Aeg BS1830470X Handleiding

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Aeg BS1830470X Handleiding | Manualzz
PRO COMBI
BS1830470X
BS8304701M
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
2
www.aeg.com
INHOUDSOPGAVE
1. VEILIGHEIDSINFORMATIE............................................................................................... 3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................................................................4
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT..............................................................................7
4. BEDIENINGSPANEEL....................................................................................................... 8
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT..........................10
6. DAGELIJKS GEBRUIK......................................................................................................11
7. KLOKFUNCTIES...............................................................................................................21
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S................................................................................22
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES................................................................................. 23
10. EXTRA FUNCTIES..........................................................................................................25
11. AANWIJZINGEN EN TIPS............................................................................................ 27
12. ONDERHOUD EN REINIGING.....................................................................................49
13. PROBLEEMOPLOSSING...............................................................................................53
14. ENERGIEZUINIGHEID...................................................................................................56
VOOR PERFECTE RESULTATEN
Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om
vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven
gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet
hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal
van kunt profiteren.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.aeg.com/webselfservice
Registreer uw product voor een betere service:
www.registeraeg.com
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.aeg.com/shop
KLANTENSERVICE
Gebruik altijd originele onderdelen.
Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij
de hand hebt: model, productnummer, serienummer.
Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.
Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt
door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik.
Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens
of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan of instructies hebben gekregen over het
veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en
gooi het op passende wijze weg.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
Als het apparaat is voorzien van een kinderbeveiliging,
dan dient dit geactiveerd te worden.
Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet
worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Kinderen van 3 jaar en jonger moeten tijdens de
werking van dit apparaat altijd uit te buurt worden
gehouden.
1.2 Algemene veiligheid
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren en de kabel vervangen.
WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. U
dient op te passen dat u de verwarmingselementen
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
niet aanraakt. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de
buurt of onder permanent toezicht.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook
verricht, de stekker van het apparaat uit het
stopcontact trekken.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat
u de lamp vervangt om elektrische schokken te
voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.
Om de inschuifrails te verwijderen trekt u eerst de
voorkant van de inschuifrail en dan de achterkant uit
de zijwanden. Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
Gebruik uitsluitend de vleesthermometer
(kerntemperatuursensor) die aanbevolen is voor dit
apparaat.
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2.1 Montage
WAARSCHUWING!
Alleen een erkende
installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen
beschadigd apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die
zijn meegeleverd met het apparaat.
• Wees altijd voorzichtig bij het
verplaatsen van het apparaat omdat
het zwaar is. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten
schoeisel.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• Houd de minimumafstand naar
andere apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder
en naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
NEDERLANDS
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
2.2 Aansluiting op het
elektriciteitsnet
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brand en
elektrische schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd
elektromonteur worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden
aangesloten op een geaard
stopcontact.
• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de
netstroom.
• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel
niet beschadigt. Indien de
voedingskabel moet worden
vervangen, dan moet dit gebeuren
door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen
onder stroom en geïsoleerde delen
moet op zo'n manier worden
bevestigd dat het niet zonder
gereedschap kan worden verplaatst.
• Steek de stekker pas in het
stopcontact als de installatie is
voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op
een losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen
moeten uit de houder worden
verwijderd), aardlekschakelaars en
contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor
het apparaat volledig van het lichtnet
5
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
2.3 Gebruik
WAARSCHUWING!
Gevaar op letsel,
brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd
zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik
niet onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na
gebruik uit.
• Wees voorzichtig met het openen van
de deur van het apparaat als het
apparaat aan staat. Er kan hete lucht
ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een
geopende deur.
• Het apparaat mag niet worden
gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er
alcohol-luchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten
of gerechten die vochtig zijn gemaakt
met ontvlambare producten in, bij of
op het apparaat.
WAARSCHUWING!
Risico op schade aan het
apparaat.
• Om schade of verkleuring van het
email te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem
van het apparaat.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van de ruimte in het
apparaat.
– plaats geen water direct in het
hete apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar
bent met koken.
– wees voorzichtig bij het
verwijderen of bevestigen van
accessoires.
Verkleuring van het email of roestvrij
staal is niet van invloed op de werking
van het apparaat.
Gebruik een diepe pan voor vochtige
taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
om mee te koken. Het mag niet
worden gebruikt voor andere
doeleinden, zoals het verwarmen van
een kamer.
Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ovendeur.
Als het apparaat achter een
meubelpaneel gemonteerd is (bijv.
een deur), zorg er dan voor dat de
deur nooit gesloten is als het
apparaat in werking is. Warmte en
vocht kunnen achter een gesloten
meubelpaneel ophopen en schade
aan het apparaat, de behuizing of de
vloer veroorzaken. Sluit het
meubelpaneel niet tot het apparaat
volledig afgekoeld is na gebruik.
2.4 Bereiding met stoom
WAARSCHUWING!
Gevaar voor brandwonden
en schade aan het apparaat.
• Vrijgekomen stoom kan brandwonden
veroorzaken:
– Wees voorzichtig met het openen
van de deur van het apparaat als
de functie is geactiveerd. Er kan
stoom vrijkomen.
– De deur van het apparaat
voorzichtig openen na de
bereiding met stoom.
2.5 Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel, brand en
schade aan het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat
de glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem
contact op met een erkend
servicecentrum.
• Wees voorzichtig als u de deur van
het apparaat verwijdert. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
• Raadpleeg, als u een ovenspray
gebruikt, eerst de aanwijzingen op de
verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email
(indien van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
2.6 Binnenverlichting
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrische
schokken!
• De gloeilampen of halogeenlampen
in dit apparaat zijn uitsluitend
bedoeld voor gebruik in
huishoudelijke apparaten. Gebruik
deze niet voor andere doeleinden.
• Voordat u het lampje vervangt, dient
u de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
NEDERLANDS
2.7 Verwijdering
huisdieren binnen in het apparaat vast
komen te zitten.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel of
verstikking.
2.8 Servicedienst
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer vlak bij het
apparaat af en gooi het weg.
• Verwijder de deurvergrendeling om
te voorkomen dat kinderen of
• Neem contact op met een erkende
servicedienst voor reparatie van het
apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
3.1 Algemeen overzicht
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
5
6
7
8
9
10
Bedieningspaneel
Elektronische tijdschakelklok
Waterreservoir
Opening voor
kerntemperatuursensor
Verwarmingselement
Lampje
Ventilator
Pijpje ontkalken
Verwijderbare inschuifrail
Roosterhoogtes
3.2 Accessoires
Voor gebak en koekjes.
Bakrooster
Grill-/braadpan
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
Voor braden en roosteren of als pan om
vet op te vangen
Bakplaat
7
8
www.aeg.com
Eén bewaardoos zonder gaatjes en één
met gaatjes.
Voedselsensor
Via de stoomset wordt het condenswater
van het voedsel tijdens het stoomgaren
afgevoerd. Gebruik het voor voedsel dat
niet in water hoort te staan tijdens de
bereiding bijv. groenten, stukken vis,
kipfilet. De set is ongeschikt voor
voedsel dat in water moet weken bijv.
rijst, polenta, pasta.
Om de temperatuur binnenin het
voedsel te meten.
Stoomset
4. BEDIENINGSPANEEL
4.1 Elektronische tijdschakelklok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen.
Tiptoets
1
2
-
Functie
Opmerking
Display
Toont de huidige instellingen van het apparaat.
AAN/UIT
Het apparaat in- en uitschakelen
NEDERLANDS
Tiptoets
Functie
9
Opmerking
Verwarmingsfunc- Raak om een verwarmingsfunctie of het menu te
ties of VarioGuide kiezen de tiptoets eenmaal aan: VarioGuide. Raak
de tiptoets weer aan om tussen de menu's te
schakelen: Verwarmingsfuncties, VarioGuide. Raak
het veld 3 seconden aan om het licht in of uit te
schakelen. Het licht kan ook gebruikt worden als
het apparaat is uitgeschakeld.
3
4
5
6
7
8
9
Favoriet
Voor opslag van en toegang tot uw favoriete programma's.
Temperatuurkeuze
Om de temperatuur in te stellen of om de huidige
temperatuur in het apparaat te tonen. Raak het
veld 3 seconden aan om de functie in of uit te
schakelen: Snel Opwarmen.
Toets omlaag
Omlaag gaan in het menu.
Toets omhoog
Omhoog gaan in het menu.
OK
De selectie of instelling bevestigen.
Toets op de achterkant
Om één niveau terug te gaan in het menu. Raak
het veld 3 seconden aan om het hoofdmenu weer
te geven.
Tijd en overige
functies
Verschillende functies instellen. Als een verwarmfunctie in werking is, raakt u de tiptoets aan om de
timer of de functies in te stellen: Toetsblokkering,
Favoriet, Heat+Hold, Set + Go. U kunt ook de instellingen van de vleesthermometer wijzigen.
Kookwekker
Om de volgende functie in te stellen: Kookwekker.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Verwarmingsfunctie
Instellen dagtijd
Indicatielampje bij voorverwarmen
Huishoudelijk
Duur of eindtijd van een functie
10
www.aeg.com
Andere indicaties op het display:
Symbool
Functie
Kookwekker
De functie werkt.
Instellen dagtijd
Het display geeft de huidige tijd aan.
Duur
Het display geeft de benodigde kooktijd weer.
Eindtijd
Het display geeft aan wanneer de
kooktijd voorbij is.
Huishoudelijk
Het display toont de temperatuur.
Tijdsindicatie
Er wordt weergegeven hoe lang een
verwarmingsfunctie in werking is. Druk
tegelijkertijd op
te resetten.
en
om de tijd
Berekening
Het apparaat berekent de bereidingsduur.
Controlelampje bij voorverwarmen
Het display geeft de temperatuur in
het apparaat aan.
Indicatielampje Snelverhitting
De functie is actief. Het verkort de opwarmtijd.
Automatisch Wegen
Het display geeft weer dat het automatische weegsysteem actief is of dat
het gewicht kan worden gewijzigd.
Heat+Hold
De functie is actief.
5. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE
KEER GEBRUIKT
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
5.1 Eerste reiniging
Verwijder all accessoires en
verwijderbare inschuifrails uit de oven.
Zie het hoofdstuk
'Onderhoud en reiniging'.
Reinig de oven en accessoires voor het
eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
5.2 Eerste aansluiting
Wanneer u het apparaat op het
stopcontact aansluit of na een
stroomstoring moet u de taal, het
contrast, de helderheid en de tijd
instellen.
1. Druk op
te stellen.
of
2. Druk op
om te bevestigen.
om de waarde in
NEDERLANDS
5.3 De hardheid van het water
instellen
Als u de stekker van het apparaat in het
stopcontact steekt, dan moet u de
waterhardheid instellen.
Waterhardheid
11
De tabel hieronder verklaart het
waterhardheidbereik met de
overeenkomstige kalkafzetting (mmol/l)
en de kwaliteit van het water.
Kalkafzetting
(mmol/l)
Kalkafzetting
(mg/l)
Waterclassificatie
Klasse
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Zacht
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Gematigd
hard
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Hard
4
meer dan 21
meer dan 3,8
meer dan 150
Zeer hard
Als de waterhardheid de waarden in de
tabel overschrijdt, vult u de waterlade
met fleswater.
1. Pak de vierkleurenstrip die met de
stoomset van de oven is
meegeleverd.
2. Steek alle reactiezones van de strip
gedurende ongeveer 1 seconde in
het water.
Houd de strip niet onder stromend
water!
3. Schud de strip om het overtollige
water te verwijderen.
4. Controleer na 1 minuut de hardheid
van het water volgens de
onderstaande tabel.
De kleuren van de reactiezones
blijven na 1 minuut veranderen.
Neem dit in de meting niet in
aanmerking.
5. Zet de waterhardheid in het menu:
Basisinstellingen.
Teststrip
Hardheid van het
water
1
2
3
4
De zwarte vierkantjes in de tabel komen
overeen met de rode vierkantjes op de
teststrip.
U kunt de waterhardheid in het menu
wijzigen: Basisinstellingen /
Waterhardheid.
6. DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
6.1 Door de menu's navigeren
1. Schakel het apparaat in.
of
om de menu2. Druk op
optie te selecteren.
3. Druk op
om naar het submenu te
gaan of de instelling te accepteren.
U kunt te allen tijde
terugkeren naar het
hoofdmenu met
.
12
www.aeg.com
6.2 Een overzicht van de menu's
Hoofdmenu
Symbool
Menu-item
Applicatie
Verwarmingsfuncties
Bestaat uit een lijst met verwarmingsfuncties.
Recepten
Bestaat uit een lijst met automatische programma's.
Favoriet
Bestaat uit een lijst met favoriete bereidingsprogramma's die door de gebruiker zijn gemaakt.
Reinigen
Bestaat uit een lijst met reinigingsprogramma's.
Basisinstellingen
Wordt gebruikt voor het instellen van de apparaatconfiguratie.
Speciaal
Bestaat uit een lijst met extra verwarmingsfuncties.
VarioGuide
Bevat aanbevolen oveninstellingen voor een
groot aantal gerechten. Selecteer een gerecht en
start het bereidingsproces. De temperatuur en tijden zijn slechts richtlijnen voor een beter resultaat
en kunnen aangepast worden. Deze zijn afhankelijk van de recepten en de kwaliteit en de hoeveelheid van de gebruikte ingrediënten.
Submenu voor: Basisinstellingen
Symbool
Submenu
Beschrijving
Instellen dagtijd
Stel de dagtijd in.
Tijdsindicatie
Als het apparaat AAN staat, geeft het display de
huidige tijd weer wanneer u het apparaat uitschakelt.
Snel Opwarmen
Indien AAN verkort de functie de opwarmtijd.
Set + Go
Om een functie in te stellen en later te activeren
door op een symbool op het bedieningspaneel te
drukken.
Heat+Hold
Houdt het bereide voedsel warm gedurende 30
minuten nadat de kookcyclus voltooid is.
Verleng Tijd
Schakelt de functie Tijd verlengen in en uit.
Contrast
Pas het contrast van het display in stappen aan.
Helderheid
Pas de helderheid van het display in stappen aan.
NEDERLANDS
Symbool
13
Submenu
Beschrijving
Taal
Stelt de taal voor het display in.
Geluidsvolume
Pas het volume van de druktonen en signalen
stapsgewijs aan.
Toetsvolume
Schakelt de toon van de aanraakvelden aan en
uit. Het geluid van de tiptoets AAN/UIT kan niet
worden uitgeschakeld.
Alarmtoon
Schakelt de alarmtoon in en uit.
Waterhardheid
Omt de waterhardheid in niveau (1 - 4) in te stellen.
Reinigingsherinnering
Herinnert u eraan dat u het apparaat moet
schoonmaken.
DEMO-modus
Activerings-/deactiveringscode: 2468
Service
Toont de softwareversie en -configuratie.
Fabrieksinstelling
Zet alle instellingen terug op de fabrieksinstelling.
6.3 Submenu voor: Reinigen
Symbool
Menu-item
Beschrijving
Legen Reservoir
Procedure voor het verwijderen van het
restwater van de waterlade na gebruik van
de stoomfuncties.
Stoomreiniging Plus
Procedure voor het reinigen van hardnekkig vuil met gebruik van een ovenreiniger.
Stoomreiniging
Procedure om het apparaat te reinigen als
het licht vervuild is en het vuil niet is ingebrand.
Ontkalken
Procedure om kalkresten te verwijderen van
de stoomgenerator.
Spoelen
Procedure voor het spoelen en reinigen
van de stoomgenerator na frequent gebruik van de stoomfuncties.
14
www.aeg.com
6.4 Verwarmingsfuncties
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Multi Hetelucht
Om op max. 3 rekstanden tegelijk te bakken en
voedsel te drogen.Stel de temperatuur 20 - 40°C
lager in dan voor de functie: Boven + onderwarmte.
Pizza Hetelucht
Om gerechten op één niveau te bakken met intensief bruineren en een krokantere korst. Stel de
temperatuur 20 - 40°C lager in dan voor de functie: Boven + onderwarmte.
Lage Temperatuur Garen
Voor het bereiden van mals en sappig braadvlees.
Boven + onderwarmte
(Boven-/Onderwarmte)
Voor het bakken en braden op een ovenniveau.
Bevroren Gerechten
Om kant-en-klaar-gerechten zoals patat, aardappelpartjes of loempia's krokant te maken.
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte met botten op één niveau. Ook om te
gratineren en te bruinen.
Grillen
Om plat voedsel te grillen en brood te roosteren.
Grill Intens
Voor het roosteren van plat voedsel in grote hoeveelheden en voor het maken van toast.
Onderwarmte
Voor het bakken van taarten met een knapperige
bodem en het inmaken van voedsel.
Ontdooien
Deze functie kan gebruikt worden om bevroren
voedsel te ontdooien zoals groente en fruit. De
ontdooitijd hangt af van de hoeveelheid en dikte
van het voedsel.
Multi Hetelucht (Vochtig) Voor het bakken van taarten, gebak, brood. Om
tijdens de bereiding energie te besparen. Deze
functie moet worden gebruikt in overeenstemming met de multiheteluchtkooktabel om de gewenste kookresultaten te bereiken. Raadpleeg
het hoofdstuk aanwijzingen en tips, multiheteluchtkooktabel voor meer informatie over de aanbevolen instellingen. Deze functie wordt gebruikt
om de energie-efficiëntieklasse vast te stellen
overeenkomstig EN 60350-1.
NEDERLANDS
Verwarmingsfunctie
15
Applicatie
Gratineren
Voor maaltijden als lasagne of aardappelgratin.
Ook om te gratineren en te bruineren.
Brood
Gebruik deze functie voor brood en broodjes met
een heel goed bijna professioneel resultaat qua
krokantheid, kleur en bruine korst.
Weinig Vocht
Voor het bakken van brood, het braden van grote
stukken vlees of het opwarmen van gekoelde en
bevroren maaltijden.
Vocht, Medium
Voor gerechten met hoog vochtgehalte en voor
het stomen van vis, custard en terrines.
Veel Vocht
Voor groenten, vis, aardappelen, rijst, pasta of
speciale bijgerechten.
De verlichting kan tijdens
sommige ovenfuncties
automatisch uitschakelen als
de temperatuur onder de 60
°C komt.
6.5 Speciaal
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Warmhouden
Om het voedsel warm te houden.
Borden Warmen
Om borden voor het serveren op te warmen.
Inmaken
Voor de inmaak van groenten zoals augurken.
Drogen
Voor het drogen van gesneden fruit (zoals appels,
pruimen, perziken) en groenten (zoals tomaten,
courgette of champignons).
Deeg Laten Rijzen
Stoom verbetert en versnelt de deegbereiding en
voorkomt dat het deeg uitdroogt en houdt het
deeg elastisch.
16
www.aeg.com
Verwarmingsfunctie
Applicatie
Regenereren
Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt
dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt op
behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft het
voedsel de smaak en het aroma alsof het net is
bereid. Deze functie kan gebruikt worden om
eten direct op een bord te verwarmen. Met verschillende roosterhoogtes kunt u meerdere borden tegelijkertijd opwarmen.
6.6 Submenu voor: VarioGuide
Voedselcategorie: Vis/Zeevruchten
Schotel
Gevogelte, Uitge-
Schotel
Gebakken vis
Kippenvleugels,
vers
Vissticks
Dunne fillets
Dikke fillets
Kippenvleugels, bevroren
Visfilet, bevroren
Kippenpoten, vers
Hele vis, klein
Vis
Kip
Hele vis, gestoomd
Kip, 2 helften
Hele vis, gegrild
Hele kip
Hele vis, gegrild
Forel
Garnalen
Mosselen
Zalmfillets
Hele Zalm
Garnalen, vers
Garnalen, bevroren
Hele eend
-
Hele gans
-
Hele kalkoen
-
Voedselcategorie: Vlees
Schotel
Gekookt Rundvlees
-
Voedselcategorie: Gevogelte
Rundvlees
Gebraden vlees
Gehaktbrood
Schotel
Gevogelte, Uitgebeend
Kippenpoten, bevroren
Gepocheerde kippeborst
Hele kleine vis, gegrild
Zalm
-
beend
-
Rundvlees
Gebraden vlees
Gehaktbrood
NEDERLANDS
Schotel
17
Schotel
Rood
Lamsbout
Rood
Geroosterd lamsvlees
Medium
Lamsvlees
Biefstuk
Medium
Lamsrug, medium
Lamsrug, medium
Gaar
Lamsrug, medium
Gaar
Haas
• Haas been
• Hazerug
Rood
Scandinavisch
Rundvlees
Medium
• Hazerug
Gaar
Spare Ribs
Wildbraad
• Reebout, hertenbout
• Rug
Varkensschenkel,
voorgekookt
Geroosterd wild
Hamlap
Wild
Chipolataworstjes
Varkensrug
Varkensvlees
Voedselcategorie: Ovengerecht
Varkensrug
Schotel
Varkenslapje, gerookt
Lasagne
Varkenslapje, gepocheerd
Nekstuk
Schouderkarbonade
Geroosterd varkensvlees
Gekookte Ham
Kalfsschenkel
Kalfsvlees
Wild
Kalfsrug
Geroosterd kalfsvlees
-
Pastaschotel, bevro- ren
Pastaschotel
-
Aardappelgratin
-
Groentegratin
-
Zoet Gerecht
-
18
www.aeg.com
Voedselcategorie: Pizza/Quiche
Schotel
Schotel
Pizza
Pizza, dun
Klein Bladerdeeggebak
-
Pizza, extra garnering
Eclairs
-
Pizza, bevroren
Bitterkoekjes
-
American pizza, bevroren
Zandkoekjes
-
Kerststol
-
Pizza, gekoeld
Appelstrudel, bevroren
-
Pizza snacks, bevroren
Cake bakplaat
Roerdeeg
Baguette m. gesmolten kaas
-
Tarte Flambée
-
Kwarktaart, Bakplaat
-
Koninginnebrood,
hartig
-
Brownies
-
Quiche Lorraine
-
Biscuitrol
-
Hartige Taart
-
Plaatkoek
-
Kruimeltaart
-
Suikerkoek
-
Voedselcategorie: Taart/Koekjes
Schotel
Tulband
-
Appeltaart, bedekt
-
Cake, Zacht
-
Appeltaart
-
Kwarktaart, Bakblik
-
Brioche
-
Zandgebak
-
Taart
-
Zw. zoete koek
-
Amandelcake
-
Muffins
-
Gebak
-
Deegreepjes
-
Roomsoes
-
Taartbodem
Gistdeeg
Zandkoekjes
Roerdeeg Biscuit
Taartbodem, Vruchtentaart
Vruchtentaart
Roerdeeg Vruchtentaart
Gistdeeg
Voedselcategorie: Brood/Broodjes
Schotel
Broodjes
Broodjes
Ontbijtkoeken,
voorgebakken
Broodjes, bevroren
Ciabatta
-
NEDERLANDS
Schotel
Schotel
Baguette
Brood
Baguettes, voorgebakken
Selderij, blokjes
-
Erwten
-
Baguettes, bevroren
Aubergine
-
Broodkrans
Venkel
-
Witbrood
Artisjokken
-
Vlechtbrood
Rode Bietjes
-
Bruin Brood
Schorseneren
-
Roggebrood
Koolraap, Reepjes
-
Volkoren Brood
Witte Bonen
-
Ongedesemd
Brood
Savooiekool
-
Brood/Broodjes,
bevroren
Voedselcategorie: Groenten
Schotel
Broccoli, Roosjes
-
Broccoli, heel
-
Bloemkool, Roosjes
-
Voedselcategorie: Crèmes En Terrines
Schotel
Bouillon Met Stukjes Ei
-
Caramelflan
-
Terrines
Zachtgekookt ei
Eieren
Middelhard gekookt ei
Bloemkool, heel
-
Wortelen
-
Hardgekookt ei
Courgette, Plakjes
-
Gebakken eieren
Asperges, groene
-
Asperges, wit
-
Schotel
Paprika, Reepjes
-
Patat, dun
-
Spinazie, vers
-
Patat, dik
-
Preiringetjes
-
Patat, bevroren
-
Sperziebonen
-
Aardappelkroketjes
-
Plakjes Champignons
-
Aardappelpartjes
-
Rösties
-
Gepelde Tomaten
-
Gekookte aardappels
-
Spruitjes
Voedselcategorie: Bijgerechten
19
20
www.aeg.com
Gekookte Aardappelen
-
Aardappelen in de
schil
-
Aardappelballetjes
-
Broodballetjes
-
Deegballen, zout
-
Deegballen, zoet
-
2. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met koud water (ongeveer
950 ml) tot het geluidssignaal klinkt
of het display het bericht toont. De
watervoorraad is voldoende voor ca.
50 minuten. Vul de waterlade niet
verder dan zijn maximum capaciteit.
Er bestaat een risico dat er water
lekt, overloopt en meubelen
beschadigt.
3. Plaats het waterreservoir terug op
zijn oorspronkelijke plaats.
4. Schakel het apparaat in.
5. Stel de stoomverwarmingsfunctie en
de temperatuur in.
Rijst
-
6. Stel zo nodig de functie in: Duur
Verse tagliatelle
-
Polenta
-
of: Eindtijd
.
De stoom verschijnt na ca. 2 minuten.
Als de ingestelde temperatuur is
bereikt, klinkt er een geluidssignaal.
Als de waterlade droog komt te
staan, klinkt het geluidssignaal en
moet de waterlade zoals hierboven
beschreven bijgevuld worden om het
stoomkoken voort te zetten.
Aan het einde van de kooktijd klinkt er
een geluidssignaal.
7. Schakel het apparaat uit.
8. Leeg de waterlade wanneer u klaar
bent met stomen.
Raadpleeg de reinigingsfunctie:
Legen Reservoir.
Schotel
Indien het noodzakelijk is
het gewicht of de
kerntemperatuur van het
gerecht te wijzigen, gebruikt
u
of
om de nieuwe
waarden in te stellen.
6.7 Een verwarmingsfunctie
starten
1. Schakel het apparaat in.
2. Druk op
om te bevestigen.
3. Stel de temperatuur in.
4. Druk op
om te bevestigen.
6.8 Bereiding met stoom
De klep van de waterlade bevindt zich in
het bedieningspaneel.
WAARSCHUWING!
Gebruik uitsluitend koud
leidingwater. Gebruik geen
gefilterd
(gedemineraliseerd) of
gedistilleerd water. Gebruik
geen andere vloeistoffen.
Schenk geen ontvlambare of
alcoholische vloeistoffen in
de waterlade.
1. Druk op het deksel van de waterlade
om deze te openen.
LET OP!
Het apparaat wordt zeer
heet. Er bestaat
verbrandingsgevaar.
9. Na bereiding met stoom kan er
stoom op de bodem van de ruimte
condenseren. Droog de bodem van
de ruimte altijd als het apparaat koud
is.
Laat het apparaat volledig uitdrogen met
de deur geopend. Om het drogen te
verspoedigen kunt u de deur sluiten en
het apparaat verwarmen met de functie:
Multi Hetelucht bij een temperatuur van
150°C gedurende circa 15 minuten.
6.9 Controlelampje bij
voorverwarmen
Wanneer u een verwarmingsfunctie
inschakelt, gaat het balkje op het display
branden. Het balkje geeft aan dat de
NEDERLANDS
oventemperatuur toeneemt. Als de
temperatuur bereikt is, zoemt de zoemer
3 maal en knippert de balk om
vervolgens te verdwijnen.
6.10 Indicatielampje
Snelverhitting
Deze functie verkort de opwarmtijd.
Leg geen voedsel in de oven
wanneer de functie Snel
opwarmen is ingeschakeld.
21
Als u de functie wilt activeren, houdt u
3 seconden ingedrukt. Het
indicatielampje voorverwarmen wisselt.
6.11 Restwarmte
Wanneer u de oven uitschakelt, geeft het
display de restwarmte aan. U kunt de
warmte gebruiken om het eten warm te
houden.
7. KLOKFUNCTIES
7.1 Tabel met klokfuncties
Klokfunctie
Toepassing
Kookwekker
Om een afteltijd in te stellen (max. 2 uur en
30 minuten). Deze functie heeft geen invloed
op de werking van het apparaat. Ook te gebruiken als het apparaat is uitgeschakeld.
Gebruik
Druk op
len en op
om de functie in te schakelen.
of
om de minuten in te stel-
om te starten.
Duur
Om de lengte van een bepaalde actie te bepalen (max. 23h 59 min.).
Eindtijd
Voor het instellen van de uitschakeltijd van
een verwarmingsfunctie (max. 23 uur en 59
min).
Als u de tijd voor een klokfunctie instelt,
begint het aftellen van de tijd na 5
seconden.
Als u de klokfuncties: Duur,
Eindtijd, schakelt het
apparaat de warmteelementen na 90 % van de
ingestelde tijd uit. Het
apparaat gebruikt de
restwarmte om het
kookproces voor te zetten
totdat de tijd is verstreken (3
- 20 minuten).
7.2 De klokfuncties instellen
Alvorens u de functies: Duur,
Eindtijd, moet u een
verwarmingsfunctie en
temperatuur instellen. Het
apparaat wordt automatisch
uitgeschakeld.
U kunt de functies: Duur en
Eindtijd tegelijkertijd
gebruiken als u wilt dat het
apparaat op een later
tijdstip wordt geactiveerd of
juist uitgezet.
De functies: Duur en Eindtijd
werken niet als u de
vleesthermometer gebruikt.
1. Stel de verwarmingsfunctie in.
22
www.aeg.com
2. Druk herhaaldelijk op
totdat het
display de benodigde klokfunctie en
het bijhorende symbool weergeeft.
3. Druk op
or
tijd in te stellen.
om de gewenste
om te bevestigen.
4. Druk op
Wanneer de tijd is verstreken, klinkt er
een geluidssignaal. Het apparaat wordt
uitgeschakeld. Op het display verschijnt
een melding.
5. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
7.3 Heat+Hold
Voorwaarden voor de functie:
• De ingestelde temperatuur is hoger
dan 80 °C.
• De functie: Duur wordt ingesteld.
De functie: Heat+Hold houdt het
voorbereide gerecht gedurende 30
minuten warm op 80 °C. Deze functie
wordt ingeschakeld wanneer de bak- of
braadprocedure is geëindigd.
2. Selecteer de verwarmingsfunctie.
3. Stel de temperatuur boven 80 °C in.
4. Druk herhaaldelijk op
tot het
display toont: Heat+Hold.
5. Druk op
om te bevestigen.
Wanneer de functie is voltooid, klinkt er
een geluidssignaal.
De functie blijft aan staan als u de
verwarmingsfuncties verandert.
7.4 Verleng Tijd
De functie: Verleng Tijd zorgt dat de
verwarmingsfunctie door blijft gaan als
de Duur is geëindigd.
Niet van toepassing op
verwarmingsfuncties met de
vleesthermometer.
1. Wanneer de bereidingstijd is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
Druk op een willekeurig symbool.
Op het display wordt het bericht
weergegeven.
U kunt de functie in- of uitschakelen in
het menu: Basisinstellingen.
2. Druk op
om te activeren of
om te annuleren.
3. Stel de lengte van de functie in.
1. Schakel het apparaat in.
4. Druk op
.
8. AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
8.1 Online recepten
Op onze website vindt u de
recepten voor de
automatische programma's
van dit apparaat. Om het
juiste Receptenboek te
vinden, controleer het
productnummer op het
classificatieplaatje op de
voorzijde van het frame van
de binnenkant van het
apparaat.
8.2 Recepten met
Receptenautomaat
Dit apparaat bevat een serie recepten
die u kunt gebruiken. De recepten
kunnen niet worden gewijzigd.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Recepten. Druk
op
om te bevestigen.
3. Selecteer de categorie en het
gerecht. Druk op
bevestigen.
om te
4. Een recept selecteren. Druk op
om te bevestigen.
NEDERLANDS
23
9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
9.1 Vleesthermometer
ten minste 3/4 van de
vleesthermometer in het gerecht zit.
3. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
De sensor van de vleesthermometer
meet de temperatuur binnenin het
voedsel. Wanneer het voedsel de
ingestelde temperatuur heeft bereikt,
wordt de oven uitgeschakeld.
Er worden twee temperaturen ingesteld:
• de oventemperatuur (minimaal
120°C),
• de kerntemperatuur van het voedsel.
LET OP!
Gebruik alleen de sensor van
de vleesthermometer die is
meegeleverd and de
originele reserveonderdelen.
Aanwijzingen voor de beste resultaten:
• Ingrediënten moeten op
kamertemperatuur zijn.
• De sensor voor de vleesthermometer
kan niet worden gebruikt voor
vloeibare gerechten.
• Tijdens de bereiding moet de sensor
van de vleesthermometer in het
gerecht stoken blijven en de stekker
in de houder.
• Maak gebruik van de aanbevolen
vleesthermometerinstellingen voor
voedsel. Zie het hoofdstuk 'Nuttige
aanwijzingen en tips'.
De oven berekent een
geschatte
bereidingseindtijd. Dit hangt
af van de hoeveelheid
voedsel, de ingestelde
verwarmfunctie en de
temperatuur.
Categorieën levensmiddelen:
vlees, gevogelte en vis
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de punt van de
vleesthermometer in het midden van
het vlees of de vis, indien mogelijk in
het dikste gedeelde. Zorg ervoor dat
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer.
4. Druk binnen 5 seconden op
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
5. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
6. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Als de ingestelde temperatuur voor het
gerecht is bereikt, klinkt er een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
7. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
8. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
24
www.aeg.com
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de voedingssensor
uit het gerecht haalt.
Voedselcategorie: ovenschotel
1. Schakel het apparaat in.
2. Plaats de helft van de ingrediënten in
de ovenschaal.
3. Steek de punt van de
vleesthermometer precies in het
midden van de ovenschotel. De
vleesthermometer moet stevig op
zijn plaats blijven tijdens het
bakproces. Gebruik een solide
ingrediënt om dat te bereiken.
Gebruik de rand van de ovenschaal
om de silicone handvat van de
vleesthermometer te ondersteunen.
Het uiteinde van de
vleesthermometer mag de bodem
van de ovenschaal niet aanraken.
4. Bedek de vleesthermometer met de
resterende ingrediënten.
5. Steek de stekker van de
vleesthermometer in de aansluiting
aan de voorkant van het apparaat.
Het display geeft het symbool van de
vleesthermometer weer.
6. Druk binnen 5 seconden op
of
om de voedselkerntemperatuur
in te stellen.
7. Selecteer de verwarmfunctie en,
indien nodig, de temperatuur.
8. Om de temperatuur van de
voedselkerntemperatuur te wijzigen
druk op .
Wanneer het gerecht op de ingestelde
temperatuur is, hoort u een
geluidssignaal. Het apparaat wordt
automatisch uitgeschakeld.
9. Druk op een symbool om het signaal
uit te zetten.
10. Haal de stekker van de
vleesthermometer uit het
stopcontact en haal het gerecht uit
het apparaat.
WAARSCHUWING!
Er bestaat een risico op
verbrandingsgevaar
aangezien de
vleesthermometer heet
wordt. Wees voorzichtig
wanneer u de stekker eruit
haalt en de voedingssensor
uit het gerecht haalt.
9.2 De accessoires plaatsen
Bakrooster:
Plaats het rooster tussen de
geleidestangen van de roostersteun en
zorg ervoor dat de pootjes omlaag staan.
NEDERLANDS
25
Bakrooster en bakplaat / diepe pan
samen:
Plaats de bakplaat / diepe pan tussen de
geleiders van de inschuifrails en het
bakrooster op de geleiders erboven.
Bakplaat / Diepe pan:
Schuif de bakplaat / diepe pan tussen de
geleidestangen van de roostersteun.
Kleine inkepingen bovenaan
verhogen de veiligheid.
Deze inkepingen zorgen er
ook voor dat ze niet
omkantelen. De hoge rand
rond het rooster voorkomt
dat het kookgerei van het
rooster afglijdt.
10. EXTRA FUNCTIES
10.1 Favoriet
U kunt uw favoriete instellingen als duur,
temperatuur of verwarmingsfunctie
opslaan. De instellingen zijn beschikbaar
in het menu: Favoriet. U kunt 20
programma's opslaan.
Een programma opslaan
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel een verwarmingsfunctie of een
automatisch programma in.
3. Raak
herhaaldelijk aan totdat het
display het volgende weergeeft:
OPSLAAN.
8. Druk op
.
De volgende letter knippert.
9. Herhaal stap 7 indien nodig.
10. Druk op
en houdt de knop
ingedrukt om op te slaan.
U kunt een geheugenpositie
overschrijven. Wanneer het display de
eerste vrije geheugenpositie aangeeft,
of
en druk op
om een
tik op
bestaand programma te overschrijven.
U kunt de naam van een programma
wijzigen in het menu: Wijzig
Programmanaam.
Het programma inschakelen
om te bevestigen.
4. Druk op
Het display geeft de eerste vrije
geheugenpositie weer.
1. Schakel het apparaat in.
2. Selecteer het menu: Favoriet.
5. Druk op
om te bevestigen.
6. Voer de naam van het programma in.
De eerste letter knippert.
3. Druk op
om te bevestigen.
4. Selecteer de naam van uw favoriete
programma.
of
7. Tik op
wijzigen.
5. Druk op
om de letter te
om te bevestigen.
26
www.aeg.com
10.2 Gebruik van het
Kinderslot
Als het Kinderslot aanstaat, kan het
apparaat niet per ongeluk worden
geactiveerd.
1. Raak
aan om het display in te
schakelen.
en
totdat
2. Druk tegelijkertijd op
het display een bericht weergeeft.
Om het Kinderslot te deactiveren,
herhaal stap 2.
10.3 Toetsblokkering
Deze functie voorkomt dat een
verwarmingsfunctie per ongeluk wordt
ingeschakeld. U kunt de functie alleen
inschakelen als het apparaat in werking
is.
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie of instelling in.
tot het
3. Druk herhaaldelijk op
display toont: Toetsblokkering.
4. Druk op
om te bevestigen.
Druk om de functie uit te schakelen op
. Op het display verschijnt een
melding. Druk herhaaldelijk op
vervolgens op
en
om te bevestigen.
Als u het apparaat
uitschakelt, wordt de functie
ook uitgeschakeld.
10.4 Set + Go
Met deze functie kunt u een
verwarmingsfunctie (of programma)
instellen en later met een aanraking van
een symbool gebruiken.
1. Schakel het apparaat in.
2. Stel de verwarmingsfunctie in.
tot het
3. Druk herhaaldelijk op
display het volgende toont: Duur.
4. Stel de tijd in.
5. Druk herhaaldelijk op
tot het
display het volgende toont: Set +
Go.
6. Druk op
om te bevestigen.
Druk op een symbool (behalve voor )
om de functie te starten: Set + Go. De
ingestelde verwarmingsfunctie start.
Wanneer de verwarmingsfunctie is
voltooid, klinkt er een geluidssignaal.
• Toetsblokkering is aan
wanneer de
verwarmingsfunctie actief
is.
• Het menu:
Basisinstellingen stelt u in
staat de volgende functie
in en uit te schakelen: Set
+ Go.
10.5 Automatische
uitschakeling
Om veiligheidsredenen schakelt het
apparaat na bepaalde tijd automatisch
uit als er een ovenfunctie in werking is en
u geen instellingen wijzigt.
Temperatuur (°C)
Uitschakeltijd (u)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
De Automatische
uitschakeling werkt niet met
de functies:
Binnenverlichting,
Voedselsensor,Duur,
Eindtijd.
10.6 Helderheid van het
display
Er zijn twee standen voor de helderheid
van het display:
• Helderheid 's nachts - wanneer het
apparaat uit staat, is de helderheid
van het display tussen 22:00 en 06:00
lager.
• Helderheid overdag:
– als het apparaat aan staat.
– als u tijdens helderheid 's nachts
een symbool aanraakt (behalve
AAN/UIT), keert het display
NEDERLANDS
gedurende 10 seconden terug
naar helderheid voor overdag.
– als het apparaat uit staat en u de
volgende functie hebt ingesteld:
Kookwekker. Wanneer de functie
eindigt, keert het display terug
naar helderheid voor 's nachts.
27
10.7 Koelventilator
Als de oven in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld
om de oppervlakken van de oven koel te
houden. Na het uitschakelen van de
oven blijft de ventilatie doorgaan totdat
de oven is afgekoeld.
11. AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
De temperaturen en
baktijden in de tabellen zijn
slechts als richtlijn bedoeld.
Deze zijn afhankelijk van de
recepten en de kwaliteit en
de hoeveelheid van de
gebruikte ingrediënten.
11.1 Binnenzijde van de deur
Bij bepaalde modellen vindt u het
volgende aan de binnenkant van de
deur:
• de nummers van de inzetniveaus.
• Informatie over de
verwarmingsfuncties, aanbevolen
rekstanden en temperaturen voor
karakteristieke gerechten.
11.2 Nuttige tips voor speciale
opwarmfuncties van de oven
Warmhouden
Gebruik deze functie om voedsel warm
te houden.
De temperatuur wordt automatisch
ingesteld op 80°C.
Borden Warmen
Voor het verwarmen van borden en
schalen.
Verdeel de borden en schalen
gelijkmatig over het ovenrek. Verplaats
de stapels halverwege de
verwarmingstijd (boven- en onderkant
omwisselen).
De automatische temperatuur is 70 °C.
Aanbevolen rekstand: 3.
Deeg Laten Rijzen
U kunt deze automatische functie
gebruiken voor elk gistdeeg. Het zorgt
voor de juiste atmosfeer om het te laten
rijzen. Plaats het deeg in een kom die
groot genoeg is voor het gerezen deeg.
Het is niet nodig om het af te dekken.
Plaats een bakrooster op niveau één en
schuif de schaal erin. Sluit de deur en stel
de functie in op deeg rijzen. Deeg Laten
Rijzen. Stel de benodigde tijd in.
Ontdooien
Haal het gerecht uit de verpakking en
plaats het op een bord. Bedek het bord
niet met een kom of ander bord,
aangezien het ontdooien hierdoor langer
kan duren. Gebruik het eerste
roosterniveau vanaf de bodem.
11.3 Stomen
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig met het
openen van de ovendeur als
de functie is geactiveerd. Er
kan stoom vrijkomen.
Deze functie is geschikt voor alle soorten
voedsel - vers en ingevroren. Met deze
functie kunt u groente, vlees, vis,
deegwaren, rijst, maïs, griesmeel en
eieren bereiden, opwarmen, ontdooien,
pocheren of blancheren.
U kunt een volledig menu in een keer
bereiden. Om elk gerecht goed te
bereiden gebruikt u kooktijden die bijna
hetzelfde zijn. Vul de waterlade tot het
28
www.aeg.com
maximale niveau. Doe de gerechten in
het juiste kookgerei en plaats het op de
ovenroosters. Zorg voor ruimte tussen
het kookgerei zodat de stoom rond de
gerechten kan circuleren.
Sterilisatie
• Met deze functie kunt u houders (bijv.
babyflessen) steriliseren.
• Plaats de schone houders in het
midden van het rooster op de eerste
roosterstand. Zorg dat de opening
omlaag is gericht.
• Vul de lade met de maximale
hoeveelheid water en stel een
tijdsduur in van 40 minuten.
Groenten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Artisjokken
99
50 - 60
2
Aubergines
99
15 - 25
2
Bloemkool, heel
99
35 - 45
2
Bloemkool, roos- 99
jes
25 - 35
2
Broccoli, heel
99
30 - 40
2
Broccoli, roos-
99
13 - 15
2
Plakjes champignons
99
15 - 20
2
Erwten
99
20 - 30
2
Venkel
99
25 - 35
2
Wortelen
99
25 - 35
2
Koolrabi, reepjes 99
25 - 35
2
Paprika, reepjes
99
15 - 20
2
Prei, ringen
99
20 - 30
2
Sperziebonen
99
35 - 45
2
Veldsla, plukjes
99
20 - 25
2
Spruitjes
99
25 - 35
2
Rode Bietjes
99
70 - 90
2
Schorseneren
99
35 - 45
2
Selderij, blokjes
99
20 - 30
2
Asperges, groene
99
15 - 25
2
Asperges, wit
99
25 - 35
2
Spinazie, vers
99
15 - 20
2
jes1)
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gepelde tomaten
99
10
2
Witte bonen
99
25 - 35
2
Savooiekool
99
20 - 25
2
Courgette, plakjes
99
15 - 25
2
Bonen, geblancheerd
99
20 - 25
2
Groente, geblan- 99
cheerd
15
2
Gedroogde bonen, geweekt
(verhouding water / bonen 2:1)
99
55 - 65
2
Peultjes
99
20 - 30
2
Kool, wit of rood, 99
reepjes
40 - 45
2
Pompoen, blokjes
99
15 - 25
2
Zuurkool
99
60 - 90
2
Zoete aardappels
99
20 - 30
2
Tomaten
99
15 - 25
2
Maïskolf
99
30 - 40
2
1) Verwarm de oven 5 minuten voor.
Bijgerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Deegballen
99
25 - 35
2
Aardappelballetjes
99
35 - 45
2
Ongepelde tomaten, medium
99
45 - 55
2
Rijst (verhouding
99
35 - 45
2
99
35 - 45
2
water/rijst 1:1)1)
Gekookte aardappels
29
30
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Broodballetjes
99
35 - 45
2
Verse tagliatelle
99
15 - 25
2
Polenta (vloeistofverhouding
3:1)
99
40 - 50
2
Bulgur (verhouding water/
bulgur 1:1)
99
25 - 35
2
Couscous (verhouding water/
couscous 1:1)
99
15 - 20
2
Spaetzle (Duitse
pastasoort)
99
25 - 30
2
Thaise rijst (verhouding water/
rijst 1:1)
99
30 - 35
2
Linzen, rood (ver- 99
houding water/
linzen 1:1)
20 - 30
2
Linzen, bruin en
99
groen (verhouding water/linzen
2:1)
55 - 60
2
Rijstpudding (ver- 99
houding melk/
rijst 2,5:1)
40 - 55
2
Griesmeelpudding (verhouding
melk/griesmeel
3,5:1)
20 - 25
2
99
1) De verhouding van water tot rijst kan wijzigen naar gelang het soort rijst.
Fruit
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schijfjes appel
99
10 - 15
2
Hete bessen
99
10 - 15
2
Fruitcompote
99
20 - 25
2
Chocolade smelten
99
10 - 20
2
NEDERLANDS
Vis
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Forel, circa 250 g
85
20 - 30
2
Garnalen, vers
85
20 - 25
2
Garnalen, bevroren
85
30 - 40
2
Zalmfilets
85
20 - 30
2
Zalmforel, circa
1.000 g
85
40 - 45
2
Mosselen
99
20 - 30
2
Platvisfilet
80
15
2
Vlees
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Gekookte ham, 1.000
g
99
55 - 65
2
Gepocheerde kippeborst
90
25 - 35
2
Kip, gepocheerd,
1.000 - 1.200 g
99
60 - 70
2
Kalfs-/varkensvlees
90
zonder bot, 800 - 1.000
g
80 - 90
2
Casselerrib (gerookte
varkensrug), gepocheerd
90
70 - 90
2
Tafelspitz (gekookt
rundvlees)
99
110 - 120
2
Chipolataworstjes
80
15 - 20
2
Weense worstjes (witte 80
worst)
20 - 30
2
Weense worst
20 - 30
2
80
Eieren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hardgekookt ei
99
18 - 21
2
Middelhard gekookt ei
99
12 - 13
2
Zachtgekookt ei
99
10 - 11
2
31
32
www.aeg.com
11.4 Circulatiegrill en Stomen
na elkaar
geschikt is voor de oven en plaats het
vervolgens in de oven met het vlees.
• Laat de oven afkoelen tot een
temperatuur van ongeveer 80 °C.
Open de ovendeur op de eerste
stand gedurende 15 minuten om de
oven sneller te laten afkoelen.
• Starten van de functie: Stomen. Kook
alles samen tot het klaar is.
Als u functies combineert kunt u vlees,
groente en bijgerechten na elkaar
bereiden. Alle gerechten zijn klaar om
tegelijkertijd te worden geserveerd.
• Om het voedsel eerst te braden,
gebruik de functie: Circulatiegrill.
• Doe de voorbereide groente en
bijgerechten in het kookgerei dat
Gerecht
Circulatiegrill (eerste stap: vlees
bereiden)
Veel Vocht (tweede stap: groente
toevoegen)
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
180
60 - 70
vlees: 1
99
40 - 50
vlees: 1
groenten:
3
Geroo180
sterd varkensvlees 1
kg
Aardappelen, groenten, jus
60 - 70
vlees: 1
99
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Geroosterd kalfsvlees 1 kg,
Rijst,
groenten
50 - 60
vlees: 1
99
30 - 40
vlees: 1
groenten:
3
Biefstuk 1
kg
Spruitjes,
polenta
180
11.5 Vocht, Medium
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pudding/flan in af-
90
35 - 45
2
Gebakken eieren 1)
90 - 110
15 - 30
2
Terrine 1)
90
40 - 50
2
Dunne fillets
85
15 - 25
2
Dikke fillets
90
25 - 35
2
Kleine vis tot 350 g
90
20 - 30
2
zonderlijke porties1)
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Hele vis tot 1.000 g
90
30 - 40
2
Ovenballetjes
120 - 130
40 - 50
2
1) Ga gedurende een half uur verder met de deur gesloten.
11.6 Weinig Vocht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Geroosterd varkensvlees 1.000 g
160 - 180
90 - 100
2
Biefstuk 1000 g
180 - 200
60 - 90
2
Geroosterd kalfsvlees 1.000 g
180
80 - 90
2
Gehaktbrood, ongegaard, 500 g
180
30 - 40
2
Gerookte varkensrug 160 - 180
600 - 1.000 g (2 uur
weken)
60 - 70
2
Kip 1000 g
180 - 210
50 - 60
2
Eend 1.500 - 2.000 g
180
70 - 90
2
Gans 3.000 g
170
130 - 170
1
Aardappelgratin
160 - 170
50 - 60
2
Pastaschotel
170 - 190
40 - 50
2
Lasagne
170 - 180
45 - 55
2
Gemengde broodjes 180 - 190
500 - 1.000 g
45 - 60
2
Broodjes
180 - 210
25 - 35
2
Afbakbroodjes
200
15 - 20
2
Afbakbaguettes 40 50 g
200
15 - 20
2
Afbakbaguettes 40 50 g, bevroren
200
25 - 35
2
11.7 Regenereren
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Bordgerechten
110
10 - 15
2
33
34
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastaschotel
110
10 - 15
2
Rijst
110
10 - 15
2
Deegballen
110
15 - 25
2
11.8 Bakken
• Uw oven kan anders bakken of
roosteren dan de oven die u tot nu
toe gebruikt heeft. Pas uw normale
instellingen zoals temperatuur,
gaartijd en ovenniveau aan de
tabelwaarden aan.
• Gebruik de eerste keer de laagste
temperatuur.
• Als u voor een speciaal recept de
instelling niet kunt vinden, zoek dan
naar een soortgelijk recept.
• Bij het bereiden van cake op
meerdere niveaus kan de baktijd ca.
10 - 15 minuten langer zijn.
• Als de cake niet overal even hoog is,
wordt de cake in het begin van het
bakproces niet overal even bruin.
Verander in dit geval de
temperatuurinstelling niet. De
verschillen verminderen tijdens het
bakproces.
• Tijdens het bakken kunnen bakplaten
in de oven vervormen. Wanneer de
bakplaten afkoelen, verdwijnt de
vervorming.
11.9 Baktips
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De onderkant van de cake is
niet voldoende gebruind.
De rekstand is incorrect.
Plaats de cake op een lagere
rekstand.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
De oventemperatuur is te
hoog.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur lager in.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Te korte baktijd.
Baktijd verlengen. U kunt de
baktijd niet verlagen door
een hogere temperatuur in
te stellen.
De cake zakt in en wordt
klef, klonterig, streperig.
Er zit te veel vloeistof in het
mengsel.
Minder vocht gebruiken. Let
op de kneedtijden, vooral bij
het gebruik van keukenmachines.
De cake is te droog.
De oventemperatuur is te
laag.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur hoger in.
De cake is te droog.
Te lange baktijd.
De volgende keer dat u een
cake bakt, gebruikt u een
kortere baktijd.
NEDERLANDS
Bakresultaat
Mogelijke oorzaak
35
Oplossing
De cake wordt ongelijkmatig De oventemperatuur is te
bruin.
hoog en de baktijd te kort.
De baktemperatuur lager instellen en de baktijd verlengen.
De cake wordt ongelijkmatig Het deeg is niet gelijkmatig
bruin.
verdeeld.
Verdeel het deeg gelijkmatig over de bakplaat.
De cake wordt niet gaar bin- De oventemperatuur is te
nen de aangegeven baktijd. laag.
De volgende keer dat u een
cake bakt, stelt u de baktemperatuur een beetje hoger
in.
11.10 Bakken op één niveau:
Bakken in een bakblik
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Tulband / brioche
Multi Hetelucht
150 - 160
50 - 70
1
Moskovisch gebak / vruchtencake
Multi Hetelucht
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Vetvrije
cake, zacht
Multi Hetelucht
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Vetvrije
cake, zacht
Boven + onderwarmte
160
35 - 50
2
Taartbodem zandtaartdeeg
Multi Hetelucht
150 - 1601)
20 - 30
2
Taartbodem zacht cakedeeg
Multi Hetelucht
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Multi Hetelucht
160
60 - 90
2
Apple pie / Appeltaart (2 vormen Ø 20 cm,
diagonaal geplaatst)
Boven + onderwarmte
180
70 - 90
1
36
www.aeg.com
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Kwarktaart
Boven + onderwarmte
170 - 190
60 - 90
1
1) Oven voorverwarmen.
Gebak / brood op bakplaat
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Vlechtbrood /
broodkrans
Boven + onderwarmte
170 - 190
30 - 40
3
Kerststol
Boven + onderwarmte
160 - 1801)
50 - 70
2
1.
2.
1
Brood (roggeBoven + onderbrood):
warmte
1. Eerste deel
van het bakproces.
2. Tweede
deel van het
bakproces.
1.
2.
Roomsoezen /
Eclairs
Boven + onderwarmte
190 - 2101)
20 - 35
3
Biscuitrol
Boven + onderwarmte
180 - 2001)
10 - 20
3
Kruimeltaart
(droog)
Multi Hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
Boter-/Suikerkoek
Boven + onderwarmte
190 - 2101)
20 - 30
3
150 - 170
30 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
Vruchtentaart
Multi Hetelucht
(bereid met gistdeeg/roer-
2301)
160 - 180
20
30 - 60
deeg) 2)
Vruchtentaart
Boven + onder(bereid met gist- warmte
deeg/roerdeeg) 2)
Vruchtentaart
met kruimeldeeg
Multi Hetelucht
NEDERLANDS
37
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Plaatkoek met
kwetsbare garnering (bijvoorbeeld kwark,
room, puddingvulling)
Boven + onderwarmte
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
Koekjes
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Zandkoekjes
Multi Hetelucht
150 - 160
15 - 25
3
Short bread /
Multi Hetelucht
Zandtaartdeeg /
Gebakreepjes
140
20 - 35
3
Short bread /
Boven + onderZandtaartdeeg / warmte
Gebakreepjes
1601)
20 - 30
3
Koekjes gemaakt van
sponsdeeg
Multi Hetelucht
150 - 160
15 - 20
3
Eiwitgebak /
schuimgebak
Multi Hetelucht
80 - 100
120 - 150
3
Bitterkoekjes
Multi Hetelucht
100 - 120
30 - 50
3
Koekjes gemaakt van gistdeeg
Multi Hetelucht
150 - 160
20 - 40
3
Klein bladerdeeggebak
Multi Hetelucht
170 - 1801)
20 - 30
3
Broodjes
Multi Hetelucht
1601)
10 - 25
3
Broodjes
Boven + onderwarmte
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Kleine cakes (20
stuks/bakplaat)
Multi Hetelucht
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Kleine cakes (20
stuks/bakplaat)
Boven + onderwarmte
1701)
20 - 30
3
1) Oven voorverwarmen.
38
www.aeg.com
11.11 Ovenschotels en gegratineerde gerechten
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastaschotel
Boven + onderwarmte
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Boven + onderwarmte
180 - 200
25 - 40
1
Groentegratin1)
Circulatiegrill
170 - 190
15 - 35
1
Stokbroden bedekt met gesmolten kaas
Multi Hetelucht
160 - 170
15 - 30
1
Zoete ovenscho- Boven + ondertels
warmte
180 - 200
40 - 60
1
Visschotels
Boven + onderwarmte
180 - 200
30 - 60
1
Gevulde groente
Multi Hetelucht
160 - 170
30 - 60
1
1) Oven voorverwarmen.
11.12 Multi Hetelucht (Vochtig)
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pastagratin
200 - 220
45 - 55
3
Aardappelgratin
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagna
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Broodpudding
190 - 200
55 - 70
3
Rijstpudding
170 - 190
45 - 60
3
Appeltaart, gemaakt van roer- 160 - 170
deeg (rond bakblik)
70 - 80
3
Witbrood
55 - 70
3
190 - 200
11.13 Bakken op meerdere
niveaus
Gebruik de functie: Multi Hetelucht.
NEDERLANDS
Cakes / Gebak / brood op bakplaat
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roomsoezen/
tompoezen
160 - 1801)
Kruimeltaart
150 - 160
Roosterhoogte
2 standen
3 standen
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
Koekjes/small cakes/cakejes/gebak/broodjes
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Zandkoekjes
150 - 160
Short bread /
Zandtaartdeeg/
Deegreepjes
Roosterhoogte
2 standen
3 standen
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Koekjes gemaakt van roerdeeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Eiwitgebak,
schuimgebak
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Bitterkoekjes
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Koekjes gemaakt van gistdeeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Klein bladerdeeggebak
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Broodjes
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Kleine cakes (20
stuks/bakplaat)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Oven voorverwarmen.
11.14 Pizza Hetelucht
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza (dunne korst)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
Pizza (met uiteenlopende garnering)
180 - 200
20 - 30
2
Taarten
180 - 200
40 - 55
1
39
40
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Spinazietaart
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Zwitserse flan
170 - 190
45 - 55
1
Appeltaart, gedekt
150 - 170
50 - 60
1
Groentetaart
160 - 180
50 - 60
1
Ongedesemd brood
210 - 2301)
10 - 20
2
Bladerdeegtaart
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizza-achtig gerecht uit
de Elzas)
210 - 2301)
15 - 25
2
Piroggen (Russische
variant op calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Oven voorverwarmen.
2) Gebruik de braadpan.
11.15 Roosteren
• Gebruik voor het roosteren
hittebestendige ovenschalen. Zie de
instructies van de fabrikant van de
ovenschalen.
• Grote braadstukken kunt u direct in
de diepe braadpan roosteren (indien
aanwezig) of op een rooster boven de
braadpan.
• Schenk wat vloeistof in de braadpan
om te voorkomen dat de vleessappen
of het vet op het oppervlak
inbranden.
• Alle soorten vlees die een korst
moeten krijgen, kunt u in de
braadschaal zonder deksel braden.
• Indien nodig het braadstuk na 1/2 2/3 van de gaartijd keren.
• Om het vlees sappiger te houden:
– braad mager vlees in een
braadpan met deksel of gebruik
een braadzak.
– rooster vlees en vis in stukken die
minimaal 1 kg wegen.
– besprenkel grote braadstukken
en gevogelte diverse keren
tijdens het braden met het eigen
vleessap.
11.16 Tabel braadstukken
Rundvlees
Gerecht
Gewicht
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Stoofvlees
1 – 1,5 kg
Boven + onderwarmte
230
120 - 150
1
Rosbief of ossehaas: rood
per cm dikte Circulatiegrill 190 - 2001)
5-6
1
NEDERLANDS
Gerecht
Gewicht
Rosbief of ossehaas: medium
Rosbief of ossehaas: doorgebakken
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
per cm dikte Circulatiegrill 180 - 1901)
6-8
1
per cm dikte Circulatiegrill 170 - 1801)
8 - 10
1
1) Oven voorverwarmen.
Varkensvlees
Gerecht
Gewicht
Functie
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Schouderstuk /
nekstuk / hamlap
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill
150 - 170
90 - 120
1
Kotelet / ribbetje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill
170 - 190
30 - 60
1
Gehaktbrood
750 g - 1 kg
Circulatiegrill
160 - 170
50 - 60
1
Varkensschenkel (voorgekookt)
750 g - 1 kg
Circulatiegrill
150 - 170
90 - 120
1
Kalfsvlees
Gerecht
Gewicht (kg) Functie
Geroosterd
kalfsvlees
1
Kalfsschenkel 1.5 - 2
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Circulatiegrill 160 - 180
90 - 120
1
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 150
1
Lamsvlees
Gerecht
Gewicht (kg) Functie
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Lamsbout /
geroosterd
lamsvlees
1 - 1.5
Circulatiegrill 150 - 170
100 - 120
1
Lamsrug, me- 1 - 1.5
dium
Circulatiegrill 160 - 180
40 - 60
1
41
42
www.aeg.com
Wild
Gerecht
Gewicht
Functie
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Roosterhoogte
Hazenrug /
hazenbout
tot 1 kg
Circulatiegrill 180 - 2001)
35 - 55
1
Rug
1,5 – 2 kg
Boven + onderwarmte
180 - 200
60 - 90
1
Reebout,
hertenbout
1,5 – 2 kg
Boven + onderwarmte
180 - 200
60 - 90
1
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
1) Oven voorverwarmen.
Gevogelte
Gerecht
Gewicht
Functie
Roosterhoogte
Stukken gevogelte
200 – 250 g
elk
Circulatiegrill 200 - 220
30 - 50
1
Halve kip
400 – 500 g
elk
Circulatiegrill 190 - 210
40 - 50
1
Kip, haantje
1 – 1,5 kg
Circulatiegrill 190 - 210
50 - 70
1
eend
1,5 – 2 kg
Circulatiegrill 180 - 200
80 - 100
1
gans
3,5 – 5 kg
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 180
1
kalkoen
2,5 – 3,5 kg
Circulatiegrill 160 - 180
120 - 150
1
kalkoen
4 – 6 kg
Circulatiegrill 140 - 160
150 - 240
1
Vis (gestoomd)
Gerecht
Gewicht (kg) Functie
Hele vis
1 - 1.5
Temperatuur Tijd (min)
(°C)
Circulatiegrill 180 - 200
11.17 Grillen
• Grill altijd met de maximale
temperatuurinstelling.
• Rooster in de rekstand plaatsen zoals
aanbevolen in grilltabel.
• Altijd op de eerste rekstand de pan
plaatsen voor het opvangen van vet.
• Alleen platte stukken vlees of vis
grillen.
30 - 50
Roosterhoogte
1
• Lege oven met grillfuncties altijd 5
minuten voorverwarmen.
LET OP!
Tijdens het grillen moet de
ovendeur altijd gesloten zijn.
NEDERLANDS
43
Grillen
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Rosbief
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Runderfilet
230
20 - 30
20 - 30
3
Varkensrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Kalfsrug
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Lamsrug
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hele vis, 500 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Grill Intens
Gerecht
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
Burgers / Burgers
8 - 10
6-8
4
Varkensfilet
10 - 12
6 - 10
4
Worstjes
10 - 12
6-8
4
Runderfilet / kalfsbiefstukken
7 - 10
6-8
4
Toast / Geroosterd
brood
1-3
1-3
5
Brood met iets erop
6-8
-
4
11.18 Bevroren Gerechten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
200 - 220
15 - 25
2
American pizza, bevroren
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, gekoeld
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snacks, bevroren
180 - 200
15 - 30
2
Patat, dun
190 - 210
15 - 25
3
Patat, dik
190 - 210
20 - 30
3
Aardappelpartjes / kroketjes
190 - 210
20 - 40
3
44
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Rösties
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannelloni, vers
170 - 190
35 - 45
2
Pastaschotel, bevroren
160 - 180
40 - 60
2
Oven gegratineerde
kaas
170 - 190
20 - 30
3
Kippenvleugels
180 - 200
40 - 50
2
Bevroren kant-en-klaarmaaltijden
Gerecht
Functie
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Pizza, bevroren
Boven + onderwarmte
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Patat1) (300 600 g)
Boven + onder- 200 - 220
warmte of Circulatiegrill
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Baguettes
Boven + onderwarmte
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
Vruchtentaarten
Boven + onderwarmte
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
volgens aanwijzingen van de
fabrikant
3
1) Patat tijdens bakken 2 tot 3 keer omkeren.
11.19 Lage Temperatuur
Garen
Gebruik deze functie voor malse, magere
stukken vlees en vis met
kerntemperaturen van minder dan 65 °C.
Deze functie is niet geschikt voor
suddervlees of een vet varkensbraadstuk.
U kunt de vleesthermometer gebruiken
om te garanderen dat het vlees de
correcte kerntemperatuur heeft (zie de
tabel voor de vleesthermometer).
In de eerste 10 minuten kunt u een
oventemperatuur instellen tussen 80°C
en 150°C. De standaard is 90°C. Nadat
de temperatuur is ingesteld, blijft de
oven werken bij 80°C. Gebruik de
automatische lage temperatuur garen
niet voor gevogelte.
Altijd zonder deksel garen
als u gebruik maakt van de
functie.
1. Braad het vlees aan in een pan op de
kookplaat op een zeer hoge stand
gedurende 1 - 2 minuten aan elke
kant.
2. Plaats het vlees samen met de hete
braadpan in de oven op het
bakrooster.
3. Steek de vleesthermometer in het
vlees.
4. Selecteer de functie: Lage
Temperatuur Garen en stel de juiste
doelkerntemperatuur in.
NEDERLANDS
45
Gerecht
Gewicht (kg)
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Biefstuk
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Runderbiefstuk
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Geroosterd
kalfsvlees
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Steaks
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.20 Inmaken
• Gebruik alleen weckpotten van
dezelfde afmetingen.
• Gebruik geen weckpotten met een
draai- of bajonetsluiting en metalen
bakken.
• Gebruik het eerste rooster van de
bodem van deze functie.
• Zet niet meer dan zes wekflessen van
1 liter op het bakrooster.
• Vul de glazen potten gelijkmatig en
sluit ze af met een klem.
• De weckpotten mogen elkaar niet
raken.
• Vul ca. 1/2 liter water op de bakplaat,
zodat er voldoende vocht in de oven
ontstaat.
• Als de vloeistof in de weckpotten
begint te borrelen (na ca. 35 - 60
minuten bij weckpotten van 1 liter),
stop de oven of verlaag de
temperatuur tot 100 °C (raadpleeg de
tabel).
Zachte vruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Aardbeien / bosbes- 160 - 170
sen / frambozen / rijpe kruisbessen
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
35 - 45
-
Steenvruchten
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Peren / kweeperen /
pruimen
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Wortelen 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Komkommers
160 - 170
50 - 60
-
Groenten
46
www.aeg.com
Gerecht
Temperatuur (°C)
Inmaken/wecken
tot het parelen begint (min)
Door blijven koken
op 100 °C (min.)
Gemengde augurken
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Koolrabi / erwten /
asperges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Na uitschakeling in de oven laten staan.
11.21 Drogen
• Stop de oven voor een beter resultaat
halverwege de droogtijd, open de
deur en laat het één nacht afkoelen
om het drogen te voltooien.
• Gebruik hiervoor een met
boterhampapier of bakpapier
belegde plaat.
Groenten
Gerecht
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Bonen
60 - 70
Paprika's
Roosterhoogte
1 stand
2 standen
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Groente in het
zuur
60 - 70
5-6
3
1/4
Paddestoelen
50 - 60
6-8
3
1/4
Kruiden
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatuur
(°C)
Tijd (u)
Roosterhoogte
Pruimen
60 - 70
Abrikozen
Fruit
Gerecht
1 stand
2 standen
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Schijfjes appel
60 - 70
6-8
3
1/4
Peren
60 - 70
6-9
3
1/4
11.22 Brood
Voorverwarmen wordt niet aanbevolen.
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Witbrood
170 - 190
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
NEDERLANDS
Gerecht
Temperatuur (°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
Brioche
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Roggebrood
170 - 190
50 - 70
2
Bruin brood
170 - 190
50 - 70
2
Volkoren brood
170 - 190
40 - 60
2
Broodjes
190 - 210
20 - 35
2
11.23 Voedselsensor-tabel
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Rauw
Gemiddeld
Gaar
Biefstuk
45
60
70
Ossenhaas
45
60
70
Rundvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Gehaktbrood
80
83
86
Varkensrug
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Ham,
Braadstuk
80
84
88
Schenkel (rug),
Gerookte varkensrug,
Gerookte varkensrug, gepocheerd
75
78
82
Kalfsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Geroosterd kalfsvlees
75
80
85
Kalfsschenkel
85
88
90
Schapenvlees / lamsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Schapenbout
80
85
88
Schapenrug
75
80
85
47
48
www.aeg.com
Schapenvlees / lamsvlees
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Lamsbout,
Geroosterd lamsvlees
65
70
75
Game
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Hazenrug
Rug
65
70
75
Hazenpoot, hazenbout
Gehele haas,
Ree- /hertenrug
70
75
80
Gevogelte
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Kip (hele/halve/filet)
80
83
86
Eend (hele/halve),
Kalkoen (hele/halve)
75
80
85
Eend (filet)
60
65
70
Vis (zalm, forel, snoekbaars)
Vis (hele/grote/gestoomde),
Vis (hele/grote/geroosterde)
Ovenschotels - Voorgekookte
groenten
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
60
64
68
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Gemiddeld
Meer
Ovenschotel courgette,
Ovenschotel broccoli,
Ovenschotel venkel
85
88
91
Ovenschotel - Hartig
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Cannelloni,
Lasagne,
Pastaschotel
Minder
Gemiddeld
Meer
85
88
91
NEDERLANDS
Ovenschotel - Zoet
49
Kerntemperatuur (°C) van voedsel
Minder
Ovenschotel witbrood met/zonder
fruit,
Ovenschotel rijstepap met/zonder 80
fruit,
Ovenschotel zoete noedels
11.24 Aanwijzingen voor
testinstituten
Gemiddeld
Meer
85
90
Testen volgens IEC 60350-1.
Testen voor de functie: Veel Vocht.
Gerecht
Container
(Gastronorm)
Gewicht (g) Roosterhoogte
Tempera- Tijd
tuur (°C) (min)
Opmerkingen
Broccoli1)
1 x 1/2 geperforeerd
300
3
99
13 - 15
Plaats de
bakplaat op
het eerste
ovenniveau.
Broccoli1)
2 x 1/2 geperforeerd
2 x 300
2 en 4
99
13 - 15
Plaats de
bakplaat op
het eerste
ovenniveau.
Broccoli1)
1 x 1/2 geperforeerd
max.
3
99
15 - 18
Plaats de
bakplaat op
het eerste
ovenniveau.
Bevroren
erwten
2 x 1/2 geperforeerd
2 x 1.300
2 en 4
99
Totdat
de temperatuur
in het
koelste
gedeelte
85 °C bereikt.
Plaats de
bakplaat op
het eerste
ovenniveau.
1) Verwarm de oven 5 minuten voor.
12. ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
12.1 Opmerkingen over
schoonmaken
• Maak de voorkant van de oven
schoon met een zachte doek, warm
water en een mild reinigingsmiddel.
50
www.aeg.com
• Gebruik voor metalen oppervlakken
een specifiek reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van de oven na
elk gebruik. Vetophoping of andere
voedingsresten kunnen brand
veroorzaken. Het gevaar is groter
voor de grillpan.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik
en laat ze drogen. Gebruik een zachte
doek met een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
• Toebehoren met antiaanbaklaag
mogen niet worden schoongemaakt
met een agressief reinigingsmiddel,
voorwerpen met scherpe randen of
een afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
• Droog de oven als de ovenruimte nat
is na gebruik.
12.2 Aanbevolen
reinigingsproducten
Gebruik geen schuursponzen of
agressieve reinigingsmiddelen. Deze
kunnen schade veroorzaken aan de
emaillen en roestvrij stalen delen.
U kunt onze producten kopen bij
www.aeg.com/shop en de beste
detailhandel.
12.3 Verwijderen van de
geleiders
Zorg ervoor dat de oven is afgekoeld
voordat u onderhoud verricht. Er bestaat
verbrandingsgevaar.
Om het apparaat te reinigen, verwijder
de inschuifrails.
1. Inschuifrails voorzichtig naar boven
toe uit de voorste ophanging
trekken.
1
3
2
2. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit
de zijwand.
3. Geleiders uit de achterste ophanging
trekken.
Installeer de inschuifrails in de
omgekeerde volgorde.
12.4 Stoomreiniging
Verwijder zo veel mogelijk vuil met de
hand.
Verwijder de accessoires en de
inschuifrails om de zijwanden te reinigen.
De stoomreinigingsfuncties helpen bij de
reiniging van de stoomruimte van het
apparaat.
Voor betere prestaties moet
u de reinigingsfunctie
starten als het apparaat koel
is.
De aangegeven tijd is
gerelateerd aan de duur van
de functie en daarin is de
tijd die nodig is voor het
reinigen van de ruimte door
de gebruiker niet
meegerekend.
Als de stoomreinigingsfunctie actief is, is
het lampje uit.
1. Vul de waterlade tot het maximale
niveau (ongeveer 950 ml water) tot
het geluidssignaal klinkt of het
display het bericht toont.
2. Kies de stoomreinigingsfunctie in het
menu: Reinigen.
Stoomreiniging - de duur van de
functie is ongeveer 30 minuten.
a) Activeer de functie.
b) Als het programma is voltooid
klinkt er een geluidssignaal.
c) Raak een tiptoets aan om het
signaal uit te schakelen.
Stoomreiniging Plus - de duur van
de functie is ongeveer 75 minuten.
a) Sproei een geschikt
reinigingsmiddel gelijkmatig over
de binnenkant oven op zowel de
emaillen als de stalen delen.
Zorg dat het apparaat koud is
voordat u de
reinigingsprocedure start.
b) Activeer de functie.
Na ongeveer 50 minuten klinkt
een geluidssignaal en is het
NEDERLANDS
eerste gedeelte van het
programma voltooid.
c) Druk op
.
Dit betekent niet het
einde van de
reinigingsprocedure.
Volg het bericht in
het display op om
de reiniging te
voltooien.
d) Wrijf met een niet-schurende
zachte spons langs de
binnenkant van het apparaat.
Om de ruimte te reinigen kunt
warm water of ovenreinigers
gebruiken.
.
e) Druk op
Het laatste gedeelte van de
procedure start. Deze stap duurt
ongeveer 25 minuten.
3. Wrijf met een niet-schurende zachte
spons langs de binnenkant van het
apparaat. Om de ruimte te reinigen
kunt warm water gebruiken.
Houd na reiniging de deur van het
apparaat ongeveer 1 uur open. Wacht
tot het apparaat droog is. Om het
drogen te versnellen, kunt u het
apparaat opwarmen met warme lucht op
150 °C gedurende ca. 15 minuten. U
behaalt maximaal resultaat met de
reinigingsfunctie als u het apparaat
direct schoonmaakt nadat de functie is
afgelopen.
12.5 Reinigingsherinnering
Als de herinnering wordt getoond, is
reiniging noodzakelijk. Uitvoeren van
functie Stoomreiniging Plus.
U kunt de functie inschakelen/
uitschakelen: Reinigingsherinnering in
het menu: Basisinstellingen.
12.6 Stoomgeneratiesysteem Ontkalken
Als de stomer werkt, hoopt zich binnenin
kalkaanslag op (door het kalk in het
water). Dit kan een negatief effect
hebben op de stoomkwaliteit, op de
prestatie van de stomer en de
voedselkwaliteit. Reinig het stoomcircuit
51
om ophoping van kalkaanslag te
voorkomen.
Verwijder alle accessoires.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De volledige procedure duurt ongeveer
2 uur.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Controleer of de waterlade leeg is.
.
2. Druk op
3. Plaats de grill-/braadslede op het
onderste ovenniveau.
4. Druk op
.
5. Doe 250 ml van antikalkmiddel in de
waterlade.
6. Vul het resterende gedeelte van de
waterlade tot het maximale niveau
met water tot het geluidssignaal
klinkt of het display het bericht toont.
.
7. Druk op
Dit activeert het eerste gedeelte van de
procedure: Ontkalken.
Dit gedeelte duurt ongeveer
1 uur en 40 minuten.
8. Na beëindiging van het eerste
gedeelte moet de grill-/braadslede
geleegd worden en weer op het
eerste roosterstand worden
geplaatst.
9. Druk op
.
10. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met vers water tot het
geluidssignaal klinkt of het display
het bericht toont.
.
11. Druk op
Dit activeert het tweede gedeelte van de
procedure: Ontkalken. Dit spoelt de
stoomgenerator.
Dit gedeelte duurt ongeveer
35 minuten.
Verwijder de grill-/braadslede na
beëindiging van de procedure.
Als de functie: Ontkalken
niet op de juiste manier
wordt uitgevoerd, toont het
display een bericht om het
te herhalen.
52
www.aeg.com
Droog de oven met een droge doek als
deze vochtig of nat is. Laat de oven
volledig uitdrogen met de deur
geopend.
12.7 Ontkalkmelder
Er zijn twee ontkalkmelders die u eraan
herinneren de functie uit te voeren:
Ontkalken. Deze melders worden iedere
keer dat u uw apparaat uitzet
geactiveerd.
De zachtklinkende melder herinnert u en
beveelt aan de antikalkcyclus uit te
voeren.
De hardklinkende melder verplicht u de
ontkalking uit te voeren.
Als u het apparaat niet
ontkalkt bij het horen van de
hardklinkende melder, kunt
u de stoomfuncties niet
gebruiken.
U kunt de ontkalkmelder niet
uitschakelen.
12.8 Stoomgeneratiesysteem Spoelen
Verwijder alle accessoires.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De reinigingsfunctie verwijdert het
restwater van de waterlade. Gebruik de
functie na bereiding met stoom.
Selecteer de functie in het menu:
Reinigen. De gebruikersinterface zal u
door de procedure leiden.
De totale duur van de functie is
ongeveer 6 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de bakplaat op het eerste
ovenniveau.
.
2. Druk op
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
12.10 De deur verwijderen en
installeren
U kunt de ovendeur en het interne
glazen paneel verwijderen om het
schoon te maken. Het aantal glasplaten
verschilt per model.
WAARSCHUWING!
Wees voorzichtig als u de
deur van het apparaat
verwijdert. De deur is zwaar.
1. Open de deur helemaal.
2. Duw de klemhendels (A) volledig op
de twee scharnieren.
De totale duur van de functie is
ongeveer 30 minuten.
Het lampje in deze functie is uit.
1. Plaats de bakplaat op het eerste
ovenniveau.
2. Druk op
.
3. Vul de waterlade tot het maximale
niveau met vers water tot het
geluidssignaal klinkt of het display
het bericht toont.
.
4. Druk op
Verwijder de bakplaat na beëindiging
van de procedure.
12.9 Legen Reservoir
Verwijder alle accessoires.
A
A
3. Sluit de ovendeur in de eerste
openingsstand (in een hoek van
ongeveer 70°).
4. Pak de deur aan de zijkanten met
beide handen vast en trek deze
onder een opwaartse hoek weg van
het apparaat.
5. Plaats de ovendeur met de
buitenkant omlaag op een zachte en
egale ondergrond. Dit voorkomt
krassen.
6. Deurafdekking (B) aan de bovenkant
van de deur aan beide kanten
NEDERLANDS
vastpakken en naar binnen drukken
om de klemsluiting te ontgrendelen.
2
B
1
7. Trek de deur naar voren om hem te
verwijderen.
8. Houd de glasplaten aan de
bovenkant vast en trek deze een voor
een omhoog uit de geleiding.
9. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Voer de bovenstaande stappen in
omgekeerde volgorde uit als de
reiniging voltooid is. Plaats de kleinste
glasplaat eerst, daarna de grotere
glasplaten en de deur.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de
glasplaten op de juiste
manier worden geplaatst,
anders kan het oppervlak
van de deur oververhit
raken.
12.11 Het lampje vervangen
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit
voorkomt schade aan het afdekglas en
de ovenruimte.
13. PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken
Veiligheid.
53
WAARSCHUWING!
Gevaar voor elektrocutie!
Maak de zekering los
voordat u de lamp vervangt.
De lamp en het afdekglas
kunnen heet zijn.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
Het bovenste lampje
1. Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Verwijder de metalen ring en reinig
de glasafdekking.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300°C hittebestendige lamp.
4. Monteer de metalen ring op de
glasafdekking.
5. Plaats het afdekglas terug.
Het zijlampje
1. Verwijder de linker inschuifrail om bij
de lamp te komen.
2. Gebruik een schroevendraaier met
een aanhaalmoment van 20 om de
afdekking te verwijderen.
3. Verwijder en reinig het metalen
frame en de afdichting.
4. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
5. Installeer het metalen frame en de
pakking. Draai de schroeven aan.
6. De linker inschuifrails installeren.
54
www.aeg.com
13.1 Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
oplossing
U kunt de oven niet inschakelen of bedienen.
De oven is niet aangesloten Controleer of de oven goed
op een stopcontact of is niet is aangesloten op het stopgoed geïnstalleerd.
contact (zie het aansluitdiagram indien beschikbaar).
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De automatische uitschakeling is actief.
Raadpleeg 'Automatisch uitschakelen'.
De oven wordt niet warm.
Het kinderslot is geactiveerd.
Raadpleeg 'Het kinderslot
gebruiken'.
De oven wordt niet warm.
De deur is niet goed gesloten.
Sluit de deur volledig.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgeslagen.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Op het display verschijnt
F111.
De stekker van de vleesthermometer is niet goed in de
aansluiting gestoken.
Steek de stekker van de
vleesthermometer zo ver
mogelijk in het stopcontact.
Het display toont een foutcode die niet in deze tabel
staat.
Er is een elektrische fout.
• Schakel de oven uit via
de huiszekering of de veiligheidsschakelaar in de
zekeringkast en schakel
deze weer in.
• Neem contact op met de
klantenservice wanneer
de foutcode opnieuw
wordt weergegeven.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
NEDERLANDS
55
Probleem
Mogelijke oorzaak
De ontkalkprocedure wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
De grill-/bakplaat bevat na
de ontkalkprocedure geen
water.
U heeft de waterlade niet tot Controleer of er ontkalkingshet maximale niveau gevuld. middel / water in de waterlade zit.
Herhaal de procedure.
Er ligt vies water op de bodem van de ruimte na de
ontkalkcyclus.
De grill-/bakplaat bevindt
zich op het verkeerde ovenniveau.
Verwijder het restwater en
het ontkalkingsmiddel van
de bodem van de oven.
Plaats de grill-/braadslede
op het onderste ovenniveau.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
Er is een stroomstoring geweest.
Herhaal de procedure.
De reinigingsfunctie wordt
onderbroken voordat het is
afgelopen.
De functie is door de gebrui- Herhaal de procedure.
ker gestopt.
Er ligt te veel water op de
bodem van de ruimte na de
reinigingsfunctie.
U heeft te veel schoonmaakmiddel in het apparaat gespoten voor activering van
de schoonmaakcyclus.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
De initiële temperatuur in de Herhaal de cyclus. Laat de
ovenruimte van de stoomrei- cyclus lopen als het apparaat
nigingsfunctie was te hoog. is afgekoeld.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de zijroosters niet
Verwijder de zijroosters uit
verwijderd voor het starten
het apparaat en herhaal de
van de reinigingsprocedure. functie.
Deze kunnen de warmte
overbrengen op de wanden
waardoor de prestaties afnemen.
Er is geen goed resultaat na
de reinigingsprocedure.
U hebt de accessoires niet
verwijderd voor het starten
van de reinigingsprocedure.
Deze kunnen de stoomcyclus beïnvloeden waardoor
de prestaties afnemen.
13.2 Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt
verhelpen, neem dan contact op met uw
verkoper of de serviceafdeling.
oplossing
Bedek alle onderdelen van
de ovenruimte met een dunne laag schoonmaakmiddel.
Spray het schoonmaakmiddel gelijkmatig.
Verwijder de accessoires uit
het apparaat en herhaal de
functie.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder
het typeplaatje niet uit de ovenruimte.
56
www.aeg.com
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEZUINIGHEID
14.1 Productkaart en informatie volgens EU 65-66/2014
Naam leverancier
AEG
Modelidentificatie
BS1830470X
BS8304701M
Energie-efficiëntie Index
81.2
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
boven + onderwarmte
1.09 kWh/cyclus
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand
hetelucht
0.69 kWh/cyclus
Aantal ruimten
1
Warmtebron
Elektriciteit
Volume
70 l
Soort oven
Inbouwoven
Massa
BS1830470X
42.0 kg
BS8304701M
43.0 kg
EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke
kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens,
stoomovens en grills - Methoden voor
prestatiemeting.
deurrubber schoon en zorg ervoor dat
het goed op zijn plaats vastzit.
14.2 Energiebesparing
Indien mogelijk de oven niet
voorverwarmen voordat u er voedsel in
plaatst.
Deze oven bevat functies die
u helpen energie te
besparen tijdens het
dagelijks koken.
Algemene tips
Zorg ervoor dat de ovendeur goed
gesloten is als u het apparaat in werking
stelt. De deur niet openen tijdens de
bereiding met stoom. Houd het
Gebruik metalen schalen om meer
energie te besparen.
Verlaag bij een bereidingsduur langer
dan 30 minuten de oventemperatuur met
minimaal 3 - 10 minuten, afhankelijk van
de bereidingsduur voordat de kooktijd
verstrijkt. De restwarmte in de oven zorgt
ervoor dat het gerecht wordt voltooid.
U kunt de restwarmte gebruiken om
andere maaltijden op te warmen.
NEDERLANDS
Houd de onderbrekingen tussen het
bakken zo kort mogelijk als u een aantal
gerechten tegelijkertijd bereidt.
Bereiding met hete lucht
Gebruik indien mogelijk de
bereidingsfuncties met hete lucht om
energie te besparen.
Restwarmte
Bij sommige ovenfuncties worden, als
een programma met tijdselectie (Duur of
Einde) in werking is en de bereidingstijd
langer is dan 30 minuten, de
verwarmingselementen automatisch
eerder uitgeschakeld.
De lamp en ventilator blijven wel werken.
Eten warm houden
Kies de laagst mogelijke
temperatuurinstelling om de restwarmte
te gebruiken en een maaltijd warm te
houden. Het indicatielampje van de
restwarmte of temperatuur verschijnt op
het display.
57
Koken met de verlichting
uitgeschakeld
Schakel de verlichting tijdens het koken
uit. Doe het aan als u het nodig heeft.
Hetelucht (vochtig)
Functie is ontworpen om tijdens de
bereiding energie te besparen. Het
functioneert op zodanige wijze dat de
temperatuur in de ovenruimte tijdens
een kookcyclus kan verschillen van de
temperatuur die staat aangegeven op
het display. Kooktijden kunnen
verschillend zijn van de kooktijden in
andere programma's.
Wanneer u Multi hetelucht (vochtig)
gebruikt, wordt de lamp automatisch na
30 seconden uitgeschakeld. U kunt de
verlichting weer inschakelen maar deze
handeling vermindert de verwachte
energiebesparingen.
15. MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen en
recycle het afval van elektrische en
elektronische apparaten. Gooi apparaten
*
gemarkeerd met het symbool niet weg
met het huishoudelijk afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
58
www.aeg.com
NEDERLANDS
59
867326336-B-292017
www.aeg.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement