Aeg BP931460NM Používateľská príručka

Aeg BP931460NM Používateľská príručka
SK
Návod na používanie
Rúra
BP931460HM
BP931460NM
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.................................................................................4
3. POPIS VÝROBKU.................................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.................................................................................. 10
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 11
7. ČASOVÉ FUNKCIE............................................................................................ 14
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY............................................................................ 15
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA........................................................................16
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE................................................................................... 18
11. TIPY A RADY....................................................................................................20
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 35
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................38
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.............................................................................40
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
6
www.aeg.com
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
Nebezpečenstvo zranenia/
požiaru/chemických emisií
(výparov) v pyrolytickom
režime.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
SLOVENSKY
•
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.8 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
8
www.aeg.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLOVENSKY
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Sen‐
Funkcia
zoro‐
vé tla‐
čidlo
1
-
2
Poznámka
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
Tlačidlo OK a otoč‐ Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Položkami pre‐
ný ovládač
chádzajte otáčaním otočného ovládača.
3
4
5
Tlačidlo Domov
Zobrazenie hlavnej ponuky.
Časové a doplnko‐
vé funkcie
Nastavenie rôznych funkcií. Keď je zapnutá funkcia
ohrevu, dotknite sa senzorového tlačidla a nastavte
časovač alebo funkcie: Blok. Ovládania, Obľúbené,
Ohrev A Uchovanie Teploty, Nastaviť A Ísť. Môžete
zmeniť aj nastavenie teplotnej sondy.
Funkcie Ohrevu
alebo Recepty
Jedným dotykom senzorového tlačidla zvoľte funk‐
ciu ohrevu alebo ponuku: Recepty. Ďalším dotykom
senzorového tlačidla prepnite medzi ponukami:
Funkcie Ohrevu, Recepty. Ak chcete zapnúť alebo
vypnúť osvetlenie, dotknite sa tlačidla na 3 sekun‐
dy.
Nastavenie teploty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie aktuálnej te‐
ploty v spotrebiči. Dotknite sa tlačidla na 3 sekundy,
ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu:
Rýchle Zohrievanie.
Časomer
Ak chcete nastaviť funkciu: Časomer.
Obľúbené
Zobrazenie vašich obľúbených programov.
6
7
8
9
4.2 Displej
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
10
www.aeg.com
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
Funkcia
Časomer
Funkcia je spustená.
Presný čas
Na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
Trvanie
Na displeji sa zobrazí potrebný čas
pečenia.
Koniec
Na displeji sa zobrazí čas skončenia
pečenia.
Teplota
Na displeji sa zobrazí teplota.
Časové Údaje
Na displeji sa zobrazuje, ako dlho je
spustená funkcia ohrevu.
Výpočet
Spotrebič vypočíta čas pečenia.
Ukazovateľ ohrevu
Na displeji sa zobrazí teplota v spotre‐
biči.
Ukazovateľ Rýchleho
Ohrevu
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zo‐
hrievania rúry.
Hmotnostný Program
Na displeji sa zobrazuje, že je aktívny
automatický program so zadávaním
hmotnosti alebo že je možné zmeniť
hmotnosť.
Ohrev A Uchovanie Te‐
ploty
Funkcia je zapnutá.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte zo spotrebiča vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si časť „Ošetrovanie
a čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.2 Prvé zapojenie
Po zapojení spotrebiča do elektrickej
siete alebo po prerušení napájania je
potrebné nastaviť jazyk, kontrast
displeja, jas displeja a denný čas.
1. Pri nastavovaní použite otočný
ovládač.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
SLOVENSKY
11
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
3. Ak chcete prejsť do podponuky alebo
potvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť
do hlavnej ponuky pomocou
6.1 Navigácia v ponukách
tlačidla
1. Zapnite spotrebič.
2. Položku ponuky vyberte otáčaním
otočného ovládača doprava alebo
doľava.
.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Sym‐
bol
Položka ponuky
Použitie
Funkcie Ohrevu
Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
Recepty
Obsahuje zoznam automatických programov.
Pyrolýza
Pyrolytické čistenie.
Základné Nastavenie
Používa sa na nastavenie konfigurácie spotrebi‐
ča.
Obľúbené
Obsahuje zoznam obľúbených programov peče‐
nia vytvorených používateľom.
Podponuka pre: Základné Nastavenie
Sym‐
bol
Podponuka
Popis
Nastaviť denný čas
Nastavenie aktuálneho denného času.
Časové Údaje
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji sa zobrazuje
aktuálny čas, aj keď je spotrebič vypnutý.
Rýchle Zohrievanie
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, skracuje čas zahrievania
rúry.
Nastaviť A Ísť
Na nastavenie funkcie a jej neskoršie aktivovanie
stlačte ktorýkoľvek symbol na ovládacom paneli.
Ohrev A Uchovanie Teploty
Po skončení cyklu pečenia uchová pripravené
jedlo teplé po dobu 30 minút.
Predĺženie Doby Pečenia
Zapína a vypína funkciu predĺženia pečenia.
Kontrast Displeja
Upravuje kontrast displeja po stupňoch.
12
www.aeg.com
Sym‐
bol
Podponuka
Popis
Jas Displeja
Upravuje jas displeja po stupňoch.
Jazyk
Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť Zvuk. Signalizácie
Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a zvukovej sig‐
nalizácie po stupňoch.
Tóny Tlačidiel
Zapína a vypína tóny dotykových tlačidiel. Tón
dotykového tlačidla ZAP/VYP nie je možné vy‐
pnúť.
Alarm/Výstražný Tón
Zapína a vypína výstražnú zvukovú signalizáciu.
Pripomienka Čistenia
Pripomína, že je potrebné vyčistiť spotrebič.
Pachový Filter
Zapína alebo vypína funkciu. Zabraňuje šíreniu
pachov počas pečenia. Ak je funkcia vypnutá,
pravidelne sa čistí sám.
Režim DEMO
Aktivačný/deaktivačný kód: 2468
Servis
Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.
Pôvodné Nastavenie
Obnovuje všetky pôvodné nastavenia.
6.3 Funkcie Ohrevu
Funkcia ohrevu
Použitie
Teplovzdušné Pečenie
Ak chcete piecť až na 3 úrovniach a sušiť potravi‐
ny.Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre
funkciu: Tradičné pečenie.
Pizza
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte te‐
plotu o 20-40 °C nižšiu ako pre funkciu: Tradičné
pečenie.
Pomalé Pečenie
Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mä‐
sa.
Tradičné pečenie (Hor‐
ný/Dolný Ohrev)
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Mrazené Pokrmy
Na prípravu chrumkavých polotovarov, napríklad
zemiakových hranolčekov, amerických zemiakov
alebo jarných závitkov.
SLOVENSKY
Funkcia ohrevu
13
Použitie
Turbo Gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s
kosťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a
zapekanie.
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hria‐
nok.
Vlhký Horúci Vzduch
Na pečenie chleba, koláčov a pečiva. Na úsporu
energie počas pečenia. Aby ste dosiahli požado‐
vané výsledky pečenia, musí sa funkcia Vlhký ho‐
rúci vzduch používať v súlade s tabuľkami peče‐
nia. Bližšie informácie o odporúčaných nastave‐
niach nájdete v kapitole Rady a tipy, v tabuľke
Vlhký horúci vzduch. Táto funkcia sa použila na
definovanie energetickej triedy podľa normy EN
60350-1.
Uchovať Teplé
Na udržiavanie teploty pokrmov.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie
mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia.
Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a
na zaváranie.
Kysnutie Cesta
Na kontrolované kysnutie cesta pred pečením.
Chlieb
Na pečenie chleba.
Zapečené Jedlo
Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapekané ze‐
miaky. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny, napríklad nakladaných
uhoriek.
Sušenie
Na sušenie plátkov ovocia (napr. jabĺk, sliviek,
broskýň) a zeleniny (napr. paradajok, cukiet, hrí‐
bov).
Ohrev Tanierov
Na predhriatie tanierov pred podávaním jedla.
14
www.aeg.com
Funkcia ohrevu
Použitie
EKO pečenie mäsa
Použitím tejto funkcie počas pečenia môžete opti‐
malizovať spotrebu energie. Viac informácií o od‐
porúčaných nastaveniach nájdete v tabuľkách pe‐
čenia pre príslušnú funkciu (Turbo gril).
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.4 Zapnutie funkcie ohrevu
1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte ponuku: Funkcie Ohrevu.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
4. Vyberte funkciu ohrevu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Nastavte teplotu.
7. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
že teplota sa zvyšuje. Po dosiahnutí
teploty 3-krát zaznie zvukový signál a
pásik zabliká a následne zmizne.
6.6 Ukazovateľ Rýchleho
Ohrevu
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania
rúry.
Počas funkcie rýchleho
ohrevu nesmie byť v rúre
jedlo.
Ak chcete túto funkciu zapnúť, podržte
tlačidlo
sa mení.
3 sekundy. Ukazovateľ ohrevu
6.7 Zvyškové teplo
6.5 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňuje,
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa
zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
Použitie
Časomer
Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny
30 minút). Táto funkcia nemá vplyv na pre‐
vádzku spotrebiča. Môžete ju zapnúť aj vte‐
dy, keď je spotrebič vypnutý.
Funkciu zapnete stlačením tlačidla . Minú‐
ty nastavíte otočným ovládačom a odpočíta‐
vanie spustíte stlačením tlačidla
.
Trvanie
Nastavenie trvania prevádzky (max. 23 h 59
min).
Koniec
Nastavenie času vypnutia pre funkciu ohrevu
(max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu,
odpočítavanie začne po 5 sekundách.
SLOVENSKY
Ak použijete funkcie hodín:
Trvanie, Koniec, spotrebič
vypne ohrievacie články po
uplynutí 90 % nastaveného
času. Spotrebič bude
pomocou zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým
neuplynie doba pečenia (3
až 20 minút).
7.2 Nastavenie časových
funkcií
Skôr ako použijete funkcie:
Trvanie, Koniec, musíte
najprv nastaviť funkciu
ohrevu a teplotu. Spotrebič
sa vypne automaticky.
Môžete použiť funkcie:
Funkcie Trvanie a Koniec
môžete používať súčasne,
ak chcete, aby sa spotrebič
v neskoršom čase
automaticky zapol a vypol.
Funkcie: Trvanie a Koniec
nefungujú, ak použijete
teplotnú sondu.
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná
časová funkcia a príslušný symbol.
3. Požadovaný čas nastavte otočným
ovládačom.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
•
•
15
Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
Funkcia: Trvanie je nastavená.
Funkcia: Ohrev A Uchovanie Teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri 80 °C
počas 30 minút. Zapína sa po skončení
pečenia.
Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v
ponuke: Základné Nastavenie.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Ohrev A
Uchovanie Teploty.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
.
tlačidla
Keď sa funkcia ukončí, zaznie zvukový
signál.
Funkcia zostane zapnutá aj po zmene
funkcie ohrevu.
7.4 Predĺženie Doby Pečenia
Funkcia: Predĺženie Doby Pečenia
umožní pokračovať v ohrevnej funkcii aj
po skončení funkcie Trvanie.
Platí to pre všetky funkcie
ohrevu s Trvanie alebo
Hmotnostný Program.
Funkciu nemožno použiť pri
ohrevných funkciách s
teplotnou sondou.
.
tlačidla
Keď doba pečenia uplynie, zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne. Na
displeji sa zobrazí správa.
5. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
1. Keď uplynie čas pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľný
symbol.
Na displeji sa zobrazí hlásenie.
2. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla
7.3 Ohrev A Uchovanie
Teploty
.
3. Nastavte dĺžku trvania funkcie.
Podmienky pre funkciu:
alebo ju zrušíte stlačením tlačidla
4. Stlačte tlačidlo
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
.
16
www.aeg.com
8.1 On-line recepty
Recepty pre automatické
programy pre tento spotrebič
nájdete na našej webovej
stránke. Pri hľadaní správnej
knihy receptov budete
potrebovať číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
vnútorného priestoru
spotrebiča.
8.2 Recepty s Receptový
Program
Tento spotrebič ponúka automatické
programy pre skupinu receptov.
Nastavenia pre recepty nie je možné
meniť.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Zvoľte ponuku: Recepty. Stlačte
a potvrďte.
3. Vyberte kategóriu a pokrm.
Nastavenie potvrďte stlačením
8.3 Recepty s Hmotnostný
Program
Táto funkcia automaticky vypočíta dobu
pečenia. Ak ju chcete použiť, je potrebné
zadať hmotnosť pokrmu.
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte ponuku: Recepty. Stlačte
a potvrďte.
3. Zvoľte kategóriu a pokrm. Nastavenie
potvrďte stlačením tlačidla
.
4. Zvoľte funkciu: Hmotnostný Program.
potvrďte.
Stlačením
5. Pri nastavovaní hmotnosti jedla
použite otočný ovládač. Nastavenie
.
potvrďte stlačením tlačidla
Spustí sa automatický program.
6. Hmotnosť môžete kedykoľvek
zmeniť. Na zmenu
nastavenej hmotnosti použite otočný
ovládač.
7. Keď doba pečenia uplynie, zaznie
zvukový signál. Signál sa vypína
stlačením ľubovoľného symbolu.
tlačidla
.
4. Vyberte recept. Nastavenie potvrďte
stlačením tlačidla
Pri niektorých programoch
jedlo po 30 minútach
obráťte. Na displeji sa
zobrazí pripomienka.
.
Kedy môžete použiť túto
funkciu: Manuálne, spotrebič
používa automatické
nastavenia. Tie môžete
zmeniť ako v prípade
ostatných funkcií.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnite spotrebič.
2. Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
SLOVENSKY
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
4. Do 5 sekúnd otočným ovládačom
nastavte vnútornú teplotu.
5. Nastavte funkciu ohrevu a v prípade
potreby zmeňte teplotu rúry.
Spotrebič vypočíta približný čas
skončenia pečenia. Čas skončenia sa líši
v závislosti od množstva pokrmu,
nastavených teplôt rúry (minimálne 120
°C) a prevádzkových režimov. Spotrebič
vypočíta čas skončenia približne do 30
minút.
6. Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
Plech na pečenie / hlboký pekáč:
mäsa, stlačte tlačidlo .
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, zaznie zvukový signál. Spotrebič
sa vypne automaticky.
7. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného symbolu.
8. Konektor teplotnej sondy vytiahnite
zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
Drôtený rošt spolu s plechom na
pečenie / hlbokým pekáčom:
9. Stlačením tlačidla
spotrebič.
Plech na pečenie / hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
Plech na pečenie / hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
vypnite
VAROVANIE!
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia. Pri
vyberaní špičky sondy a
odpájaní konektora sondy
dávajte pozor.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
17
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
18
www.aeg.com
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú
trvanie, teplota alebo funkcia ohrevu, si
môžete uložiť. Nastavenia budú
dostupné v ponuke: Obľúbené. Do
pamäte môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo
automatický program.
3. Dotýkajte sa , kým sa na displeji
nezobrazí: ULOŽIŤ.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
6. Zadajte názov programu.
Prvé písmeno bliká.
7. Pri zmene písmena použite otočné
tlačidlo.
8. Stlačte tlačidlo
.
Ďalšie písmeno začne blikať.
9. V prípade potreby zopakujte krok č.
7.
SLOVENSKY
10. Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo
.
Svoj obľúbený program môžete uložiť aj
stlačením a podržaním tlačidla , kým
sa na displeji nezobrazí hlásenie:
ULOŽIŤ.
Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Keď
sa na displeji zobrazí prvá voľná pozícia
v pamäti, použite otočný ovládač a
, ak chcete prepísať
dotknite sa
aktuálny program.
Môžete zmeniť názov programu v
ponuke: Zmeniť Názov Programu.
10.3 Blok. Ovládania
Táto funkcia zabraňuje náhodnej zmene
funkcie ohrevu. Môžete ju aktivovať, iba
ak je spotrebič v činnosti.
1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo iné
nastavenie.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Blok. Ovládania.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
tlačidla
.
4. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu.
5. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Stlačením tlačidla
prejdite priamo do
ponuky: Obľúbené. Funkciu môžete
použiť aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sú
zablokované a na displeji sa
zobrazí symbol kľúča.
Zapnutie programu
1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte ponuku: Obľúbené.
3. Nastavenie potvrďte stlačením
19
Ak chcete túto funkciu vypnúť, stlačte
symbol
. Na displeji sa zobrazí správa.
Výber potvrďte stlačením tlačidla
potom tlačidla
,a
na potvrdenie.
Ak spotrebič vypnete,
funkcia sa vypne tiež.
10.4 Nastaviť A Ísť
10.2 Používanie detskej
poistky
Funkcia vám umožňuje nastaviť funkciu
(alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom ľubovoľného
symbolu.
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie spotrebiča.
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
Ak je zapnutá funkcia
pyrolýzy, dvierka sa
automaticky zablokujú.
Keď sa dotknete
ľubovoľného symbolu, na
displeji sa zobrazí príslušné
hlásenie.
1. Dotykom tlačidla
zapnete displej.
2. Dotknite sa súčasne tlačidiel
a
a podržte ich, až kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie.
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok č. 2.
3. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Trvanie.
4. Nastavte čas.
5. Opakovane stláčajte , kým sa na
displeji nezobrazí: Nastaviť A Ísť.
6. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Ak chcete funkciu spustiť, stlačte symbol
(okrem ): Nastaviť A Ísť. Zapne sa
nastavená funkcia ohrevu.
Keď sa funkcia ohrevu ukončí, zaznie
zvukový signál.
20
www.aeg.com
10.6 Jas displeja
•
•
Blok. Ovládania sa
zapne, keď je zapnutá
funkcia ohrevu.
Ponuka: Základné
Nastavenie vám umožní
zapnúť a vypnúť funkciu:
Nastaviť A Ísť.
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nastavenie nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý.
– ak sa dotknete symbolu počas
funkcie nočného jasu (s výnimkou
ZAP / VYP), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte funkciu: Časomer. Po
skončení funkcie sa displej vráti
späť do režimu nočného jasu.
10.7 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Osvetlenie Rúry, Teplotná
sonda,Trvanie, Koniec.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách ohrevu,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
11.2 Tipy pre špeciálne
funkcie ohrevu rúry
Uchovať Teplé
Túto funkciu použite, ak chcete jedlo
uchovať teplé.
Teplota sa automaticky nastaví na 80 °C.
Ohrev Tanierov
Zohrievanie tanierov a riadu.
Na rošt rovnomerne umiestnite taniere a
riad. Po uplynutí polovice času
zohrievania ich otočte (prevráťte ich
dnom nahor).
Teplota je vopred nastavená na 70 °C.
Odporúčaná poloha v rúre: 3.
SLOVENSKY
Kysnutie Cesta
Túto automatickú funkciu môžete použiť
pri akomkoľvek recepte na kysnutie
cesta. Poskytne vám dobré prostredie na
kysnutie. Cesto vložte do dostatočne
veľkej formy na vykysnutie cesta a
zakryte ho vlhkou utierkou alebo
umelohmotnou fóliou. Do prvej úrovne
zasuňte drôtený rošt a položte naň
nádobu. Zatvorte dvierka a nastavte
funkciu: Kysnutie Cesta. Nastavte
potrebný čas.
11.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
•
•
•
•
•
21
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia ako teplotu, čas prípravy
jedla a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte
nastavenie pre podobný recept.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrov‐
ne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Teplota rúry je príliš vysoká.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ Príliš krátky čas pečenia.
ný alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyš‐
ších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvlne‐ V ceste je príliš veľa tekuti‐
ný alebo sú na ňom vlhké
ny.
pásy.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miese‐
nia, predovšetkým pri použití
kuchynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Teplota v rúre je príliš vyso‐
ká a čas pečenia je príliš
krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomer‐
ne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐ Zmes cesta rozotrite po ple‐
ložená.
chu rovnomerne.
22
www.aeg.com
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
o niečo vyššiu teplotu v rúre.
11.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškótový Pečenie
koláč bez tuku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Tradičné peče‐
cake / Piškótový nie
koláč bez tuku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Jabl‐ Teplovzdušné
kový koláč (2
Pečenie
formy s prieme‐
rom 20 cm, roz‐
miestnené po
uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie / Jabl‐ Tradičné peče‐
kový koláč (2
nie
formy s prieme‐
rom 20 cm, roz‐
miestnené po
uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová torta/ Tradičné peče‐
koláč
nie
170 - 190
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné peče‐
nie
170 - 190
30 - 40
3
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Vianočka
Tradičné peče‐
nie
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
Tradičné peče‐
nie
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda Tradičné peče‐
nie
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐
lový koláč/
cukrové koláče
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového ce‐
Teplovzdušné
Pečenie
150
35 - 55
3
Tradičné peče‐
nie
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z Teplovzdušné
krehkého cesta Pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
160 - 1801)
40 - 80
3
sta)2)
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového ce‐
sta)2)
Tradičné peče‐
nie
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
23
24
www.aeg.com
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z kreh‐ Teplovzdušné
kého cesta
Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Short bread / Li‐ Teplovzdušné
necké koláčiky/ Pečenie
ploché pečivo
140
20 - 35
3
Short bread / Li‐ Tradičné peče‐
necké koláčiky/ nie
ploché pečivo
1601)
20 - 30
3
Pečivo z piškó‐
tového cesta
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové sušien‐ Teplovzdušné
ky / pusinky
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐
tého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Tradičné peče‐
nie
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Tradičné peče‐
nie
1701)
20 - 30
3
Teplovzdušné
Pečenie
1) Rúru predhrejte.
11.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový ná‐ Tradičné peče‐
kyp
nie
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
25 - 40
1
Gratinovaná ze‐
Turbo Gril
160 - 170
15 - 30
1
lenina1)
Funkcia
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
Pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Tradičné peče‐
nie
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zelenina
Teplovzdušné
Pečenie
160 - 170
30 - 60
1
25
1) Rúru predhrejte.
11.7 Vlhký Horúci Vzduch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového
cesta (okrúhla forma na kolá‐
če)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.8 Viacúrovňové pečenie
Túto funkciu používajte: Teplovzdušné
Pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Teplota (°C)
160 - 1801)
Čas (min)
25 - 45
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
1/4
-
26
www.aeg.com
Pokrm
Suchý koláč s
mrveničkou
Teplota (°C)
150 - 160
Čas (min)
30 - 45
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z kreh‐ 150 - 160
kého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread / Li‐ 140
necké koláčiky/
ploché pečivo
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z pi‐
160 - 170
škótového cesta
25 - 40
1/4
-
Bielkové sušien‐ 80 - 100
ky, snehové pu‐
sinky
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐
nutého cesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐
vého cesta
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
11.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým ob‐ 180 - 200
ložením)
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
40 - 55
1
180 - 200
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Jablkový koláč, oblo‐ 150 - 170
žený
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jed‐
lo podobné pizze z
Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia
calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
27
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.10 Pečenie mäsa
•
•
•
•
•
•
Na pečenie mäsa použite
teplovzdorný riad. Pozrite si
informácie od výrobcu riadu.
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom.
Do hlbokej nádoby nalejte malé
množstvo tekutiny, aby ste predišli
horeniu mäsových štiav alebo tuku na
jej povrchu.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
– chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
– mäso a ryby pečte v kusoch o
veľkosti minimálne 1 kg.
– veľké kusy pečeného mäsa a
hydinu niekoľkokrát podlejte
počas pečenia vlastnou šťavou.
11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐ 230
čenie
120 - 150
Úroveň
v rúre
1
28
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: ne‐
prepečený
na cm hrúb‐
ky
Turbo Gril
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie peče‐ na cm hrúb‐
né alebo hovä‐ ky
dzie filety: stred‐
ne prepečený
Turbo Gril
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie peče‐
né alebo hovä‐
dzie filety: pre‐
pečený
na cm hrúb‐
ky
Turbo Gril
170 - 1801)
8 - 10
1
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krkovič‐ 1 – 1,5 kg
ka, stehno
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebierka 1 – 1,5 kg
Turbo Gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
750 g – 1 kg
Turbo Gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 750 g – 1 kg
no (predvarené)
Turbo Gril
150 - 170
90 - 120
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Pečené teľa‐
cie
1
Turbo Gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐
no
1.5 - 2
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Jahňacie
stehno/peče‐
ná jahňacina
1 - 1.5
Turbo Gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací chrb‐ 1 - 1.5
át
Turbo Gril
160 - 180
40 - 60
1
Jahňacie
SLOVENSKY
29
Zverina
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zajačí chrbát/ až do 1 kg
Noha zajaca
Tradičné pe‐
čenie
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
180 - 200
60 - 90
1
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Časti hydiny
Porcia 200 –
250 g
Turbo Gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐
raťa
Porcia 400 –
500 g
Turbo Gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo Gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo Gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo Gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo Gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4 – 6 kg
Turbo Gril
140 - 160
150 - 240
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Celá ryba do
1 kg
1 - 1.5
Tradičné pe‐
čenie
210 - 220
40 - 60
1
Ryba (v pare)
11.12 Gril
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
•
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
30
www.aeg.com
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐
né
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrbát 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500 – 210 - 230
1 000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchly Gril
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky
7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
11.13 Mrazené Pokrmy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza, mra‐ 190 - 210
zená
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mrazené 180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiakové 210 - 230
Pyré
20 - 30
3
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Lasagne/cannelloni,
čerstvé
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni,
zmraz.
160 - 180
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
31
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Tradičné peče‐
nie alebo Turbo
Gril
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Tradičné peče‐
nie
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
11.14 Pomalé Pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu: Pomalé Pečenie a
nastavte správnu koncovú teplotu..
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐
né
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Hovädzie filety
1 - 1.5
120
90 - 150
3
Pečená teľacina
1 - 1.5
120
120 - 150
1
Steaky
0.2 - 0.3
120
20 - 40
3
32
www.aeg.com
11.15 Rozmrazovanie
•
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
Čas rozmra‐ Dodatočný
zovania
čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Poznámky
Kurča
1 kg
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený tanie‐
rik položený vo veľkom tanieri. Po
uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Mäso
500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráťte.
Pstruh
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
1,4 kg
60
60
-
11.16 Zaváranie
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne vrieť
(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
160 - 170
35 - 45
-
SLOVENSKY
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐ 160 - 170
gľa
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.17 Sušenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina:
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
33
34
www.aeg.com
11.18 Chlieb
Predhriatie sa neodporúča.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Biely chlieb
180 - 200
40 - 60
2
Bageta
200 - 220
35 - 45
2
Brioška
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Ražný chlieb
190 - 210
50 - 70
2
Tmavý chlieb
180 - 200
50 - 70
2
Celozrnný chlieb
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
SLOVENSKY
35
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Ak je vnútro rúry po použití mokré,
vysušte ho.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
36
www.aeg.com
12.3 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vysúvacie lišty.
Pyrolytické čistenie sa
nemôže spustiť:
•
ak ste nevytiahli konektor teplotnej
sondy z príslušnej zásuvky.
• ak ste nezavreli úplne dvierka rúry.
Hrubé nečistoty očistite ručne.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou:
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
1. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby zvyšky
nehoreli od horúceho vzduchu.
2. Spotrebič zapnite a z hlavnej ponuky
vyberte funkciu: Pyrolýza.
Stlačením
potvrďte.
3. Nastavte trvanie procesu čistenia:
Voliteľná
funkcia
Popis
Rýchla
1 h pre slabé
znečistenie
Normálna
1 h 30 min
pre bežné
znečistenie
Intenzívna
2 h 30 min
pre silné zne‐
čistenie
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
.
Po spustení pyrolytického
čistenia sa dvierka
spotrebiča zablokujú a
osvetlenie nefunguje.
Ak chcete zastaviť
pyrolytické čistenie pred jeho
skončením, vypnite
spotrebič.
VAROVANIE!
Po skončení funkcie je
spotrebič veľmi horúci.
Nechajte ho vychladnúť.
Hrozí riziko popálenia.
Dvierka zostanú
zablokované aj počas fázy
chladnutia po ukončení
funkcie. Počas fázy
chladnutia nie sú k dispozícii
niektoré funkcie spotrebiča.
12.4 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok zo
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne nadvihnite upínacie páky (A)
na dvoch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka zatvorte do uhla približne
45°.
SLOVENSKY
37
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
45°
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
ABC
2
B
1
UPOZORNENIE!
Pri nešetrnom zaobchádzaní
so sklom, najmä na hranách
predného panelu, môže sklo
prasknúť.
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
12.5 Výmena osvetlenia
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
38
www.aeg.com
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra správ‐
ne pripojená ku zdroju elek‐
trického napájania (pozrite si
schému pripojenia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
SLOVENSKY
39
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Dvierka spotrebiča nie sú
správne zatvorené.
Úplne zatvorte dvierka.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vypáli opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Na displeji sa zobrazuje
F111.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v ta‐
buľke.
•
•
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na oddelenie sta‐
rostlivosti o zákazníka.
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
13.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Pozrite si časť „Základné na‐
stavenia“ v kapitole „Každo‐
denné používanie“.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
40
www.aeg.com
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
AEG
Model
BP931460HM
BP931460NM
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný
režim
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s
ventilátorom
0.69 kWh/cyklus
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
BP931460HM
41.0 kg
BP931460NM
41.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
14.2 Úspora energie
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10
% skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
SLOVENSKY
41
čas pečenia sa môže líšiť od času
pečenia pri iných programoch.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Osvetlenie počas pečenia vypnite a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Vlhký Horúci Vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota
vnútri dutiny rúry líšiť od teploty
zobrazenej na displeji počas pečenia a
Keď použijete Vlhký Horúci Vzduch,
osvetlenie sa automaticky vypne po 30
sekundách.
Osvetlenie môžete opäť zapnúť, ale
znížite tým očakávanú úsporu energie.
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
42
www.aeg.com
SLOVENSKY
43
867325379-B-092017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement