Aeg BP931460NM Uživatelský manuál

Aeg BP931460NM Uživatelský manuál
CS
Návod k použití
Trouba
BP931460HM
BP931460NM
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM................................................................................. 10
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.............................................................................................10
7. FUNKCE HODIN.................................................................................................14
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 15
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.................................................................................16
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.................................................................................... 18
11. TIPY A RADY....................................................................................................20
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................34
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 38
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.............................................................................39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
ČESKY
3
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se
mohou během používání zahřát na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se topných článků. Děti mladší osmi let
bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou vždy spotřebič odpojte od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čištění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před pyrolytickým čištěním je nutné odstranit
nadměrné zbytky jídel. Vyjměte z trouby všechno
příslušenství.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
•
•
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno vnitřku spotřebiče
nepokládejte hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– Po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nebo nerezové oceli nemají
vliv na výkon spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
6
www.aeg.com
•
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela
nevychladne.
•
•
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
Při snímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte žádné
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
•
•
•
•
2.5 Pyrolytické čištění
V pyrolytickém režimu hrozí
riziko poranění / požáru /
chemických emisí (výparů).
•
Před použitím samočisticí pyrolytické
funkce nebo funkce prvního použití z
vnitřku trouby odstraňte následující:
•
– jakékoliv zbytky či nánosy jídla,
olejů či tuků.
– jakékoliv vyjímatelné předměty
(včetně roštů, bočních kolejniček,
apod. dodaných spolu se
spotřebičem), obzvláště pak
hrnce, pánve a jiné náčiní s
nepřilnavým povrchem.
Pečlivě si pročtěte všechny pokyny
ohledně pyrolytického čištění.
Držte děti z dosahu spotřebiče během
chodu pyrolytického čištění.
V průběhu této funkce bude spotřebič
velmi horký a z předních větracích
otvorů bude vycházet horký vzduch.
Pyrolytické čištění je proces, při
kterém se díky vysokým teplotám
mohou uvolňovat výpary ze zbytků
potravin či konstrukčních materiálů, a
zákazníkům se proto důrazně
doporučuje následující:
– během každého pyrolytického
čištění a po jeho dokončení
zajistit dobré větrání.
– během prvního použití při
maximální teplotě a po jeho
dokončení zajistit dobré větrání.
Na rozdíl od lidí mohou být někteří
plazi či ptáci velmi citliví na výpary, k
jejichž tvorbě může docházet během
čisticího procesu u všech
pyrolytických trub.
– Během chodu pyrolytického
čištění odstraňte z blízkosti trouby
všechna domácí zvířata
(obzvláště ptactvo) a maximální
teplotu čištění poprvé použijte v
dobře větraném prostoru.
Malá domácí zvířata mohou být také
velmi citlivá na místní změny teploty,
ke kterým dochází během
samočisticího pyrolytického programu
v blízkosti všech pyrolytických trub.
Při vysokoteplotním pyrolytickém
čištění může u všech pyrolytických
trub dojít k poškození nepřilnavého
povrchu hrnců, pánví, plechů, náčiní
apod. a může také vést ke tvorbě
méně škodlivých výparů.
Výpary uvolňované z pyrolytických
trub / zbytky jídel nejsou dle jejich
popisu škodlivé pro člověka, malé děti
nebo osoby se zdravotními problémy.
ČESKY
2.6 Vnitřní osvětlení
•
•
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
•
2.8 Obsluha
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi..
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka pečící sondy
Topné těleso
Osvětlení
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy polic
7
3.2 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
7
8
www.aeg.com
Na koláče a sušenky.
K měření teploty uvnitř pokrmu.
Hluboký pekáč / plech
Teleskopické výsuvy
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pro rošty a plechy na pečení.
Pečicí sonda
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
1
2
3
4
-
Poznámka
Displej
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
Tlačítko OK a Shut‐ Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení. Otoče‐
tle
ním kolečka Shuttle procházíte nabídku.
Tlačítko Zpět
Slouží ke zobrazení hlavní nabídky.
ČESKY
Se‐
Funkce
nzoro‐
vé tla‐
čítko
Poznámka
Časové a doplňko‐
vé funkce
Slouží k nastavení různých funkcí. Když je spuštěna
pečicí funkce, stisknutím příslušného senzorového
tlačítka nastavíte časovač nebo funkce: Blokování
Tlačítek, Oblíbené, Ohřev A Uchování Teploty, Na‐
stavit A Spustit. Také můžete změnit nastavení pe‐
čicí sondy.
Pečicí Funkce ne‐
bo Recepty
Jednou stiskněte senzorové tlačítko pro volbu pečicí
funkce nebo nabídky: Recepty. Dalším stisknutím
senzorového tlačítka přepnete mezi nabídkami: Pe‐
čicí Funkce, Recepty. Osvětlení zapnete nebo vy‐
pnete stisknutím tlačítka na tři sekundy.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobrazení aktuální
teploty ve spotřebiči. Stisknutím tlačítka na tři se‐
kundy zapnete či vypnete funkci: Rychlé Zahřátí.
Minutka
Nastavení funkce: Minutka.
Oblíbené
Slouží ke zobrazení vašich oblíbených programů.
5
6
7
8
9
4.2 Displej
A
9
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Zobrazuje dobu pečení nebo čas do
konce funkce
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je spuštěna.
Denní čas
Na displeji se zobrazí aktuální čas.
Trvání
Na displeji se zobrazí potřebná doba
přípravy.
Ukončení
Na displeji se zobrazí čas dokončení
přípravy.
Teplota
Na displeji se zobrazí teplota.
10
www.aeg.com
Symbol
Funkce
Časové Údaje
Na displeji se zobrazuje, jak dlouho je
pečicí funkce v provozu.
Výpočet
Spotřebič vypočítá dobu přípravy.
Ukazatel ohřevu
Na displeji se zobrazuje teplota uvnitř
spotřebiče.
Kontrolka Rychlého
Ohřevu
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu
rozehřátí.
Automatická Váha
Na displeji se zobrazuje, že je aktivní
automatický systém hmotnosti nebo
že lze hmotnost změnit.
Ohřev A Uchování Teplo‐
ty
Funkce je zapnutá.
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič i
příslušenství vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
5.2 První zapojení
Když spotřebič připojíte k elektrické síti,
případně po výpadku elektrického
proudu, musíte nastavit jazyk, kontrast
displeje, jas displeje a aktuální čas.
1. Nastavení proveďte pomocí kolečka
Shuttle.
2. Potvrďte stisknutím
.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigace nabídkami
1. Zapněte spotřebič.
2. Použitím kolečka Shuttle po směru a
proti směru hodinových ručiček
zvolíte možnost nabídky.
3. Stisknutím
se přesunete do
podnabídky nebo potvrdíte
nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se
můžete kdykoli vrátit pomocí
.
ČESKY
11
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Sym‐
bol
Položka nabídky
Použití
Pečicí Funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Recepty
Obsahuje seznam automatických programů.
Pyrolýza
Pyrolytické čištění.
Základní Nastavení
Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
přípravu jídel vytvořených uživatelem.
Podnabídka pro: Základní Nastavení
Sym‐
bol
Podnabídka
Popis
Nastavení denního času
Nastavení aktuálního času na hodinách.
Časové Údaje
Pokud je tato funkce zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální čas.
Rychlé Zahřátí
Pokud je tato funkce zapnuta, zkracuje dobu
rozehřátí.
Nastavit A Spustit
K nastavení funkce a jejímu pozdějšímu spuštění
stisknutím libovolného symbolu na ovládacím
panelu.
Ohřev A Uchování Teploty
Slouží k udržení teploty připraveného jídla po do‐
bu 30 minut po dokončení přípravy.
Prodloužení Doby Pečení
Zapne a vypne funkci prodloužení doby pečení.
Displej Kontrast
Úprava kontrastu displeje po stupních.
Displej Jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Nastavení Jazyka
Nastavení jazyka na displeji.
Hlasitost Zvuk. Signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a zvukové signali‐
zace po stupních.
Tóny Tlačítek
Zapne a vypne tóny dotykových tlačítek. Není mo‐
žné deaktivovat tón dotykového tlačítka Zap /
Vyp.
Alarm/Chybový Tón
Aktivuje a deaktivuje bezpečnostní tóny.
12
www.aeg.com
Sym‐
bol
Podnabídka
Popis
Připomínka Čištění
Upozorní vás na to, kdy spotřebič vyčistit.
Pachový Filtr
Zapne nebo vypne tuto funkci. Zabraňuje tvorbě
zápachu během pečení. Pokud je funkce vypnuta,
pravidelně se čistí.
Režim DEMO
Aktivační / deaktivační kód: 2468
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
Tovární Nastavení
Vrátí všechna nastavení na výchozí tovární nasta‐
vení.
6.3 Pečicí Funkce
Pečicí funkce
Použití
Pravý Horký Vzduch
K pečení jídel na třech úrovních současně a k su‐
šení potravin.Nastavte teplotu o 20 - 40 °C nižší
než při použití funkce: Horní/spodní ohřev.
Příprava Pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu
o 20 - 40 °C nižší než při použití funkce: Horní/
spodní ohřev.
Nízkoteplotní Pečení
K přípravě měkkých a šťavnatých pečení.
Horní/spodní ohřev
(Horní/Spodní Ohřev)
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Mražené Potraviny
K přípravě polotovarů do křupava, jako např. hra‐
nolek, amerických brambor nebo jarních závitků.
Turbo Gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kost‐
mi na jedné úrovni. Také k zapékání a pečení do‐
zlatova.
Velkoplošný Gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání chleba.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
ČESKY
Pečicí funkce
13
Použití
Horký Vzduch S Párou
K pečení chleba, koláčů a sušenek. K úspoře
energie při pečení. Aby bylo dosaženo požadova‐
ných výsledků pečení, tuto funkci je nutné použí‐
vat v souladu s tabulkou Horký vzduch s párou.
Více informací o doporučených nastaveních viz
část Tipy a rady, tabulka Horký vzduch s párou.
Tato funkce byla použita k definici účinnosti ener‐
getické třídy dle normy EN 60350-1.
Uchovat Teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
Tuto funkci lze použít k rozmrazování zmražených
potravin jako je zelenina a ovoce. Doba rozmrazo‐
vání závisí na množství a velikosti zmražených
potravin.
Spodní Ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a
zavařování potravin.
Kynutí Těsta
Ke kontrolovanému kynutí těsta před pečením.
Pečení Chleba
K pečení chleba.
Gratinované Pokrmy
K přípravě pokrmů jako lasagne nebo zapékané
brambory. Také k zapékání a zhnědnutí jídla.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin jako např. na‐
kládané zeleniny.
Sušení
K sušení plátkovaného ovoce (např. jablka, švest‐
ky, broskve) a zeleniny (např. rajčata, cukety,
houby, atd).
Ohřev Talířů
K předehřátí talířů k servírování.
Eco pečení
Používáte-li při pečení tuto funkci, můžete tak
optimalizovat spotřebu energie. Více informací o
doporučených nastaveních viz tabulky pečení a
odpovídající obvyklé funkce (Turbo gril).
Během některých funkcí
trouby se může osvětlení při
teplotě nižší než 60 °C
automaticky vypnout.
6.4 Zapnutí pečicí funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Pečicí Funkce.
3. Potvrďte stisknutím
4. Zvolte pečicí funkci.
.
5. Potvrďte stisknutím
.
14
www.aeg.com
6. Nastavte teplotu.
7. Potvrďte stisknutím
Pokud je spuštěná funkce
rychlého zahřátí, nevkládejte
do spotřebiče žádné
potraviny.
.
6.5 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se
rozsvítí příslušný proužek. Tento proužek
zobrazuje zvyšující se teplotu. Po
dosažení dané teploty třikrát zazní
zvukový signál, proužek zabliká a poté
se přestane zobrazovat.
6.6 Kontrolka Rychlého
Ohřevu
Funkci zapnete podržením
na tři
sekundy. Ukazatel ohřevu se mění.
6.7 Zbytkové teplo
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje zbytkové teplo. Toto teplo
můžete využít k udržení teploty jídla.
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí.
7. FUNKCE HODIN
7.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
Minutka
Slouží k nastavení odpočtu (max. 2 hodiny
30 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na
provoz spotřebiče. Lze ji použít i u vypnutého
spotřebiče.
K zapnutí této funkce stiskněte . K nasta‐
vení minut použijte kolečko Shuttle a funkci
spusťte stisknutím tlačítka
.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu (max. 23
hod 59 min).
Ukončení
Slouží k nastavení času vypnutí pečicí funk‐
ce (max. 23 hodin 59 minut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin,
začne se čas odpočítávat po pěti
sekundách.
Pokud použijete funkce
hodin: Trvání, Ukončení,
vypne spotřebič topné
články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Zbytkové
teplo se využije k dokončení
pečení až do konce
nastaveného času (3–20
minut).
7.2 Nastavení funkcí hodin
Před použitím funkcí: Trvání,
Ukončení, musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a
teplotu. Spotřebič se
automaticky vypne.
Můžete použít funkce:
Trvání a Ukončení
současně, pokud chcete
spotřebič ve stanovenou
dobu automaticky zapnout a
vypnout.
Funkce: Trvání a Ukončení
nefungují, když používáte
pečicí sondu.
ČESKY
1. Nastavte pečicí funkci.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí požadovaná
funkce hodin a související symbol.
3. K nastavení požadovaného času
použijte kolečko Shuttle.
4. Potvrďte stisknutím
.
Po uplynutí času zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne. Na displeji se
zobrazí zpráva.
5. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
7.3 Ohřev A Uchování Teploty
4. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Ohřev A
Uchování Teploty.
5. Potvrďte stisknutím
.
Po skončení funkce zazní zvukový
signál.
Pokud změníte pečicí funkci, zůstane
tato funkce zapnutá.
7.4 Prodloužení Doby Pečení
Funkce: Prodloužení Doby Pečení
způsobí, že pečicí funkce bude
pokračovat i po dokončení funkce Trvání.
Lze použít u všech pečicích
funkcí s funkcí Trvání nebo
Automatická Váha.
Nelze použít u pečicích
funkcí s pečicí sondou.
Podmínky pro funkci:
•
•
Nastavená teplota musí být vyšší než
80 °C.
Funkce: Trvání je nastavena.
Funkce: Ohřev A Uchování Teploty
udržuje připravené jídlo teplé při teplotě
80 °C po dobu 30 minut. Zapne se po
dokončení pečení.
Funkci můžete zapnout nebo vypnout v
nabídce: Základní Nastavení.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
15
1. Po uplynutí času pečení zazní
zvukový signál. Stiskněte libovolný
symbol.
Na displeji se zobrazí hlášení.
2. Stisknutím
funkci zapnete nebo
.
vypnete stisknutím
3. Nastavte délku funkce.
4. Stiskněte
.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Online recepty
Recepty pro automatické
programy určené pro tento
spotřebič naleznete na
našich webových stránkách.
Odpovídající recepty
naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno
na typovém štítku na
předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.2 Recepty s Automatický
Recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které
můžete použít. Recepty jsou pevně dané
a nelze je změnit.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
.
stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte recept. Potvrďte stisknutím
.
Při použití funkce: Manuální
spotřebič použije
automatické nastavení. Tato
nastavení můžete měnit jako
u jiných funkcí.
16
www.aeg.com
8.3 Recepty s Automatická
Váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu
pečení. Abyste funkci mohli použít,
musíte zadat hmotnost jídla.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Recepty. Potvrďte
.
stisknutím
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte
stisknutím
.
4. Zvolte funkci: Automatická Váha.
Automatický program se spustí.
6. Hmotnost můžete kdykoli změnit.
Pomocí kolečka Shuttle změníte
hmotnost.
7. Po uplynutí času zazní zvukový
signál. Chcete-li signál vypnout,
stiskněte libovolný symbol.
U některých programů je
nutné jídlo po 30 minutách
otočit. Na displeji se zobrazí
upozornění.
.
Potvrďte stisknutím
5. Pomocí kolečka Shuttle nastavte
hmotnost potravin. Potvrďte
stisknutím
.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Je nutné nastavit dvě teploty: teplotu
trouby a teplotu sondy ve středu pokrmu.
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
POZOR!
Používejte pouze
dodávanou pečicí sondu
nebo originální náhradní
díly.
Pečicí sonda musí během
pečení zůstat v mase a v
zásuvce.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na přední straně spotřebiče.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy.
4. Pomocí kolečka Shuttle do pěti
sekund nastavte teplotu sondy ve
středu pokrmu.
5. Nastavte funkci pečení a v případě
potřeby teplotu trouby.
Spotřebič vypočítá přibližný čas konce
pečení. Čas konce pečení se liší v
závislosti na množství jídla, nastavené
teplotě trouby (minimálně 120 °C) a
zvolených provozních režimech.
Spotřebič vypočítá čas konce pečení do
přibližně 30 minut.
6. Změnu teploty středu masa provede
stisknutím .
Když teplota středu masa dosáhne
nastavené teploty, zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne automaticky.
7. Signál vypnete stisknutím
libovolného symbolu.
ČESKY
17
8. Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze
zásuvky a maso vyjměte z trouby.
9. Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka
.
VAROVÁNÍ!
Pečicí sonda je horká. Hrozí
nebezpečí popálení. Při
vytahování špičky a zástrčky
pečicí sondy buďte opatrní.
9.2 Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek
roštů a ujistěte se, že nožičky směřují
dolů.
Malé zářezy nahoře zajišťují
vyšší bezpečnost. Tyto
zářezy také fungují jako
zařízení proti překlopení.
Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob z
roštu.
9.3 Teleskopické výsuvy vložení příslušenství
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
Plech na pečení / Hluboký pekáč / plech:
Plech na pečení / hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu.
POZOR!
Teleskopické výsuvy
nemyjte v myčce nádobí.
Teleskopické výsuvy ničím
nemažte.
POZOR!
Před tím, než zavřete dvířka
trouby, se ujistěte, že jste
teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
Tvarovaný rošt:
Zasuňte tvarovaný rošt do
teleskopických výsuvů tak, aby nožičky
směřovaly dolů.
Společně vložení tvarovaného roštu a
plechu na pečení / hlubokého pekáče /
plechu:
Plech na pečení / hluboký pekáč / plech
zasuňte mezi drážky zvolené úrovně
roštu a tvarovaný rošt v drážkách nad
nimi.
Zvýšený okraj tvarovaného
roštu funguje jako speciální
zajištěním proti sklouznutí
nádobí.
18
www.aeg.com
Společně vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu:
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech
vložte společně do teleskopických
výsuvů.
Hluboký pekáč / plech:
Vložte hluboký pekáč / plech do
teleskopických výsuvů.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Oblíbené
Svá oblíbená nastavení jako doba
pečení, teplota nebo pečicí funkce si
můžete uložit. Jsou dostupná v nabídce:
Oblíbené. Můžete uložit 20 programů.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci nebo automatický
program.
10. Stisknutím a podržením tlačítka
zadání uložíte.
Váš oblíbený program můžete také uložit
stisknutím a podržením , dokud se na
displeji nezobrazí: ULOŽIT.
Obsazené pozice paměti můžete
přepsat. Když se na displeji zobrazí první
volná pozice paměti, použijte kolečko
Shuttle a stisknutím
program.
přepište stávající
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji nezobrazí: ULOŽIT.
Název programu můžete změnit v
nabídce: Změnit Název Programu..
.
4. Potvrďte stisknutím
Na displeji se zobrazí první volná pozice
paměti.
Spuštění programu
5. Potvrďte stisknutím
.
6. Zadejte název programu.
První písmeno bliká.
7. Pomocí kolečka Shuttle změníte
písmeno.
8. Stiskněte
.
Následující písmeno bliká.
9. V případě potřeby proveďte opět krok
7.
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku: Oblíbené.
3. Potvrďte stisknutím
.
4. Zvolte název svého oblíbeného
programu.
5. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím
přejdete přímo do nabídky:
Oblíbené. Lze použít i u vypnutého
spotřebiče.
ČESKY
10.2 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Jestliže je zapnutá funkce dětské
bezpečnostní pojistky, spotřebič nelze
náhodně zapnout.
Pokud probíhá funkce
pyrolytického čištění, dvířka
se automaticky zablokují.
Když stiskněte jakýkoli
symbol, na displeji se
zobrazí hlášení.
1. Stisknutím
4. Nastavte čas.
5. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Nastavit A
Spustit.
6. Potvrďte stisknutím
.
Stisknutím libovolného symbolu (kromě
) spustíte funkci: Nastavit A Spustit.
Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po skončení pečicí funkce zazní zvukový
signál.
•
zapnete displej.
2. Současně stiskněte
a , dokud
se na displeji nezobrazí hlášení.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
10.3 Blokování Tlačítek
Tato funkce brání náhodné změně pečicí
funkce. Můžete ji zapnout pouze, když je
spotřebič v provozu.
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte
nastavení.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Blokování
Tlačítek.
4. Potvrďte stisknutím
.
Pokud probíhá funkce
pyrolytického čištění, dvířka
se zablokují a na displeji se
zobrazí symbol klíče.
•
a poté
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce a vy nezměníte žádné nastavení,
automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
250 - maximum
1,5
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi:
Osvětlení, Pečicí
sonda,Trvání, Ukončení.
.
Když spotřebič vypnete,
vypne se i funkce.
10.6 Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
10.4 Nastavit A Spustit
•
Tato funkce umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít
jediným stisknutím libovolného symbolu.
•
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci.
3. Opakovaně stiskněte , dokud se
na displeji neobjeví: Trvání.
V průběhu pečicí funkce
se zobrazuje Blokování
Tlačítek.
Nabídka: Základní
Nastavení vám umožňuje
zapnout a vypnout funkci:
Nastavit A Spustit.
10.5 Automatické vypnutí
Tuto funkci vypnete stisknutím . Na
displeji se zobrazí zpráva. K potvrzení
opět stiskněte
19
Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv symbolu
(kromě tlačítka ZAP/VYP), displej
se na následujících 10 sekund
20
www.aeg.com
přepne zpět do režimu denního
jasu.
– pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci: Minutka. Když se
funkce dokončí, displej se přepne
zpět do režimu nočního jasu.
10.7 Chladící ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladící
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladící
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
11. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na
receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o pečicích funkcích,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
Doporučená poloha roštu: 3.
Kynutí Těsta
Tuto automatickou funkci můžete použít
s kterýmkoliv receptem na kynuté těsto.
Tato funkce zajišťuje dobré podmínky
pro vykynutí. Těsto vložte do nádoby, ve
které může dostatečně vykynout, a
přikryjte jej mokrou utěrkou nebo
plastovou fólií. Do první polohy vložte
tvarovaný rošt a vložte na něj nádobu s
těstem. Zavřete dvířka a nastavte funkci:
Kynutí Těsta. Nastavte potřebný čas.
11.3 Pečení moučných jídel
•
11.2 Rada ohledně
speciálních pečicích funkcí
trouby
Uchovat Teplé
Tuto funkci používejte, když chcete
pokrmy uchovat teplé.
•
•
•
Teplota se automaticky udržuje na 80 °C.
Ohřev Talířů
•
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na
tvarovaném roštu trouby. Po polovině
doby ohřívání promíchejte stohy talířů
(vyměňte spodní s horními).
Automatická teplota je nastavena na 70
°C.
•
Vaše trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení jako teplotu,
dobu pečení a polohu roštů byste měli
proto upravit podle doporučení
uvedených v tabulkách.
Použijte vždy nejprve nižší teplotu.
Jestliže nemůžete najít nastavení pro
konkrétní recept, snažte se vybrat
podobný.
Pokud pečete koláče na několika
polohách roštů, můžete dobu pečení
prodloužit o 10–15 minut.
Různě vysoké moučníky a pečivo
mohou nejprve nerovnoměrně
zhnědnout. V takovém případě ale
hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
Plechy v troubě se mohou během
pečení zkroutit. Po ochlazení se opět
vyrovnají.
ČESKY
21
11.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš svě‐
tlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Teplota trouby je příliš vyso‐
propečený či nerovnoměrný. ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Příliš krátká doba pečení.
propečený či nerovnoměrný.
Prodlužte dobu pečení. Do‐
bu pečení nelze zkrátit
zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐ Ve směsi je příliš mnoho te‐
propečený či nerovnoměrný. kutin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká a doba pečení je příliš
krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměr‐
ně.
Směs je nerovnoměrně roz‐
ložena.
Směs rovnoměrně rozložte
na plech na pečení.
Koláč není při dané délce
pečení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká. Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
11.5 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
50 - 70
1
Linecký koláč /
ovocné koláče
Pravý Horký
Vzduch
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Pravý Horký
cake / Piškotový Vzduch
koláč bez tuku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horní/spodní
cake / Piškotový ohřev
koláč bez tuku
160
35 - 50
2
Dortový korpus - Pravý Horký
křehké těsto
Vzduch
170 - 1801)
10 - 25
2
22
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dortový korpus - Pravý Horký
piškotové těsto Vzduch
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý Horký
Vzduch
160
60 - 90
2
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Horní/spodní
ohřev
180
70 - 90
1
170 - 190
60 - 90
1
Tvarohový koláč Horní/spodní
ohřev
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Horní/spodní
ohřev
170 - 190
30 - 40
3
Vánoční štola
Horní/spodní
ohřev
160 - 1801)
50 - 70
2
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Horní/spodní
ohřev
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Zákusky z listo‐ Horní/spodní
vého těsta s kré‐ ohřev
mem / banánky
190 - 2101)
20 - 35
3
Roláda
Horní/spodní
ohřev
180 - 2001)
10 - 20
3
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
190 - 2101)
20 - 30
3
Máslový man‐
Horní/spodní
dlový koláč / cu‐ ohřev
krové koláčky
ČESKY
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
Pravý Horký
Vzduch
150
35 - 55
3
Horní/spodní
ohřev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z Pravý Horký
křehkého těsta
Vzduch
160 - 170
40 - 80
3
Kynutý koláč s
jemnou náplní
(např. tvaroh,
smetana, pu‐
dink)
160 - 1801)
40 - 80
3
sto)2)
Ovocné koláče
(kynuté těsto /
piškotové tě‐
sto)2)
Horní/spodní
ohřev
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý Horký
Vzduch
140
20 - 35
3
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Horní/spodní
ohřev
1601)
20 - 30
3
Sušenky z pi‐
škotového těsta
Pravý Horký
Vzduch
150 - 160
15 - 20
3
Sněhové pusin‐
ky
Pravý Horký
Vzduch
80 - 100
120 - 150
3
Makronky
Pravý Horký
Vzduch
100 - 120
30 - 50
3
Sušenky z kynu‐ Pravý Horký
tého těsta
Vzduch
150 - 160
20 - 40
3
Malé listové pe‐
čivo
170 - 1801)
20 - 30
3
Pravý Horký
Vzduch
23
24
www.aeg.com
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pečivo
Pravý Horký
Vzduch
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horní/spodní
ohřev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý Horký
Vzduch
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Horní/spodní
ohřev
1701)
20 - 30
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těsto‐ Horní/spodní
viny
ohřev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
25 - 40
1
Zapékaná zele‐
Turbo Gril
160 - 170
15 - 30
1
Bagety zapeče‐ Pravý Horký
né s roztaveným Vzduch
sýrem
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
40 - 60
1
Rybí nákypy
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
30 - 60
1
Plněná zelenina
Pravý Horký
Vzduch
160 - 170
30 - 60
1
1) Předehřejte troubu.
11.6 Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce
nina1)
1) Předehřejte troubu.
11.7 Horký Vzduch S Párou
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Zapečené těstoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené brambory
180 - 200
70 - 85
3
ČESKY
25
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Zapečené cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový pudink
190 - 200
55 - 70
3
Rýžový pudink
170 - 190
45 - 60
3
Jablečný koláč z piškotového
těsta (kulatá koláčová forma)
160 - 170
70 - 80
3
Bílý chléb
190 - 200
55 - 70
3
11.8 Pečení na více úrovních
Použití funkce: Pravý Horký Vzduch.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Zákusky z listo‐ 160 - 1801)
vého těsta s kré‐
mem / banánky
25 - 45
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z
křehkého těsta
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušenky z pi‐
škotového těsta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Čajové pečivo z 80 - 100
vaječného bílku,
sněhové pusin‐
ky
130 - 170
1/4
-
Makronky
40 - 80
1/4
-
100 - 120
26
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Dvě polohy
Tři polohy
Sušenky z kynu‐ 160 - 170
tého těsta
30 - 60
1/4
-
Drobné pečivo z 170 - 1801)
listového těsta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Předehřejte troubu.
11.9 Příprava Pizzy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s velkou ná‐
plní)
180 - 200
20 - 30
2
Koláče
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švýcarský koláč
170 - 190
45 - 55
1
Koláč s jablečnou vr‐ 150 - 170
stvou
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nekvašený chléb
230 - 2501)
10 - 20
2
Listové těsto s náplní 160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (al‐
saské jídlo podobné
pizze)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruské pirohy
s náplní)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
ČESKY
11.10 Pečení masa
•
•
•
•
•
•
K pečení masa používejte
žáruvzdorné nádoby. Řiďte se pokyny
výrobce.
Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu nebo na
tvarovaném roštu nad tímto plechem.
Do hlubokého pekáče nalijte trochu
tekutiny, zabráníte tím připečení
vystřikující masové šťávy nebo tuku.
Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení
kůrčičku, můžete péct v pekáči bez
pokličky.
Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
K uchování šťavnatějšího masa:
– libové maso pečte v pekáči s
poklicí nebo použijte sáček na
pečení masa.
– maso a ryby pečte v kusech, které
váží minimálně 1 kg.
– velké kusy pečeně nebo drůbeže
několikrát v průběhu pečení
potřete vlastní šťávou.
11.11 Tabulka pro pečení masa
Hovězí
Jídlo
Množství
Funkce
Dušené maso
1 - 1,5 kg
Horní/spodní 230
ohřev
120 - 150
1
Hovězí pečeně
nebo filet: ne‐
propečený
na cm
tloušťky
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovězí pečeně
nebo filet:
středně prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovězí pečeně na cm
nebo filet: dobře tloušťky
propečené
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Plec / Krkovice / 1 - 1,5 kg
Kýta v celku
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotlety / Žebír‐
ka
1 - 1,5 kg
Turbo Gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
750 g - 1 kg
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
1
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g - 1 kg
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Jídlo
Množství
27
28
www.aeg.com
Telecí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Telecí peče‐
ně
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Telecí koleno 1,5 - 2
Jehněčí
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1 - 1,5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
Jehněčí hřbet 1 - 1,5
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Zaječí hřbet / až 1 kg
kýta
Horní/spodní
ohřev
2301)
30 - 40
1
Hřbet z vyso‐ 1,5 - 2 kg
ké zvěře
Horní/spodní
ohřev
210 - 220
35 - 40
1
Kýta z vyso‐
ké zvěře
Horní/spodní
ohřev
180 - 200
60 - 90
1
Zvěřina
Jídlo
Množství
1,5 - 2 kg
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Jídlo
Množství
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Kusy drůbe‐
že
200 - 250 g
každá
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Půlka kuřete
400 - 500 g
každá
Turbo Gril
190 - 210
35 - 50
1
Kuře, brojler
1 - 1,5 kg
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kachna
1,5 - 2 kg
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Husa
3,5 - 5 kg
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Krůta
2,5 - 3,5 kg
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Krůta
4 - 6 kg
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
ČESKY
29
Ryby (dušené)
Jídlo
Množství
(kg)
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha ro‐
štu
Celá ryba
1 - 1,5
Horní/spodní
ohřev
210 - 220
40 - 60
1
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Vždy grilujte při maximální nastavené
teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v
tabulce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
Grilujte pouze ploché kousky masa
nebo ryb.
Prázdnou troubu vždy předehřejte po
dobu pěti minut pomocí grilovací
funkce.
POZOR!
Vždy grilujte se zavřenými
dvířky trouby.
Gril
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovězí filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Vepřové kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Telecí kotlety
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jehněčí kotlety
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Velkoplošný Gril
Jídlo
Čas (min)
1. strana
Poloha roštu
2. strana
Burgers / Karbanátky 8 - 10
6-8
4
Vepřový plátek
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Telecí filety / steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Topinky
1-3
1-3
5
Topinky s oblohou
6-8
-
4
30
www.aeg.com
11.13 Mražené Potraviny
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
200 - 220
15 - 25
2
Americká mražená
pizza
190 - 210
20 - 25
2
Chlazená pizza
210 - 230
13 - 25
2
Mražená pizza snack 180 - 200
15 - 30
2
Hranolky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolky, silné
200 - 220
25 - 35
3
Amer. Brambory,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečená Bramboro‐
vá Kaše
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne / Cannello‐
ni, čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Mražené lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Sýr pečený v troubě
170 - 190
20 - 30
3
Kuřecí Křídla
190 - 210
20 - 30
2
Mražená hotová jídla
Jídlo
Funkce
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Mražená pizza
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Hranolky1) (300
- 600 g)
Horní/spodní
ohřev nebo Tur‐
bo Gril
200 - 220
podle pokynů
výrobce
3
Bagety
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
Ovocné koláče
Horní/spodní
ohřev
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
3
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte.
11.14 Nízkoteplotní Pečení
Tuto funkci použijte k přípravě libových,
měkkých kousků masa a ryb s teplotou
ve středu nižší než 65 °C. Tato funkce
není vhodná pro dušení masa nebo pro
pečení tučného vepřového masa.
Použitím pečicí sondy můžete zajistit
správnou teplotu středu masa (viz
tabulka pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit
teplotu trouby mezi 80 °C a 150 °C.
Výchozí teplota je 90 °C. Poté, co
nastavíte teplotu, trouba pokračuje v
pečení při 80 °C. Tuto funkci
nepoužívejte pro přípravu drůbeže.
ČESKY
Při použití této funkce vždy
vařte bez pokličky nebo víka.
1. Na obou stranách maso osmahněte
na pánvi na varné desce při velmi
vysoké teplotě po dobu 1 - 2 minut.
2. Maso vložte spolu s horkým
pekáčem do trouby na tvarovaný
rošt.
3. Zasuňte pečicí sondu do masa.
4. Zvolte funkci: Nízkoteplotní Pečení a
nastavte správnou koncovou teplotu
středu pokrmu.
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Hovězí pečeně
1 - 1,5
120
120 - 150
1
Hovězí plátek
1 - 1,5
120
90 - 150
3
Telecí pečeně
1 - 1,5
120
120 - 150
1
Steaky
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
11.15 Rozmrazování
•
•
31
•
Odstraňte obal z potravin a potraviny
poté položte na talíř.
Používejte první úroveň roštu zdola.
Nezakrývejte potraviny mísou či
talířem, poněvadž by to mohlo
prodloužit dobu rozmrazování.
Jídlo
Množství
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas
Poznámky
rozmrazová‐
ní (min)
Kuře
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený podšá‐
lek na velký talíř. V polovině doby
obraťte.
Maso
1 kg
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu našlehejte, když je stále
ještě místy lehce zmražená.
Zdobený
dort
1,4 kg
60
60
-
11.16 Zavařování
•
Pro zavařování používejte pouze
zavařovací sklenice, které jsou na
trhu dostupné ve stejné velikosti.
•
•
Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
Pro tuto funkci používejte první
polohu roštu odspodu.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích
sklenic.
Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
•
Jakmile začne tekutina v prvních
sklenicích perlit (u litrových sklenic asi
za 35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý an‐
grešt
160 - 170
35 - 45
-
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Jídlo
Teplota (°C)
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zelenina
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.17 Sušení
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
ČESKY
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Jedna poloha
Dvě polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do po‐
lévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Jedna poloha
Dvě polohy
Švestky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
11.18 Pečení Chleba
Předehřátí se nedoporučuje.
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Bílý chléb
180 - 200
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Briošky
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Žitný chléb
190 - 210
50 - 70
2
Tmavý chléb
180 - 200
50 - 70
2
Celozrnný chléb
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak: středně propečené
60 - 65
33
34
www.aeg.com
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Filet / Steak: dobře propečené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové ma‐
so
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čištění
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
ČESKY
•
•
•
•
•
•
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
speciální čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
Po použití vlhký vnitřek trouby
vysušte.
12.2 Vyjmutí drážek na rošty
a
Chcete-li troubu vyčistit, odstraňte drážky
na rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
35
Zarážky na teleskopických
výsuvech musí směřovat
dopředu.
12.3 Pyrolýza
POZOR!
Vyjměte všechno
příslušenství a vyjímatelné
drážky.
Proces pyrolytického
čištění nemůže začít:
•
Pokud jste neodpojili zástrčku pečicí
sondy ze zásuvky.
• Pokud jste nezavřeli plně dvířka
trouby.
Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
POZOR!
Jsou-li ve stejné skříni
instalovány další spotřebiče,
nepoužívejte je současně se
spuštěnou funkcí: Pyrolýza.
Spotřebič by se mohl
poškodit.
1. Vnitřní stranu dvířek omyjte horkou
vodou, abyste zabránili připálení
zbytků jídel horkým vzduchem.
2. Zapněte spotřebič a v hlavní nabídce
zvolte funkci: Pyrolýza. Potvrďte
stisknutím
.
3. Nastavte délku čištění:
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Funkce
Popis
Rychlé
1 h pro nízký
stupeň zašpi‐
nění
Obvyklý
1 h 30 min
pro běžný
stupeň zašpi‐
nění
Intenzivní
2 h 30 min
pro vysoký
stupeň zašpi‐
nění
1
2
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
4. Potvrďte stisknutím
.
36
www.aeg.com
Jakmile se pyrolytické
čištění spustí, dvířka
spotřebiče se zamknou a
osvětlení nefunguje.
Chcete-li zastavit pyrolytické
čištění před jeho
dokončením, vypněte
spotřebič.
VAROVÁNÍ!
Po dokončení funkce je
spotřebič velmi horký.
Nechte jej vychladnout.
Hrozí nebezpečí popálení.
Po dokončení funkce
zůstanou dvířka zamčená po
dobu fáze chladnutí. Během
fáze chladnutí nelze použít
některé funkce spotřebiče.
12.4 Odstranění a instalace
dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ!
Při snímání dvířek
spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká.
45°
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je
směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu (B) na horní
straně dvířek na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
2
B
1
1. Otevřete plně dvířka.
2. Zdvihněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
A
A
3. Přivírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 45°.
POZOR!
Hrubé zacházení se
skleněnými panely,
obzvláště kolem okrajů
předního panelu, může
způsobit prasknutí skla.
7. Vytáhněte okrajovou lištu dopředu a
odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem
nahoru.
ČESKY
9. Skleněný panel omyjte vodou s
mycím prostředkem. Skleněný panel
pečlivě osušte.
Po dokončení čištění proveďte výše
uvedený postup ale v opačném pořadí.
Nejprve nainstalujte menší a potom větší
panel a dvířka.
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že jsou skleněné
panely vloženy do správné
polohy, jinak by se mohl
povrch dvířek přehřívat.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(C, B a A) nasadili zpět ve správném
pořadí. Nejprve vložte panel C, který má
vytištěn čtverec na levé straně a
trojúhelník na pravé straně. Tyto symboly
také naleznete vyražené na rámu dvířek.
Symbol trojúhelníku na skle musí
odpovídat trojúhelníku na rámu dvířek a
čtvercový symbol musí odpovídat
příslušnému čtverci. Poté vložte zbylé
dva skleněné panely.
ABC
37
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300
°C .
4. Nasaďte skleněný kryt.
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu
(např. čajové lžičky) odstraňte
skleněný kryt.
12.5 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
3. Skleněný kryt vyčistěte.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Nasaďte skleněný kryt.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
38
www.aeg.com
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Troubu nelze zapnout ani
používat.
Trouba není zapojená do
elektrické sítě nebo je
připojená nesprávně.
Zkontrolujte, zda je trouba
správně zapojená do elek‐
trické sítě (viz schéma zapo‐
jení, je-li k dispozici).
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐ Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
stavení.
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Dvířka nejsou správně
zavřená.
Zcela dvířka zavřete.
Trouba nehřeje.
Je spálená pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka spaluje opakova‐
ně, obraťte se na autorizova‐
ného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se zobrazí F111.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se o závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15 - 20 minut.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefungu‐
je. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
Viz „Základní nastavení“ v
části „Denní používání“.
13.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOST
14.1 Produktový list a informace dle směrnice komise EU
65-66/2014
Název dodavatele
AEG
Označení modelu
BP931460HM
BP931460NM
Index energetické účinnosti
81.2
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie se standardním zatížením, kon‐
venční režim
1.09 kWh/cyklus
Spotřeba energie se standardním zatížením, intenziv‐ 0.69 kWh/cyklus
ní horkovzdušný režim
Počet pečicích prostorů
1
Tepelný zdroj
Elektrická energie
Objem
71 l
Typ trouby
Vestavná trouba
Hmotnost
39
BP931460HM
41.0 kg
BP931460NM
41.0 kg
40
www.aeg.com
EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na
vaření pro domácnost - část 1: Sporáky,
trouby, parní trouby a grily - Metody
měření funkce.
14.2 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven
funkcemi, které vám
pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
Zbytkové teplo
Je-li v rámci některých funkcí trouby
spuštěn program s volbou Trvání nebo
Ukončení a doba pečení je delší než 30
minut, topné články se automaticky
vypnou po uplynutí 90 % nastaveného
času.
Ventilátor a osvětlení nadále pracují.
Uchování teploty jídla
Chcete-li využít zbytkové teplo k
uchování teploty pokrmu, zvolte nejnižší
možné nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí ukazatel zbytkového tepla nebo
zbytková teplota.
Všeobecné rady
Ujistěte se, že při provozu spotřebiče
jsou dvířka trouby správně zavřená, a
během přípravy jídla je ponechte
zavřená co nejvíce.
Pro účinnější úsporu energie používejte
kovové nádobí.
Je-li to možné, nepředehřívejte troubu,
než do ní vložíte jídlo.
Je-li doba pečení delší než 30 minut,
snižte teplotu trouby na minimum 3 - 10
minut před koncem pečení (v závislosti
na době pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
Zbytkové teplo můžete využít k ohřevu
jiného jídla.
Pečení s vypnutým osvětlením
Během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
Horký Vzduch S Párou
Tato funkce slouží k úspoře energie při
pečení. Při této funkci se teplota uvnitř
trouby v průběhu pečení může lišit od
teploty udávané na displeji a doba
pečení se může lišit od doby pečení u
jiných programů.
Pokud používáte funkci Horký Vzduch S
Párou, osvětlení se vypne po 30
sekundách.
Osvětlení můžete znovu zapnout, ale tím
omezíte předpokládanou úsporu energie.
Horkovzdušné pečení
Je-li to možné, pro úsporu energie
používejte funkce s ventilátorem.
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
*
ČESKY
41
42
www.aeg.com
ČESKY
43
867325377-B-092017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement