AEG BS836480RM User manual

AEG BS836480RM User manual
PROCOMBI ® PLUS
BS836480EM
BS836480PM
BS836480RM
BG
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ....................................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ......................................................................... 4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА............................................................................................ 7
4. КОМАНДНО ТАБЛО..................................................................................................9
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА................................................................. 11
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.................................................................................. 12
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА...................................................................................26
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ.................................................................................27
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ......................................................... 28
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.............................................................................. 30
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ..................................................................................... 32
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ..................................................................................... 62
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...........................................................67
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ..............................................................................70
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да имате
под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт), сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
1.2 Основна безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се
нагорещяват по време на употреба. Трябва да се
внимава и да се избягва докосване на
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
нагревателите. Деца под 8-годишна възраст
трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не
са под постоянно наблюдение.
Винаги използвайте ръкавици за фурна при
изваждане или поставяне на аксесоари, или
съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
Използвайте само сензора за храна (сензора за
температурата в сърцевината), препоръчан за този
уред.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
ВНИМАНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
•
•
•
•
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
Уредът е снабден с електрическа
охладителна система. Трябва да е
свързана към електроческото
захранване.
2.2 Електрическа връзка
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
•
5
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
6
www.aeg.com
•
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
2.4 Готвене на пара
ВНИМАНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
•
•
•
•
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла или
неръждаемата стомана не оказва
влияние върху работата на уреда.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато функцията е активирана.
Може да излезе пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
•
•
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте никакви абразивни
продукти, абразивни стъргалки,
разтворители или метални
предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
БЪЛГАРСКИ
2.6 Вградена лампичка
•
•
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
•
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в уреда.
2.8 Обслужване
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Принадлежности
Скара
5
6
7
8
9
10
Контролен панел
Електронен програматор
Водосъдържател
Щепсел за сензор на основната
температура
Нагревател
Лампа
Вентилатор
Изходяща тръба за котлен камък
Подпора на шкаф, премахваща се
Позиции на рафтовете
За готварски съдове, форми за кекс,
печива.
Tава за печене
7
8
www.aeg.com
За сладкиши и курабийки.
Телескопични водачи
Дълбок тиган за печене
За полици и тави.
За печене на тестени и месни храни
или като тава за печене за събиране
на мазнина.
Комплект за готвене с пара
Тава за печени на сладки изделия
≤ 5 kg
Един неперфориран и един
перфориран съд за храна.
За хлебчета, брецени и дребни
сладки. Подходяща за функция пара.
Обезцветяването на повърхността не
влияе върху функциите.
Сензор за температурата
За измерване колко е изпечена
храната.
Комплектът за готвене с пара източва
кондензираната вода далеч от
храната по време на готвене на пара.
Използвайте го за приготвяне на
храна, която не трябва да е във
водата по време на готвене (например
зеленчуци, парчета от риба, пилешки
гърди). Комплектът не е подходящ за
храна, която трябва да се накисне във
водата (например ориз, полента,
паста).
БЪЛГАРСКИ
9
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Електронен програматор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Използвайте сензорните полета, за да работите с уреа.
Сензор‐
но поле
1
2
-
Функция
Бележка
Екран
Показва текущите настройки на уреда.
ВКЛ./ИЗКЛ.
За активиране и деактивиране на уреда.
Функции Нагря‐
ване или Варио
контрол
Докоснете веднъж сензорното поле, за да из‐
берете функция за нагряване или менюто: Ва‐
рио контрол. Докоснете отново сензорното по‐
ле, за да превключвате между менютата: Функ‐
ции Нагряване, Варио контрол. За да активира‐
те или деактивирате лампичката, докоснете по‐
лето за 3 секунди. Можете също да активирате
лампичката и когато уредът е деактивиран.
Любими
За запаметяване и достъп до вашите любими
програми.
Избор на темпе‐
ратура
За да зададете температурата или да се пока‐
же текущата температура в уреда. Докоснете
полето за 3 секунди, за да активирате или
деактивирате функцията: Бързо Нагряване.
Бутон Надолу
За да се придвижите надолу в менюто.
Бутон Нагоре
За да се придвижите нагоре в менюто.
OK
Потвърждава избора или настройката.
3
4
5
6
7
8
10
www.aeg.com
Сензор‐
но поле
9
Функция
Бележка
Бутон "Назад"
За да се върнете едно ниво назад в менюто. За
да се покаже основното меню, докоснете поле‐
то за 3 секунди.
Време и допъл‐
За задаване на различни функции. Когато ра‐
нителни функции боти функция за нагряване, докоснете сензор‐
ното поле, за да настроите таймера или функ‐
циите: Заключване, Любими , Загряваване+За‐
държане, Настрой + Продължи. Можете също
да променяте настройките на сензора за тем‐
пература в сърцевината.
10
Таймер
11
За да настроите функцията: Таймер.
4.2 Екран
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Функция нагряване
Часово време
Индикатор за нагряване
Температурата
Времетраене или приключване на
функция
Други индикатори на дисплея:
Символ
Функция
Таймер
Функцията работи.
Часово време
На дисплея се извежда текущият
час.
Времетр.
Дисплеят показва необходимото
време за готвене.
Приключв.
Дисплеят показва кога времето за
готвене свършва.
Температурата
Дисплеят показва температурата.
Посочване На Времето
Дисплеят показва колко време дей‐
ства функция нагряване. Натиснете
и
едновременно, за да нули‐
рате времето.
Изчисляване
Уредът изчислява времето за готве‐
не.
БЪЛГАРСКИ
Символ
11
Функция
Индикатор за нагряване
Дисплеят показва температурата в
уреда.
Индикатор За Бързо На‐ Функцията е активирана. Тази функ‐
гряване
ция намалява времето за загрява‐
не.
Автоматично Тегло
Дисплеят показва, че системата за
автоматично претегляне е активна
или че теглото може да се променя.
Загряваване+Задържа‐
не
Функцията е активирана.
5. ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Първоначално
почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
спиране на електрозахранването
трябва да настроите езика, часовника,
контраста и яркостта на екрана и
часовото време.
1. Натиснете
или
, за да
зададете стойността.
2. Натиснете
, за да потвърдите.
5.3 Нагласяване на нивото
на твърдост за водата
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда и аксесоарите преди
първата употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
5.2 Първо свързване
При свързване на уреда към мрежата,
трябва да настройте твърдостта на
водата.
Таблицата отдолу пояснява
твърдостта на водата със съответният
Калциев депозит (ммол/л) и
качеството на водата.
Когато свързвате уреда към
електрическата инсталация или след
Твърдост на водата
Калциев депозит
(ммол/л)
Калциев депозит
(мг/л)
Класифика‐
ция на во‐
дата
Клас
dH
1
0-7
0 - 1.3
0 - 50
Мека
2
7 - 14
1.3 - 2.5
50 - 100
Средно
твърда
3
14 - 21
2.5 - 3.8
100 - 150
Твърда
4
над 21
над 3,8
над 150
Много твър‐
да
12
www.aeg.com
Когато твърдостта на водата
надвишава стойностите в таблицата,
напълнете водосъдържателя с
бутилирана такава.
1. Вземете четирицветната лента,
предоставена с парният комплект
във фурната.
2. Сложете всички реакционни зони
на лентата във водата за около 1
секунда.
Не слагайте лентата в течаща
вода!
3. Разтръскайте лентата за да
премахнете излишната вода.
4. След 1 минута проверете
твърдостта на водата според
таблицата долу.
Цветовете на реакционните зони
продължават да светят след 1
минута. Не взимайте под внимание
това при пресмятането.
5. Нагласете твърдостта на водата в
менюто: Основни Настройки.
Тест лента
Тест лента
Твърдост на во‐
дата
2
3
4
Черните квадратчета в таблицата
съответстват на червените такива на
тест лентата.
Може да промените твърдостта на
водата в менюто: Основни Настройки /
Твърдост на водата.
След прекъсване на захранването не
е необходимо да нагласяте
твърдостта на водата отново.
Твърдост на во‐
дата
1
6. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3. Натиснете
, за да преминете
към подменюто или да приемете
настройката.
6.1 Навигация в менютата
По всяко време можете да
се върнете в главното
1. Активирайте уреда.
меню с
2. Натиснете
или
, за да
изберете опция от менюто.
.
6.2 Преглед на менюта
Основно меню
Сим‐
вол
Елемент от менюто
Приложение
Функции Нагряване
Съдържа списък с функции за нагряване.
Готвене във вакуум
Съдържа функция за загряване и списък с ав‐
томатични програми.
БЪЛГАРСКИ
Сим‐
вол
13
Елемент от менюто
Приложение
Готварска Рецепта
Съдържа списък с автоматични програми.
Любими
Съдържа списък с любими програми за готве‐
не, създаден от потребителя.
Почистване
Съдържа списък с програми за почистване.
Основни Настройки
Използва се за задаване на конфигурация.
Специалитети
Съдържа списък с допълнителни функции за
нагряване.
Варио контрол
Съдържа препоръчителни настройки на фур‐
ната за богат избор на ястия. Изберете ястие и
започнете процеса на готвене. Температурата
и времетраенето представляват само насоки,
с цел получаване на по-добри резултати и мо‐
гат да се регулират. Те зависят от рецептите,
качеството и количеството на използваните
съставки.
Подменю за: Основни Настройки
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Настройка часовото време
Настройва текущото време на часовника.
Посочване На Времето
Когато е ВКЛЮЧЕНА, дисплеят показва теку‐
щото време, когато деактивирате уреда.
Бързо Нагряване
Когато е ВКЛЮЧЕНА, тази функция намалява
времето за нагряване.
Настрой + Продължи
За да настройте функция и да я активирате покъсно с натискане на който и да е символ от
контролния панел.
Загряваване+Задържане
Поддържа приготвената храна топла за 30 ми‐
нути, след като цикъла на готвене е приклю‐
чил.
Удължаване На Времето
Активира и деактивира функцията Удължаване
на времето.
Контраст На Екрана
Настройва контраста на екрана на степени.
Яркост На Екрана
Настройва яркостта на дисплея на степени.
Език
Задава езика на дисплея.
14
www.aeg.com
Сим‐
вол
Подменю
Описание
Усилване На Звънеца
Настройва на степени силата на звука при на‐
тискане на бутоните и на сигналите.
Звук. Сигнал На Бутоните
Активира и деактивира звука при натискане на
сензорните полета. Не е възможно да деакти‐
вирате тона на сензорното поле с ВКЛ./ИЗКЛ.
Звуци На Аларм / Греш.
Активира и деактивира звуците на алармата.
Твърдост на водата
За задаване ниво на твърдост на водата (1 4).
Напомняне За Почистване
Напомня ви кога да почистите уреда.
DEMO режим
Код за активация/деактивация: 2468
Обслужване
Показва конфигурацията и версията на соф‐
туера.
Фабрични Настройки
Връща всички настройки към фабричните им
стойности.
6.3 Подменю за: Готвене
във вакуум
Тази техника има своят старт в Sousvide технология, която на Френски
Символ
означава "под вакуум". Името се
отнася за метод на готвене във
вакуумирани торбички на ниски
температури.
Елемент от менюто
Описание
Готвене във вакуум
Използва парата за готвене на месо, ри‐
ба, морски деликатеси, зеленчуци и пло‐
дове. Задайте температура от 50 °C - 95
°C.
Рецепти SousVide
Съдържа списък с автоматични програ‐
ми.
Вакуумно Варио готвене
Съдържа препоръчителни настройки на
фурната за богат избор на ястия. Избе‐
рете ястие и започнете процеса на го‐
твене. Температурата и времетраенето
представляват само насоки, с цел полу‐
чаване на по-добри резултати и могат да
се регулират. Те зависят от рецептите,
качеството и количеството на използва‐
ните съставки.
БЪЛГАРСКИ
15
6.4 Подменю за: Почистване
Символ
Елемент от менюто
Описание
Почистване С Пара
Процедура за почистване на уреда, кога‐
то по него има леки замърсявания и ако
липсват чести изгаряния.
Отстр. На Котл. Кам.
Процедура за почистване на веригата на
парогенератора от остатъчен варовик.
Изплакване
Процедура за изплакване и почистване
на веригата на парогенератора след че‐
ста употреба на функциите за готвене на
пара.
Почистване С Пара Plus
Процедура за почистване на упорити за‐
мърсявания с помощта на почистващ
препарат за фурна.
6.5 Функции Нагряване
Функция нагряване
Приложение
Топъл Въздух
За печене на три позиции на скарата едновре‐
менно и за сушене на храна.Задайте темпера‐
турата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за функ‐
цията: Конвенционално готвене.
Пица Нагряване
За готвене на едно ниво на храна до по-интен‐
зивно запичане и хрупкава основа. Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско отколкото за
функцията: Конвенционално готвене.
Вентил. На Ниска Тем‐
пер.
За приготвяне на крехки, сочни печени меса.
Конвенционално готве‐ За печене на тестени и месни храни на едно
не
ниво.
Дълбоко Замразени
Храни
За да станат хрупкави полуготовите храни като
пържени картофки, картофени резенчета или
пролетни рулца.
Единичен Грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Двоен Грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Турбо Грил
За печене на по-големи парчета месо или пти‐
ци с кости на едно и също ниво. Също и за за‐
пичане и запеканки.
16
www.aeg.com
Функция нагряване
Приложение
Долно Нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Размразяване
Тази функция може да се използва за размра‐
зяване на замразени храни, като зеленчуци и
плодове. Времето за размразяване зависи от
количеството и големината на храната.
Вентил.Ниска Т. Влаж‐
ност
За печене на приготвени в консервени кутии
продукти на 1во ниво. За да спестите енергия
по време на готвене. Тази функция трябва да
се използва в съответствие с таблиците за го‐
твене, за постигане на желания резултати. За
да се сдобиете с повече информация относно
препоръчителните настройки, се обърнете към
таблиците за готвене. Тази функция бе използ‐
вана за дефиниране класа на енергийна ефек‐
тивност съгласно EN 60350-1.
Огретен
За ястия като лазаня или запечени картофи.
Също и за запичане.
Xляб
Използвайте тази функция, за да приготвите
хляб или рула с доста добър и професионален
резултат относно хрупкавост, цвят и загар на
коричката.
Настройка На Влаж‐
ността
Може да избирате между три ръчни функции
за готвене с различни нива на влажност. Тези
функции комбинират пара и горещ въздух. Те
покриват ястието с различни нива пара.
Овлажняване С Пара
За зеленчуци на пара, гарнитури или риба.
Подменю за: Настройка На Влажността
Функция нагряване
Приложение
Ниска Влажност
Тази функция е подходяща за месо, птици,
ястия на фурна и касероли. Благодарение на
комбинацията от пара и топлина, месото при‐
добива мека и сочна консистенция с хрупкава
коричка.
Влага Средна
Функцията е подходяща за варено и запърже‐
но месо, както и за хляб и сладко тесто. Пора‐
ди комбинацията от пара и топлина, месото
придобива сочна и мека консистенция, а печи‐
вата от сладко тесто, хрупкава и лъскава ко‐
ричка.
БЪЛГАРСКИ
Функция нагряване
Висока Влажност
17
Приложение
Функцията е подходяща за готвене на деликат‐
ни ястия, като яйчен крем, флан, терин и риба.
Лампата може
автоматично да се
деактивира при
температури под 60 °C при
някой функции на фурната.
6.6 Специалитети
Функция нагряване
Приложение
Поддържане На Топли‐ За поддържане на храната топла.
на
Затопляне На Чиния
За подгряване на чинии преди сервиране.
Консервиране
За консервиране на зеленчуци, например кисе‐
ли краставички.
Сушене
За сушене на нарязани плодове (напр. ябълки,
сливи, праскови) и зеленчуци (напр. домати,
тиквички, гъби).
Функция "Йогурт"
Използвайте тази функция, за да приготвите
кисело мляко. Лампата на тази функция е из‐
ключена.
Втасване На Тесто
Подобрява се пара-овлажняването и се уско‐
рява втасването на тестото, което предотвра‐
тява изсушаването на повърхността и това за‐
пазва тестото еластично.
Възстановяване
Претопляне на храна с пара предотвратява из‐
сушаване на повърхността. Топлината се раз‐
пределя по нежен и равномерен начин, който
позволява да се запазят вкуса и аромата на
храната като току що сготвена. Тази функция
може да се използва за претопляне на храна
директно в чиния. Може да претопляте повече
от една порция по едно и също време, използ‐
вайки различните рафтове.
18
www.aeg.com
6.7 Подменю за: Варио
контрол
Ястие
Пилешки крилца,
пресни
Категория храна: Риба/Морска Храна
Ястие
Пил.крил.,замр.
Риба, печена
Пилешки бутчета,
пресни
Рибни Пръчици
Тънки филета
Пиле
Дебели филета
Задушени пилешки
гърди
Замразено филе
от риба
Риба
Малка риба, цяла
Пиле, две поло‐
винки
Риба на пара, цяла
Пиле, цяло
Малка риба на
грил, цяла
Патица, цяла
-
Риба на грил, цяла
Гъска, цяла
-
Риба на грил, цяла
Пуйка, цяла
-
Пъстърва
Сьомга
Сьомга Филета
Цяло Сьомга
Скариди, пресни
Скариди
Миди
Пил.бут.,замр.
Категория храна: Месо
Ястие
Варено
Говеждо
Руло "Стефани"
Скариди, замразе‐
ни
Алангле
-
Алангле
Категория храна: Птиче
Ястие
Птиче С Кост
-
Птиче С Кост
-
Задушено месо
Средно Изпечено
Говежда Печено
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Добре Изпечено
БЪЛГАРСКИ
Ястие
Ястие
Див Заек
• Заешки бут
• Филе от див за‐
ек
• Филе от див за‐
Алангле
Говеждо По Скан‐
динавски
Средно Изпечено
Добре Изпечено
Наденички
ек
Дивеч
Свински Ребра
Жарен дивеч
Свински Бут
веч
Медальони от ди‐
Категория храна: Ястие На Фурна
Свинско филе
Ястие
Свинско филе, пу‐
шено
Лазаня
-
Замразена лаза‐
ня / канелони
-
Паста
-
Свинско филе, по‐
ширано
Свински Врат
Свинска Плешка
Печено свинско
Варена Шунка
Телешки Джолан
Телешко
Филе
Запечени Картофи Зеленчуков огре‐
тен
-
Cладки Ястия
-
Категория храна: Пица/Киш
Ястие
Пица, тънък блат
Печено говеждо
Пица, доп. топинг
Leg of Lamb
Печено агнешко
Агнешко
Елен
• Еленски бут
• Филе от елен
Джолан, предвар.
Опечен
Свинско филе
Свинско
19
Агнешко филе
Замразена пица
Пица
Охладена пица
Агн. плешка сред.
опеч.
Пица снаксове, за‐
мразени
Агн. плешка сред.
опеч.
ААмерик. пица, за‐
мразена
Багета с топено
сирене
-
20
www.aeg.com
Ястие
Ястие
Тарт Фламбе
-
Млечен тарт, пи‐
кантен
-
Запечени Яйца
Със Сирене
-
Пикантна Торта
-
Категория храна: Кекс/Бисквитки
Ястие
Замр. Ябълков
Щрудел
Торта в тава
Кексово Тесто
Тесто С Мая
Чийз Кейк, Tабла
-
Орех. Сладки С
Шоколад
-
Бисквитено Руло
-
Кръгъл Кекс
-
Кейк С Мая
-
Ябълков сладкиш,
покрит
-
Сладк.,Тест.Трохи
-
Сладък Кекс
-
Пандишпан
-
Ябълков Пай
-
Чийз Кейк, Tава
-
Баничка
-
Пясъчен Сладкиш
-
Тарте
-
Млечен тарт, сла‐
дък
-
Бадемов Кекс
-
Пандишпанени Ки‐ фли
Cладки
-
Леко Тесто
Блат
Плодов Флан С Те‐
сто
Плодов Сладкиш
-
Дребни
Сл.,Стол.Тесто
-
Еклери
-
Сладки,Ядки/
Брашно
-
Курабийки От Леко Тесто
Коледен Кейк
-
Смес За Пандишп.
Флан
Тесто С Мая
Категория храна: Хляб / Франзела
Ястие
Pула
Pула
Сладкиши На Пръ‐ чици
Кремки
Пандишп. Блат За
Флан
Франзели, полуиз‐
печени
Ролца, замразени
Чабата
-
Багет
Багети, полуизпе‐
чени
Багети, замразени
БЪЛГАРСКИ
Ястие
Ястие
Хляб
21
Козун.-Венец
Грах
-
Бял Хляб
Патладжан
-
Погача С Мая
Резене
-
Кафяв Хляб
Артишок
-
Ръжен Хляб
Червено Цвекло
-
Пълнозърнест
Хляб
Черен Овесен Ко‐
рен
-
Хляб Без Набухва‐
тели
Алабаш лентички
-
Бял Боб
-
Савойско Зеле
-
Хляб/Франз., за‐
мразени
Категория храна: Зеленчуци
Категория храна: Кремове И Парфета
Ястие
Ястие
Броколи, на розич‐ ки
Яйца Рояле
-
-
Карамелена Пло‐
дова Пита
-
Броколи, цели
Карфиол, На Ро‐
зички
-
Глинени Съдове
-
Карфиол, цял
-
Моркови
-
Тиквички, Наряза‐
ни
-
Аспержи, зелен
-
Аспержи, бяло
-
Пипер Лентички
-
Спанак, пресен
-
Праз пръстени
-
Зелен Фасул
-
Нарязани Гъби
-
Белени Домати
-
Брюкселско Зеле
-
Целина, на кубче‐
та
-
Рохки
Яйца
Яйца, средно сва‐
рени
Твърдо сварени
Печени яйца
Категория храна: Гарнитури
Ястие
Полуфабрикати
-
Полуфабрикати
-
Полуфабр.,замр.
-
Крокети
-
Картоф С Корич.
-
Картофи На Фурна Варени картофи,
нарязани на че‐
твъртинки
-
22
www.aeg.com
Категория храна
Ястие
Варени Картофи
Пилешки гърди,
без кост
-
Картофи с кожичка Птиче
Картофени Кнедли Хлебни Кнедли
-
Кнедли с мая, со‐
лени
-
Кнедли с мая,
сладки
-
Ориз
-
Пресни талиателе
-
Говеждо
• Гов.фи‐
ле,сред.изпеч.
• Гов.филе,добре
изпеч.
Месо
Когато е необходимо да се
промени теглото или
температурата на ястието,
използвайте
или
да нагласите новите
стойности.
Моркови
Тиквички, Наряза‐
ни
Аспержи, зелен
Ястие
Аспержи, бяло
Филе от ципура
Пипер Лентички
Филе от ципура
Сушена Риба
Филе от пъстърва
Сьомга Филета
Кръгли Миди
Миди с черупки
Скариди без че‐
рупки
Октопод
Агнешко
• Агнешко, сред.
опеч.
• Агнешко, добре
изпечено
Дивеч
• Дива Свиня
• Заек, без кост
, за
6.8 Подменю за: Вакуумно
Варио готвене
Риба/Морска Хра‐
на
Патешки гърди,
без кост
Пуешки гърди, без
кост
Полента (Качамак) -
Категория храна
Ястие
Праз пръстени
Зеленчуци
Корен от целина
Целина
Патладжан
Резене
Сърцевина От Ар‐
тишок
Картофи
Тиква
БЪЛГАРСКИ
Категория храна
2. Изберете менюто: Функции
Нагряване.
Ястие
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете функция за нагряване.
Ябълки
Круши
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Задайте температурата.
Праскови
Плодове
23
7. Натиснете
Нектарини
, за да потвърдите.
В случай че настройките
по подразбиране не са
променени, уредът
стартира автоматично.
Сливи
Ананас
Манго
6.9 Активиране на функция
нагряване
1. Активирайте уреда.
6.10 Водосъдържател
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Капак
Предпазител
Корпус на отделението
Отвор за пълнене на вода
Скала
Преден бутон
B
MA
X
C
E
D
Можете да отстраните
водосъдържателя от уреда. Натиснете
го леко към предния бутон.
След като натиснете
водосъдържателя, той ще се извади
от уреда.
XA
M
Можете да напълните
водосъдържателя по два начина:
•
оставете го в уреда и го напълнете
чрез съд, в който има вода,
• извадете го от уреда и го
напълнете с вода от мивката.
В случаите, когато сипвате вода от
мивката във водосъдържателя, е
необходимо да го държите в
хоризонтално положение, за да
избегнете разливане.
24
www.aeg.com
MAX
MAX
Когато напълните водосъдържателя,
го поставете обратно в същото
положение. Натиснете предния бутон,
докато отделението за водата е в
уреда.
След всяка употреба е необходимо да
изпразвате водосъдържателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Дръжте водосъдържателя
на разстояние от
нагорещени повърхности.
6.11 Готвене на пара
Капакът на водосъдържателя е в
командното табло.
ВНИМАНИЕ!
Използвайте само студена
чешмяна вода. Не
използвайте филтрирана
(деминерализирана) или
дестилирана вода. Не
използвайте течности. Не
слагайте запалими или
алкохолни течности във
водосъдържателя.
1. Натиснете капака на
водосъдържателя, за да го
отворите и го извадете от уреда.
2. Напълнете водосъдържателя със
студена вода до максималното
ниво (около 950 мл).Водното
съдържание е достатъчно за
приблизително 50
минути.Използвайте скалата на
водосъдържателя
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
Ако водосъдържателят
остане мокър след като
сте го напълнили,
избършете го с мека
кърпа, преди да го
върнете обратно в
уреда.
4. Активирайте уреда.
5. Задайте функция за загряване с
пара и температура.
6. Ако е необходимо, настройте
функцията Времетр.
или
Приключв.
.
Първата пара се появява след
около 2 минути. Когато уредът
досигне зададената температура,
прозвучава звуков сигнал.
Сигналът прозвучава отново в края на
периода за готвене.
7. Деактивирайте уреда.
8. Изпразнете чекмеджето за вода,
след като приключите с готвенето
на пара.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът е горещ.
Съществува опасност
от изгаряния.
Внимавайте, когато
изпразвате чекмеджето
за вода.
Когато водата във
водосъдържателя започва
да привършва, прозвучава
звуков сигнал, което
означава, че трябва да го
напълните отново, за да
продължите с готвенето на
пара, както е описано погоре.
След готвене на пара,
парата може да
кондензира по дъното на
вътрешността на уреда.
Винаги подсушавайте
дъното на вътрешността
на уреда, след като се
охлади.
БЪЛГАРСКИ
Оставете уреда да изсъхне
напълно, като оставите
вратичката отворена. За
да увеличите скоростта на
изсушаване, можете да
затворите вратичката и
загреете уреда с Топъл
Въздух при температура
150°C за около 15 минути.
В края на цикъла за
готвене на пара,
охлаждащият вентилатор
на уреда преминава към
по-висока скорост, за да се
освободи по-качествено от
излишната пара. Това е
нормално.
6.12 Готвене във вакуум
•
•
•
•
•
•
•
Предотвратява загубата на вкус и
сочност и храната запазва своя
аромат
Нежна текстура на месото и рибата
Храната запазва всички минерали и
витамини
Необходими са по-малко
подправки, тъй като храната
запазва естествения си вкус
По-лесен работен процес, тъй като
не се налага приготвяне и
сервиране на храна по едно и също
време и място
По-ниската температура на готвене
намалява риска от прегаряне
Разделянето на порции улеснява
боравенето с храната
Приготвяне на храната
1. Измийте и нарежете всички
съставки.
2. Подправете съставките.
3. Поставете ги в подходящи
вакуумни торбички.
4. Запечатайте торбичката, за да се
уверите, че е излязло максимално
количество въздух.
5. Задължително съхранявайте
торбичките на студено, ако
процедурата по готвенето не
стартира веднага.
6. Продължете с функцията: Готвене
във вакуум следвайте
25
приложимите инструкции от
таблицата за готвене за
съответния вид храна или за
помощните рецепти за готвене.
7. Отворете торбичката и
сервирайте.
8. По желание: довършете с финално
обгаряне или изпичане на грил на
месото например, за постигане на
приятна коричка и типичния вкус
на печено.
Активиране на функция:
Готвене във вакуум
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готвене във
вакуум.
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Задайте функцията: Готвене във
вакуум.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
6. Задайте температурата.
7. Натиснете
, за да потвърдите.
Готвенето с тази функция
причинява остатъчна вода
във вакуумните торбички и
вътрешността. След
процесът на готвене,
отворете вратичката
внимателно, за да
избегнете разливане на
вода върху мебелите.
Използвайте табла и
кърпа, за да извадите
вакуумните торбички.
Изсушете вратичката,
контейнера за вода на
дъното и вътрешността
със сух парцал или
гъбичка. Оставете уреда
да изсъхне напълно, като
оставите вратичката
отворена. За да ускорите
изсъхването, можете да
загреете уреда с горещ
въздух при температура
150 °C за около 15 минути.
6.13 Индикатор за
нагряване
Когато активирате функция за
нагряване, лентата на дисплея се
26
www.aeg.com
За да активирате функцията,
включва. Лентата показва, че
температурата се покачва. Когато е
достигната температурата, алармата
прозвучава 3 пъти и лентата премигва
и изгасва.
задръжте
за 3 секунди.
Индикаторът за бързо нагряване се
сменя.
6.15 Остатъчна топлина
6.14 Индикатор За Бързо
Нагряване
Когато деактивирате уреда, дисплеят
показва остатъчната топлина. Можете
да използвате тази топлина, за да
държите храната топла.
Тази функция намалява времето за
нагряване.
Не поставяйте храна във
фурната, докато
функцията за бързо
нагряване работи.
7. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
7.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Таймер
Приложение
За настройка на отброяване (макс. 2 часа
и 30 минути). Тази функция не влияе вър‐
ху работата на уреда. Можете също да я
активирате, когато уредът е деактивиран.
Използвайте
, за да активирате функ‐
цията. Натиснете
дете минутите и
или
, за да зада‐
за стартиране.
Времетр.
За задаване на продължителност на опе‐
рацията (макс. 23 ч 59 мин.)
Приключв.
Тук се задава час за изключване на функ‐
ция нагряване (макс. 23 ч 59 мин).
Ако зададете време за функция на
часовника, времето започва да се
отброява след 5 секунди.
Ако използвате функциите
на часовника: Времетр.,
Приключв., уредът
деактивира нагряващите
елементи, след като
изминат 90% от
зададеното време. Уредът
използва остатъчната
топлина, за да продължи
процеса на готвене до
изтичане на времето (3 20 минути).
БЪЛГАРСКИ
7.2 Настройка на функциите
за време
Преди да използвате
функциите: Времетр.,
Приключв., трябва първо
да зададете функция за
нагряване и температура.
Уредът се деактивира
автоматично.
Можете да използвате
функциите: Времетр. и
Приключв. едновременно,
ако желаете автоматично
да активирате и
деактивирате уреда в
даден по-късен час.
Функциите: Времетр. и
Приключв. не работят,
когато използвате сензора
за температура в
сърцевината.
1. Задайте функция за нагряване.
2. Натискайте
отново и отново,
докато екранът покаже
необходимата функция на
часовника и съответния символ.
или
, за да
3. Натиснете
зададете необходимото време.
4. Натиснете
, за да потвърдите.
Когато времето изтече, се чува звуков
сигнал. Уредът се деактивира.
Екранът показва съобщение.
5. Натиснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
7.3 Загряваване+Задържане
Условия за работа на функцията:
•
Зададената температура е над 80
°C.
•
Функцията: Времетр. е зададена.
Функцията: Загряваване+Задържане
държи приготвената храна топла на 80
°C в продължение на 30 минути. Тя се
активира след приключване на
процеса за печене (на месо).
Можете да активирате или
деактивирате функцията в менюто:
Основни Настройки.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете функцията за нагряване.
3. Задайте температурата над 80 °C.
4. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Загряваване+Задържане.
, за да потвърдите.
5. Натиснете
Когато функцията приключи, се чува
звуков сигнал.
Функцията остава включена, ако
промените функциите за нагряване.
7.4 Удължаване На Времето
Функцията: Удължаване На Времето
кара функцията за нагряване да
продължава след изтичането на
Времетр..
Не е приложима за
функции за нагряване със
сензор за температура в
сърцевината.
1. Когато времето за готвене изтече,
се чува звуков сигнал. Натиснете
произволен символ.
Дисплеят показва съобщението.
2. Натиснете
, за да активирате,
за отказ.
или
3. Задайте продължителността на
функцията.
4. Натиснете
8. АВТОМАТИЧНИ ПРОГРАМИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
27
.
28
www.aeg.com
8.1 Онлайн рецепти
Може да откриете
рецептите за
автоматичните програми,
описани за този уред на
нашата уеб страница. За
да откриете подходящата
книжка с рецепти,
проверете PNC (номер на
продукт) на фирмената
табела от предната част
на уреда.
Рецептите са фиксирани и не можете
да ги променяте.
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Готварска
Рецепта . Натиснете
, за да
потвърдите.
3. Изберете категорията и ястието.
Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете рецепта. Натиснете
за да потвърдите.
,
8.2 Готварска Рецепта с
Автоматична Рецепта
Тзи уред разполага с набор от
рецепти, които можете да използвате.
9. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Сензор за
температурата в
сърцевината
2. Поставете върха на сензора за
температура в сърцевината в
средата на месото.
3. Включете сензора за
температурата в сърцевината в
гнездото от предната страна на
уреда.
Задават се две температури:
температурата на фурната и
температура в сърцевината.
Сензорът за температурата в
сърцевината измерва температурата в
сърцевината на месото. Когато месото
достигне желаната температура,
уредът се изключва.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Използвайте единствено
оригиналния сензор за
температура в
сърцевината или
подходящи резервни
части.
Сензорът за
температурата в
сърцевината трябва да
стои в месото и в гнездото
си по време на готвене.
1. Активирайте уреда.
Дисплеят показва символа на сензора
за температ. в сърцевината.
или
след по4. Натиснете
малко от 5 секунди, за да зададете
температурата в сърцевината.
5. Задайте функцията на нагряване
и, ако е необходимо,
температурата.
Уредът изчислява приблизителното
време на приключване. Времето на
приключване се различава при
различните количества храна,
БЪЛГАРСКИ
зададените на фурната температури
(минимум 120 °C) и режима на работа.
Уредът изчислява времето на
приключване след приблизително 30
минути.
6. За да промените температурата в
сърцевината, натиснете .
Ще чуете звуков сигнал, когато месото
достигне зададената температура в
сърцевината. Уредът се деактивира
автоматично.
7. Докоснете произволен символ, за
да спрете сигнала.
8. Извадете сензора за температура
в сърцевината от гнездото и
месото от фурната.
Скара и дълбока тава заедно:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта и
скарата на водачите отгоре и се
уверете, че крачетата сочат надолу.
ВНИМАНИЕ!
Сензорът за температура в
сърцевината е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изваждате върха и
жака на сензора за
температура в
сърцевината.
9.2 Поставяне на
принадлежностите
Скара:
Плъзнете скарата между водачите на
носача на рафта и се уверете, че
вдлъбнатините сочат надолу.
Малка вдлънатина отгоре
за допълнителна
безопасност.
Вдлъбнатините са също
така средства против
преобръщане. Високия ръб
около шкафа
предотвратява
изплъзването на готварски
съдове.
9.3 Телескопични водачи поставяне на
принадлежностите
С телескопичните водачи можете да
поставяте и сваляте рафтовете полесно.
Дълбока тава:
Плъзнете дълбоката тава между
водачите на носача на рафта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не мийте телескопичните
водачи в съдомиялна
машина. Не смазвайте
телескопичните водачи.
29
30
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
телескопичните водачи са
напълно вкарани в уреда,
преди да затворите
вратичката на фурната.
Поставете дълбокия тиган върху
телескопичните водачи.
Скара:
Поставете скарата върху
телескопичните водачи, така че
крачетата да са нагоре.
Високият ръб на скарата е
специално устройство, за
да не се хлъзгат съдовете
за готвене.
Скара и дълбока тава заедно:
Поставете скарата и дълбоката тава
заедно върху телескопичните водачи.
Дълбока тава:
10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
10.1 Любими
Можете да запазвате любимите си
настройки, като времетраене,
температура или функция нагряване.
Те са на разположение в менюто:
Любими . Могат да се запаметят до 20
програми.
Запаметяване на програма
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
автоматична програма.
3. Докоснете неколкократно,
докато на дисплея се покаже:
ЗАПАМЕТЯВАНЕ.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
На екрана се показва първата
свободна позиция за запаметяване.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
6. Въведете името на програмата.
Първата буква мига.
7. Докоснете
или
промените буквата.
, за да
8. Натиснете
.
Следващата буква мига.
9. Ако е необходимо, повторете
стъпка 7.
10. Натиснете и задръжте
, за да
запаметите.
Можете да презапишете позиция за
запаметяване. Когато дисплеят
покаже първата свободна позиция в
паметта, докоснете
или
и
натиснете
, за да презапишете
съществуваща програма.
Можете да промените името на някоя
програма от менюто: Промяна Името
На Прогр..
Активиране на програмата
1. Активирайте уреда.
2. Изберете менюто: Любими .
БЪЛГАРСКИ
3. Натиснете
, за да потвърдите.
4. Изберете името на любимата си
програма.
5. Натиснете
, за да потвърдите.
Натиснете , за да отидете директно
в менюто: Любими . Можете също да я
използвате, когато уредът е
деактивиран.
31
и да я използвате по-късно с едно
натискане на произволен символ.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване.
3. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Времетр..
4. Задайте времето.
5. Натискайте , докато на дисплея
се покаже: Настрой + Продължи.
10.2 Използване на "Защита
за деца"
, за да потвърдите.
6. Натиснете
Натиснете произволен символ (освен
Когато "Защита от деца" е активна,
уреда не може да се активира
инцидентно.
), за да стартирате функцията:
Настрой + Продължи. Зададената
фуннцкия за нагряване стартира.
1. Докоснете
дисплея.
, за да активирате
2. Докоснете
и
едновременно,
докато на дисплея се покаже
съобщение.
За да деактивирате функцията
Заключване за деца, повторете стъпка
2.
Когато функцията за нагряване
приключи, се чува звуков сигнал.
•
•
10.3 Заключване
Функцията предотвратява
неумишлена смяна на функцията
нагряване. Можете да я активирате
само когато уредът работи.
1. Активирайте уреда.
2. Задайте функция за нагряване или
настройка.
3. Натиснете
необходимия брой
пъти, докато екранът покаже:
Заключване.
, за да потвърдите.
4. Натиснете
За да деактивирате функцията,
натиснете
. Екранът показва
съобщение. Натиснете
и след това
, за да потвърдите.
Когато деактивирате
уредът, функцията също
се деактивира.
10.4 Настрой + Продължи
Функцията ви позволява да зададете
функция на нагряване (или програма)
Заключване се включва,
когато работи
функцията за
нагряване.
Менюто: Основни
Настройки ви позволява
да активирате и
деактивирате
функцията: Настрой +
Продължи.
10.5 Автоматично
изключване
Поради мерки за сигурност, уредът се
деактивира автоматично след
определено време, ако функция за
загряване работи и ако не променяте
настройките.
Температура (°C)
Време за изключ‐
ване (ч)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Автоматичното
изключване не работи с
функциите: Лампа, сензор
за
температурата,Приключв.,
Времетр..
32
www.aeg.com
10.6 Яркост на дисплея
Яркостта на дисплея има два режима:
•
•
Нощен – когато уредът е
деактивиран, яркостта на дисплея е
по-ниска в периода 22:00 ч. – 06:00
ч.
Дневен:
– при включването на уреда.
– ако докоснете символ по време
на нощния режим (освен ВКЛ./
ИЗКЛ.), в следващите 10
секунди яркостта на дисплея се
връща на дневен режим.
– ако уредът е изключен и
зададете функцията: Таймер.
Когато функцията приключи,
яркостта на дисплея се връща
на нощен режим.
10.7 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
11. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
11.1 Вътрешна страна на
вратичката
В някои модели от вътрешната
страна на вратичката можете да
намерите:
•
•
номерата на позициите на
рафтовете.
информация за функциите за
нагряване, препоръчителните нива
на скара и температури за типични
ястия.
11.2 Съвети за специални
функции за загряване на
фурната
Поддържане На Топлина
Използвайте тази функция, ако искате
да поддържате храната топла.
Температурата се саморегулира
автоматично до 80 °C.
Затопляне На Чиния
За затопляне на чинии и съдове.
Разпределете чиниите и съдовете
равномерно на рафта на фурната.
Преместете ги след изтичане на
половината от времето за затопляне
(разменете горния и долния рафт).
Автоматичната температура е 70 °C.
Препоръчително положение на
скарите: 3.
Втасване На Тесто
Можете да използвате тази
автоматична функция с всяка рецепта
за тесто с мая, която желаете. Тя
създава добра атмосфера за
набухване. Поставете тестото в съд,
който е достатъчно голям за
надигането на тестото. Не е
задължително да го покривате.
Поставете скара на нивото на първия
рафт и сложете съда в него.
Затворете вратичката и задайте
функцията: Втасване На Тесто.
Задайте необходимото време.
Размразяване
Отстранете опаковката на храната и
поставете храната в чиния. Не я
покривайте ястието с купа или чиния,
БЪЛГАРСКИ
тъй като това може да увеличи
времето за размразяване.
Използвайте първата позиция за рафт
отдолу нагоре.
11.3 Готвене във вакуум
Тази функция използва по-ниски
температури за готвене от
стандартното. Отнасяйте се със
специално внимание към храната за
по-добро качество.
Препоръки относно безопасността
на храните:
• Използвайте висококачествени
суровини.
• Използвайте възможно най-прясна
суровина.
• Съхранявайте суровините в
подходящи условия преди готвене.
• Почиствайте храната преди
готвене.
• За добри и сигурни резултати
вземайте предвид стойностите в
таблиците за готвене.
Проверявайте времето за готвене,
температурата и размерите на
храната.
• Храната не трябва да се съхранява
за дълго при температура по-ниска
от 60 °C, за да се избегнат
проблеми, свързани с
безопасността й.
• Използвайте ниски температури
единствено за храни, които могат
да се ядат сурови и само за кратък
период от време.
• Ястия, приготвени във вакуум, имат
максимално добър вкус веднага
след приготвянето им. Ако не
изядете храната веднага след като
е готова, незабавно намалете
температурата й. За тази цел,
поставете храната в лед и я
сложете в хладилника. Можете да
съхранявате храната в хладилник
за 2 - 3 дни.
• Не използвайте функцията Готвене
във вакуум за претопляне на
остатъци от храна.
• Избягвайте контакт между сурова и
сготвена храна, докато я
приготвяте и готвите.
• Не използвайте еднакви
инструменти за различни храни,
33
преди да сте ги измили
внимателно.
• За рецепти със сурови яйца,
избягвайте допир на белтъка и
жълтъка с външната част на
черупката на яйцето.
Полезни съвети относно
пакетиране на храната във вакуум:
• Необходимото оборудване за
функцията Готвене във вакуум са
уред за вакуумиране и вакуумни
торбички.
• Препоръчителен тип на уреда за
вакуумиране: камерен уред за
вакуумиране. Само този вид уред
може да запечатва течности.
• Използвайте вакуумиращи
торбички, подходящи за функцията
Готвене във вакуум.
• Не използвайте едни и същи
вакуумиращи торбички няколко
пъти.
• Поставяйте храната на един пласт
в торбичките, за получаване на
равномерен резултат.
• За по-бързо и равномерно
приготвяне на храната, задайте
най-високата възможна степен на
вакуумиране.
• За да гарантирате безопасно
затваряне на вакуумиращата
торбичка, се уверете, че частта,
подлежаща на запечатване, е
чиста.
Общи съвети за функцията Готвене
във вакуум:
• За да поддържате парата,
вратичката на уреда трябва да е
винаги затворена при ползване на
функцията Готвене във вакуум.
• Отворете внимателно вратата след
готвене, тъй като в уреда се събира
пара.
• Можете да добавите олио и
подправки към храната, в
зависимост от вашия вкус. Олиото
предпазва храната от залепване
към вакуумиращата торбичка.
• Подправете храната умерено в
началото, така че да не се загуби
аромата при изпаряване.
• За изпаряване на алкохола от
течности, загрейте и сварете
течностите преди вакуумно
пакетиране.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Може да замените пресния чесън с
чеснова пудра.
Може да замените зехтина с
неутрален вид олио.
За по-бързо и равномерно
приготвяне на храната, задайте
най-високата възможна степен на
вакуумиране (99,9%).
Времената за готвене са
препоръчителни и могат да се
различават в зависимост от вашите
предпочитания.
Времената за готвене в таблиците
важат за приготвяне на 4 ястия. Ако
количеството храна е по-високо,
времената за приготвяне могат да
са по-дълги.
Ако размерът на храната е
различен от указания в таблиците,
времето за приготвяне може да се
промени.
•
Поставете вакуумиращите торбички
върху скарата, без да се застъпват.
11.4 Готвене във вакуум:
Месо
•
•
•
•
Вижте таблиците, за да избегнете
недоизпичане. Не използвайте
порции месо с по-голяма дебелина
от указаната в таблиците.
Времето за готвене от таблиците е
минималното необходимо време.
Времето за готвене може да се
увеличи в зависимост от личните
ви предпочитания.
Използвайте само месо без кости,
за да избегнете щети по
вакуумните торбички.
За по-добър вкус на птичите
филета, ги запържете преди и след
обработката във вакуум.
Говеждо
Храна
Плътност
на храната
Количество Температу‐
храна за 4
ра (°C)
човека (г)
Време (мин) Положение
на скарата
Говеждо фи‐ 4 см
ле, средно
изпечено
800
60
110 - 120
3
Говеждо фи‐ 4 см
ле, добре
изпечено
800
65
90 - 100
3
Телешко фи‐ 4 см
ле, средно
изпечено
800
60
110 - 120
3
Телешко фи‐ 4 см
ле, добре
изпечено
800
65
90 - 100
3
Агнешко / Дивеч
Храна
Плътност
на храната
Количество Температу‐
храна за 4
ра (°C)
човека (г)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Агнешко,
алангле
3 см
600 - 650
60
180 - 190
3
Агнешко,
3 см
средно изпе‐
чено
600 - 650
65
105 - 115
3
БЪЛГАРСКИ
35
Храна
Плътност
на храната
Количество Температу‐
храна за 4
ра (°C)
човека (г)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Глиган
3 см
600 - 650
90
60 - 70
3
Заек, без
кост
1,5 см
600 - 650
70
50 - 60
3
Храна
Плътност
на храната
Количество Температу‐
храна за 4
ра (°C)
човека (г)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Пилешки
фенер, без
кост
3 см
750
70
70 - 80
3
Патешки
гърди, без
кост
2 см
900
60
140 - 160
3
Пуешки гър‐
ди, без кост
2 см
800
70
75 - 85
3
Птиче месо
11.5 Готвене във вакуум:
Риба и морски дарове
•
•
Вижте таблиците, за да избегнете
недоизпичане. Не използвайте
порции риба с по-голяма дебелина
от указаната в таблицата.
Подсушете рибните филета с
хартиена кърпа преди да ги
•
поставите във вакуумната
торбичка.
Добавете чаша вода във
вакуумната торбичка, когато
приготвяте мидите.
Храна
Плътност на
храната
Количество
храна за 4 чо‐
века (г)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Поло‐
жение
на ска‐
рата
Филе от ципу‐
ра
4 филета 1 см
500
70
25
3
Филе от ципу‐
ра
4 филета 1 см
500
70
25
3
Сушена риба
2 филета 2 см
650
65
70 - 75
3
Кръгли миди
голям размер
650
60
100 - 110
3
1000
95
20 - 25
3
Миди с черуп‐
ки
36
www.aeg.com
Храна
Плътност на
храната
Количество
храна за 4 чо‐
века (г)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Поло‐
жение
на ска‐
рата
Скариди без
черупки
голям размер
500
75
26 - 30
3
1000
85
100 - 110
3
Октопод
Филе от пъ‐
2 филета 1,5
см
650
65
55 - 65
3
стърва 1)
Филе от сьом‐
3 см
800
65
100 - 110
3
га1)
1) За да предотвратите изтичане на протеин, натопете рибата в 10% солен разтвор (100 г сол в 1
литър вода) за 30 минути и подсушете с хартиена кърпа, преди да я поставите във вакуумната
торбичка.
11.6 Готвене във вакуум:
Зеленчуци
•
•
Ако се налага, обелете
зеленчуците.
Възможно е някои зеленчуци да
променят цвета си, след като сте ги
обелили и приготвили във вакуум.
•
За по-добри резултати, гответе
храната веднага, след като сте я
подготвили.
За запазване на цвета на артишока,
поставяйте го във вода с лимонов
сок, след като го почистите и
нарежете.
Храна
Плътност на хра‐
ната
Количество
храна за 4
човека (г)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Поло‐
жение
на
скара‐
та
Аспержи,
зелени
цяло
700 - 800
90
40 - 50
3
Аспержи,
бели
цяло
700 - 800
90
50 - 60
3
Тиквички
резени от 1 см
700 - 800
90
35 - 40
3
Праз лук
ленти или пръстени 600 - 700
95
40 - 45
3
Патладжан
резени от 1 см
700 - 800
90
30 - 35
3
Тиква
парчета с дебели‐
на 2 см
700 - 800
90
25 - 30
3
Пипер
ленти или четвър‐
тина
700 - 800
95
35 - 40
3
Целина
пръстени от 1 см
700 - 800
95
40 - 45
3
БЪЛГАРСКИ
37
Храна
Плътност на хра‐
ната
Количество
храна за 4
човека (г)
Температура
(°C)
Време
(мин)
Поло‐
жение
на
скара‐
та
Моркови
резени от 0,5 см
700 - 800
95
35 - 45
3
Корен от
целина
резени от 1 см
700 - 800
95
45 - 50
3
Копър
резени от 1 см
700 - 800
95
35 - 45
3
Картофи
резени от 1 см
800 - 1000
95
35 - 45
3
Сърцевина
от артишок
нарязани на че‐
твъртини
400 - 600
95
45 - 55
3
11.7 Готвене във вакуум:
Плодове и сладки
•
•
Обелете плодовете, извадете
семената и сърцевината, където е
необходимо
За запазване на цвета на ябълките
и крушите, поставяйте ги във вода
Храна
Плътност на храна‐
та
Праскова
•
с лимонов сок, след като ги
почистите и нарежете.
За по-добри резултати, гответе
храната веднага, след като сте я
подготвили.
Количество
храна за 4 чо‐
века (г)
Температура Време
(°C)
(мин)
По‐
ложе‐
ние
на
ска‐
рата
нарязани наполовина 4 плода
90
20 - 25
3
Слива
нарязани наполовина 600 г
90
10 - 15
3
Манго
нарязано на кубчета
от 2 х 2 см
2 плода
90
10 - 15
3
Нектарина нарязани наполовина 4 плода
90
20 - 25
3
Ананас
резени 1 см
600 г
90
20 - 25
3
Ябълка
нарязана на четири
4 плода
95
25 - 30
3
Круша
нарязани наполовина 4 плода
95
15 - 30
3
Ванилов
крем
по 350 г във всяка
торбичка
85
20 - 22
3
700 г
38
www.aeg.com
11.8 Овлажняване С Пара
ВНИМАНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на
уреда, докато функцията е
активирана. Може да
излезе пара.
Функцията е подходяща за всякакъв
вид храна – прясна и замразена.
Можете да я използвате за готвене,
затопляне, размразяване, варене или
бланширане на зеленчуци, месо, риба,
тестени изделия, ориз, царевица, грис
и яйца.
Можете да сготвите цялостно меню
наведнъж. За да сготвите правилно
всяко ястие, използвайте тези с
времена за готвене, които са почти
еднакви. Напълнете водосъдържателя
до максималното ниво. Поставете
ястията в правилния съд за готвене и
след това върху телените рафтовете.
Настройте разстоянието между
съдовете за готвене, за да може
парата да достигне до всяко от тях.
Стерилизация
•
•
•
С тази функция можете да
стерилизирате съдове (напр.
бебешки шишета).
Поставете чистите шишета по
средата на рафта на първото ниво.
Уврете се, че отворът е насочен
надолу под малък ъгъл.
Напълнете съдържателя с
максималното количество вода и
изберете продължителност от 40
минути.
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Артишок
99
50 - 60
2
Патладжан
99
15 - 25
2
Карфиол, цял
99
35 - 45
2
Карфиол, на ро‐ 99
зички
25 - 35
2
Броколи, цели
99
30 - 40
2
Броколи, на ро‐
99
13 - 15
2
Нарязани гъби
99
15 - 20
2
Грах
99
20 - 30
2
Резене
99
25 - 35
2
Моркови
99
25 - 35
2
Алабаш, на лен‐ 99
тички
25 - 35
2
Чушки, на лен‐
тички
99
15 - 20
2
Праз, на кръгче‐ 99
та
20 - 30
2
Зелен фасул
35 - 45
2
зички1)
99
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Маруля, на ро‐
зички
99
20 - 25
2
Брюкселско зе‐
ле
99
25 - 35
2
Червено цвекло
99
70 - 90
2
Черен овесен
корен
99
35 - 45
2
Целина, на куб‐
чета
99
20 - 30
2
Аспержи, зелен
99
15 - 25
2
Аспержи, бяло
99
25 - 35
2
Спанак, пресен
99
15 - 20
2
Белени домати
99
10
2
Бял боб
99
25 - 35
2
Савойско зеле
99
20 - 25
2
Тиквички, наря‐
зани
99
15 - 25
2
Боб, бланширан 99
20 - 25
2
Зеленчуци,
бланширани
15
2
Сушени варива, 99
накиснати (съ‐
отношение во‐
да/варива 2:1)
55 - 65
2
Зелен боб (кай‐
зер чушки)
99
20 - 30
2
Бяло и червено 99
зеле, на лентич‐
ки
40 - 45
2
Тиква, на кубче‐ 99
та
15 - 25
2
Кисело зеле
99
60 - 90
2
Сладки картофи 99
20 - 30
2
Домати
15 - 25
2
99
99
39
40
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Сладка цареви‐
ца на кочан
99
30 - 40
2
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
Гарнитури
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Кнедли с мая
99
25 - 35
2
Картофени кнед‐ 99
ли
35 - 45
2
Небелени карто‐ 99
фи, средно из‐
печени
45 - 55
2
Ориз (съотноше‐ 99
ние вода/ориз
35 - 45
2
Варени карто‐
99
фи, нарязани на
четвъртинки
35 - 45
2
Хлебни кнедли
99
35 - 45
2
Пресни талиате‐ 99
ле
15 - 25
2
Полента (кача‐
мак) (съотноше‐
ние на течност
3:1)
99
40 - 50
2
Булгур (съотно‐
шение вода/
булгур 1:1)
99
25 - 35
2
Кускус (съотно‐
шение вода/
кускус 1:1)
99
15 - 20
2
Шпецле (немски
вид паста)
99
25 - 30
2
Ароматен ориз
(съотношение
вода/ориз 1:1)
99
30 - 35
2
1:1)1)
БЪЛГАРСКИ
41
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Леща, червена
(съотношение
вода/леща 1:1)
99
20 - 30
2
Леща, кафява и
зелена (съотно‐
шение вода/
леща 2:1)
99
55 - 60
2
Оризов пудинг
(съотношение
мляко/ориз
2,5:1)
99
40 - 55
2
Пудинг от гри
99
(съотношение
мляко/грис 3,5:1)
20 - 25
2
1) Съотношението вода-ориз, може да се промени в зависимост от вида ориз.
Плодове
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Ябълкови резе‐
ни
99
10 - 15
2
Горещи плодове 99
10 - 15
2
Плодов компот
99
20 - 25
2
Течен шоколад
99
10 - 20
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Пъстърва,
прибл. 250 г
85
20 - 30
2
Скариди, пресни 85
20 - 25
2
Скариди, замра‐
зени
85
30 - 40
2
Филета от сьом‐
га
85
20 - 30
2
Сьомгова пъ‐
стърва, прибл.
1000 г
85
40 - 45
2
Риба
42
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Стриди "Сен
Жак"
99
20 - 30
2
Филе от калкан
80
15
2
Mесо
Храна
Температура (°C)
Време (мин) Положение на
скарата
Варена шунка 1000 г
99
55 - 65
2
Задушени пилешки
гърди
90
25 - 35
2
Пиле, задушено,
1000 - 1200 г
99
60 - 70
2
Телешко/свинско фи‐ 90
ле без крак, 800 1000 г
80 - 90
2
Каселер (пушено
свинско филе), заду‐
шен
90
70 - 90
2
Тафелшпиц (варено
телешко)
99
110 - 120
2
Наденички
80
15 - 20
2
Баварска телешка
80
наденица (бяла наде‐
ница)
20 - 30
2
Виенска наденица
20 - 30
2
80
Яйца
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Яйца, твърдо
сварени
99
18 - 21
2
Яйца, средно
сварени
99
12 - 13
2
Яйца, рохко сва‐
рени
99
10 - 11
2
БЪЛГАРСКИ
11.9 Турбо Грил и
Овлажняване С Пара
последователно
•
•
За да изпечете храната
първоначално, използвайте
функцията: Турбо Грил.
Поставете приготвените зеленчуци
и гарнитури в правилния готварския
Храна
съд за фурна и след това ги
поставете във фурната с печеното
ястие.
Оставете фурната да се охлади до
температура от 80 °C. За да
охладите фурната по-бързо,
оставете вратичката отворена на
първа позиция за приблизително 15
минути.
Стартирайте функцията:
Овлажняване С Пара. Гответе
всичко заедно, докато стане готово.
•
Когато комбинирате функции, можете
да готвите месо, зеленчуци и
гарнитури, едно след друго. Всички
ястия са готови за сервиране по едно
и също време.
43
•
Турбо Грил (първа стъпка: при‐
готвяне на месо)
Овлажняване С Пара (втора
стъпка: добавете зеленчуци)
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Темпера‐
тура (°C)
Време
(мин)
Положе‐
ние на
скарата
Говежда
печено 1
кг
Брюксел‐
ско зеле,
полента
(качамак)
180
60 - 70
месо: 1
99
40 - 50
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Свинско
печено 1
кг,
Картофи,
зеленчу‐
ци, сос
180
60 - 70
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
Телешко
печено 1
кг,
Ориз, зе‐
ленчуци
180
50 - 60
месо: 1
99
30 - 40
месо: 1
зеленчу‐
ци: 3
11.10 Настройка На Влажността - Висока Влажност
Храна
Температура (°C)
Крем / блат в от‐ 90
Време (мин)
Положение на скара‐
та
35 - 45
2
15 - 30
2
делни съдове1)
Печени яйца1)
90 - 110
44
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Ястия в глинени
90
40 - 50
2
Тънко филе от
риба
85
15 - 25
2
Дебело филе от
риба
90
25 - 35
2
Малка цяла ри‐
ба до 350 г
90
20 - 30
2
Цяла риба до
1000 г
90
30 - 40
2
Кнедли на фур‐
на
120 - 130
40 - 50
2
съдове1)
1) Оставете за още половин час при затворена врата.
11.11 Настройка На Влажността - Влага Средна
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Различни видо‐
ве хляб 500 1000 г
180 - 190
45 - 60
2
Хлебчета
180 - 200
25 - 35
2
Сладък хляб
160 - 170
30 - 45
2
Сладки печива
от тесто с мая
170 - 180
20 - 35
2
Сладки ястия на 160 - 180
фурна
45 - 60
2
Задушено месо
140 - 150
100 - 140
2
Свински ребра
140 - 150
75 - 100
2
Печено рибно
филе
170 - 180
25 - 40
2
Печена риба
170 - 180
35 - 45
2
БЪЛГАРСКИ
45
11.12 Настройка На Влажността - Ниска Влажност
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Свинско печено
1000 г
160 - 180
90 - 100
2
Говеждо печено
1000 г
180 - 200
60 - 90
2
Телешко печено 180
1000 г
80 - 90
2
Руло "Стефани", 180
сурово 500 г
30 - 40
2
Пушено свинско 160 - 180
филе 600-1000 г
(накиснете за 2
часа)
60 - 70
2
Пиле, 1 000 г
180 - 210
50 - 60
2
Патица 1500 2000 г
180
70 - 90
2
Гъска 3000 г
170
130 - 170
1
Запечени карто‐
фи
160 - 170
50 - 60
2
Макарони на
фурна
170 - 190
40 - 50
2
Лазаня
170 - 180
45 - 55
2
Готови за пече‐
не питки
200
15 - 20
2
Готови за пече‐ 200
не багети 40 - 50
г
15 - 20
2
Готови за пече‐
не френски
франзели 40 50 г, замразени
25 - 35
2
200
11.13 Възстановяване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Ястия в един
съд
110
10 - 15
2
46
www.aeg.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на скара‐
та
Паста
110
10 - 15
2
Ориз
110
10 - 15
2
Кнедли
110
15 - 25
2
11.14 Функция "Йогурт"
Използвайте тази функция, за да
приготвите кисело мляко.
Продукти:
• 1 л прясно мляко
• 250 г натурално кисело мляко
Приготвяне:
В случай, че използвате сурово мляко,
затоплете млякото до точката на
кипене и го оставете да се охлади до
40 °C. Смесете го с киселото мляко
след това и го напълнете в
бурканчета.
Смесете киселото с прясното мляко и
го прелейте в буркани за кисело
мляко.
Храна
Температура (°C)
Време (ч)
Положение на скара‐
та
Кисело мляко с
каймак
42
5-6
2
Полутвърдо ки‐
село мляко
42
7-8
2
11.15 Печене
•
•
•
•
Вашата фурна може да пече поразлично от досегашния ви уред.
Приспособете обичайните си
настройки (температура, време за
готвене) и нива на скарата според
стойностите в таблиците.
Производителят препоръчва да
използвате по-ниска температура
първия път.
Ако не можете да откриете
настройките за определена
рецепта, се ориентирайте по друга
подобна.
Можете да удължите времето за
печене с 10 – 15 минути, ако печете
кейкове на повече от едно ниво.
•
Кейкове и сладки с различни
височини първоначално невинаги
се запичат равномерно. Ако това се
случи, не променяйте настройката
на температурата. Различията се
изглаждат по време на печенето.
• При по-дългото време за печене,
можете да изключите фурната
приблизително 10 минути преди
края на времето за печене и да
използвате остатъчната топлина.
Когато готвите замразена храна,
тавите във фурната могат да се
изкривят по време на печене. Когато
тавите изстинат, изкривяването
изчезва.
БЪЛГАРСКИ
47
11.16 Съвети за печене
Резултати от печенето
Възможна причина
Отстраняване
Основата на кекса не се е
зачервила достатъчно.
Позицията на скарата е не‐ Поставете сладкиша на поправилна.
ниска скара.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде висока.
задайте малко по-ниска
температура на фурната.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Времето за печене е пре‐
калено кратко.
Задайте по-дълго време за
печене. Не можете да на‐
малите времето за пече‐
не като зададете по-ви‐
соки температури.
Сладкишът спада и става
клисав, недопечен или с
воднисти ивици.
Има прекалено много теч‐
ност в сместа.
Използвайте по-малко теч‐
ност. Внимавайте с време‐
ната за бъркане, особено
ако използвате универсал‐
ни миксери.
Сладкишът е прекалено
сух.
Температурата на фурната При следващото печене
е твърде ниска.
задайте по-висока темпе‐
ратура на фурната.
Сладкишът е прекалено
сух.
Времето за печене е пре‐
калено дълго.
Сладкишът се запича не‐
равномерно.
Температурата на фурната Задайте по-ниска темпера‐
е прекалено висока и вре‐ тура и по-дълго време за
мето за печене прекалено печене.
кратко.
Сладкишът се запича не‐
равномерно.
Сместа е разстлана нерав‐ Разстелете сместа равно‐
номерно.
мерно в тавата за печене.
При следващото печене
задайте по-кратко време
на печене.
Сладкишът не е готов за
Температурата на фурната При следващото печене
посоченото време за пече‐ е твърде ниска.
задайте малко по-висока
не.
температура на фурната.
11.17 Печене на едно ниво:
Сладкиши във форми
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Кръгъл кекс /
Бриош
Топъл Въздух
150 - 160
50 - 70
1
Пясъчен слад‐
киш / плодови
сладкиши
Топъл Въздух
140 - 160
70 - 90
1
48
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Fatless sponge
cake / Пандиш‐
пан без масло
Топъл Въздух
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Пандиш‐
пан без масло
Конвенционал‐ 160
но готвене
35 - 50
2
Блат – леко те‐
сто
Топъл Въздух
150 - 1601)
20 - 30
2
Блат – пандиш‐ Топъл Въздух
пан
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Топъл Въздух
Ябълков пай (2
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Конвенционал‐ 180
Ябълков пай (2 но готвене
форми Ø 20 см,
разположени
по диагонал)
70 - 90
1
Чийзкейк
60 - 90
1
Конвенционал‐ 170 - 190
но готвене
1) Предварително загрейте фурната.
Кейкове / сладки / хлебчета в тавички за печене
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Козунак пле‐
тен / във фор‐
ма на венец
Конвенционал‐
но готвене
170 - 190
30 - 40
3
Коледен кейк
Конвенционал‐
но готвене
160 - 1801)
50 - 70
2
Хляб (ръжен
хляб):
1. Първа част
на процеса
за печене.
2. Втора част
на процеса
за печене.
Конвенционал‐
но готвене
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
БЪЛГАРСКИ
49
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Кремки / Екле‐
ри
Конвенционал‐
но готвене
190 - 2101)
20 - 35
3
Бисквитено ру‐
ло
Конвенционал‐
но готвене
180 - 2001)
10 - 20
3
Кейк от масле‐ Топъл Въздух
но тесто с по‐
ръсени капки
от тестото (сух)
150 - 160
20 - 40
3
Маслен баде‐
Конвенционал‐
мов кекс /
но готвене
Сладки кексове
190 - 2101)
20 - 30
3
Плодови слад‐
киши (от тесто
с мая/смес за
Топъл Въздух
150 - 170
30 - 55
3
Конвенционал‐
но готвене
170
35 - 55
3
Плодов слад‐
Топъл Въздух
киш върху леко
тесто
160 - 170
40 - 80
3
Кейк с мая и
фина заливка
(напр. извара,
сметана, крем)
160 - 1801)
40 - 80
3
пандишпан) 2)
Плодови слад‐
киши (от тесто
с мая/смес за
пандишпан) 2)
Конвенционал‐
но готвене
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
Бисквити
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Курабийки от
леко тесто
Топъл Въздух
150 - 160
15 - 25
3
140
20 - 35
3
Short bread /
Топъл Въздух
Сладкиши от
маслено тесто /
тестени ивици
50
www.aeg.com
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Short bread /
Конвенционал‐
Сладкиши от
но готвене
маслено тесто /
тестени ивици
1601)
20 - 30
3
Сладки от пан‐
дишпанена
смес
Топъл Въздух
150 - 160
15 - 20
3
Сладкиши от
белтъци / це‐
лувки
Топъл Въздух
80 - 100
120 - 150
3
Сладки,Ядки/
Брашно
Топъл Въздух
100 - 120
30 - 50
3
Курабийки от
Тесто с мая
Топъл Въздух
150 - 160
20 - 40
3
Дребни сладки Топъл Въздух
от многолистно
тесто
170 - 1801)
20 - 30
3
Pула
Топъл Въздух
1601)
10 - 25
3
Pула
Конвенционал‐
но готвене
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Топъл Въздух
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Конвенционал‐
Малки кексчета но готвене
(20 броя/тава)
1701)
20 - 30
3
1) Предварително загрейте фурната.
11.18 Запеканки и огретени
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Макарони на
фурна
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
45 - 60
1
Лазаня
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
25 - 40
1
Зеленчуков
Турбо Грил
170 - 190
15 - 35
1
огретен 1)
БЪЛГАРСКИ
51
Храна
Функция
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Бегети със за‐
ливка от топе‐
но сирене
Топъл Въздух
160 - 170
15 - 30
1
Сладки суфле‐
та
Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
40 - 60
1
Рибни суфлета Конвенционал‐
но готвене
180 - 200
30 - 60
1
Пълнени зелен‐ Топъл Въздух
чуци
160 - 170
30 - 60
1
1) Предварително загрейте фурната.
11.19 Вентил.Ниска Т. Влажност
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Макарони на фурна
200 - 220
45 - 55
3
Запечени картофи
180 - 200
70 - 85
3
Мусака
170 - 190
70 - 95
3
Лазаня
180 - 200
75 - 90
3
Канелони
180 - 200
70 - 85
3
Хлебен пудинг
190 - 200
55 - 70
3
Оризов пудинг
170 - 190
45 - 60
3
Ябълков кекс, приготвен с
160 - 170
пандишпанова смес (кръгла
форма за кекс)
70 - 80
3
Бял хляб
55 - 70
3
190 - 200
11.20 Печене на няколко
нива
Използвайте функцията: Топъл
Въздух.
Кейкове/сладки/хлебчета в тавички за печене
Храна
Кремки/еклери
Температура
(°C)
Време (мин)
160 - 1801)
25 - 45
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
1/4
-
52
www.aeg.com
Храна
Сладкиш със
суха поръска
(щройсел)
Температура
(°C)
Време (мин)
150 - 160
30 - 45
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
1/4
-
1) Предварително загрейте фурната.
Бисквити/small cakes/малки кексчета/сладкиши/рула
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Курабийки от
леко тесто
150 - 160
Short bread /
Сладкиши от
маслено тесто/
тестени ивици
Положение на скарата
2 позиции
3 позиции
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Сладки от пан‐
дишпанена
смес
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Сладки от бел‐
тъци, целувки
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Сладки,ядки/
брашно
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Курабийки от
тесто с мая
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Дребни сладки 170 - 1801)
от многолистно
тесто
30 - 50
1/4
-
Pула
20 - 30
1/4
-
23 - 40
1/4
-
180
Small cakes /
1501)
Малки кексчета
(20 броя/тава)
1) Предварително загрейте фурната.
11.21 Пица Нагряване
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пица (тънка)
210 - 2301)2)
15 - 25
2
БЪЛГАРСКИ
53
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Пица (с много до‐
бавки)
180 - 200
20 - 30
2
Тартове
180 - 200
40 - 55
1
Спаначена пита
160 - 180
45 - 60
1
Запечени Яйца Със 170 - 190
Сирене
45 - 55
1
Швейцарски флан
170 - 190
45 - 55
1
Ябълков сладкиш,
покрит
150 - 170
50 - 60
1
Зеленчуков пай
160 - 180
50 - 60
1
Хляб без набухва‐
тели
210 - 2301)
10 - 20
2
Флан от многоли‐
стно тесто
160 - 1801)
45 - 55
2
Фламкухен (елзаски 210 - 2301)
специалитет, по‐
добен на пица)
15 - 25
2
Пироги (руски ва‐
риант на калцоне)
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Предварително загрейте фурната.
2) Използвайте дълбок съд.
11.22 Печене (на месо)
•
•
•
•
•
Използвайте съдове за печене,
които са термоустойчиви
(прочетете указанията на
производителя).
Може да печете парчета месо
директно в дълбоката тава за
печене (ако е налична) или на
скарата над дълбоката тава за
печене.
За печене на чисто месо (без
сланина и лой) използвайте съд с
похлупак. Така месото ще се запази
по-сочно.
Всички видове месо, които могат да
получат хрупкава коричка, може да
печете в тава без похлупак.
Препоръчваме в уреда да печете
месо и риба с минимално тегло 1
кг.
•
•
•
•
За да не загарят сосовете и
мазнините, които изпуска месото,
наливайте малко течност в
дълбоката тава за печене.
При необходимост обърнете
месото (след 1/2 - 2/3 от времето за
печене).
Докато печете големи късове месо
или птици, облейте ги няколко пъти
с пуснатите от тях сосове. Така ще
се изпекат още по-добре.
Може да деактивирате уреда
приблизително 10 минути преди
изтичане на времето за печене (на
месо) и да използвате остатъчната
топлина.
54
www.aeg.com
11.23 Таблици за печене на месо
Говеждо
Храна
Количе‐
ства
Функция
Температу‐ Време
ра (°C)
(мин)
Положение
на скарата
Задушено месо 1 - 1,5 кг
Конвенцио‐
нално го‐
твене
230
120 - 150
1
Говеждо пече‐
но или филе:
алангле
на см дебе‐
лина
Турбо Грил
190 - 2001)
5-6
1
Говеждо пече‐ на см дебе‐
но или филе:
лина
средно изпече‐
но
Турбо Грил
180 - 1901)
6-8
1
Говеждо пече‐
но или филе:
добре изпече‐
но
Турбо Грил
170 - 1801)
8 - 10
1
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
на см дебе‐
лина
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количества Функция
Плешка / врат / 1 - 1,5 кг
бут
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
1
Котлет / гърди
1 - 1,5 кг
Турбо Грил
170 - 190
30 - 60
1
Руло "Стефа‐
ни"
750 g - 1 kg
Турбо Грил
160 - 170
50 - 60
1
Свински джо‐
750 g - 1 kg
лан (предвари‐
телно сварен)
Турбо Грил
150 - 170
90 - 120
1
Телешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Телешко пе‐ 1
чено
Турбо Грил
160 - 180
90 - 120
1
Телешки
джолан
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
1.5 - 2
БЪЛГАРСКИ
55
Агнешко
Храна
Количество Функция
(кг)
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Агнешки
бут / Агнеш‐
ко печено
1 - 1.5
Турбо Грил
150 - 170
100 - 120
1
Агнешко фи‐ 1 - 1.5
ле
Турбо Грил
160 - 180
40 - 60
1
Дивеч
Храна
Количества Функция
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Еленско ме‐
со / заешко
бутче
до 1 кг
Турбо Грил
180 - 2001)
35 - 55
1
Филе от
елен
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐ 180 - 200
нално готве‐
не
60 - 90
1
Еленски бут
1,5 - 2 кг
Конвенцио‐ 180 - 200
нално готве‐
не
60 - 90
1
1) Предварително загрейте фурната.
Птиче
Храна
Количества Функция
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Порции пти‐
че месо
200 – 250 г
всяка част
Турбо Грил
200 - 220
30 - 50
1
Половин пи‐
ле
400 – 500 г
всяка част
Турбо Грил
190 - 210
40 - 50
1
Пиле, млада 1 - 1,5 кг
кокошка
Турбо Грил
190 - 210
50 - 70
1
Патица
1,5 - 2 кг
Турбо Грил
180 - 200
80 - 100
1
Гъска
3,5 - 5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 180
1
Пуйка
2,5 - 3,5 кг
Турбо Грил
160 - 180
120 - 150
1
Пуйка
4 - 6 кг
Турбо Грил
140 - 160
150 - 240
1
Риба (задушена)
Храна
Количество Функция
(кг)
Температу‐
ра (°C)
Време
(мин)
Положение
на скарата
Цяла риба
1 - 1.5
180 - 200
30 - 50
1
Турбо Грил
56
www.aeg.com
11.24 Единичен Грил
•
•
•
•
•
Винаги печете на грил със
зададена максимална температура.
Поставете рафта на позицията,
препоръчана в таблицата за
печене.
Винаги поставяйте тавата за
мазнина на първата позиция за
скара.
Печете на грил само плоски
парчета месо или риба.
Преди печене на грил винаги
подгрявайте фурната в
продължение на 5 минути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При печене на грил винаги
затваряйте вратичката на
фурната.
Единичен Грил
Храна
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
1-ва страна
2-ра страна
Печено говеж‐
до
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Говеждо филе
230
20 - 30
20 - 30
3
Свинско каре
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Телешка плеш‐ 210 - 230
ка
30 - 40
30 - 40
2
Агнешко каре
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Риба, цяла, 500 210 - 230
- 1000 г.
15 - 30
15 - 30
3/4
Двоен Грил
Храна
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
1-ва страна
2-ра страна
Burgers / Бургери
8 - 10
6-8
4
Свинско филе
10 - 12
6 - 10
4
Наденици
10 - 12
6-8
4
Филе / телешки стек 7 - 10
6-8
4
Toast / Препечени
филийки
1-3
1-3
5
Принцеси
6-8
-
4
11.25 Дълбоко Замразени Храни
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Замразена пица
200 - 220
15 - 25
2
БЪЛГАРСКИ
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
ААмерик. пица, за‐
мразена
190 - 210
20 - 25
2
Охладена пица
210 - 230
13 - 25
2
Пица снаксове, за‐
мразени
180 - 200
15 - 30
2
Полуфабрикати
190 - 210
15 - 25
3
Полуфабрикати
190 - 210
20 - 30
3
Картоф С Корич. /
Крокети
190 - 210
20 - 40
3
Картофи На Фурна
210 - 230
20 - 30
3
Лазаня / Канелони,
прясно
170 - 190
35 - 45
2
Замразена лазаня /
канелони
160 - 180
40 - 60
2
Сирене на фурна
170 - 190
20 - 30
3
Пилешки Крилца
180 - 200
40 - 50
2
57
Замразени готови ястия
Храна
Функция
Температура
(°C)
Пица, замразе‐
на
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Полуфабрика‐
Конвенционал‐
но готвене или
Турбо Грил
200 - 220
Бегети
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
Плодови слад‐
киши
Конвенционал‐
но готвене
според указа‐
според указа‐
3
нията на произ‐ нията на произ‐
водителя
водителя
ти 1) (300 - 600
г)
Време (мин)
Положение на
скарата
според указа‐
3
нията на произ‐
водителя
1) По време на готвене обръщайте пържените картофи 2 или 3 пъти.
11.26 Вентил. На Ниска
Темпер.
Използвайте тази функция за
приготвянето на немазни, крехки
парчета месо и риба с вътрешна
температура не повече от 65 °C. Тази
функция не е подходяща за рецепти
като задушено месо или тлъсто
печено свинско. Може да използвате
58
www.aeg.com
сензора за температурата, за да
осигурите нужната температура в
сърцевината (вижте таблицата към
"Сензор за температурата").
За първите 10 минути може да
зададете температурата на фурната
между 80 °C и 150 °C. Фабричната
настройка е 90 °C. След задаване на
температурата, фурната продължава
да готви на 80 °C. Не използвайте тази
функция за птиче месо.
Винаги, когато използвате
тази функция, гответе без
капак.
1. Запържете месото на тиган върху
плочата при много висока
настройка в продължение на 1 – 2
минути от всяка страна.
2. Поставете месото заедно с
горещата тава за печене на
скарата във фурната.
3. Поставете сензора за
температурата в месото.
4. Изберете функцията: Вентил. На
Ниска Темпер. и задайте
правилната температура и тази
във вътрешността.
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Печено говеж‐
до
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Говеждо филе
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Телешко пече‐
но
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Стекове
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.27 Консервиране
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте само буркани за
консервиране с еднаква големина,
каквито се предлагат на пазара.
Не използвайте буркани с капачка
на винт и скоба или метални кутии.
За тази функция използвайте
първата скара от дъното.
Не поставяйте върху тавата за
печене повече от шест
еднолитрови буркана за
консервиране.
•
Напълнете бурканите еднакво и
затворете със скоба.
Бурканите не трябва да се допират.
Налейте около 1/2 литра вода в
тавата за печене, за да има
достатъчно влага във фурната.
Когато течността в бурканите
започне да завира (след около 35 60 минути при еднолитрови
буркани), спрете фурната или
намалете температурата на 100 °C
(вж. таблицата).
Меки плодове
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
Ягоди / боровинки /
малини / зряло ца‐
риградско грозде
160 - 170
35 - 45
-
БЪЛГАРСКИ
59
Плодове с костилки
Храна
Температура (°C)
Круши / дюли / сини 160 - 170
сливи
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
35 - 45
10 - 15
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Консервиране до
Продължете да го‐
началото на поява твите при 100 °C
на мехурчета
(мин.)
(мин)
Моркови1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Краставици
160 - 170
50 - 60
-
Смесена туршия
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Алабаш / грах / ас‐
пержи
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Оставете във фурната, след като е изключена.
11.28 Сушене
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови расте‐
ния
60 - 70
Чушки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчуци за
подкиселяване
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
60
www.aeg.com
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
60 - 70
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Ябълкови резе‐ 60 - 70
ни
6-8
3
1/4
Круши
6-9
3
1/4
60 - 70
11.29 Xляб
Не се препоръчва предварително
загряване.
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на ска‐
рата
Бял Хляб
170 - 190
40 - 60
2
Багет
200 - 220
35 - 45
2
Баничка
180 - 200
40 - 60
2
Чабата
200 - 220
35 - 45
2
Ръжен Хляб
170 - 190
50 - 70
2
Черен хляб
170 - 190
50 - 70
2
Пълнозърнест хляб
170 - 190
40 - 60
2
Хлебчета
190 - 210
20 - 35
2
11.30 Таблица за сензор за температура
Говеждо
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Ребърце / Стек от филе: алангле
45 - 50
Ребърце / Стек от филе: средно изпечено 60 - 65
Ребърце / Стек от филе: добре изпечено
70 - 75
Свинско
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Плешка / шунка / свински врат
80 - 82
БЪЛГАРСКИ
61
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Котлет (плешка) / пушено свинско филе
75 - 80
Руло "Стефани"
75 - 80
Телешко
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Телешко печено
75 - 80
Телешки джолан
85 - 90
Овнешко / агнешко месо
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Овнешки бут
80 - 85
Овнешко филе
80 - 85
Агнешко печено / агнешки бут
70 - 75
Дивеч
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Филе от заек
70 - 75
Заешко бутче
70 - 75
Цял заек
70 - 75
Филе от елен
70 - 75
Еленски бут
70 - 75
Риба
Храна
Температура в сърцевината на храна‐
та (°C)
Сьомга
65 - 70
Пъстърви
65 - 70
11.31 Информация за
изпитателни лаборатории
Тестове за функцията: Овлажняване С
Пара.
Тестове според IEC 60350-1.
62
www.aeg.com
Храна
Контейнер Количе‐
(Gastronor ство (г)
m)
Положе‐
ние на
скарата
Темпе‐
ратура
(°C)
Време
(мин)
Забележки
Броколи1)
1 x 2/3 с
дупки
300
3
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
Броколи1)
2 x 2/3 с
дупки
2 x 300
2и4
99
13 - 15
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
Броколи1)
1 x 2/3 с
дупки
макс.
3
99
15 - 18
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
Замразен
грах
2 x 2/3 с
дупки
2 x 1500
2и4
99
Докато
темпе‐
ратура‐
та в найстудена‐
та точка
достигне
85 °C.
Поставете
тавичката
за печене
на първото
ниво за ска‐
ра.
1) Загрейте фурната предварително за 5 минути.
12. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
уреда с мека кърпа, гореща вода и
препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
подходящ почистващ препарат.
За почистване на дъното в случай
на варовиково натрупване
използвайте няколко капки оцет.
•
•
•
•
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте принадлежностите на
фурната след всяко ползване и ги
оставяйте да изсъхнат.
Използвайте мека кърпа с топла
вода и почистващ препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
БЪЛГАРСКИ
•
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
Подсушавайте фурната, когато
вътрешността е влажна след
употреба.
12.2 Препоръчителни
почистващи продукти
Не използвайте абразивни гъбички
или агресивни препарати. Може да
причини щети към емайлираните и от
неръждаема стомана части.
Може да закупите нашите продукти в
www.aeg.com/shop и в по-добрите
магазини.
12.3 Сваляне на носачите
на скарата
Преди обслужване се уверете, че
уредът е хладен. Съществува
опасност от изгаряния.
Преди да почистите уреда, отстранете
носачите на скарата.
1. Изтеглете носачите внимателно
нагоре и навън от предното
окачване.
1
3
2
2. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
3. Извадете носачите от задното
окачване.
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
12.4 Почистване С Пара
Почистете на ръка, колкото е
възможно.
Премахнете принадлежностите и
опорните шини на рафта, за да
почистите страничните стени.
63
Паро-почистващите функции
поддържат парното почистване на
кухината на уреда.
За по-добро изпълнение,
стартирайте почистващата
функция, когато уредът е
изстинал.
Указаното време е
свързано с
продължителността на
функцията и не включва
времето, нужно за
почистване на кухината от
потребителя.
Когато функцията Почистване на пара
работи, лампичката е изключена.
1. Напълнете водосъдържателя до
максималното ниво.
2. Изберете функцията Почистване
на пара от менюто: Почистване.
Почистване С Пара времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
a) Активирайте функцията.
b) След края на програмата
прозвучава звуков сигнал.
c) Докоснете някое сензорно
поле, за да деактивирате
сигнала.
Почистване С Пара Plus времетраенето на тази функция е
около 75 минути.
a) Напръскайте с подходящ
препарат по еднакъв начин във
вътрешността на фурната
върху емайлираните и метални
части.
Преди да започнете
процедурата по почистването,
уверете се че уредът е студен.
b) Активирайте функцията.
След около 50 минути, когато
първата част от програмата
завърши, ще прозвучи звуков
сигнал.
c) Натиснете
.
64
www.aeg.com
Това не е краят на
процедурата по
почистването.
Следвайте
съобщението на
дисплея за да
завършите
почистването.
d) Почистете вътрешната
повърхност на уреда с
неабразивна гъба. Може да
използвате топла вода или
препарати за фурна, за да
почистите вътрешността.
e) Натиснете
.
Финалната част на
процедурата започва.
Времетраенето на този етап е
около 25 минути.
3. Почистете вътрешната повърхност
на уреда с неабразивна гъба.
Може да използвате топла вода, за
да почистите вътрешността.
4. Отстранете остатъчната вода от
водосъдържателя.
След почистване, дръжте вратичката
на уреда отворена в продължение на
около 1 час. Изчакайте, докато уредът
изсъхне. За да увеличите скоростта на
изсушаване, можете да загреете
уреда с горещ въздух на 150 °C за
около 15 минути. Ще получите
максимален ефект от почистващата
функция, ако почистите уреда на ръка,
веднага след приключване на
функцията.
12.5 Напомняне За
Почистване
1. Премахнете капакът на
водосъдържателя. Повдигнете
капакът заедно с издутината отзад.
MA
X
2. Премахнете бента. Издърпайте го
от шкафът, докато щракне.
3. Измийте частите на
водосъдържателя във вашите
ръце. Използвайте чешмяна вода
и сапун.
Не използвайте
абразивни гъбички. Не
вкарвайте
водосъдържателя в
съдомиялна.
След като изчистите частите на
водосъдържателят, сглобете наново
водосъдържателят.
1. Вкарайте вътре бента. Бутнете го в
отделението.
2. Сглобете капакът. Първо
монтирайте предната закопчалка и
след това го бутнете към на
отделението.
MA
X
MA
X
Тази функция ви напомня, че
почистването е задължително и че
трябва да изпълните тази функция:
Почистване С Пара Plus
Можете да активирате / деактивирате
функцията: Напомняне За Почистване
в менюто: Основни Настройки.
12.6 Почистване на
отделението за водата
Отстранете отделението за водата от
уредът.
3. Монтирайте водосъдържателят
към уредът.
4. Бутнете водосъдържателят към
печката, докато се закачи.
БЪЛГАРСКИ
12.7 Система на
парогенератор - Отстр. На
Котл. Кам.
Когато парогенераторът работи, във
вътрешността има натрупване и
отлагане на варовик, поради
калциевото съдържание на водата.
Това може да предизвика негативен
ефект върху качеството на парата,
производителността на
парогенератора и качеството на
храната. За да избегнете това,
почистете веригата на парогенератора
от остатъчния камък.
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на пълната процедура
е около 2 часа.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете съда за печене/грил (на
месо) на първата позиция на
скарата.
.
2. Натиснете
3. Сложете 250 мл от веществото за
премахване на котлен камък във
водосъдържателя.
4. Напълнете останалата част от
водосъдържателя, докато се
напълни догоре.
5. Вкарайте водосъдържателя в
уреда.
.
6. Натиснете
Това активира първата част от
процедурата: Отстр. На Котл. Кам..
Времетраенето на тази
част е около 1 част и 40
минути.
7. В края на първата част изпразнете
съда за печене/грил (на месо) и го
сложете отново на позицията на
първия рафт.
8. Натиснете
.
9. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода.
65
Уверете се, че няма останал
почистващ препарат във
водосъдържателя.
10. Вкарайте водосъдържателя в
уреда.
11. Натиснете
.
Това активира втората част от
процедурата: Отстр. На Котл. Кам.. То
ще изплакне веригата на
парогенератора.
Времетраенето на тази
част е около 35 минути.
Премахнете съда за печене/грил (на
месо) след края на процедурата.
Ако функцията: Отстр. На
Котл. Кам. не е извършена
по правилният начин,
дисплеят ще покаже
съобщение, за да я
повторите.
Ако уредът е влажен и мокър,
забършете го със сух парцал.
Оставете уреда да изсъхне напълно,
като оставите вратичката отворена.
12.8 Напомняне за
отстраняване на котлен
камък
Има две напомняния за отстраняване
на котлен камък, които ви напомнят да
извършите функцията: Отстр. На Котл.
Кам.. Тези напомняния се активират
при всяко изключване на уреда.
Слабото напомняне, ви напомня и
препоръчва да извършите цикълът за
отстраняване на котлен камък.
Силното напомняне ви задължава да
извършите отстраняването на котлен
камък.
Ако не отстраните
котления камък от уредът,
когато силното напомняне
е включени, не можете да
използвате функциите за
пара.
Не можете да изключите
напомнянето за
отстраняване на котлен
камък.
66
www.aeg.com
12.9 Система на
парогенератор - Изплакване
Премахнете всички принадлежности.
Изберете функцията от менюто:
Почистване. Потребителският
интерфейс ще ви преведе през
процедурата.
Времетраенето на тази функция е
около 30 минути.
4. Хванете вратичката с ръце от
двете страни и я издърпайте от
уреда под ъгъл нагоре.
5. Поставете вратичката с външната
страна надолу върху мека кърпа
на стабилна повърхност. Това ще
предотврати драскотини.
6. Хванете рамката в горната част на
вратичката (B) от двете й страни и
натиснете навътре, за да
освободите езичето.
Светлината на тази функция е
изключена.
1. Поставете тавичката за печене на
първото ниво за скара.
2
.
2. Натиснете
3. Напълнете водосъдържателя с
прясна вода.
B
4. Натиснете
.
Премахнете тавата за печене след
края на процедурата.
12.10 Изваждане и
монтиране на вратичката
1
7. Издърпайте рамката на вратичката
към себе си, за да я извадите.
8. Хванете стъклените панели в
горния край един по един и ги
извадете нагоре от водача.
Можете да отстраните вратичката и
вътрешните стъклени панели, за да я
почистите. Броят на стъклените
панели е различен за различните
модели.
ВНИМАНИЕ!
Внимавайте, когато
сваляте вратичката от
уреда. Вратичката е тежка.
1. Отворете вратичката напълно.
2. Натиснете докрай закрепващите
лостчета (А) на двете панти на
вратичката.
A
A
3. Затворете вратичката на фурната
до първото възможно положение
за отваряне (под ъгъл от около
70°).
9. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато приключите с почистването,
изпълнете стъпките по-горе в обратна
последователност. Поставете първо
по-малкия панел, после по-големия и
вратичката.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че стъклата са
поставени на правилните
места, иначе повърхността
на вратичката може да
прегрее.
12.11 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
БЪЛГАРСКИ
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Горната лампа
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
67
2. Отстранете металния пръстен и
почистете стъкления капак.
3. Сменете лампичката с подходяща
300 °C термоустойчива лампичка.
4. Поставете металния пръстен на
стъкления капак.
5. Монтирайте стъкления капак.
Странична лампичка
1. Извадете опората на левия рафт,
за да получите достъп до
лампичката.
2. Използвайте отвертка тип "звезда
20", за да свалите капака.
3. Свалете и почистете металната
рамка и уплътнението.
4. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
5. Поставете металната рамка и
уплътнението. Затегнете
винтовете.
6. Поставете левия носач на скарата.
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Не можете да активирате
или работите с фурната.
Фурната не е свързана към Проверете дали фурната е
електрозахранването или
свързана правилно към
е свързана неправилно.
електрозахранването (виж‐
те диаграмата за свързва‐
не).
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки
не са зададени.
Уверете се, че настройките
са правилни.
Фурната не нагрява.
Активирано е автоматич‐
ното изключване.
Вижте "Автоматично из‐
ключване".
68
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Функцията "Защита за де‐
ца" е включена.
Вижте "Използване на За‐
щита за деца".
Фурната не нагрява.
Вратата не е правилно за‐
творена.
Затворете напълно вратич‐
ката.
Фурната не нагрява.
Бушона е изгърмял.
Проверете дали предпази‐
телят е причина за неиз‐
правността. Ако предпази‐
телите продължават да па‐
дат, се обадете на квали‐
фициран електротехник.
Лампата не функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Екранът показва F111.
Жакът на сензора за тем‐
пература в сърцевината не
е правилно монтиран в
гнездото.
Поставете жака на сензора
за температура в сърцеви‐
ната възможно по-навътре
в гнездото.
Дисплеят показва код за
грешка, който не е упоме‐
нат в тази таблица.
Има електрическа повре‐
да.
•
•
Изключете уреда по‐
средством предпазите‐
ля на жилището или
предпазния прекъсвач
на таблото, след което
го включете отново.
Ако екранът отново по‐
казва същото съобще‐
ние за грешка, свърже‐
те се с отдела за обс‐
лужване на клиенти.
Пара и кондензация се от‐
лагат по храната и във въ‐
трешността на фурната.
Във фурната са оставяни
Не оставяйте ястията във
ястия за твърде дълго вре‐ фурната за повече от 15 ме.
20 минути след края на го‐
твенето.
Уредът не задържа водо‐
съдържателя след като го
поставите.
Не сте сглобили капакът
на водосъдържателя пра‐
вилно.
Сглобете капакът на водо‐
съдържателя правилно.
От водосъдържателя ще
Не сте сглобили капакът
излиза вода след като го
на водосъдържателя пра‐
пренесете или поставите в вилно.
уреда.
Сглобете капакът на водо‐
съдържателя правилно.
От водосъдържателя ще
Сглобили сте устройството
излиза вода след като го
за разбиване на вълни не‐
пренесете или поставите в правилно.
уреда.
Сглобете правилно устрой‐
ството за разбиване на
вълни в корпуса на водо‐
съдържателя.
БЪЛГАРСКИ
69
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Уредът не задържа водо‐
съдържателя след като го
натиснете на капака.
Не сте натиснали напълно
корпуса на водосъдържа‐
теля.
Поставете корпуса на во‐
досъдържателя като го на‐
тиснете докато не достигне
края.
Водосъдържателят е тру‐
ден за почистване.
Не сте премахнали капака Вж. "Почистване на водо‐
и устройството за разбива‐ съдържателя".
не на вълни.
Премахването на котления Имало е спиране на тока.
камък е прекъснато преди
края.
Повторете процеса.
Премахването на котления Функцията беше спряна от
камък е прекъснато преди потребителя.
края.
Повторете процеса.
Няма вода в съда за пече‐ Не сте напълнили водосъ‐ Проверете дали има нали‐
не/грил след премахването държателя до максимално‐ чен препарат за премахва‐
на котления камък.
то ниво.
не на котления камък / во‐
дата в корпуса на водосъ‐
държателя.
Повторете процеса.
Има мръсна вода по до‐
Съдът за печене/грил е по‐
лната част на вътрешност‐ зициониран грешно в ска‐
та след премахване на кот‐ рата.
ления камък .
Премахнете останалата
вода и препарата за пре‐
махване на котлен камък
от долната част на фурна‐
та. Поставете съда за пе‐
чене/грил (на месо) на
първата позиция на скара‐
та.
Функцията за почистване е Имало е спиране на тока.
прекъсната преди края.
Повторете процеса.
Функцията за почистване е Функцията беше спряна от
прекъсната преди края.
потребителя.
Повторете процеса.
Има твърде много вода в
долната част на вътреш‐
ността след края на функ‐
цията за почистване.
Напръскахте уредът с
твърде много от препарата
преди активирането на ци‐
къла на почистване.
Покрийте всички части на
вътрешността с тънък слой
от препарата. Напръскайте
по равно с препарата.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Първоначалната темпера‐ Повторете цикъла. Старти‐
тура на функцията за почи‐ райте цикъла, когато уреда
стване с пара е била пре‐
е студен.
калено висока.
70
www.aeg.com
Проблем
Възможна причина
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали стра‐
Премахнете страничните
ничните мрежи преди стар‐ мрежи от уреда и повторе‐
тирането на процеса на по‐ те функцията.
чистване. Те могат да пре‐
хвърлят топлина към сте‐
ните и да намалят произ‐
водителността.
Процедурата по почиства‐
не на работи правилно.
Не сте премахнали при‐
надлежностите от уреда
преди стартирането на
процеса на почистване. Те
могат да изложат на риск
цикъла на парата и да на‐
малят производителност‐
та.
13.2 Данни за обслужване
Отстраняване
Премахнете принадлежно‐
стите от уреда и повторете
функцията.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
14. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
14.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
AEG
Идентификация на модела
BS836480EM
BS836480PM
BS836480RM
Индекс на енергийна ефективност
81.2
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, конвенционален режим
1.09 kWh/цикъл
БЪЛГАРСКИ
Консумация на енергия със стандартно натовар‐
ване, засилен вентилационен режим
0.69 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
70 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
14.2 Икономия на енергия
Уредът съдържа функции,
които ви позволяват да
икономисвате енергия при
ежедневното готвене.
Общи съвети
Уверете се, че вратичката на фурната
е затворена правилно, когато уредът
работи и я дръжте затворена
възможно най-дълго по време на
готвенето.
Използвайте метални съдове, за да
подобрите енергоспестяването.
При възможност не загрявайте
предварително фурната, преди да
поставите храната вътре.
Когато готвенето е с времетраене, подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минималната 3 – 10 минути преди края
на зададеното времетраене, в
зависимост какво е то. Храната
продължава да се готви,
благодарение на остатъчната топлина
във фурната.
Използвайте остатъчната топлина, за
да затопляте други храни.
BS836480EM
47.0 кг
BS836480PM
44.0 кг
BS836480RM
44.0 кг
71
Готвене с вентилатор
При възможност използвайте
функциите за готвене с вентилатор, за
да спестите електроенергия.
Остатъчна топлина
Ако програма с избор на Времетр. или
Приключв. е активирана и времето за
готвене е повече от 30 минути,
нагряващите елементи се деактивират
автоматично 10% по-бързо при някой
функции на фурната.
Вентилаторът и лампичката
продължават да работят.
Подгряване на храна
Изберете най-ниската възможна
температурна настройка, за да
използвате остатъчната топлина и да
поддържате ястията топли. На
дисплея се показва индикатора на
остатъчната топлина и температурата.
Готвене с изключена лампичка
Деактивирайте лампичката по време
на готвене и я активирайте само при
необходимост.
Вентил.Ниска Т. Влажност
Функция разработена за пестене на
енергия по време на готвене. Тя
работи по начин, по който
температурата във вътрешността на
фурната се различава от
температурата, изписана на дисплея,
по време на готвене и времето за
готвене може да се различава в
сравнение с други програми.
72
www.aeg.com
Когато използвате Вентил.Ниска Т.
Влажност, лампата автоматично се
изкл. след 30 секунди.
Може да включите лампата отново, но
това действие ще намали
прогнозираното енергоспестяване.
15. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
*
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
73
74
www.aeg.com
БЪЛГАРСКИ
75
867325338-C-472016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement