AEG BP731462PM User manual

AEG BP731462PM User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
BP731462HM
BP731462PM
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA..................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS....................................................................................... 7
4. VALDYMO SKYDELIS.......................................................................................... 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART................................................................. 10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS................................................................................. 13
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS......................................................................... 15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS...................................................................................... 17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS............................................................................. 19
11. PATARIMAI.......................................................................................................21
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 37
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................40
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS..........................................................................42
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
•
•
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
įrengti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninės priežiūros
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
ertmės dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
6
www.aeg.com
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
•
•
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
•
•
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika naudojant pirolizės
režimą.
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
•
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinti geru vėdinimu;
– pirmą kartą naudojant prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdikius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
LIETUVIŲ
•
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes .
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
2.7 Šalinimas
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Kepimo skarda
Grotelės
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
7
8
www.aeg.com
Temperatūrai matuoti maisto viduje.
Grilio / kepimo indas
Ištraukiami bėgeliai
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Skirti lentynoms ir skardoms.
Maisto termometras
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
-
Funkcija
Aprašas
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTI / IŠJUNG‐
TI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija ar automatinė pro‐
grama.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
5
Funkcija
Aprašas
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITI‐
NIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatūrai
(jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite
nuspaustą tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠ‐
JUNGSITE greitojo įkaitinimo funkciją. Tiesiogi‐
nė prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos tempe‐
ratūros, kai prietaisas yra išjungtas.
AUKŠTYN, ŽEMYN Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
6
7
8
9
10
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Lemputei įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
4.2 Valdymo skydelis
A
B
C
G
F
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Temperatūros / paros laiko rodinys
C. Laikrodis / likusio karščio rodinys /
laikmatis
D. Likusio karščio indikatorius
E. Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F. Įkaitinimo indikatorius / sparčiojo
įkaitinimo indikatorius
G. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
Pavadinimas
Aprašas
Funkcijos
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausia
Veikia mėgstamiausia programa.
kg/g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
9
10
www.aeg.com
Simbolis
/
Pavadinimas
Aprašas
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Kvapų filtras
Veikia kvapų filtras.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Veikia funkcija.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Mėsos termometras (MT)
Mėsos termometras (MT) yra mėsos ter‐
mometro (MT) lizde.
Durelių užraktas
Veikia durelių užrakto funkcija.
Orkaitės apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
viena po kitos bus rodomos juostos .
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
•
•
rankinis režimas
automatinės programos
LIETUVIŲ
11
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srau‐
tas
Vienu metu kepti maistą iki trijų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą
nei naudojant tradicinio kaitinimo funkciją.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems rei‐
kia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nus‐
tatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei naudojant
tradicinio kaitinimo funkciją.
Kepimas Žemoje
Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Terminis Kepintu‐ Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kau‐
vas
lais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat tinka
apkepams ir skrudinti.
Didysis Kepintu‐
vas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Mažasis Kepintu‐ Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
vas
čiams.
Drėgnas Karštas
Oras
Kepti duoną, pyragus ir sausainius. Taupyti energiją
maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti naudojama
pagal drėgno karšto oro funkcijos gaminimo lenteles,
kad būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezulta‐
tas. Jeigu norite rasti daugiau informacijos apie reko‐
menduojamas nuostatas, žr. gaminimo naudojant drėg‐
no karšto oro funkciją lentelę skyriuje „Naudingi patari‐
mai“. Ši funkcija buvo naudojama energijos vartojimo
efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Šilumos Palaiky‐
mas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo trukmė
priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kiekio ir dy‐
džio.
Apatinis Kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konser‐
vuoti.
12
www.aeg.com
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimizuoti
energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją apie reko‐
menduojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse prie
atitinkamos funkcijos (kepimas ant grotelių).
Pirolizė
Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui aktyvinti.
Naudojant šią funkciją išdeginami orkaitėje likę nešva‐
rumai.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę
arba
.
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
arba
, kad
2. Palieskite
nustatytumėte orkaitės funkciją.
3. Palieskite
arba prietaisas pradės
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite .
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
nustatymų meniu. Žr. skyrių „Nustatymų
meniu naudojimas“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greitojo įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite
daugiau kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane po vieną įsižiebia juostelės
įsijungia
veikia.
ir
, o tai rodo, kad funkcija
LIETUVIŲ
13
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti ga‐
lima tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vie‐
nu jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos
orkaitės veikimui. Funkciją „MINUČIŲ SKAITLYS“ galite
nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ji įsijungia
iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAITOS PIRMYN
LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu nenustatyta TRUKMĖ ir
PABAIGA.
7.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
palaukite, kol ekrane bus rodoma ir
12:00. "Mirksi 12.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
arba
.
4. Palieskite
arba .
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką, lieskite
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
mirksėti
, kol pradės
.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „TRUKMĖ“.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
pakartotinai, kol pradės mirksėti
2. Lieskite pakartotinai
.
6. Palieskite
. Funkcija
„TRUKMĖ“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
14
www.aeg.com
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba
, kad
3. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
arba , kad patvirtintumėte.
Pirmiausia nustatykite minutes, po to
valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
, prietaisas persijungia į
6. Palieskite
funkcijos PABAIGA nuostatą.
Ekrane mirksi
.
7. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
arba , kad patvirtintumėte.
Pirmiausia nustatykite minutes, po to
valandas.
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 2 minutes girdimas garso signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
8. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
9. Išjunkite prietaisą.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
7.6 Funkcijos „SET
+GO“ nustatymas
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik
jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą.
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“.
3. Pakartotinai lieskite
pradės mirksėti
, kol ekrane
.
4. Palieskite
, kad nustatytumėte
funkciją „SET+GO“.
su indikatoriumi.
ir
Ekrane rodoma
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite jutiklio lauką (išskyrus
ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
7.7 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Naudokite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
4. Palieskite
, antraip po 5
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei
.
LIETUVIŲ
5. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
2. Lieskite
, kol ekrane rodomas
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
7.8 LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, pakartotinai lieskite
, kol
.
ekrane pradės mirksėti
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 20 automatinių programų.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TROŠKINTA MĖSA
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
ŽUVIES FILE
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
15
16
www.aeg.com
Programos numeris
Programos pavadinimas
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
8.2 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas , simbolis ir
automatinės programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi simbolis .
6. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
8.4 Automatinės programos
su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
arba
ir nustatykite
3. Palieskite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
4. Palieskite
, antraip po penkių
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi .
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
8.5 Automatinės programos
su mėsos termometru
(rinktiniuose modeliuose)
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pakartotinai lieskite
, kol ekrane
pamatysite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Mirksi .
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
17
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
9.1 Mėsos termometras
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
kai mirksi simbolis .
Jeigu ekrane rodomas
simbolis , bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis .
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir
. Prietaisas išsijungia.
18
www.aeg.com
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
Kepimo skarda / gilus kepimo indas:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Grotelės ir kepimo skarda / gilus kepimo
indas vienu metu:
Įstumkite kepimo skardą / gilų kepimo
indą tarp lentynos atramos kreipiamųjų
laikiklių ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
LIETUVIŲ
19
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
rodomas pranešimas.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
Ekrane rodoma SAFE. Durelės yra
užrakintos.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
20
www.aeg.com
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
SET+GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
4
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
5
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
6
KVAPŲ FILTRAS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
7
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
8
APTARNAVIMO MENIU
-
9
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra įjungtas, palieskite
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
, po to vėl palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
palieskite
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
.
arba palieskite ir palaikykite
.
10.5 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
LIETUVIŲ
•
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
•
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
10.6 Ekrano šviesumas
21
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
11.2 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
•
•
•
•
•
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas, pavyzdžiui, temperatūrą,
gaminimo trukmę ir lentynų padėtį,
keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
Pirmą kartą naudokite žemesnę
temperatūrą.
Jei nerandate nustatymų konkrečiam
receptui, vadovaukitės panašiais
receptais.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Kepant skardos orkaitėje gali
deformuotis. Kepamosioms skardoms
atvėsus, jos išsitiesins.
22
www.aeg.com
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpa kepimo trukmė.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto Oro
sviestinė bande‐ Srautas
lė
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisių tor‐
tas
140–160
70–90
1
Karšto Oro
Srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
23
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Apkepas, trapus Karšto Oro
pyragas
Srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto Oro
to tešla
Srautas
150–170
20–25
2
Sūrio pyragas
170–190
60–90
1
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestainis
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyragas
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė duona):
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1. 20
1. 2301)
2. 160–180 2. 30–
60
Pyragaičiai su kremu / eklerai
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vyniotinis
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
Karšto Oro Srautas 150–160
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai (iš mielinės /
Karšto Oro Srautas 150
35–55
3
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
35–55
3
Vaisių pyragai iš trapios tešlos Karšto Oro Srautas 160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai su kremu
Viršutinis/Apatinis
(pvz., varškės, grietinėlės, pie‐ Kaitinimas
no / kiaušinių)
40–80
3
190–2101)
1
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai (iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų kepimo indą.
170
160–1801)
24
www.aeg.com
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
10–20
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto Oro
šinio baltymu /
Srautas
merengos
80–100
120–150
3
Migdoliniai Sau‐
sainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
190–2101)
10–25
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Viršutinis / apati‐ 180–200
pas
nis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai
Viršutinis / apati‐ 180–200
nis kaitinimas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
25
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Drėgnas Karštas Oras
Laikykitės toliau lentelėje
nurodytos kepimo trukmės,
kad gautumėte geriausius
rezultatus.
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas
(apvali kepimo forma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
26
www.aeg.com
Sausainiai / small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai Sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
kepimo termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
kepimo termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite kepimo termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
LIETUVIŲ
27
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Sūrio pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 230–2501)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaitės indus. Žr. orkaitės indų
gamintojo nurodymus.
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
Į gilų indą įpilkite šiek tiek skysčio, kad
mėsos sultys ar riebalai nepridegtų
prie jo paviršiaus.
•
•
•
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite, praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko.
Kad mėsa būtų sultingesnė:
– liesą mėsą kepkite kepimo
skardoje su dangčiu arba
naudokite kepimo maišelį;
– mėsą ir žuvį kepkite gabalais,
sveriančiais ne mažiau kaip 1 kg;
28
www.aeg.com
– kepimo metu keletą kartų
palaistykite didelius kepsnius ir
paukštieną jų sultimis.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Viršutinis /
230
apatinis kaiti‐
nimas
120–150
1
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / sprandi‐ 1–1,5
nė / Rūkytas
kumpis
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis ke‐
pintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis ke‐
pintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Kepta veršie‐ 1
na
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
1
90–120
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
120–150
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
Kiškio nugari‐ iki 1
nė / Kiškio
šlaunelė
Viršutinis /
2301)
apatinis kaiti‐
nimas
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2
Viršutinis /
210–220
apatinis kaiti‐
nimas
35–40
1
Elnienos
kumpis
1,5–2
Viršutinis /
180–200
apatinis kaiti‐
nimas
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
po 0,4–0,5
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
29
30
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Visa žuvis
1–1,5
Viršutinis /
210–220
apatinis kaiti‐
nimas
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Lentynos
padėtis
40–60
1
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
LIETUVIŲ
31
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
11.13 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
stambiai pjaustytos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos Bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
190–210
20–30
2
11.14 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
32
www.aeg.com
•
Didelėms maisto porcijoms orkaitės
apačioje padėkite tuščią apverstą
lėkštę. Įdėkite maistą į gilią lėkštę
arba indą ir padėkite jį ant lėkštės
Patieka‐
las
Kiekis (kg)
orkaitės viduje. Jeigu reikia, išimkite
lentynų atramas.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo truk‐
mė (min.)
Pastabos
Viščiukas 1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui įpu‐
sėjus, apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
0,15
25–35
10–15
-
Braškės
0,3
30–40
10–20
-
Sviestas
0,25
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 0,2
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4
11.15 Konservavimas –
apatinis kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
LIETUVIŲ
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Džiovinimas. Karšto
oro srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
33
34
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
35
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.18 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal EN 60350-1:2013 ir IEC
60350-1:2011 standartus.
Kepimas viename lygyje. Kepimas skardose.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Fatless sponge cake / Karšto Oro Srautas 140–150
biskvitinis pyragas be
riebalų
35–50
2
Fatless sponge cake / Viršutinis/Apatinis
biskvitinis pyragas be Kaitinimas
riebalų
160
35–50
2
Apple pie / obuolių py‐ Karšto Oro Srautas 160
ragas (2 formos 20
cm skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
60–90
2
Apple pie / obuolių py‐ Viršutinis/Apatinis
ragas (2 formos 20
Kaitinimas
cm skersmens, įdeda‐
mos įstrižai)
70–90
1
180
36
www.aeg.com
Kepimas viename lygyje. Sausainiai.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto Oro Srau‐
tas
140
25–40
3
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1601)
20–30
3
Small cakes / maži
pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto Oro Srau‐
tas
1501)
20–35
3
Small cakes / maži
pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Viršutinis/Apatinis
Kaitinimas
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais. Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai /
bandelės.
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos pa‐
dėtis
2 pa‐
dėtys
3 pa‐
dėtys
Short bread / trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro srautas. 140
25–45
1/4
1/3/
5
Small cakes / maži
pyragaičiai (20 vie‐
netų skardoje)
Karšto oro srautas. 1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Toast / skrebučiai
Mažasis Ke‐
pintuvas
maks.
1–31)
5
Beef Steak / jautie‐
nos didkepsnis
Mažasis Ke‐
pintuvas
maks.
24–301)2)
4
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
2) Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
LIETUVIŲ
37
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų bėgelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
DĖMESIO
Išimkite visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu neištraukėte kepimo
termometro kištuko iš
lizdo. Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai, ekrane rodomas
pranešimas „C2“;
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai, ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
DĖMESIO
Jeigu toje pačioje spintelėje
įrengti kiti prietaisai,
nenaudokite jų kartu su
pirolizės funkcija. Prietaisas
gali būti pažeistas.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
ir kaitinimo
šviečia simbolis
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūra orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankomis.
38
www.aeg.com
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
3. Įjunkite prietaisą.
4. Nustatykite pirolizės funkciją. Žr.
„Orkaitės funkcijos“.
5. Palieskite
.
6. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valymo proceso
trukmę:
Parinktis
Aprašas
1
1:00, esant
mažam neš‐
varumo laips‐
niui;
2
1:30, esant
normaliam
nešvarumo
laipsniui;
3
2:30, esant
dideliam neš‐
varumo laips‐
niui.
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
, kad įjungtumėte
7. Palieskite
pirolizės funkciją.
12.4 Priminimas apie valymą
didesnė kaip 50 °C temperatūra. Kvapų
filtras yra orkaitės viršuje ir jis pats
regeneruojasi. Kvapų filtras įjungiamas
su visomis orkaitės funkcijomis.
Įjunkite kvapų filtrą nuostatų
meniu.
Veikiant kvapų filtrui, ekrane rodomas
simbolis
.
Orkaitės funkcijai išsijungus, įkaitęs
kvapų filtras veikia dar 10 minučių.
Kvapų filtras išjungiamas išjungus
prietaisą arba atidarius orkaitės dureles.
Naudojant pirolizinio valymo funkciją,
kvapų filtras automatiškai veikia
pirmąsias 15 minučių, kai orkaitės
temperatūra yra žemesnė nei 400 °C.
12.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
12.5 Kvapų filtras
Kvapų filtras sumažina kvapus, kurie
atsiranda kepant ar kepant ant grotelių.
Jis pradeda veikti, jeigu prietaise yra
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
LIETUVIŲ
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
39
ABC
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
Atkreipkite dėmesį, kad stiklo plokštes
(C, B ir A) sudėtumėte tinkama eilės
tvarka. Pirmiausiai įdėkite plokštę C,
kurios kairėje pusėje yra kvadratas, o
dešinėje pusėje – trikampis. Šiuos
simbolius taip pat rasite įspaustus ant
durelių rėmo. Ant stiklo esantis trikampio
simbolis turi atitikti trikampį ant durelių
rėmo, o kvadrato simbolis turi atitikti
kvadratą. Po to įdėkite kitas dvi stiklo
plokštes.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute .
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
40
www.aeg.com
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
LIETUVIŲ
41
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjungtas,
ekrane nerodomas laikas.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Kepimo termometras nevei‐
kia.
Netinkamai įkištas kepimo
termometro kištukas į lizdą.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Kuo giliau įkiškite kepimo
termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai arba Per žema arba per aukšta
per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dojimo instrukcijoje pateiktų
nurodymų.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės ar
atšildymo funkciją, bet neiš‐
traukėte kepimo termometro
kištuko iš lizdo.
Ištraukite kepimo termomet‐
ro kištuką iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija. Ne Iki galo uždarykite dureles.
iki galo uždarėte dureles ar‐
ba sugedęs durelių užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Ne iki galo uždarėte du‐
reles.
Sugedęs durelių užrak‐
tas.
•
•
•
Iki galo uždarykite dure‐
les.
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodoma
„F102“, kreipkitės į klientų
aptarnavimo skyrių.
42
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Įjungtas demonstracinis reži‐ Žr. skyrelį „Nustatymų meniu
mas.
naudojimas“ skyriuje „Papil‐
domos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BP731462HM
BP731462PM
Energijos efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
1,09 kWh/ciklui
LIETUVIŲ
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
BP731462HM
40.5 kg
BP731462PM
40.5 kg
43
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia anksčiau.
14.2 Energijos taupymas
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Įsitikinkite, kad orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
gaminant maistą laikykite jas kuo
daugiau uždarytas.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje likusio
karščio patiekalas ir toliau keps.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
Ventiliatorius ir lemputė ir toliau veikia.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas karštas
oras“, lemputė automatiškai išsijungia po
30 sekundžių. Vėl galite įjungti lemputę,
bet taip sumažės numatomas energijos
taupymas.
Ekrano išjungimas
Jeigu reikia, galite visiškai išjungti
ekraną. Vienu metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę
bei
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
44
www.aeg.com
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
45
46
www.aeg.com
LIETUVIŲ
47
867325314-C-092017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement