AEG BS731470NM User manual

AEG BS731470NM User manual
PRO COMBI
BS731470E
BS731470H
BS731470N
NÁVOD K POUŽITÍ
CS
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE................................................................................. 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .......................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.....................................................................................................8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.......................................................................................10
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.................................................................................................. 11
7. FUNKCE HODIN...................................................................................................... 13
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..................................................................................15
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ...................................................................................... 16
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE..........................................................................................18
11. TIPY A RADY......................................................................................................... 20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.............................................................................................. 40
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD...................................................................................... 44
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.................................................................................. 47
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a
vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat
pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky roštů instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
6
www.aeg.com
•
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
2.4 Vaření v páře
•
•
2.6 Vnitřní osvětlení
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Horká pára může způsobit popálení:
– Je-li funkce zapnutá, buďte při
otevírání dvířek spotřebiče
opatrní. Může dojít k úniku páry.
– Po ukončení vaření v páře
otvírejte dvířka spotřebiče
opatrně.
2.5 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi..
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
2.8 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Zásuvka pečicí sondy
Topný článek
Osvětlení
Ventilátor
Vývod trubky odstraňování vodního
kamene
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy polic
1
2
3
4
5
6
7
8
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Plech na pečení
Teleskopické výsuvy
Na koláče a sušenky.
Pro rošty a plechy na pečení.
Hluboký pekáč / plech
8
www.aeg.com
Sada pro vaření v páře odvádí
kondenzovanou vodu z jídla během jeho
přípravy v páře. Používejte ji k přípravě
jídel, která by neměla být připravována
ve vodě (např. zelenina, kusy ryb, kuřecí
prsa). Tato sada není vhodná pro jídla,
která je zapotřebí namáčet ve vodě,
např. rýže, polenta, těstoviny.
Sada pro vaření v páře
Jedna neděrovaná a jedna děrovaná
nádoba na potraviny.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
1
2
3
4
5
-
Popis
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby nebo automa‐
tického programu.
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnutého spotřebiče.
TEPLOTA / RY‐
CHLÉ ZAHŘÁTÍ
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trou‐
by nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výba‐
vy). Při stisknutí a podržení na tři sekundy, vy‐
pne či zapne funkci Rychlé zahřátí. K přímému
přístupu k nastavení teploty první funkce trouby
u vypnutého spotřebiče.
ČESKY
Senzoro‐ Funkce
vé tlačít‐
ko
9
Popis
NAHORU, DOLŮ
K pohybu nahoru nebo dolů v nabídce.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Vypnutí a zapnutí osvětlení.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
6
7
8
9
10
4.2 Displej
A
B
G
C
F
E
D
A. Symbol funkce trouby
B. Displej teploty / denního času
C. Displej hodin / zbytkového tepla /
Minutka
D. Ukazatel zbytkového tepla
E. Ukazatele funkcí hodin
F. Kontrolka ohřevu / kontrolka rychlého
ohřevu
G. Číslo funkce / programu trouby
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Funkce
Můžete zvolit funkci trouby.
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota / Rychlé zahřátí
Funkce je spuštěna.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
10
www.aeg.com
Symbol
Název
Popis
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Pečicí sonda
Pečicí sonda je zasunutá v zásuvce.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel zásobníku na vodu
Signalizuje hladinu vody
4.3 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
se rozsvítí. Tyto
čárky na displeji
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Nastavení Denního času viz
kapitola „Funkce hodin“.
5.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Tvrdost vody
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 Nastavení stupně tvrdosti
vody
Po zapojení spotřebiče do sítě musíte
nastavit stupeň tvrdosti vody.
Níže uvedená tabulka uvádí rozsah
tvrdosti vody s odpovídajícím ukládáním
vápníku (mmol/l) a kvalitou vody.
Ukládání vápníku
(mmol/l)
Ukládání vápníku
(mg/l)
Klasifikace
vody
Třída
dH
1
0-7
0 - 1,3
0 - 50
Měkká
2
7 - 14
1,3 - 2,5
50 - 100
Středně tvrdá
3
14 - 21
2,5 - 3,8
100 - 150
Tvrdá
4
více než 21
více než 3,8
více než 150
Velmi tvrdá
Když tvrdost vody překročí hodnoty
uvedené v tabulce, naplňte zásobník
lahvovou vodou.
1. Vezměte čtyřbarevný reakční
proužek dodaný spolu se sadou pro
vaření v parní troubě.
ČESKY
2. Vložte všechny reakční plochy
proužku do vody na přibližně jednu
sekundu.
Proužek nedávejte do tekoucí vody!
3. Z proužku otřepejte přebytečnou
vodu.
4. Po jedné minutě zkontrolujte tvrdost
vody dle níže uvedené tabulky.
Barvy na reakčních plochách se
začnou měnit po jedné minutě. To do
měření nezapočítávejte.
5. Nastavte tvrdost vody v nabídce
nastavení. Viz „Používání nabídky
nastavení“.
Zkušební proužek
Tvrdost vody
1
Zkušební proužek
11
Tvrdost vody
2
3
4
Černé čtverečky v tabulce odpovídají
červeným čtverečkům na zkušebním
proužku.
Stupeň tvrdosti vody můžete změnit v
nabídce nastavení.
Po výpadku proudu není stupeň tvrdosti
vody zapotřebí opět nastavovat.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Použití spotřebiče
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
•
•
manuální režim
automatické programy
6.2 Funkce trouby
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.3 Nastavení funkce trouby
1. Pomocí
nebo
zapněte
spotřebič.
Na displeji se zobrazí nastavená teplota,
symbol a číslo funkce trouby.
2. Pomocí
trouby.
nebo
nastavte funkci
3. Stiskněte
nebo se po pěti
sekundách spotřebič spustí
automaticky.
Pokud spotřebič spustíte a
nenastavíte žádnou funkci
nebo program trouby,
spotřebič se po 20
sekundách automaticky
vypne.
6.4 Změna teploty
Stisknutím
nebo
změníte teplotu
v krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
6.5 Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
1. Stiskněte .
Displej teploty / času zobrazí teplotu
uvnitř spotřebiče.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
12
www.aeg.com
6.6 Funkce rychlého zahřátí
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
Funkci rychlého zahřátí nelze s
některými funkcemi trouby použít. Pokud
nelze funkci rychlého zahřátí s danou
funkcí použít, zazní zvuková signalizace,
pokud je zapnuta v nabídce nastavení.
Viz „Používání nabídky nastavení“.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
Funkci rychlého zahřátí zapnete
na déle než
stisknutím a podržením
tři sekundy.
Jestliže zapnete funkci rychlého zahřátí,
stavové čárky na displeji
začnou
jedna po druhé blikat a rozsvítí se
čímž je signalizováno, že je funkce
zapnutá.
,
6.7 Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ!
Používejte pouze studenou
vodou z kohoutku.
Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Do zásobníku na vodu
nenalévejte hořlavé či
alkoholické tekutiny.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte studenou
vodou na maximální úroveň (asi 950
ml), dokud nezazní zvukový signál
nebo se na displeji nezobrazí zpráva.
3.
4.
5.
6.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
Nepřekračujte maximální objem
zásobníku na vodu. Hrozí nebezpečí
úniku vody, přetečení a poškození
nábytku.
Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
Zapněte spotřebič.
Nastavte funkci pečení v páře a
teplotu.
V případě potřeby nastavte funkci:
Trvání
nebo : Čas ukončení .
Pára se objeví přibližně za dvě minuty.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní zvukový signál.
Když v zásobníku na vodu dochází voda,
zazní zvukový signál. Abyste mohli
pokračovat ve vaření v páře, do
zásobníku je nutné doplnit vodu dle výše
uvedeného postupu.
Zvukový signál zazní na konci doby
přípravy jídla.
7. Vypněte spotřebič.
8. Po každém dokončení vaření v páře
zásobník na vodu vyprázdněte.
Viz čisticí funkce: Vyprázdnění
zásobníku.
POZOR!
Spotřebič je horký. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vyprazdňování
zásobníku na vodu
buďte opatrní.
9. Po vaření v páře může docházet ke
srážení páry na dně vnitřku trouby.
Dno vnitřku spotřebiče vždy vysušte,
až vychladne.
Nechte spotřebič zcela vychladnout s
otevřenými dvířky.
Sušení můžete urychlit zavřením dvířek a
předehřátím spotřebiče pomocí funkce
Pravý horký vzduch o teplotě 150 °C po
dobu přibližně 15 minut.
ČESKY
13
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení nebo změně denního času. Denní
čas lze změnit, pouze když je spotřebič zapnutý.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče.
ODLOŽENÝ START Slouží ke spojení funkce TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
00:00
NASTAVIT A SPU‐
STIT
Slouží k pozdějšímu spuštění spotřebiče s potřebnými
nastaveními jediným stisknutím senzorového tlačítka.
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete
zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku
chodu spotřebiče. Tato funkce nemá žádný vliv na pro‐
voz spotřebiče. Zapne se ihned, jak začne trouba hřát.
MĚŘIČ ČASU se nezapne, když je nastavená funkce
TRVÁNÍ a UKONČENÍ.
7.2 Nastavení a změna času
Po prvním připojení k síťovému napájení
vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí
a 12:00. "12“ bliká.
1. Pomocí
hodiny.
nebo
2. Stiskněte
3. Pomocí
minuty.
nastavte
nebo
nebo
.
nastavte
, dokud nezačne blikat
5. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
nastavte hodiny
6. Stiskněte
. Funkce TRVÁNÍ se po
pěti sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
4. Stiskněte
nebo .
Na displeji se zobrazí nový čas.
Chcete-li změnit denní čas, opakovaně
stiskněte
4. Stiskněte
nebo se funkce
TRVÁNÍ spustí po pěti sekundách
automaticky.
.
7.3 Nastavení funkce TRVÁNÍ
a nastavení času. Spotřebič se
vypne.
7. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
7.4 Nastavení funkce
UKONČENÍ
2. Opakovaně stiskněte
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
nezačne blikat
nebo
3. Pomocí
funkce TRVÁNÍ.
, dokud
2. Opakovaně stiskněte
.
nastavte minuty
nezačne blikat
3. Použijte
nebo
UKONČENÍ a
, dokud
.
k nastavení
nebo
k
14
www.aeg.com
potvrzení. Nejprve nastavte minuty a
poté hodiny.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
4. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
7.5 Nastavení funkce
ODLOŽENÉHO STARTU
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte
nezačne blikat
.
3. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
4. Stiskněte
, dokud
nastavte minuty
.
5. Pomocí
nebo
funkce TRVÁNÍ.
nastavte hodiny
spotřebič přejde na
6. Stisknutím
nastavení funkce UKONČENÍ.
Na displeji bliká
7. Použijte
.
nebo
k nastavení
nebo
k
UKONČENÍ a
potvrzení. Nejprve nastavte minuty a
poté hodiny.
Spotřebič se automaticky zapne později,
funguje po nastavenou dobu TRVÁNÍ a
vypne se v nastavený čas UKONČENÍ.
Po uplynutí nastaveného času zní dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavení času. Spotřebič se
automaticky vypne.
8. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
9. Vypněte spotřebič.
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je
zapnutá.
7.6 Nastavení funkce
NASTAVIT A SPUSTIT
Funkci NASTAVIT A SPUSTIT můžete
použít, pouze pokud je nastavena funkce
TRVÁNÍ.
1. Zvolte funkci trouby (nebo program)
a teplotu.
2. Nastavte funkci TRVÁNÍ.
3. Opakovaně stiskněte
, dokud na
displeji nezačne blikat
.
nastavíte funkci
4. Stisknutím
NASTAVIT A SPUSTIT.
Na displeji se objeví
a
s
ukazatelem. Tento ukazatel značí, která
funkce je zapnutá.
5. Stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka (kromě tlačítka ZAP/VYP)
spustíte funkci NASTAVIT A
SPUSTIT.
7.7 Nastavení funkce
MINUTKA
1. Stiskněte
.
a „00“.
Na displeji bliká
2. Pomocí
můžete přepínat mezi
funkcemi. Nejprve nastavte sekundy,
poté minuty a hodiny.
3. Použijte
nebo
MINUTKY a
k nastavení
k potvrzení.
nebo se funkce
4. Stiskněte
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
5. Zvukový signál vypnete stisknutím
jakéhokoliv senzorového tlačítka
nebo otevřením dvířek trouby.
7.8 MĚŘIČ ČASU
1. Měřič času vynulujete opětovným
stisknutím
, dokud se na displeji
nerozbliká
.
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí „00:00“ a měřič času
nezačne znovu počítat.
ČESKY
15
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
K dispozici je 25 automatických
programů. Automatický program použijte,
když neznáte recept nebo nemáte
zkušenosti s přípravou daného pokrmu.
Na displeji se zobrazí výchozí doba
přípravy u všech automatických
programů.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
TRADIČNÍ ZELENINA
2
ZAPEČENÉ BRAMBORY
3
FARMÁŘSKÝ CHLÉB
4
PEČIVO
5
RYBY
6
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
7
ŠVESTKOVÉ KNEDLÍKY
8
TELECÍ KOLENO
9
RÝŽE
10
LASAGNE
11
KYNUTÍ TĚSTA
12
DUŠENÉ HOVĚZÍ
13
VEPŘOVÁ PEČENĚ
14
TELECÍ PEČENĚ
15
JEHNĚČÍ PEČENĚ
16
PEČENÁ ZVĚŘINA
17
CELÉ KUŘE
18
PIZZA
19
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
20
CITRONOVÝ KOLÁČ
21
TVAROHOVÝ KOLÁČ
22
ZAPEČENÉ CANNELLONI
23
KOLÁČ - POLOTOVAR
24
PIZZA - POLOTOVAR
25
PŘÍLOHY Z BRAMBOR - POLOTOVAR
16
www.aeg.com
8.2 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.3 Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí , symbol a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Symbol
bliká.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
7. Vypněte spotřebič.
8.4 Automatické programy se
zadáním váhy
Trouba vypočítá čas pečení podle
zadané váhy masa.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
nebo
nastavte
3. Pomocí
program se zadáním váhy.
Na displeji se zobrazuje: doba pečení,
4. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Spotřebič se zapne.
5. Výchozí hmotnost můžete změnit
pomocí
nebo
. Stiskněte
.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
bliká.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek
trouby.
8. Vypněte spotřebič.
8.5 Automatické programy s
pečicí sondou (vybrané
modely)
Teplota středu pokrmů je u programů s
pečicí sondou předem pevně daná.
Program se ukončí, když spotřebič
dosáhne nastavené teploty středu
pokrmu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se
na displeji nezobrazí .
3. Nainstalujte pečicí sondu. Viz „Pečicí
sonda“.
nebo
nastavte
4. Pomocí
program s pečicí sondou.
Na displeji se zobrazí doba pečení,
5. Stiskněte
nebo se nastavení
automaticky uloží po pěti sekundách.
Po uplynutí nastaveného času zazní na
bliká.
dvě minuty zvukový signál.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
7. Vypněte spotřebič.
a přednastavená
symbol trvání
hmotnost a jednotka hmotnosti (kg, g).
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
a
.
9.1 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
ČESKY
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
17
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.2 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Plech na pečení / Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení / hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení / hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení / hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
18
www.aeg.com
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby
přípravy určité funkce či programu
trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
•
Tuto funkci zapnete stisknutím
Spotřebič spustí váš oblíbený
program.
.
Během spuštěné funkce
lze měnit dobu přípravy
jídla a teplotu.
•
Tuto funkci vypnete stisknutím
Spotřebič vypne váš oblíbený
program.
.
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
2. Na dvě sekundy současně stiskněte
a podržte
a
.
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy se současně
a
.
dotkněte a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce blokování
tlačítek.
10.4 Použití nabídky
nastavení
Nabídku nastavení můžete upravit, když
je trouba vypnutá.
ČESKY
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
19
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
NASTAVIT A SPUSTIT
ZAP/VYP
2
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
3
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
4
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivační kód: 2468
6
JAS
NÍZKÝ / STŘEDNÍ / VYSOKÝ
7
TVRDOST VODY
1-4
8
PŘIPOMÍNKA ČIŠTĚNÍ
ZAP/VYP
9
SERVISNÍ NABÍDKA
-
10
OBNOVIT TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
ANO / NE
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka ZAP/VYP.
1. Když je spotřebič vypnutý, stiskněte
a na tři sekundy podržte .
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající
„1“.
2. Pomocí
nebo
nastavení.
3. Stiskněte
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
zvolte
.
nebo
4. Pomocí
hodnotu nastavení.
změňte
.
5. Stiskněte
K opuštění nabídky nastavení stiskněte
nebo stiskněte a podržte
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
•
.
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 230
5,5
•
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej
se přepne zpět do režimu nočního
jasu.
20
www.aeg.com
10.7 Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
11.2 Varení V Páre
VAROVÁNÍ!
Je-li funkce zapnutá, buďte
při otevírání dvířek
spotřebiče opatrní. Může
dojít k úniku páry.
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin.
Můžete ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo
spařování zeleniny, masa, ryb, těstovin,
rýže, sladké kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Naplňte zásobník na
vodu na maximální úroveň. Jídla vložte
do správných nádob a poté na správné
rošty trouby. Přizpůsobte místo mezi
nádobím, aby mohla pára cirkulovat.
Sterilizace
•
•
•
Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
Čisté nádoby vložte doprostřed roštu
v první poloze. Ujistěte se, že otvor
nádoby je směrem dolů a lehce
nakloněný.
Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na
40 minut.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Artycoky
99
50 - 60
2
Lilek
99
15 - 25
2
Květák, celý
99
35 - 45
2
Květák, růžičky
99
25 - 35
2
Brokolice, celá
99
30 - 40
2
Brokolice, růžič‐
99
13 - 15
2
Houby, plátky
99
15 - 20
2
Hrášek
99
20 - 30
2
Fenykl
99
25 - 35
2
ky1)
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mrkev
99
25 - 35
2
Kedluben, prouž‐ 99
ky
25 - 35
2
Papriky, proužky
99
15 - 20
2
Pórek, kroužky
99
20 - 30
2
Zelené fazolky
99
35 - 45
2
Polníček, listy
99
20 - 25
2
Růžičková kapu‐
sta
99
25 - 35
2
Cervená Repa
99
70 - 90
2
Černý kořen
99
35 - 45
2
Celer, kostičky
99
20 - 30
2
Chřest, zelený
99
15 - 25
2
Chřest, bílý
99
25 - 35
2
Špenát, čerstvý
99
15 - 20
2
Loupaná rajčata
99
10
2
Bílé fazole
99
25 - 35
2
Kapusta,
kadeřavá
99
20 - 25
2
Cukety, plátky
99
15 - 25
2
Fazole, spařené
99
20 - 25
2
Zelenina,
spařená
99
15
2
Sušené fazole,
namočené (po‐
měr vody k fazo‐
lím 2:1)
99
55 - 65
2
Hrách velkoplodý 99
20 - 30
2
Bílé nebo červe‐
né zelí, proužky
99
40 - 45
2
Dýně, kostičky
99
15 - 25
2
Kyselé zelí
99
60 - 90
2
Sladké brambory 99
20 - 30
2
21
22
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rajčata
99
15 - 25
2
Kukuřičný klas
99
30 - 40
2
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
Přílohy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynuté knedlíky
99
25 - 35
2
Bramborové kne‐ 99
dlíky
35 - 45
2
Neloupané bram‐ 99
bory, střední
45 - 55
2
Rýže (poměr vo‐
99
35 - 45
2
99
35 - 45
2
Houskový knedlík 99
35 - 45
2
Těstoviny taglia‐
telle, čerstvé
99
15 - 25
2
Polenta (poměr
vody 3:1)
99
40 - 50
2
Bulgur (poměr
vody k bulguru
1:1)
99
25 - 35
2
Kuskus (poměr
vody ke kuskusu
1:1)
99
15 - 20
2
Špecle (typ ně‐
meckých těsto‐
vin)
99
25 - 30
2
Aromatická rýže 99
(poměr vody k rý‐
ži 1:1)
30 - 35
2
Červená čočka
(poměr vody k
čočce 1:1)
99
20 - 30
2
Hnědá a zelená
99
čočka (poměr vo‐
dy k čočce 2:1)
55 - 60
2
dy k rýži 1:1)1)
Vařené brambo‐
ry, čtvrtky
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rýžový pudink
(poměr mléka k
rýži 2,5:1)
99
40 - 55
2
Krupicový pudink
(poměr mléka ke
krupici 3,5:1)
99
20 - 25
2
1) Poměr vody k rýži může být odlišný v závislosti na typu rýže.
Ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jablečné plátky
99
10 - 15
2
Horké bobulovité
plody
99
10 - 15
2
Ovocný kompot
99
20 - 25
2
Rozpouštění čo‐
kolády
99
10 - 20
2
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh, cca 250 g 85
20 - 30
2
Krevety, čerstvé
85
20 - 25
2
Krevety, mražené 85
30 - 40
2
Losos, filety
85
20 - 30
2
Pstruh, cca 1 000 85
g
40 - 45
2
Slávky
99
20 - 30
2
Plochý plátek ry‐
by
80
15
2
Ryby
Jídlo
Maso
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka 1 000 g
99
55 - 65
2
Kuřecí prsa, pošírova‐
ná
90
25 - 35
2
Kuře, pošírované,
1 000 - 1 200 g
99
60 - 70
2
23
24
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Telecí nebo vepřová
kýta bez nohy, 800 1 000 g
90
80 - 90
2
Uzené maso (vepřová
kýta), pošírované
90
70 - 90
2
Hovězí tafelspitz (kva‐
litní vařené maso)
99
110 - 120
2
Klobásy Chipolatas
80
15 - 20
2
Bavorská klobása (bílá 80
klobása)
20 - 30
2
Vídeňské párky
20 - 30
2
80
Vejce
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vejce, natvrdo
99
18 - 21
2
Vejce, na hniličku
99
12 - 13
2
Vejce, naměkko
99
10 - 11
2
11.3 Turbo gril a následné
Vaření v páře
•
Když zkombinujete tyto funkce, můžete
postupně připravovat maso, zeleninu a
přílohy. Všechny pokrmy pak budou
připravené k podávání současně.
•
•
•
K opečení potravin nejprve použijte
funkci Turbo gril.
Připravenou zeleninu a přílohy vložte
do nádob vhodných k dané přípravě a
poté je vložte do trouby společně s
pečení.
Jídlo
Turbo gril (první krok: upečte ma‐
so)
Teplota
(°C)
Hovězí pe‐ 180
čeně 1 kg
Růžičková
kapusta,
polenta
Snižte teplotu trouby na přibližně 80
°C. Chcete-li urychlit ochlazování
spotřebiče, nechte dvířka trouby
otevřená v první poloze po dobu
přibližně 15 minut.
Spusťte funkci Vaření v páře.
Dokončete přípravu všech jídel
dohromady.
Maximální množství vody je
800 ml.
Vaření v páře (druhý krok: přidejte
zeleninu)
Čas (min)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
60 - 70
maso: 1
40 - 50
maso: 1
zelenina: 3
99
ČESKY
Jídlo
Turbo gril (první krok: upečte ma‐
so)
25
Vaření v páře (druhý krok: přidejte
zeleninu)
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐ Teplota
štu
(°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
180
60 - 70
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina: 3
Telecí pe‐ 180
čeně 1 kg
Rýže, zele‐
nina
50 - 60
maso: 1
99
30 - 40
maso: 1
zelenina: 3
Vepřová
pečeně 1
kg,
Brambory,
zelenina,
omáčka
11.4 Horká Pára Interval Plus
Jídlo
Teplota (°C)
Pudinkový krém / ka‐ 90
ramelový krém v mi‐
Čas (min)
Poloha roštu
35 - 45
2
skách1)
Zapečená vejce1)
90 - 110
15 - 30
2
Paštika terrine1)
90
40 - 50
2
Tenký plátek ryby
85
15 - 25
2
Silný plátek ryby
90
25 - 35
2
Malá ryba do 350 g
90
20 - 30
2
Celá ryba do 1 000 g 90
30 - 40
2
Knedlíky
40 - 50
2
120 - 130
1) Nechte v troubě ještě půl hodiny se zavřenými dvířky.
11.5 Horká Pára Interval
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřová pečeně 1
000 g
160 - 180
90 - 100
2
Hovězí pečeně 1 000 180 - 200
g
60 - 90
2
Telecí pečeně 1 000
g
80 - 90
2
180
26
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sekaná pečeně, sy‐
rová, 500 g
180
30 - 40
2
Uzená vepřová kýta
600 - 1 000 g (dvě
hodiny namáčet)
160 - 180
60 - 70
2
Kuře 1 000 g
180 - 210
50 - 60
2
Kachna 1 500 – 2
000 g
180
70 - 90
2
Husa 3 000 g
170
130 - 170
1
Zapečené brambory
160 - 170
50 - 60
2
Zapečené těstoviny
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Různé druhy chleba
500 - 1 000 g
180 - 190
45 - 60
2
Bagety/kaiserky
180 - 210
25 - 35
2
Housky či rohlíky k
pečení
200
15 - 20
2
Bagety k pečení 40 50 g
200
15 - 20
2
Bagety k pečení 40 50 g, zmrazené
200
25 - 35
2
11.6 Regenerace
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jídla na jeden
talíř
110
10 - 15
2
Testoviny
110
10 - 15
2
Rýže
110
10 - 15
2
Knedlíky
110
15 - 25
2
11.7 Pečení moučných jídel
•
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení jako teplotu,
dobu pečení a polohu roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
•
•
•
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
ČESKY
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
•
27
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
11.8 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš svě‐
tlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Teplota trouby je příliš vyso‐
propečený či nerovnoměrný. ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Příliš krátká doba pečení.
propečený či nerovnoměrný.
Prodlužte dobu pečení. Do‐
bu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Ve směsi je příliš mnoho te‐
propečený či nerovnoměrný. kutin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
11.9 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Dortový korpus - Pravý Horký
křehké těsto
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
Dortový korpus - Pravý Horký
piškotové těsto Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
28
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Tvarohový koláč Horní/Spodní
Ohřev
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
170 - 190
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha ro‐
štu
Kynutá pletýnka / Věnec
Horní/Spodní
Ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný chléb):
1. První část procesu peče‐
ní.
2. Druhá část procesu peče‐
ní.
Horní/Spodní
Ohřev
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
2. 30 60
1
Zákusky z listového těsta s
krémem / banánky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/Spodní
Ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový koláč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Máslový mandlový koláč / cu‐
krové koláčky
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (kynuté těsto /
Pravý Horký
Vzduch
150
35 - 55
3
Horní/Spodní
Ohřev
170
35 - 55
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče z křehkého tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s jemnou náplní
(např. tvaroh, smetana, pu‐
dink)
Horní/Spodní
Ohřev
160 - 1801)
40 - 80
3
piškotové těsto)2)
Ovocné koláče (kynuté těsto /
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
ČESKY
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Sušenky z pi‐
škotového těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐
ky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý Horký
tého těsta
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
Pravý Horký
Vzduch
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/Spodní
Ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/Dolní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý horký
né s roztaveným vzduch
sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/Dolní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý horký
vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
11.10 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
nina1)
1) Předehřejte troubu.
29
30
www.aeg.com
11.11 Horký Vzduch S Párou
Nejlepších výsledků
dosáhnete, budete-li se řídit
dobou pečení uvedenou v
tabulce níže.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového těsta
(kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
11.12 Pečení na více
úrovních
Použijte funkci Pravý horký vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Sušenky z
křehkého těsta
Teplota (°C)
150 - 160
Čas (min)
20 - 40
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
1/4
1/3/5
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo z 80 - 100
vaječného bílku,
sněhové pusin‐
ky
130 - 170
1/4
-
Makronky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Malé listové pe‐
čivo
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Sušenky z pi‐
škotového těsta
160 - 170
31
1) Předehřejte troubu.
11.13 Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
sondy.
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hovězí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 - 300 g
120
20 - 40
3
32
www.aeg.com
11.14 Príprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (s pestrou ob‐
lohou)
180 - 200
20 - 30
2
Ovocné koláčky
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
lác
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
210 - 2301)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
210 - 2301)
15 - 25
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.15 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby. Řiďte se pokyny
výrobce.
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Do hlubokého pekáče nalijte trochu
tekutiny, zabráníte tím připečení
vystřikující masové šťávy nebo tuku.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
K uchování šťavnatějšího masa:
– libové maso pečte v pekáči s
poklicí nebo použijte sáček na
pečení masa.
– maso a ryby pečte v kusech, které
váží minimálně 1 kg.
– velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
ČESKY
11.16 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/Spod‐
ní ohřev
230
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: dobře tloušťky
propečené
Turbo gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovice / 1 - 1,5
Kýta v celku
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0,75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
(kg)
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
1
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Telecí koleno 1,5 - 2
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
33
34
www.aeg.com
Jídlo
Množství
(kg)
Jehněčí hřbet 1 - 1,5
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zvěřina
Jídlo
Množství
(kg)
Zaječí hřbet / až 1
kýta
Horní/Spodní 2301)
ohřev
30 - 40
1
Telecí hřbet
1,5 - 2
Horní/Spodní 210 - 220
ohřev
35 - 40
1
Kýta z vyso‐
ké zvěře
1,5 - 2
Horní/Spodní 180 - 200
ohřev
60 - 90
1
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
0,2 - 0,25
každý
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 kaž‐ Turbo gril
dá
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/Spodní 210 - 220
ohřev
40 - 60
1
Ryby (dušené)
11.17 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
ČESKY
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanátky 8 - 10
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
11.18 Spodní ohřev + gril + ventilátor
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
35
36
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
190 - 210
20 - 30
2
11.19 Zavařování - Spodní
ohřev
•
•
•
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
•
•
•
•
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Peckoviny
Zelenina
ČESKY
37
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.20 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
11.21 Pecení Chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý Chléb
170 - 190
40 - 60
2
38
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Briošky
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Žitný Chléb
170 - 190
50 - 70
2
Tmavý chléb
170 - 190
50 - 70
2
Celozrnný chléb
170 - 190
40 - 60
2
Bagety/kaiserky
190 - 210
20 - 35
2
11.22 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečení na jedné úrovni. Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Fatless sponge cake / Pravý Horký
Piškotový koláč bez
Vzduch
tuku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge cake / Horní/Spodní
Piškotový koláč bez
Ohřev
tuku
160
35 - 50
2
Apple pie / Jablečný
koláč (2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Jablečný
koláč (2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Horní/Spodní
Ohřev
180
70 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min) Poloha roštu
Short bread / Máslové Pravý Horký
sušenky / Proužky tě‐ Vzduch
sta
140
25 - 40
3
Short bread / Máslové Horní/Spodní
sušenky / Proužky tě‐ Ohřev
sta
1601)
20 - 30
3
Pečení na jedné úrovni. Sušenky
Jídlo
Funkce
ČESKY
Jídlo
Funkce
39
Teplota (°C)
Čas (min) Poloha roštu
Small cakes / Malé
Pravý Horký
koláčky (20 kousků na Vzduch
plech)
1501)
20 - 35
3
Small cakes / Malé
Horní/Spodní
koláčky (20 kousků na Ohřev
plech)
1701)
20 - 30
3
1) Předehřejte troubu.
Pečení na více úrovních. Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané
pečivo
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas
(min)
Poloha roštu
Dvě
polo‐
hy
Tři
polo‐
hy
Short bread / Máslo‐
vé sušenky / Proužky
těsta
Pravý horký
vzduch.
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Small cakes / Malé
koláčky (20 kousků
na plech)
Pravý horký
vzduch.
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
Gril
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Toast / Topinky
Gril
max
1 - 31)
5
Beef Steak / Hovězí
steak
Gril
max
24 - 301)2)
4
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
2) V polovině doby obraťte.
11.23 Informace pro
zkušebny
Testy podle normy IEC 60350-1.
Testy pro funkci: Vaření v páře.
Jídlo
Nádoba
(Gastro‐
norm)
Množství
(g)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poznámky
Brokolice1)
1 x 1/2 per‐
forovaná
300
3
99
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
40
www.aeg.com
Jídlo
Nádoba
(Gastro‐
norm)
Množství
(g)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poznámky
Brokolice1)
2 x 1/2 per‐
forovaná
2 x 300
2a4
99
13 - 15
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Brokolice1)
1 x 1/2 per‐
forovaná
max.
3
99
15 - 18
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
Mražený
hrášek
2 x 1/2 per‐
forovaná
2 x 1 300
2a4
99
Dokud
teplota v
nejchlad‐
nějším
místě ne‐
dosáhne
85 °C.
Vložte plech
na pečení do
první polohy
roštu.
1) Předehřejte troubu po dobu 5 minut.
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
12.2 Doporučené čisticí
prostředky
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky
nebo abrazivní houbičky. Mohou
poškodit smalt či součásti z nerezové
oceli.
Naše výrobky můžete zakoupit na
www.aeg.com/shop a u těch nejlepších
maloobchodních prodejců.
12.3 Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda spotřebič
již vychladl. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění spotřebiče vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
ČESKY
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Symbol
41
12.4 Podnabídka pro: Čištění
Podnabídka s čisticími funkcemi je pod
senzorovým tlačítkem
.
Položka nabídky
Popis
S1
Vypuštění nádržky
Program k odstranění zbytkové vody ze zá‐
sobníku po použití parních funkcí.
S2
Čistění párou
Čištění spotřebiče pomocí páry.
S3
Odstraňování vod. kamene
Program k vyčištění okruhu generátoru pá‐
ry od usazeného vodního kamene.
S4
Proplachování
Program k opláchnutí a vyčištění okruhu
generátoru páry po častém používání pa‐
rních funkcí.
12.5 Zapnutí čisticí funkce
Funkce čištění párou podporují čištění
vnitřku spotřebiče párou.
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte , dokud se na displeji
nezobrazí S1. U některých modelů
můžete také zvolit S2, S3, S4.
3. Pomocí
funkci.
nebo
zvolte čisticí
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
12.6 Vypuštění nádržky - S1
Vyjměte veškeré příslušenství.
Čisticí funkce odstraní zbytkovou vodu
ze zásobníku. Funkci použijte po vaření
v páře.
Tato funkce trvá přibližně 6 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Zapněte funkci Vypuštění nádržky S1. Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
.
3. Stiskněte
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
12.7 Čistění párou - S2
Odstraňte co nejvíce nečistot ručně.
Při čištění bočních stěn vyjměte
příslušenství a drážky roštu.
Lepších výsledků dosáhnete
spuštěním čisticí funkce po
vychladnutí spotřebiče.
Uvedený čas se týká délky
funkce a nezahrnuje čas
potřebný k vyčištění vnitřku
uživatelem.
Když je funkce čištění párou aktivní,
osvětlení je vypnuté.
1. Zásobník na vodu naplňte na
maximální úroveň (asi 950 ml vody),
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
2. Zapněte funkci Čištění párou - S2.
Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Když je program dokončen, ozve se
zvukový signál.
3. Signál vypnete stisknutím některého
senzorového tlačítka.
4. Otřete vnitřní povrch spotřebiče
neabrazivní měkkou houbičkou. K
vyčištění vnitřku můžete použít
vlažnou vodu.
Po vyčištění nechte dvířka spotřebiče
přibližně jednu hodinu otevřená.
Počkejte, dokud spotřebič nevyschne.
Nechte spotřebič zcela vychladnout s
otevřenými dvířky. Sušení můžete
42
www.aeg.com
urychlit zavřením dvířek a předehřátím
spotřebiče pomocí funkce Pravý horký
vzduch o teplotě 150 °C po dobu
přibližně 15 minut. Maximálního účinku
čisticí funkce dosáhnete, když po
dokončení funkce spotřebič vyčistíte
ručně. Je-li stupeň zašpinění vysoký,
opakujte postup podruhé.
8. Zapněte funkci Proplachování. Viz
„Systém tvoření páry - Proplachování
- S4“.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
Pokud se funkce
Odstraňování vodního
kamene neprovede
správným způsobem, na
displeji se zobrazí výzva k
jejímu zopakování.
12.8 Připomínka čištění
Tato funkce vás upozorní na nutnost
vyčištění a že byste měli provést funkci:
S2.
Tuto funkci můžete zapnout nebo
vypnout v nabídce nastavení.
12.9 Systém tvoření páry Odstraňování vodního
kamene - S3
Když systém tvoření páry pracuje,
dochází v něm k usazování vodního
kamene z důvodu přítomnosti vápníku ve
vodě. To může mít negativní vliv na
kvalitu páry, výkon generátoru páry či
kvalitu jídla. Abyste tomu zabránili, z
okruhu tvoření páry odstraňujte zbytkový
vodní kámen.
Zvolte funkci z nabídky:
.
Celý postup trvá přibližně dvě hodiny.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vyjměte veškeré příslušenství.
2. Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu
prázdný. V případě potřeby zapněte
funkci vypuštění nádržky - S1.
3. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
4. Do zásobníku na vodu nalijte 250 ml
přípravku na odstranění vodního
kamene.
5. Zbývající část zásobníku na vodu
naplňte vodou na maximální úroveň,
dokud nezazní zvukový signál nebo
se na displeji nezobrazí zpráva.
Tento postup trvá přibližně 1 hodinu
40 minut.
6. Zapněte funkci Odstraňování
vodního kamene - S3. Viz „Zapnutí
čisticí funkce”.
7. Na konci první části vyprázdněte
plech na pečení a vložte jej opět na
první polohu roštu.
Pokud je spotřebič vlhký či mokrý, vytřete
jej dosucha utěrkou. Nechte spotřebič
zcela vychladnout s otevřenými dvířky.
12.10 Připomínka odstranění
vodního kamene
Existují dvě připomínky k provedení
funkce odstranění vodního kamene:
Odstraňování vod. kamene. Tyto
připomínky se zapnou při každém
vypnutí spotřebiče. Když je připomínka
aktivní, na displeji bliká S3.
•
•
Lehká připomínka vás upozorní a
doporučí provést cyklus odstranění
vodního kamene.
Důrazná připomínka vám přikáže
provést odstranění vodního kamene.
Pokud neodstraníte vodní kámen ze
spotřebiče, když se zobrazuje
důrazná připomínka, nebudete moci
používat parní funkce. Připomínku
odstranění vodního kamene nelze
vypnout.
12.11 Systém tvoření páry Proplachování - S4
Vyjměte veškeré příslušenství.
Tato funkce trvá přibližně 30 minut.
Osvětlení je při této funkci vypnuté.
1. Vložte plech na pečení do první
polohy roštu.
2. Zásobník na vodu naplňte čerstvou
vodou na maximální úroveň, dokud
nezazní zvukový signál nebo se na
displeji nezobrazí zpráva.
3. Zapněte funkci Proplachování - S4.
Viz „Zapnutí čisticí funkce”.
Na konci postupu vyjměte plech na
pečení.
ČESKY
43
12.12 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Při snímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup ale v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
12.13 Výměna žárovky
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
2
Horní žárovka
B
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
1
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
2. Odmontujte kovový kroužek a
očistěte skleněný kryt.
44
www.aeg.com
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300
°C .
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí šroubováku (Torx 20)
odšroubujte kryt.
3. Odmontujte a vyčistěte kovový kryt a
těsnění.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Namontujte kovový kryt a těsnění.
Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý, Displej je vypnutý.
na displeji se nezobrazuje
čas.
Současným stisknutím
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
a
displej znovu zapnete.
ČESKY
45
Problém
Možná příčina
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci roz‐
Odpojte zástrčku pečicí son‐
mrazování, ale neodpojili
dy ze zásuvky.
jste zástrčku pečicí sondy ze
zásuvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
Řešení
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Postup odstranění vodního
Došlo k přerušení dodávky
kamene je přerušen před do‐ elektrického proudu.
končením.
Postup opakujte.
Postup odstranění vodního
Funkce byla uživatelem za‐
kamene je přerušen před do‐ stavena.
končením.
Postup opakujte.
Po provedení postupu od‐
stranění vodního kamene
není v plechu na pečení žá‐
dná voda.
Zásobník na vodu jste nena‐ Zkontrolujte, zda je v zásob‐
plnili na maximální úroveň.
níku na vodu prostředek k
odstranění vodního kamene
nebo voda.
Postup opakujte.
Po provedení programu k
odstranění vodního kamene
je na dně vnitřku trouby špi‐
navá voda.
Plech na pečení je v ne‐
správné poloze roštu.
Odstraňte ze dna vnitřku
trouby zbytkovou vodu a
prostředek k odstranění vod‐
ního kamene. Vložte plech
na pečení do první polohy
roštu.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Došlo k přerušení dodávky
elektrického proudu.
Postup opakujte.
Funkce čištění je přerušena
před dokončením.
Funkce byla uživatelem za‐
stavena.
Postup opakujte.
46
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Po ukončení funkce čištění
Před spuštěním čisticího
je na dně vnitřku trouby příliš programu jste do spotřebiče
mnoho vody.
nastříkali příliš mnoho čisticí‐
ho prostředku.
Naneste tenkou vrstvu čisti‐
cího prostředku na všechny
části vnitřku trouby. Čisticí
prostředek nastříkejte rovno‐
měrně.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Počáteční teplota vnitřku
trouby při čištění párou byla
příliš vysoká.
Opakujte program. Spusťte
program tehdy, když je
spotřebič chladný.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐
štění jste neodstranili boční
mřížky. Mohou přenášet te‐
plo na stěny trouby a snižo‐
vat tak účinnost čištění.
Vyjměte boční mřížky ze
spotřebiče a zopakujte funk‐
ci.
Postup čištění nevede k do‐
brému výsledku.
Před spuštěním postupu či‐ Vyjměte příslušenství ze
štění jste ze spotřebiče ne‐
spotřebiče a zopakujte funk‐
odstranili příslušenství. Mů‐ ci.
že narušovat parní program
a snižovat tak účinnost čiště‐
ní.
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
13.2 Servisní údaje
Viz „Používání nabídky na‐
stavení“ v části „Doplňkové
funkce“.
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
ČESKY
47
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BS731470EM
BS731470HM
BS731472HM
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Trouba je vybavena
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Všeobecné rady
Při provozu spotřebiče se přesvědčte, že
jsou dvířka trouby řádně zavřená. Během
přípravy jídla neotvírejte dvířka příliš
často. Těsnění dvířek udržujte čisté a
kontrolujte, zda je řádně uchyceno ve
své poloze.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
BS731470EM
44.5 kg
BS731470HM
43.5 kg
BS731472HM
43.5 kg
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Když připravujete několik jídel najednou,
snažte se, aby prodlevy při pečení byly
co nejkratší.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou času Trvání
nebo Ukončení a doba pečení je delší
než 30 minut, u některých funkcí trouby
48
www.aeg.com
se topné články automaticky vypnou
dříve.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Pečení s vypnutým osvětlením
Vypněte při pečení osvětlení. Zapněte ho
pouze tehdy, když ho skutečně
potřebujete.
Horký Vzduch S Párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Při této funkci se teplota uvnitř
trouby v průběhu pečení může lišit od
teploty udávané na displeji a doba
pečení se může lišit od doby pečení u
jiných programů.
Pokud používáte funkci Horký vzduch s
párou, osvětlení se automaticky vypne
po 30 sekundách. Osvětlení můžete
znovu zapnout, ale omezíte tím
předpokládanou úsporu energie.
Vypnutí displeje
Displej můžete vypnout. Současně
stiskněte a podržte tlačítka
a
.
Chcete-li displej zapnout, opakujte stejný
postup.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
49
50
www.aeg.com
ČESKY
51
867325667-B-222017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement