:
Vėliausiai ir dažniausiai
naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir
dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų
ir greitų paleidimų sąrašas.
Meniu elementas
Aprašymas
Vėliausiai naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
Dažniausiai naudojama
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.20 Papildomas meniu:
Pagrindiniai Nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą,
nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Meniu elementas
Aprašas
Greitasis įkaitinimas Įjungta / Iš‐
jungta
Kai ĮJUNGTA, naudojant tam tikras kaitinimo funk‐
cijas orkaitės kaitinimo laikas bus sutrumpintas.
Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Kvapų Filtras Įjungta / Išjungta
Kvapų filtras, šalinantis kvapus iš ventiliuojamo
oro.
Priminimas Apie Valymą Įjungta /
Išjungta
Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų apie
valymo ciklo naudojimą.
Valdymo Skydelis
Pasirinkite ekrano nuostatas.
Šviesumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ryš‐
kumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros
laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐
MO būsenoje.
Garsas
Garso nuostatos.
Garsumas
Kalba
Nustatykite savo norimą kalbą.
Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)
20
www.aeg.com
Meniu elementas
Aprašas
Laikas ir data
Nustatykite laiką ir datą ir kitas pa‐
rinktis, susijusias su tuo, kaip rodo‐
mas laikas.
Laikas
Nustatykite ar koreguokite laiką.
Data
Nustatykite ar koreguokite datą.
Formatas
Pasirinkite pageidaujamą laiko formatą: HH:MM
arba AM/PM.
Laikrodžio stilius
Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė bus
išjungta.
DEMO režimas
Tik naudojimui parduotuvėje. Jai vei‐
kiant kaitinimo elementai yra atjungti,
o ekrane rodoma „DEMO“.
Aktyvinimo kodas
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir
sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodo orkaitės programinės įrangos versiją.
Atkurti visas nuostatas
Atkuriamos visos nuostatos į gamyklines numaty‐
tąsias.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai
Menu / / Receptai arba palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga
arba Spartusis paleidimas.
8.2 Funkcijos įjungimas
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir
palieskite tą, kurią norite pasirinkti.
2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite
tą, kurį norite pasirinkti.
LIETUVIŲ
3. Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite: Start.
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane
pasirodo pranešimas.
A
B C
11:09
Calzone
A.
B.
C.
D.
E.
Receptas
Likęs laikas
Laikrodis
Sustabdymas
temperatūra
4min58s
°C
Stop
E
D
8.3 Papildomas meniu:
Receptų knyga
Menu / Kepimo Vadovas / Receptų
knyga arba palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis
prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai
yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir
gaminimo būdas rodomi ekrane.
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą,
palieskite recepto pavadinimą.
Prietaisas naudoja automatines
nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.
Maisto kategorija
Patiekalas
Žuvis ir jūros gėrybės
Džiovinta Menkė
Žuvies Filė
Žuvis druskos patale
Lašišos filė
Įdaryti Kalmarai
Paukštiena
Viščiuko Šlaunelės
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Mėsa
Jautienos Troškinys
Marinuota Jautiena
Mėsos Ruletas
Kiaulės Koja
Kiaulės Mentė
Šventinis Švediškas Keps‐
nys
Veršiuko Koja
Ossobucco
Įdaryta Veršienos Krūtinėlė
Ėriuko koja
Triušiena
Triušis garstyčių padaže
Šernas
Patiekalai Orkaitėje
Lazanija
Makaronų Plokštainis
Musaka
Bulvių Plokštainis
Prancūziškas Virtinis
Cikorijos Apkepas
Bulvių Apkepas Su Ančiu‐
viais
21
22
www.aeg.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Pica ir lotaringiškas apke‐
pas
Pica
Svogūnų Pyragas
Quiche Lorraine
Apkepas Su Sūriu
Koldūnai
Pyragaičiai Su Sūriu
Apkepas su ožkos sūriu
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Šokoladiniai Sausainėliai
Morkų Pyragas
Varškės Pyragas
Vaisių Pyragas
Prancūziškas Vaisių Tortas
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis Citrinų Pyragas
Keksiukai
Riestainis
Biskvitinis Pyragas
Biskvitinis Pyragas
Pyragas Su Trupiniais
Švediškas Pyragas
Tortas
Morkų Pyragas
Duona ir bandelės
Bandelės, saldžios
Kaimiška Duona
Balta Duona
Mielinė Pynutė
Sviestinė Pynutė
8.4 Papildomas meniu:
Spartusis paleidimas
nuostatos yra optimalios bet kokios
rūšies mėsai.
• Mėsos programos su parinktimi
Menu / Receptai / Spartusis
paleidimas arba palieskite:
Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko
vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio
siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jos
priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami
patikrinti rekomenduojamas nuostatas,
palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):
.
Palieskite ekrane temperatūrą arba
minutes, kad pakeistumėte temperatūrą
ar nustatytą laiką pagal savo norus.
•
„Automatinės svorio progr.“ –
naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas. Jeigu
norite ją naudoti, įveskite maisto svorį,
o laikas bus nustatytas automatiškai.
Tam palieskite po patiekalo
pavadinimu rodomas minutes ir
įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi
„Automatinė kepimo temperatūra“
– naudojant šią funkciją, automatiškai
apskaičiuojamas kepimo laikas.
Programai pasibaigus, pasigirsta
signalas.
Funkcijos „Spartusis
paleidimas“ automatinių programų
Maisto kategorija
Žuvis
Patiekalas
Žuvis
• Keptos (1–1,5 kg)
• Visos keptos ant grotelių
•
•
Visos keptos ant grotelių
(1–1,5 kg)
Filė, šaldyta
Lašiša
• Visa (iki 2 kg)
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Paukštiena
Patiekalas
Viščiuko/Kalakuto Krūtinėlė
Viščiuko/Kalakuto Krūtinėlė
(1–1,5 kg)
Viščiukas
• Pusė (400–500 g porcija)
•
•
•
•
•
Mėsa
Antis
Žąsis
Kalakutiena
Visa
Sparneliai, švieži
Sparneliai, šaldyti
Blauzdelės, šviežios
Blauzdelės, šaldytos
Jautiena
Jautienos Kepsnys
• Troškinta
Triušiena
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
Vidutiniškai Iškeptas
Vidutiniškai Iškeptas
•
•
Su Krauju
Su Krauju
•
•
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
• Nugarinė
• Nugarinė (iki 1 kg)
Aviena
• Koja (1–1,5 kg)
•
•
•
•
Kepta
Troškinta
Skandinaviška Jautiena
Nugarinė (1–1,5 kg)
Mentė, vidutiniškai iškep‐ • Vidutiniškai Iškeptas
• Su Krauju
ta
Mentė, vidutiniškai iškep‐
ta (iki 2 kg)
Mėsos Ruletas (750–1 000
g)
Kiauliena
• Rūkytas Kumpis (1–1,5
kg)
• Koja, apvirta
•
•
•
Nugarinė
Nugarinė
Sprandinė (1–1,5 kg)
• Gerai Iškeptas
Šonkauliukai (1,5–2 kg)
Veršiena
• Koja (1,5–2 kg)
• Nugarinė
• Kepta
Elniena
• Kulšis (1,5–2 kg)
• Nugarinė (1,5–2 kg)
• Kepta
• Mentė (1–1,5 kg)
Rūkyta kiaulienos nugarinė
(iki 1,5 kg)
Patiekalai Orkaitėje
Lazanija
Lazanija, šaldyta
Makaronų apkepas
Bulvių Plokštainis
Saldūs Patiekalai
Daržovių apkepas
23
24
www.aeg.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Pica ir lotaringiškas apke‐
pas
Prancūziškasis batonas su
Quiche Lorraine
lydytu sūriu
Pikantiškas tortas
Flammkuchen (ugninis pyra‐
gas)
Pica
• Amerikietiškas, šaldytas
• Atvėsintas
• Papildomas garnyras
• Šaldytas
• Užkandžiai, šaldyti
• Plonas padas
Pyragai ir pyragaičiai
Migdolų Pyragas
Amerikietiškas obuolių pyra‐
gas
Obuolių Pyragas
Obuolių pyragas, šaldytas
Pyragas skardoje
• Raugas
• Mielinė Tešla
Sviestinė Bandelė
Pyragėliai, maži
Varškės Pyragas
Varškės Pyragas Skardoje
Kalėdinis Pyragas
Pyragaičiai Su Kremu
Trupininis Pyragas
Eklerai
Apkepo Pagrindas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
Vaisių Apkepas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
• Mielinė Tešla
Migdoliniai Sausainiai
Maderos Keksas
Smėlio Juostelės
Sluoksn. Tešlos Kepiniai
Riestainis
Trapios Tešlos Sausainiai
Biskvitinis Pyragas
Cukrinis Pyragas
Biskvitinis apkepas
Biskvitinis Vyniotinis
Apkepai
Mielinis Pyragas
Duona ir bandelės
Viso Grūdo Duona
Prancūziškasis Batonas
Prancūziškieji batonai, šal‐
dyti
Prancūziškieji batonai, ap‐
kepti
Riestė
Čiabata
Juoda Duona
Mielinė pynutė
Bandelės
Bandelės, keptos
Ruginė Duona
Nerauginta Duona
Balta Duona
Garnyrai
Kroketai
Gruzdintos bulvytės, plonai
pjaustytos
Gruzdintos bulvytės, stam‐
biai pjaustytos
Paskrudintos Bulvės
Keptos Bulvytės
Automatinė kepimo temperatūros
funkcija
Automatinė svorio funkcija
LIETUVIŲ
25
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
A
B
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
D
E
Menu
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
C
1h 14m
64°
220°100°
Stop
G
F
A. Grįžimas į meniu
B. Kiek laiko veikia ši funkcija
C. Šiuo metu nustatyta kaitinimo
funkcija
D. Šiuo metu nustatyta temperatūra
E. Dabar orkaitėje esanti
temperatūra
F. Sustabdymas
G. Mėsos termometro nustatyta
esama temperatūra
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
6. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Ekrane rodomas mėsos termometro
.
simbolis
4. Nustatykite vidinę temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Norėdami pakeisti kepimo
temperatūrą, palieskite ekrane
rodomą temperatūros nuostatą.
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
26
www.aeg.com
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
LIETUVIŲ
27
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte orkaitės temperatūros.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometras, Trukmė,
Pabaiga.
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
28
www.aeg.com
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus,
ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar
plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.3 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.4 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
LIETUVIŲ
29
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.5 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto Oro
sviestinė bande‐ Srautas
lė
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisių tor‐
tas
Karšto Oro
Srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskvitinis Srautas
pyragas be rie‐
balų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu‐ 160
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto Oro
pyragas
Srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto Oro
to tešla
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
Karšto Oro
obuolių pyragas Srautas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
160
60–90
2
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Apple pie /
Apatinis + viršu‐ 180
obuolių pyragas tinis kaitinimas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
70–90
1
Varškės pyragas Apatinis + viršu‐ 170–190
tinis kaitinimas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė
Apatinis + viršu‐
duona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Apatinis + viršu‐
tinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
Karšto Oro
Srautas
150
35–55
3
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170
35–55
3
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
31
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Vaisių pyragai iš Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis + viršu‐
su kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto Oro
Srautas
140
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto Oro
šinio baltymu /
Srautas
merengos
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
10–25
3
32
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragaičiai Srautas
(20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršu‐
maži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis + viršu‐
pas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis Kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto Oro
Srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto Oro
Srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.7 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
35–45
3
Bulvių plokštainis
180–200
60–75
3
Musaka
170–190
55–70
3
Lazanija
180–200
60–75
3
LIETUVIŲ
33
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdaryti makaronai kaneloni
170–190
55–70
3
Duonos pudingas
180–200
45–60
3
Ryžių pudingas
170–190
40–55
3
Biskvitinės tešlos obuolių py‐
ragas (apvali kepimo forma)
160–170
55–70
3
Balta duona
190–200
40–50
3
11.8 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
34
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Bandelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–60
1/4
-
170–1801)
30–50
1/4
-
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Lotaringiškas apke‐
pas
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 230–2501)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
LIETUVIŲ
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kai‐
tinimas
120–150
1
storio cm
Terminis Ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis Ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis Ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
Temperatū‐
ra (°C)
Kiekis
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
35
Temperatū‐
ra (°C)
Mentė / sprandi‐ 1–1,5 kg
nė / rūkytas
kumpis
Terminis Ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis Ke‐ 170–180
pintuvas
60–90
1
36
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis Ke‐ 160–170
pintuvas
50–60
1
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugari‐ iki 1 kg
nė / kiškio
šlaunelė
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos
padėtis
LIETUVIŲ
37
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Visa žuvis
1–1,5
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
1
11.12 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
38
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Kiaulienos nu‐
garinė
Lentynos padė‐
tis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
11.13 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzd.bulvytės,
plon.pj.
200–220
20–30
3
Gruzd.bulvytės,
stamb.pj.
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
39
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Šaldyta pica
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
arba Terminis
Kepintuvas
200–220
vytės1) (300–
600 g)
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
40
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.15 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patieka‐
las
Kiekis
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.16 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
LIETUVIŲ
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.17 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
41
42
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
Grybai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
5–6
3
1/4
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.18 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bato‐ 200–220
nas
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.19 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
43
44
www.aeg.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizinis valymas
Menu / Funkcijos / Valymas
DĖMESIO
Išimkite visus priedus.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų vienu metu
su pirolizinio valymo
funkcija. Prietaisas gali būti
pažeistas.
Pirolizinį valymą galite naudoti prietaisui
valyti.
ĮSPĖJIMAS!
Prietaisas labai įkaista. Kyla
pavojus nusideginti.
1. Norėdami nustatyti valymo režimą,
slinkite meniu: Valymas.
2. Norėdami įjungti valymo režimą,
palieskite tą, kurį norite pasirinkti.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Parinktis
Aprašas
Greita pirolizė
esant mažam
nešvarumo ly‐
giui (1 val.)
Normali piro‐
lizė
esant viduti‐
niam nešvar‐
umo lygiui (1
val. 30 min.)
LIETUVIŲ
Intensyvi piro‐
lizė
esant dide‐
liam nešvaru‐
mo lygiui (2
val. 30 min.)
Pradėjus pirolizinį ciklą,
lemputė nešviečia, o
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu.
Kaitinimo metu neatidarykite
durelių. Atidarius dureles,
pirolizinio valymo ciklas
nutraukiamas.
3. Norėdami sustabdyti pirolizinio
valymo ciklą, palieskite .
Nenaudokite prietaiso, kol užges durelių
užrakto simbolis.
45
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai įdėti
tinkamai, nes kitaip gali
perkaisti durelių paviršius.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite C plokštę,
kurios kairiojoje pusėje yra kvadratas, o
dešiniojoje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ir ant
durelių rėmo. Trikampio simbolis ant
stiklo turi atitikti trikampį ant durelių rėmo,
o kvadrato simbolis turi atitikti kvadratą.
Po to įdėkite kitas dvi stiklo plokštes.
46
www.aeg.com
ABC
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
12.5 Lemputės keitimas
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
47
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodomas klaidos pra‐ Elektronikos klaida.
nešimas „F.....“
Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐
nės priežiūros centrą.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
48
www.aeg.com
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BP831660NM
BP831660WM
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant įprastą veikseną
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
BP831660NM
40.5 kg
BP831660WM
40.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
14.2 Energijos taupymas
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
LIETUVIŲ
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
49
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.Vous pouvez réactiver
l'éclairage, mais cela réduit les
économies d'énergie.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
50
www.aeg.com
LIETUVIŲ
51
867314553-E-402016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement