AEG BS836480PM User manual

AEG BS836480PM User manual
PROCOMBI ® PLUS
BS836480EM
BS836480PM
BS836480RM
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA........................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS......................................................................................... 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.............................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS................................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.......................................................................10
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS...................................................................................... 11
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.......................................................................................25
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS............................................................................... 26
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS............................................................................................26
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...................................................................................28
11. PATARIMAI............................................................................................................ 30
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA...................................................................................... 59
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS............................................................................................. 63
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................... 66
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią informaciją:
modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
Prietaise įrengta elektrinė aušinimo
sistema. Ji privalo veikti esant
elektros srovės maitinimui.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
5
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.aeg.com
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami prietaiso
dureles. Garai gali išsiveržti.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
•
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.8 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
6
4
10
3
7
2
8
1
9
3.2 Priedai
Grotelės
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Kalkių nuosėdų šalinimas nuo
vandens išleidimo vamzdžio
9 Išimama lentynėlė
10 Lentynėlės padėtys
1
2
3
4
5
6
7
8
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Konditerinis padėklas
≤ 5 kg
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Bandelėms, riestainiams ir mažiems
kepiniams. Tinka garų funkcijoms.
Paviršiaus išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui.
Kepimo termometras
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
7
8
www.aeg.com
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Ištraukiami bėgeliai
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei).
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje (pvz., ryžiai,
polenta, makaronai).
Skirti lentynoms ir skardoms.
Garinimo rinkinys
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
-
Funkcija
Pastaba
Valdymo Skydelis Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTA/ IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
LIETUVIŲ
Jutiklio
laukas
3
4
Funkcija
Pastaba
Kaitinimo Funkci‐
jos arba „Vario‐
Guide“
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasirinktu‐
mėte kaitinimo funkciją arba meniu „VarioGuide“.
Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad perjungtu‐
mėte meniu: Kaitinimo Funkcijos, „VarioGuide“.
Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę, lieskite
lauką 3 sekundes. Lemputę taip pat galite įjungti,
kai prietaisas yra išjungtas.
Mėgstamiausios
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasi‐
rinkti.
9
Temperatūros pa‐ Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
sirinkimas
esama temperatūra. Lieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Greita‐
sis Įkaitinimas.
5
Mygtukas žemyn
6
Naršyti žemyn meniu.
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
7
GERAI
8
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
Grįžimo mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atidaryti
pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikykite 3
sekundes.
9
10
11
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laik‐
matį arba funkcijas: Funkcijų Užraktas, Mėgsta‐
miausios, Kaitinti + Palaikyti, Set + Go. Taip pat
galite pakeisti kepimo termometro nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją Laikmatis.
4.2 Valdymo Skydelis
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
10
www.aeg.com
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko Parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo truk‐
mę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo Įkaitinimo Indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės Svorio Progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima pa‐
keisti.
Kaitinti + Palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
arba
1. Spauskite
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
5.3 Vandens kietumo lygio
nustatymas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo,
privaloma nustatyti vandens kietumo lygį.
LIETUVIŲ
Toliau lentelėje parodomas vandens
kietumo intervalas su atitinkamomis
Vandens kietumas
11
kalkių nuosėdomis (mmol/l) ir vandens
kokybė.
Kalkių nuosėdos
(mmol/l)
Kalkių nuosėdos
(mg/l)
Vandens ka‐
tegorija
Klasė
dH
1
0–7
0–1,3
0–50
Minkštas
2
7–14
1,3–2,5
50–100
Vidutiniškai
kietas
3
14–21
2,5–3,8
100–150
Kietas
4
daugiau nei
21
daugiau nei 3,8
daugiau nei 150
Labai kietas
Kai vandens kietumo vertė viršija
nurodytas lentelėje, į vandens stalčių
pilkite vandenį iš butelių.
1. Į orkaitę įdėkite keturių spalvų
juostelę, pristatytą su garinimo
rinkiniu.
2. Maždaug 1 sekundei pamerkite
juostelės reagavimo sritis į vandenį.
Nekiškite juostelės po tekančiu
vandeniu!
3. Papurtykite juostelę, kad
pašalintumėte vandens perteklių.
4. Po 1 minutės patikrinkite vandens
kietumą pagal toliau pateiktą lentelę.
Reagavimo sričių spalvos pradės
keistis po 1 minutės. Neatsižvelkite į
tai matavime.
5. Nustatykite vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai.
Patikros juostelė
Patikros juostelė
Vandens kietumas
2
3
4
Juodi kvadratėliai lentelėje atitinka
raudonus kvadratėlius patikros
juostelėje.
Galite keisti vandens kietumą meniu:
Pagrindiniai Nustatymai / Vandens
kietumas.
Po maitinimo išjungimo jums pakartotinai
nereikės nustatyti vandens kietumo lygio.
Vandens kietumas
1
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
paspausdami mygtuką
.
12
www.aeg.com
6.2 Meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Sim‐
bolis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kaitinimo Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Kepimas vakuume
Turi kaitinimo funkciją ir automatinių programų są‐
rašą.
Receptai
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Valymas
Pateikiamas valymo programų sąrašas.
Pagrindiniai Nustatymai
Naudojamas prietaiso sąrankai nustatyti.
Specialios Funkcijos
Pateikiamas papildomų kaitinimo funkcijų sąra‐
šas.
„VarioGuide“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės nuosta‐
tos daugybei patiekalų. Pasirinkite patiekalą ir
pradėkite maisto gaminimo procesą. Nurodyta
temperatūra ir trukmė yra tik orientacinio pobū‐
džio siekiant geresnių rezultatų ir jas galima kore‐
guoti. Jos priklauso nuo receptų, naudojamų ing‐
redientų kokybės ir kiekio.
Papildomas meniu: Pagrindiniai Nustatymai
Sim‐
bolis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko Parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, ekrane rodomas
esamas laikas.
Greitasis Įkaitinimas
Kai ĮJUNGTA, ši funkcija sutrumpina įkaitinimo
laiką.
Set + Go
Nustatyti funkciją ir ją suaktyvinti vėliau paspau‐
dus bet kurį valdymo skydelio simbolį.
Kaitinti + Palaikyti
Išlaiko paruoštą maistą šiltą 30 minučių pasibai‐
gus maisto gaminimo ciklui.
Laiko Pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano Kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano Ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
LIETUVIŲ
Sim‐
bolis
13
Papildomas meniu
Aprašas
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio Garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų Signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų Signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Vandens kietumas
Nustatomas vandens kietumo lygis (1–4).
Priminimas Apie Valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
DEMO režimas
Aktyvavimo / išjungimo kodas: 2468
Aptarnavimas
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Gamyklos Nustatymai
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Papildomas meniu:
Kepimas vakuume
Šis metodas prasidėjo nuo Sous-vide
technologijos, kuri prancūzų kalba reiškia
Simbolis
„vakuume“. Pavadinimas reiškia
gaminimo metodą sandariuose
vakuumuotuose plastikiniuose
maišeliuose žemoje temperatūroje.
Meniu elementas
Aprašas
Kepimas vakuume
Naudojami garai mėsai, žuviai, jūros gėry‐
bėms, daržovėms ir vaisiams. Nustatykite
50–95 °C temperatūrą.
Kepimo vakuume receptai
Pateikiamas automatinių programų sąra‐
šas.
Kepimo vakuume „VarioGui‐
de“
Pateikiamos rekomenduojamos orkaitės
nuostatos daugybei patiekalų. Pasirinkite
patiekalą ir pradėkite maisto gaminimo pro‐
cesą. Nurodyta temperatūra ir trukmė yra
tik orientacinio pobūdžio siekiant geresnių
rezultatų ir jas galima koreguoti. Jos pri‐
klauso nuo receptų, naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
14
www.aeg.com
6.4 Papildomas meniu: Valymas
Simbolis
Meniu elementas
Aprašas
Valymas Garais
Prietaiso valymo procesas, kai jis nestipriai
užterštas ir nenaudotas kelis kartus.
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garų generatoriaus sistemos likusių kalkių
valymo procesas.
Praplovimas
Garų generatoriaus sistemos plovimo ir va‐
lymo procesas po dažno garų funkcijų nau‐
dojimo.
Papildomas Valymas Garais
Įsisenėjusių nešvarumų valymo procesas
naudojant orkaitės valiklį.
6.5 Kaitinimo Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro Srautas
Kepti vienu metu trijose lentynų padėtyse ir mais‐
tui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tem‐
peratūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitini‐
mas.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, ku‐
riems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus
pagrindo. Nustatykite 20–40 °C žemesnę tempe‐
ratūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Kepimas Žemoje Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis + viršutinis kaiti‐ Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
nimas
Šaldytas Maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams ar blyneliams su įdaru.
Mažasis Kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Didysis Kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip
pat tinka apkepams ir skrudinti.
Apatinis Kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
15
Naudojimo sritis
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pa‐
vyzdžiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildy‐
mo trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto pro‐
dukto kiekio ir dydžio.
Drėgnas Karštas Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi
būti naudojama pagal maisto gaminimo lenteles,
kad būtų pasiektas norimas maisto gaminimo re‐
zultatas. Išsamesnę informaciją apie rekomen‐
duojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse. Ši
funkcija buvo naudojama energijos vartojimo efek‐
tyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN
60350-1.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Duona
Naudokite šią funkciją duonai ir bandelėms kepti ir
gausite labai gerus, profesionalius rezultatus traš‐
kumo, spalvos ir plutelės blizgesio atžvilgiu.
Drėgnas Maisto Gamini‐ Galite pasirinkti iš trijų neautomatinių maisto ga‐
mas
minimo funkcijų su skirtingu drėgmės kiekiu. Vei‐
kiant šioms funkcijoms, naudojami garai ir karštas
oras. Jos apima maisto gaminimą naudojant skir‐
tingą garų kiekį.
Kepimas Garuose
Daržovėms, garnyrui ar žuviai gaminti garuose.
Papildomas meniu Drėgnas Maisto Gaminimas
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Maža Drėgmė
Funkcija tinka mėsai, paukštienai, orkaitėje gami‐
namiems patiekalams ir troškinimui orkaitėje. Dėl
garų ir karščio mėsa pasidaro minkšta ir sultinga,
o jos paviršius apskrunda.
Vidutinė Drėgmė
Ši funkcija tinka mėsos troškinimui bei duonai ir
saldžiai mielinei tešlai. Dėl garų ir karščio mėsa
pasidaro sultinga ir minkšta, o mielinės tešlos ke‐
piniai – traškūs ir blizgaus paviršiaus.
Didelė Drėgmė
Ši funkcija tinka gaminti delikatesinius patiekalus,
pavyzdžiui, saldžius padažus, apkepus, paštetus
ir žuvį.
16
www.aeg.com
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.6 Specialios Funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Šilumos Palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms pašildyti patiekiant maistą.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti. Naudojant
šią funkciją lemputė yra išjungta.
Tešlos Kėlimas
Garų drėkinamasis poveikis pagerina ir paspartina
tešlos kėlimą, apsaugo nuo paviršių išdžiūvimo ir
išlaiko tešlą elastinga.
Pašildymas Garais
Pašildant maistą garuose neišdžiūsta jo paviršius.
Karštis švelniai ir vienodai pasiskirsto, todėl atku‐
riamas kaip ką tik pagaminto maisto skonis ir kva‐
pas. Ši funkcija gali būti naudojama maistui šildyti
tiesiai lėkštėje. Tuo pačiu metu galite šildyti dau‐
giau nei vieną lėkštę, naudodami skirtingas len‐
tynų padėtis.
LIETUVIŲ
6.7 Papildomas meniu
„VarioGuide“
Patiekalas
Viščiukų sparneliai,
atvėsinti
Maisto kategorija: Žuvis/Jūros Gėrybės
Patiekalas
Viščiukų sparneliai,
šaldyti
Kepta žuvis
Žuvų Piršteliai
Viščiukų šlaunelės,
atvėsintos
Plona žuvies filė
Stora žuvies filė
Viščiukas
Žuvies filė, šaldyta
Žuvis
Virta viščiuko krūti‐
nėlė
Žuvis, troškinta ga‐
ruose
Viščiukas, perpjau‐
tas pusiau
Žuvelės, keptos ant
grotelių
Viščiukas
Žuvis, kepta ant
grotelių
Upėtakis
Krevetės
Midijos
Lašišos filė
Antis
-
Žąsis
-
Kalakutas
-
Maisto kategorija: Mėsa
Patiekalas
Lašiša
Krevetės, šviežios
Krevetės, šaldytos
Virtos Jautienos
Kepsnys
Jautiena
Troškinta mėsa
Mėsos Ruletas
-
Su Krauju
Maisto kategorija: Paukštiena
Patiekalas
Su Krauju
Viščiuko/Kalakuto
Krūtinėlė
-
Viščiuko/Kalakuto
-
Krūtinėlė
Viščiukų šlaunelės,
šaldytos
Visa maža žuvis
Žuvis, kepta ant
grotelių
Lašiša
17
Jautienos Kepsnys
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Gerai Iškeptas
18
www.aeg.com
Patiekalas
Patiekalas
Triušiena
• Kiškio šlaunelė
• Kiškio nugarinė
• Kiškio nugarinė
Su Krauju
Skandinaviška Jau‐
tiena
Vidutiniškai Iškep‐
tas
Gerai Iškeptas
Plonos Dešrelės
Žvėriena
Šonkauliukai
Virta kiaulės koja
Kepta žvėriena
Kumpis
Žvėrienos nugarinė
Kiaulienos nugarinė
Kiaulienos nugarinė
Kiauliena
Kiaulienos nugari‐
nė, rūkyta
Kiaulienos nugari‐
nė, virta
Kiaulienos Sprandi‐
nė
Kiaulės Mentė
Kepta kiauliena
Virtas Kumpis
Veršiuko Koja
Veršiena
Veršienos nugarinė
Maisto kategorija: Patiekalai Orkaitėje
Patiekalas
Lazanija
Makaronai
-
Bulvių Plokštainis
-
Daržovių apkepas
-
Saldūs Patiekalai
-
Maisto kategorija: Pica/Apkepas Su Įdaru
Patiekalas
Plonapadė pica
Pica su papildomu
garnyru
Ėriuko koja
Pica, šaldyta
Kepta aviena
Ėrienos nugarinė
-
Lazanija / įdaryti
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
Kepta veršiena
Aviena
Elniena
• Elnienos kumpis
• Stirnienos / el‐
nienos nugarinė
Pica
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Amerikietiška pica,
šaldyta
Pica, atvėsinta
Picos užkandžiai,
šaldyti
Ėriuko koja, viduti‐
niškai iškepta
Karštas sumuštinis
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Patiekalas
Tarte Flambée
-
Pikantiškas šveica‐
riškas pyragas
-
Quiche Lorraine
-
Pikantiškas Apke‐
pas
-
Maisto kategorija: Tortai/Tešlainiai
Patiekalas
Riestainis
-
Amerikietiškas
obuolių pyragas
-
Biskvitinis Pyragas
-
Obuolių Pyragas
-
Varškės Pyragas
-
Sviestinė Bandelė
-
Maderos Keksas
-
Tortas
-
Obuolių pyragas,
šaldytas
Pyragas skardoje
Migdolų Pyragas
-
Keksiukai
-
Tešla
-
Smėlio Juostelės
-
Pyragaičiai Su Kre‐
mu
-
Sluoksn. Tešlos Ke‐ piniai
Eklerai
-
Migdoliniai Sausai‐
niai
-
Trapios Tešlos Sau‐ sainiai
-
Raugas
Mielinė Tešla
Varškės Pyragas
Skardoje
-
Šokoladiniai Sau‐
sainėliai
-
Biskvitinis Vyniotinis Mielinis Pyragas
-
Trupininis Pyragas
-
Cukrinis Pyragas
Smėlio Juostelės
Apkepo Pagrindas
Biskvitinis Pyrago
Pagrindas
Trapios Tešlos Vai‐
sių Tarta
Vaisių Apkepas
Saldus šveicariškas pyragas
Kalėdinis Pyragas
19
Biskvitinis Vaisių
Pyragas
Mielinė Tešla
Maisto kategorija: Duona/Bandelės
Patiekalas
Bandelės
Bandelės
Bandelės, keptos
Bandelės, šaldytos
Čiabata
Prancūziškasis Ba‐
tonas
Prancūziškasis ba‐
tonas, apkeptas
Prancūziškasis ba‐
tonas, šaldytas
20
www.aeg.com
Patiekalas
Duona
Patiekalas
Riestė
Baklažanas
-
Balta Duona
Pankoliai
-
Mielinė Pynutė
Artišokai
-
Juoda Duona
Burokėliai
-
Ruginė Duona
Valgomoji Gelteklė
-
Viso Grūdo Duona
Kaliaropių Juostelės -
Nerauginta Duona
Baltos Pupelės
-
Duona / bandelės,
šaldytos
Savojinis Kopūstas
-
Maisto kategorija: Daržovės
Patiekalas
Smulkinti Brokoliai
-
Nepjaustyti brokoliai Smulkinti Žiediniai
Kopūstai
-
Maisto kategorija: Pudingai/Vyniotiniai
Patiekalas
Plakti Kiaušiniai
-
Karamelės Deser‐
tas
-
Vyniotinis
Minkštai virti kiauši‐
niai
Nepjaustyti žiediniai kopūstai
Morkos
-
Kiaušiniai
Vidutiniškai virti
kiaušiniai
Cukinijų Griežinėliai -
Kietai virti kiaušiniai
Žalieji šparagai
-
Kepti kiaušiniai
Baltieji šparagai
-
Paprikos Juostelės
-
Patiekalas
Švieži špinatai
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
-
Porų Žiedai
Gruzdintos bulvy‐
tės, stambiai pjaus‐
tytos
-
Gruzdintos bulvy‐
tės, šaldytos
-
Kroketai
-
Keptos Bulvytės
-
Paskrudintos Bul‐
vės
-
Šparaginės Pupelės Grybų Griežinėliai
-
Pomidorai Be Ode‐
lių
-
Briuseliniai Kopūstai Kubeliais pjaustyti
salierai
-
Žirniai
-
Maisto kategorija: Garnyrai
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kategorija
Virtos bulvės, ketvir‐ čiais
Virtos Bulvės
-
Bulvės su lupeno‐
mis
-
Bulvių Kukuliai
-
Duonos Kukuliai
-
Mieliniai kukuliai,
sūrūs
-
Mieliniai kukuliai,
saldūs
-
Ryžiai
-
Švieži lakštiniai
-
Polenta
-
Paukštiena
Anties krūtinėlė, be
kaulų
Kalakutienos krūti‐
nėlė, be kaulo
Jautiena
• Jautienos filė, vi‐
dutiniškai iškep‐
ta
• Jautienos filė,
gerai iškepta
Mėsa
Morkos
Cukinijų Griežinėliai
6.8 Papildomas meniu:
Kepimo vakuume
„VarioGuide“
Žalieji šparagai
Baltieji šparagai
Paprikos Juostelės
Patiekalas
Porų Žiedai
Jūros karšio filė
Jūros ešerio filė
Džiovinta Menkė
Upėtakio filė
Lašišos filė
Eskalopai
Midijos kriauklėse
Išlukštentos kreve‐
tės
Aštuonkojis
Aviena
• Aviena, vidutiniš‐
kai iškepta
• Aviena, gerai iš‐
kepta
Žvėriena
• Šernas
• Triušienos filė
naudokite
arba
naujoms vertėms nustatyti.
Žuvis/Jūros Gėry‐
bės
Patiekalas
Viščiuko krūtinėlė
be kaulų
Kai reikia pakeisti patiekalo
svorį ar kepimo temperatūrą,
Maisto kategorija
21
Daržovės
Salierų šaknys
Salierai
Baklažanas
Pankoliai
Artišokų Širdelės
Bulvės
Moliūgas
22
www.aeg.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Obuoliai
Kriaušės
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
Persikai
Vaisiai
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo
Funkcijos.
7. Paspauskite
Nektarinai
, kad patvirtintumėte.
Jeigu numatytosios
nuostatos nepakeistos,
prietaisas automatiškai
įsijungia.
Slyvos
Ananasai
Mangai
6.9 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
6.10 Stalčius vandeniui
A
F
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Dangtis
Bangolaužis
Stalčiaus korpusas
Vandens įpylimo anga
Skalė
Priekinis mygtukas
B
MA
X
C
E
D
Galite išimti vandens stalčių iš prietaiso.
Nestipriai paspauskite jį link priekinio
mygtuko.
Paspaudus vandens stalčių jis savaime
išsiims iš prietaiso.
•
palikti vandens stalčių prietaise ir
pripildyti jį iš vandens ąsočio;
• išimti vandens stalčių iš prietaiso ir
pripildyti jį iš vandens čiaupo.
Kai vandens stalčių pripildote iš vandens
čiaupo, neškite stalčių horizontalioje
padėtyje, kad vanduo neišsilietų.
MAX
XA
M
MAX
Vandens stalčių galima pripildyti dviem
būdais:
LIETUVIŲ
Kai pripildote vandens stalčių, įdėkite jį
toje pačioje padėtyje. Spauskite priekinį
mygtuką, kol vandens stalčius atsidurs
prietaise.
8. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
DĖMESIO
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
Po kiekvieno naudojimo ištuštinkite
vandens stalčių.
DĖMESIO
Saugokite vandens stalčių
nuo karštų paviršių.
Kai vandens stalčiuje
baigiasi vanduo, girdimas
garso signalas ir vandens
stalčių reikia vėl pripildyti,
kad būtų galima tęsti
gaminimą garuose, kaip
aprašyta anksčiau.
6.11 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Naudokite tik šaltą vandenį
iš čiaupo. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
Po gaminimo garuose garai
gali kondensuotis ertmės
apačioje. Visuomet
išsausinkite ertmę, kai
prietaisas atvės.
Palikite prietaisą visiškai
išdžiūti atviromis durelėmis.
Džiūvimui paspartinti galite
uždaryti dureles ir įkaitinti
prietaisą Karšto Oro
Srautas, nustatę 150 °C
temperatūrą maždaug 15
minučių.
1. Paspauskite vandens stalčiaus
dangtį, kad jį atidarytumėte ir
išimtumėte iš prietaiso.
2. Pripildykite vandens stalčių šaltu
vandeniu iki maksimalaus lygio
(maždaug 950 ml).Vanduo bus
tiekiamas maždaug 50
minučių.Naudokite ant vandens
stalčiaus esančią skalę
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Jeigu vandens stalčius
yra drėgnas, kai
pripildėte jį vandens,
nuvalykite švelnia
šluoste, prieš dėdami į
prietaisą.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite kaitinimo garuose
funkciją ir temperatūrą.
6. Jeigu reikia, nustatykite funkciją
arba Pabaiga
.
Trukmė
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių. Garso signalas pasigirsta
tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalas.
7. Išjunkite prietaisą.
23
Pasibaigus troškinimo
garuose ciklui, prietaiso
aušinimo ventiliatorius veikia
didesniu greičiu, kad geriau
pašalintų nereikalingus
garus. Tai normalu.
6.12 Kepimas vakuume
•
•
•
•
•
•
Maistas išsaugo visą savo aromatą,
nepakinta jo skonis ir neišgaruoja
drėgmė
Mėsa ir žuvis tampa minkšta
Maiste išsaugomi visi mineralai ir
vitaminai
Reikia mažiau prieskonių, nes
maistas išlieka natūralaus skonio
Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir
patiekti valgio vienu metu ir vienoje
vietoje
Žema kepimo temperatūra
maksimaliai sumažina perkepimo
riziką
24
www.aeg.com
•
Maistą lengva saugoti, nes jis
padalijamas porcijomis
Maisto ruošimas
1. Nuplaukite ir supjaustykite
ingredientus.
2. Pagardinkite ingredientus
prieskoniais.
3. Sudėkite ingredientus į tinkamus
hermetinius maišelius.
4. Vakuumuokite maišelius,
pašalindami iš jų kuo daugiau oro.
5. Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o
vėliau, maišelius būtina laikyti šaltoje
vietoje.
6. Tęskite naudoti funkciją: Kepimas
vakuume pagal atitinkamus maisto
gaminimo lentelės nurodymus
atitinkamam patiekalui arba pagal
kepimo vadovo receptus.
7. Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
8. Taip pat galima – pabaigti ruošti
patiekalą, apskrudinant jį kepimo
skardoje arba ant grotelių, pvz.,
norint, kad mėsa pasidengtų gražia,
traškia plutele ir įgytų įprastą kepsnio
skonį.
Gaminant maistą pasirinkus
šią funkciją, ant vakuuminių
maišelių ir orkaitės viduje
lieka vandens. Kepimo
procesui pasibaigus,
atsargiai atidarykite dureles,
kad vandens neprilašėtų ant
baldų. Naudodami lėkštę
arba rankšluostį, išimkite
vakuuminius maišelius.
Minkšta šluoste arba
kempine nusausinkite
dureles, apačioje esantį
vandens lašų rinktuvą ir
orkaitės vidų. Palikite
dureles atidarytas, kad
prietaisas visiškai išdžiūtų.
Norėdami, kad greičiau
išdžiūtų, galite pakaitinti
prietaisą karštu, 150 °C
temperatūros oru maždaug
15 minučių.
6.13 Kaitinimo indikatorius
Funkcijos įjungimas:
Kepimas vakuume
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla. Kai pasiekiama
nustatyta temperatūra, 3 kartus girdimas
garso signalas ir mirksi juostelė, o po to ji
išnyksta.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimas
vakuume.
6.14 Sparčiojo Įkaitinimo
Indikatorius
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite funkciją: Kepimas
vakuume.
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia sparčiojo įkaitinimo
funkcija.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Keičiasi įkaitinimo indikatorius.
6.15 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
LIETUVIŲ
25
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami nus‐
tatyti minutes, paspauskite
paskui
arba
,o
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir išjungti
prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir Pabaiga
neveikia, kai naudojate
mėsos termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą,
paspauskite bet kurį simbolį.
7.3 Kaitinti + Palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti + Palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai Nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
26
www.aeg.com
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti +
Palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
7.4 Laiko Pratęsimas
Funkcija Laiko Pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su kepimo
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
simbolį.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte, arba mygtuką
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
, kad
.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.2 Receptai su Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Receptai.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Kepimo termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Kepimo termometras matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
kepimo termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, kepimo
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Kepimo termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite kepimo termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
,
LIETUVIŲ
Ekrane rodomas kepimo termometro
simbolis.
arba
per mažiau
4. Spauskite
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Palieskite bet kurį simbolį signalui
išjungti.
8. Ištraukite kepimo termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Kepimo termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
kepimo termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
27
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
28
www.aeg.com
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausios
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausios. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Mirksi pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
raidei pakeisti.
8. Paspauskite
.
Mirksi kita raidė.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
, kad
10. Paspauskite ir palaikykite
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti Programą.
LIETUVIŲ
Programos įjungimas
29
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
5. Paspauskite
Paspauskite bet kurį (išskyrus ), kad
paleistumėte funkciją Set + Go.
Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda
veikti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausios.
, kad patvirtintumėte.
Spauskite , kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausios. Ją taip pat galite
naudoti, kai prietaisas yra išjungtas.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
6. Paspauskite
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
Kai užraktas nuo vaikų yra įjungtas,
prietaiso negalima netyčia įjungti.
•
1. Palieskite
ekraną.
•
, kad įjungtumėte
2. Vienu metu palieskite
ir , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2-ą veiksmą.
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nuostatą.
,
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
, tada patvirtinkite su
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
Apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu bet kurio
simbolio paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Funkcijų Užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
Nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis
išsijungimas
10.3 Funkcijų Užraktas
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Funkcijų
Užraktas.
, kad patvirtintumėte.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
Naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
30
www.aeg.com
– jeigu paliesite bet kurį simbolį, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija
(išskyrus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA),
ekranas persijungia į dieninio
šviesumo režimą 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos Palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių Pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos Kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos Kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę. Neuždenkite maisto
dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti
atšildymo trukmė. Naudokite pirmą
lentynos padėtį nuo apačios.
11.3 Kepimas vakuume
Šiai funkcijai naudojama mažesnė
gaminimo temperatūra, nei normaliam
gaminimui. Norėdami, kad maistas būtų
geresnės kokybės, jį ruoškite itin
kruopščiai.
Rekomendacijos, kaip saugiai gaminti
maistą:
• Naudokite tik aukštos kokybės maisto
produktus.
• Visada naudokite kuo šviežesnius
maisto produktus.
• Prieš gamindami maisto produktus,
visada laikykite juos tinkamomis
sąlygomis.
• Prieš gamindami maistą, visada jį
nuplaukite.
• Norėdami gaminti skaniai ir saugiai,
visada vadovaukitės maisto ruošos
lentelėse nurodytomis vertėmis.
LIETUVIŲ
Atkreipkite dėmesį į maisto kepimo
laiką, temperatūrą ir kiekį.
• Norint išvengti saugos problemų,
maisto negalima ilgai laikyti esant 60
°C temperatūrai.
• Žemas temperatūros nuostatas
naudokite tik maistui, kurį galima
valgyti neapdorotą, ir tik trumpai.
• Vakuume kepti patiekalai skaniausi
tuoj pat po kepimo. Jeigu paruošto
patiekalo tuoj pat nevalgysite, greitai jį
atvėsinkite. Tam įdėkite maistą į ledo
vonelę ir padėkite jį į šaldytuvą. Šį
maistą šaldytuve galima laikyti 2–3
dienas.
• Nenaudokite kepimo vakuume
funkcijos maistui pakartotinai pašildyti.
• Ruošdami ir gamindami maistą,
stenkitės, kad žali ir jau pagaminti
maisto produktai nesiliestų vienas prie
kito.
• Nenaudokite tų pačių įrankių
skirtingiems dalykams, prieš tai jų
kruopščiai neišplovę.
• Gamindami patiekalus iš žalių
kiaušinių, stenkitės, kad baltymai arba
tryniai nesiliestų prie išorinės kiaušinių
lukštų pusės.
Naudingi patarimai dėl maisto
ruošimo vakuumo pakuotėje:
• Norint naudoti kepimo vakuume
funkciją, būtina turėti vakuumavimo
aparatą ir hermetinius maišelius.
• Rekomenduojamas vakuumavimo
aparato tipas: kamerinis
vakuumavimo aparatas. Tik šio tipo
vakuumavimo aparatu galima
vakuumuoti skysčius.
• Naudokite kepimo vakuume funkcijai
tinkamus hermetinius maišelius.
• Nenaudokite hermetinių maišelių
pakartotinai.
• Dėkite maistą į hermetinį maišelį
vienu sluoksniu, kad maistas keptų
tolygiai.
• Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį.
• Norėdami, kad hermetinis maišelis
būtų sandariai uždarytas, užtikrinkite,
kad sritis aplink tarpiklį būtų švari.
Bendri patarimai dėl funkcijos
Kepimas vakuume:
• Naudodami kepimo vakuume funkciją,
niekada neatidarykite prietaiso
durelių, kad neišleistumėte garų.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
Baigus kepti, dureles atidarykite
atsargiai, nes prietaise bus prisikaupę
garų.
Galite pagardinti patiekalą aliejumi ir
prieskoniais pagal savo skonį. Aliejus
neleidžia maistui prilipti prie
hermetinio maišelio.
Pradžioje šiek tiek pagardinkite
maistą prieskoniais, nes kvapai
neišgaruoja.
Norėdami išgarinti alkoholį iš skysčių,
skysčius pašildykite ir užvirinkite prieš
vakuumuodami.
Galite pakeisti šviežią česnaką
česnako milteliais.
Alyvuogių aliejų galite pakeisti
neutraliu aliejumi.
Norėdami, kad maistas iškeptų
greičiau ir vienodžiau, nustatykite kuo
aukštesnį vakuumavimo laipsnį (99,9
%).
Kepimo laiko vertės tėra
rekomendacinio pobūdžio – jas galite
nustatyti savo nuožiūra.
Maisto ruošos lentelėse pateiktos
kepimo laiko vertės numatytos
patiekalams, skirtiems 4 asmenims.
Jeigu maisto kiekis yra didesnis,
kepimo laikas gali būti ilgesnis.
Jeigu patiekalo dydis viršija nurodytąjį
maisto ruošos lentelėse, kepimo
laikas gali skirtis nuo nurodytojo.
Jeigu naudojate daugiau hermetinių
maišelių, juos dėkite ant grotelių taip,
kad jie vienas ant kito neuždengtų.
11.4 Kepimas vakuume: Mėsa
•
•
•
•
Vadovaukitės lentelėmis, kad
neperkeptumėte. Nenaudokite
storesnių mėsos gabalų nei nurodyta
lentelėse.
Lentelėse nurodytos minimalios
būtinos kepimo laiko vertės. Kepimo
laiką galima pailginti savo nuožiūra.
Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad
nebūtų pažeisti hermetiniai maišeliai.
Norėdami, kad vištienos filė būtų
skanesnės, apkepkite jas iš odelės
pusės prieš ir po kepimo vakuume.
32
www.aeg.com
Jautiena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos fi‐
lė, vidut.
4 cm
800
60
110–120
3
Jautienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
3
Veršienos fi‐
lė, vidutiniš‐
kai iškepta
4 cm
800
60
110–120
3
Veršienos fi‐
lė, gerai iš‐
kepta
4 cm
800
65
90–100
3
Aviena / žvėriena
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena, su
krauju
3 cm
600–650
60
180–190
3
Aviena, vidut. 3 cm
600–650
65
105–115
3
Šerniena
3 cm
600–650
90
60–70
3
Triušienos fi‐
lė
1,5 cm
600–650
70
50–60
3
Patiekalas
Maisto sto‐
ris
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Viščiuko krū‐
tinėlė, be
kaulų
3 cm
750
70
70–80
3
Anties krūti‐
nėlė, be
kaulų
2 cm
900
60
140–160
3
Kalakutienos
krūtinėlė, be
kaulo
2 cm
800
70
75–85
3
Paukštiena
LIETUVIŲ
11.5 Kepimas vakuume:
Žuvis ir jūros gėrybės
•
•
•
Vadovaukitės lentele, kad
pakankamai iškeptumėte.
Nenaudokite storesnių žuvies gabalų
nei nurodyta lentelėje.
Patiekalas
Maisto storis
Jūros karšio fi‐
lė
4 filė, 1 cm sto‐ 500
rio
Jūros ešerio fi‐
lė
33
Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį
maišelį, nusausinkite ją popieriniu
rankšluosčiu.
Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į
hermetinį maišelį įpilkite puodelį
vandens.
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos pa‐
dėtis
70
25
3
4 filė, 1 cm sto‐ 500
rio
70
25
3
Džiovinta men‐ 2 filė, 2 cm sto‐ 650
kė
rio
65
70–75
3
Eskalopai
650
60
100–110
3
1 000
95
20–25
3
500
75
26–30
3
1 000
85
100–110
3
didelio dydžio
Midijos kriauk‐
lėse
Išlukštentos
krevetės
didelio dydžio
Aštuonkojis
Maisto kiekis 4 Temperatūra
asmenims (g)
(°C)
Upėtakio filė 1)
2 filė, 1,5 cm
storio
650
65
55–65
3
Lašišos filė1)
3 cm
800
65
100–110
3
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos 1 litrui van‐
dens) 30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
11.6 Kepimas vakuume:
Daržovės
•
•
Jeigu reikia, nuskuskite daržoves.
Kai kurias nuskustas daržoves kepant
vakuume, pakinta jų spalva. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų, maistą
gaminkite tuoj pat, kai tik jį paruošiate.
•
Norėdami, kad artišokai neprarastų
savo spalvos, išdarinėję ir supjaustę,
pamerkite juos į citrinų sultimis
parūgštintą vandenį.
34
www.aeg.com
Patiekalas
Maisto storis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lenty‐
nos
padė‐
tis
Žali špara‐
gai
visa
700–800
90
40–50
3
Balti špara‐
gai
visa
700–800
90
50–60
3
Cukinija
1 cm griežinėliai
700–800
90
35–40
3
Porai
juostelės arba žiedai 600–700
95
40–45
3
Baklažanas
1 cm griežinėliai
700–800
90
30–35
3
Moliūgas
2 cm storio gabalė‐
liai
700–800
90
25–30
3
Pipirai
juostelės arba ketvir‐ 700–800
čiai
95
35–40
3
Salieras
1 cm storio žiedai
700–800
95
40–45
3
Morkos
0,5 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Saliero šak‐
nis
1 cm griežinėliai
700–800
95
45–50
3
Pankoliai
1 cm griežinėliai
700–800
95
35–45
3
Bulvės
1 cm griežinėliai
800–1 000
95
35–45
3
Artišokų šir‐
delės
padalytos į ketvirčius 400–600
95
45–55
3
11.7 Kepimas vakuume:
Vaisiai ir saldumynai
•
•
Tinkamai nulupkite vaisius, pašalinkite
sėklas ir šerdis
Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės
neprarastų savo spalvos, išdarinėję ir
•
supjaustę, pamerkite juos į citrinų
sultimis parūgštintą vandenį.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
maistą gaminkite tuoj pat, kai tik jį
paruošiate.
Patiekalas Maisto storis
Maisto kiekis 4
asmenims (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Persikai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Slyvos
perpjautos per pusę
600 g
90
10–15
3
LIETUVIŲ
Patiekalas Maisto storis
Maisto kiekis 4
asmenims (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Len‐
ty‐
nos
pa‐
dėtis
Mangai
supjaustyti maždaug 2 2 vaisiai
x 2 cm kubeliais
90
10–15
3
Nektarinai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20–25
3
Ananasai
1 cm griežinėliai
600 g
90
20–25
3
Obuoliai
padalyti į ketvirčius
4 vaisiai
95
25–30
3
Kriaušės
perpjautos per pusę
4 vaisiai
95
15–30
3
Vanilinis
kremas
350 g kiekviename
maišelyje
700 g
85
20–22
3
11.8 Kepimas Garuose
ĮSPĖJIMAS!
Veikiant šiai funkcijai, būkite
atsargūs atidarydami
prietaiso dureles. Garai gali
išsiveržti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atšildyti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
35
beveik vienodos. Pripildykite vandens
stalčių iki maksimalaus lygio. Patiekalus
sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant grotelių. Pakoreguokite tarpus
tarp prikaistuvių, kad garai galėtų
cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
minučių trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Artišokai
99
50–60
2
Baklažanai
99
15–25
2
Nepjaustyti žiedi‐ 99
niai kopūstai
35–45
2
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
99
25–35
2
Nepjaustyti bro‐
koliai
99
30–40
2
36
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Smulkinti broko‐
99
13–15
2
Grybų griežinėliai 99
15–20
2
Žirniai
99
20–30
2
Pankoliai
99
25–35
2
Morkos
99
25–35
2
Kaliaropės juos‐
telės
99
25–35
2
Paprikos juoste‐
lės
99
15–20
2
Porų žiedai
99
20–30
2
Šparaginės pu‐
pelės
99
35–45
2
Smulkintos sulte‐ 99
nės
20–25
2
Briuseliniai ko‐
pūstai
99
25–35
2
Burokėliai
99
70–90
2
Valgomoji geltek‐ 99
lė
35–45
2
Kubeliais pjaus‐
tyti salierai
99
20–30
2
Žalieji šparagai
99
15–25
2
Baltieji šparagai
99
25–35
2
Švieži špinatai
99
15–20
2
Pomidorai be
odelių
99
10
2
Baltos pupelės
99
25–35
2
Savojinis kopūs‐
tas
99
20–25
2
Griežinėliais
99
pjaustytos cukini‐
jos
15–25
2
Pupelės, blanši‐
ruotos
20–25
2
liai1)
99
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
37
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Daržovės, blanši‐ 99
ruotos
15
2
Džiovintos pupe‐ 99
lės, mirkytos
(vandens / pupe‐
lių santykis 2:1)
55–65
2
Šparaginiai žir‐
niai (imperatoriš‐
kieji pipirai)
99
20–30
2
Baltieji arba rau‐
donieji kopūstai,
juostelės
99
40–45
2
Moliūgas, kube‐
liais
99
15–25
2
Rauginti kopūstai 99
60–90
2
Saldžiosios bul‐
vės
99
20–30
2
Pomidorai
99
15–25
2
Saldieji kukurūzai 99
burbuolėje
30–40
2
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mieliniai kukuliai
99
25–35
2
Bulvių kukuliai
99
35–45
2
Vidutinio dydžio
99
bulvės su lupeno‐
mis
45–55
2
Ryžiai (vandens / 99
ryžių santykis
35–45
2
1:1)1)
Virtos bulvės,
ketvirčiais
99
35–45
2
Duonos kukuliai
99
35–45
2
Švieži lakštiniai
99
15–25
2
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
99
40–50
2
38
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Bulgur kruopos
99
(vandens / bulgur
santykis 1:1)
25–35
2
Kuskusas (van‐
dens / kuskuso
santykis 1:1)
99
15–20
2
Spaetzle (vokiški
makaronai)
99
25–30
2
Kvapieji ryžiai
(vandens / ryžių
santykis 1:1)
99
30–35
2
Lęšiai, raudonieji
(vandens / lęšių
santykis 1:1)
99
20–30
2
Lęšiai, rudieji ir
žalieji (vandens /
lęšių santykis
2:1)
99
55–60
2
Ryžių pudingas
(pieno / ryžių
santykis 2,5:1)
99
40–55
2
Manų pudingas
(pieno / manų
santykis 3,5:1)
99
20–25
2
1) Vandens ir ryžių santykis gali keistis atsižvelgiant į ryžių rūšį.
Vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pjaustyti obuoliai
99
10–15
2
Karštos uogos
99
10–15
2
Vaisių kompotas
99
20–25
2
Šokolado tirpini‐
mas
99
10–20
2
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Upėtakis, apie
250 g
85
20–30
2
Krevetės, atšal‐
dytos
85
20–25
2
Žuvis
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Krevetės, šaldy‐
tos
85
30–40
2
Lašišos filė
85
20–30
2
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000 g
85
40–45
2
Midijos
99
20–30
2
Plokščių žuvų filė
80
15
2
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.) Lentynos padėtis
Virtas kumpis, 1 000 g
99
55–65
2
Virta viščiuko krūtinėlė
90
25–35
2
Virta vištiena, 1 000–1
200 g
99
60–70
2
Veršienos / kiaulienos
nugarinė be kojos,
800–1 000 g
90
80–90
2
Kasseler (rūkyta kiau‐
lienos nugarinė), virta
90
70–90
2
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta jau‐
tiena)
99
110–120
2
Plonos dešrelės
80
15–20
2
Bavariškos veršienos
80
dešrelės (baltos dešre‐
lės)
20–30
2
Vienos dešrelės
20–30
2
80
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kietai virti kiauši‐
niai
99
18–21
2
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
99
12–13
2
Minkštai virti kiau‐ 99
šiniai
10–11
2
39
40
www.aeg.com
11.9 Terminis Kepintuvas ir
Kepimas Garuose
naudojimas paeiliui
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas Garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Terminis Kepintuvas.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
Patiekalas Terminis Kepintuvas (pirmas eta‐
pas: iškepkite mėsą)
Tempera‐
tūra (°C)
Kepimas Garuose (antras etapas:
pridėkite daržovių)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
180
kepsnys, 1
kg
Briuseliniai
kopūstai,
polenta
60–70
mėsa: 1
99
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta kiau‐ 180
liena, 1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
60–70
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver‐ 180
šiena, 1 kg
Ryžiai, dar‐
žovės
50–60
mėsa: 1
99
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
11.10 Drėgnas Maisto Gaminimas –Didelė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Saldus kremas / 90
apkepas atskiruo‐
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
35–45
2
se induose1)
Kepti kiaušiniai1)
90–110
15–30
2
Keptas pašte‐
90
40–50
2
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
tas1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mažos žuvys iki
350 g
90
20–30
2
Visa žuvis iki 1
000 g
90
30–40
2
Orkaitėje kepti
kukuliai
120–130
40–50
2
1) Tęskite dar pusvalandį uždarę dureles.
11.11 Drėgnas Maisto Gaminimas –Vidutinė Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Įvairių rūšių duo‐
na, 500–1 000 g
180–190
45–60
2
Duonos bandelės 180–200
25–35
2
Saldi duona
160–170
30–45
2
Saldūs mieliniai
kepiniai
170–180
20–35
2
Saldūs orkaitėje
kepti patiekalai
160–180
45–60
2
Troškinta mėsa
140–150
100–140
2
Šonkauliukai
140–150
75–100
2
Kepta žuvies filė
170–180
25–40
2
Kepta žuvis
170–180
35–45
2
11.12 Drėgnas Maisto Gaminimas –Maža Drėgmė
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kiaulienos keps‐
nys, 1 000 g
160–180
90–100
2
Jautienos keps‐
nys, 1 000 g
180–200
60–90
2
Veršienos keps‐
nys, 1 000 g
180
80–90
2
Mėsos vyniotinis,
nekeptas, 500 g
180
30–40
2
41
42
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Rūkyta kiaulienos 160–180
nugarinė, 600–1
000 g (mirkyti 2
val.)
60–70
2
Viščiukas, 1 000
g
180–210
50–60
2
Antis, 1 500–2
000 g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis 160–170
50–60
2
Makaronų apke‐
pas
170–190
40–50
2
Lazanija
170–180
45–55
2
Bandelių pusfab‐
rikačiai
200
15–20
2
Prancūziškųjų
batonų pusgami‐
niai, 40–50 g
200
15–20
2
Prancūziškųjų
batonų pusfabri‐
kačiai, 40–50 g,
šaldyti
200
25–35
2
11.13 Pašildymas Garais
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vienos porcijos
patiekalai
110
10–15
2
Makaronai
110
10–15
2
Ryžiai
110
10–15
2
Kukuliai
110
15–25
2
11.14 Jogurto Funkcija
Naudokite šią funkciją jogurtui gaminti.
Ingredientai:
• 1 l pieno
• 250 g natūralaus jogurto
Gaminimo būdas
Sumaišykite jogurtą su pienu ir supilkite į
jogurto indelius.
Jeigu naudojamas neapdorotas pienas,
pašildykite pieną iki virimo ir palaukite,
kol atauš iki 40 °C temperatūros. Po to
sumaišykite jogurtą su pienu ir
pripildykite jogurto indelius.
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Riebus jogurtas
42
5–6
2
Pusiau tirštas jo‐
gurtas
42
7–8
2
11.15 Kepimas
•
•
•
•
43
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.16 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpa kepimo trukmė.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
reikia maišyti, ypač jeigu
naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te aukštesnę orkaitės tempe‐
ratūrą.
44
www.aeg.com
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatyki‐
te trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
tūra ir per trumpas kepimo
tės temperatūrą ir ilgesnį ke‐
laikas.
pimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustatyki‐
ma.
te šiek tiek aukštesnę orkai‐
tės temperatūrą.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.17 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Riestainis /
Karšto Oro
sviestinė bande‐ Srautas
lė
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisių tor‐
tas
Karšto Oro
Srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto Oro
cake / biskvitinis Srautas
pyragas be rie‐
balų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu‐ 160
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto Oro
pyragas
Srautas
150–1601)
20–30
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto Oro
to tešla
Srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
Karšto Oro
obuolių pyragas Srautas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
160
60–90
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
45
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Apple pie /
Apatinis + viršu‐ 180
obuolių pyragas tinis kaitinimas
(2 formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
70–90
1
Sūrio pyragas
60–90
1
Apatinis + viršu‐ 170–190
tinis kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė
Apatinis + viršu‐
duona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Biskvitinis vynio‐ Apatinis + viršu‐
tinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
Karšto Oro
Srautas
150–170
30–55
3
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170
35–55
3
biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos)2)
46
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Vaisių pyragai iš Karšto Oro
trapios tešlos
Srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis + viršu‐
su kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–25
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto Oro
Srautas
140
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto Oro
Srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto Oro
šinio baltymu /
Srautas
merengos
80–100
120–150
3
Migdoliniai Sau‐
sainiai
Karšto Oro
Srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto Oro
Srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto Oro
Srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto Oro
Srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
10–25
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
47
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Small cakes /
Karšto Oro
maži pyragaičiai Srautas
(20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršu‐
maži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis + viršu‐
pas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis Kepin‐
tuvas
170–190
15–35
1
Prancūziškieji
batonai su lydy‐
tu sūriu
Karšto Oro
Srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
Karšto Oro
Srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.18 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
pas1)
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
48
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
Biskvitinės tešlos obuolių py‐
ragas (apvali kepimo forma)
160–170
70–80
3
Balta duona
190–200
55–70
3
11.20 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto Oro
Srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapios tešlos
sausainiai
150–160
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Bandelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–60
1/4
-
170–1801)
30–50
1/4
-
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
Maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.21 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
210–2301)2)
15–25
2
Pica (su daug garny‐ 180–200
ro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Amer. obuolių pyra‐
gas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
210–2301)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į pi‐ 210–2301)
cą panašus Elzaso
patiekalas)
15–25
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
49
50
www.aeg.com
11.22 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.23 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kai‐
tinimas
120–150
1
storio cm
Terminis Ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
Terminis Ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškeptas
storio cm
Terminis Ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
Kiekis
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Temperatū‐
ra (°C)
Mentė / sprandi‐ 1–1,5 kg
nė / rūkytas
kumpis
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis Ke‐ 170–190
pintuvas
30–60
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis Ke‐ 160–170
pintuvas
50–60
1
Terminis Ke‐ 150–170
pintuvas
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugari‐ iki 1 kg
nė / kiškio
šlaunelė
Terminis Ke‐
pintuvas
180–2001)
35–55
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Elnienos
kumpis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos
padėtis
51
52
www.aeg.com
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
40–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis Ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Terminis Ke‐
pintuvas
180–200
1
11.24 Mažasis Kepintuvas
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
30–50
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Mažasis Kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nuga‐ 210–230
rinė
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐
nė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Kiaulienos nu‐
garinė
53
Lentynos padė‐
tis
Didysis Kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
11.25 Šaldytas Maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonai pjaustytos
190–210
15–25
3
Gruzdintos bulvytės,
stambiai pjaustytos
190–210
20–30
3
Kroketai
190–210
20–40
3
Paskrudintos Bulvės
210–230
20–30
3
54
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai vamzdučiai,
švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti ma‐ 160–180
karonai vamzdučiai,
šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko Sparneliai
180–200
40–50
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Šaldyta pica
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
arba Terminis
Kepintuvas
200–220
vytės1) (300–
600 g)
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.26 Kepimas Žemoje Temp.
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80–150
°C temperatūroje. Numatytoji nuostata
yra 90 °C. Nustačius temperatūrą,
orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80
°C temperatūroje. Nenaudokite šios
funkcijos paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas Žemoje
Temp. ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
LIETUVIŲ
55
Patiekalas
Kiekis (kg)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1–1,5
120
120–150
1
Jautienos filė
1–1,5
120
90–150
3
Kepta veršiena
1–1,5
120
120–150
1
Kepsniai
0,2–0,3
120
20–40
3
11.27 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Šiai funkcijai naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / prino‐
kę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaulavaisiai
Daržovės
56
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
160–170
50–60
15–20
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.28 Džiovinimas
•
•
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.29 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta Duona
170–190
40–60
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Prancūziškasis Bato‐ 200–220
nas
35–45
2
Sviestinė Bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė Duona
170–190
50–70
2
Juoda duona
170–190
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
40–60
2
Duonos bandelės
190–210
20–35
2
11.30 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
57
58
www.aeg.com
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
11.31 Informacija patikros
įstaigoms
Patikros pagal IEC 60350-1 standartą.
Funkcijos patikros: Kepimas Garuose.
Patiekalas
Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C) (min.)
Pastabos
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
300
3
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
2 x 2/3 per‐
foruota
2 x 300
2 ir 4
99
13–15
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Brokoliai1)
1 x 2/3per‐
foruota
daug.
3
99
15–18
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
LIETUVIŲ
59
Patiekalas
Talpyklė
(Gastro‐
norm)
Kiekis (g)
Lentynos
padėtis
Tempera‐ Laikas
tūra (°C) (min.)
Pastabos
Šaldyti žir‐
neliai
2 x 2/3 per‐
foruota
2 x 1500
2 ir 4
99
Dėkite kepi‐
mo skardą
pirmoje len‐
tynos padė‐
tyje.
Kol tem‐
peratūra
šalčiau‐
sioje sri‐
tyje pa‐
sieks 85
°C.
1) Pakaitinkite orkaitę maždaug 5 minutes.
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Mūsų produktų galite nusipirkti iš
www.aeg.com/shop ir geriausiose
mažmeninėse parduotuvėse.
12.1 Pastabos dėl valymo
12.3 Lentynėlių išėmimas
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
•
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Jeigu yra kalkių nuosėdų, apačią
valykite su trupučiu acto.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Išdžiovinkite orkaitę, kai ji po
naudojimo yra drėgna.
12.2 Rekomenduojamos
valymo priemonės
Nenaudokite šveitimo kempinių ar
šveičiamųjų valiklių. Jie gali pažeisti
emalį ir nerūdijančiojo plieno dalis.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.4 Valymas Garais
Išvalykite kuo daugiau nešvarumų
rankomis.
Išimkite priedus ir lentynų laikiklius, kad
nuvalytumėte šonines sieneles.
Valymo garais funkcijos padeda išvalyti
prietaiso ertmę, skirtą garams ruošti.
60
www.aeg.com
Norėdami, kad orkaitė būtų
geriau išvalyta, valymo
funkciją junkite tada, kai
prietaisas yra atvėsęs.
Nurodytas laikas yra susijęs
su funkcijos trukme,
neįskaitant to laiko, kurio
reikia naudotojui ertmei
išvalyti.
Veikiant valymo garais funkcijai, lemputė
nešviečia.
1. Pripildykite vandens stalčių iki
maksimalaus lygio.
2. Pasirinkite valymo garais funkciją iš
meniu Valymas.
Valymas Garais – funkcija veikia
maždaug 30 minučių.
a) Įjunkite funkciją.
b) Kai programa yra baigta,
pasigirsta garso signalas.
c) Norėdami išjungti įspėjamąjį
garso signalą, palieskite bet kurį
jutiklio lauką.
Papildomas Valymas Garais –
funkcija veikia maždaug 75 minutes.
a) Tinkamu valikliu vienodai
išpurkškite orkaitės vidų – ir
emaliuotas, ir plienines dalis.
Prieš pradėdami valymo procesą,
įsitikinkite, kad prietaisas yra
atvėsęs.
b) Įjunkite funkciją.
Praėjus maždaug 50 minučių, kai
pirma programos dalis bus
baigta, pasigirs įspėjamasis
garso signalas.
c) Paspauskite
3. Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu.
4. Išpilkite iš vandens stalčiaus visą
likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles
praviras maždaug 1 valandą. Palaukite,
kol prietaisas išdžius. Džiūvimui
paspartinti galite įkaitinti prietaisą karštu
oru, nustatę 150 °C temperatūrą
maždaug 15 minučių. Valymo funkcijos
poveikis bus maksimalus, jeigu funkcijai
pasibaigus, tuoj pat išvalysite prietaisą
rankomis.
12.5 Priminimas Apie Valymą
Ši funkcija primena Jums, kad būtinai
reikia atlikti valymą naudojant šią
funkciją: Papildomas Valymas Garais
Galite įjungti / išjungti funkciją:
Priminimas Apie Valymą meniu
Pagrindiniai Nustatymai.
12.6 Vandens stalčiaus
valymas
Išimkite vandens stalčių iš prietaiso.
1. Nuimkite vandens stalčiaus dangtelį.
Atidenkite dangtelį ties gale esančia
iškyša.
MA
X
.
Valymo procesas dar
nebaigtas.
Vadovaukitės ekrane
rodomu pranešimu,
kad pabaigtumėte
valymą.
d) Išvalykite prietaiso vidų minkšta,
paviršiaus nebraižančia kempine.
Vidų galite išvalyti šiltu vandeniu
arba orkaitės valikliais.
.
e) Paspauskite
Pradedama galutinė proceso
dalis. Ši dalis trunka maždaug 25
minutes.
2. Išimkite bangolaužį. Traukite jį iš
stalčiaus korpuso, kol jis atsilaisvins.
3. Išplaukite vandens stalčiaus dalis
rankomis. Naudokite vandenį iš
čiaupo ir indų ploviklį.
Nenaudokite šveičiamųjų
kempinių. Nedėkite
vandens stalčiaus į
indaplovę.
Išplovę vandens stalčiau dalis, vėl
surinkite vandens stalčių.
1. Įtaisykite bangolaužį. Įkiškite jį į
stalčiaus korpusą.
LIETUVIŲ
2. Uždėkite dangtelį. Pirmiausiai įkiškite
priekinį spaustuką, tada užspauskite
jį ant stalčiaus korpuso.
MA
X
MA
X
3. Įkiškite vandens stalčių į prietaisą.
4. Stumkite vandens stalčių orkaitės
link, kol jis užsifiksuos.
12.7 Garų ruošimo sistema –
Kalkių Nuosėdų Šalinimas
Garikliui veikiant dėl vandenyje esančio
kalcio susidaro ir prisikaupia kalkių
nuosėdų. Jos gali turėti neigiamos įtakos
gariklio veikimui, taip pat garų ir maisto
kokybei. Norėdami to išvengti, išvalykite
gariklio grandinę, kad joje neliktų kalkių
nuosėdų.
61
Ši dalis trunka maždaug 1
valandą ir 40 minučių.
7. Pirmai daliai pasibaigus, ištuštinkite
grilio / kepimo indą ir vėl dėkite jį
pirmoje lentynos padėtyje.
.
8. Paspauskite
9. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
Įsitikinkite, kad vandens stalčiuje
neliko valymo tirpalo.
10. Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
.
11. Paspauskite
Bus suaktyvinta antra proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Jos metu bus
išplauta gariklio grandinė.
Ši dalis trunka maždaug 35
minutes.
Procesui pasibaigus, ištraukite grilio /
kepimo indą.
Jeigu funkcija Kalkių
Nuosėdų Šalinimas bus
atlikta netinkamai, ekrane
pasirodys pranešimas ją
pakartoti.
Išimkite visus priedus.
Jeigu prietaisas yra drėgnas ir šlapias,
iššluostykite jį sausa šluoste. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
12.8 Priminimas šalinti kalkių
nuosėdas
Visas procesas trunka maždaug 2
valandas.
Du priminimai šalinti kalkių nuosėdas
primena apie tai, kad reikia atlikti šią
funkciją: Kalkių Nuosėdų Šalinimas. Šie
priminimai suaktyvinami kiekvieną kartą,
kai Jūs išjungiate prietaisą.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Padėkite grilio / kepimo indą ant
pirmos lentynos.
2. Paspauskite
.
3. Įpilkite į vandens stalčių 250 ml kalkių
šalinimo priemonės.
4. Likusią vandens stalčiaus dalį
užpildykite vandeniu iki maksimalaus
lygio.
5. Įdėkite vandens stalčių į prietaisą.
.
6. Paspauskite
Bus suaktyvinta pirma proceso dalis:
Kalkių Nuosėdų Šalinimas.
Negriežtas priminimas primena ir
rekomenduoja atlikti kalkių šalinimo ciklą.
Griežtas priminimas įpareigoja atlikti
kalkių šalinimą.
Jeigu nepašalinsite iš
prietaiso kalkių nuosėdų, kai
rodomas griežtas
priminimas, negalėsite
naudoti garų funkcijų.
Priminimo šalinti kalkių
nuosėdas išjungti negalima.
62
www.aeg.com
12.9 Garų ruošimo sistema –
Praplovimas
Išimkite visus priedus.
Pasirinkite funkciją iš meniu Valymas.
Naudotojo sąsaja padės Jums atlikti šį
procesą.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
Funkcija veikia maždaug 30 minučių.
Naudojant šią funkciją lemputė yra
išjungta.
1. Dėkite kepimo skardą pirmoje
lentynos padėtyje.
.
2. Paspauskite
3. Pripilkite į vandens stalčių švaraus
vandens.
4. Paspauskite
.
Procesui pasibaigus, ištraukite kepimo
skardą.
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.10 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.11 Lemputės keitimas
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
LIETUVIŲ
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute.
63
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti
arba valdyti.
Orkaitė neprijungta arba ne‐
tinkamai prijungta prie elek‐
tros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tinka‐
mai prijungta prie maitinimo
tinklo (žr. prijungimo sche‐
mą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos dure‐
lės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl saugiklio. Jeigu sau‐
giklis pakartotinai perdega,
kreipkitės į kvalifikuotą elek‐
triką.
64
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas maisto
gaminimo termometro kištu‐
kas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite maisto ga‐
minimo termometro kištuką į
lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lentelė‐
je.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį arba
apsauginį jungiklį skirsto‐
mojoje saugiklių dėžutė‐
je, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Ant maisto produktų ir orkai‐
tės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Bandant įdėti vandens stal‐
čių, jis prietaise nesilaiko.
Netinkamai uždengėte van‐
dens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite vandens
stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai uždengėte van‐
dens stalčiaus dangtį.
Tinkamai uždenkite vandens
stalčiaus dangtį.
Iš vandens stalčiaus teka
vanduo, kai nešate jį arba
dedate į prietaisą.
Netinkamai sumontavote
bangolaužį.
Tinkamai sumontuokite ban‐
golaužį vandens stalčiuje.
Prietaise nesilaiko vandens
stalčius, kai paspaudžiate jo
dangtį.
Ne iki galo įspaudėte van‐
dens stalčiaus korpusą.
Įdėkite vandens stalčių į
prietaisą, įstumdami jį iki ga‐
lo.
Vandens stalčių sunku valyti. Jūs neišėmėte dangčio ir
bangolaužio.
Žr. skyrių „Vandens stalčiaus
valymas“.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Nutrūko elektros tiekimas.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Kalkių šalinimo procesas nu‐ Naudotojas išjungė funkciją.
traukiamas jo nebaigus.
Pakartokite šį procesą.
Po kalkių šalinimo proceso
Nepripildėte vandens stal‐
grilio / kepimo inde nėra van‐ čiaus iki maksimalaus lygio.
dens.
Patikrinkite, ar vandens stal‐
čiuje yra kalkių šalinimo prie‐
monės / vandens.
Pakartokite šį procesą.
LIETUVIŲ
65
Problema
Galima priežastis
Po kalkių šalinimo ciklo ert‐
mės viduje yra nešvaraus
vandens.
Grilio / kepimo indas padė‐
Pašalinkite likusį vandenį ir
tas ant netinkamos lentynos. kalkių šalinimo priemonę iš
orkaitės apačios. Padėkite
grilio / kepimo indą ant pir‐
mos lentynos.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Nutrūko elektros tiekimas.
Pakartokite šį procesą.
Valymo funkcija pertraukia‐
ma jos nebaigus.
Naudotojas išjungė funkciją.
Pakartokite šį procesą.
Pasibaigus valymo funkcijai,
ertmės apačioje yra per
daug vandens.
Prieš įjungdami valymo ciklą, Padenkite visas ertmės dalis
į prietaisą įpurškėte per daug plonu ploviklio sluoksniu.
ploviklio.
Vienodai užpurkškite ploviklį.
Prasti valymo proceso rezul‐ Per aukšta valymo garais
tatai.
funkcijos pradinė orkaitės
temperatūra.
Atitaisymo būdas
Pakartokite šį ciklą. Vykdyki‐
te ciklą, kai prietaisas yra
šaltas.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite šonines groteles iš
tatai.
cesą, neišėmėte šoninių gro‐ prietaiso ir pakartokite šią
telių. Jos gali perduoti karštį funkciją.
sienelėms ir sumažinti valy‐
mo veiksmingumą.
Prasti valymo proceso rezul‐ Prieš pradėdami valymo pro‐ Išimkite priedus iš prietaiso ir
tatai.
cesą, neišėmėte priedų iš
pakartokite šią funkciją.
prietaiso. Jie gali pabloginti
valymo garais ciklą ir suma‐
žinti jo veiksmingumą.
13.2 Aptarnavimo duomenys
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
66
www.aeg.com
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą
65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
AEG
Modelio žymuo
BS836480EM
BS836480PM
BS836480RM
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant įprastą veikseną
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir nau‐
dojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
70 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
BS836480EM
47.0 kg
BS836480PM
44.0 kg
BS836480RM
44.0 kg
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitės funkcijoms,
jeigu suaktyvinta programa su
pasirinkimu Trukmė arba Pabaiga ir
maisto gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
LIETUVIŲ
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
67
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate Drėgnas Karštas Oras,
apšvietimas automatiškai išsijungia po
30 sekundžių.
Vous pouvez réactiver l'éclairage, mais
cela réduit les économies d'énergie.
Drėgnas Karštas Oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
867325341-C-472016
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement